Anda di halaman 1dari 24

H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N

KBSR
PE ND I D I KA N M O RAL

KANDUNGAN

RUKUN NEGARA v BIDANG PEMBELAJARAN 3 : 15


Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Masyarakat
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vii
BIDANG PEMBELAJARAN 4 : 17
Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Alam Sekitar
KATA PENGANTAR ix
BIDANG PEMBELAJARAN 5 : 19
PENDAHULUAN 1 Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Negara

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 3

PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI 6


PENDIDIKAN MORAL

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : 8
Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri

BIDANG PEMBELAJARAN 2 : 13
Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Keluarga

i
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSR
PE ND I D I KA N M O RAL

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh
masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

ii
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSR
PE ND I D I KA N M O RAL

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

iii
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSR
PE ND I D I KA N M O RAL

KATA
PENGANTAR

Dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Moral, guru


Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang
perlu peka terhadap pembinaan akhlak dengan mengambil kira
memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang
perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah
bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan
laku moral. Pengajaran dan pembelajaran hendaklah dilakukan
semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan
secara berkesan dengan memberi tumpuan kepada penglibatan
menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta
murid secara aktif dalam suasana yang kondusif dan
ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad 21.
menggembirakan.
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan
Dalam usaha menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini,
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan
banyak pihak terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab dan
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan
universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan dan individu
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah
yang mewakili badan-badan tertentu.
aktiviti mengikut kese suaian murid. Huraian ini diharap
dapat membantu guru merancang dan melaksanakan
Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
pengajaran dan pembelajaran secara berkesan.
kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan
setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran,
guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur
bernilai tambah iaitu kemahiran berfikir, kemahiran
belajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat dan
komunikasi, teori pelbagai kecerdasan, pembelajaran
masteri, pembelajaran secara kontruktivisme dan
pembelajaran akse s kendiri. Di samping itu, nilai murni
dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap
diutamakan. Semua elemen ini diharap dapat memberi
keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam
kehidupan harian dan dunia pekerjaan.

iv
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSR
PE ND I D I KA N M O RAL

PENDAHULUAN

Takrifan Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik x menghormati hak asasi manusia; dan
Pendidikan murid supaya menjadi insan yang bermoral atau
x mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan.
Moral berakhlak mulia dengan menekankan perkembangan
pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah laku
moral. Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk
merealisasikan semangat dan hasrat yang terkandung
Pendidikan Moral di sekolah rendah memberi tumpuan dalam Rukun Negara, Wawasan 2020 dan Falsafah
kepada usaha memupuk ke kuatan kerohanian dan Pendidikan Kebangsaan.
kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai-
nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalam
agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di negara
KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN
ini. Dengan itu murid dapat membina satu panduan
hidup yang membolehkan mereka menjadi insan yang
Lima Untuk membolehkan murid memahami, menghayati
bermoral. Ini membolehkan mereka menjadi individu Bidang serta mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, sebanyak
yang bertanggungjawab moral dan sosial terhadap Pembelajaran lima bidang pembelajaran telah dikenal pasti dan nilai-
segala keputusan dan tindakan yang dilakukan.
nilai moral disampaikan menerusi bidang pembelajaran
tersebut. Selain aspek kerohanian dan kemanusiaan,
Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai
bidang pembelajaran itu juga menekankan aspek
panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari
kemasyarakatan dan kebudayaan. Bidang
segi jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial.
pembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut.
Prinsip-prinsip itu adalah :
1. Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri
x bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang 2. Nilai berkaitan dengan Diri dan Keluarga
lain. 3. Nilai berkaitan dengan Diri dan Masyarakat
x berpegang teguh pada ajaran agama. 4. Nilai berkaitan dengan Diri dan Alam Sekitar
x prihatin kepada alam sekitar. 5. Nilai berkaitan dengan Diri dan Negara
x mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup.
x bersemangat patriotik.

1
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSR
PE ND I D I KA N M O RAL

Rangka Pengajaran nilai harus berfokus pada model insan


Konsepsi menyeluruh yang meliputi tiga dimensi moral yang saling PEMIKIRAN
berkaitan. (Rajah 1 : Model Insan Menyeluruh).
Perwatakan yang positif harus terdiri daripada tiga MO RAL
dimensi moral ini, iaitu pemikiran moral, perasaan moral
dan tindakan moral. Pendidikan Moral yang efektif
seharusnya membantu murid supaya memahami nilai- PERASAAN KESEDARAN
nilai moral, menerima dan menunjukkan komitmen MO RAL HATI NURANI
terhadapnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan
harian. Ketiga-tiga dimensi ini perlu untuk menjadikan INSAN
se seorang murid mencapai tahap kematangan moral. BERAKHLAK
MULIA
Teori perkembangan moral yang sebaik-baiknya ialah
yang mempertimbangkan ketiga-tiga dimensi ini, iaitu
pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral.
Perkembangan moral yang meliputi ketiga-tiga dimensi
ini akan menyubur dan merangsangkan lagi kesedaran TINDAKAN
hati nurani yang menyebabkan insan berkenaan berasa MO RAL
gembira membuat apa yang betul dan berasa bersalah
jika melakukan sesuatu yang tidak betul atau tidak
bermoral. Program Pendidikan Moral ini tidak
seharusnya mengabaikan aspek kesedaran hati nurani
yang berfungsi menyepadukan ketiga-tiga dimensi
moral tersebut.

