Anda di halaman 1dari 46

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

KAJIAN TEMPATAN
TAHUN 5

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KAJIAN TEMPATAN
TAHUN 5

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

ISBN
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

KANDUNGAN
RUKUN NEGARA v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vii
KATA PENGANTAR ix

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN

Pendahuluan 1
Matlamat dan objektif 2
Organisasi kurikulum 3
Kurikulum Kajian Tempatan Tahun 5 13
Objektif Kurikulum Kajian Tempatan Tahun 5 14

Topik 5 : Mengenal Negara Kita 17


Topik 6 : Keindahan Negara Kita 33
Topik 7 : Sejarah Negara Kita 43
Topik 8 : Masyarakat Malaysia 75
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

iii

RUKUN NEGARA
BAHAWASANY A NEGARA KITA MALAYSIA
Mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;

Mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan
saksama;

Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;

Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai
cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

P endidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

KATA PENGANTAR
Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Kajian Tempatan merupakan mata pelajaran pendukung
memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang utama pemupukan semangat patriotik yang mengkaji interaksi
bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat manusia dengan manusia dan manusia dengan alam
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid persekitarannya. Dalam melaksanakan pengajaran dan
menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pembelajaran, guru perlu menyepadukan pelbagai pendekatan
pengetahuan pada abad 21. disiplin dan pengetahuan sivik, kemahiran berfikir, nilai serta
aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Dengan itu,
pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh adalah lebih
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan
bermakna serta murid lebih peka kepada kehar monian hidup
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan bersama.
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak
mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap akan dapat pihak terlibat terutama guru, pensyarah maktab dan universiti
membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran serta pegaw ai Kementerian Pendidikan, dan individu yang
dan pembelajaran secara berkesan. mew akili badan-badan tertentu.

Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan
cara belajar, penggunaan teknologi maklumat dan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.
komunikasi, kecerdasan pelbagai, pembelajaran masteri,
pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran secara
konstruktivis me, dan pembelajaran akses kendiri. Di
samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan
kew arganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini
diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid dan
diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan.

ix
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

PENDAHULUAN

Mata Pelajaran Kajian Tempatan Sekolah Rendah Kandungan mata pelajaran ini diolah mengikut tiga
yang terangkum dalam bidang kemanusiaan dan ruang liput seperti berikut:
kemasyarakatan bertujuan membentuk rakyat Malaysia
yang bersatu padu, hidup dalam masyarakat yang Pertama : Keluarga, rumah , jiran dan sekolah.
mempunyai nilai moral dan etika yang utuh,
mengamalkan demokrasi, penyayang, progresif, Kedua : Kawasan tempat tinggal, mukim,
sejahtera dan bersemangat patriotik. daerah/jajahan, bahagian dan negeri.
Selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Ketiga : Negara kita.
Kebangsaan, Mata Pelajaran Kajian Tempatan ini
dapat melahirkan insan yang berilmu dan beramal, Kajian menerusi ruang liput dapat memberikan
harmonis serta berketerampilan. pengetahuan dan pemahaman kepada murid tentang
persekitarannya yang dekat sebelum menjangkau ke
Mata Pelajaran Kajian Tempatan diajar di Tahap II kawasan yang lebih jauh.
mulai Tahun 4 hingga Tahun 6. Mata pelajaran ini
dirancang untuk menjadi saluran utama bagi murid Setiap ruang liput terdiri daripada beberapa topik untuk
memperoleh pengetahuan, pemahaman asas serta memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang perlu
pengalaman hidup yang seimbang dan harmonis dipelajari murid. Setiap topik mengandungi subtopik-
sesama manusia dan antara manusia dengan alam subtopik yang menentukan skop kajian. Topik-topik
persekitarannya. Interaksi ini mewujudkan pelbagai dibahagikan kepada Tahun 4, 5 dan 6 seperti berikut:
cara hidup masyarakat Malaysia dan memperlihatkan
bagaimana mereka berusaha untuk mencapai Tahun 4 - Topik 1 hingga 4
kesejahteraan hidup. Mata pelajaran ini juga menjadi
pendukung utama bagi memupuk semangat patriotik di Tahun 5 - Topik 5 hingga 8
kalangan murid.
Tahun 6 - Topik 9 hingga 12

1
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR
HURAIAN TAHUN 5 PELAJARAN
SUKATAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

MATLAMAT
4. memahami dan menyedari perkembangan dan
Mata Pelajaran Kajian Tempatan bertujuan melahir kan perubahan masyarakat setempat dan negara;
murid yang setia pada negara, cinta akan tanah air, prihatin
dan berbangga sebagai rakyat Malaysia serta boleh 5. mencintai dan menghargai alam sekitar;
berinteraksi secara berkesan ke arah mew ujudkan
6. mengenali tokoh-tokoh dan menghargai sumbangan
masyarakat Malaysia yang harmonis, bersatu padu, mereka dalam memperjuangkan kedaulatan,
kemerdekaan dan pembangunan;
demokratik, progresif dan sentiasa mensyukuri nikmat
Tuhan.
7. memahami dan menghargai sejarah negara;

OBJEKTIF 8. menguasai kemahiran belajar, kemahiran sosial dan


kemahiran berfikir;

Kurikulum Kajian Tempatan Sekolah Rendah membolehkan 9. menghargai keperibadian bangsa dan mempunyai
semangat patriotik; dan
murid:

10. mensyukuri segala nikmat Tuhan.


1. mengetahui dan memahami peranan, tanggungjaw ab
dan hak sebagai anggota dalam keluarga dan
masyarakat ;

2. memahami dan menghargai keadaan fizikal setempat


dan negara;

3. mengenali dan memahami ciri-ciri masyarakat setempat


dan negara;

2
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

ORGANISASI KURIKULUM
persekitarannya yang dekat sebelum menjangkau ke
Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan ini mengandungi
kaw asan yang lebih jauh.
program pembelajaran untuk tiga tahun mulai Tahun 4

hingga Tahun 6. Kandungan mata pelajaran ini diolah

mengikut tiga ruang liput seperti yang berikut : Ruang liput pertama iaitu keluarga, rum ah, jiran dan

sekolah menekankan interaksi murid dengan keluarga dan


RUANG LIPUT KANDUNGAN
masyarakat serta amalan nilai-nilai hidup berjiran dan
Pertama Keluarga, rumah, jiran dan
sekolah. bermasyarakat.

