Anda di halaman 1dari 80

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

KAJIAN TEMPATAN
TAHUN 4

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
2001
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KAJIAN TEMPATAN

TAHUN 4

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
2001
ISBN
KANDUNGAN

RUKUN NEGARA i
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN ii
KATA PENGANTAR iii

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN

Pendahuluan 1
Matlamat dan objektif 2
Organisasi kurikulum 3
Kurikulum Kajian Tempatan Tahun 4 12
Objektif Kurikulum Kajian Tempatan Tahun 4 13
Topik 1 : Rumah dan Keluarga 14
Topik 2 : Kejiranan 30
Topik 3 : Sekolah Kita 39
Topik 4 : Perihal Setempat 54
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA
Mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;

Mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan
saksama;

Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;

Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai
cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

i
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

P
endidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

ii
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

KATA PENGANTAR Mata pelajaran Kajian Tempatan merupakan mata pelajaran


pendukung utama pemupukan semangat patriotik.
Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Sehubungan itu, guru perlu bijak merancang dan
memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Kajian
bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Tempatan dengan memberi penekanan terhadap pemupukan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid semangat patriotik di samping menyepadukan pelbagai disiplin
menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan ilmu, pengetahuan, kemahiran dan nilai serta pengalaman
pengetahuan pada abad 21. hidup yang seimbang dan harmonis sesama manusia dan
antara manusia dengan alam persekitarannya.

Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan


pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan pihak terlibat terutama guru, pensyarah maktab dan universiti
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti serta pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu yang
mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap akan dapat mewakili badan-badan tertentu.
membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran
dan pembelajaran secara berkesan. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan
guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.
bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar
cara belajar, penggunaan teknologi maklumat dan
komunikasi, kecerdasan pelbagai, pembelajaran masteri,
pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran secara
konstruktivisme, dan pembelajaran akses kendiri. Di
samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN)
kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini Pengarah
diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid dan Pusat Perkembangan Kurikulum
diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. Kementerian Pendidikan Malaysia

iii
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

PENDAHULUAN
Kandungan mata pelajaran ini diolah mengikut tiga
Mata Pelajaran Kajian Tempatan Sekolah Rendah
ruang liput seperti berikut:
yang terangkum dalam bidang kemanusiaan dan
kemasyarakatan bertujuan membentuk rakyat Malaysia
Pertama : Keluarga, rumah , jiran dan sekolah.
yang bersatu padu, hidup dalam masyarakat yang
mempunyai nilai moral dan etika yang utuh,
Kedua : Kawasan tempat tinggal, mukim,
mengamalkan demokrasi, penyayang, progresif,
daerah/jajahan, bahagian dan negeri.
sejahtera dan bersemangat patriotik.
Ketiga : Negara kita.
Selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan
Kebangsaan, Mata Pelajaran Kajian Tempatan ini
Kajian menerusi ruang liput dapat memberikan
dapat melahirkan insan yang berilmu dan beramal,
pengetahuan dan pemahaman kepada murid tentang
harmonis serta berketerampilan.
persekitarannya yang dekat sebelum menjangkau ke
kawasan yang lebih jauh.
Mata Pelajaran Kajian Tempatan diajar di Tahap II
mulai Tahun 4 hingga Tahun 6. Mata pelajaran ini Setiap ruang liput terdiri daripada beberapa topik untuk
dirancang untuk menjadi saluran utama bagi murid memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang perlu
memperoleh pengetahuan, pemahaman asas serta dipelajari murid. Setiap topik mengandungi subtopik-
pengalaman hidup yang seimbang dan harmonis subtopik yang menentukan skop kajian. Topik-topik
sesama manusia dan antara manusia dengan alam dibahagikan kepada Tahun 4, 5 dan 6 seperti berikut:
persekitarannya. Interaksi ini mewujudkan pelbagai
cara hidup masyarakat Malaysia dan memperlihatkan Tahun 4 - Topik 1 hingga 4
bagaimana mereka berusaha untuk mencapai
kesejahteraan hidup. Mata pelajaran ini juga menjadi Tahun 5 - Topik 5 hingga 8
pendukung utama bagi memupuk semangat patriotik di
kalangan murid. Tahun 6 - Topik 9 hingga 12

1
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

MATLAMAT
Mata Pelajaran Kajian Tempatan bertujuan melahirkan 5. mencintai dan menghargai alam sekitar;
murid yang setia pada negara, cinta akan tanah air, prihatin 6. mengenali tokoh-tokoh dan menghargai sumbangan
dan berbangga sebagai rakyat Malaysia serta boleh mereka dalam memperjuangkan kedaulatan,
berinteraksi secara berkesan ke arah mewujudkan kemerdekaan dan pembangunan;
masyarakat Malaysia yang harmonis, bersatu padu,
7. memahami dan menghargai sejarah negara;
demokratik, progresif dan sentiasa mensyukuri nikmat
Tuhan. 8. menguasai kemahiran belajar, kemahiran sosial dan
kemahiran berfikir;

9. menghargai keperibadian bangsa dan mempunyai


OBJEKTIF semangat patriotik; dan

Kurikulum Kajian Tempatan Sekolah Rendah membolehkan 10. mensyukuri segala nikmat Tuhan.
murid:

1. mengetahui dan memahami peranan, tanggungjawab


dan hak sebagai anggota dalam keluarga dan
masyarakat ;

2. memahami dan menghargai keadaan fizikal setempat


dan negara;

3. mengenali dan memahami ciri-ciri masyarakat setempat


dan negara;

4. memahami dan menyedari perkembangan dan


perubahan masyarakat setempat dan negara;

2
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

ORGANISASI KURIKULUM supaya mereka cinta dan bangga dengan persekitaran


dan negeri mereka.
Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan ini mengandungi Ruang liput ketiga pula memberi pendedahan kepada murid
program pembelajaran untuk tiga tahun mulai Tahun 4 tentang sejarah, keadaan sosial, ekonomi dan kejayaan
hingga Tahun 6. Kandungan mata pelajaran ini diolah negara. Ini akan menimbulkan kesedaran kepada murid
mengikut tiga ruang liput seperti yang berikut : tentang usaha pembinaan bangsa dan negara Malaysia.
Pengalaman pembelajaran yang diperoleh melalui ruang
RUANG LIPUT KANDUNGAN liput tersebut dapat membentuk warganegara yang
bersemangat patriotik dan berbangga sebagai rakyat
Malaysia.
Pertama Keluarga, rumah, jiran dan
sekolah. Setiap ruang liput dibahagikan kepada beberapa topik atau
bidang pembelajaran untuk memberi tumpuan kepada
Kedua Kawasan tempat tinggal,mukim, aspek-aspek yang perlu dikaji oleh murid. Setiap topik
daerah/jajahan bahagian dan negeri. mengandungi subtopik-subtopik yang menentukan skop
kajian. Topik-topik dibahagikan kepada Tahun 4, 5 dan 6
Ketiga Negara kita. seperti yang berikut :

Tahun 4 - Topik 1 hingga 4


Kajian menerusi ruang liput ini dapat memberi pengetahuan Tahun 5 - Topik 5 hingga 8
dan pemahaman kepada murid tentang persekitarannya Tahun 6 - Topik 9 hingga 12
yang dekat sebelum menjangkau ke kawasan yang lebih
jauh. Topik 1 hingga 4 untuk Tahun 4 bertujuan mengukuhkan
pengetahuan dan kemahiran murid bagi memahami dan
Ruang liput pertama iaitu keluarga, rumah, jiran dan menghargai perihal setempat yang merangkumi ruang
sekolah menekankan interaksi murid dengan keluarga dan liput keluarga, rumah, jiran, sekolah, kawasan tempat
masyarakat serta amalan nilai-nilai hidup berjiran dan tinggal, mukim, daerah/jajahan, bahagian dan negeri.
bermasyarakat. Melalui Topik 5 hingga 8, murid Tahun 5 diperkenalkan
pula tentang latar belakang dan identiti negaranya supaya
Ruang liput kedua menyedarkan murid tentang identiti mereka cinta dan bangga kepada negara. Seterusnya
dan keistimewaan kawasan tempat tinggal, melalui Topik 9 hingga 12, murid Tahun 6 dapat
menghargai keperibadian bangsa dan mempunyai
mukim, daerah/jajahan, bahagian dan negeri
semangat patriotik ke arah pembinaan bangsa dan
negara.

3
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

BIDANG PEMBELAJARAN

TAHUN TOPIK TOPIK TOPIK TOPIK

TAHUN RUMAH DAN KEJIRANAN SEKOLAH KITA PERIHAL


4 KELUARGA SETEMPAT

TAHUN MENGENAL KEINDAHAN SEJARAH MASYARAKAT


5 NEGARA NEGARA KITA NEGARA KITA MALAYSIA
KITA

TAHUN SUMBER EKONOMI PEMBINAAN KEJAYAAN


6 NEGARA NEGARA BANGSA DAN DAN
NEGARA KEBANGGAAN
NEGARA

4
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

URUTAN BIDANG PEMBELAJARAN


12. KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA

11. PEMBINAAN BANGSA DAN NEGARA

6 10. EKONOMI NEGARA

9. SUMBER NEGARA

8. MASYARAKAT MALAYSIA
T 7. SEJARAH NEGARA KITA
KAJIAN A
TEMPATAN H 5 6. KEINDAHAN NEGARA KITA
U
N 5. MENGENAL NEGARA KITA

