Anda di halaman 1dari 17

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019

MATA PELAJARAN TAJWID HADIR : ____ / ____ orang


TIDAK HADIR :
MINGGU / HARI / TARIKH
KEHADIRA
KELAS
N
MASA

BIDANG PEMBELAJARAN AL QURAN (PENGENALAN)


STANDARD -perkara asas ilmu tajwid
KANDUNGAN

-pengertian tajwid
-tujuan mempelajari ilmu tajwid
STANDARD -hukum mempelajari ilmu tajwid
PEMBELAJARAN -jenis kesalahan dalam al quran
-tingkatan bacaan dalam al quran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


-menyebut pengertian tajwid
- mengetahui tujuan mempelajari ilmu tajwid
OBJEKTIF -mengaplikasi hukum mempelajari ilmu tajwid
PEMBELAJARAN/
KRITERIA KEJAYAAN - mengenalpasti jenis kesalahan dalam al quran
-menerangkan tingkatan bacaan dalam al quran

1. Guru memulakan kelas dengan bacaan doa oleh pelajar secara bersama
2. Guru menayangkan beberapa gambar dan meminta pelajar menyatakan apa yang mereka perolehi
daripada gambar tersebut serta mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk pengajaran hari ini.
AKTIVITI 3. Penerangan daripada guru
PEMBELAJARAN & 4. Sumbangsaran daripada pelajar
PEMUDAHCARAAN
5. Pelajar dan guru membuat kesimpulan
(PdPc)
6. Para pelajar diminta untuk menyiapkan latihan berkaitan tajuk yang dipelajari.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019
MATA PELAJARAN TAJWID
HADIR : ____ / ____ orang
MINGGU / HARI / TARIKH TIDAK HADIR :

KEHADIRA
KELAS
N
MASA
AL QURAN (MAKHRAJ HURUF-al jauf /al
BIDANG PEMBELAJARAN
lisan)
STANDARD
-perkara asas ilmu tajwid bab tempat keluar huruf
KANDUNGAN

-5 pembahagian makhraj huruf

STANDARD  Al halq
PEMBELAJARAN  Al lisan
 Al syafatain
 Al jauf
 Al- khaisyum

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

-menjelaskan 5 pembahagian makhraj huruf


OBJEKTIF  Al halq
PEMBELAJARAN/
 Al lisan
KRITERIA KEJAYAAN
 Al syafatain
 Al jauf
 Al- khaisyum
-mengaplikasikan bacaan dengan betul makhraj hurufnya

1. guru menunjukkan gambar makhraj huruf


2. guru bersoal jawab bersama pelajar
3. guru menjelaskan bahagian al halq dan al lisan
AKTIVITI 4. guru menunjukkan cara bacaan dan menunjukkan tempat makhraj huruf tersebut
PEMBELAJARAN & 5. guru meminta pelajar mempraktikkan makhraj huruf tersebut dengan betul
PEMUDAHCARAAN 6. guru meminta pelajar melukis tempat makhraj huruf dengan betul
(PdPc) 7. guru membuat kesimpulan pembelajaran
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019
MATA PELAJARAN TAJWID
HADIR : ____ / ____ orang
MINGGU / HARI / TARIKH TIDAK HADIR :

KEHADIRA
KELAS
N
MASA
AL QURAN (MAKHRAJ HURUF-al
BIDANG PEMBELAJARAN
syafatain/al jauf/ al khaisyum)
STANDARD
-perkara asas ilmu tajwid bab tempat keluar huruf
KANDUNGAN

-5 pembahagian makhraj huruf

STANDARD  Al halq
PEMBELAJARAN  Al lisan
 Al syafatain
 Al jauf
 Al- khaisyum

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

-menjelaskan 5 pembahagian makhraj huruf


OBJEKTIF  Al halq
PEMBELAJARAN/
 Al lisan
KRITERIA KEJAYAAN
 Al syafatain
 Al jauf
 Al- khaisyum
-mengaplikasikan bacaan dengan betul makhraj hurufnya