Kedua Kaw asan tempat tinggal,


mukim, daerah/jajahan,
bahagian dan negeri.
Ruang liput kedua menyedarkan murid tentang
Ketiga Negara kita.
identiti dan keistimew aan kaw asan tempat tinggal,

m ukim , daerah/ jajahan, bahagian dan negeri supaya

Kajian menerusi ruang liput ini dapat memberi pengetahuan mereka cinta dan bangga dengan persekitaran dan negeri

dan pemahaman kepada murid tentang mereka.

3
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN
HURAIAN KBSR TAHUNPELAJARAN
SUKATAN 5 KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

Ruang liput ketiga pula member i pendedahan kepada murid


Tahun 4 - Topik 1 hingga 4
tentang sejarah, keadaan sosial, ekonom i dan kejayaan
Tahun 5 - Topik 5 hingga 8
negara. Ini akan menimbulkan kesedaran kepada murid Tahun 6 - Topik 9 hingga 12

tentang usaha pembinaan bangsa dan negara Malaysia. Topik 1 hingga 4 untuk Tahun 4 bertujuan mengukuhkan

Pengalaman pembelajaran yang diperoleh melalui ruang pengetahuan dan kemahiran murid bagi memahami dan

liput tersebut dapat membentuk w arganegara yang menghargai perihal setempat yang merangkumi ruang

bersemangat patriotik dan berbangga sebagai rakyat liput keluarga, rumah, jiran, sekolah, kaw asan tempat

Malaysia. tinggal, mukim, daerah/jajahan, bahagian dan negeri.

Melalui Topik 5 hingga 8, mur id Tahun 5 diperkenalkan

Setiap ruang liput dibahagikan kepada beberapa topik atau pula tentang latar belakang dan identiti negaranya supaya

bidang pembelajaran untuk memberi tumpuan kepada mereka cinta dan bangga kepada negara. Seterusnya

aspek-aspek yang perlu dikaji oleh murid. Setiap topik melalui Topik 9 hingga 12, murid Tahun 6 dapat

mengandungi subtopik-subtopik yang menentukan skop menghargai keperibadian bangsa dan mempunyai

kajian. Topik-topik dibahagikan kepada Tahun 4, 5 dan 6 semangat patriotik ke arah pembinaan bangsa dan

seperti yang berikut : negara.

4
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

BIDANG PEMBELAJARAN

TAHUN TOPIK TOPIK TOPIK TOPIK

TAHUN RUMAH DAN KEJIRANAN SEKOLAH KITA PERIHAL


4 KELUARGA SETEMPAT

TAHUN MENGENAL KEINDAHAN SEJARAH MASYARAKAT


5 NEGARA NEGARA KITA NEGARA KITA MALAYSIA
KITA

TAHUN SUMBER EKONOMI PEMBINAAN KEJAYAAN


6 NEGARA NEGARA BANGSA DAN DAN
NEGARA KEBANGGAAN
NEGARA

5
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

URUTAN BIDANG PEMBELAJARAN

12. KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA

11. PEMBINAAN BANGSA DAN NEGARA

6 10. EKONOMI NEGARA

9. SUMBER NEGARA

8. MASYARAKAT MALAYSIA

T 7. SEJARAH NEGARA KITA


KAJIAN A
TEMPATAN H 5 6. KEINDAHAN NEGARA KITA
U
N 5. MENGENAL NEGARA KITA

4. PERIHAL SETEMPAT

3. SEKOLAH KITA

4 2. KEJIRANAN

1. RUMAH DAN KELUARGA

6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

Bagi merancang dan melaksanakan mata pelajaran ini Huraian Sukatan Pelajaran dipersembahkan
dengan berkesan di sekolah, guru perlulah mengetahui dalam empat lajur iaitu Topik/Subtopik, Hasil
dan memahami matlamat, objektif, organisasi Pembelajaran, Unsur Patriotisme dan Contoh
kandungan dan strategi pengajaran dan pembelajaran Aktiviti. Setiap lajur tersebut mengandungi maklumat
yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Kajian yang perlu diaplikasikan dalam pengajaran dan
Tempatan Sekolah Rendah. Untuk meningkatkan pembelajaran.
pemahaman guru dan pihak-pihak yang mempunyai
peranan dalam aktiviti latihan dan penyebaran Dalam lajur Topik/Subtopik, disenaraikan topik utama
maklumat tentang kandungan sukatan pelajaran dan subtopik-subtopik kepada topik utama tersebut.
tersebut, Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Bagi setiap subtopik, disenaraikan tajuk-tajuk kecil.
Tahun 4,5 dan 6 disediakan. Topik utama, subtopik dan tajuk-tajuk kecil bagi
subtopik ialah kandungan Sukatan Pelajaran. Bagi
Tujuan Huraian Sukatan Pelajaran ini disediakan setiap tajuk kecil pula tercatat perincian huraian.
adalah untuk membantu guru: Kedalaman dan keluasan skop sesuatu topik itu
ditentukan oleh subtopik, tajuk kecil dan perincian
i. mentafsir dan memahami Sukatan Pelajaran huraian tajuk kecil.
Kajian Tempatan Sekolah Rendah dengan
tepat; Dalam persediaan pengajaran dan pembelajaran
mingguan dan harian, guru bolehlah memilih satu tajuk
ii. mengetahui skop, ruang liput dan bidang kajian kecil atau rangkuman beberapa tajuk kecil sebagai isi
mata pelajaran ini; pelajaran mengikut kesesuaian, kesediaan dan
keupayaan murid.
iii. menentukan objektif am, objektif khusus dan
hasil pembelajaran untuk merancang pelajaran; Dalam lajur Hasil Pembelajaran, segala kemahiran
dan pengalaman pembelajaran yang perlu dikuasai
iv. menyediakan rancangan pelajaran yang murid disenaraikan. Penyataan hasil pembelajaran
sistematis; dan diolah secara khusus supaya mudah diukur dengan
tepat tentang apa yang boleh dimanifestasikan murid
v. melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berhubung dengan pengetahuan dan pengalaman
dengan berkesan. pembelajaran mereka.

