Anda di halaman 1dari 63

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


GEOGRAFI
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
(TINGKATAN 4)

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA
2001
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai


perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara
hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;
membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

x KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


x KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
x KELUHURAN PERLEMBAGAAN
x KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
x KESOPANAN DAN KESUSILAAN

i
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha


berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

ii
KATA PENGANTAR

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Guru perlu peka terhadap tahap kecerdasan murid dalam
kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita- melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Geografi.
cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan Penggunaan pelbagai pedagogi, kesepaduan ilmu dan pemilihan
menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik seperti
berasaskan pengetahuan pada abad 21. penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi hendaklah
sentiasa dipraktikkan semasa pengajaran dan pembalajaran subjek
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran ini. Pembentukan suasana pengajaran dan pembelajaran di bilik
yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru darjah yang kondusif dengan melibatkan murid dapat menarik
digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan minat mereka mengikuti pengajaran dengan berkesan dan
mengolah akitiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap menggembirakan.
akan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak pihak
terlibat terutama guru, pensyarah maktab dan universiti serta
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharap pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu yang mewakili
dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah, iaitu badan-badan tertentu.
kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, penggunaan
teknologi maklumat dan komunikasi, kecerdasan pelbagai, Kepada semua pihak yang memberi sumbangan kepakaran, masa
pembelajaran masteri, pembelajaran secara kontekstual, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini,
pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaran akses Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan
kendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan dan ucapan terima kasih.
kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan
dapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam
kehidupan harian dan dunia pekerjaan.

(Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)


Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

iii
KANDUNGAN MUKA SURAT

Rukun Negara i

Falsafah Pendidikan Kebangsaan ii

Kata Pengantar iii

Kandungan iv

Pendahuluan 1

Matlamat 2

Objektif 2

Kandungan Mata Pelajaran Geografi 2

Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Generik 3

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 6

Organisasi Kurikulum 8

Objektif Mata Pelajaran Geografi Sekolah Menengah Atas 9

Kandungan Mata Pelajaran Geografi Tingkatan 4 dan 5

Bahagian A: Kemahiran Geografi 11

Bahagian B: Geografi Fizikal dan Manusia 22

Bahagian C: Kajian Geografi Tempatan 47

iv
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

PENDAHULUAN

Mata pelajaran Geografi Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) bertujuan


untuk melengkapkan murid dengan pemahaman dan kemahiran geografi. Pemahaman
dan kemahiran ini hendaklah disepadukan dengan pemupukan dan perkembangan nilai-
nilai murni yang berkaitan dengan keperluan hidup. Unsur-unsur patriotisme diberi
penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Geografi adalah kajian tentang organisasi ruangan sebagai hasil daripada pelbagai saling
kaitan dan interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar serta
antara unsur-unsur alam. Pemahaman konsep dan generalisasi tentang proses dan
interaksi pelbagai fenomena ini menjadi asas kepada kajian geografi. Oleh itu pengajaran
dan pembelajaran Geografi KBSM akan memberi tumpuan khusus kepada pemahaman
konsep-konsep geografi dan hubungkaitan tentang aspek-aspek geografi dalam
organisasi ruangan, penguasaan dan aplikasi kemahiran geografi serta pemupukan nilai-
nilai murni dan semangat patriotik.

Huraian Sukatan Pelajaran Geografi Sekolah Menengah Atas (SMA) ini disediakan untuk
memberi maklumat terperinci tentang skop dan kedalaman tajuk-tajuk bagi Tingkatan 4
dan 5. Dokumen ini perlulah digunakan bersama-sama dengan Sukatan Pelajaran
Geografi KBSM.

Huraian Sukatan Pelajaran Geografi hendaklah digunakan sebagai panduan guru untuk
merancang pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru boleh mengubahsuai cadangan
aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut keadaan setempat, tahap murid dan
sumber-sumber luar bilik darjah dan sekolah.

1
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

MATLAMAT
8. mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri
Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik.
geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya 9. menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuat
dengan negara-negara lain supaya dapat melahirkan murid yang kesimpulan yang rasional.
berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta 10. mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan
mencintai negara Malaysia. bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan dan peka
terhadap perasaan serta keperluan orang lain.
OBJEKTIF

Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid: KANDUNGAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI

1. menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak Kandungan mata pelajaran Geografi terbahagi kepada tiga
dalam organisasi ruangan. bahagian:
2. mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampai data
geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Bahagian A - Kemahiran Geografi
3. memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia (Tema 1 –
dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta Tema 8)
membuat keputusan dengan bertanggungjawab. Bahagian C - Kajian Geografi Tempatan
4. menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan
manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di Bahagian A - Kemahiran Geografi
negara Malaysia dan negara-negara lain.
5. mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di Bahagian ini bertujuan membolehkan murid mengkaji dan
negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak
kelainannya dengan negara Malaysia. dalam organisasi ruangan. Kemahiran Geografi merangkumi
6. memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem kemahiran membina jadual, melukis graf, carta, peta dan rajah
alam, kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu serta membuat tafsiran.
negara dengan negara lain.
7. menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar
serta pentingnya menguruskan alam dan sumber dengan
bertanggungjawab dan bijaksana.

2
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

KEMAHIRAN BERFIKIR DAN KEMAHIRAN GENERIK


Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia
Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan
Bahagian ini bertumpu kepada kajian mengenai hubung kaitan individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap
dan interaksi antara aspek fizikal dengan aspek manusia. Kajian yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan
dilakukan berasaskan lapan tema terdiri daripada: mencorakkan alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem
pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di
1. Bentuk muka bumi dan potensinya. kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum
2. Cuaca dan iklim serta pengaruhnya. yang menekankan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran
3. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam
4. Dinamik penduduk. proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti
5. Petempatan dan perkembangannya. pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil
6. Pengangkutan dan perhubungan. minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka
7. Sumber. dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat
8. Kegiatan ekonomi. keputusan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan
kemahiran berfikir dan kemahiran generik adalah teras kepada
Kelapan-lapan tema ini membolehkan murid mengenal pasti, pembelajaran berfikrah.
menghubungkait dan menggabungjalin interaksi antara aspek
fizikal dengan aspek manusia. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis
dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan
Bahagian C - Kajian Geografi Tempatan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum
menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif pula
Kajian ini dilaksanakan berasaskan lapan tema yang terdapat mempunyai daya imaginasi tinggi, berupaya menjanakan idea
dalam Geografi Fizikal dan Manusia. Isu-isu semasa yang yang inovatif dan asli, serta boleh mengubahsuai idea dan
berkaitan dengan kelapan-lapan tema juga boleh dibuat kajian. produk yang sedia ada.
Bahagian ini juga memberi penekanan kepada aplikasi
pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan.

3
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

Kemahiran Berfikir Kritis


Kemahiran Berfikir Kreatif
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis
adalah seperti dalam Jadual 1. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif
adalah seperti dalam Jadual 2.
Kemahiran Huraian
Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, Kemahiran Huraian
kualiti dan unsur sesuatu konsep atau Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan
objek. dengan sesuatu perkara.
Membanding dan Mencari persamaan dan perbezaan Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu
membeza berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, keadaan atau peristiwa untuk mencari
kualiti dan unsur sesuatu objek atau sesuatu struktur atau corak perhubungan.
peristiwa. Meramal Membuat jangkaan tentang sesuatu
Mengumpul dan Mengasingkan dan mengumpulkan objek peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
Mengelas atau fenomena kepada kumpulan masing- pengalaman lalu atau data yang boleh
masing berdasarkan kriteria tertentu dipercayai.
seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini Membuat gambaran Membuat tanggapan atau
adalah berdasarkan ciri atau sifat mental membayangkan sesuatu idea, konsep,
sepunya. keadaan atau gagasan dalam minda atau
Menganalisis Mengolah maklumat dengan fikiran.
menghuraikannya kepada bahagian yang Mensintesis Menggabungkan unsur yang berasingan
lebih kecil bagi memahami sesuatu untuk menghasilkan satu gambaran
konsep atau peristiwa serta mencari menyeluruh dalam pelbagai bentuk
makna yang tersirat. seperti pernyataan, lukisan dan artifak.
Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu Menganalogi Membentuk kefahaman tentang sesuatu
perkara dari segi kebaikan dan keburukan, konsep yang kompleks atau mujarad
berdasarkan bukti atau dalil yang sah. secara mengaitkan konsep itu dengan
Membuat Membuat pernyataan tentang hasil konsep yang mudah atau maujud yang
kesimpulan sesuatu kajian. mempunyai ciri yang serupa.
Jadual 1: Kemahiran Berfikir Secara Kritis Jadual 2: Kemahiran Berfikir Kreatif

