Anda di halaman 1dari 60

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

EKONOMI ASAS
TINGKATAN IV & V

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM

KANDUNGAN

Rukun Negara v Tajuk-tajuk Sukatan Pelajaran Ekonomi Asas xxii

Falsafah Pendidikan Kebangsaan vii Tingkatan 4

Kata Pengantar ix Pengenalan kepada Ekonomi 1-6


Pendapatan dan Penggunaan
Pendahuluan xi Pendapatan Individu 7 - 13
Isi Rumah sebagai Pengguna 14 - 17
Matlamat xi Firma sebagai Pengeluar 18 - 22
Pasaran 23 - 26
Objektif xi
Tingkatan 5
Organisasi Kandungan xii
Wang dan Institusi Kewangan 27 - 31
Kemahiran Berfikir xiv Ekonomi Malaysia 32 - 37
dan Kemahiran Generik Hubungan Ekonomi Antarabangsa 38 - 44

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran xvii


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM

RUKUN NEGARA

Bahawasanya negara kita Malaysia, mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang
lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik;
mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM

KATA PENGANTAR

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Dalam melaksanakan mata pelajaran Ekonomi Asas, guru
memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang perlu memastikan murid boleh memahami konsep asas
bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat ekonomi dan boleh menaakul secara lojik isu-isu ekonomi
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan yang mempengaruhi kehidupan mereka sebagai pengguna,
murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi pengeluar dan warganegara. Pengajaran dan pembelajaran
berasaskan pengetahuan pada abad 21. hendaklah dilakukan secara berkesan dengan memberi
tumpuan kepada penglibatan murid secara aktif dalam
Dokumen ini dihasilkan dengan tujuan membantu guru suasana yang kondusif dan menggembirakan.
mentafsir serta memantapkan pemahaman tentang
matlamat, objektif dan isi kandungan Sukatan Pelajaran Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak
Ekonomi Asas KBSM. Secara khusus Huraian Sukatan pihak yang terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab,
Pelajaran ini dapat membantu guru menyediakan serta pensyarah universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan,
melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara dan individu yang mewakili badan-badan tertentu.
berkesan dengan berpandukan bidang atau unit
pembelajaran, isi kandungan, hasil pembelajaran serta Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
cadangan aktiviti pembelajaran yang diolah secara kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
terperinci. Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan
setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran,
guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur
bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar
cara belajar, penggunaan teknologi maklumat dan
komunikasi, kecerdasan pelbagai, pembelajaran masteri,
pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran secara
konstruktivisme, dan pembelajaran akses kendiri. Di
samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan
kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini ( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN )
diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid dan Pengarah
diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia Pusat Perkembangan Kurikulum
pekerjaan. Kementerian Pendidikan Malaysia
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM

PENDAHULUAN

Mata pelajaran Ekonomi Asas adalah satu mata pelajaran penerangan ringkas tentang kemahiran berfikir, kemahiran
elektif untuk Tingkatan IV dan V. Kurikulum Ekonomi Asas generik, strategi pengajaran dan pembelajaran dan organisasi
digubal dengan tujuan memberi murid pemahaman teguh isi kandungan dimasukkan. Organisasi kandungan ini
mengenai prinsip asas ekonomi bagi membantu murid memberi spesifikasi tentang kurikulum melalui hasil
memahami dunia moden dan membuat keputusan yang akan pembelajaran yang dihasratkan dan cadangan aktiviti
membentuk masa depan. Melalui mata pelajaran ini, murid pembelajaran.
dapat memahami masalah yang berpunca daripada sumber
terhad dan membuat pilihan yang rasional tentang
penggunaannya. Pemahaman ekonomi juga dapat membantu MATLAMAT
individu memainkan peranan sebagai pengguna dan
pengeluar yang bertanggungjawab dalam masyarakat. Kurikulum Ekonomi Asas adalah untuk membekalkan murid
dengan pengetahuan dan kemahiran asas ekonomi di
Selain itu murid juga dapat memahami dan menghargai fungsi samping memupuk nilai-nilai murni dan semangat patriotik
serta peranan bank dan institusi kewangan lain di samping supaya mereka dapat menyedari dan memahami masalah
memperoleh kemahiran mencari, memahami serta menilai ekonomi, menghargai sumbangan daripada segala kegiatan
maklumat yang berkaitan dengan ekonomi. Murid juga dapat ekonomi serta menyelesaikan masalah kehidupan dengan
memahami masalah ekonomi negara Malaysia dan berkesan dan bertanggungjawab.
perdagangan antarabangsa. Dengan ilmu pengetahuan dan
kemahiran yang diperoleh, murid dapat memainkan peranan
yang berkesan dan bermakna dalam kehidupan seharian. OBJEKTIF

Sukatan pelajaran Ekonomi Asas dirancang dan digubal untuk Kurikulum Ekonomi Asas adalah untuk membolehkan murid
menyumbang ke arah pembinaan insan yang baik, seimbang mencapai objektif berikut ;
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 1. memahami konsep dan prinsip asas ekonomi

Kurikulum Ekonomi Asas diperjelas dalam dua dokumen, iaitu 2. menghubungkait konsep dan prinsip asas ekonomi dengan
Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. Sukatan kehidupan seharian
pelajaran menggariskan matlamat, objektif, penekanan dan
kandungan kurikulum secara umum. Huraian Sukatan 3. mengenal pasti dan prihatin terhadap masalah dan isu
Pelajaran memperincikan kehendak kurikulum Ekonomi Asas ekonomi semasa
di mana maklumat tentang matlamat dan objektif kurikulum,
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM

4. menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari 2. Isi Kandungan


supaya dapat berperanan sebagai pengguna, pengeluar,
ahli masyarakat dan warganegara yang bijak, rasional Lajur Isi Kandungan menerangkan tentang konsep, prinsip
dan bertanggungjawab dan liputan tajuk/sub-tajuk di bawah bidang/unit
pembelajaran.
5. mengamalkan dan menghayati nilai-nilai sosial dan
ekonomi serta membuat keputusan dengan 3. Hasil Pembelajaran
bertanggungjawab untuk kesejahteraan diri, keluarga,
masyarakat dan negara, dan Lajur Hasil Pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif
pembelajaran umum mengikut domain kognitif dan
6. memupuk dan mengembangkan potensi, minat serta sikap psikomotor. Setiap hasil pembelajaran seterusnya
ingin tahu terhadap fenomena ekonomi. diperincikan kepada tiga aras, iaitu Aras I, Aras II dan
Aras III. Objektif pembelajaran khusus dalam ketiga-tiga
aras ini ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh
diukur. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur
ORGANISASI KANDUNGAN pengetahuan, kemahiran berfikir dan nilai-nilai murni yang
sesuai dengan objektif pembelajaran umum yang
Huraian Sukatan Pelajaran mata pelajaran Ekonomi Asas dinyatakan dalam hasil pembelajaran. Aras I, Aras II dan
adalah perincian daripada Sukatan Pelajaran Ekonomi Asas Aras III merujuk kepada kedalaman dan skop hasil
bagi Tingkatan IV dan V. Huraian ini disusun mengikut: pembelajaran yang berkenaan. Aras I adalah aras yang
asas dan perlu dikuasai oleh semua murid sebelum
1. Bidang/Unit Pembelajaran meningkat ke Aras II dan seterusnya ke Aras III.
2. Isi Kandungan
3. Hasil Pembelajaran 4. Cadangan Aktiviti Pembelajaran
4. Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran membantu guru
1. Bidang/Unit Pembelajaran melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
menarik dan berkesan. Cadangan aktiviti yang mengambil
Lajur Bidang/Unit Pembelajaran ini memperincikan kepada isi kira Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK)
kandungan utama yang perlu diajar. serta menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi.
Cadangan aktiviti yang disediakan memberi cadangan
pengalaman pembelajaran yang akan dilalui oleh murid.
Satu aktiviti yang dicadangkan mungkin untuk mencapai
satu atau lebih objektif pembelajaran dan sebaliknya lebih
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM

daripada satu aktiviti diperlukan untuk mencapai satu ternyata yang digunakan adalah seperti mengira,
objektif pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai membeza, membincang, menentu, menghurai, mentafsir,
cadangan aktiviti ini sesuai dengan tahap kecerdasan, membuat ramalan dan mengklasifikasi.
kebolehan dan juga keadaan sekeliling murid.
Pertimbangan ke atas perkara-perkara seperti konsep
penting yang perlu difahami, teknik yang perlu dikuasai, Aras III
kemahiran yang perlu diperkembang dan pengetahuan
yang perlu diperoleh juga diambil kira. Guru digalakkan Aras ini melibatkan kebolehan menganalisis, membahas,
merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan menyusun, menilai dan membanding beza maklumat.
berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan Murid juga perlu dapat mencerakin maklumat dengan
pembelajaran Ekonomi Asas. mengenal pasti motif dan sebab . Objektif perlakuan
ternyata yang digunakan adalah seperti membanding,
menilai, menganalisis, membina, menentukan, memberi
Aras Hasil Pembelajaran justifikasi, merumus dan mengaitkan.