7
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

Hasil pembelajaran disenaraikan mengikut urutan Selain daripada aktiviti yang dicadangkan, guru
kesukaran dan merangkumi bidang kognitif, afektif dan bolehlah menjalankan aktiviti pembelajaran lain yang
psikomotor. sesuai dengan murid. Aktiviti yang dirancang perlu
mengambil kira perkara-perkara yang berikut:
Dalam lajur Unsur Patriotisme pula, disenaraikan
nilai murni masyarakat dan semangat patriotik yang i. Menepati objektif dan isi pelajaran.
ingin dipupuk. Aspek ini amat penting disepadukan
dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ii. Mengikut kebolehan mental dan fizikal murid.
melaluinya murid akan dapat menghayati mesej yang
disampaikan. Pemupukan unsur patriotisme ini boleh iii. Bersesuaian dengan bakat, minat dan emosi
dilakukan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran murid.
secara terancang. Penyataan semangat patriotik ini
disenaraikan selaras dengan isi kandungan dalam iv. Menggalakkan mereka berfikir, membuat
lajur Topik / Subtopik dan Hasil Pembelajaran. kajian, mencatat atau merekod, berbincang
dan membuat rumusan.
Untuk memastikan murid mengetahui, memahami dan
menguasai pelbagai kemahiran, lajur Contoh Aktiviti v. Menggalakkan murid berusaha belajar
disediakan. Berpandukan contoh aktiviti tersebut, guru sendiri dengan arahan dan panduan guru
dapat mengelolakan pelajaran dengan lebih berkesan. yang minimum.

Contoh yang disediakan adalah berbentuk kemahiran vi. Menggalakkan interaksi sesama murid dan
yang perlu dikuasai oleh murid. murid dengan persekitarannya.

Contoh : vii. Menggalakkan murid menghasilkan tugasan


i. Murid menyenaraikan………………………… dalam pelbagai bentuk.
ii. Murid melakarkan peta………………………
iii. Murid mencatat……………………………… viii. Menggalakkan murid bekerja secara
kumpulan.

8
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

Dalam pengajaran dan pembelajaran sesuatu topik, pengalaman hidup seharian murid perlu
guru perlulah merujuk kepada setiap ruang dalam dihubungkaitkan dalam pengajaran dan
Huraian Sukatan Pelajaran untuk memahami tumpuan, pembelajaran.
kedalaman dan keluasan sesuatu topik dan subtopik
serta kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid. Guru ii. Pemahaman Idea dan Konsep
bolehlah menambah maklumat lain yang dirasakan
perlu bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan Mata Pelajaran Kajian Tempatan mempunyai
pembelajaran.Dalam usaha ke arah mencapai idea dan konsep yang khusus. Pemahaman
matlamat Mata Pelajaran Kajian Tempatan, perkara dan penghayatan idea dan konsep amat
yang berikut perlu diberi perhatian dalam proses penting supaya pengetahuan yang diperoleh
pengajaran dan pembelajaran. berguna dalam kehidupan seharian.

i. Pendekatan Bersepadu iii. Pemupukan Patriotisme

Pendekatan bersepadu ialah satu strategi yang Mata Pelajaran Kajian Tempatan adalah
berkesan untuk menjalin dan mengadun unsur pendukung utama pemupukan semangat
pengetahuan, kemahiran dan pemupukan patriotik di sekolah rendah. Dalam pengajaran
patriotisme. Oleh itu, dalam pengajaran dan dan pembelajaran, penekanan perlu dibuat
pembelajaran Kajian Tempatan yang supaya murid dapat menyayangi keluarga , jiran
membicarakan interaksi sesama manusia dan dan persekitaran serta menghormati
persekitarannya, penekanan perlu diberikan masyarakat, patuh kepada pemimpin dan taat
terhadap pemerolehan pengetahuan, kepada raja; dan seterusnya sentiasa
perkembangan kemahiran dan pemupukan mendaulatkan undang-undang . Pengalaman
semangat patriotik. pembelajaran ini akan membentuk murid yang
setia kepada negara dan bangga sebagai rakyat
Melalui pendekatan bersepadu, penekanan Malaysia.
juga perlu diberikan terhadap penggunaan
bahasa sebagai alat komunikasi dan bahasa
ilmu. Di samping itu, pengetahuan dan
kemahiran daripada mata pelajaran lain serta

9
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

iv. Peningkatan Kemahiran Belajar, Kemahiran perlulah melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti
Sosial dan Kemahiran Berfikir. pengajaran dan pembelajaran.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, Bagi Mata Pelajaran Kajian Tempatan, pelbagai
penekanan perlu diberikan kepada kaedah boleh digunakan. Salah satu daripada
perkembangan kemahiran belajar, kemahiran kaedah yang boleh digunakan ialah kaedah inkuiri
sosial dan kemahiran berfikir. Dalam kemahiran penemuan.
belajar, beberapa proses perlu dilalui oleh murid
iaitu mengumpul dan mengelas maklumat, Kaedah inkuiri penemuan sesuai digunakan kerana
mentafsir, menganalisis, mensintesis dan melalui kaedah ini, murid memperoleh pengetahuan
mengaplikasi. Penguasaan kemahiran dan menguasai kemahiran dengan daya usaha mereka
sosial seperti kemahiran berinteraksi dalam sendiri. Murid mencari dan mengumpul maklumat
kelas, dalam kumpulan dan dalam masyarakat melalui berbagai-bagai aktiviti. Dengan itu,
juga diutamakan. Kemahiran belajar, kemahiran pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh adalah
sosial dan kemahiran berfikir sentiasa berkait lebih bermakna dan berkesan..
rapat dalam melaksanakan sesuatu tugasan.
Kemantapan murid membuat rumusan dan Kaedah ini juga dapat mengembangkan kemahiran
usaha mengatasi sesuatu masalah banyak berfikir dan naluri ingin tahu di kalangan murid. Dalam
bergantung kepada keupayaan dan cara menjalankan proses inkuiri penemuan, murid akan
mereka berfikir. Oleh itu, murid perlu dibimbing lebih peka kepada keadaan masyarakat dan
dan digalakkan berfikir secara kritis, kreatif dan persekitarannya.
inovatif.
Kaedah inkuiri penemuan adalah satu kaedah
v. Penggunaan Pelbagai Strategi Pengajaran pengajaran dan pembelajaran yang lebih berpusat
dan Pembelajaran kepada murid. Murid memainkan peranan penting
dalam merancang dan menjalankan aktiviti
Untuk mengembangkan lagi potensi serta pembelajarannya. Mereka melibatkan diri secara aktif
meningkatkan keupayaan dan kebolehan murid dalam mencari dan mengumpulkan maklumat melalui
secara menyeluruh dan seimbang, murid berbagai-bagai aktiviti seperti memerhati, mendengar,
menyoal, berbincang, membuat rujukan, membuat