4
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

Kemahiran Generik pencapaian matlamat diambil kira dalam


mengukur keberkesanan kemahiran.
Kemahiran generik berunsurkan kemahiran, kecekapan dan 5. Menyelesaikan Kemahiran ini melibatkan penggunaan
keterampilan. Kemahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk Masalah kemahiran penyelesaian masalah dengan
murid meneroka ruang-ruang ilmu adalah seperti dalam Jadual pelbagai cara dan situasi, termasuk situasi
3. yang memerlukan pemikiran dan
pendekatan kreatif dalam mencapai
Kemahiran Huraian sesuatu keputusan.
1. Berkomunikasi Kemahiran ini melibatkan komunikasi idea 6. Mengurus, Kemahiran ini merangkumi kebolehan
dan informasi. Ia berdasarkan kepada Memilih Dan untuk mengenal pasti, memilih, menilai
empat bidang utama: mengenal pasti Menganalisis dan seterusnya menggunakan maklumat
tujuan dan respon komunikasi, pemilihan Maklumat dengan berfaedah.
bentuk dan gaya atau stail keberkesanan
komunikasi, pengubahsuaian dan 7. Memahami Kemahiran ini penting bagi pembinaan
semakan informasi. Budaya negara untuk mencapai wawasan 2020.
2. Menggunakan Kemahiran ini melibatkan penggunaan Unsur-unsur seperti perpaduan, bertolak
Teknologi alatan, memahami dan menggunakan ansur, menghormati antara satu sama lain
kaedah saintifik serta prinsip teknologi perlu diamalkan supaya negara terus
tanpa mengenepikan etika dan aman dan maju.
tanggungjawab sosial.
3. Merancang dan Kemahiran ini menggalakkan supaya Jadual 3: Kemahiran Generik
Mengelola murid berkebolehan untuk merancang dan
Aktiviti mengelola aktiviti sendiri termasuk
penggunaan masa dan sumber, berupaya Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penekanan
menentukan keutamaan dan memantau haruslah diberi kepada perkembangan Kemahiran Berfikir dan
kemajuan pembangunan diri. Kemahiran Generik.
4. Bekerja dengan Kemahiran ini berfokuskan kepada
Orang Lain dan kemampuan individu berinteraksi dengan
Dalam individu yang lain atau di dalam kumpulan.
Kumpulan Ia merangkumi kesefahaman dan
persetujuan ahli dalam mencapai
matlamat. Elemen-elemen seperti tujuan
dan objektif, perbezaan individu dan arah

5
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan 3. Daya pemikiran murid perlu dipertingkat untuk membolehkan
Kebangsaan, mata pelajaran Geografi KBSM menekankan seseorang murid menyatakan idea-idea dengan jelas, objektif
perkembangan individu yang menyeluruh dan bersepadu dari dan munasabah dalam sebarang situasi. Galakan membaca
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh itu pengajaran dan dan aktiviti-aktiviti yang memberi peluang berfikir secara
pembelajaran geografi hendaklah memberi tumpuan terhadap kreatif dan kritis tentang sesuatu isu atau persoalan yang
pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran asas geografi, dibangkitkan hendaklah dikendalikan oleh guru. Murid dilatih
pemupukan serta penghayatan nilai dan semangat patriotik. menentukan perbezaan antara fakta dengan pendapat,
maklumat yang berkaitan atau sebaliknya, ketepatan sesuatu
Dalam usaha ke arah mencapai matlamat mata pelajaran kenyataan dari segi fakta, kesahihan sumber maklumat dan
Geografi KBSM, perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian andaian yang dibuat.
dalam pengajaran dan pembelajaran:
4. Penggunaan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran
1. Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang penting yang melibatkan murid secara aktif adalah perlu untuk
untuk menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu, menjamin perkembangan potensi dan kebolehannya. Bagi
kemahiran, bahasa, nilai-nilai murni dan unsur-unsur tujuan ini, kaedah inkuiri penemuan serta pembelajaran
patriotisme. Melalui pendekatan ini perkembangan kemahiran melalui pengalaman sangat digalakkan. Antara kaedah dan
berfikir, kemahiran generik dan kemahiran belajar harus diberi teknik yang boleh digunakan termasuklah aktiviti kumpulan,
penekanan. Di samping itu, pengetahuan dan kemahiran kerja luar, perbincangan, kajian kes, simulasi dan main
daripada mata-mata pelajaran lain serta pengalaman hidup peranan. Pengalaman pembelajaran seperti ini dapat
seharian murid perlulah dihubung kait dalam proses memberi peluang kepada murid untuk melahirkan pandangan
pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Geografi. sendiri, asas untuk membina semangat, membina sikap
sentiasa cinta dan dahagakan ilmu, minat membaca dan
2. Pemahaman konsep geografi dan organisasi ruangan belajar seumur hidup.
berasaskan keadaan negara Malaysia hendaklah diberi
penekanan dan tumpuan. Pemahaman serta aplikasi konsep- 5. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penekanan
konsep dan generalisasi ini akan membolehkan murid hendaklah dibuat terhadap pemupukan nilai-nilai murni serta
menghargai dan peka terhadap keadaan saling berkait dan unsur-unsur patriotisme terhadap negara Malaysia.
saling bergantung antara manusia dengan alam sekitar. Pemupukan nilai-nilai murni dan semangat patriotik diterap
melalui pemahaman konsep-konsep geografi dan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran. Nilai-nilai murni seperti
amanah dan bertanggungjawab boleh dipupuk dalam

6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

perbincangan tentang penggunaan dan penerokaan sumber 8. Dalam menjalankan aktiviti bilik darjah, pengalaman murid
alam. Nilai-nilai seperti bersyukur, rasa bangga dan dan pengalaman pembelajaran harus disusun atur dengan
semangat patriotik boleh dipupuk melalui pemahaman mengambil kira pelbagai kecerdasan murid agar murid itu
bahawa negara kita dianugerahi dengan pelbagai sumber, dapat belajar dengan cara tersendiri dan dalam keadaan
keindahan alam serta pembangunan yang dinamik. yang paling sesuai. Maka kaedah dan aktiviti yang berbeza
Semangat patriotik dipupuk berasaskan pemahaman bahawa perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan.
kita perlu mencintai negara Malaysia, bersatu dalam Menurut Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences),
kepelbagaian, berusaha membangunkan negara Malaysia manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan
dan mempertahankan negara Malaysia. Melalui aktiviti kerja (intelligences) yang merangkumi pelbagai kebolehan,
kumpulan, nilai bekerjasama, kejujuran dan keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud secara semula
bertanggungjawab dapat dipupuk di kalangan murid. jadi. Pembelajaran individu adalah lebih mudah sekiranya ia
dijelaskan dalam bentuk yang selaras dengan kecerdasan
6. Penguasaan pelbagai kemahiran belajar seperti pengurusan dominan sedia ada. Kecerdasan yang dikenal pasti adalah
masa, membina peta minda dan belajar berpandukan peta visual/ruang, verbal linguistik, muzik/irama, kinestetik,
hendaklah dilakukan untuk mempertingkatkan daya logikal/matematik, perhubungan antara individu,
pemikiran dan membolehkan murid menguruskan perhubungan dengan diri sendiri dan pemahaman tentang
pembelajaran sendiri. Penguasaan pelbagai kemahiran alam sekitar.
belajar seperti kemahiran mengumpul, merekod, mengelas,
menilai, mentafsir, merumus dan mengaplikasi maklumat 9. Penguasaan kemahiran Kajian Masa Depan hendaklah
serta menggunakan pelbagai sumber diberi penekanan yang dilakukan untuk membolehkan murid sedar tentang sesuatu
lebih untuk mempertingkatkan pembelajaran. isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau,
masa kini dan masa depan. Ini bermakna murid dapat
7. Penguasaan kemahiran sosial seperti kemahiran membuat ramalan, menjangka akibatnya serta
berkomunikasi dalam kelas, kumpulan dan masyarakat harus mengendalikan perubahan supaya mendapat manfaat yang
dipentingkan. Kebolehan menyoal dan menemu bual serta maksimum.
menerima pendapat orang lain secara sopan merupakan
kemahiran-kemahiran yang harus dikuasai. 10. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi seperti
internet, laman web, e-mail, CD-Rom dan sidang
telekomunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran
hendaklah digalakkan.