Aras I Tidak semua objektif hasil pembelajaran mengandungi


semua aras I, II dan III. Ada di antara objektif hasil
Aras I adalah aras asas yang perlu dikuasai oleh semua pembelajaran berhenti setakat aras II sahaja. Ini kerana
murid. Pada aras ini murid perlu menguasai beberapa pada aras II murid telah dapat mencapai sepenuhnya
konsep dan prinsip asas ekonomi. Hasil pembelajaran objektif hasil pembelajaran yang dicadangkan.
kognitif yang terkandung di aras ini adalah sekadar
pengetahuan dan kefahaman. Pengetahuan yang Ada kemungkinan tidak semua murid berkemampuan
diperolehi ditunjukkan dengan mengingat semula fakta, menguasai aras II dan III. Walau bagaimanapun guru
istilah dan konsep asas. Objektif perlakuan ternyata yang hendaklah meneruskan proses pengajaran dan
boleh digunakan adalah seperti mengenal pasti, mentakrif, pembelajaran hingga ke aras III untuk semua murid.
menerang, menyata, memberi contoh dan menyenaraikan.

Aras II

Pada aras ini murid dapat mengaplikasi maklumat dan


fakta yang diperolehi dalam pelbagai cara. Murid juga
menunjukkan kefahaman mengenai fakta-fakta dan ide
dengan menyusun, membanding, menterjemah,
menghurai dan membincang ide utama. Objektif perlakuan
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM

Kandungan mata pelajaran Ekonomi Asas disusun dalam Kandungan pelajaran Tingkatan V pula memberi tumpuan
lapan tajuk. Tajuk-tajuk untuk Tingkatan IV ialah: kepada konsep wang dan institusi kewangan memandangkan
kepentingan dan peranannya dalam kegiatan ekonomi negara.
1. Pengenalan kepada Ekonomi Perubahan struktur dan perkembangan ekonomi negara serta
2. Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu peranan kerajaan dalam pembangunan negara juga diberi
3. Isi Rumah sebagai Pengguna tumpuan. Oleh kerana perdagangan antarabangsa adalah
4. Firma sebagai Pengeluar, dan penting dalam ekonomi global, maka hubungan ekonomi
5. Pasaran antarabangsa juga dibincangkan.

Tajuk-tajuk untuk Tingkatan V pula ialah: KEMAHIRAN BERFIKIR DAN KEMAHIRAN GENERIK

6. Wang dan Institusi Kewangan Guru perlu menekankan kemahiran berfikir dan kemahiran
7. Ekonomi Malaysia, dan generik semasa proses pengajaran dan pembelajaran.
8. Hubungan Ekonomi Antarabangsa
Kemahiran Berfikir

Kandungan pelajaran Ekonomi Asas Tingkatan IV memberi Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan
pemahaman kepada murid tentang masalah ekonomi dan interaksi antara pengetahuan, kemahiran dan sikap bagi
hubungannya dengan aktiviti individu daripada aspek membolehkan individu memahami dan mencorakkan alam
pendapatan, perbelanjaan, tabungan, pinjaman dan sekelilingnya. Sesuai dengan objektif pendidikan iaitu untuk
pelaburan. Murid juga diberi penerangan tentang peranan menghasilkan individu yang berfikir, maka kurikulum Ekonomi
pengguna dan pengeluar serta kaitannya dengan sektor isi Asas menekankan pengajaran dan pembelajaran yang
rumah dan firma. Di peringkat ini, murid diperkenalkan dengan berteraskan kemahiran berfikir. (Jadual 1 dan 2).
konsep permintaan dan penawaran serta interaksi dan Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada kemahiran
hubungan antara kedua-duanya dalam pasaran. berfikir secara kritis dan kreatif. Individu yang berfikir secara
kritis akan sentiasa menilai sesuatu ide dengan sistematik
sebelum membuat keputusan. Individu yang berfikir secara
kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi, berupaya
menjana ide yang inovatif dan asli, serta jika perlu boleh
mengubahsuai ide dan produk sedia ada.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM

Kemahiran berfikir terdiri daripada dua kemahiran iaitu ii. Kemahiran Berfikir secara Kreatif
kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
Kemahiran Berfikir Secara Kreatif yang diberi penekanan
i. Kemahiran Berfikir secara Kritis adalah seperti dalam Jadual 2

Kemahiran Berfikir Secara Kritis yang diberi penekanan Kemahiran Huraian


adalah seperti dalam Jadual 1
Menjana ide Menghasilkan ide yang berkaitan dengan
sesuatu perkara.
Kemahiran Huraian
Menghubungkait Membuat perkaitan dalam sesuatu
Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat,
keadaan atau peristiwa untuk mencari
kualiti dan unsur sesuatu konsep.
sesuatu struktur atau corak perhubungan.
Membanding Mencari persamaan dan perbezaan
Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang
dan membeza berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti
munasabah, sama ada benar atau tidak
dan unsur sesuatu konsep atau situasi.
benar untuk menerangkan sesuatu
Mengumpul dan Mengumpul dan mengelas sesuatu konsep peristiwa atau pemerhatian.
mengelaskan kepada kumpulan masing-masing
Meramal Membuat jangkaan tentang sesuatu
berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
atau sifat. Pengumpulan ini adalah
pengalaman lalu atau data yang boleh
berdasarkan ciri atau sifat sepunya.
dipercayai.
Menganalisis Mengolah maklumat dengan
Mensintesis Menggabungkan unsur yang berasingan
menghuraikannya kepada bahagian yang
untuk menghasilkan satu gambaran
lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep
menyeluruh dalam pelbagai bentuk
atau situasi serta mencari makna yang
seperti pernyataan, lukisan dan artifak.
tersirat.
Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu Jadual 2: Kemahiran Berfikir Secara Kreatif
perkara dari segi kebaikan dan keburukan,
berdasarkan bukti atau dalil yang sah.
Membuat Membuat penyataan tentang hasil sesuatu
kesimpulan kajian.
Jadual 1: Kemahiran Berfikir Secara Kritis
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM

iii. Kemahiran Generik Kemahiran Huraian


Bekerja dengan Kemampuan berinteraksi dengan
Selain kemahiran membaca, menulis dan mengira, kemahiran
orang lain dan individu lain atau dalam kumpulan.
generik juga perlu diberi penekanan dalam proses pengajaran secara
dan pembelajaran. Kemahiran generik meliputi kemahiran
berkumpulan
berkomunikasi, menyelesaikan masalah, berfikiran secara
kritis dan kreatif serta berkeupayaan untuk mengumpul dan Menyelesaikan Kemahiran menyelesaikan masalah
menganalisis maklumat. Justeru, dapat membina budaya masalah dengan pelbagai cara dan dalam
sekolah yang menitikberatkan kemahiran-kemahiran yang pelbagai situasi yang memerlukan
boleh digunapakai. pemikiran dan pendekatan kreatif.
Mengurus, memilih Kebolehan mengenal pasti, menilai,
Kemahiran generik berunsurkan kemahiran, kecekapan dan dan menganalisis memilih dan menggunakan maklumat
ketrampilan. Dalam sistem persekolahan di Malaysia,
maklumat secara berfaedah.
kemahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk murid
meneroka ruang-ruang ilmu seperti di dalam Jadual 3: Menggunakan ide Kebolehan menggunakan ide dan prinsip
dan teknik matematik dalam menyelesaikan
Kemahiran Huraian matematik masalah kehidupan seharian.
Berhubung Kebolehan menyata, menghurai, Memahami budaya Kebolehan menghayati unsur-unsur
menjawab soalan, berucap dan menulis. seperti perpaduan, bertolak ansur dan
Melibatkan komunikasi ide dan saling hormat-menghormati.
informasi.
Jadual 3: Kemahiran Generik
Menggunakan Melibatkan kemahiran penggunaan
teknologi alatan dengan memahami dan Kemahiran-kemahiran generik yang dikenal pasti sebenarnya
menggunakan kaedah saintifik serta telah sedia ada dalam kurikulum pendidikan. Oleh itu,
prinsip teknologi tanpa mengenepikan penekanan serta fokus yang lebih jitu hendaklah diberi
etika dan tanggungjawab sosial. keutamaan.
Merancang dan Kebolehan merancang dan mengelola
mengelola aktiviti aktiviti sendiri termasuk penggunaan
masa dan sumber, menentukan
keutamaan dan memantau kemajuan
pembangunan diri.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Melalui strategi pengajaran dan pembelajaran yang terancang,
murid akan memperoleh pemahaman yang kukuh tentang
konsep, prinsip dan pengetahuan asas ekonomi. Murid juga
Dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini, mampu menguasai pelbagai kemahiran seperti mencari,
tumpuan diberi kepada peranan individu sebagai pengguna, memahami dan menilai maklumat yang berkaitan dengan
pengeluar dan anggota masyarakat. Oleh itu, guru hendaklah ekonomi.
mengaitkan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini
dengan peranan tersebut dalam tajuk-tajuk yang sesuai. Guru Maklumat daripada laporan, makalah dan sumber-sumber
perlu juga menggunakan pendekatan kontekstual supaya berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi wajar
murid dapat memahami dan menyedari isu serta kegiatan digunakan untuk membincangkan isu dan masalah ekonomi
ekonomi yang berkait rapat dengan kehidupan seharian semasa. Guru hendaklah menggalakkan murid mengumpul
mereka. maklumat daripada sumber-sumber yang bersesuaian.
Dengan ini proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai
Dalam menghadapi realiti kebolehan dan potensi murid yang hala dapat diwujudkan. Justeru, kemahiran murid membincang
berbeza-beza, strategi pengajaran dan pembelajaran yang dan menganalisis masalah ekonomi yang mudah serta
berkesan adalah penting, dan ia dapat memberi pengalaman membuat keputusan dengan bijak dan bertanggungjawab
yang bermakna serta mencabar kepada murid. Perkembangan dapat ditingkatkan. Murid juga dapat menggunakan istilah dan
terkini dalam pedagogi seperti konstruktivisme, pembelajaran laras bahasa ekonomi secara jelas dan tepat.
masteri dan teori kecerdasan pelbagai perlu dijadikan amalan
pengajaran dan pembelajaran Ekonomi Asas. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, nilai-nilai murni
dan semangat patriotik dipupuk secara bersepadu.
Bagi membantu guru mempelbagai teknik pengajaran dan Pengalaman daripada pembelajaran Ekonomi Asas boleh
pembelajaran, beberapa contoh aktiviti dan kaedah memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Penerapan
pengajaran dicadangkan, seperti kajian kes, simulasi, nilai-nilai murni boleh dilakukan sama ada secara bersahaja
sumbangsaran, kajian masa depan, perbincangan, main atau terancang tetapi perlulah berterusan semasa pengajaran
peranan, lawatan, permainan dan projek. Guru perlu dan pembelajaran. Walaupun nilai-nilai murni yang harus
menggunakan kebijaksanaan memilih kaedah yang paling diterap tidak dinyatakan secara khusus dalam hasil
sesuai dengan tajuk dan kemampuan murid supaya pelajaran pembelajaran, guru hendaklah merancang dengan rapi agar
yang disampaikan itu menarik, mencabar, bermakna dan penerapan nilai-nilai ini dapat dilaksanakan secara optimum.
berkesan serta dapat dihayati oleh murid. Bahan bantu Oleh itu, guru digalakkan agar meneliti semua hasil
mengajar yang sesuai juga perlu digunakan untuk pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran sebelum
memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. memulakan pelajaran.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM

Untuk memastikan strategi pengajaran dan pembelajaran ini Pembelajaran Masteri


berkesan, guru hendaklah sentiasa menggunakan Sukatan
Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran semasa merancang Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang
pengajaran dan pembelajaran. Semoga dengan ini strategi memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran
yang dirancang mampu melahirkan pengguna, pengeluar dan yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip
ahli masyarakat yang bertanggungjawab. bahawa setiap murid mampu belajar dengan syarat wujudnya
pengajaran dan pembelajaran berkualiti dan masa yang
mencukupi. Murid perlu diberi peluang untuk belajar mengikut
Perkembangan Terkini Dalam Pedagogi Yang Perlu kadar kemampuannya. Kemajuan murid dinilai dan seterusnya
Diambil Kira aktiviti pengayaan dan pemulihan diadakan.

Pembelajaran Kontekstual
Kecerdasan Pelbagai
Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
dengan kehidupan seharian murid, iaitu murid belajar secara Teori Kecerdasan Pelbagai menyatakan bahawa manusia
menyiasat. Dalam pembelajaran kontekstual, kaitan antara mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan
bahan yang diajar mempunyai kaitan secara lansung dengan (intelligences) yang merangkumi pelbagai kebolehan,
kehidupan harian dieksplisitkan. Dalam konteks ini, murid tidak keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud secara
belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati semulajadi. Tahap kecerdasan bagi setiap elemen tersebut
kesesuaian pembelajaran Ekonomi Asas dengan kehidupan adalah berbeza dan ia boleh berubah mengikut masa dan
mereka. kematangannya. Oleh itu kelapan-lapan kecerdasan boleh
dipupuk dan dibangunkan. Teori ini juga menyatakan bahawa
Pendekatan Konstruktivisme pembelajaran individu adalah lebih mudah sekiranya ia
dijelaskan dalam bentuk yang seiring dengan kecerdasan
Pendekatan konstruktivisme menganggap bahawa dominan sedia ada individu. Kecerdasan yang dikenalpasti
pembelajaran adalah satu proses aktif iaitu murid membina adalah verbal/linguistik, logik/matematik/ visual/ruang,
sendiri ide atau konsep baru berasaskan kepada pengetahuan kinestetik, muzik, interpersonal, intrapersonal dan naturalis.
sedia ada. Murid menghubungkan ide asal dengan ide baru
bagi menstruktur semula ide mereka. Dari segi pengajaran
dan pembelajaran guru hendaklah menggunakan kaedah
penemuan iaitu guru dan murid berdialog secara aktif. Murid
berpeluang bekerjasama, berkongsi ide dan pengalaman serta
membuat refleksi.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ekonomi Asas bertindak. Di samping itu, murid dapat memahami implikasi
ekonomi ke atas motif dan tindakan orang lain yang terlibat
Perbincangan dalam situasi ekonomi tertentu.

Perbincangan merupakan aktiviti di mana murid-murid dapat Simulasi


berinteraksi di antara satu sama lain serta berkongsi maklumat
tentang sesuatu topik atau masalah dengan tujuan mencapai Simulasi merupakan situasi yang diwujudkan untuk
suatu penyelesaian. Murid terlibat secara aktif dalam kelas menyerupai keadaan sebenar dengan tujuan menyelesaikan
dan dikumpulkan dalam beberapa kumpulan untuk sesuatu masalah dalam keadaan yang terkawal. Kaedah ini
membincangkan sesuatu tugasan, topik atau isu yang diberi menggalakkan murid menganalisis sesuatu situasi atau
oleh guru. Perbincangan adalah berfaedah kepada murid- masalah ekonomi dengan berfikiran secara rasional dan kritis.
murid supaya mereka berpeluang mengemukakan ide-ide dan Murid juga dapat mengaitkan isi pelajaran dengan bidang dan
dapat bertukar-tukar pendapat. objektif pelajaran.

Sumbangsaran Kerja Projek

Teknik ini menyatukan ide murid untuk menyelesaikan sesuatu Teknik pengajaran secara kerja projek memerlukan murid
masalah tanpa interaksi antara mereka. Murid diberi soalan mengumpul dan mengkaji maklumat mengenai sesuatu
dan peluang untuk berfikir secara individu dan bersendirian. masalah serta membuat pelaporan dengan bimbingan guru.
Strategi ini dapat merangsang imaginasi dan kreativiti murid. Projek dijalankan sebelum pengajaran dan mengambil masa
Murid-murid diminta memberi tindakbalas terhadap sesuatu yang panjang. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah
masalah atau persoalan dengan mencatatkan segala untuk mengatasi masalah yang dikemukakan dan seterusnya
perkaitan yang terlintas di fikiran mereka. Selepas sesi merancang keseluruhan projek. Laporan disediakan pada
sumbangsaran murid perlu menilai dan menyusun semula akhir projek dan dibentangkan dalam kelas untuk dikaji dan
hasil sumbangsaran. dibincang bersama.

Main Peranan Lawatan

Main peranan memerlukan murid berlakon secara spontan Teknik ini berfaedah kepada murid kerana melalui
tentang sesuatu situasi atau masalah. Strategi ini penggunaan semua deria, pembelajaran akan lebih menarik
membolehkan murid membawa satu watak di mana murid dan berkesan, misalnya, murid dapat melihat, merasa dan
berpeluang mengamati bagaimana orang lain berfikir dan menghargai sesuatu aktiviti yang dijalankan melalui lawatan.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM

Kejayaan sesuatu lawatan bergantung kepada persediaan


sebelum dan semasa lawatan serta aktiviti-aktiviti kumpulan
selepas lawatan tersebut. Lawatan akan memberi
pengalaman dan keseronokan kepada murid. Pembelajaran
sedemikian dapat memberi kesan yang mendalam dan
menjadikan pelajaran atau persembahan hasil itu lebih
menarik.