1. guru menunjukkan gambar makhraj huruf


2. guru bersoal jawab bersama pelajar
3. guru menjelaskan bahagian al jauf/ al syafatain/ al khaisyum
AKTIVITI 4. guru menunjukkan cara bacaan dan menunjukkan tempat makhraj huruf tersebut
PEMBELAJARAN & 5. guru meminta pelajar mempraktikkan makhraj huruf tersebut dengan betul
PEMUDAHCARAAN 6. guru meminta pelajar melukis tempat makhraj huruf dengan betul
(PdPc) 7. guru membuat kesimpulan pembelajaran
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019
MATA PELAJARAN TAJWID HADIR : ____ / ____ orang
TIDAK HADIR :
MINGGU / HARI / TARIKH
KEHADIRA
KELAS
N
MASA

BIDANG PEMBELAJARAN AL QURAN (MAKHRAJ HURUF)

STANDARD
Latihan sebutan makhraj huruf
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN Melatih cara sebutan huruf pada makhraj yang betul

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN/
KRITERIA KEJAYAAN Menyebut dan mengaplikasikan cara sebutan huruf pada makhrajnya yang betul

1. guru menayangkan latihan perkataan di hadapan pelajar


2. guru meminta pelajar menyebut secara individu
AKTIVITI 3. guru membetulkan cara bacaan pelajar
PEMBELAJARAN & 4. guru mengulanginya kepada pelajar secara beramai-ramai
PEMUDAHCARAAN 5. guru membuat pengukuhan
(PdPc) 6. guru meminta pelajar membuat kesimpulan pembelajaran
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019
MATA PELAJARAN TAJWID HADIR : ____ / ____ orang
TIDAK HADIR :
MINGGU / HARI / TARIKH
KEHADIRA
KELAS
N
MASA

BIDANG PEMBELAJARAN AL QURAN (ali lam al ma’rifah)


STANDARD
perkara asas ilmu tajwid bab alif la al ma’rifah
KANDUNGAN

STANDARD -2 jenis pembahagian alif lam al ma’rifah


PEMBELAJARAN - alif lam al qamariyyah
- alif lam as-syamsiyyah

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


OBJEKTIF -menerangkan pembahagian alif lam al ma’rifah dengan betul
PEMBELAJARAN/ -mengenalppasti perkataan yang mengandungi alif lam al qamariyyah dan alif lam as syamsiyyah dengan
KRITERIA KEJAYAAN betul

1. Guru memulakan kelas dengan bacaan doa oleh pelajar secara bersama
2. Guru menayangkan beberapa gambar dan meminta pelajar menyatakan apa yang mereka perolehi
daripada gambar tersebut serta mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk pengajaran hari ini.
3. Penerangan daripada guru
4. Sumbangsaran daripada pelajar
AKTIVITI 5. Pelajar dan guru membuat kesimpulan
PEMBELAJARAN & 6. Para pelajar diminta untuk menyiapkan latihan berkaitan tajuk yang dipelajari.
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019
MATA PELAJARAN TAJWID HADIR : ____ / ____ orang
TIDAK HADIR :
MINGGU / HARI / TARIKH
KEHADIRA
KELAS
N
MASA

BIDANG PEMBELAJARAN AL QURAN (hukum nun mati dan tanwin)

STANDARD
Perkara asas ilmu tajwid bab hukum nun mati dan tanwin
KANDUNGAN

5 pembahagian :

STANDARD - Ikhfa’ hakiki


PEMBELAJARAN - Idgham bi ghunnah
- Idgham nila ghunnah
- Iqlab
- Izhar halqi

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN/
-memjelaskan pembahagian hukum nun mati dan tanwin
KRITERIA KEJAYAAN
-mengenalpasti cara bacaan yang betul dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian

1. Guru memulakan kelas dengan bacaan doa oleh pelajar secara bersama
2. Guru menayangkan beberapa slide dan meminta pelajar menyatakan apa yang mereka perolehi
daripada gambar tersebut serta mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk pengajaran hari ini.
AKTIVITI 3. Penerangan daripada guru
PEMBELAJARAN & 4. Sumbangsaran daripada pelajar
PEMUDAHCARAAN 5. Pelajar dan guru membuat kesimpulan
(PdPc) 6. Para pelajar diminta untuk menyiapkan latihan berkaitan tajuk yang dipelajari.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019
MATA PELAJARAN TAJWID HADIR : ____ / ____ orang
TIDAK HADIR :
MINGGU / HARI / TARIKH
KEHADIRA
KELAS
N
MASA
AL QURAN (HUKUM BACAAN MIM
BIDANG PEMBELAJARAN
MATI)
STANDARD Perkara asas ilmu tajwid bab hukum mim mati
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN -pembahagian hukum bacaan mim mati