4. PERIHAL SETEMPAT

3. SEKOLAH KITA

4 2. KEJIRANAN

1. RUMAH DAN KELUARGA

5
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

Bagi merancang dan melaksanakan mata pelajaran ini Huraian Sukatan Pelajaran dipersembahkan
dengan berkesan di sekolah, guru perlulah mengetahui dalam empat lajur iaitu Topik/Subtopik, Hasil
dan memahami matlamat, objektif, organisasi Pembelajaran, Unsur Patriotisme dan Contoh
kandungan dan strategi pengajaran dan pembelajaran Aktiviti. Setiap lajur tersebut mengandungi maklumat
yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Kajian yang perlu diaplikasikan dalam pengajaran dan
Tempatan Sekolah Rendah. Untuk meningkatkan pembelajaran.
pemahaman guru dan pihak-pihak yang mempunyai
peranan dalam aktiviti latihan dan penyebaran Dalam lajur Topik/Subtopik, disenaraikan topik utama
maklumat tentang kandungan sukatan pelajaran dan subtopik-subtopik kepada topik utama tersebut.
tersebut, Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Bagi setiap subtopik, disenaraikan tajuk-tajuk kecil.
Tahun 4,5 dan 6 disediakan. Topik utama, subtopik dan tajuk-tajuk kecil bagi
subtopik ialah kandungan Sukatan Pelajaran. Bagi
Tujuan Huraian Sukatan Pelajaran ini disediakan setiap tajuk kecil pula tercatat perincian huraian.
adalah untuk membantu guru: Kedalaman dan keluasan skop sesuatu topik itu
ditentukan oleh subtopik, tajuk kecil dan perincian
i. mentafsir dan memahami Sukatan Pelajaran huraian tajuk kecil.
Kajian Tempatan Sekolah Rendah dengan
tepat; Dalam persediaan pengajaran dan pembelajaran
mingguan dan harian, guru bolehlah memilih satu tajuk
ii. mengetahui skop, ruang liput dan bidang kajian kecil atau rangkuman beberapa tajuk kecil sebagai isi
mata pelajaran ini; pelajaran mengikut kesesuaian, kesediaan dan
keupayaan murid.
iii. menentukan objektif am, objektif khusus dan
hasil pembelajaran untuk merancang pelajaran; Dalam lajur Hasil Pembelajaran, segala kemahiran
dan pengalaman pembelajaran yang perlu dikuasai
iv. menyediakan rancangan pelajaran yang murid disenaraikan. Penyataan hasil pembelajaran
sistematis; dan diolah secara khusus supaya mudah diukur dengan
tepat tentang apa yang boleh dimanifestasikan murid
v. melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berhubung dengan pengetahuan dan pengalaman
dengan berkesan. pembelajaran mereka.

6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

Hasil pembelajaran disenaraikan mengikut urutan Selain daripada aktiviti yang dicadangkan, guru
kesukaran dan merangkumi bidang kognitif, afektif dan bolehlah menjalankan aktiviti pembelajaran lain yang
psikomotor. sesuai dengan murid. Aktiviti yang dirancang perlu
mengambil kira perkara-perkara yang berikut:
Dalam lajur Unsur Patriotisme pula, disenaraikan
nilai murni masyarakat dan semangat patriotik yang i. Menepati objektif dan isi pelajaran.
ingin dipupuk. Aspek ini amat penting disepadukan
dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ii. Mengikut kebolehan mental dan fizikal murid.
melaluinya murid akan dapat menghayati mesej yang
disampaikan. Pemupukan unsur patriotisme ini boleh iii. Bersesuaian dengan bakat, minat dan emosi
dilakukan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran murid.
secara terancang. Penyataan semangat patriotik ini
disenaraikan selaras dengan isi kandungan dalam iv. Menggalakkan mereka berfikir, membuat
lajur Topik / Subtopik dan Hasil Pembelajaran. kajian, mencatat atau merekod, berbincang
dan membuat rumusan.
Untuk memastikan murid mengetahui, memahami dan
menguasai pelbagai kemahiran, lajur Contoh Aktiviti v. Menggalakkan murid berusaha belajar
disediakan. Berpandukan contoh aktiviti tersebut, guru sendiri dengan arahan dan panduan guru
dapat mengelolakan pelajaran dengan lebih berkesan. yang minimum.

Contoh yang disediakan adalah berbentuk kemahiran vi. Menggalakkan interaksi sesama murid dan
yang perlu dikuasai oleh murid. murid dengan persekitarannya.

Contoh : vii. Menggalakkan murid menghasilkan tugasan


i. Murid menyenaraikan………………………… dalam pelbagai bentuk.
ii. Murid melakarkan peta………………………
iii. Murid mencatat……………………………… viii. Menggalakkan murid bekerja secara
kumpulan.

7
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

Dalam pengajaran dan pembelajaran sesuatu topik, pengalaman hidup seharian murid perlu
guru perlulah merujuk kepada setiap ruang dalam dihubungkaitkan dalam pengajaran dan
Huraian Sukatan Pelajaran untuk memahami tumpuan, pembelajaran.
kedalaman dan keluasan sesuatu topik dan subtopik
serta kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid. Guru ii. Pemahaman Idea dan Konsep
bolehlah menambah maklumat lain yang dirasakan
perlu bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan Mata Pelajaran Kajian Tempatan mempunyai
pembelajaran.Dalam usaha ke arah mencapai idea dan konsep yang khusus. Pemahaman
matlamat Mata Pelajaran Kajian Tempatan, perkara dan penghayatan idea dan konsep amat
yang berikut perlu diberi perhatian dalam proses penting supaya pengetahuan yang diperoleh
pengajaran dan pembelajaran. berguna dalam kehidupan seharian.

i. Pendekatan Bersepadu iii. Pemupukan Patriotisme

Pendekatan bersepadu ialah satu strategi yang Mata Pelajaran Kajian Tempatan adalah
berkesan untuk menjalin dan mengadun unsur pendukung utama pemupukan semangat
pengetahuan, kemahiran dan pemupukan patriotik di sekolah rendah. Dalam pengajaran
patriotisme. Oleh itu, dalam pengajaran dan dan pembelajaran, penekanan perlu dibuat
pembelajaran Kajian Tempatan yang supaya murid dapat menyayangi keluarga , jiran
membicarakan interaksi sesama manusia dan dan persekitaran serta menghormati
persekitarannya, penekanan perlu diberikan masyarakat, patuh kepada pemimpin dan taat
terhadap pemerolehan pengetahuan, kepada raja; dan seterusnya sentiasa
perkembangan kemahiran dan pemupukan mendaulatkan undang-undang. Pengalaman
semangat patriotik. pembelajaran ini akan membentuk murid yang
setia kepada negara dan bangga sebagai rakyat
Melalui pendekatan bersepadu, penekanan Malaysia.
juga perlu diberikan terhadap penggunaan
bahasa sebagai alat komunikasi dan bahasa
ilmu. Di samping itu, pengetahuan dan
kemahiran daripada mata pelajaran lain serta

8
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

iv. Peningkatan Kemahiran Belajar, Kemahiran perlulah melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti
Sosial dan Kemahiran Berfikir. pengajaran dan pembelajaran.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, Bagi Mata Pelajaran Kajian Tempatan, pelbagai
penekanan perlu diberikan kepada kaedah boleh digunakan. Salah satu daripada
perkembangan kemahiran belajar, kemahiran kaedah yang boleh digunakan ialah kaedah inkuiri
sosial dan kemahiran berfikir. Dalam kemahiran penemuan.
belajar, beberapa proses perlu dilalui oleh murid
iaitu mengumpul dan mengelas maklumat, Kaedah inkuiri penemuan sesuai digunakan kerana
mentafsir, menganalisis, mensintesis dan melalui kaedah ini, murid memperoleh pengetahuan
mengaplikasi. Penguasaan kemahiran dan menguasai kemahiran dengan daya usaha mereka
sosial seperti kemahiran berinteraksi dalam sendiri. Murid mencari dan mengumpul maklumat
kelas, dalam kumpulan dan dalam masyarakat melalui berbagai-bagai aktiviti. Dengan itu,
juga diutamakan. Kemahiran belajar, kemahiran pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh adalah
sosial dan kemahiran berfikir sentiasa berkait lebih bermakna dan berkesan..
rapat dalam melaksanakan sesuatu tugasan.
Kemantapan murid membuat rumusan dan Kaedah ini juga dapat mengembangkan kemahiran
usaha mengatasi sesuatu masalah banyak berfikir dan naluri ingin tahu di kalangan murid. Dalam
bergantung kepada keupayaan dan cara menjalankan proses inkuiri penemuan, murid akan
mereka berfikir. Oleh itu, murid perlu dibimbing lebih peka kepada keadaan masyarakat dan
dan digalakkan berfikir secara kritis, kreatif dan persekitarannya.
inovatif.
Kaedah inkuiri penemuan adalah satu kaedah
v. Penggunaan Pelbagai Strategi Pengajaran pengajaran dan pembelajaran yang lebih berpusat
dan Pembelajaran kepada murid. Murid memainkan peranan penting
dalam merancang dan menjalankan aktiviti
Untuk mengembangkan lagi potensi serta pembelajarannya. Mereka melibatkan diri secara aktif
meningkatkan keupayaan dan kebolehan murid dalam mencari dan mengumpulkan maklumat melalui
secara menyeluruh dan seimbang, murid berbagai-bagai aktiviti seperti memerhati, mendengar,
menyoal, berbincang, membuat rujukan, membuat

9
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

ulang kaji dan membuat kaji selidik. Aktiviti ini boleh e. membuat rumusan dalam bentuk generalisasi
dijalankan secara bersendirian atau kumpulan. Aktiviti berdasarkan maklumat yang telah dikumpul dan
tersebut merupakan kemahiran penting dalam tugasan dianalisis.
yang lebih menyeluruh seperti kerja projek, kajian kes,
simulasi , lawatan, main peranan dan kuiz. Oleh sebab inkuiri penemuan ini kaedah yang
berpusatkan murid, guru perlu membimbing dan
Mengikut kaedah ini, guru bertindak sebagai menggalakkan murid dalam mengenal pasti
pembimbing dan penggalak untuk merangsang murid masalah yang dihadapi. Dalam menjalankan
menjadi lebih yakin dan berminat dalam menjalankan aktiviti untuk mendapatkan rumusan, guru tidak
aktiviti pembelajarannya. memberi jawapan sebelum murid terlibat dalam
proses inkuiri penemuan. Guru hendaklah
Pada amnya, kaedah inkuiri penemuan dalam proses sentiasa mengemukakan soalan yang
pengajaran dan pembelajaran ada lima peringkat. merangsang murid ke arah menemui jawapan
Pada setiap peringkat, murid terlibat secara aktif yang dicari.Guru perlu sabar dan memberi masa
dalam: yang cukup kepada murid bagi menjalankan
aktiviti pembelajaran yang berkaitan.
a. mengenal pasti perkara yang hendak dikaji
melalui soal jawab dan perbincangan; Walaupun kaedah inkuiri penemuan diberi
penekanan, guru boleh menggunakan kaedah
b. menentukan cara untuk mengatasi masalah lain yang difikirkan sesuai bagi menyampaikan
yang dikenal pasti dengan bersoal jawab dan sesuatu maklumat atau idea kepada murid.
berbincang; Walau bagaimanapun, dalam melaksanakan
kaedah lain, guru hendaklah sentiasa
c. mengumpul maklumat melalui berbagai-bagai melibatkan murid secara aktif dalam proses
cara seperti bersoal jawab, mencerap, membuat pembelajaran. Kepelbagaian kecerdasan murid
uji kaji dan kaji siasat mengenai masalah yang perlu diambilkira bagi memperkukuh dan
hendak diselesaikan;
memperkaya pengalaman pembelajaran
d. mengkaji maklumat yang telah dikumpulkan mereka.
dengan cara mengelas, membanding dan
menganalisis untuk menyelesaikan masalah
yang dihadapi; dan