Kajian Kes

Kajian kes merujuk kepada satu kajian tentang sesuatu


situasi yang menunjukkan kaitannya dengan konsep dan
prinsip ekonomi. Melalui kaedah ini, murid dikehendaki
mengambil bahagian secara aktif dalam situasi ekonomi
tertentu yang mungkin benar atau dijangka mungkin berlaku.
Guru hendaklah menyediakan kes dengan perancangan yang
teliti. Teknik-teknik lain juga boleh digunakan bersama dalam
kajian kes ini.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM

TAJUK-TAJUK SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS

1. Pengenalan kepada Ekonomi


2. Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu
3. Isi Rumah sebagai Pengguna
4. Firma sebagai Pengeluar
5. Pasaran
6. Wang dan Institusi Kewangan
7. Ekonomi Malaysia
8. Hubungan Ekonomi Antarabangsa
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

TINGKATAN 4
Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

1.0 Pengenalan kepada


Ekonomi

1.1 Pengertian Maksud ekonomi Memahami maksud ekonomi


ekonomi
Aras I
• menyenarai kehendak-kehendak individu dan Membincangkan contoh
masyarakat dengan contoh-contoh barang kehendak-kehendak tidak
dan perkhidmatan terhad dan sumber-sumber
• menyebut contoh-contoh sumber terhad yang terhad yang dihadapi oleh
dihadapi oleh individu individu dan masyarakat
• menamakan contoh-contoh sumber serta mengaitkannya
semulajadi (tanah), sumber manusia (buruh), dengan takrif ekonomi
modal dan usahawan dalam menghasilkan
sesuatu barangan
• menyatakan maksud ekonomi tanpa
menggunakan takrif mana-mana ahli ekonomi
tertentu

Aras II
• menerangkan maksud ekonomi dari sudut
individu dan masyarakat

Nota:
Istilah ‘faktor pengeluaran’ dan ‘sumber ekonomi’
mempunyai maksud yang sama
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

a. Masalah ekonomi Konsep Memahami konsep kekurangan, pilihan dan


• kekurangan kos lepas
• pilihan
• kos lepas Aras I
• menyatakan apa yang akan berlaku apabila Membincangkan isu
sumber terhad dan kehendak tidak terhad semasa dari keratan akhbar
• memberi contoh kos lepas yang wujud untuk menunjukkan
apabila individu membuat pilihan keadaan kekurangan
sumber kewangan, sumber
manusia dan tanah
Aras II
• menerangkan tiga unit ekonomi Mengenal pasti pilihan yang
• menjelaskan situasi dengan berdasarkan terbaik bagi menyelesaikan
contoh bagaimana isi rumah , firma dan masalah kekurangan serta
kerajaan menghadapi masalah kekurangan membincangkan faedah
• menerangkan motif ekonomi isi rumah, firma yang diperoleh dan kos
dan kerajaan lepas yang terlibat
• membincangkan kos lepas yang dihadapi oleh
isi rumah, firma dan kerajaan apabila
membuat keputusan yang melibatkan
penggunaan sumber yang terhad

Aras III
• menganalisis bagaimana pilihan yang dibuat Membahaskan kos lepas
oleh isi rumah, firma dan kerajaan yang dihadapi masyarakat
mengakibatkan kos lepas kepada masyarakat akibat dari sesuatu pilihan
secara keseluruhan yang dibuat oleh isi rumah,
firma dan kerajaan
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

b. Jenis barang Jenis barang Memahami jenis-jenis barang


• barang percuma
• barang awam Aras I
• barang ekonomi • mengenal pasti barang percuma, barang Membandingkan ciri-ciri air
awam dan barang ekonomi dari satu senarai sungai, air mineral dan air
yang diberi paip dari sudut ekonomi

Aras II
• menghuraikan ciri-ciri barang percuma,
barang awam dan barang ekonomi

Aras III
• membandingkan antara barang percuma,
barang awam dan barang ekonomi
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

1.2 Masalah asas Masalah asas Mengetahui masalah asas ekonomi


ekonomi ekonomi
• apa yang hendak Aras I
dikeluarkan • menyatakan masalah asas ekonomi Simulasi tiga negara yang
• berapa yang cuba membuat keputusan
hendak Aras II tentang apa, berapa,
dikeluarkan • menerangkan bagaimana setiap masalah asas bagaimana dan untuk siapa
• bagaimana ekonomi diselesaikan barang dikeluarkan
hendak berdasarkan sumber yang
dikeluarkan diberi
• untuk siapa
dikeluarkan
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

1.3 Sistem ekonomi dan Ciri-ciri sistem Mengenali pelbagai sistem ekonomi dan
penyelesaian masalah ekonomi bagaimana setiap sistem ekonomi
asas ekonomi • kapitalis/pasaran menyelesaikan masalah asas ekonomi
bebas
• perancangan Aras I
pusat • mengenal pasti pelbagai sistem ekonomi Menilai cara barang dan
• campuran • menerangkan ciri-ciri setiap sistem ekonomi perkhidmatan
• Islam • memberi contoh negara untuk setiap sistem diperuntukkan oleh setiap
ekonomi sistem ekonomi dan
Nota: membandingkan kebaikan
i. Menerangkan sistem ekonomi Islam sebagai dan kelemahan setiap
salah satu contoh sistem ekonomi campuran sistem
yang berlandaskan syariat Islam
ii. Ciri-ciri utama sistem-sistem ekonomi
dibincangkan dari segi pemilikan faktor,
pembuat keputusan, pilihan, penentu harga,
persaingan dan motif serta contoh negara
yang mirip kepada sesuatu sistem

Cara sistem ekonomi Aras II


menyelesaikan • menerangkan bagaimana setiap sistem Membuat satu kajian kes
masalah asas ekonomi menyelesaikan masalah asas tentang sistem ekonomi
ekonomi ekonomi yang diamalkan di
• membezakan antara sistem ekonomi kapitalis sesebuah negara dari segi
dengan sistem ekonomi perancangan pusat pemilikan sumber ekonomi,
pembuat keputusan, pilihan,
penentu harga, persaingan
dan motif keuntungan
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

Aras III
• membandingkan cara penyelesaian masalah
asas ekonomi antara sistem ekonomi kapitalis
dengan sistem ekonomi campuran dan antara
sistem ekonomi perancangan pusat (sosialis)
dengan sistem ekonomi campuran
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

2.0 Pendapatan dan


Penggunaan
Pendapatan Individu

2.1 Pemilihan pekerjaan Jenis-jenis pekerjaan Mengenal jenis-jenis pekerjaan mengikut


dalam sektor sektor ekonomi dan faktor-faktor yang
ekonomi mempengaruhi individu dalam memilih
• sektor utama sesuatu pekerjaan
• sektor kedua
• sektor ketiga Aras I
• mengenal pasti jenis-jenis pekerjaan dalam Menghasilkan buku skrap
komuniti dan negara Malaysia jenis-jenis pekerjaan dan
• memadankan jenis-jenis pekerjaan dengan mengklasifikasikannya
sektor ekonomi mengikut sektor ekonomi
• menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi
pemilihan pekerjaan Menerangkan jenis-jenis
Faktor-faktor Nota: pekerjaan yang ingin
pemilihan pekerjaan Faktor-faktor lain juga mempengaruhi pemilihan diceburi serta memberi
• upah wang sesuatu pekerjaan seperti minat, suasana tempat sebab-sebabnya
• faedah kerja, pengaruh keluarga/rakan/guru, pengalaman
sampingan dan kemahiran, jarak, prospek, kelayakan
seperti akademik dan keadaan ekonomi semasa
perubatan,
tempat tinggal, Aras II
pengangkutan • membincangkan faktor-faktor yang Memilih pekerjaan daripada
dan cuti mempengaruhi pilihan pekerjaan beberapa iklan jawatan
kosong atau melalui internet
Aras III dan memberi sebab
• membandingkan peluang-peluang kerjaya mengapa jawatan itu dipilih
dan pekerjaan mengikut sektor-sektor
ekonomi
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

2.2 Pendapatan individu Maksud pendapatan Mengetahui maksud, jenis dan sumber-
individu sumber pendapatan individu

Jenis pendapatan Aras I


individu • mentakrifkan pendapatan individu Mengisi borang soal selidik
• Upah/gaji • mengenal pasti jenis-jenis pendapatan untuk mengetahui butir-butir
• Faedah individu pendapatan ibu
• Sewa • menerangkan sumber-sumber pendapatan bapa/individu
• Untung individu seperti bekerja sendiri, bekerja
• Bayaran dengan orang lain dan punca-punca lain Menganalisis hasil dapatan
pindahan (pulangan daripada tabungan, pelaburan, soal selidik dan mengira
• Dividen pembelian saham, pendapatan harta benda pendapatan ibu
dan pencen) bapa/individu
Sumber pendapatan
individu Nota:
• Bekerja sendiri Dalam Islam, faedah (riba’) tidak dibenarkan
• Bekerja dengan tetapi dividen diberi berdasarkan keuntungan
orang lain
• Punca-punca lain Aras II
• menghuraikan maksud upah, faedah, sewa, Mengatur satu strategi bagi
untung, bayaran pindahan dan dividen menambah pendapatan
• membezakan antara upah benar dengan upah individu
wang
• mengira faedah dan untung
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

2.3 Pendapatan boleh Maksud pendapatan Memahami konsep pendapatan boleh guna
guna boleh guna
Aras I
Potongan • mengenal pasti pelbagai potongan wajib Mengumpul dan mengkaji
pendapatan daripada pendapatan individu iaitu caruman risalah cukai pendapatan,
• jenis potongan KWSP, zakat (bagi orang Islam sahaja), cukai zakat dan KWSP
• sebab potongan pendapatan perseorangan dan PERKESO
dibuat • menerangkan maksud pendapatan boleh Mengenal pasti syarat-
• cara mengira guna syarat dan kadar potongan
potongan serta mengira potongan
Aras II KWSP, cukai pendapatan,
Pengiraan • menghuraikan pelbagai potongan wajib zakat dan pendapatan
pendapatan boleh • menerangkan sebab-sebab potongan tersebut boleh guna
guna dibuat