10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

ulang kaji dan membuat kaji selidik. Aktiviti ini boleh d. mengkaji maklumat yang telah dikumpulkan
dijalankan secara bersendirian atau kumpulan. Aktiviti dengan cara mengelas, membanding dan
tersebut merupakan kemahiran penting dalam tugasan menganalisis untuk menyelesaikan masalah
yang lebih menyeluruh seperti kerja projek, kajian kes, yang dihadapi; dan
simulasi , lawatan, main peranan dan kuiz.
e. membuat rumusan dalam bentuk generalisasi
berdasarkan maklumat yang telah dikumpul dan
Mengikut kaedah ini, guru bertindak sebagai dianalisis.
pembimbing dan penggalak untuk merangsang murid
menjadi lebih yakin dan berminat dalam menjalankan Oleh sebab inkuiri penemuan ini kaedah yang
aktiviti pembelajarannya. berpusatkan murid, guru perlu membimbing dan
menggalakkan murid dalam mengenal pasti
Pada amnya, kaedah inkuiri penemuan dalam proses masalah yang dihadapi. Dalam menjalankan
pengajaran dan pembelajaran ada lima peringkat. aktiviti untuk mendapatkan rumusan, guru tidak
Pada setiap peringkat, murid terlibat secara aktif memberi jawapan sebelum murid terlibat dalam
dalam: proses inkuiri penemuan. Guru hendaklah
sentiasa mengemukakan soalan yang
a. mengenal pasti perkara yang hendak dikaji merangsang murid ke arah menemui jawapan
melalui soal jawab dan perbincangan; yang dicari.Guru perlu sabar dan memberi masa
yang cukup kepada murid bagi menjalankan
b. menentukan cara untuk mengatasi masalah aktiviti pembelajaran yang berkaitan.
yang dikenal pasti dengan bersoal jawab dan
berbincang; Walaupun kaedah inkuiri penemuan diberi
penekanan, guru boleh menggunakan kaedah
c. mengumpul maklumat melalui berbagai-bagai lain yang difikirkan sesuai bagi menyampaikan
cara seperti bersoal jawab, mencerap, membuat sesuatu maklumat atau idea kepada murid.
uji kaji dan kaji siasat mengenai masalah yang Walau bagaimanapun, dalam melaksanakan
hendak diselesaikan; kaedah lain, guru hendaklah sentiasa
melibatkan murid secara aktif dalam proses
pembelajaran. Kepelbagaian kecerdasan murid
perlu diambilkira bagi memperkukuh dan

11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

memperkaya pengalaman pembelajaran dijemput untuk memberi ceramah. Guru perlu


mereka. menyedarkan murid betapa besarnya potensi
komuniti setempat sebagai sumber maklumat
dalam proses pembelajaran. Untuk
vii. Komuniti Sebagai Sumber mendapatkan maklumat, murid perlu menguasai
kemahiran memerhati, mengumpul serta
Dalam pengajaran dan pembelajaran melalui mengkaji bahan dan menemu bual.
kaedah inkuiri penemuan, murid memainkan
peranan penting dalam mencari maklumat untuk
menyelesaikan sesuatu masalah atau isu.

Bagi Mata Pelajaran Kajian Tempatan, komuniti


setempat merupakan sumber utama untuk
mendapatkan maklumat yang diperlukan. Dalam
usaha untuk mendapatkan maklumat, murid
boleh bergaul rapat dengan komuniti.

Daripada komuniti, murid dapat mengumpulkan


berbagai-bagai bahan dan peralatan budaya
yang mempunyai nilai-nilai pendidikan yang
tertentu.

Murid juga boleh memerhati atau menyertai


sendiri berbagai-bagai kegiatan yang dijalankan
dalam komunitinya. Dengan ini, murid mendapat
pengalaman pembelajaran yang berguna. Selain
itu, anggota komuniti itu sendiri dapat digunakan
sebagai sumber rujukan untuk mendapatkan
maklumat. Mereka ini boleh dikunjungi atau

12
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

KURIKULUM KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5

KANDUNGAN
Topik 5 : Mengenal Negara Kita
Kandungan pelajaran Tahun 5 terangkum dalam ruang
liput ketiga iaitu Negara Kita.
Topik 6 : Keindahan Negara Kita

Ruang liput ketiga ini memberi pendedahan kepada


Topik 7 : Sejarah Negara Kita
murid tentang sejarah, keadaan sosial, ekonomi dan
kejayaan negara. Ini akan menimbulkan kesedaran
Topik 8 : Masyarakat Malaysia
kepada murid tentang usaha pembinaan bangsa dan
negara Malaysia. Pengalaman pembelajaran yang
diperolehi melalui ruang liput tersebut dapat
membentuk warganegara yang bersemangat patriotik
dan berbangga sebagai rakyat Malaysia.

Ruang liput bagi Tahun 5 ini terdiri daripada empat

topik seperti yang berikut:

13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

OBJEKTI F KURI KULUM KAJIAN TEMPATAN TAHUN


8.
5

Objektif Kajian Tempatan bagi Tahun 5 adalah untuk


8. memupuk semangat cinta akan negara dan
membolehkan murid:
seterusnya berusaha mengekalkan alam
1. mengetahui lokasi Malaysia di Asia Tenggara dan
semula jadi di negara kita;
di dunia;
9. mengenali perkembangan sejarah negara ini
2. mengetahui dan mengenali negeri-negeri dalam
dari zaman Kesultanan Melayu Melaka,
Malaysia;
sejarah awal Sabah dan Sarawak, zaman
3. mengetahui identiti negara untuk menyemai dan
penjajahan hingga kemerdekaan dan
memupuk semangat cintakan tanah air;
seterusnya penubuhan Malaysia;
4. mengenal ciri-ciri fizikal istimewa yang terdapat di
10. mengetahui dan menghargai jasa dan
negara kita;
pengorbanan tokoh-tokoh negara;
5. mengetahui dan menghargai bangunan dan
11. mengenali dan menghargai warisan sejarah
binaan di negara kita;
negara kita;
6. mengetahui keindahan tempat peranginan dan
12. menanam sikap berusaha memelihara dan
rekreasi di negara kita;
memulihara warisan sejarah di negara kita;
7. menyedari dan menghargai keunikan dan
13. memupuk perasaan bangga sebagai rakyat
keindahan negara kita;
Malaysia dengan mengenal dan menghayati
warisan sejarah kita;

14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

14. mengenali masyarakat Malaysia yang terdiri


daripada pelbagai kaum, agama dan
kepercayaan;
15. memahami taburan penduduk dan faktor-faktor
yang mempengaruhinya;
16. menyedari keunikan masyarakat negara kita;
17. mengetahui dan menghargai kesenian negara
kita seperti permainan tradisional, pakaian
tradisional, makanan tradisional dan seni
mempertahankan diri; dan
18. memupuk sikap hormat–menghormati dan
semangat kerjasama antara satu sama lain ke
arah pembentukan masyarakat Malaysia yang
harmonis.