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN/ -memjelaskan pembahagian hukum mim mati
KRITERIA KEJAYAAN
-mengenalpasti cara bacaan yang betul dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian
AKTIVITI
PEMBELAJARAN & 1. Guru memulakan kelas dengan bacaan doa oleh pelajar secara bersama
PEMUDAHCARAAN 2. Guru menayangkan beberapa slide dan meminta pelajar menyatakan apa yang mereka perolehi
(PdPc) daripada gambar tersebut serta mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk pengajaran hari ini.
3. Penerangan daripada guru
4. Sumbangsaran daripada pelajar
5. Pelajar dan guru membuat kesimpulan
6. Para pelajar diminta untuk menyiapkan latihan berkaitan tajuk yang dipelajari.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019
MATA PELAJARAN TAJWID HADIR : ____ / ____ orang
TIDAK HADIR :
MINGGU / HARI / TARIKH
KEHADIRA
KELAS
N
MASA
AL QURAN ( Bacaan Mim Dan Nun
BIDANG PEMBELAJARAN
Syaddah )
STANDARD
Perkara asas ilmu tajwid bab bacaan mim dan nun syaddah
KANDUNGAN

STANDARD -mengenalpasti mim dan nun syaddah


PEMBELAJARAN
-mempraktikkan cara bacaan dengan betul

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN/ -mengenalpasti mim dan nun syaddah
KRITERIA KEJAYAAN
-mempraktikkan cara bacaan dengan betul
1. Guru memulakan kelas dengan bacaan doa oleh pelajar secara bersama
2. Guru menayangkan beberapa slide dan meminta pelajar menyatakan apa yang mereka perolehi
daripada gambar tersebut serta mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk pengajaran hari ini.
3. Penerangan daripada guru
4. Sumbangsaran daripada pelajar
5. Pelajar dan guru membuat kesimpulan
AKTIVITI
PEMBELAJARAN & 6. Para pelajar diminta untuk mencari 30 perkataan yang mengandungi nun dan mim syaddah
PEMUDAHCARAAN daripada al quran.
(PdPc)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019


MATA PELAJARAN TAJWID HADIR : ____ / ____ orang
TIDAK HADIR :
MINGGU / HARI / TARIKH
KEHADIRA
KELAS
N
MASA

BIDANG PEMBELAJARAN AL QURAN ( Jenis-jenis Idgham )

3 jenis pembahagian idgham


STANDARD - Idgham mutamasilain
KANDUNGAN - Idgham mutajanisain
- Idghm mutaqarribain

STANDARD -Mengenalpasti perbezaan ketiga-tiga jenis idgham


PEMBELAJARAN
-Mengaplikasikan cara bacaan dengan betul dan istiqamah
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN/ -Mengenalpasti perbezaan ketiga-tiga jenis idgham
KRITERIA KEJAYAAN -Mengaplikasikan cara bacaan dengan betul dan istiqamah

1. Guru memulakan kelas dengan bacaan doa oleh pelajar secara bersama
2. Guru menayangkan beberapa slide dan meminta pelajar menyatakan apa yang mereka perolehi
daripada gambar tersebut serta mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk pengajaran hari ini.
3. Penerangan daripada guru
4. Sumbangsaran daripada pelajar
AKTIVITI 5. Pelajar dan guru membuat kesimpulan
PEMBELAJARAN & 6. Para pelajar diminta untuk menyiapkan latihan berkaitan tajuk yang dipelajari.
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019


MATA PELAJARAN TAJWID HADIR : ____ / ____ orang
TIDAK HADIR :
MINGGU / HARI / TARIKH
KEHADIRA
KELAS
N
MASA

BIDANG PEMBELAJARAN AL QURAN ( Jenis-jenis Mad)