Aras III
• mengira pendapatan boleh cukai, cukai Mengira pendapatan boleh
pendapatan dan pendapatan boleh guna guna ibu bapa/penjaga
murid berdasarkan contoh
Nota: yang diberi
Bayaran zakat ditolak daripada jumlah cukai
pendapatan yang perlu dibayar
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

2.4 Penggunaan Keperluan dan Memahami konsep keperluan dan kehendak


pendapatan boleh kehendak individu individu
guna
Perbezaan antara Aras I
a. Keperluan dan keperluan asas • mengenal pasti keperluan dan kehendak Menyenarai keperluan dan
kehendak dengan kehendak individu kehendak mengikut
kepentingan dan
Nota: membincangkan
Keperluan terdiri daripada keperluan asas dan perbezaannya
keperluan lain seperti pendidikan, kesihatan dan
keselamatan

Aras II
• membezakan ciri-ciri keperluan asas dengan
kehendak individu
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

b. Belanjawan Belanjawan peribadi Memahami belanjawan peribadi


peribadi • jenis
perbelanjaan Aras I
peribadi • menyenaraikan perbelanjaan peribadi untuk Mengisi borang soal selidik
• kepentingan barang tahan lama, barang tidak tahan lama tentang sumber pendapatan
belanjawan dan perkhidmatan dan perbelanjaan keluarga
peribadi • menyatakan maksud belanjawan peribadi
• penyediaan Merumus kepentingan
belanjawan Aras II belanjawan peribadi
peribadi • menerangkan langkah-langkah menyediakan berdasarkan maklumat
belanjawan peribadi yang diperoleh daripada
• membincangkan kepentingan belanjawan soal selidik
peribadi
Menyediakan belanjawan
Aras III peribadi masing-masing
• menghasilkan satu jadual belanjawan peribadi dan merumuskan
kepentingannya
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

c. Konsep Maksud Memahami konsep dan tujuan tabungan,


tabungan, • tabungan pinjaman dan pelaburan
pinjaman dan • pinjaman
pelaburan • pelaburan Aras I
• menerangkan maksud tabungan, pinjaman Membincangkan secara
Tujuan dan pelaburan kumpulan konsep dan
• menabung • menyatakan tujuan menabung, meminjam tujuan menabung
• meminjam dan melabur
• melabur Melayari laman web institusi
Aras II kewangan untuk
• menerangkan tujuan menabung, meminjam mendapatkan maklumat
dan melabur mengenai tabungan,
• memberi sebab mengapa pemberi pinjaman pinjaman dan pelaburan
dibayar ganjaran faedah

Aras III
• membandingkan antara pulangan dari
pelaburan dengan pulangan dari tabungan
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

Cara Mengenal pasti cara-cara membuat tabungan,


• menabung pelaburan dan pinjaman
• meminjam
• melabur Aras I
• menerangkan cara menabung, meminjam Membincangkan cara
dan melabur menabung, meminjam dan
melabur pada masa lampau
Aras II dan masa kini
• membandingkan pelbagai cara dan faedah
menabung, meminjam dan melabur Mengenal pasti jenis
tabungan dan kemudahan
pinjaman yang disediakan
oleh institusi kewangan
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

3.0 Isi Rumah sebagai


Pengguna

3.1 Isi rumah Konsep isi rumah Memahami konsep isi rumah dan matlamat
a. Pengertian isi penggunaan oleh isi rumah
rumah Peranan isi rumah
Aras I
b. Objektif Objektif penggunaan • menerangkan maksud isi rumah Membanding peranan
penggunaan isi isi rumah • menerangkan peranan isi rumah individu sebagai pengguna
rumah • menyatakan objektif penggunaan isi rumah dan pengeluar

Aras II Mengaitkan peranan ibu


• menjelaskan objektif penggunaan isi rumah bapa/penjaga murid dengan
untuk memaksimumkan utiliti (kepuasan) peranan tersebut

Nota: Membincangkan
i. Istilah utiliti diterangkan secara umum sahaja. pengalaman
Tidak perlu analisis menggunakan jadual dan apabila memilih untuk
keluk puas sama membeli minuman
ii. Penerangan tidak melibatkan konsep utiliti sut berbanding dengan nasi
lemak selepas latihan
sukan/kelas Pendidikan
Jasmani
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

3.2 Permintaan Maksud permintaan Memahami konsep permintaan

a. Konsep Aras I
permintaan • menerangkan maksud permintaan Main peranan sebagai
• menyatakan tindak balas pengguna apabila pembeli dan membuat
harga berubah keputusan tentang kuantiti
barang yang akan dibeli
Aras II pada pelbagai tingkat harga
Hukum permintaan • menerangkan hukum permintaan yang ditetapkan
• melengkapkan jadual permintaan individu
Jadual dan keluk • melukis keluk permintaan individu Melengkapkan jadual
permintaan permintaan yang disediakan
Aras III dan membina keluk
• merumus hubungan antara harga dengan permintaan
kuantiti diminta berdasarkan rajah

Nota:
Penerangan tidak melibatkan kesan pendapatan
dan kesan penggantian
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

b. Penentu Faktor-faktor yang Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi


permintaan mempengaruhi permintaan terhadap sesuatu barang
permintaan
• harga barang itu Aras I
• harga barang lain • mengenal pasti faktor-faktor yang Mengenal pasti perubahan
• pendapatan mempengaruhi permintaan permintaan dalam situasi-
individu situasi seperti pembayaran
• citarasa Aras II bonus, musim hujan,
• jangkaan harga • menghuraikan bagaimana harga barang itu, semasa gangguan bekalan
masa depan harga barang lain, pendapatan individu, elektrik dan jangkaan harga
• musim citarasa, jangkaan masa depan, musim dan akan naik semasa musim
• dasar kerajaan dasar kerajaan mengakibatkan perubahan perayaan
dalam permintaan sesuatu barang

Aras III
• membezakan antara perubahan dalam kuantiti
diminta dengan perubahan permintaan
sesuatu barang berdasarkan keluk

Nota:
i. Andaikan faktor lain tidak berubah semasa
menerangkan setiap faktor itu (ceteris paribus)
ii. Perubahan pendapatan akan menyebabkan
perubahan permintaan tanpa mengambilkira
jenis barang
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

c. Konsep keanjalan Maksud keanjalan Memahami konsep keanjalan harga


harga permintaan harga permintaan permintaan

Rumus pengiraan Aras I


keanjalan harga • mentakrifkan keanjalan harga permintaan Menganalisis dan membuat
permintaan rumusan tentang
Aras II tindakbalas kuantiti diminta
Jenis keanjalan • menerangkan tiga jenis keanjalan harga bagi beras dan pakaian
harga permintaan permintaan berjenama terhadap
• anjal • mengira keanjalan harga permintaan perubahan harga
• tak anjal • membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan harga
• anjal satu permintaan (Ed=1, Ed>1, Ed<1) dengan
menggunakan rajah dan pengiraan mudah
• mentafsirkan tiga jenis pekali keanjalan harga
permintaan

Aras III
• menunjukkan bagaimana pengeluar Mengklasifikasi barangan
menggunakan pekali keanjalan harga mengikut jenis keanjalan
permintaan untuk memaksimumkan hasil harga permintaan, anjal dan
tidak anjal daripada senarai
Nota: yang diberi
Penerangan secara diskriptif sahaja
Melukis keluk untuk barang
mesti dan barang biasa
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

4.0 Firma sebagai Konsep firma Memahami maksud firma dan konsep
Pengeluar pengeluaran
Objektif firma
4.1 Firma dan Aras I
pengeluaran Konsep pengeluaran • menerangkan maksud firma dan pengeluaran Membuat kajian kes
• menyatakan matlamat firma tentang pengeluaran di
a. Pengertian Konsep input • menerangkan konsep pengeluaran dengan sesebuah firma yang
firma menggunakan contoh berhampiran dengan
Konsep jangka masa • menyenaraikan contoh input tetap dan input tempat tinggal murid
b. Pengeluaran pengeluaran berubah
Menyenarai dan
Fungsi pengeluaran Aras II mengklasifikasi input tetap
jangka pendek • menerangkan proses pengeluaran dengan dan input berubah yang
menggunakan contoh digunakan dalam
• menerangkan maksud pengeluaran jangka pengeluaran sesuatu
pendek dan jangka panjang barang dalam jangka masa
• menerangkan fungsi pengeluaran jangka yang berbeza
pendek dengan menggunakan jadual
Mengkaji dan mentafsir
Aras III jadual pengeluaran jangka
pendek sesebuah firma
• mengira jumlah keluaran, keluaran purata dan
keluaran sut/marginal
Mengira dan melengkapkan
menunjukkan hubungan antara jumlah
jadual pengeluaran
keluaran, keluaran purata dan keluaran
sut/marginal berdasarkan jadual yang diberi
Menunjukkan hubungan
Nota:
input berubah dengan
i. Fungsi pengeluaran jangka panjang tidak
jumlah keluaran, keluaran
perlu dibincangkan
purata dan keluaran
ii. Penerangan menggunakan keluk tidak perlu
sut/marginal
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

c. Kos Konsep kos Memahami jenis-jenis kos dalam proses


pengeluaran pengeluaran pengeluaran

Kos pngeluaran Aras I


jangka pendek • Menerangkan maksud kos pengeluaran Mengumpul data, mengenal
• Kos tetap • Mengenal pasti jenis-jenis kos pengeluaran pasti dan mengira pelbagai
• Kos berubah jangka pendek kos pengeluaran yang
ditanggung oleh pengusaha
Aras II kantin
• menerangkan jenis-jenis kos pengeluaran
jangka pendek
• mengira jumlah kos, kos purata dan kos
sut/marginal