15
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK 5 : MENGENAL NEGARA KITA

Melalui topik ini, murid dapat mengenali lokasi Malaysia di Asia


Tenggara dan di dunia. Di samping itu, murid juga berpeluang
mengenali negeri-negeri yang terdapat di Malaysia dan
seterusnya mengetahui identiti negara. Dengan mempelajari topik
ini, perasaan hormat, sayang dan bangga terhadap negara
sendiri dapat dipupuk di kalangan murid.

16
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK 5 : MENGENAL NEGARA KITA

OBJEKTIF : 1. Mengenali lokasi Malaysia di Asia Tenggara.

2. Menyatakan lokasi Malaysia di dunia.

3. Mengenali negeri-negeri dalam Malaysia.

4. Mengetahui identiti negara untuk menyemai dan memupuk semangat cinta akan tanah air.

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

5. MENGENAL NEGARA KITA

5.1 Lokasi

a. Di Asia Tenggara Aras 1

i. Kedudukan Malaysia 1. Melukis dan menamakan Bersyukur dan berbangga 1. Menggunakan kompas untuk
berpandukan arah mata arah mata angin. dengan lokasi negara kita menentukan arah dan
angin yang strategik. kedudukan sesuatu tempat atau
2. Menentukan arah objek mengikut mata angin.
ii. Kedudukan Malaysia kedudukan sesuatu objek
dengan negara-negara atau tempat dengan 2. Selain menggunakan kompas,
jiran di Asia Tenggara menggunakan kompas. bincangkan cara lain yang boleh
dijadikan panduan bagi
3. Menandakan kedudukan menentukan arah atau
Malaysia dalam peta Asia kedudukan sesuatu tempat.
Tenggara.

17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

4. Menyenaraikan nama 3. Menggunakan glob dan peta


negara-negara yang berjiran untuk mencari dan mencatat
dengan Malaysia. maklumat tentang lokasi
Malaysia dengan negara-negara
jiran mengikut arah mata angin.
Aras 2
4. Dengan berpandukan peta atau
1. Menerangkan lokasi glob, bincangkan signifikannya
Malaysia dengan negara- garisan khatulistiw a.
negara jiran di Asia
Tenggara mengikut arah
mata angin.

Aras 3

1. Menerangkan lokasi
Malaysia dengan negara-
negara jiran di Asia
Tenggara mengikut arah
mata angin dengan
berpandukan peta atau glob.

18
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

b. Di dunia Aras 1

i. Kedudukan Malaysia di 1. Menamakan benua-benua Menyedari kepentingan 1. Merujuk pelbagai sumber bagi
Benua Asia dan di dunia yang terdapat di dunia. negara sendiri dari segi mengumpul maklumat tentang
kedudukan geografi. faktor kedudukan Malaysia yang
2. Menandakan kedudukan strategik.
Malaysia di peta dunia.
2. Membincangkan andaian
sekiranya Malaysia tidak
Aras 2 mempunyai jiran.

1. Melabelkan nama benua- 3. Menandakan kedudukan


benua di dunia dan negara- Malaysia di peta dunia dan
negara di Asia Tenggara menyatakan lokasinya.
berdasarkan peta.
4. Anda dan dua orang rakan
2. Membandingkan dan berada di tiga tempat
membezakan Benua Asia berasingan iaitu di Australia,
dengan benua-benua lain. Amerika Utara dan Eropah.
Bincangkan arah yang akan
dituju untuk kembali ke
Aras 3 Malaysia.

1. Membaca peta dunia dan


menghubungkaitkannya
dengan lokasi Malaysia.

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

5.2 Negeri-negeri dalam Aras 1


Malaysia
1. Menyenaraikan negeri-negeri 1. Melukis peta dan melabel
a. Nam a negeri, ibu dalam Malaysia. negeri-negeri, ibu-ibu neger i dan
negeri dan bandar bandar-bandar utama di
utam a 2. Menamakan ibu negeri dan Berbangga dengan Malaysia.
bandar-bandar utama dalam kepesatan pembangunan
i. Negeri-negeri di setiap negeri. bandar-bandar di negara kita. 2. Membincangkan dan
Malaysia mengkelaskan bandar-bandar
3. Menyatakan lokasi ibu utama daripada segi
ii. Ibu-ibu negeri di negeri dan bandar-bandar pentadbiran, per industrian dan
Malaysia utama bagi setiap negeri. pelabuhan.

iii. Bandar utama 3. Membincangkan ciri-ciri utama


daripada segi Aras 2 yang menjadikan sebuah bandar
pentadbiran, sebagai ibu negeri.
perindustrian dan 1. Menjelaskan sebab-sebab
pelabuhan bandar tertentu dipilih 4. Melayari laman w eb untuk
menjadi ibu negeri. mendapatkan maklumat tentang
bandar raya -bandar raya di
Malaysia serta membuat catatan
2. Menghuraikan ciri-ciri penting.
sesebuah ibu negeri diiktiraf
sebagai bandar raya. http://www.perak.gov.my/

3. Menerangkan fungsi bandar http://www.selangor.gov.my/


utama.

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

Aras 3

1. Membandingkan dan
membezakan beberapa
buah negeri dar ipada segi
lokasi.

2. Melakar peta Malaysia dan


menandakan negeri, ibu
negeri dan bandar utama.

b. Lagu, bendera, jata dan Aras 1


lam bang-lam bang negeri
1. Menyenaraikan nama ras mi Berbangga dengan lagu, 1. Merujuk pelbagai sumber yang
i. Setiap negeri di Malaysia negeri-negeri di Malaysia. bendera, jata dan lambang berkaitan dengan lambang-
mempunyai lagu, bendera, negeri sendiri. lambang negeri dan
jata dan lambang- lambang 2. Mengenal pasti dengan membincangkan sebab lambang-
lain memadankan lagu, bendera, Menghor mati lagu, bendera, lambang itu dipilih.
jata dan lambang- lambang jata dan lambang- lambang
ii. Penggunaan simbol lain dengan neger i-negeri negeri lain. 2. Memadankan nama lagu negeri
tumbuhan, haiw an, gunung, berkaitan. dengan negeri-neger i berkaitan.
bulan, bintang, alat
kebesaran dan mercu tanda Aras 2
pada lambang-lambang
negeri 1. Menghuraikan maksud w arna
dan lambang yang terdapat
pada bendera neger i.

