Anda di halaman 1dari 22

PPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMI

PHYSICS
FORM 4
MODULE 1
PPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMI

INTRODUCTION TO PHYSICS
&
FORCES AND MOTION

MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA


2
MODULE 1: INTRODUCTION TO PHYSICS &
FORCES AND MOTION
Arahan:

1. Modul ini mengandungi tiga puluh soalan. Semua soalan adalah dalam bahasa
Inggeris.
2. Modul merangkumi enam konstruk yang diuji
K1-Memahami soalan dalam Bahasa Inggeris
K3-Memahami istilah sains dalam Bahasa Inggeris
K5-Menguasai konstruk pengetahuan
K6-Menguasai konstruk kefahaman
K7-Menguasai konstruk kemahiran
K8-Mengeluarkan maklumat/idea dalam Bahasa Inggeris

3. Murid hendaklah menulis maklumat diri dalam kertas jawapan objektif


disediakan. Murid juga perlu memastikan maklumat konstruk, nombor soalan
dan jumlah soalan seperti yang dibaca oleh guru di dalam ruangan disediakan
dalam kertas jawapan objektif sebelum ujian.

4. Bagi soalan objektif, anda perlu menandakan jawapan dengan menghitamkan


pilihan jawapan pada pilihan jawapan A , B , C atau D pada kertas jawapan
objektif.

Contoh:

Antara berikut, yang manakah haiwan?

A. Pokok B. Kambing C. Kereta D. Pen

A B C D E

5. Untuk soalan subjektif, jawapan hendaklah ditulis pada kertas berasingan


yang disediakan oleh guru.

6. Jawab semua soalan.

Modul ini mengandungi 20 halaman bercetak

3
1. The speed of trolley X is 3 ms-1. The speed of trolley Y is 2 ms-1 which is 1 ms-1
less than the speed of trolley X.

What are the speeds of trolley X and trolley Y?

2. The figure shows a displacement – time graph of an object. The object is


moving with constant displacement.

displacement / m

time / s

What is the physical quantity that remains constant?

A. Time
B. Displacement
C. Time and displacement

4
3. The inertia of an object depends on its mass but does not depend on its weight
or velocity.

What does the inertia of an object depend on?

A. Mass
B. Weight
C. Velocity
D. Weight and velocity

4 Scalar quantities are quantities that have magnitude but no direction. Vector
quantities are quantities that have both magnitude and direction.

A scalar quantity is a quantity that

has direction only.


has magnitude only.
has magnitude and direction
has no magnitude and no direction

5 An object with a mass of 5 kg is moving with a momentum of 20 kg ms-1. After 3


seconds, its displacement is 10 m.

What is the momentum of the object?

3s
5 kg
10 m
20 kg ms-1

5
Questions 6 and 7 refer to the table below.

The table shows the results of an experiment carried out to investigate the
relationship between force, F applied on a spring, x and the extension of the
spring.

Force, F/ N Extension of spring,


x/cm
0.5 2.0
1.0 4.0
1.5 6.0
2.0 8.0
2.5 10.0

In this experiment,
6.
force, F is the

fixed variable.
responding variable.
manipulated variable.

7. extension of a spring is a

fixed variable.
B. responding variable.
C. manipulated variable.

6
Questions 8 to 10 refer to the figures below.

Choose the terminology that best relates to each situation shown in the figure
below.

8.

The figure shows a car moving towards a traffic light.

u= 20 ms-1 v = 0 ms-1

Acceleration
Deceleration
Constant velocity

9.

Inertia
Pressure
Elasticity
Balanced forces

7
10.

Before After

Inertia
Explosion
Elastic collision
Inelastic collision

11. The figure shows the velocity – time graph of an object.

v / ms-1

A B

t/s
O C

Which section of the graph shows an acceleration?

OA
OC
AB
BC

8
12. All the forces acting on an object are balanced. What is the type of motion of
the object?

The object accelerates.


B. The object decelerates.
C. The object moves with constant velocity.
D. The object moves with increasing velocity.

13. Which quantity in the table below is correctly matched with its unit?

Quantity Unit
A acceleration ms-2
B speed Ms
C velocity ms2
D displacement S

14. Momentum is defined as

mass x velocity
mass x (velocity)2
mass x acceleration
mass x displacement

15. The figure shows a man tightening the head of a hammer by hitting the bottom
of the handle against a hard surface.

head of hammer

handle

hard surface

The head of the hammer is tightened, due to the concept of

power
inertia
elasticity
pressure

9
16. The figure shows a child and his mother sitting on two identical swings.
They are pushed with the same amount of forces.

The swing which the mother sits on is more difficult to be moved because
she has

greater inertia.
smaller inertia.
greater momentum.
lower mass and larger inertia

10
17. Which of the following velocity-time graphs shows an object moving with
uniform acceleration?

A v / ms-1 B v / ms-1

t/s t/s

C
D
v / ms-1
v / ms-1

t/s t/s

11
18. Which vehicle has the greatest momentum?