Aras III
• menganalisis hubungan antara kos tetap, kos
berubah, jumlah kos, kos purata dan kos
sut/marginal berdasarkan jadual yang diberi

Nota:
Penerangan kos pengeluaran berdasarkan jadual
sahaja
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

4.2 Penawaran Maksud penawaran Memahami konsep penawaran

a. Konsep Hukum penawaran Aras I


penawaran • menerangkan maksud penawaran Main peranan sebagai
Jadual dan keluk • menyatakan tindak balas pengeluar apabila penjual dan membuat
penawaran harga berubah keputusan tentang kuantiti
barang yang akan dijual
pada pelbagai tingkat harga
yang ditetapkan
Aras II
• menerangkan hukum penawaran Melengkapkan jadual
• melengkapkan jadual penawaran individu penawaran yang disediakan
• melukis keluk penawaran individu dan membina keluk
penawaran
Aras III
• merumus hubungan antara harga dengan
kuantiti di tawar berdasarkan rajah
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

b. Penentu Faktor-faktor yang Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi


penawaran mempengaruhi penawaran terhadap sesuatu barang
penawaran
• harga barang itu Aras I
• harga barang lain • mengenal pasti faktor-faktor yang Mengumpul keratan
• harga faktor mempengaruhi penawaran akhbar/berita terkini
pengeluaran mengenai faktor-faktor yang
• tingkat teknologi Aras II mempengaruhi penawaran
• jangkaan harga • menghuraikan bagaimana harga barang itu, barangan. Mengkaji dan
masa depan harga barang lain, harga faktor pengeluaran, merumuskan bagaimana
• cuaca tingkat teknologi, jangkaan harga masa situasi dalam keratan
• matlamat depan, cuaca, matlamat pengeluar dan dasar akhbar/berita terkini itu
pengeluar kerajaan mengakibatkan perubahan dalam mempengaruhi penawaran
• dasar kerajaan penawaran sesuatu barang

Aras III
• membezakan antara perubahan dalam kuantiti
yang ditawar dengan perubahan penawaran
sesuatu barang berdasarkan keluk

Nota:
i. Andaikan faktor lain tidak berubah semasa
menerangkan setiap faktor itu (ceteris paribus)
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

c. Konsep Maksud keanjalan Memahami konsep keanjalan harga penawaran


keanjalan harga harga penawaran
penawaran Aras I
Rumus pengiraan • mentakrifkan keanjalan harga penawaran Mengira dan
keanjalan harga mengklasifikasi jenis
penawaran Aras II keanjalan harga penawaran
• menerangkan tiga jenis keanjalan harga berdasarkan jadual
Jenis keanjalan penawaran
harga penawaran • mengira keanjalan harga penawaran Membincangkan keanjalan
• anjal • mentafsir tiga jenis pekali keanjalan harga penawaran untuk barang
• tak anjal penawaran perkilangan dan barang
• anjal satu • membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan harga pertanian
penawaran ( Es=1, Es>1, Es<1) dengan
menggunakan rajah dan pengiraan mudah
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

5.0 Pasaran

5.1 Konsep pasaran Maksud pasaran Memahami maksud pasaran, permintaan


pasaran dan penawaran pasaran
5.2 Pasaran barangan Maksud pasaran
barangan Aras I
a. Permintaan • menerangkan maksud pasaran Menjalankan pemerhatian
pasaran Maksud permintaan • menerangkan maksud pasaran barangan ke atas aktiviti jual beli di
pasaran • menerangkan maksud permintaan pasaran kantin sekolah dan
b. Penawaran • menerangkan maksud penawaran pasaran mengaitkannya dengan
pasaran Jadual dan keluk maksud pasaran
permintaan pasaran Aras II
• melengkapkan jadual, melukis dan Menjalankan satu
Maksud penawaran menerangkan pembentukan keluk permintaan permainan untuk
pasaran pasaran mengumpul maklumat bagi
• melengkapkan jadual, melukis dan membina jadual permintaan
Jadual dan keluk menerangkan pembentukan keluk penawaran dan penawaran pasaran
penawaran pasaran pasaran bagi suatu barang

Membina keluk permintaan


dan penawaran pasaran
berdasarkan jadual yang
diperoleh
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

c. Keseimbangan Maksud Memahami keseimbangan pasaran


pasaran keseimbangan
pasaran Aras I
• menerangkan maksud keseimbangan pasaran Melengkapkan jadual
keseimbangan pasaran
Aras II berdasarkan hasil/maklumat
• melukis rajah keseimbangan pasaran daripada aktiviti permainan
berdasarkan jadual yang diberi
• menerangkan penentuan harga dan kuantiti Melukis rajah
keseimbangan pasaran berdasarkan jadual keseimbangan pasaran
dan rajah serta menentukan harga
dan kuantiti keseimbangan
Ketidakseimbangan Aras III pasaran
pasaran • menganalisis keadaan ketidakseimbangan
• lebihan pasaran Perbincangan mengenai
permintaan keadaan pasaran pada
• lebihan tingkat harga yang lebih
penawaran tinggi dan lebih rendah
daripada harga
keseimbangan
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

5.3 Pasaran faktor Maksud pasaran Memahami pasaran faktor


faktor
Aras I
Maksud • menerangkan maksud pasaran faktor Mengumpul dan mengkaji
keseimbangan • mengenal pasti jenis-jenis pasaran faktor maklumat tentang pasaran
pasaran buruh faktor daripada sumber-
Nota: sumber seperti iklan kadar
Ketidakseimbangan Pasaran tanah dan modal dipelajari secara faedah bank, jawatan
pasaran buruh umum. Penekanan diberi kepada pasaran buruh kosong dan hartanah untuk
• lebihan sahaja memahami semua pasaran
permintaan faktor
• lebihan Aras II
penawaran • melukis dan menerangkan keseimbangan Melengkapkan jadual dan
pasaran buruh berdasarkan jadual diberi melukis rajah
• menjelaskan penentuan kadar upah dan keseimbangan pasaran
keseimbangan pasaran buruh berdasarkan buruh untuk menentukan
jadual dan rajah kadar upah dan kuantiti
• menerangkan keadaan ketidakseimbangan keseimbangan pasaran
pasaran buruh buruh

Perbincangan mengenai
keadaan pasaran buruh
pada tingkat upah yang
lebih tinggi dan lebih rendah
daripada upah
keseimbangan
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 4

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

5.4 Aliran pusingan Maksud aliran Memahami aliran pusingan pendapatan


pendapatan dalam pusingan pendapatan ekonomi dua sektor
ekonomi dua sektor ekonomi dua sektor
Aras I
• mengenal pasti komponen-komponen Melukis dan melabelkan
ekonomi dua sektor rajah aliran pusingan
• menerangkan maksud aliran pusingan pendapatan ekonomi dua
pendapatan ekonomi dua sektor sektor

Aliran fizikal Aras II


Aliran wang • melukis rajah dan menerangkan aliran
pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

Aras III
• menunjukkan pergantungan antara sektor isi
rumah dengan sektor firma
• membezakan aliran fizikal dan aliran wang

Nota:
i. Menerangkan aliran pusingan pendapatan
ekonomi dua sektor
ii. Huraian tidak melibatkan istilah suntikan dan
bocoran
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 5

TINGKATAN 5
Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

6.0 Wang dan Institusi


Kewangan

6.1 Wang Maksud wang Mengetahui maksud dan ciri-ciri wang

a. Pengertian Ciri-ciri wang Aras I


wang • diterima umum • menyatakan maksud wang Perbincangan mengenai
• penawaran • menyatakan ciri-ciri wang kemampuan wang kertas
terhad • mengenal jenis-jenis wang RM2.00 dengan wang
• kestabilan nilai fotostat RM2.00 untuk
• tahan lama Aras II membeli barang di
• mudah dibawa • menerangkan mengapa sesetengah benda tidak koperasi sekolah dan
• boleh dibahagi sesuai digunakan sebagai wang memberi maksud serta
kepada unit yang ciri-ciri wang
lebih kecil Aras III
• memberi justifikasi mengapa deposit semasa Perbincangan tentang
Jenis-jenis wang dianggap sebagai salah satu daripada jenis ekonomi masyarakat
• duit syiling wang tanpa wang tunai
(cashless society)
• wang kertas
Nota: contoh, kad pintar dan
• deposit semasa
Deposit semasa bank termasuk dalam jenis wang kad kredit
tetapi bukan sejenis wang sah
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 5