7
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

ORGANISASI KURIKULUM
Aras Hasil Pembelajaran
Huraian Sukatan Pelajaran Geografi ini bertujuan untuk memberi
maklumat terperinci tentang tajuk-tajuk yang akan Aras 1
diperkembangkan dalam Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.
Aras 1 adalah aras yang asas dan perlu dikuasai oleh semua
Isi kandungan pelajaran dipersembahkan dalam lima lajur iaitu murid. Pada aras ini murid perlu menguasai beberapa konsep
`Tajuk', `Konsep', `Hasil Pembelajaran’, `Unsur Patriotisme’ dan asas geografi. Ini dapat ditunjukkan melalui objektif perlakuan
`Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran’. Dalam lajur ternyata murid seperti mengenal pasti, menyenaraikan,
`Tajuk', disenaraikan tajuk-tajuk daripada Sukatan Pelajaran. menyatakan, menamakan dan memadankan.
Dalam lajur `Konsep’ disenaraikan konsep-konsep yang perlu
dikuasai oleh murid mengikut tajuk pelajaran. Lajur `Hasil Aras 2
Pembelajaran’ mengandungi pengetahuan dan kemahiran yang
perlu dikuasai oleh murid dalam sesuatu tajuk. Dalam lajur Aras 2 pula adalah aras yang lebih tinggi daripada Aras 1 dalam
`Unsur Patriotisme’, dicadangkan unsur-unsur patriotisme yang urutan pengajaran dan pembelajaran. Pada aras ini murid boleh
perlu diterapkan kepada murid. Lajur `Cadangan Aktiviti menguasai beberapa lagi perlakuan ternyata seperti
Pengajaran dan Pembelajaran’ merupakan panduan tentang menerangkan, menjelaskan, menghuraikan dan
bagaimana menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di membandingkan.
bilik darjah.
Aras 3
Lajur `Hasil Pembelajaran’ diperincikan kepada tiga aras, iaitu
Aras 1, Aras 2 dan Aras 3 dalam bentuk objektif perlakuan yang Aras 3 pula adalah aras yang tertinggi dalam urutan pengajaran
boleh diukur. Objektif ini mengikut peringkat dalam domain dan pembelajaran. Pada aras ini, murid mampu menguasai
kognitif, psikomotor dan afektif. beberapa lagi perlakuan ternyata pada tahap yang lebih tinggi
seperti merumus, membandingkan dan membezakan,
Kajian Geografi Tempatan dipersembahkan dalam empat lajur menganalisis dan mencadangkan.
iaitu `Tajuk’, `Objektif Kajian’, `Unsur Patriotisme’ dan `Cadangan
Aktiviti Pembelajaran’. Dalam lajur `Tajuk’, dipersembahkan tajuk Ada kemungkinan tidak semua murid berkemampuan menguasai
yang dipilih. Dalam lajur `Objektif Kajian’, dipersembahkan tujuan aras 2 dan 3. Walau bagaimanapun guru hendaklah
kajian dijalankan. Dalam lajur `Unsur Patriotisme’, dicadangkan meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran hingga ke
unsur-unsur patriotisme yang perlu diterapkan kepada murid. aras 3 untuk semua murid.
Lajur `Panduan Menjalankan Kajian Geografi Tempatan’
merupakan panduan tentang bagaimana menjalankan Kajian
Geografi Tempatan.

8
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

Tidak semua hasil pembelajaran mengandungi semua aras 1, 2 6. menjelaskan kesan perkembangan ekonomi dan sosial
dan 3. Sebaliknya terdapat juga sebahagian hasil pembelajaran terhadap pandang darat fizikal dan budaya;
yang hanya setakat aras 2 sahaja. Ini kerana pada aras 2 7. menjelaskan keadaan saling bergantung antara negara dari
tersebut murid telah pun dapat menguasai sepenuhnya objektif segi hubungan ekonomi, sosial dan politik;
pembelajaran yang hendak disampaikan. 8. menyatakan pentingnya pertimbangan faktor-faktor geografi
dalam pengurusan alam dan sumbernya;
Nilai-nilai murni dan unsur-unsur patriotisme harus diterapkan 9. mengenal dan menghargai ciri-ciri geografi yang istimewa
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dan unik;
10. mempunyai semangat patriotik, sikap bersyukur, mencintai
Guru perlulah merujuk kepada semua maklumat yang alam sekitar, bersederhana dan bertanggungjawab dalam
terkandung dalam setiap lajur untuk mengetahui tumpuan, sebarang tindakan serta peka terhadap perasaan dan
kedalaman dan keluasan sesuatu tajuk. keperluan orang lain.

OBJEKTIF MATA PELAJARAN GEOGRAFI SEKOLAH KANDUNGAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 4
MENENGAH ATAS (SMA) DAN 5

Kurikulum Geografi SMA membolehkan murid: Mata Pelajaran Geografi Tingkatan 4 dan 5 ialah lanjutan
1. menghubungkaitkan aspek kedudukan menggunakan daripada Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3. Oleh itu
rujukan grid, arah menggunakan bearing dan skala lurus, skop kandungannya adalah ke arah pemerolehan kemahiran dan
skala penyata dan pecahan wakilan serta jarak dan pengetahuan yang lebih mendalam sementara aspek nilai pula
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari; diperkukuh dan dikembangkan lagi.
2. menguasai kemahiran memerhati, mengukur, mengira,
merekod, mengelas, mentafsir dan membuat rumusan Kandungan mata pelajaran Geografi Tingkatan 4 dan 5 terbahagi
tentang ciri-ciri geografi melalui Kajian Geografi Tempatan; kepada tiga bahagian iaitu:
3. melukis, melabel dan menyampaikan maklumat dalam
bentuk jadual, carta, graf bar berganda, graf bar majmuk, Bahagian A - Kemahiran Geografi
graf gabungan, carta pai dan rajah dengan betul serta Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia
membaca dan mentafsir jadual, carta, graf, rajah, peta dan Bahagian C - Kajian Geografi Tempatan
foto;
4. memberi pendapat secara kreatif dan kritis dan mengenal
pasti masalah-masalah semasa dari sudut geografi serta
membuat keputusan secara rasional;
5. menjelaskan pelbagai fenomena alam dan saling kaitannya
dengan manusia;

9
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

Pengajaran dan pembelajaran ketiga-tiga bahagian ini adalah Dalam bahagian Kemahiran Geografi, kemahiran yang
seperti berikut: menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak
diperluas dan dipertingkatkan lagi. Kemahiran melukis,
Tingkatan IV Tingkatan V membaca dan mentafsir jadual, carta, graf, rajah, peta dan foto
Kemahiran Geografi dititikberatkan. Kemahiran seperti memilih, mengumpul,
Geografi Fizikal dan Manusia Geografi Fizikal dan Manusia merekod, menyusun dan menyampaikan data juga dilanjutkan.
(Tema 1 – Tema 3) (Tema 4 – Tema 8) Penguasaan dan amalan Kemahiran Geografi hendaklah
dilakukan melalui kerja amali dan diaplikasikan dalam situasi
Kajian Geografi Tempatan
sebenar.
Pembahagian ini membolehkan murid memahami keadaan Bahagian Geografi Fizikal dan Manusia berfokus kepada kajian
saling berkait dan saling bergantung antara manusia dengan mendalam tentang hubung kaitan dan interaksi antara aspek
alam sekitar berasaskan keadaan negara Malaysia dan di fizikal dengan aspek manusia. Kajian dilakukan berasaskan
kawasan yang lain secara lebih mendalam. kelapan-lapan tema. Kajian Geografi Fizikal dan Manusia
hendaklah berfokuskan negara Malaysia. Secara perbandingan,
kajian kes dari kawasan lain di dunia digunakan untuk memberi
perspektif yang lebih luas tentang dunia dan untuk
memperkenalkan konsep sistem ruangan dunia. Kriteria
perbandingan haruslah mencerminkan kepelbagaian taburan dan
pola dalam sistem ruangan dunia.

10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI

Bahagian Kemahiran Geografi di peringkat Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah lanjutan dan peningkatan
daripada Kemahiran Geografi yang telah dipelajari di peringkat Sekolah Menengah Rendah (SMR). Kajian
bahagian ini bertujuan membolehkan murid menguasai kemahiran geografi untuk menghubungkaitkan
aspek-aspek geografi dalam organisasi ruangan dan interaksi antara manusia dengan alam sekitar.

Kemahiran Geografi seperti menentukan kedudukan, arah, skala dan jarak diperkembang dan diperkukuhkan
lagi. Bahagian ini juga merangkumi kemahiran membaca dan mentafsir jadual, graf, carta, rajah, peta dan
foto.

Kemahiran mengumpul, menyusun, mentafsir, membuat rumusan dan menyampaikan data serta maklumat
dititikberatkan. Kerja amali dan kerja luar digalakkan supaya murid dapat menguasai dan mengamalkan
pelbagai kemahiran dalam geografi.

Kemahiran Geografi yang dikuasai hendaklah diaplikasikan dalam Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia
dan Bahagian C –Kajian Geografi Tempatan.

Unsur-unsur patriotisme diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TINGKATAN 4
BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

1. Kedudukan Garisan grid Menentukan kedudukan Menunjuk cara menentukan kedudukan


Rujukan grid dengan menggunakan ciri-ciri fizikal dan budaya di atas peta
peta topografi topografi berdasarkan Rujukan Grid.
berasaskan Rujukan
Grid.

Aras 1

x Mengenal pasti sistem grid


kebangsaan.

x Menyatakan kedudukan dengan


menggunakan peta topografi
berasaskan:
x Rujukan Grid 4 angka
x Rujukan Grid 6 angka
Aras 2
x Menjelaskan penggunaan
Rujukan Grid 4 angka dan
Rujukan Grid 6 angka.