STANDARD
Pembahagian mad
KANDUNGAN

STANDARD -Mengenalpasti pembahagian mad


PEMBELAJARAN
-Mengaplikasikan cara bacaan mad dengan betul dan istiqamah

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN/ -Mengenalpasti pembahagian mad
KRITERIA KEJAYAAN -Mengaplikasikan cara bacaan mad dengan betul dan istiqamah

1. Guru memulakan kelas dengan bacaan doa oleh pelajar secara bersama
2. Guru menayangkan beberapa slide dan meminta pelajar menyatakan apa yang mereka perolehi
daripada gambar tersebut serta mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk pengajaran hari ini.
3. Penerangan daripada guru
4. Sumbangsaran daripada pelajar
AKTIVITI 5. Pelajar dan guru membuat kesimpulan
PEMBELAJARAN & 6. Para pelajar diminta untuk menyiapkan latihan berkaitan tajuk yang dipelajari.
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019


MATA PELAJARAN TAJWID HADIR : ____ / ____ orang
KEHADIRA TIDAK HADIR :
N
MINGGU / HARI / TARIKH
KELAS

MASA

BIDANG PEMBELAJARAN AL QURAN ( Hukum Bacaan Ra )

Pembahagian huku bacaan ra:


STANDARD - Tafkhim
KANDUNGAN - Tarqiq
- Tafkhim atau tarqiq

STANDARD -Mengenalpasti pembahagian hukum bacaan ra


PEMBELAJARAN
-Mengaplikasikan cara bacaan ra dengan betul dan istiqamah

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


OBJEKTIF -Mengenalpasti pembahagian hukum bacaan ra
PEMBELAJARAN/
KRITERIA KEJAYAAN -Mengaplikasikan cara bacaan ra dengan betul dan istiqamah

1. Guru memulakan kelas dengan bacaan doa oleh pelajar secara bersama
2. Guru menayangkan beberapa slide dan meminta pelajar menyatakan apa yang mereka perolehi
daripada gambar tersebut serta mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk pengajaran hari ini.
3. Penerangan daripada guru
4. Sumbangsaran daripada pelajar
AKTIVITI 5. Pelajar dan guru membuat kesimpulan
PEMBELAJARAN & 6. Para pelajar diminta untuk mengeluarkan perkataan dari al quran berkaitan tajuk yang dipelajari.
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019
MATA PELAJARAN TAJWID HADIR : ____ / ____ orang
TIDAK HADIR :
MINGGU / HARI / TARIKH
KEHADIRA
KELAS
N
MASA
AL QURAN ( Hukum Bacaan Lam Pada
BIDANG PEMBELAJARAN
Lafaz Al-Jalalah)
Pembahagian hukum :

STANDARD - Taghliz
KANDUNGAN - Tarqiq

STANDARD -Mengenalpasti pembahagian hukum


PEMBELAJARAN
-Mengaplikasikan cara bacaan dengan betul dan istiqamah

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN/
KRITERIA KEJAYAAN -Mengenalpasti pembahagian hukum
-Mengaplikasikan cara bacaan dengan betul dan istiqamah

1. Guru memulakan kelas dengan bacaan doa oleh pelajar secara bersama
2. Guru menayangkan beberapa slide dan meminta pelajar menyatakan apa yang mereka perolehi
daripada gambar tersebut serta mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk pengajaran hari ini.
3. Penerangan daripada guru
4. Sumbangsaran daripada pelajar
AKTIVITI 5. Pelajar dan guru membuat kesimpulan
PEMBELAJARAN & 6. Para pelajar diminta untuk menyiapkan latihan berkaitan tajuk yang dipelajari.
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019
MATA PELAJARAN TAJWID HADIR : ____ / ____ orang
TIDAK HADIR :
MINGGU / HARI / TARIKH
KEHADIRA
KELAS
N
MASA

BIDANG PEMBELAJARAN AL QURAN ( Qalqalah)

Pembahagian qalqalah :
STANDARD - Sughra
KANDUNGAN - Kubra
- akbar

STANDARD -Mengenalpasti pembahagian hukum


PEMBELAJARAN
-Mengaplikasikan cara bacaan dengan betul dan istiqamah

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN/ -Mengenalpasti pembahagian hukum
KRITERIA KEJAYAAN -Mengaplikasikan cara bacaan dengan betul dan istiqamah