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

b. Fungsi wang Fungsi wang sebagai Memahami fungsi wang


alat
• perantaraan Aras I
pertukaran • menyatakan fungsi wang Perbincangan tentang
• unit ukuran nilai bagaimana e-dagang
• simpanan nilai Aras II boleh membantu
• bayaran tertunda • menerangkan fungsi wang memudahkan urusan
• menghuraikan kebaikan sistem wang berbanding perniagaan
dengan sistem barter

6.2 Bank

a. Jenis-jenis bank Jenis-jenis bank Mengetahui jenis-jenis bank di negara Malaysia


• bank
perdagangan Aras I
• syarikat • menyatakan jenis-jenis bank seperti bank Mengumpul logo,
kewangan perdagangan ( termasuk Bank Islam ), syarikat pamplet, risalah, laporan
• bank saudagar kewangan, bank saudagar dan bank pusat dan borang berkaitan
dengan bank
• bank pusat
perdagangan untuk
membincangkan
persamaan dan
perbezaan antara bank
perdagangan, syarikat
kewangan, bank
saudagar serta bank
pusat
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 5

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

b. Fungsi bank Fungsi bank Memahami fungsi-fungsi bank perdagangan


perdagangan perdagangan
• menerima Aras I
simpanan/deposit • menyenaraikan fungsi bank perdagangan Mengkaji fungsi-fungsi
• memberi bank perdagangan
pinjaman Aras II melalui bahan dan
• membuat dan • menerangkan jenis-jenis simpanan ; simpanan maklumat yang
menerima semasa, simpanan tabungan dan simpanan tetap diperolehi seperti risalah,
bayaran • menerangkan cara bank perdagangan memberi brosur dan dokumen
• mengurus pinjaman
pertukaran asing • menghuraikan perkhidmatan lain yang Mengadakan sesi
disediakan oleh bank perdagangan kepada ceramah tentang skim
Konsep Skim pelanggan perbankan Islam
Perbankan Islam • menerangkan konsep-konsep skim perbankan
(SPI) Islam
• Al-Wadiah
• Al-Mudharabah
• Al-Murabahah
• Al-Musyarakah
• Al-Bai-Bithaman-
Ajil
• Al-Takjiri
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 5

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

c. Fungsi bank Fungsi bank pusat Memahami fungsi-fungsi bank pusat


pusat • mengeluarkan
mata wang Aras I
• mengawal • menyatakan fungsi-fungsi bank pusat Lawatan sambil belajar
kestabilan nilai ke Bank Negara
mata wang Aras II Malaysia atau melayari
• jurubank kepada • menerangkan fungsi-fungsi bank pusat laman web Bank Negara
kerajaan • menghuraikan bagaimana bank pusat bertindak untuk mendapatkan
• jurubank kepada sebagai jurubank kepada kerajaan dan jurubank maklumat tentang fungsi
bank kepada bank perdagangan dan dasar-dasar
perdagangan • menjelaskan alat-alat dasar kewangan kewangan semasa

Bank pusat Aras III Perbincangan secara


mengawal inflasi dan • menerangkan cara bank pusat mengawal inflasi ringkas tentang inflasi
kemelesetan dan kemelesetan ekonomi dan kemelesetan
ekonomi melalui ekonomi
• rizab tunai Nota:
• rizab berkanun Penerangan maksud inflasi dan kemelesetan Main peranan sebagai
• kadar faedah ekonomi secara ringkas Gabenor Bank Negara
Malaysia untuk
• jual-beli surat
mengawal masalah
jaminan kerajaan
inflasi dan kemelesetan
• kawalan syarat
ekonomi
sewa beli
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 5

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

6.3 Institusi Jenis-jenis Mengetahui jenis-jenis institusi kewangan bukan


kewangan bukan • syarikat insurans bank di negara Malaysia
bank (termasuk takaful)
• Bank Simpanan Aras I
a. Jenis institusi Nasional • mengenal jenis-jenis institusi kewangan bukan Mengumpul bahan
kewangan • Tabung Haji bank daripada pelbagai
bukan bank • Kumpulan Wang sumber tentang institusi
Simpanan kewangan bukan bank
Pekerja serta menyenaraikan
fungsinya

b. Fungsi institusi Fungsi-fungsi institusi Memahami fungsi-fungsi institusi kewangan


kewangan kewangan bukan bukan bank di negara Malaysia
bukan bank bank
• menerima deposit Aras I
• menggalakkan • menyatakan fungsi-fungsi institusi kewangan Lawatan ke institusi
tabungan bukan bank kewangan bukan bank
• menggalakkan berhampiran
pelaburan Aras II
• sumber • menerangkan fungsi-fungsi institusi kewangan
kewangan bukan bank
kepada pasaran
modal negara Aras III
• mengkaji sumbangan perkhidmatan institusi
kewangan bukan bank kepada perkembangan
ekonomi negara Malaysia
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 5

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

7.0 Ekonomi Malaysia

7.1 Struktur ekonomi Sektor ekonomi Mengetahui sektor-sektor ekonomi di negara


negara • sektor utama Malaysia dan memahami masalah pergantungan
• sektor kedua ekonomi kepada sektor utama
a. Pengenalan • sektor ketiga
kepada sektor Aras I
ekonomi negara • menyatakan sektor-sektor ekonomi di negara Mengumpul maklumat
Malaysia mengenai struktur
ekonomi negara
b. Masalah Masalah Aras II daripada pelbagai
pergantungan pergantungan • menerangkan sektor-sektor ekonomi di negara sumber dan
ekonomi kepada ekonomi kepada Malaysia menghasilkan buku
sektor utama sektor utama • menunjukkan sumbangan setiap sektor ekonomi skrap/folio
• ketidakstabilan kepada pendapatan negara dan guna tenaga
harga komoditi • menerangkan masalah pergantungan ekonomi Menganalisis
• peluang kepada sektor utama sumbangan sektor-sektor
pekerjaan terjejas ekonomi berdasarkan
• kehausan dan Aras III Laporan Ekonomi
kepupusan • menghuraikan kesan pergantungan ekonomi Negara
sumber negara kepada sektor utama dari segi
• merugikan pendapatan negara dan guna tenaga
imbangan
dagangan Nota:
Masalah pergantungan hanya merujuk kepada getah
Kesan pergantungan dan timah sahaja
ekonomi negara
kepada sektor utama
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 5

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

c. Perubahan Perubahan struktur Memahami perubahan struktur ekonomi negara


struktur ekonomi ekonomi negara Malaysia semenjak merdeka
negara
Faktor-faktor yang Aras I
mempengaruhi • mengenal arah aliran perubahan struktur Mengkaji arah aliran
perubahan struktur ekonomi negara Malaysia dari segi keluaran perubahan setiap sektor
ekonomi negara negara dan guna tenaga terhadap guna tenaga
Malaysia dan pendapatan negara
• Langkah Aras II serta implikasinya
mempelbagaikan • menerangkan corak perubahan struktur ekonomi kepada pembangunan
ekonomi negara Malaysia dari segi keluaran negara dan ekonomi negara
• Kehausan guna tenaga berdasarkan maklumat
sumber-sumber • membincangkan faktor-faktor yang yang diperolehi
asli negara mempengaruhi perubahan struktur ekonomi
• Galakan industri negara Malaysia Membuat ramalan
penggantian tentang masa depan
import sektor utama
• Peningkatan
dalam
pendapatan dan
taraf hidup
penduduk
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 5

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

Kesan perubahan Aras III


struktur ekonomi • menganalisis kesan perubahan struktur ekonomi Membentangkan kajian
negara Malaysia terhadap guna tenaga dan pendapatan negara kemungkinan corak
• pelaburan asing Malaysia struktur ekonomi negara
• perkembangan Malaysia pada masa
sektor depan berasaskan
perkilangan k-ekonomi
• perkembangan
sektor
perkhidmatan
• peluang
pekerjaan
• pendapatan
negara
• taraf hidup
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 5

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

7.2 Belanjawan
Negara

a. Sumber hasil Maksud belanjawan Memahami belanjawan negara


kerajaan negara
Aras I
b. Perbelanjaan Hasil cukai dan hasil • mentakrif belanjawan negara Mengumpul maklumat
kerajaan bukan cukai • mengenal pasti sumber hasil cukai dan hasil daripada pelbagai
bukan cukai kerajaan sumber mengenai
• mengenal pasti komponen perbelanjaan kerajaan belanjawan negara untuk
mengetahui jenis-jenis
Komponen Aras II hasil kerajaan
perbelanjaan • menerangkan sumber hasil kerajaan
kerajaan • menerangkan maksud perbelanjaan mengurus Menganalisis pelbagai
• perbelanjaan dan perbelanjaan pembangunan kerajaan carta dan jadual daripada
mengurus • menerangkan peruntukan perbelanjaan Laporan Ekonomi untuk
• perbelanjaan mengurus kerajaan dan perbelanjaan mengenal pasti jenis-
pembangunan pembangunan kerajaan jenis perbelanjaan
• menerangkan belanjawan seimbang, belanjawan kerajaan
lebihan dan belanjawan kurangan