10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

vii. Komuniti Sebagai Sumber

Dalam pengajaran dan pembelajaran melalui Untuk mendapatkan maklumat, murid perlu
kaedah inkuiri penemuan, murid memainkan menguasai kemahiran memerhati, mengumpul
peranan penting dalam mencari maklumat untuk serta mengkaji bahan dan menemu bual.
menyelesaikan sesuatu masalah atau isu.

Bagi Mata Pelajaran Kajian Tempatan, komuniti


setempat merupakan sumber utama untuk
mendapatkan maklumat yang diperlukan. Dalam
usaha untuk mendapatkan maklumat, murid
boleh bergaul rapat dengan komuniti.

Daripada komuniti, murid dapat mengumpulkan


berbagai-bagai bahan dan peralatan budaya
yang mempunyai nilai-nilai pendidikan yang
tertentu.

Murid juga boleh memerhati atau menyertai


sendiri berbagai-bagai kegiatan yang dijalankan
dalam komunitinya. Dengan ini, murid mendapat
pengalaman pembelajaran yang berguna. Selain
itu, anggota komuniti itu sendiri dapat digunakan
sebagai sumber rujukan untuk mendapatkan
maklumat. Mereka ini boleh dikunjungi atau
dijemput untuk memberi ceramah. Guru
perlu menyedarkan murid betapa besarnya
potensi komuniti setempat sebagai sumber
maklumat dalam proses pembelajaran.

11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

KURIKULUM KAJIAN TEMPATAN Ruang liput bagi Tahun 4 terdiri daripada empat topik
iaitu:
TAHUN 4
Topik 1 : Rumah dan keluarga

KANDUNGAN Topik 2 : Kejiranan

Topik 3 : Sekolah kita


Kandungan pelajaran Tahun 4 merangkumi dua ruang
liput iaitu : Topik 4 : Perihal setempat
Pertama : Keluarga, rumah, jiran dan sekolah
Kedua : Kawasan tempat tinggal mukim,
daerah/jajahan, bahagian dan negeri.

Ruang liput pertama iaitu keluarga, rumah, jiran dan


sekolah menekankan interaksi murid dengan keluarga,
komuniti sekolah dan masyarakat serta amalan hidup
berjiran dan bermasyarakat.

Ruang liput kedua menyedarkan murid tentang identiti


dan keistimewaan kawasan tempat tinggal, mukim,
daerah/jajahan, bahagian dan negeri supaya mereka
cinta dan bangga dengan persekitaran dan negeri
mereka.

12
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

OBJEKTIF KURIKULUM KAJIAN


TEMPATAN TAHUN 4
Objektif kurikulum Kajian Tempatan Tahun 4 10. memahami peranan dan sumbangan ibu bapa
membolehkan murid: dan masyarakat terhadap sekolah dan
sebaliknya;
1. mengenali rumah sendiri dari segi bentuk,
kemudahan asas dan fungsinya sebagai tempat 11. mengenali latar belakang taman taman/ladang/
perlindungan;
kampung, mukim, daerah/jajahan, bahagian dan
2. memahami keluarga sebagai satu institusi sosial negeri tempat tinggal dari segi lokasi dan aspek
dan peranan setiap anggota keluarga; fizikal;
3. menghargai rumah dan keluarga sendiri; 12. memperihalkan identiti setempat dari segi sejarah
dan struktur pentadbiran;
4. mengenali jiran dan cara hidupnya;
13. mengenali ciri-ciri masyarakat setempat dari segi
5. menyedari kepentingan hidup berjiran; komposisi penduduk, kegiatan ekonomi utama,
agama dan kepercayaan serta perayaan
6. memahami peranan dan tanggungjawab hidup
setempat;
berjiran;
14. mengetahui dan menghargai kepentingan
7. melahirkan rasa bangga dan kesediaan
kemudahan perkhidmatan awam yang disediakan;
melibatkan diri dalam aktiviti komuniti;
15. peka kepada isu-isu setempat; dan
8. mengenal pasti lokasi sekolah dan ciri-ciri fizikal
utama di sekelilingnya; 16. memupuk perasaan cinta dan bangga akan
taman/ladang, kampung, mukim, daerah/ jajahan,
9. menyayangi dan berbangga terhadap sekolah
bahagian dan negeri tempat tinggal.
serta berusaha untuk menaikkan nama baiknya;

13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK 1 : RUMAH DAN KELUARGA

Topik ini mengisahkan perihal rumah dan keluarga murid serta


interaksi dalam keluarga. Menerusi topik ini, murid akan
mengetahui dan memahami tentang rumah sebagai tempat
perlindungan, konsep keluarga asas dan keluarga
kembangan, cara hidup dan perubahan-perubahan yang
berlaku dalam keluarga dari semasa ke semasa. Topik ini juga
menyentuh tentang peranan dan tanggungjawab murid
terhadap rumah dan keluarga.

14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK 1 : RUMAH DAN KELUARGA

OBJEKTIF: 1. Memahami keluarga sebagai satu institusi sosial dan peranan setiap anggota keluarga.

2. Mengenali rumah sendiri dari segi bentuk, kemudahan asas dan fungsinya sebagai tempat perlindungan.

3. Menghargai rumah dan keluarga sendiri.

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

1. RUMAH DAN KELUARGA

1.1 Perihal Keluarga

a. Keluarga asas Aras 1

i. Konsep keluarga 1. Menyatakan pengertian Menyayangi anggota 1. Membina carta salasilah


asas keluarga asas. keluarga asas. keluarga asas.

ii. Anggota keluarga 2. Menyenaraikan nama, 2. Membincangkan carta


asas panggilan atau gelaran keluarga asas.
anggota keluarga asas.

15
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 2 3. Melahirkan perasaan kasih


sayang kekeluargaan
1. Menghuraikan carta melalui pelbagai aktiviti
keluarga asas. seperti puisi, lukisan,
bercerita dan penulisan.
2. Menyatakan keistimewaan Berbangga dengan
setiap anggota keluarga keistimewaan keluarga 4. Menulis karangan pendek
asas. sendiri. tentang keistimewaan salah
seorang anggota keluarga.
3. Membandingkan dan
membezakan keluarga 5. Menggunakan pengurusan
asas sendiri dengan grafik untuk membandingkan
keluarga asas rakan. keluarga asas sendiri
dengan keluarga asas rakan
Aras 3 dari aspek nama, panggilan
dan bilangan anggota.
1. Membandingkan dan
membezakan gelaran
anggota keluarga asas.

2. Meramalkan kesan
sekiranya tiada zuriat.

3. Memberi pendapat
tentang usaha ke arah
mewujudkan keluarga
asas yang bahagia.

16
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

b. Keluarga kembangan Aras 1

i. Konsep keluarga kembangan 1. Menyatakan pengertian Menyayangi anggota 1. Membina dan melabel carta
keluarga kembangan. keluarga kembangan. keluarga kembangan.
ii. Anggota keluarga kembangan
seperti datuk, nenek, emak 2. Menyenaraikan nama dan 2. Membincangkan carta
saudara, sepupu, ipar, biras panggilan anggota keluarga kembangan.
dan cucu keluarga kembangan.
3. Melahirkan perasaan kasih
iii. Pertalian dan panggilan Aras 2 sayang kekeluargaan
seperti Pak Long dan Mak melalui pelbagai media
Long, Opah dan Aki 1. Menyatakan keistimewaan Berbangga dengan seperti puisi, lukisan,
anggota keluarga keistimewaan anggota bercerita dan penulisan.
kembangan. keluarga kembangan.
4. Menghubungkaitkan pertalian
2. Membina carta salasilah Berbangga dengan dan panggilan seperti datuk,
keluarga kembangan. wujudnya kesefahaman nenek,
dan kasih sayang antara bapa saudara dan emak
3. Menghuraikan carta yang anggota keluarga. saudara
menunjukkan pertalian dan Contoh :
panggilan keluarga Bapa saudara : Pak Long
kembangan. dan Pak
Ngah
Nenek : Wan,
Opah dan
Atuk

17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 3

1. Membina program yang Saling menghormati 5. Menceritakan keistimewaan


boleh membawa faedah antara anggota keluarga salah seorang daripada
kepada semua anggota kembangan. anggota keluarga
keluarga kembangan. kembangan.

c. Peranan dan tanggungjawab Aras 1

i. Bapa 1. Menyatakan peranan Sentiasa mentaati ibu 1. Main peranan tentang suatu
setiap anggota keluarga. bapa. situasi kekeluargaan seperti
x Ketua keluarga peranan bapa menasihati
x Menyediakan tempat 2. Menyatakan kewajipan anak-anaknya supaya rajin
tinggal menghormati ibu bapa. membantu kerja-kerja di
x Menyara keluarga rumah.
x Membuat keputusan Aras 2
x Menjaga keselamatan
keluarga 1. Menghuraikan peranan dan Menghargai peranan dan 2. Membincangkan peranan
x Memberi pendidikan tanggungjawab setiap tanggungjawab yang dan tanggungjawab keluarga
anggota keluarga. dilaksanakan oleh setiap berdasarkan tayangan video
ii. Ibu anggota keluarga. yang bertemakan keluarga
2. Membandingkan dan bahagia.
x Mengurus rumah tangga membezakan peranan dan
tanggungjawab setiap
x Mendidik dan mengasuh
anggota keluarga.
x Menjaga keselesaan
x Memberi kasih sayang

18
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

iii. Anak Aras 3

x Menghormati keluarga 1. Meramalkan akibat Sentiasa bersedia dalam 3. Menyanyi dan


x Membantu tugas harian sekiranya anggota keluarga melaksanakan peranan membincangkan lirik lagu
x Menjaga keselamatan tidak melaksanakan dan tanggungjawab berunsur kekeluargaan
peranan dan dengan ikhlas. seperti lagu
tanggungjawab. “Keluarga Bahagia”.