21
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

Aras 3 3. Memperdengar beberapa buah


lagu rasmi negeri-negeri dan
1. Menjelaskan keistimew aan membincangkan maksud lirik
lambang-lambang pada jata lagu-lagu tersebut.
negeri.
4. Melukis dan mew arnakan
bendera negeri-negeri serta
menghuraikan maksud w arna
tersebut.

5. Menyenaraikan lambang-lambang
yang menggunakan imej haiw an,
tumbuhan, gunung, bulan,
bintang, alat kebesaran dan
mercu tanda.

6. Membandingkan dan
membezakan bentuk dan maksud
jata dua negeri yang dipilih.

22
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

c. Ketua Negeri dan Ketua Aras 1


Kerajaan Negeri
1. Menamakan negeri-negeri Menghor mati dan mentaati 1. Mengumpul gambar dan
i. Negeri beraja beraja dan tidak beraja. Ketua Negeri dan Ketua maklumat tentang Ketua Negeri
Kerajaan Negeri. dan Ketua Kerajaan Negeri.
• Ketua Negeri bergelar Aras 2
Sultan, Raja dan Yang 2. Berdasarkan peta negeri-negeri
Dipertuan Besar 1. Mengkelaskan negeri-negeri di Malaysia, lorekkan negeri
yang mempunyai Menter i beraja dan tidak beraja dengan
Besar dan Ketua Menteri. warna yang berbeza.
• Ketua Kerajaan bergelar
Menteri Besar Aras 3 3. Melayari laman w eb bagi
mendapatkan maklumat tentang
ii. Negeri tidak beraja
1. Membandingkan Ketua negeri beraja dan tidak beraja.
Negeri dan Ketua Kerajaan
• Ketua Negeri bergelar di negeri-negeri yang beraja http://www.teenet.com.my/
Yang Dipertua Negeri dan negeri-negeri yang tidak fakta.html
beraja.
• Ketua Kerajaan bergelar http://www.penerangan.gov.my/
Ketua Menteri agong.sultan2002.htm

4. Memadankan dan melengkapkan


carta yang menunjukkan Ketua
Negeri dan Ketua Kerajaan.

23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

5.3 Identiti Negara Aras 1

a. Lagu, bendera, jata, 1. Menyebut lirik Lagu Menghor mati dan menghayati 1. Membincangkan maksud lirik
mercu dan lambang Kebangsaan dengan betul. Lagu Kebangsaan. lagu 'Negaraku’.
lain
2. Menyanyikan lagu 2. Mengadakan pertandingan
i. Lagu Kebangsaan 'Negaraku' dengan betul. menyanyi lagu 'Negaraku' antara
kumpulan.
• Lirik lagu 3. Menyenaraikan lambang-
lambang yang menjadi 3. Menghasilkan bendera Malaysia
• Cara menyanyi identiti negara. dan membincangkan maksud
jalur, w arna dan lambang yang
ii. Jalur Gemilang Aras 2 terdapat padanya.
Menghor mati bendera dan
• Maksud jalur, 1. Menghuraikan maksud jalur, jata negara. 4. Mengarang puisi seperti sajak,
warna dan warna dan lambang pada pantun atau syair bertemakan
lambang Jalur Gemilang. Jalur Gemilang serta
Berbangga dengan lambang- mempersembahkannya.
iii. Jata 2. Menjelaskan maksud lirik lambang dan mercu tanda
Lagu Kebangsaan. negara. 5. Melukis dan mew arna jata
• Maksud setiap negara.
lambang 3. Melukis dan mew arnakan
bendera Malaysia, jata dan
iv. Lambang lain negeri bunga kebangsaan dengan
seperti bunga raya, betul.
wau bulan dan keris

24
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

v. Mercu tanda negara Aras 3


seperti Menara
Kembar Petronas dan 1. Menghuraikan lambang- Berbangga dengan corak 6. Mengumpul gambar dan
Tugu Kebangsaan lambang yang terdapat pentadbiran negara yang maklumat tentang lambang-
pada jata negara dan sistematik. lambang dan mercu tanda negara
menyatakan maksudnya. untuk dijadikan buku skrap.

2. Memilih lima jenis mercu


tanda dan memberi sebab
mercu tanda tersebut
dianggap sebagai identiti
negara.

b. Struktur pentadbiran negara Aras 1

i. Peringkat persekutuan 1. Menerangkan carta struktur Menghargai struktur 1. Mencari maklumat daripada
pentadbiran per ingkat pentadbiran negara kita. pelbagai sumber untuk membina
• Duli Yang Mulia ( D.Y.M) Persekutuan. carta struktur pentadbiran di
di- Pertuan Agong, peringkat persekutuan.
Kabinet, Jabatan Perdana 2. Menerangkan struktur
Menteri dan kementerian- pentadbiran per ingkat negeri 2. Mencari maklumat daripada
kementerian lain di Semenanjung. pelbagai sumber tentang ketua-
ketua neger i dan pentadbiran di
3. Menerangkan struktur peringkat negeri di Semenanjung
• Jabatan-jabatan dan pentadbiran di peringkat Malaysia, Sabah dan Saraw ak.
perbadanan aw am negeri Sabah.