Aras 3
x Membandingkan dan
membezakan penggunaan
Rujukan Grid 4 angka dan
Rujukan Grid 6 angka.

12
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

2. Arah Utara Menentukan bearing Menunjuk cara mengukur bearing grid.


dengan menggunakan
jangka sudut.
Bearing
Aras 1

x Mengenal pasti Utara Grid, Utara


Benar dan Utara Magnet.

x Mengukur bearing grid sesuatu


tempat dengan menggunakan
jangka sudut.

3. Skala dan Jarak Skala Menggunakan skala Menunjuk cara mengukur jarak dan
Jarak lurus, skala penyata dan mengira keluasan dengan
Keluasan pecahan wakilan dalam menggunakan skala lurus, skala
menentukan jarak dan penyata dan pecahan wakilan.
keluasan.

Aras 1

x Menyatakan jenis-jenis skala.

x Mengukur jarak dengan


menggunakan skala lurus, skala
penyata dan pecahan wakilan.

x Mengira keluasan kawasan


sekata dengan menggunakan
kaedah segi empat grid.

13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

Aras 2

x Mengira keluasan kawasan tidak


sekata dengan menggunakan
kaedah segi empat grid.

4. Ketinggian Kontur Mengenal pasti pelbagai bentuk muka Menunjuk cara mengira kecerunan.
Kecerunan bumi utama berdasarkan garisan
kontur dan mengira kecerunan. Menghasilkan model pelbagai bentuk
muka bumi berdasarkan garisan kontur.
Aras 1

x Mengenal pasti pelbagai bentuk


muka bumi utama berdasarkan
garisan kontur.

x Menyatakan kecerunan
berdasarkan garisan kontur.

Aras 2

x Mengira kecerunan dalam nisbah

Aras 3

x Mengira kecerunan dalam nisbah


dan peratus.

14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

5. Keratan Rentas Lampauan Melukis keratan rentas Menerangkan teknik melukis keratan
tegak dan mengira lampauan rentas.
tegak.
Menjelaskan perbezaan skala tegak
Aras 1 dan skala mendatar.

x Melukis keratan rentas. Menghasilkan model untuk menunjukkan


keratan rentas.
x Mengira lampauan tegak
berpandukan skala tegak dan Menunjuk cara mengira lampauan
skala mendatar yang diberi. tegak.

Aras 2

x Menjelaskan bentuk muka bumi


berdasarkan keratan rentas.

Aras 3

x Mengira lampauan tegak


berdasarkan keratan rentas yang
dilukis.

15
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

6. Pentafsiran Pandang Mengenal pasti jenis- Menjelaskan simbol-simbol yang


Peta Topografi darat fizikal jenis simbol dalam peta terdapat dalam peta topografi.
Pandang topografi.
darat Kuiz:
budaya Aras 1 Simbol-simbol dalam peta topografi.
Organisasi
ruangan x Menjelaskan dengan contoh jenis-
Saling kaitan jenis simbol:
x simbol kawasan
x simbol titik
x simbol garisan
x simbol bergambar
x singkatan perkataan

Aras 2

x Mengkategorikan simbol-simbol
mengikut jenis.

16
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

Membaca dan mentafsir * Mencintai negara Perbincangan ciri-ciri fizikal:


peta topografi. Malaysia - bentuk muka bumi
- bersyukur - saliran
Aras 1 terhadap - tumbuh-tumbuhan semula jadi
keunikan ciri-ciri
x Mengenal pasti pelbagai ciri fizikal fizikal dan Perbincangan ciri-ciri budaya:
dan ciri budaya dalam peta budaya negara - jenis-jenis guna tanah
topografi. Malaysia.

Kajian peta topografi:


Aras 2 - saling kaitan ciri-ciri fizikal dan
budaya.
x Menghubungkaitkan ciri-ciri fizikal
dan ciri-ciri budaya dalam peta
topografi.

Aras 3

x Membaca dan mentafsir peta


topografi.

17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

7. Graf dan carta Min Membaca dan mentafsir Mencari data dan maklumat
Maksimum graf dan carta. berpandukan pelbagai media seperti
Minimum akhbar, majalah dan internet.
Julat Aras 1
Melukis graf dan carta menggunakan
x Mengenal pasti pelbagai jenis graf data dan maklumat tentang:
dan carta: - kegiatan ekonomi
x graf bar mudah - penduduk
x graf bar berganda - iklim
x graf bar majmuk
x graf garisan mudah Mengkaji graf dan carta daripada
x graf gabungan pelbagai sumber.
x carta pai mudah

x Melukis graf dan carta.

x Membaca graf dan carta yang


telah disediakan.

Aras 2

x Menyusun data dan maklumat


serta mempersembahkannya
dalam bentuk graf dan carta yang
tepat.

18
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

Aras 3 * Berusaha
membangunkan
x Mentafsir graf dan carta. negara Malaysia
- berbangga
x Membina graf dan carta dengan
berdasarkan maklumat yang kepelbagaian
dikumpul. aktiviti ekonomi
negara Malaysia.

8. Peta Tematik Aliran Membaca maklumat dalam peta


Taburan tematik.
Kepadatan
Pola Aras 1

x Mengenal pasti jenis-jenis peta


tematik.

x Membaca maklumat dalam peta


tematik:
x peta titik
x peta koroplet
x peta aliran

Aras 2

x Membina peta tematik


berdasarkan maklumat yang
dikumpul.

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

9. Rajah Aliran Menyusun, mempersembahkan dan * Mencintai negara Melukis dan melabel rajah seperti:
Saling kaitan mentafsir rajah. Malaysia - proses kejadian hujan asid
- prihatin terhadap - rantaian makanan
Aras 1 keseimbangan - proses kerpasan
ekosistem
x Memberi maklumat berpandukan Mengadakan aktiviti kumpulan.
rajah yang disediakan.

Aras 2

x Mempersembahkan data dan


maklumat dalam bentuk rajah.

Aras 3

x Mentafsir rajah.

10. Foto Perubahan Menyenarai dan * Berusaha Mengkaji foto yang mempunyai ciri-ciri:
Saling kaitan merumus membangunkan - pandang darat fizikal
maklumat yang negara Malaysia - pandang darat budaya
terdapat dalam - menghargai
foto. sumbangan Mengadakan aktiviti kumpulan.
kerajaan dalam
Aras 1 pembangunan
negara Malaysia
x Menyenarai maklumat yang
terdapat dalam foto.

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

Aras 2

x Menyusun maklumat yang


terdapat dalam foto mengikut:
x pandang darat fizikal
x pandang darat budaya

Aras 3

x Merumus maklumat yang


terdapat dalam foto.

21
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

BAHAGIAN B: GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA

Kajian mendalam dijalankan tentang hubung kait dan interaksi antara aspek fizikal dengan aspek kemanusiaan untuk memberi
gambaran tentang bumi sebagai ruangan kediaman dan kegiatan manusia. Tumpuan kajian diberi kepada aspek-aspek
interaksi ruangan dari segi pola, taburan dan perubahan yang wujud. Isu-isu yang timbul akibat interaksi tersebut juga
diutamakan. Kandungan juga menekankan kajian mengenai pengurusan dan pemeliharaan alam sekitar bagi menjamin kualiti
hidup dan penggunaan sumber alam secara bertanggungjawab.

Kajian Geografi Fizikal memberi tumpuan kepada proses fizikal yang berlaku dan bentuk muka bumi yang terhasil. Saling
kaitan antara bentuk-bentuk fizikal dengan manusia juga ditegaskan supaya interaksi dan saling hubungan dapat dijelaskan.
Kajian mengenai cuaca dan iklim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia, bentuk muka bumi, tumbuh-tumbuhan
semula jadi dan tanih dititikberatkan.

Kajian Geografi Manusia memberi tumpuan kepada interaksi antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan
alam sekitar. Kajian menegaskan pola dan taburan yang wujud akibat perubahan pandang darat fizikal dan budaya dalam
usaha manusia untuk meningkatkan kualiti hidup.

Geografi Fizikal dan Manusia diolah berasaskan kelapan-lapan tema. Skala kajian meliputi negara Malaysia dan negara-
negara lain. Tumpuan diberi kepada aspek persamaan dan kelainan yang wujud serta ciri-ciri tersendiri dan istimewa yang
terdapat di sesuatu kawasan. Kajian hendaklah berfokuskan negara Malaysia. Perbandingan melalui kajian kes dijalankan
untuk memberi perspektif yang luas tentang konsep pola, taburan dan interaksi. Kajian kes dari kawasan lain di dunia
digunakan.