A B

mlorry = 2000 kg mlorry = 2000 kg


vlorry = 20 ms-1 vlorry = 15 ms-1

C
D

mbicycle = 200 kg
mbicycle = 200 kg
vbicycle = 10 ms-1
vbicycle = 5 ms-1

12
19. Which of the following shows a situation with unbalanced forces?

A lorry moving at constant velocity

A picture frame hung on a wall

A parachute accelerating downwards

A sampan floating on water

13
20. The figure shows a truck that moves from P to Q. Engine oil drips from the
truck at equal time intervals along PQ.

Engine oil drop


P

The truck is

at rest
accelerating
decelerating
moving with constant velocity

14
21. The figure shows a section of a ticker-tape produced by a trolley.

.. . . . .
direction
of motion of
trolley

20 cm

The time for one tick is 0.02 second.


What is the average velocity of the trolley?

[ average velocity = total displacement ]


total time taken

10 cm s-1
20 cm s-1
100 cm s-1
200 cm s-1

22. A bus moving with an initial velocity 50 m s-1 comes to a stop. The braking
distance of the bus is 500 m.

Determine the deceleration of the bus.

[ v2 = u2 + 2as]

2.5 m s-2
10.0 m s-2
25.0 m s-2

23. A ball has a mass of 4 kg and momentum 12 kg m s-1.

What is the velocity of the ball?

[ Momentum = mass x velocity ]

3 m s-1
m s-1
12 m s-1
48 m s-1

15
24. The figure shows a stopwatch.

The reading of the stopwatch is

11.1 s
11.2 s
11.3 s
11.4 s

16
25. The figure shows two loads connected by an inelastic string through a
frictionless pulley.

pulley

inelastic string

40 N

70 N
load

load

What is the resultant force acting on the system?

30 N
40 N
70 N
110 N

17
26. The figure shows two petrol trucks.

Truck X Truck Y

Truck X carries petrol in one big tank while truck Y carries petrol in 3 small
tanks. Truck Y is a safer truck to use compared to truck X because

tanks in truck Y experience a greater pressure than tank in


truck X.
tanks in truck Y experience a greater momentum than tank in
truck X.
tanks in truck Y experience a smaller inertia than tank in truck
X.
D. tanks in truck Y experience a smaller acceleration than tank in
truck X.

18
27. The figure shows an object of mass 10 kg being pulled by a force of 100 N.
The friction between the object and the surface is 10 N.

100N
friction = 10N

rough surface

What is the acceleration of the object?

[ Force = mass x acceleration ]

A. 9 m s-2
B. 10 m s-2
C. 11 m s-2
D. 12 m s-2

19
28. The figure shows the velocity – time graph of a moving object.

v / ms-1

t/s

How is the total displacement of the object determined from the graph?

___________________________________________________________

____________________________________________________________

20
Question 29 and 30 refer to the figure.

The figure shows a boy jumping off a skateboard.

29. State the direction of the motion of the skateboard when the boy jumps off.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

30. Using the principle of conservation of momentum, explain your answer to


question 29.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

21
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF
Ujian Diagnostik

Nama Pelajar:

Tahun/ Tingkatan : 4 Mata Pelajaran: FIZIK

Nama Sekolah: Modul: 1

GUNAKAN PENSIL 2B ATAU BB SAHAJA.


TENTUKAN TIAP-TIAP TANDA ITU HITAM DAN MEMENUHI KESELURUHAN RUANG.
SILA HITAMKAN
PADAMKAN JAWAPAN
HINGGA HABIS MANA-MANADI BAWAH
TANDA MENGIKUT
YANG ANDA UBAH HURUF JAWAPAN YANG ANDA PILIH

1 A B C D E 31 A B C D E 46 A B C D E
2 A B C D E 32 A B C D E 47 A B C D E

3 A B C D E 33 A B C D E 48 A B C D E

4 A B C D E 34 A B C D E 49 A B C D E

5 A B C D E 35 A B C D E 50 A B C D E

51
6 A B C D E 36 A B C D E A B C D E
1
7 A B C D E 37 A B C D E 52 A B C D E

8 A B C D E 38 A B C D E 53 A B C D E

9 A B C D E 39 A B C D E 54 A B C D E

10 A B C D E 40 A B C D E 55 A B C D E

41
11 A B C D E A B C D E 56 A B C D E
1
12 A B C D E 42 A B C D E 57 A B C D E

13 A B C D E 43 A B C D E 58 A B C D E

14 A B C D E 44 A B C D E 59 A B C D E

15 A B C D E 45 A B C D E 60 A B C D E

16 A B C Konstruk No. Soalan Jumlah Bilangan Soalan Kegunaan Guru


D E
Soalan Gagal Dijawab
17 A B C D E

18 A B C D E 1 K1 1-5 5
19 A B C D E

20 A B C D E
2 K3 6-10 5

3 K5 11-15 5
21 A B C D E
22 A B C D E 4 K6 16-20 5
23 A B C D E
A B C
5 K7 21-27 7
24 D E

25 A B C D E 6 K8 28-30 3

26 A B C D E 7
27 A B C D E
8
28 A B C D E

29 A B C D E 9
30 A B C D E
10