25
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

• Jabatan dan 4. Menerangkan struktur Berbangga dengan corak 3. Sebagai seorang pemandu
perbadanan aw am di pentadbiran di peringkat pentadbiran negara. pelancong, anda diminta
peringkat negeri dan negeri Saraw ak. menceritakan struktur
daerah pentadbiran negeri-negeri di
Malaysia.
Menghargai struktur
ii. Peringkat Negeri Aras 2 pentadbiran sesebuah neger i. 4. Bincangkan saluran yang betul
untuk memohon pembinaan
1. Menjelaskan hierarki dalam jambatan bagi kegunaan
• Semenanjung struktur pentadbiran negara. penduduk.
- Sultan, Raja, Yang Berbangga dengan corak
Aras 3 pentadbiran negeri.
Dipertua Negeri,
Majlis Mesyuarat
1. Membezakan struktur
Kerajaan Negeri dan pentadbiran per ingkat
Pejabat Setiausaha negeri antara Sabah dan
Kerajaan Negeri
Saraw ak.
- Pejabat Daerah dan
Tanah
- Pejabat Penghulu
- Ketua Kampung

26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

• Sabah

- Tuan Yang Terutama


(T.Y.T) Yang Dipertua,
Kabinet Negeri,
Pejabat Setiausaha
Negeri
- Pejabat Daerah
- Kampung

• Saraw ak

- Tuan Yang Terutama


(T.Y.T) Yang Dipertua
Negeri, Majlis Tertinggi,
Pejabat Setiausaha
Negeri
- Bahagian
- Pejabat Daerah
- Pejabat Daerah Kecil
- Kampung

27
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

c. Ketua Negara dan Ketua Aras 1 1. Mendapatkan gambar dan


Kerajaan Persekutuan maklumat dari pelbagai sumber
1. Menyatakan cara Menghor mati dan setia mengenai:
i. Duli Yang Mulia (D.Y.M) perlantikan Yang di- Pertuan kepada Raja sebagai Ketua
Yang di-Pertuan Agong Agong. Negara. 1.1 . Ketua Negeri yang pernah
menjadi Yang di- Pertuan
• Per lantikan Yang 2. Menyenaraikan Yang di- Agong.
di- Pertuan Agong Pertuan Agong mengikut
tempoh perkhidmatan 1.2 . Perdana Menteri dan
mereka. bekas Perdana Menteri.
• Per lantikan secara
bergilir-gilir 3. Menyatakan cara 2. Membuat carta masa
perlantikan Perdana menunjukkan tempoh
ii. Perdana Menteri
Menteri. perkhidmatan Yang di- Pertuan
Agong dan Perdana Menter i.
• Ketua parti yang 4. Menamakan Perdana
memenangi pilihan raya Menteri mengikut tempoh 3. Membincangkan cara perlantikan
perkhidmatan. Yang di-Pertuan Agong dan
• Dilantik oleh Yang di- Perdana Menteri.
Pertuan Agong

28
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

Aras 2

1. Menghubungkaitkan Menghor mati Perdana 4. Membandingkan cara


kemenangan ketua parti Menteri sebagai pemimpin perlantikan Yang di- Pertuan
dalam pilihan raya dengan kerajaan. Agong dan Perdana Menter i.
pemilihan Perdana Menteri .

Aras 3

1. Menilai kebaikan sistem


perlantikan Yang di- Pertuan
Agong secara bergilir.

29
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK 6 : KEINDAHAN NEGARA KITA

Topik ini membolehkan murid mengenali dan menghargai


keindahan alam semula jadi, seni bina dan tempat rekreasi yang
terdapat di negara kita. Melalui proses pengajaran dan
pembelajaran, murid akan dapat mengetahui keistimewaan ciri-
ciri fizikal utama, keunikan bangunan dan binaan serta keindahan
tempat peranginan dan rekreasi. Melalui topik ini, semangat cinta
dan sayangkan negara dapat dipupuk di kalangan murid
seterusnya berusaha untuk mengekalkan keindahan negara.

30
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK 6 : KEINDAHAN NEGARA KITA

OBJEKTIF : 1. Menjelaskan ciri-ciri fizikal istimew a yang terdapat di negara kita.

2. Mengetahui dan menghargai bangunan dan binaan di negara kita.

3. Mengetahui keindahan tempat peranginan dan rekreasi di negara kita.

4. Memupuk semangat cinta akan negara dan seterusnya berusaha


mengekalkan alam semula jadi yang terdapat di negara kita.

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

6. KEINDAHAN NEGARA KITA

6.1 Ciri-ciri fizikal yang


istimewa Aras 1

a. Bentuk muka bum i


Malaysia 1. Menyenaraikan ciri-ciri Berbangga dengan ciri-ciri 1. Menandakan dan melabelkan
fizikal utama di Malaysia. fizikal istimew a di Malaysia. gambar rajah untuk menunjukkan
i. Keistimew aan tanah ciri-ciri istimew a di :
tinggi, tanah pamah, 2. Menyatakan keistimew aan Mensyukuri nikmat Tuhan.
pinggir laut, tasik, yang terdapat di: 1.1 tanah tinggi seperti lurah,
gua, sungai dan Menghargai keindahan puncak dan lereng;
pulau 2.1 tanah tinggi; bentuk muka bumi.
2.2 tanah pamah; 1.2 pinggir laut seperti pantai,
• Keindahan 2.3 gua; teluk dan tanjung; dan
2.4 pinggir laut;
• Ciri-ciri fizikal 2.5 pulau;

31
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

• Kepentingan 2.6 sungai; dan Menghargai keindahan 1.3 sungai seperti air terjun,
2.7 tasik. bentuk muka bumi. delta dan muara.

ii. Flora dan fauna 3. Menyatakan dengan Menyayangi tumbuhan dan 2. Mengumpul gambar dan
contoh maksud flora dan hidupan lain yang terdapat di maklumat dari pelbagai sumber
fauna. persekitaran kita. tentang keindahan dan
• Malar hijau keistimew aan bentuk muka bumi
• Pelbagai spesis 4. Menyatakan jenis iklim di Menyedari kepentingan flora untuk dijadikan buku skrap.
• Habitat Malaysia. dan fauna.
3. Menandakan dan menamakan
5. Menyenaraikan pusat ciri-ciri fizikal pada peta kosong:
rekreasi dan pelancongan
terkenal di Malaysia. 3.1. Tanah tinggi seperti Bukit
Fraser dan Cameron
Highlands.
Aras 2

1. Menjelaskan keistimew aan


flora dan fauna di pelbagai
habitat.

2. Menjelaskan keistimew aan


iklim di Malaysia.