Amalan kemahiran geografi perlu diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahagian ini. Unsur-unsur patriotisme
diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

22
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TEMA 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

1.1 Sistem bumi

a. Sistem Sistem Mengenal sistem bumi. Menerangkan sistem bumi dengan


bumi Atmosfera menggunakan pelbagai media seperti
Litosfera Aras 1 rajah, video dan internet.
Biosfera
Hidrosfera x Mengenal pasti sistem bumi. Menghasilkan buku skrap tentang
sistem bumi.
Aras 2

x Menghuraikan sistem bumi


berpandukan pelbagai media.

b. Struktur Kerak bumi Mengenal struktur bumi. Menghasilkan model tentang struktur
bumi Mantel bumi.
Teras bumi Aras 1

x Menyenaraikan struktur bumi.

Aras 2

x Menjelaskan struktur bumi.

23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

c.Jenis batuan Mengenal jenis batuan dan * Mencintai negara Membincangkan:


dan kepentingannya. Malaysia - jenis-jenis batuan
kepentingan - bersyukur kerana - proses pembentukan
Aras 1 negara Malaysia - kepentingan batuan
mempunyai
x Mengenal pasti tiga jenis batuan: pelbagai sumber Mengadakan lawatan sambil belajar
x Batuan igneus semula jadi. ke Jabatan Geologi.
x Batuan enapan
x Batuan metamorfosis

x Menyenaraikan kepentingan
batuan.

Aras 2

x Menerangkan proses
pembentukan 3 jenis batuan:
x Batuan igneus
x Batuan enapan
x Batuan metamorfosis

x Menjelaskan dengan contoh


kepentingan batuan kepada
manusia.

24
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

1.2 Proses
pembentukan
bentuk muka
bumi taburan
dan kaitan
antaranya

a. Pergerakan Mampatan Memahami proses pergerakan plat Membincangkan proses pergerakan


plat tektonik Tegangan tektonik. plat tektonik melalui siri rajah dan
pelbagai media seperti carta, cakera
Aras 1 padat dan internet.

x Menyenaraikan proses
pergerakan plat tektonik:
x secara pertembungan
x secara pencapahan /
pemisahan

Aras 2

x Menjelaskan proses pergerakan


plat tektonik:
x secara pertembungan
x secara pencapahan /
pemisahan

25
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Aras 3

x Membandingkan dan membezakan


proses pergerakan plat tektonik:
a) secara pertembungan
x lipatan
x gempa bumi
b) secara pencapahan /
pemisahan
x gelinciran/sesar
x hanyutan benua

b. Pembentukan Memahami proses pembentukan * Mencintai negara Membincangkan proses


gunung berapi gunung berapi. Malaysia pembentukan gunung berapi
- bersyukur kerana berpandukan pelbagai media seperti
Aras 1 negara Malaysia rajah, model dan cakera padat.
x Menyenaraikan: tidak mengalami
x bentuk muka bumi jalar dalam letupan gunung Menghasilkan buku skrap tentang
(rejahan) berapi dan gempa gunung berapi.
x bentuk muka bumi jalar luar bumi.
(terobosan)
Aras 2
x Menjelaskan melalui rajah:
x bentuk muka bumi jalar dalam
(rejahan)
x bentuk muka bumi jalar luar
(terobosan)

26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

x Menghuraikan proses
pembentukan gunung berapi.

1.3 Perubahan
pandang darat
fizikal

a. Luluhawa Luluhawa Memahami proses luluhawa dan Membincangkan proses luluhawa


kesannya terhadap pandang darat. berpandu pelbagai media seperti
video, foto dan laman web yang
Aras 1 berkaitan.

x Menyenaraikan jenis-jenis Melengkapkan pengurusan grafik


luluhawa: tentang persamaan dan perbezaan
x luluhawa mekanik jenis-jenis luluhawa.
x luluhawa kimia
x luluhawa organik

x Menerangkan proses luluhawa.

x Menyenaraikan kesan proses


luluhawa terhadap pandang darat.

27
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Aras 2

x Menghuraikan dengan contoh


kesan proses luluhawa terhadap
pandang darat di kawasan:
x gurun panas
x tropika lembap

Aras 3

x Membandingkan dan
membezakan jenis-jenis
luluhawa.

b. Gerakan Gerakan jisim Memahami gerakan jisim. * Mencintai negara Membincangkan jenis-jenis dan
jisim Malaysia proses gerakan jisim berpandukan
Aras 1 - prihatin terhadap pelbagai media seperti rajah, video
pembangunan dan internet.
x Menyenaraikan jenis-jenis di kawasan
gerakan jisim. bercerun. Melengkapkan pengurusan grafik
x kesotan tanih tentang jenis-jenis dan proses
x gelangsar gerakan jisim.
x aliran lumpur
x gelongsoran tanah/tanah Menghasilkan buku skrap tentang
runtuh gerakan jisim.

28
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Aras 2

x Menerangkan jenis-jenis dan


proses gerakan jisim.

Aras 3

x Membandingkan dan
membezakan jenis-jenis dan
proses gerakan jisim.

c. Tindakan Memahami proses tindakan air Membincangkan tindakan air mengalir


air mengalir mengalir dan tindakan ombak. dan tindakan ombak berpandukan
dan pelbagai media seperti video, rajah
tindakan Aras 1 dan internet.
ombak
x Menyenaraikan proses tindakan
air mengalir dan tindakan ombak:
x hakisan
x pengangkutan
x pemendapan
Aras 2
x Menghuraikan proses tindakan air
mengalir dan tindakan ombak:
x hakisan
x pengangkutan
x pemendapan

29
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

d. Kesan Mengenali bentuk muka bumi * Mencintai negara Menunjukkan pelbagai bentuk muka
tindakan air akibat tindakan air mengalir dan Malaysia bumi akibat tindakan air mengalir dan
mengalir tindakan ombak. - berbangga tindakan ombak berpandukan
dan dengan pelbagai pelbagai media seperti rajah, video
tindakan Aras 1 bentuk muka bumi dan internet.
ombak negara Malaysia.
x Menyenaraikan bentuk muka bumi Menghasilkan model profil sungai.
proses tindakan air mengalir dan
tindakan ombak akibat: Teka silangkata.
x hakisan
x pemendapan Menghasilkan buku skrap tentang
tindakan air mengalir dan tindakan
Aras 2 ombak.

x Menjelaskan dengan contoh


bentuk muka bumi proses
tindakan air mengalir dan tindakan
ombak akibat:
x Hakisan
x pemendapan

30
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

e. Pengaruh Memahami pengaruh kegiatan * Mencintai negara Sumbang saran kegiatan manusia
kegiatan manusia terhadap gerakan jisim, Malaysia yang mempengaruhi:
manusia tindakan air mengalir dan tindakan - prihatin - gerakan jisim
ombak serta usaha-usaha untuk terhadap kesan - tindakan air mengalir
mengurangkannya. kegiatan manusia - tindakan ombak
terhadap alam
Aras 1 sekitar negara Mengumpul maklumat daripada
Malaysia. pelbagai media seperti akhbar,
x Menyenaraikan kegiatan manusia majalah dan internet.
yang mempengaruhi:
x gerakan jisim
x tindakan air mengalir
x tindakan ombak

x Menyenaraikan usaha-usaha
untuk mengurangkan pengaruh
kegiatan manusia terhadap:
x gerakan jisim
x tindakan air mengalir
x tindakan ombak

Aras 2

x Menerangkan bagaimana
kegiatan manusia mempengaruhi:
x gerakan jisim
x tindakan air mengalir
x tindakan ombak

31
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

x Menjelaskan dengan contoh


usaha-usaha untuk
mengurangkan pengaruh
kegiatan manusia terhadap:
x gerakan jisim
x tindakan air mengalir
x tindakan ombak

1.4 Laut dan lautan Memahami proses pembentukan Membincangkan proses pembentukan
terumbu karang. terumbu karang berpandukan
a. Terumbu pelbagai media seperti rajah, carta,
karang Aras 1 video dan internet.

x Mengenal pasti pentas benua Menghasilkan model proses


dan jurang lautan. pembentukan terumbu karang.

x Menyenaraikan faktor-faktor yang


mempengaruhi pembentukan
terumbu karang.
x Menyatakan proses
pembentukan terumbu karang.

32
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Aras 2

x Menghuraikan faktor-faktor yang


mempengaruhi pembentukan
terumbu karang.

x Menerangkan proses
pembentukan terumbu karang.

b. Kepentingan Pemeliharaan Memahami kepentingan dan * Berusaha Mengumpul maklumat tentang Taman
dan potensi Pemuliharaan potensi laut dan lautan. membangunkan Laut negara Malaysia daripada
laut dan negara Malaysia pelbagai media seperti akhbar,
lautan Aras 1 - menghargai majalah, risalah, foto dan internet.
potensi lautan
x Menyenaraikan kepentingan dan terhadap Membuat kesimpulan tentang
potensi laut dan lautan. pembangunan kepentingan dan potensi laut negara
negara Malaysia. Malaysia secara grafik seperti peta
Aras 2 minda.

x Menerangkan dengan contoh


kepentingan dan potensi laut
dan lautan.