4. Menceritakan peranan ibu


bapa yang sentiasa
berkorban bagi
kebahagiaan hidup
keluarganya.

d. Perubahan dalam keluarga Aras 1

i. Pertambahan dan pengurangan 1. Menerangkan sebab Menyedari pentingnya 1. Menceritakan dan


perubahan dalam keluarga. menyesuaikan diri membincangkan peristiwa
x Kelahiran dengan pelbagai perubahan yang berlaku
x Kematian 2. Menyatakan perasaan perubahan dalam dalam keluarga.
x Perkahwinan apabila berlaku sesuatu keluarga.
perubahan. 2. Perbincangan tentang
Meredai perubahan yang kesan daripada peristiwa
Aras 2 berlaku dalam keluarga. yang berlaku di dalam
keluarga.
1. Menceritakan kesan
perubahan yang berlaku
dalam keluarga.

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

ii. Perubahan tempat tinggal Aras 3 3. Memberi cadangan cara


menyesuaikan diri
x Pendapatan 1. Meramalkan kesan kepada apabila berlaku
x Perubahan sikap sesuatu komuniti jika perubahan dalam
x Penyesuaian dalam sebahagian daripada keluarga.
persekitaran yang baru keluarga kembangan
berpindah secara
berterusan.

e. Cara hidup berkeluarga Aras 1

i. Hidup beradab seperti semasa 1. Menyatakan cara hidup Mengamalkan perlakuan 1. Simulasi tentang adab
makan, menerima tetamu, beradab dalam keluarga. yang bersopan dan bersopan seperti semasa
menziarah dan meninggalkan bertatasusila. makan, menerima tetamu
rumah 2. Menyenaraikan adab yang dan menghormati orang
diamalkan dalam kehidupan lebih tua.
ii. Adab berbahasa seperti cara seharian.
memanggil, menjawab 2. Melakonkan cara adab
panggilan dan memberi arahan 3. Menyatakan cara berbahasa seperti
berinteraksi yang baik bercakap dengan orang
dalam keluarga. lebih tua, tetamu dan
rakan dalam amalan
harian.

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

iii. Bersopan dan bertatasusila Aras 2 3. Menceritakan pengalaman


semasa menziarahi
iv. Bertolak ansur dan bekerjasama 1. Menerangkan cara-cara Bersopan- santun dan anggota keluarga yang
berbahasa yang sopan berbudi bahasa dijadikan ditimpa kemalangan.
v. Mengeratkan silatulrahim semasa memanggil, amalan hidup.
menjawab panggilan dan 4. Berbincang tentang cara
vi. Bantu-membantu untuk kebajikan memberi arahan. berinteraksi yang baik
bersama dan menjaga warisan dalam keluarga.
keluarga 2. Menjelaskan perlunya Menghargai dan
menjaga nama baik mengekalkan nama baik
sebagai warisan keluarga. warisan keluarga. 5. Mengadakan sesi
ceramah tentang cara-
Aras 3 cara menjaga nama baik
keluarga.
1. Membandingkan dan
membezakan cara hidup
berkeluarga kaum-kaum di
Malaysia.

2. Meramalkan kesan Mengamalkan hubungan


kepada keluarga jika tidak mesra dalam keluarga.
mengamalkan interaksi
yang baik.

21
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

1.2 Perihal Rumah Aras 1

a. Rumah saya 1. Menyatakan kepentingan Bersyukur dengan 1. Melukis peta lakar yang
rumah kepada manusia. adanya rumah sebagai menunjukkan lokasi
i. Lokasi tempat perlindungan. rumah.
2. Menceritakan kedudukan
ii. Persekitaran rumah murid berdasarkan 2. Menandakan dan
peta lakar yang dilukis. melabelkan bentuk muka
bumi di persekitaran
3. Menerangkan bentuk rumah dalam peta lakar.
muka bumi di persekitaran
rumah. 3. Menghasilkan model
rumah daripada bahan
Aras 2 terbuang.

1. Menceritakan tentang lokasi 4. Menceritakan


rumah sendiri. keistimewaan
persekitaran rumah
sendiri.

Aras 3

1. Menghuraikan ciri fizikal Peka terhadap keceriaan


yang sesuai sebagai lokasi persekitaran tempat
tempat tinggal. tinggal sendiri.

22
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

2. Meramalkan kemajuan dan


pembangunan pada masa
hadapan di persekitaran
rumah sendiri.

b. Pembinaan rumah Aras 1

i. Pelan 1. Melakar pelan tapak sebuah Bersyukur dan berbangga 1. Melakar dan
rumah. dengan rumah sendiri. membandingkan
ii. Bahan binaan pelan tapak rumah.
2. Menyenaraikan bahan Menghargai orang yang
iii. Pihak yang terlibat seperti arkitek, binaan untuk membuat terlibat dalam pembinaan 2. Berbincang dan
kontraktor, tukang kayu dan rumah. rumah. menyenaraikan
tukang paip bahan membina
3. Menamakan pihak yang rumah.
terlibat dalam pembinaan
rumah. 3. Wawancara
bersama orang
Aras 2 sumber yang terlibat
dalam pembinaan
1. Melakar pelan rumah rumah.
sendiri.

2. Menghuraikan bahan-bahan
yang diperlukan untuk
membina sebuah rumah.

23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

3. Memberi sebab mengapa 4. Membuat lawatan ke


pelbagai pihak diperlukan kawasan pembinaan
dalam pembinaan rumah. rumah berhampiran untuk
mengkaji serta
Aras 3 mengumpul maklumat.

1. Menghuraikan perlunya
proses yang betul dalam
pembinaan.

2. Merancang penggunaan
bahan-bahan alternatif
yang boleh digunakan
dalam pembinaan rumah.

c. Jenis rumah Aras 1

i. Rumah tradisional seperti 1. Menamakan jenis rumah Berbangga dengan 1. Membincangkan pelbagai
rumah melaka, rumah yang terdapat di Malaysia. adanya pelbagai jenis jenis rumah berdasarkan
minangkabau, rumah panjang, rumah yang terdapat di gambar.
rumah bagan dan rumah rakit 2. Mengelaskan jenis rumah negara kita.
tradisional dan jenis rumah 2. Membandingkan dan
moden. membezakan dua jenis
rumah menggunakan
pengurusan grafik.

24
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

ii. Rumah moden seperti banglo, Aras 2


rumah teres, rumah pangsa,
kondominium dan rumah 1. Membandingkan dan Berbangga dengan nilai 3. Menyanyi dan
sebandung membezakan rumah estetika seni bina rumah membincangkan lirik lagu
tradisional dan rumah di negara kita. bertemakan rumah.
moden.
4. Membuat buku skrap
Aras 3 tentang pelbagai jenis
rumah.

1. Membuat generalisasi 5. Membina model rumah


tentang kesesuaian daripada bahan seperti
sesuatu jenis rumah kotak, kertas, ranting dan
dengan kawasan tertentu. plastesin.

6. Menulis puisi bertemakan


rumah.

7. Membincangkan mengapa
sesuatu jenis rumah
hanya sesuai dibina di
kawasan tertentu.

8. Melakarkan sebuah
rumah impian dengan
menggunakan perisian
komputer ‘Auto Cad ’.

25
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

d. Ruang dan kegunaan Aras 1

i. Ruang-ruang dalam rumah seperti 1. Menamakan ruang-ruang Bersyukur atas 1. Melukis ruang dalam
ruang tamu, bilik tidur, bilik mandi dalam rumah. kemudahan dan rumah.
dan dapur keselesaan yang
2. Menyatakan kegunaan dinikmati di dalam 2. Membincangkan
ii. Kegunaan ruang-ruang dalam setiap ruang dalam rumah. rumah. kegunaan setiap ruang.
rumah
Aras 2 3. Membuat model ruang-
ruang dalam rumah.
1. Menerangkan kewajaran
meletakkan sesuatu ruang 4. Mengumpul gambar
di tempat yang tertentu ruang-ruang dalam rumah
dalam sebuah rumah. untuk membuat buku
skrap.
Aras 3

1. Meramalkan kesan dan


akibat sekiranya sebuah
rumah mempunyai satu
ruang sahaja.

26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

e. Kemudahan asas Aras 1

i. Jenis kemudahan asas 1. Menyatakan kemudahan Bertanggungjawab dan 1. Menonton tayangan video tentang
asas sebuah rumah. berjimat -cermat dalam pengurusan kemudahan asas dan
ii. Kepentingannya penggunaan kemudahan mencatatkan kepentingannya.
2. Menyenaraikan asas.
pentingnya kemudahan 2. Membincangkan langkah-langkah
asas dalam sebuah rumah. penjimatan semua kemudahan
asas.
Aras 2
3. Membanding dan membezakan
1. Menjelaskan penggunaan Bersyukur dengan keperluan asas dahulu dan
kemudahan asas secara kemudahan asas yang sekarang.
optimum*. ada.

2. Menyatakan kesan dan


akibat sekiranya ketiadaan
kemudahan asas.

3. Menceritakan sumber
kemudahan asas rumah
sendiri.

Glosari optimum * : penggunaan mengikut keperluan dan menguntungkan.