1. Guru memulakan kelas dengan bacaan doa oleh pelajar secara bersama
2. Guru menayangkan beberapa slide dan meminta pelajar menyatakan apa yang mereka perolehi
daripada gambar tersebut serta mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk pengajaran hari ini.
3. Penerangan daripada guru
4. Sumbangsaran daripada pelajar
AKTIVITI 5. Pelajar dan guru membuat kesimpulan
PEMBELAJARAN & 6. Para pelajar diminta untuk menyiapkan latihan berkaitan tajuk yang dipelajari.
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019
MATA PELAJARAN TAJWID HADIR : ____ / ____ orang
TIDAK HADIR :
MINGGU / HARI / TARIKH
KEHADIRA
KELAS
N
MASA

BIDANG PEMBELAJARAN Latih tubi /latihan pengukuhan

STANDARD
Membetulkan cara bacaan
KANDUNGAN

1. Pelajar mengetahui teknik bacaan dengan betul


STANDARD 2. Pelajar memahami kesalahan- kesalahan yang sering berlaku di dalam bacaan
PEMBELAJARAN 3. Pelajar menguasai tajuk-tajuk yang telah dipelajari

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN/ 1. Pelajar memahami kesalahan- kesalahan yang sering berlaku di dalam bacaan
KRITERIA KEJAYAAN 2. Pelajar menguasai tajuk-tajuk yang telah dipelajari

1. Guru memulakan kelas dengan bacaan doa oleh pelajar secara bersama
AKTIVITI 2. Guru menjawab soalan secara berkumpulan dan menulis jawapan di hadapan
PEMBELAJARAN & 3. Soal jawab bersama pelajar
PEMUDAHCARAAN
4. Penerangan daripada guru
(PdPc)
5. Sumbangsaran daripada pelajar
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019
MATA PELAJARAN TAJWID HADIR : ____ / ____ orang
TIDAK HADIR :
MINGGU / HARI / TARIKH
KEHADIRA
KELAS
N
MASA

BIDANG PEMBELAJARAN Latih tubi /latihan pengukuhan

STANDARD
Membetulkan cara bacaan
KANDUNGAN

1. Pelajar mengetahui teknik bacaan dengan betul


STANDARD 2. Pelajar memahami kesalahan- kesalahan yang sering berlaku di dalam bacaan
PEMBELAJARAN 3. Pelajar menguasai tajuk-tajuk yang telah dipelajari

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN/ 1. Pelajar memahami kesalahan- kesalahan yang sering berlaku di dalam bacaan
KRITERIA KEJAYAAN 2. Pelajar menguasai tajuk-tajuk yang telah dipelajari

1. Guru memulakan kelas dengan bacaan doa oleh pelajar secara bersama
AKTIVITI 2. Guru menjawab soalan secara berkumpulan dan menulis jawapan di hadapan
PEMBELAJARAN & 3. Soal jawab bersama pelajar
PEMUDAHCARAAN
4. Penerangan daripada guru
(PdPc)
5. Sumbangsaran daripada pelajar
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019
MATA PELAJARAN TAJWID HADIR : ____ / ____ orang
TIDAK HADIR :
MINGGU / HARI / TARIKH
KEHADIRA
KELAS
N
MASA

BIDANG PEMBELAJARAN Latih tubi /latihan pengukuhan

STANDARD
Membetulkan cara bacaan
KANDUNGAN

1. Pelajar mengetahui teknik bacaan dengan betul


STANDARD 2. Pelajar memahami kesalahan- kesalahan yang sering berlaku di dalam bacaan
PEMBELAJARAN 3. Pelajar menguasai tajuk-tajuk yang telah dipelajari

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN/ 1. Pelajar memahami kesalahan- kesalahan yang sering berlaku di dalam bacaan
KRITERIA KEJAYAAN 2. Pelajar menguasai tajuk-tajuk yang telah dipelajari

1. Guru memulakan kelas dengan bacaan doa oleh pelajar secara bersama
AKTIVITI 2. Guru menjawab soalan secara berkumpulan dan menulis jawapan di hadapan
PEMBELAJARAN & 3. Soal jawab bersama pelajar
PEMUDAHCARAAN
4. Penerangan daripada guru
(PdPc)
5. Sumbangsaran daripada pelajar