33
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Aras 3

x Merumus tentang kepentingan Membuat ramalan kepentingan dan


dan potensi laut dan lautan. potensi laut dan lautan pada masa
depan.

c. Kesan Memahami kesan-kesan kegiatan


kegiatan manusia dan langkah-langkah
manusia mengurangkannya
terhadap
laut dan Aras 1
lautan
x Mengenal pasti kesan-kesan Menghasilkan buku skrap tentang
kegiatan manusia terhadap laut kesan-kesan kegiatan manusia
dan lautan. terhadap laut dan lautan.

x Menyenaraikan cara-cara Membincangkan kesan-kesan


manusia memelihara dan kegiatan manusia terhadap laut dan
memulihara potensi lautan. lautan berpandukan pelbagai media
seperti video, cakera padat dan
internet.

34
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Aras 2

x Menjelaskan kesan-kesan
kegiatan manusia terhadap laut
dan lautan.

x Menghuraikan dengan contoh


langkah-langkah pemeliharaan
dan pemuliharaan laut dan
lautan.

Aras 3

x Mencadangkan langkah-langkah
mengurangkan masalah
pencemaran laut dan lautan.

35
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

2.1 Sistem suria

a. Pergerakan Paksi bumi Memahami pergerakan bumi Membincangkan sistem suria dengan
bumi dan Putaran bumi dalam sistem suria dan kesan- menggunakan pelbagai media seperti
kesan- Peredaran bumi kesannya. rajah, model, cakera padat dan laman
kesannya web yang berkaitan.
Aras 1
Simulasi tentang pergerakan bumi
x Mengenal pasti sistem suria. dalam sistem suria.

x Menerangkan pergerakan bumi Melengkapkan pengurusan grafik


dalam sistem suria: tentang kesan-kesan pergerakan
x putaran dalam sistem suria.
x peredaran
Menghasilkan model pergerakan
x Menyatakan kesan-kesan bumi.
pergerakan bumi dalam sistem
suria:
x kejadian siang dan malam
x kejadian empat musim
x kejadian pasang surut
x kejadian gerhana

36
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Aras 2

x Menjelaskan dengan rajah


peredaran bumi dan kesan-
kesannya.

b. Zon waktu Zon waktu Mengira waktu tempatan dan Menunjuk cara pengiraan waktu
Meridian menentukan tarikh. tempatan.
Pangkal
Garisan Tarikh Aras 1
Antarabangsa
x Mengenal pasti zon waktu,
Meridian Pangkal (0q) dan
Garisan Tarikh Antarabangsa
(180qT/B).

x Mengira waktu dan menentukan


tarikh.

Aras 2

x Menjelaskan kedudukan
longitud sesuatu tempat
berdasarkan waktu.

37
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

2.2 Unsur-unsur Pemeluwapan Memahami unsur-unsur cuaca Projek Kelas:


cuaca dan iklim Kerpasan dan iklim serta fenomenanya. Membuat pencerapan dan merekod
suhu, hujan dan angin.
Aras 1
Membincangkan fenomena cuaca
x Menyenaraikan unsur-unsur dan iklim berpandukan pelbagai
cuaca dan iklim: media seperti video, rajah dan
x suhu internet.
x hujan - kemarau
x angin - banjir
- taufan
x Menyatakan fenomena cuaca
dan iklim.

Aras 2

x Menerangkan dengan contoh


fenomena cuaca dan iklim.

38
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

2.3 Pengaruh Kesan rumah Memahami pengaruh cuaca dan Kajian kes:
cuaca dan iklim hijau iklim terhadap kegiatan manusia Mengkaji pengaruh iklim terhadap
terhadap Pulau haba dan sebaliknya. kegiatan pertanian di kawasan iklim
kegiatan Mediterranean.
manusia dan Aras 1
sebaliknya Mencari maklumat daripada pelbagai
x Menyatakan pengaruh iklim media seperti akhbar, majalah,
terhadap kegiatan manusia. cakera padat dan internet.

x Menyatakan ciri-ciri iklim Menghasilkan buku skrap tentang


Khatulistiwa dan iklim pengaruh cuaca dan iklim terhadap
Mediterranean. kegiatan manusia dan sebaliknya.

x Menyenaraikan jenis-jenis Membuat ramalan tentang pengaruh


tanaman di kawasan beriklim kegiatan manusia terhadap cuaca
Khatulistiwa dan Mediterranean. dan iklim.

x Menyenaraikan pengaruh
kegiatan manusia terhadap
cuaca dan iklim.

39
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Aras 2

x Menghuraikan pengaruh iklim


terhadap kegiatan manusia.

x Menghuraikan bagaimana
kegiatan manusia mempengaruhi
cuaca dan iklim.

x Menghuraikan pengaruh cuaca


dan iklim terhadap kegiatan
manusia di kawasan beriklim
Khatulistiwa dan Mediterranean.

Aras 3

x Merumus tentang pengaruh


kegiatan manusia terhadap
cuaca dan iklim.

40
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TEMA 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

3.1 Jenis dan Kepelbagaian Mengenal ciri-ciri tumbuh- Membincangkan ciri-ciri tumbuh-
taburan tumbuhan semula jadi dan jenis- tumbuhan semula jadi dan jenis-jenis
tumbuh- jenis hidupan liar. hidupan liar secara bersepadu
tumbuhan berpandukan pelbagai media seperti
semula jadi dan Aras 1 video, risalah, cakera padat dan
hidupan liar internet.
x Mengenal pasti jenis dan
taburan tumbuh-tumbuhan Mencipta dan mendeklamasikan sajak
semula jadi utama di dunia. tentang tumbuh-tumbuhan semula
x Hutan Hujan Tropika jadi dan jenis-jenis hidupan liar.
x Hutan Monsun Tropika
x Padang Rumput Sederhana Menghasilkan buku skrap tentang
(Steppe) tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
x Hutan Konifer jenis-jenis hidupan liar.

x Memadankan ciri-ciri tumbuh- Mengadakan kuiz tentang tumbuh-


tumbuhan semula jadi utama di tumbuhan semula jadi dan jenis-jenis
dunia: hidupan liar.
x Hutan Hujan Tropika
x Hutan Monsun Tropika
x Padang Rumput Sederhana
(Steppe)
x Hutan Konifer

41
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

x Menyenaraikan jenis-jenis Melengkapkan pengurusan grafik


hidupan liar di dunia: tentang ciri-ciri tumbuh-tumbuhan
x Hutan Hujan Tropika semula jadi di dunia.
x Hutan Monsun Tropika
x Padang Rumput Sederhana
(Steppe)
x Hutan Konifer

Aras 2

x Menghubungkaitkan ciri-ciri
tumbuh-tumbuhan semula jadi
dengan taburan kawasan yang
terdapat pada peta dunia:
x Hutan Hujan Tropika
x Hutan Monsun Tropika
x Padang Rumput Sederhana
(Steppe)
x Hutan Konifer

42
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Aras 3

x Membandingkan dan
membezakan ciri-ciri tumbuh-
tumbuhan semula jadi di dunia:
x Hutan Hujan Tropika
x Hutan Monsun Tropika
x Padang Rumput Sederhana
(Steppe)
x Hutan Konifer

3.2 Kepentingan Ekosistem Memahami ekosistem Hutan Hujan * Mencintai negara Membincangkan kepentingan tumbuh-
tumbuh- Biotik Tropika: Malaysia tumbuhan semula jadi dalam konteks
tumbuhan Abiotik x Hutan Tanah Pamah/Hutan - menghargai ekosistem.
semula jadi Primer Dipterokap kepelbagaian
Sekunder x Hutan Paya Bakau tumbuh-tumbuhan Menerangkan ekosistem berpandukan
Rantaian dan hidupan liar rajah rantaian makanan dengan
makanan Aras 1 negara Malaysia. menggunakan pelbagai media seperti
Pengeluar cakera padat dan internet.
Pengguna x Mentakrifkan konsep ekosistem
primer hutan. Mengadakan lawatan sambil belajar.
Pengguna
sekunder x Menyatakan ekosistem Hutan Menghasilkan penanda buku.
Pengguna Hujan Tropika:
tertier x Hutan Tanah Pamah/Hutan
Siratan Dipterokap
makanan x Hutan Paya Bakau
Pengurai

43
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
Aras 2
x Menerangkan ekosistem Hutan Melengkapkan pengurusan grafik
Hujan Tropika: tentang ekosistem Hutan Hujan
x Hutan Tanah Pamah/Hutan Tropika.
Dipterokap
x Hutan Paya Bakau
x Menerangkan kepentingan
ekosistem Hutan Hujan Tropika:
x Hutan Tanah Pamah/Hutan
Dipterokap
x Hutan Paya Bakau

Aras 3
x Membandingkan dan
membezakan ekosistem Hutan
Hujan Tropika:
x Hutan Tanah Pamah/Hutan
Dipterokap
x Hutan Paya Bakau