27
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 3

1. Membandingkan dan
membezakan keperluan
kemudahan asas dahulu
dengan sekarang.

f. Keceriaan dan keselamatan Aras 1

i. Penjagaan kebersihan dan 1. Menyatakan cara menjaga Berbangga dan 1. Membuat buku skrap
keceriaan keceriaan rumah. menghargai keceriaan tentang keceriaan rumah.
rumah .
ii. Keselamatan rumah 2. Demonstrasi
2. Menyenaraikan langkah Bertanggungjawab dan menggunakan alat
x Langkah mencegah kemalangan menjaga keselamatan di bertindak wajar bagi pemadam api.
seperti kebakaran dan kecurian rumah. menjamin keselamatan.
3. Tunjuk cara rawatan
x Penggunaan bahan dan alatan 3. Menyatakan akibat jika pertolongan cemas yang
langkah-langkah mudah.
x Penyenggaraan alatan keselamatan diabaikan.
4. Mengelaskan alatan atau
bahan yang
membahayakan diri di
rumah dan langkah
mengelakkan
kemalangan.

28
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 2

1. Menghuraikan tentang cara 5. Mengkaji dan


penjagaan kebersihan dan berbincang tentang
keceriaan rumah. penyenggaraan
alatan dan bahan di
2. Menjelaskan cara bengkel Kemahiran
penyenggaraan alatan di rumah. Hidup di sekolah.

Aras 3

1. Meramalkan kemungkinan
sekiranya penggunaan alatan di
rumah hanya bergantung
kepada kuasa elektrik sahaja.

2. Mereka cipta dan menghuraikan


penggunaan alat keselamatan
terkini berasaskan teknologi
futuristik.

29
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK 2 : KEJIRANAN

Topik ini memberi fokus kepada mengenali jiran dan


kepentingan hidup berjiran. Topik ini juga menyediakan asas
untuk murid berinteraksi dalam masyarakat. Selain itu, murid
juga didedahkan kepada amalan dan tanggungjawab hidup
berjiran. Pada keseluruhannya, topik ini menekankan
pemupukan nilai-nilai murni hidup berjiran dan bermasyarakat.

30
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK 2 : KEJIRANAN

OBJEKTIF : 1. Mengenali jiran dan memahami cara hidupnya.

2. Menyedari kepentingan hidup berjiran.

3. Memahami peranan dan tanggungjawab berjiran.

4. Melahirkan kebanggaan dan kesediaan untuk menyumbang dalam aktiviti masyarakat.

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

2. KEJIRANAN

2.1 Perihal Jiran Aras 1

a. Anggota keluarga jiran 1. Menyatakan pengertian Mengenali, menghormati 1. Menziarahi dan menemu
jiran. dan menyayangi jiran. bual jiran berdasarkan
i. Nama jiran kad tugasan.
2. Menyenaraikan nama dan
ii. Jenis pertalian bilangan anggota jiran. 2. Pembentangan hasil temu
bual.
iii. Bilangan anggota dalam 3. Menerangkan pertalian
keluarga jiran murid dengan jiran. 3. Membuat carta salasilah
anggota keluarga jiran.

31
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 2

1. Menceritakan perihal
keluarga jiran yang
istimewa.

Aras 3

1. Memberi pendapat
mengapa jiran sebagai
anggota keluarga terdekat.

Aras 1
b. Latar belakang jiran
1. Menyatakan tempat asal Jiran sebagai anggota 1. Mengumpul dan
i. Bangsa atau kaum jiran. keluarga yang terdekat menyampaikan maklumat
dengan kita. tentang bangsa, kaum
ii. Tempat asal 2. Menerangkan bangsa atau dan tempat asal jiran
kaum jiran. murid.
iii. Jenis pekerjaan
3. Menyenaraikan jenis 2. Membincangkan jenis
pekerjaan jiran. pekerjaan jiran.

32
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 2

1. Menghuraikan faedah Menghormati, 3. Mengumpul gambar dan


sekiranya mempunyai jiran bertoleransi dan membincangkan jenis
yang berlatar belakang bekerjasama untuk pekerjaan.
bangsa atau kaum dan jenis melahirkan semangat
pekerjaan yang berbeza. kekitaan dan setiakawan. 4. Bercerita tentang peristiwa
yang melibatkan murid
Aras 3 dengan jiran.

1. Membuat generalisasi
tentang jenis pekerjaan
jiran di sesuatu kawasan.

c. Cara hidup Aras 1

i. Amalan harian 1. Menyatakan amalan harian Menghormati amalan, 1. Membuat pemerhatian


jiran. agama dan kepercayaan tentang amalan harian
ii. Agama, kepercayaan dan hari jiran. jiran.
kebesaran 2. Menyatakan agama, 2. Membuat perbandingan
kepercayaan dan hari dan membezakan
iii. Makanan dan pakaian kebesaran yang dirayakan keluarga jiran dengan
oleh jiran. keluarga murid.

33
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

3. Menyenaraikan jenis 3. Menggunakan


makanan dan pakaian jiran. pengurusan grafik untuk
mengkelaskan agama,
kepercayaan dan hari
Aras 2 kebesaran jiran murid.

1. Menerangkan persamaan Berbangga dengan 4. Melayari laman web


dan perbezaan aktiviti yang wujudnya kesefahaman untuk mendapatkan
dilakukan di kalangan jiran. dan toleransi antara maklumat tentang
keluarga murid dan jiran. makanan dan pakaian.
2. Menceritakan agama dan
kepercayaan, hari http://www.pointpub.com/
kebesaran dan perayaan kampungnet/food.htm/
jiran yang berlainan
keturunan.
http://www.phg.lib.edu.
3. Menghuraikan cara anggota my/pakaian.htm
keluarga jiran berinteraksi.

Aras 3

1. Mengklasifikasikan agama
dan kepercayaan, dan hari
kebesaran jiran murid.

34
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

2.2 Hidup Berjiran


Aras 1
a. Kepentingan hidup berjiran Menyedari kepentingan 1. Melakonkan situasi
1. Menyatakan kebaikan persefahaman dan membantu jiran dalam
i. Bantu -membantu dalam hidup berjiran. permuafakatan sesama kecemasan.
kesusahan atau kecemasan jiran.
2. Menyenaraikan cara untuk 2. Bercerita berdasarkan
ii. Berusaha merapatkan merapatkan hubungan gambar aktiviti kejiranan.
hubungan sesama jiran sesama jiran.
3. Memberi pendapat
mengapa jiran sebagai
Aras 2 keluarga terdekat.
Menghargai
1. Mencadangkan aktitiviti keharmonian hidup 4. Menulis karangan
yang dapat mengeratkan berjiran. bertemakan kejiranan.
hubungan sesama jiran.
5. Sumbang saran kesan dan
2. Menghuraikan aktiviti- akibat andainya murid tidak
aktiviti kejiranan yang dapat mempunyai jiran.
mengeratkan semangat
kejiranan.

35
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

3. Menyarankan langkah
yang perlu diambil
sekiranya jiran menghadapi
kesusahan atau
kecemasan.

Aras 3

1. Meramalkan akibat
sekiranya kita tidak
mengamalkan semangat
kejiranan.

b. Peranan dan tanggungjawab Aras 1

i. Pergaulan mesra 1. Menyatakan peranan dan Memupuk perasaan 1. Lakonan bertemakan


tanggungjawab jiran. kasih sayang dan hubungan baik sesama
ii. Kebajikan prihatin sesama jiran, jiran.
2. Menceritakan cara sesuai dengan hasrat ke
iii. Keselamatan pergaulan yang baik arah masyarakat 2. Perbincangan tentang
sesama jiran. penyayang. aspek kebajikan dan
iv. Penglibatan dalam aktiviti keselamatan hidup
setempat berjiran.

36
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

3. Menerangkan tentang Saling menyayangi dan 3. Simulasi dalam satu


pentingnya menjaga prihatin sesama jiran ke mesyuarat untuk
kebajikan dan keselamatan arah mewujudkan melaksanakan sesuatu
sesama jiran. masyarakat penyayang. aktiviti kemasyarakatan.

Menyedari kebajikan dan 4. Menjalankan beberapa


Aras 2 keselamatan jiran adalah jenis permainan yang
tanggungjawab bersama. berkonsepkan semangat
1. Menjelaskan pentingnya tolong-menolong.
melibatkan diri dalam aktiviti
kemasyarakatan. 5. Menulis laporan
berdasarkan penglibatan
2. Menyatakan khidmat dan dalam aktiviti
sumbangan kita sebagai kemasyarakatan.
jiran dalam komuniti.

3. Menghuraikan maksud
peribahasa ‘berat sama di
pikul, ringan sama di jinjing’
dalam hidup berjiran.

37
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 3

1. Memberi pendapat apa


terjadi sekiranya jiran tidak
mengamalkan
tanggungjawab hidup
berjiran.

2. Menganalisis projek
komuniti yang bertujuan
meningkatkan kesedaran
hidup berjiran.

38
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK 3 : SEKOLAH KITA

Menerusi topik ini, murid dapat mempelajari hal-hal yang


berkaitan dengan sekolah seperti lokasi, sejarah dan struktur
organisasi. Melalui topik ini, murid akan diberi pendedahan
tentang peranan dan tanggungjawab mereka terhadap sekolah.
Selain itu, tajuk ini juga akan membincangkan sumbangan
sekolah kepada masyarakat dan khidmat masyarakat kepada
sekolah.

39
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK 3 : SEKOLAH KITA

OBJEKTIF : 1. Mengenali lokasi sekolah dan ciri-ciri fizikal utama di sekelilingnya.

2. Menyayangi dan berbangga terhadap sekolah dan sejarahnya serta berusaha untuk menaikkan nama baiknya.

3. Memahami peranan dan sumbangan ibu bapa dan masyarakat terhadap sekolah dan sebaliknya.

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

3. SEKOLAH KITA

3.1 Perihal Sekolah Aras 1

a. Lokasi 1. Menyatakan lokasi sekolah Menyayangi dan 1. Melukis peta lakar lokasi
murid. berbangga terhadap sekolah dan ciri
i. Ciri fizikal sekolah sendiri. persekitarannya.
2. Menandakan kedudukan
ii. Kedudukan bilik darjah bilik darjah dalam pelan Bersyukur dan 2. Melukis pelan dan melabel
murid dalam sekolah sekolah. bertanggungjawab tapak kawasan sekolah
terhadap bangunan dan dan menandakan bilik
iii. Kedudukan murid dalam 3. Menandakan kedudukan kawasan persekitaran darjah murid.
bilik darjah murid dalam pelan bilik sekolah.
darjah.