32
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

iii. Iklim 3. Menghuraikan pengaruh 3.2. Tanah pamah seperti


cuaca kepada penduduk di Dataran Kedah- Perlis,
• Panas dan sekata Malaysia. Delta Kelantan dan
lembap sepanjang Lembah Sungai Rejang.
tahun 4. Menghubungkaitkan Mensyukuri dapat menikmati
antara ciri alam fizikal iklim yang selesa sepanjang 3.3. Gua seperti Gua Mulu,
• Julat suhu yang kecil dengan keindahan negara. tahun. Batu Caves dan Gua
Kelam.
Aras 3 Menyedari dan berbangga
dengan iklim negara kita. 3.4. Pinggir laut seperti Pantai
1. Membezakan flora dan Teluk Cempedak, Pantai
fauna di pelbagai habitat. Cahaya Bulan dan Pantai
Teluk Batik.
2. Menghuraikan kepentingan
ciri-ciri fizikal utama di 3.5. Pulau seperti Pulau Pinang,
Malaysia. Pulau Langkaw i dan Pulau
Tioman.
3. Menyatakan bagaimana
ciri-ciri fizikal istimew a 3.6. Sungai seperti Sungai
negara ini dapat memberi Pahang, Sungai Perak,
sumbangan kepada Sungai Rejang dan Sungai
industri pelancongan. Kinabatangan.

33
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TAJUK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

4. Meramalkan kesan kepada


kehidupan sekiranya iklim di 4. Menyanyikan lagu bertemakan
Malaysia berubah kepada keindahan alam seperti
musim sejuk bersalji. ‘Gunung Kinabalu’, ‘Tanjung
Puteri ‘ dan ‘Sungai Saraw ak’.

5. Membina ayat-ayat puitis untuk


menggambarkan keistimew aan
dan keindahan ciri-ciri fizikal
negara kita.

6. Melengkapkan Sudut Kajian


Tempatan dengan keratan
akhbar, majalah dan hasil kerja
murid mengenai keindahan ciri-
ciri fizikal.

7. Mengkaji serta memerhati jenis


tumbuhan serta hidupan yang
terdapat di kaw asan
berhampiran sekolah.

34
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

8. Mengumpulkan daun-daun
kering yang unik, indah dan
istimew a untuk menghasilkan
buku skrap.

9. Menggunakan borang
pengurusan grafik untuk flora
dan fauna di pinggir pantai dan
tanah tinggi.

10. Membuat graf berdasarkan


suhu harian yang telah
direkodkan.

11. Membincangkan ciri-ciri


keistimew aan iklim
khatulistiw a.

12. Menghasilkan karya kreatif


yang menggambarkan
keindahan alam.

35
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

6.2 Bangunan dan Binaan Aras 1

a. Keindahan dan 1. Menyenaraikan bangunan Berbangga dengan 1. Mencari dan mengumpul


keistimew aan seni bina dan binaan yang indah keindahan dan keistimew aan maklumat tentang keunikan
serta lokasinya di negara seni bina yang terdapat di bangunan dan binaan.
i. Rumah ibadat kita. Malaysia.
2. Mengadakan perbincangan
• Struktur dan ukiran 2. Menyatakan keistimew aan tentang bentuk, bahan binaan
serta pengaruh seni seni bina yang terdapat dan ukiran yang mempengaruhi
bina pada bangunan dan binaan tersebut berdasarkan
binaan di Malaysia. gambar yang dipamer kan.
• Bahan seperti kayu,
kaca, marmar dan Aras 2 Bertanggungjaw ab 3. Mengkaji keindahan dan
ubin mengekalkan keindahan seni keistimew aan bangunan dan
1. Menyatakan pengaruh bina sesebuah binaan. binaan yang terdapat di
ii. Bangunan bersejarah asing yang terdapat pada Malaysia dari segi bentuk
sesuatu binaan. binaan, ukiran dan pengaruh
• Bahan seni bina.
2. Menjelaskan keunikan
• Pengaruh binaan yang terdapat pada rumah 4. Membandingkan keunikan dan
seperti Islam, ibadat, bangunan keistimew aan dua buah muzium
Portugis, Belanda, bersejarah, mercu tanda di negara kita.
Inggeris dan tempatan dan istana serta
menyatakan lokasinya.
• Cir i-ciri yang tersendiri

36
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

iii. Mercu tanda Aras 3 5. Melayari laman w eb untuk


mendapat maklumat
• Lokasi 1. Menjelaskan keunikan tentang keistimew aan dan
sebuah istana dari segi keindahan yang pada bangunan
reka bentuk, ukiran, fungsi dan mercu tanda.
• Teknologi ruang dan keunikan
buatan. http://202.109.194.3/new s/
• Keunikan Memori/MercuTanda.htm
2. Membandingkan dan
• Pemandangan membezakan struktur dan http://.geocities.com/malaysian
pengaruh seni bina yang 888/ipage07.html
terdapat pada bangunan
iv. Istana dan binaan bersejarah di http://www.kliab.com.my/
Malaysia.
• Reka bentuk 6. Berdasarkan maklumat daripada
pelbagai sumber, bandingkan
• Ukiran ber motifkan rumah-rumah ibadat yang
mempunyai keistimew aan
tumbuhan dan haiw an
struktur ukiran, pengaruh, seni
bina dan bahan yang digunakan.
• Fungsi pelbagai ruang
7. Melukis sebuah binaan yang
• Keunikan buatan mempunyai reka bentuk yang
unik dan menarik.

37
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEM BELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONT OH AKTIVITI

8. Menyenaraikan mercu tanda dan


menandakan lokasinya pada
peta Malaysia.

9. Mengumpulkan gambar dan


maklumat daripada pelbagai
sumber tentang keindahan dan
keistimew aan pelbagai mercu
tanda.

10. Mengadakan pertandingan


melukis poster tentang
keindahan mercu tanda.

38
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN T EMPATAN KBSR TAHUN 5

TOPIK 7 : SEJARAH NEGARA KITA

Topik ini memperkenalkan sejarah negara kita yang bermula dengan


Kesultanan Melayu Melaka, zaman penjajahan, kemerdekaan dan
seterusnya penubuhan Malaysia. Di samping itu, topik ini juga
menyingkap sejarah awal Sabah dan Sarawak sebelum Malaysia
ditubuhkan.

Menerusi pengajaran dan pembelajaran topik ini, murid berpeluang


mengetahui perkembangan sejarah negara sendiri semenjak zaman
Kesultanan Melayu Melaka hingga tertubuhnya Malaysia. Selain itu, topik
ini juga mengemukakan tokoh-tokoh yang telah menyumbang ke arah
kemerdekaan dan pembangunan negara supaya murid menghargai
pengorbanan dan sumbangan mereka.

Topik ini diakhiri dengan pendedahan kepada warisan sejarah iaitu


tempat, bangunan dan bahan bersejarah, kesenian dan adat resam
yang terdapat di negara kita. Pemeliharaan dan pemuliharaan warisan
sejarah juga diberi penekanan dalam topik ini.

39