3.3 Kesan Memahami kesan-kesan kegiatan * Mencintai negara Mencari maklumat kesan-kesan
kegiatan manusia terhadap keseimbangan Malaysia kegiatan manusia terhadap
manusia ekosistem hutan. - prihatin terhadap keseimbangan ekosistem hutan
terhadap keseimbangan daripada pelbagai media seperti
tumbuh- Aras 1 ekosistem hutan akhbar, majalah dan internet.
tumbuhan x Menyenaraikan kegiatan negara Malaysia.
semula jadi manusia yang mendatangkan Mengadakan syarahan tentang
dan hidupan kesan ke atas keseimbangan kesan-kesan kegiatan manusia
liar ekosistem hutan. terhadap keseimbangan ekosistem
hutan

44
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

x Menyatakan kesan-kesan Mengadakan pertandingan menulis


kegiatan manusia terhadap esei tentang kesan-kesan kegiatan
keseimbangan ekosistem hutan manusia terhadap keseimbangan
akibat: ekosistem hutan.
x pembalakan
x pertanian Meramalkan kesan-kesan kegiatan
x pengangkutan manusia terhadap keseimbangan
x pembinaan empangan ekosistem hutan.
x perlombongan

Aras 2

x Menjelaskan dengan contoh


kesan-kesan kegiatan manusia
terhadap keseimbangan
ekosistem hutan akibat:
x pembalakan
x pertanian
x pengangkutan
x pembinaan empangan
x perlombongan

Aras 3

x Merumuskan kesan-kesan
kegiatan manusia terhadap
keseimbangan ekosistem hutan
pada masa depan.

45
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI


PATRIOTISME PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

3.4 Pemeliharaan Pemeliharaan Memahami usaha-usaha pemeliharaan * Berusaha Mencari maklumat daripada pelbagai
dan Pemuliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan mempertahankan media seperti akhbar, majalah dan
pemuliharaan semula jadi dan hidupan liar. negara Malaysia internet.
tumbuh- - menghargai
tumbuhan Aras 1 peranan kerajaan Menghasilkan buku skrap tentang
semula jadi dan dalam usaha usaha-usaha pemeliharaan dan
hidupan liar x Mentakrifkan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan
pemeliharaan dan pemuliharaan. pemuliharaan semula jadi dan hidupan liar.
tumbuh-tumbuhan
x Menyatakan usaha-usaha semula jadi dan Mengadakan pidato spontan tentang
pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar. usaha-usaha pemeliharaan dan
tumbuh-tumbuhan semula jadi pemuliharaan tumbuh-tumbuhan
dan hidupan liar. semula jadi dan hidupan liar.

Aras 2 Mengadakan pertandingan melukis


poster.
x Menjelaskan dengan contoh
usaha-usaha pemeliharaan dan
pemuliharaan tumbuh-tumbuhan
semula jadi dan hidupan liar.

Aras 3

x Mencadangkan cara mengatasi


masalah kepupusan tumbuh-
tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar.

46
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

BAHAGIAN C: KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN


Bahagian ini memberi penekanan kepada Arahan Am x Penggunaan teknologi maklumat
kerja amali untuk menghubungkaitkan dan komunikasi dalam mencari
aspek-aspek geografi dalam organisasi x Semua murid Tingkatan 4 wajib maklumat dan penulisan laporan
ruangan di sesuatu kawasan tertentu. Ini menjalankan KGT dan disempurnakan digalakkan.
merupakan lanjutan daripada Kajian dalam tahun yang sama. x Panjang laporan Hasil Kajian tidak
Geografi Tempatan (KGT) yang x Tempoh pelaksanaan kajian adalah dari kurang daripada 500 patah
dijalankan oleh murid di peringkat SMR. bulan Ogos hingga Oktober. perkataan.
x Murid yang hanya mengambil mata x Laporan KGT hendaklah disediakan
Di peringkat SMA, KGT memberi tumpuan pelajaran Geografi di Tingkatan 5 wajib dalam kertas bersaiz A4.
kepada kemahiran geografi, mengenal melaksanakan KGT dan menyelesaikannya x Laporan yang disediakan perlu
pasti masalah dan isu semasa serta sebelum bulan April pada tahun berkenaan. menyentuh semua kriteria yang
penyelesaian masalah. x Kerja lapangan boleh dijalankan secara ditetapkan dalam format penulisan
individu atau berkumpulan tetapi laporan laporan.
Kajian ini berasaskan mana-mana tema KGT hendaklah dibuat secara individu.
atau gabungan tema atau isu semasa x Fokus kajian berlandaskan mana-mana Format Penulisan Laporan
yang sesuai dengan keadaan setempat tema atau gabungan tema yang sesuai
murid. dengan keadaan setempat murid. 1. Tajuk Kajian
x Jarak kawasan kajian tidak melebihi 30 2. Senarai Kandungan
kilometer dari tempat tinggal atau sekolah 3. Penghargaan
murid. 4. Pendahuluan
x Jika kajian melibatkan temu bual, saiz 5. Objektif Kajian
sampel sekurang-kurangnya 50 responden. 6. Kawasan Kajian
x Cadangan-cadangan yang dikemukakan 7. Kaedah Kajian
untuk mengurangkan masalah dan 8. Hasil Kajian
menyelesaikan isu mesti munasabah dan 9. Rumusan
boleh dilaksanakan di kawasan kajian. 10. Rujukan
x Kerja lapangan tidak menggunakan waktu 11. Lampiran
pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.
x Laporan KGT mesti dinilai dan diambil kira
dalam pemarkahan keseluruhan Geografi
SPM.

47
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

CADANGAN TAJUK-TAJUK KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


GEOGRAFI TEMPATAN

1. Perubahan bentuk muka x Mengenal pasti bentuk-bentuk muka * Mencintai negara Menentukan lokasi kawasan kajian
bumi akibat kegiatan bumi yang telah berubah di kawasan Malaysia dengan menggunakan peta lakar.
manusia di kawasan kajian. - prihatin terhadap
kajian. perubahan bentuk Menerangkan aspek kajian.
x Menjelaskan bagaimana perubahan muka bumi dan
tersebut dipengaruhi oleh kegiatan kesan terhadap Menunjuk cara memproses maklumat
manusia. alam sekitar akibat dan data.
kegiatan manusia
x Menghuraikan kesan-kesan di kawasan kajian. Membincangkan perubahan bentuk
perubahan bentuk muka bumi muka bumi akibat kegiatan manusia di
tersebut terhadap alam sekitar kawasan kajian.
kawasan kajian.

x Mencadangkan langkah-langkah
mengurangkan masalah/isu yang
timbul akibat kesan-kesan tersebut.

x Merumus tentang perubahan bentuk


muka bumi akibat kegiatan manusia
di kawasan kajian. Nota:
Selain daripada tajuk yang diberikan,
guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
berkaitan dengan isu-isu geografi
semasa.

48
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


GEOGRAFI TEMPATAN

2. Pengaruh bentuk muka x Mengenal pasti kegiatan manusia * Mencintai negara Menentukan lokasi kawasan kajian
bumi terhadap kegiatan yang utama dijalankan di kawasan Malaysia dengan menggunakan peta lakar.
manusia di kawasan kajian. - prihatin terhadap
kajian pelbagai bentuk Menerangkan aspek kajian.
x Menjelaskan bagaimana bentuk muka bumi kerana
muka bumi mempengaruhi kegiatan potensi dan Menunjuk cara memproses maklumat
manusia di kawasan kajian. keindahannya. dan data.

x Menerangkan bagaimana manusia Membincangkan pengaruh bentuk muka


menyesuaikan diri dengan bentuk bumi terhadap kegiatan manusia di
muka bumi di kawasan kajian. kawasan kajian.

x Merumus tentang pengaruh bentuk


muka bumi terhadap kegiatan
manusia di kawasan kajian.

Nota:
Selain daripada tajuk yang diberi, guru
boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan
dengan isu-isu geografi semasa.

49
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


GEOGRAFI TEMPATAN

3. Cuaca, iklim dan kegiatan x Mengenal pasti sejenis kegiatan * Mencintai negara Menentukan lokasi kawasan kajian
manusia ekonomi yang dipengaruhi oleh Malaysia dengan menggunakan peta lakar.
cuaca dan iklim. - bersyukur kerana
negara Malaysia Menerangkan aspek kajian.
x Menjelaskan pengaruh cuaca dan dianugerahkan cuaca
iklim terhadap kegiatan tersebut. dan iklim yang Menunjuk cara memproses maklumat
menggalakkan dan data.
x Menerangka masalah/isu yang kegiatan ekonomi di
berkaitan. kawasan kajian. Membincangkan pengaruh cuaca dan
iklim terhadap kegiatan manusia di
x Mencadangkan langkah-langkah kawasan kajian.
penyesuaian untuk menghadapi
masalah/isu tersebut.

x Merumus tentang pengaruh cuaca


dan iklim terhadap kegiatan manusia
di kawasan kajian.

Nota:
Selain daripada tajuk yang diberikan,
guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
berkaitan dengan isu-isu geografi
semasa.