40
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 2

1. Menjelaskan ciri fizikal dan 3. Melukis pelan bilik darjah


persekitaran sekolah. dan menentukan
kedudukan meja murid
2. Menjelaskan kedudukan bilik dalam bilik darjah.
darjah murid dalam pelan
sekolah.

3. Melakar dan melabel peta


sekolah dan kawasannya.

Aras 3

1. Menyatakan kesesuaian
kedudukan bilik darjah di
sekolah.

2. Menyatakan kesesuaian
kedudukan sekolah dengan
persekitarannya.

41
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

b. Sejarah Aras 1

i. Latar belakang 1. Menceritakan sejarah nama Mengenang jasa pihak 1. Mencari dan mencatat
sekolah. yang menubuhkan maklumat dari pelbagai sumber
ii. Peristiwa penting sekolah. tentang sejarah penubuhan
2. Menceritakan secara sekolah.
iii. Kejayaan sekolah ringkas sejarah penubuhanBerbangga dengan
sekolah. kejayaan sekolah serta 2. Menceritakan salah satu
iv. Sejarah perkembangan berusaha peristiwa penting yang berlaku
3. Menyenaraikan pencapaian meningkatkannya. di sekolah.
x fizikal dan kejayaan sekolah.
x bilangan murid 3. Membincang dan
x staf Aras 2 menyenaraikan kejayaan
sekolah.
1. Menceritakan peristiwa yang
pernah berlaku di sekolah. 4. Temu bual dengan orang
sumber tentang
2. Menjelaskan kejayaan perkembangan fizikal sekolah.
sekolah.
5. Merujuk pelbagai sumber
Aras 3 untuk mendokumentasikan
sejarah sekolah.
1. Melaporkan sejarah
perkembangan sekolah dari
segi fizikal, perubahan
bilangan murid dan
kakitangan sekolah.

42
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

c. Identiti Aras 1

i. Lencana, moto, bendera dan lagu 1. Mengenal pasti dengan Bertanggungjawab 1. Menyanyikan lagu sekolah
sekolah mengecam lencana, moto menjaga dan dengan penuh semangat.
dan bendera sekolah. meningkatkan imej
ii. Visi, misi dan piagam pelanggan sekolah di kaca mata 2. Mewarna lencana dan
sekolah 2. Menyanyikan lagu sekolah masyarakat. bendera sekolah.
dengan betul.
iii. Budaya sekolah seperti disiplin, 3. Berbincang tentang
suasana dan keceriaan 3. Memberi maksud warna pengertian lencana, moto,
dan simbol pada lencana lagu dan bendera sekolah.
dan bendera sekolah.
4. Menemu bual guru-guru
4. Menyatakan peraturan untuk mendapatkan
sekolah yang perlu dipatuhi. maklumat tentang visi,
misi atau piagam
5. Menyenaraikan usaha- pelanggan sekolah.
usaha pihak sekolah untuk Bersama
mengekalkan kebersihan bertanggungjawab atas 5. Pertandingan melukis
dan keindahan sekolah. keceriaan dan identiti poster bertemakan visi,
sekolah. misi atau piagam
6. Menyatakan misi, visi dan pelanggan sekolah.
piagam pelanggan sekolah.

43
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 2
6. Sumbang saran untuk
1. Menghuraikan maksud mendapatkan maklumat
simbol dan moto yang tentang visi, misi atau
terdapat dalam lencana piagam pelanggan
sekolah. sekolah.

2. Menjelaskan maksud seni


kata lagu sekolah.

Aras 3

1. Membuat generalisasi Berbangga dengan


tentang ciri sekolah yang budaya sekolah yang
cemerlang. cemerlang.

2. Meramalkan kesan terhadap


sekolah yang imejnya
terjejas.

44
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

d. Jawatan dan tanggungjawab Aras 1

i. Nama jawatan seperti Guru 1. Menyenaraikan jawatan Menghormati dan taat 1. Mendapatkan maklumat
Besar, Penolong Kanan pentadbiran di sekolah dan kepada pemimpin tentang tanggungjawab
Pentadbiran, Penolong Kanan menamakan sekolah. jawatan utama di sekolah
Hal Ehwal Murid, Penolong penyandangnya. melalui perbincangan, temu
Kanan Kokurikulum dan Penyelia bual dan rujukan.
Petang 2. Menyatakan tugas utama
pentadbir-pentadbir 2. Dengan panduan guru,
sekolah. adakan main peranan
ii. Struktur organisasi sekolah mesyuarat pengurusan
3. Melabel carta organisasi Menghargai jasa dan sekolah dan membincangkan
sekolah. sumbangan pemimpin rancangan kecemerlangan
sekolah. sekolah.
Aras 2
3. Melukis carta organisasi
1. Menyatakan tanggungjawab sekolah dan membincangkan
utama semua jawatan tanggungjawab pihak
pentadbiran di sekolah. pengurusan.

Aras 3

1. Membandingkan dan
membezakan
tanggungjawab Penolong
Kanan Hal Ehwal Murid dan
Penolong Kanan
Kokurikulum.

45
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

e. Peraturan dan keselamatan Aras 1

i. Peraturan sekolah 1. Menyatakan peraturan bilik Kesedaran pentingnya 1. Mendapatkan maklumat


darjah. mematuhi dan mentaati melalui tinjauan, lawatan,
ii. Peraturan bilik darjah peraturan sekolah. rujukan dan temu bual
2. Menyenaraikan peraturan tentang peraturan
iii. Peraturan di tempat-tempat khas tempat-tempat khas di Bersama sekolah.
di sekolah seperti makmal, sekolah. bertanggungjawab
perpustakaan dan kantin menjaga keselamatan 2. Perbincangan tentang
3. Memberi beberapa contoh sekolah. perlunya peraturan di
iv. Langkah keselamatan jika berlaku peraturan sekolah. sekolah.
kecemasan seperti kebakaran,
kecederaan, kerosakan, kecurian 4. Menyatakan langkah 3. Latihan kawad
dan peras ugut mencegah berlakunya kebakaran.
kemalangan di sekolah.
4. Tayangan video tentang
Aras 2 tunjuk cara penggunaan
alatan keselamatan
1. Menjelaskan pentingnya seperti alat pemadam api.
mengadakan peraturan di
sekolah.

46
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 3 5. Demontrasi rawatan


pertolongan cemas.
1. Menyatakan sejauh mana
kesannya usaha pihak 6. Ceramah tentang
sekolah melaksanakan keselamatan di sekolah
langkah pencegahan oleh orang sumber.
kemalangan.

f. Aktiviti Aras 1

Kegiatan sekolah seperti Hari 1. Menceritakan aktiviti Bersama 1. Membincangkan tarikh


Ucapan, Hari Sukan, Hari penting yang telah bertanggungjawab pelaksanaan sesuatu
Kokurikulum dan belajar sambil dijalankan di sekolah. menjayakan kegiatan aktiviti.
melawat sekolah.
Aras 2 2. Membina takwim
bergambar berdasarkan
1. Menjelaskan keistimewaan Berbangga dengan takwim sekolah.
sambutan Hari Ucapan dan aktiviti sekolah.
Hari Kokurikulum sekolah. 3. Menulis laporan mengenai
satu aktiviti sekolah.
Aras 3

1. Membuat laporan tentang


kejayaan salah satu aktiviti
di sekolah.

47
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

3.2 Saya dan Sekolah Aras 1

a. Peranan dan tanggungjawab 1. Menyatakan peranan setiap Menyedari peranan dan 1. Membuat peta minda
murid sekolah. tanggungjawab murid tentang peranan dan
i. Belajar bersungguh-sungguh terhadap sekolah. tanggungjawab murid.
2. Menyenaraikan cara belajar
ii. Mematuhi peraturan sekolah yang berkesan ke arah 2. Membincangkan
kecemerlangan. kepentingan menjalankan
iii. Melibatkan diri dalam aktiviti peranan dan
sekolah Aras 2 tanggungjawab.

1. Menjelaskan kepentingan Menyedari bahawa 3. Main peranan suatu


menjalankan peranan dan belajar bersungguh- aktiviti murid di sekolah.
tanggungjawab. sungguh adalah wajib
bagi setiap murid.
2. Membuat jadual belajar
harian yang berkesan.

48
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 3

1. Meramalkan kesan
sekiranya murid tidak
menunaikan tanggungjawab
terhadap sekolah.

2. Merumuskan ciri seorang


murid yang cemerlang.

b. Sumbangan murid kepada sekolah Aras 1

i. Sumbangan tenaga, bahan dan 1. Menyatakan bentuk Berbangga dapat 1. Berbincang dan
kewangan sumbangan murid mengharumkan nama menyenaraikan
terhadap sekolah. sekolah. sebab-sebab murid
ii. Mengharumkan nama sekolah perlu memberi
2. Menyatakan pentingnya Bersama mengharumkan sumbangan terhadap
sumbangan murid nama sekolah. sekolah.
terhadap sekolah.

49
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 2 2. Menyenaraikan aktiviti


yang dapat disertai murid
1. Menjelaskan aktiviti untuk mengharumkan
sekolah yang disertai. nama sekolah.

2. Mengelaskan penyertaan 3. Menerangkan bagaimana


murid dalam aktiviti murid dapat
kokurikulum dan akademik. mengharumkan nama
sekolah.
Aras 3

1. Memberi pandangan
bagaimana melibatkan diri
secara aktif di sekolah.

2. Menilai sumbangan murid


terhadap sekolah.