Nota:
i. Penerangan cukai langsung dan cukai tidak
langsung dengan menggunakan contoh yang
sesuai
ii. Rujuk Laporan Belanjawan terkini
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 5

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

c. Tujuan Belanjawan negara Mengetahui tujuan belanjawan negara


belanjawan sebagai alat
negara mengawal inflasi dan Aras I
kemelesetan • menyatakan tujuan utama belanjawan negara Main peranan sebagai
ekonomi Menteri Kewangan dan
Aras II membentangkan
• menerangkan konsep inflasi dan kemelesetan belanjawan untuk
ekonomi serta kesannya terhadap pendapatan mengawal
penduduk inflasi/kemelesetan
• menghuraikan belanjawan negara sebagai alat ekonomi
mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi

d. Hutang negara Maksud hutang Memahami hutang negara


negara
Aras I
Sumber pinjaman • mentakrif hutang negara Menganalisis graf/jadual
kerajaan • mengenal pasti jenis dan sumber pinjaman pinjaman dalam negeri
negara dan pinjaman luar
negara dengan
Nota: menggunakan data yang
Hutang negara merujuk kepada pinjaman kerajaan diperoleh daripada
sahaja Laporan Ekonomi

Tujuan pinjaman Aras II


• membincangkan tujuan pinjaman kerajaan
• menerangkan cara kerajaan mendapat pinjaman
dalam negeri dan luar negara
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 5

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

Aras III
• menganalisis kelebihan pinjaman dalam negeri Mengadakan forum
berbanding pinjaman luar negara ‘Cara kerajaan
membiayai projek negara
yang memerlukan
perbelanjaan besar’
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 5

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

8.0 Hubungan Ekonomi


Antarabangsa

8.1 Perdagangan Maksud Memahami perdagangan antarabangsa


Antarabangsa perdagangan
antarabangsa Aras I
a. Pengenalan • mentakrif perdagangan antarabangsa Mengumpul gambar dan
kepada • mengenal dan menyatakan sebab-sebab mengenal pasti barangan
perdagangan wujudnya perdagangan antarabangsa tempatan dan barangan
antarabangsa import
Sebab wujud Aras II
perdagangan • menerangkan sebab-sebab wujudnya Membahaskan tajuk
antarabangsa perdagangan antarabangsa ‘Kepentingan
• membincangkan persamaan dan perbezaan Perdagangan
antara perdagangan dalam negeri dengan Antarabangsa Kepada
perdagangan antarabangsa Ekonomi Negara
• menghuraikan kebaikan dan keburukan Malaysia’
perdagangan antarabangsa

Nota:
Penerangan tidak melibatkan teori faedah mutlak
dan faedah berbanding
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 5

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

Komposisi eksport Mengetahui komposisi eksport dan import serta


dan import rakan dagang negara Malaysia
• barang nampak
• barang tidak Aras I
nampak • mentakrif eksport dan import Menganalisis data
• menyatakan makna eksport dan import nampak Laporan Bank Negara/
Rakan dagang serta eksport dan import tidak nampak dengan Jabatan Perangkaan/
negara contoh Kementerian
• menamakan rakan dagang utama negara Kewangan/Laporan
Malaysia Ekonomi dan melukis
graf mengenai komposisi
Aras II eksport dan import
• menerangkan komposisi eksport dan import negara Malaysia (barang
Malaysia berdasarkan Laporan Ekonomi Negara nampak dan barang tidak
• meramalkan corak komposisi eksport dan import nampak) serta rakan
negara Malaysia serta rakan dagang utama pada dagang utama
masa depan
Meramal potensi eskport
Nota: negara berasaskan
Ramalan corak komposisi eksport dan import perlu k-ekonomi pada masa
menjurus ke arah k-ekonomi dan globalisasi hadapan
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 5

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

b. Imbangan Maksud imbangan Memahami imbangan dagangan


dagangan dagangan
• imbangan Aras I
dagangan • menyatakan maksud imbangan dagangan Membincangkan
seimbang keadaan imbangan
• imbangan Aras II dagangan yang diperoleh
dagangan • menerangkan maksud imbangan dagangan daripada pelbagai
lebihan (positif) seimbang, imbangan dagangan lebihan dan sumber seperti
• imbangan imbangan dagangan kurangan internet/Laporan
dagangan • mengira imbangan dagangan Ekonomi/Laporan Bank
kurangan (negatif) Negara bagi tempoh tiga
Aras III tahun
• mentafsirkan hasil pengiraan imbangan
dagangan
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 5

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

c. Imbangan Maksud imbangan Memahami imbangan pembayaran


pembayaran pembayaran
Aras I
Butir-butir imbangan • menyatakan maksud imbangan pembayaran Mengkaji butiran Akaun
pembayaran • mengenal butir-butir dalam imbangan Semasa yang dipetik
• Akaun Semasa pembayaran daripada imbangan
• Akaun Modal pembayaran
• Akaun Nota: (Sumber: Laporan
Pergerakan Akaun Modal dan Akaun Pergerakan Kewangan Ekonomi)
Kewangan tidak perlu diterangkan secara terperinci

Butir-butir Akaun Aras II


Semasa • menerangkan butir-butir Akaun Semasa
• Akaun Dagangan • mengira imbangan Akaun Semasa
• Akaun • menerangkan maksud imbangan pembayaran
Perkhidmatan seimbang, imbangan pembayaran lebihan dan
• Akaun imbangan pembayaran kurangan
Pendapatan
• Akaun Pindahan Aras III
• mentafsirkan hasil pengiraan imbangan
pembayaran
• membuat kesimpulan mengapa imbangan
pembayaran boleh menjadi positif walaupun
imbangan dagangan adalah negatif
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 5

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

d. Sekatan Bentuk sekatan Memahami bentuk-bentuk dan tujuan sekatan


perdagangan • tarif perdagangan antarabangsa
antarabangsa • kuota
• subsidi Aras I
• kawalan • mengenal jenis-jenis sekatan perdagangan Mengadakan forum
pertukaran asing antarabangsa tentang tujuan kerajaan
• embargo melancarkan kempen
• sekatan bukan Aras II ‘Belilah Barangan Buatan
ekonomi • membincangkan perlunya kerajaan mengenakan Malaysia’
sekatan perdagangan antarabangsa
Tujuan
• sumber hasil Aras III
kerajaan • menganalisis kebaikan dan keburukan sekatan Perbahasan tentang baik
perdagangan antarabangsa terhadap ekonomi buruknya globalisasi
• melindungi
Malaysia terhadap ekonomi
industri muda dan
sesebuah negara
tempatan
• anti lambakan
• menghadapi
persaingan
• keselamatan
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 5

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

8.2 Pertukaran asing Maksud pertukaran Memahami konsep pertukaran asing dan kadar
asing pertukaran asing
a. Pengenalan
kepada Kepentingan Aras I
pertukaran pertukaran asing • mengenali mata wang negara-negara lain Mengumpul keratan
asing • menyatakan maksud pertukaran asing akhbar berkaitan dengan
• menyatakan maksud kadar pertukaran asing pertukaran asing serta
mengira dan
b. Kadar Maksud kadar Aras II membanding kadar
pertukaran pertukaran asing • menjelaskan kepentingan pertukaran asing pertukaran asing
asing kepada sesebuah negara
Pengiraan pertukaran • menunjukkan cara pengiraan mudah tentang Mengadakan simulasi
asing pertukaran asing seperti menukar mata wang yang berkaitan dengan
Amerika (dolar AS) kepada mata wang negara urusniaga antara negara
Malaysia (RM) dan sebaliknya Malaysia dengan negara-
negara lain
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN EKONOMI ASAS KBSM
TINGKATAN 5

Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pengajaran Dan
Pembelajaran

c. Kesan Permintaan dan Mengetahui kesan perubahan kadar pertukaran


perubahan penawaran Ringgit asing
kadar Malaysia
pertukaran Aras I
asing • mengenal konsep permintaan dan penawaran Perbincangan tentang
terhadap Ringgit Malaysia kadar pertukaran asing
daripada keratan akhbar
Aras II pada tarikh-tarikh yang
• menerangkan permintaan dan penawaran berlainan
terhadap Ringgit Malaysia
• menerangkan kesan perubahan kadar Membuat ramalan
pertukaran asing ke atas eksport dan import mengenai kesan
negara Malaysia perubahan kadar
pertukaran asing rakan
Kesan perubahan Aras III dagang ke atas eksport
kadar pertukaran • mengkaji kesan perubahan eksport atau import dan import negara
asing ke atas eksport Malaysia ke atas kadar pertukaran asing Malaysia
dan import negara
Malaysia Nota:
i. Pendekatan secara keluk tidak perlu
ii. Penerangan tidak mengambil kira kesan
keanjalan permintaan dan penawaran terhadap
eksport dan import