50
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


GEOGRAFI TEMPATAN

4. Kesan kegiatan manusia x Mengenal pasti kawasan-kawasan * Mencintai negara Menentukan lokasi kawasan kajian
terhadap tumbuh- tumbuh-tumbuhan semula jadi yang Malaysia dengan menggunakan peta lakar.
tumbuhan semula jadi telah diterokai oleh manusia. - bersyukur kerana
dan hidupan liar di dianugerahkan Menerangkan aspek kajian.
kawasan kajian. x Menjelaskan kesan-kesan kepelbagaian
penerokaan tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan Menunjuk cara memproses maklumat
semula jadi terhadap alam sekitar semula jadi dan dan data.
fizikal di kawasan kajian. hidupan liar
di kawasan kajian. Membincangkan kesan kegiatan
x Menerangkan masalah/isu yang manusia terhadap tumbuh-tumbuhan
berkaitan di kawasan kajian. - dapat menguruskan semula jadi dan hidupan liar.
alam sekitar dengan
x Mencadangkan langkah-langkah baik.
untuk mengurangkan masalah/isu
tersebut.

x Merumus tentang kesan kegiatan


manusia terhadap tumbuh-
tumbuhan semula jadi dan hidupan
liar di kawasan kajian.

Nota:
Selain daripada tajuk yang diberikan,
guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
berkaitan dengan isu-isu geografi
semasa.

51
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


GEOGRAFI TEMPATAN

5. Migrasi masuk x Mengenal pasti tempat asal * Bersatu dalam Menentukan lokasi kawasan kajian
penduduk dan jenis-jenis migrasi di kepelbagaian dengan menggunakan peta lakar.
kawasan kajian. - berbangga dengan
perpaduan Menerangkan aspek kajian.
x Menjelaskan kegiatan migran di penduduk
kawasan kajian. di kawasan kajian. Menunjuk cara memproses maklumat
dan data.
x Menerangkan kesan kegiatan migran
terhadap kawasan kajian. Membincangkan pengaruh migrasi
masuk di kawasan kajian.
x Mencadangkan langkah-langkah
mengurangkan masalah/isu yang
timbul akibat kesan-kesan tersebut.

x Merumus tentang pengaruh


migrasi masuk di kawasan kajian.

Nota:
Selain daripada tajuk yang diberikan,
guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
berkaitan dengan isu-isu geografi
semasa.

52
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


GEOGRAFI TEMPATAN

6. Migrasi keluar x Mengenal pasti jenis-jenis migrasi * Bersatu dalam Menentukan lokasi kawasan kajian
keluar. kepelbagaian dengan menggunakan peta lakar.
- berbangga kerana
x Menjelaskan faktor-faktor yang kesanggupan Menerangkan aspek kajian.
menyebabkan migrasi keluar. penduduk di
kawasan kajian Menunjuk cara memproses maklumat
x Membincangkan kesan-kesan keluar untuk dan data.
migrasi keluar terhadap kawasan mencari kehidupan
kajian. di tempat yang lain. Membincangkan pengaruh migrasi
keluar di kawasan kajian.
x Mencadangkan langkah-langkah
mengurangkan masalah/isu yang
timbul akibat kesan-kesan tersebut.

x Merumus tentang pengaruh migrasi


keluar di kawasan kajian.

Nota:
Selain daripada tajuk yang diberikan,
guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
berkaitan dengan isu-isu geografi
semasa.

53
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


GEOGRAFI TEMPATAN

7. Pengaruh pembandaran x Mengenal pasti tentang * Berusaha Menentukan lokasi kawasan kajian
terhadap alam sekitar pembangunan bandar di kawasan membangunkan negara dengan menggunakan peta lakar.
kajian. Malaysia
- berbangga dan Menerangkan aspek kajian.
x Menjelaskan faktor-faktor yang bersyukur terhadap
mempengaruhi proses pembandaran tahap kemajuan Menunjuk cara memproses maklumat
di kawasan kajian. pembandaran di dan data.
kawasan kajian.
x Membincangkan kesan-kesan Membincangkan pengaruh
pembandaran terhadap alam sekitar. * Mencintai negara pembandaran terhadap alam sekitar.
Malaysia
x Mencadangkan langkah-langkah - bertanggungjawab
mengurangkan masalah/isu yang memelihara
timbul akibat kesan-kesan tersebut. kesejahteraan
bandar
x Merumus tentang pengaruh di kawasan kajian.
pembandaran terhadap alam sekitar.

Nota:
Selain daripada tajuk yang diberikan,
guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
berkaitan dengan isu-isu geografi
semasa.

54
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


GEOGRAFI TEMPATAN

8. Pengaruh alam sekitar x Mengenal pasti pola petempatan di * Berusaha Menentukan lokasi kawasan kajian
terhadap pola kawasan kajian. membangunkan negara dengan menggunakan peta lakar.
petempatan Malaysia
x Mengkaji bagaimana pola - menghargai peranan Menerangkan aspek kajian.
petempatan dipengaruhi oleh alam kerajaan dalam
sekitar di kawasan kajian. mempengaruhi Menunjuk cara memproses maklumat
petempatan negara dan data.
x Mengkaji kesan-kesan pola Malaysia.
petempatan di kawasan kajian. Membincangkan pengaruh alam sekitar
terhadap pola petempatan di kawasan
x Mencadangkan langkah-langkah kajian.
mengurangkan masalah/isu yang
timbul akibat kesan-kesan tersebut.

x Merumus tentang pengaruh alam


sekitar terhadap pola petempatan
di kawasan kajian.

Nota:
Selain daripada tajuk yang diberikan,
guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
berkaitan dengan isu-isu geografi
semasa.

55
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


GEOGRAFI TEMPATAN

9. Pengaruh sistem x Mengenal pasti jaringan * Berusaha Menentukan lokasi kawasan kajian
pengangkutan terhadap pengangkutan di kawasan kajian. membangunkan negara dengan menggunakan peta lakar.
alam sekitar Malaysia
x Mengkaji kesan-kesan pembinaan - berbangga dengan Menerangkan aspek kajian.
jaringan pengangkutan terhadap tahap kemajuan
alam sekitar. sistem pengangkutan Menunjuk cara memproses maklumat
dan perhubungan di dan data.
x Mencadangkan langkah-langkah kawasan kajian.
mengurangkan masalah/isu tersebut. Membincangkan pengaruh jaringan
* Mempertahankan pengangkutan terhadap alam
negara Malaysia sekitar.
- bertanggungjawab
menjaga kemudahan
yang ada di kawasan
kajian.

Nota:
Selain daripada tajuk yang diberikan,
guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
berkaitan dengan isu-isu geografi
semasa.

56
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


GEOGRAFI TEMPATAN

10. Pengaruh penerokaan x Mengenal pasti jenis-jenis sumber * Mencintai negara Menentukan lokasi kawasan kajian
sumber terhadap yang diterokai di kawasan kajian. Malaysia dengan menggunakan peta lakar.
pembangunan di - bersyukur terhadap
kawasan kajian x Mengkaji pengaruh penerokaan kepelbagaian Menerangkan aspek kajian.
sumber terhadap pembangunan di sumber
kawasan kajian. di kawasan kajian. Menunjuk cara memproses maklumat
dan data.
x Mengkaji kesan-kesan * Mempertahankan
pembangunan terhadap alam sekitar negara Malaysia Membincangkan pengaruh penerokaan
di kawasan kajian. - prihatin terhadap sumber terhadap pembangunan
penggunaan di kawasan kajian.
x Mengkaji masalah-masalah/isu sumber
akibat pembangunan di kawasan di kawasan kajian.
kajian.

x Mencadangkan langkah-langkah
mengurangkan masalah/isu tersebut.

Nota:
Selain daripada tajuk yang diberikan,
guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
berkaitan dengan isu-isu geografi
semasa.

57
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN EMPAT

TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


GEOGRAFI TEMPATAN

11. Alam sekitar dan x Mengenal pasti kegiatan ekonomi * Berusaha Menentukan lokasi kawasan kajian
kegiatan ekonomi utama di kawasan kajian. membangunkan negara dengan menggunakan peta lakar.
Malaysia
x Mengkaji pengaruh alam sekitar - berbangga dengan Menerangkan aspek kajian.
terhadap kegiatan ekonomi tersebut. tahap kemajuan
ekonomi di Menunjuk cara memproses maklumat
x Mengkaji masalah-masalah/isu kawasan kajian. dan data.
akibat kegiatan ekonomi di kawasan
kajian. - menghargai usaha- Membincangkan pengaruh alam sekitar
usaha kerajaan terhadap kegiatan ekonomi utama
x Mencadangkan langkah-langkah dalam di kawasan kajian.
mengurangkan masalah/isu tersebut. membangunkan
ekonomi di kawasan
kajian.

Nota:
Selain daripada tajuk yang diberikan,
guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
berkaitan dengan isu-isu geografi
semasa.

58