50
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

3.3 Sekolah dan Masyarakat Aras 1

a. Persatuan Ibu Bapa dan Guru 1. Menyatakan tujuan Menyedari bahawa ibu 1. Membincangkan tentang
(PIBG) penubuhan PIBG. bapa bersama tujuan penubuhan PIBG.
bertanggungjawab
i. Tujuan penubuhan 2. Menyenaraikan peranan memajukan sekolah. 2. Merujuk daripadapelbagai
PIBG membantu sumber untuk
ii. Keahlian meningkatkan kemajuan mendapatkan maklumat
sekolah. tentang PIBG dan
iii. Peranan dan tanggungjawab sekolah.
3. Menerangkan keanggotaan
PIBG sekolah. 3. Merujuk carta organisasi
PIBG sekolah,
Aras 2 bincangkan cara
pemilihan, keanggotaan
1. Melukis struktur organisasi dan peranannya.
PIBG.
4. Temubual dengan salah
2. Memberi contoh sumbangan seorang AJK PIBG untuk
PIBG untuk meningkatkan mengetahui
pencapaian akademik perkembangan semasa
sekolah. PIBG sekolah.

51
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 3

1. Membandingkan dan 5. Melayari laman web untuk


membezakan antara mendapatkan maklumat
peranan guru dan ibu bapa mengenai struktur PIBG.
terhadap kemajuan murid.
http://kp-sktm.tripod.com
2. Meramalkan kemungkinan /aktiviti-pibg.htm
yang akan berlaku kepada
sekolah sekiranya PIBG
tidak memainkan peranan.

b. Pihak lain yang memberi Aras 1


sumbangan kepada sekolah
1. Menyenaraikan jabatan Menyedari bahawa 1. Lawatan ke jabatan atau
i. Pihak yang terlibat kerajaan, agensi dan sekolah dan masyarakat agensi berdekatan untuk
pertubuhan lain yang dapat perlu berganding bahu mendapatkan maklumat
x Jabatan kerajaan seperti polis, membantu pihak sekolah. untuk kemajuan tentang perkhidmatan
bomba, tentera dan klinik desa bersama. yang disediakan.

52
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

x Badan bukan kerajaan seperti Aras 2


Persatuan Bulan Sabit Merah,
pertubuhan belia dan Rukun 1. Menerangkan khidmat yang Menghargai sumbangan 2. Menonton tayangan video
Tetangga sekolah peroleh daripada agensi lain untuk tentang penglibatan agensi
pihak yang sentiasa kemajuan sekolah. luar di sekolah.
x Perseorangan seperti ketua memberi sumbangan.
kampung, tuai rumah, tokoh 3. Lakonan suatu aktiviti yang
korporat dan wakil rakyat melibatkan pihak luar
Aras 3 seperti bergotong-royong
menceriakan sekolah.
ii. Bentuk sumbangan seperti tenaga, 1. Meramalkan kesan
kewangan, kepakaran dan peralatan sekiranya pihak lain tidak 4. Mencari maklumat dari
memberi sumbangan pada pelbagai sumber
kepada sekolah. tentang sumbangan
masyarakat kepada
sekolah.

53
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

c. Khidmat sekolah kepada Aras 1


masyarakat
1. Menyatakan jenis Menyedari sekolah adalah 1. Menceritakan pengalaman
i. Sumbangan kerja amal sumbangan sekolah kepada institusi penting untuk murid dalam aktiviti
masyarakat. memajukan masyarakat. kemasyarakatan.
ii. Kemudahan fizikal seperti
dewan, gelanggang, kerusi meja 2. Perbincangan bagaimana
dan alatan siaraya Aras 2 sekolah dapat
memberikan sumbangan
1. Menerangkan bagaimana kepada masyarakat.
sekolah dapat memberi
sumbangan kepada 3. Ceramah oleh pentadbir
masyarakat. sekolah tentang
sumbangan sekolah
Aras 3 kepada masyarakat.

1. Membuat kesimpulan
mengapa sekolah
sebagai institusi
masyarakat.

54
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK 4 : PERIHAL SETEMPAT

Topik ini membolehkan murid mengenali kawasan


persekitarannya. Menerusi pengajaran dan pembelajaran topik
ini, murid berpeluang mengetahui ciri fizikal utama dan cuaca
setempat, sejarah dan identiti setempat dan masyarakat dan
perkhidmatan setempat. Topik ini juga dapat menyedarkan
murid supaya lebih peka terhadap isu-isu setempat dan tahu
cara mengatasinya. Dengan mempelajari topik ini, perasaan
cinta dan bangga akan kawasan tempat tinggal sendiri dapat
dipupuk di kalangan murid.

55
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK 4 : PERIHAL SETEMPAT

OBJEKTIF : 1. Mengenali latar belakang taman/ladang/kampung,mukim,daerah/jajahan,bahagian dan negeri tempat tinggal


daripada segi lokasi dan aspek fizikal.

2. Memperihalkan identiti setempat daripada segi sejarah dan struktur pentadbiran.

3. Mengenali ciri masyarakat setempat daripada segi komposisi penduduk, kegiatan ekonomi, agama dan
kepercayaan serta perayaan setempat.

4. Mengetahui dan menghargai kepentingan kemudahan perkhidmatan awam yang disediakan.

5. Peka kepada isu-isu setempat.

6. Memupuk semangat cinta, sayang dan bangga akan kampung / taman / ladang, mukim, daerah / jajahan,
bahagian dan negeri tempat tinggal sendiri.

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATROTISME CONTOH AKTIVITI

4. PERIHAL SETEMPAT
Aras 1
4.1 Latar Belakang
1. Menyatakan tempat Sayangdan berbangga 1. Melukis peta lakar menunjukkan
a. Lokasi tinggal murid dalam dengan tempat tinggal kawasan tempat tinggal murid.
kampung, mukim, daerah
i. Kawasan tempat dan negeri
tinggal murid

56
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK CONTOH AKTIVITI


HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME

ii. Hubungan dengan kampung 2. Mendefinisikan kampung, 2. Berdasarkan peta negeri


lain, mukim, daerah dan mukim, daerah dan sendiri, murid menunjukkan
negeri negeri. kedudukan tempat tinggal dalam
kampung, mukim dan daerah.
Aras 2

1. Melakar dan melabel peta


daerah untuk
menunjukkan lokasi
tempat tinggal murid.

Aras 3

1. Mencadangkan cara
memudahkan pengunjung
sampai ke lokasi tempat
tinggal murid.

b. Aspek fizikal utama Aras 1

Keadaan muka bumi setempat 1. Menyenaraikan bentuk Bersyukur dengan 1. Dengan menggunakan peta
seperti tanah tinggi, tanah muka bumi kawasan persekitaran semula jadi daerah, murid menyatakan
pamah, dataran, pantai, sungai tempat tinggal murid. yang terdapat di keadaan muka bumi yang
dan kawasan berpaya kawasan tempat tinggal terdapat di mukim dan di daerah
2. Menamakan mercu tanda murid. mereka sendiri.
di tempat tinggal murid.

57
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 2 2. Membuat model menunjukkan


keadaan bentuk muka bumi
1. Menerangkan ciri fizikal kawasan tempat tinggal murid
utama kawasan tempat daripada kertas tumbuk dan
tinggal murid. plastesin.

2. Melukis peta lakar


menjelaskan aspek fizikal
utama di tempat tinggal
murid.

Aras 3

1. Membandingkan dan
membezakan
keistimewaan ciri fizikal
utama antara dua
kawasan setempat.

58
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

c. Cuaca Aras 1

i. Keadaan cuaca seperti 1. Menyatakan keadaan Bersyukur dengan keadaan 1. Melukis simbol-simbol cuaca.
hujan, panas, mendung dan cuaca di tempat tinggal cuaca di tempat sendiri.
berangin sendiri. 2. Menanda jadual cuaca
berdasarkan pemerhatian
ii. Pengaruh cuaca terhadap 2. Menerangkan maksud harian.
kegiatan harian simbol-simbol cuaca.
3. Membaca termometer dan
Aras 2 merekodkan suhu harian.

1. Menerangkan ciri Meredai apa jua keadaan 4. Membincangkan pengaruh


keistimewaan cuaca cuaca kerana ia memberi cuaca seperti hujan lebat,
setempat. manfaat kepada semua cuaca panas dan angin
hidupan. kencang terhadap kegiatan
2. Menghubungkaitkan murid.
cuaca
dengan kegiatan harian.

Aras 3

1. Merumuskan hasil
pemerhatian harian
tentang cuaca di
kawasan tempat tinggal.

59
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

2. Merancangkan langkah
yang perlu diambil
sekiranya tempat tinggal
murid mendapat bencana
seperti banjir atau
kemarau.
4.2 Identiti Setempat

a. Sejarah dan legenda Aras 1

i. Asal-usul nama tempat 1. Menyatakan asal-usul Berbangga dengan identiti 1. Menemu bual dengan
nama tempat tinggal tempat sendiri. penduduk setempat tentang
ii. Cerita legenda tempatan murid. asal-usul nama setempat.
yang terkenal
2. Mengisahkan cerita 2. Merakam temu bual tentang
iii. Peristiwa setempat legenda setempat. cerita legenda daripada
penduduk setempat.
Aras 2
3. Menemu bual orang sumber
1. Menyenaraikan peristiwa Berbangga dengan sejarah tentang peristiwa penting
yang berlaku di kawasan dan legenda setempat. yang berlaku di kawasan
setempat. setempat.

2. Menghuraikan salah satu


peristiwa setempat yang
paling istimewa bagi
murid.

60
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 3

1. Memberi pendapat akan


kebenaran tentang cerita
legenda setempat.

b. Lagu, bendera, jata Aras 1


dan lambang
1. Menyanyi lagu negeri Menghormati bendera, 1. Menyanyi dan memberi
i. Maksud dengan penuh semangat. lagu, jata dan lambang- maksud seni kata lagu
lambang lain. negeri.
ii. Kepentingan 2. Menyatakan maksud
pada bendera negeri, 2. Mewarna bendera, jata dan
simbol, jata dan lambang negeri.
lambang.
3. Membincangkan maksud
Aras 2 simbol pada bendera, jata
dan lambang.
1. Menghuraikan maksud
lirik lagu negeri. 4. Berpidato berdasarkan
tajuk,’Kepentingan Lagu,
Bendera, Jata dan Lambang
Negeri.

61
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 3

1. Memberi pendapat cara


menghormati lagu,
bendera negeri dan jata
sebagai lambang
kebanggaan negeri .

c. Tokoh dan pemimpin Aras 1

i. Tokoh dan pemimpin masa 1. Menamakan tokoh dan Mengenang jasa dan 1. Mengumpul maklumat
dahulu dan sekarang pemimpin setempat. menghargai sumbangan mengenai sumbangan tokoh
tokoh dan pemimpin atau pemimpin setempat
ii. Sumbangan tokoh dan 2. Menulis biodata ringkas setempat. daripada pelbagai sumber.
pemimpin kepada masyarakat tentang tokoh dan
pemimpin setempat dan 2. Mendokumentasikan biodata
sumbangannya. tokoh atau pemimpin
setempat.
Aras 2

1. Mengkelaskan tokoh dan


pemimpin setempat
mengikut jenis
sumbangan.

62
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

2. Menjelaskan sebab
seseorang pemimpin
setempat dikagumi.

Aras 3

1. Menilai kesan
sumbangan dan
kewibawaan seorang
tokoh atau pemimpin
setempat kepada
masyarakat.
d. Keistimewaan setempat

Keistimewaan daripada segi Aras 1


alam semula jadi, sejarah,
kegiatan ekonomi dan budaya 1. Menyatakan Berbangga dengan 1. Melawat ke tempat istimewa
keistimewaan keistimewaan tempat setempat.
tempat tinggal murid. sendiri.
2. Menemu bual penduduk
Aras 2 tentang keistimewaan
setempat.
1. Menerangkan ciri Bersama bertanggungjawab
keistimewaan setempat. untuk meningkatkan imej
tempat sendiri.

63
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 3

1. Membandingkan dan 3. Merujuk pelbagai sumber


membezakan untuk mengumpul maklumat
keistimewaan antara tentang keistimewaan
dua kawasan setempat.
setempat.
4.3 Masyarakat Setempat

a. Keturunan Aras 1

1. Menyatakan keturunan Menyedari bahawa 1. Merujuk pelbagai sumber


masyarakat setempat. masyarakat setempat terdiri untuk mengumpul maklumat
daripada pelbagai keturunan. tentang keturunan
masyarakat setempat.
Aras 2
2. Menghasilkan buku skrap
1. Menghuraikan tentang keturunan masyarakat
kewujudan komposisi setempat.
masyarakat setempat.

Aras 3

1. Menganalisis komposisi
masyarakat setempat
berdasarkan
keturunan.

64
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

b. Perayaan dan sambutan Aras 1

Pelbagai perayaan dan sambutan 1. Menyenaraikan Menghormati upacara 1. Mengkaji kalendar untuk
seperti Hari Raya, Tahun Baru pelbagai perayaan dan perayaan dan sambutan mendapatkan tarikh, jenis dan
Cina, Deepavali, Hari Gawai dan sambutan masyarakat untuk mewujudkan perayaan sambutan.
Pesta Menuai setempat. masyarakat harmoni.
2. Mengkelaskan perayaan dan
2. Menyatakan bilakah sambutan mengikut agama,
perayaan setempat bangsa, kaum dan etnik.
diadakan.
3. Membuat kad-kad
Aras 2 ucapan hari perayaan.

1. Menceritakan
bagaimana sesuatu
perayaan dan
sambutan diraikan.

Aras 3

1. Membandingkan dan
membezakan perayaan
dan sambutan antara
dua kaum.

65
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

c. Pekerjaan Aras 1

i. Pekerjaan utama penduduk 1. Menyenaraikan jenis Berbangga dengan 1. Mengklasifikasikan pekerjaan


pekerjaan penduduk sumbangan tenaga individu setempat berdasarkan bidang-
ii. Faktor yang mempengaruhi setempat. untuk kemakmuran negara. bidang tertentu.
pekerjaan utama
Aras 2 2. Menemu bual penduduk
setempat tentang pekerjaan
1. Menjelaskan faktor mereka. Perbincangan perlu
yang mempengaruhi menitikberatkan mengapa dan
pekerjaan utama bagaimana pekerjaan tersebut
penduduk setempat. dilakukan.

Aras 3

1. Mencadangkan cara
bagi membanyakkan
peluang pekerjaan di
kalangan masyarakat
setempat.

66
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

4.4 Pentadbiran Aras 1

a. Jawatan di pelbagai 1. Memberi nama ketua Menghormati ketua-ketua 1. Mencari maklumat tentang
peringkat pentadbiran mengikut pentadbiran setempat. jawatan pentadbiran melalui
jawatan di peringkat temu bual.
i. Kampung kampung, mukim,
daerah dan negeri. 2. Berbincang serta mencatatkan
ii. Mukim hasil perbincangan secara
2. Menyatakan organisasi kumpulan tentang bidang kuasa
iii. Daerah pentadbiran tempat mengikut kawasan bagi tiap-tiap
tinggal murid hingga ke organisasi pentadbiran.
iv. Negeri peringkat negeri.
Contoh
Aras 2 Penghulu : Pentadbiran sesuatu
mukim.
1. Melukis dan melabel
carta organisasi
pentadbiran negeri.

Aras 3

1. Menamakan jabatan-
jabatan pentadbiran
dan gelaran jawatan
ketua jabatan tersebut.

67
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

4.5 Kemudahan dan Aras 1


Perkhidmatan Awam
1. Menyatakan maksud Bersyukur dengan 1. Berdasarkan satu jenis
a. Jenis dan kepentingan kemudahan dan kemudahan dan kemudahan awam, bincangkan
perkhidmatan awam. perkhidmatan yang kepentingan dan cara
i. Perkhidmatan disediakan di kawasan menjaganya.
perhubungan 2. Menyenaraikan setempat.
pelbagai perkhidmatan 2. Taklimat daripada orang sumber
ii. Perkhidmatan pendidikan awam di tempat murid. mengenai per-khidmatan awam
setempat.
iii. Perkhidmatan kesihatan 3. Menyatakan fungsi
dan keselamatan kemudahan dan 3. Mengumpulkan bahan edaran
perkhidmatan awam. seperti risalah dan poster yang
iv. Kemudahan berkaitan dengan kemudahan
mendapatkan keperluan Aras 2 dan perkhidmatan awam.
harian Bincang dan catatkan perkara
1. Menghuraikan penting tentang kepentingan
v. Kemudahan beribadat kemudahan dan kemudahan dan perkhidmatan
perkhidmatan awam awam.
vi. Kemudahan rekreasi setempat.

2. Menjelaskan
kepentingan pelbagai
perkhidmatan awam di
tempat murid.

68
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 3

b. Peranan dan tanggungjawab 1. Membandingkan dan 4. Melayari laman web institusi


pengguna membezakan kawasan atau syarikat yang
yang mempunyai menyediakan kemudahan dan
i. Peraturan dan tatatertib kemudahan perkhidmatan awam untuk
semasa menggunakan perkhidmatan awam mengetahui kepentingan
kemudahan awam dengan kawasan yang organisasi tersebut.
tiada kemudahan dan
perkhidmatan awam. http://internetportals.ws/
malaysia_government.htm
2. Memberi pendapat
tentang mutu
kemudahan dan
perkhidmatan awam
setempat.

Aras 1

1. Menerangkan cara yang Menghargai kemudahan


betul menggunakan perkhidmatan awam yang
salah satu jenis ada.
kemudahan awam.
Bersama bertanggungjawab
menjaga kemudahan awam.

69
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

2. Menerangkan cara 1. Melawat tempat kemudahan


menjaga dan awam seperti telefon awam,
menyenggara salah taman permainan kanak-
satu jenis kemudahan kanak, balai raya, dewan
awam. orang ramai dan pondok
perhentian bas dan membuat
3. Menyatakan peraturan catatan penting tentang
menggunakan salah lawatan.
satu kemudahan
awam. 2. Perbincangan mengenai
kepentingan dan
tanggungjawab terhadap
Aras 2 kemudahan awam.

1. Menjelaskan 3. Simulasi nyanyian dan main


pentingnya menjaga peranan tentang penggunaan
kemudahan awam. kemudahan awam dan
penjagaannya.
2. Menyatakan masalah
yang akan dihadapi
jika salah satu
kemudahan awam
tergendala.

70
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

ii. Bertanggungjawab Aras 3


terhadap kemudahan
awam 1. Mencadangkan cara Bersyukur serta menghargai 4. Membincangkan cara
meningkatkan mutu usaha pihak berkuasa yang mengatasi masalah yang
perkhidmatan salah sentiasa peka kepada sama di sekolah dan di
satu kemudahan awam keperluan rakyat menikmati kawasan tempat tinggal.
iii. Menjaga dan membantu setempat. kemudahan perkhidmatan
menyenggara kemudahan awam.
awam 2. Menghuraikan
bagaimana aktiviti
membeli-belah dan
pembayaran bil
tanpa ke kedai atau
ke tempat
pembayaran.

71
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

4.6 Isu Setempat Aras 1

a. Mengenal pasti isu dan 1. Menyenaraikan isu Peka dengan isu setempat 1. Mendapat maklumat daripada
cara mengatasinya setempat yang sering serta berusaha mengatasinya. pelbagai sumber seperti temu
berlaku. bual dengan ibu bapa dan
penduduk kampung tentang isu
2. Menyatakan punca setempat.
sesuatu isu terjadi.
2. Mengumpul gambar
3. Menyatakan pihak menunjukkan isu setempat
yang terbabit dengan seperti pencemaran, kesesakan
isu setempat. lalu lintas dan merosakkan
kemudahan awam dan
bincangkan mengenainya.
Aras 2
3. Membuat buku
1. Menghuraikan isu sumber tentang isu
setempat. setempat.

2. Menghuraikan peranan
masyarakat dalam
menangani isu
setempat.

72
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

Aras 3

1. Meramalkan Bertanggungjawab untuk 4. Lakonan tentang


kemungkinan yang meningkatkan imej setempat. cara mengatasi
akan berlaku sekiranya isu setempat.
isu setempat tidak
dapat ditangani secara 5. Sumbang saran tentang
berkesan. cara meningkatkan imej
setempat.

73