RAJAH 1 : MODEL INSAN MENYELURUH

2
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSR
PE ND I D I KA N M O RAL

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Matlamat Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk Tujuan


Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu
Pendidikan individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan guru merancang aktiviti dan menghasilkan bahan
Moral boleh menyumbang ke arah keharmonian dan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan
ke stabilan negara serta masyarakat global. tahap kematangan murid. Buku ini juga menyediakan
penerangan dalam membantu guru melaksanakan
kurikulum Pendidikan Moral dalam bilik darjah dengan
Objektif Objektif Pendidikan Moral adalah untuk membolehkan berkesan.
Pendidikan murid :
Moral Penerangan Huraian Sukatan Pelajaran mengandungi bidang
i. memahami dan menghayati nilai-nilai murni Lajur pembelajaran, nilai, penerangan nilai, kandungan
masyarakat Malaysia. akademik, hasil pembelajaran, dan cadangan aktiviti
pembelajaran. Setiap bidang pembelajaran dan nilai
ii. meningkatkan amalan budi pekerti mulia. diperincikan mengikut tahun. Walaupun bidang
pembelajaran dan nilai yang sama diajar pada setiap
iii. menyedari dan menerima kepentingan tahun, skop dan penekanan adalah berbeza kerana isu
tanggungjawab moral dan sosial bagi moral atau kandungan yang dikemukakan semakin
mengekalkan kesejahteraan hidup dalam kompleks dan mendalam selaras dengan tahap
perhubungan diri dengan keluarga, masyarakat, kematangan murid.
negara serta alam sekitar; dan
Format Huraian Sukatan Pelajaran menggunakan format empat
iv. mengembangkan dan mengaplikasikan Empat lajur utama, iaitu :
pemikiran moral, perasaan moral dan perlakuan Lajur
moral dalam membuat sesuatu pertimbangan Laj ur Nilai 1
dan keputusan yang selaras dengan nilai-nilai
murni masyarakat Malaysia. Laj ur Kandungan Akademik 2

Laj ur Hasil Pembelajaran


3
Laj ur Cadangan Aktiv iti Pembelajaran 4

3
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSR
PE ND I D I KA N M O RAL

1 Kandungan akademik bagi setiap tahun disusun dengan

2 jelas bermula dengan tema 6 diikuti oleh taj uk


8
3 pengaj aran 7 dan huraian taj uk pengajaran

4 yang disertakan dengan contoh di mana yang perlu bagi


memudahkan pengajaran.
5
6
Dalam perkembangan kurikulum dan proses
7 pembelajaran, nilai dan kemahiran tidak boleh
dipisahkan daripada kandungan atau pengetahuan
8 akademik. Diandaikan bahawa murid akan berfikir
secara kritikal serta bertindak lebih efektif terhadap
se suatu isu moral jika mereka dapat mengkaji dan
memahami konsep isu itu, asal usulnya dan kesan-
ke sannya. Dengan adanya kandungan akademik ini,
murid dapat mentelaah dan mengkaji bahan
Lajur Dalam lajur ini dimuatkan nilai-nilai yang terkandung di
Nilai
pembelajaran secara lebih terperinci. Kandungan
bawah Bidang Pembelajaran. Setiap nilai disertakan akademik yang dimasukkan meliputi pelbagai bidang
seperti agama, sejarah, alam sekitar, isu-isu semasa
penerangannya 5 yang dipetik daripada Sukatan
dan dasar-dasar kerajaan. Oleh itu, kandungan
Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Bersepadu akademik harus diajar serta dipelajari bersama nilai dan
kemahiran dalam usaha mencapai matlamat pendidikan
Sekolah Rendah (Semakan).
moral.

Lajur Hasil pembelajaran ialah penerangan atau penyataan


Lajur Bagi setiap nilai disediakan kandungan akademik yang Hasil tentang pengetahuan, kemahiran dan sikap yang murid
Kandungan diolah bersesuaian dengan kebolehan dan tahap Pembelajaran dijangka atau diharap mencapai dalam setiap tahun.
Akademik kematangan murid bermula dari diri, keluarga, Guru boleh mencerakinkan hasil pembelaj aran ini
masyarakat, negara hingga ke peringkat antarabangsa. dalam bentuk yang lebih spesifik bersesuaian
dengan kandungan yang disampaikan.

4
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSR
PE ND I D I KA N M O RAL

Lajur Lajur ini memuatkan cadangan aktiviti dan contoh isu Penerangan nilai :
Cadangan atau situasi untuk pengajaran dan pembelajaran. Isu
Aktiviti atau situasi yang dikemukakan bukan sahaja yang Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan
Pembelajaran berkaitan dengan pengalaman diri murid tetapi juga mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan
meliputi hubungannya dengan keluarga, komuniti, agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun
negara, dan peringkat antarabangsa. Aktiviti, isu atau Negara.
situasi tersebut tidak hanya terbatas kepada
cadangan yang terdapat dalam Huraian Sukatan LAJUR KANDUNGAN AKADEMIK
Pelajaran ini tetapi guru boleh mengambil contoh
lain daripada pelbagai sumber asalkan dapat Tema : Kepercayaan asas pegangan agama
memperkukuh nilai yang diaj ar.
Taj uk pengaj aran : Kepercayaan pelbagai kaum di
Walaupun fokus pengajaran dan pembelajaran adalah Malaysia
kepada satu nilai, nilai-nilai lain yang sesuai perlu Huraian taj uk pengajaran :
dihubungkaitkan dan digabungjalinkan supaya
pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik, x Ketahui dan hormati amalan dan larangan agama
berkesan dan menyeluruh. Selain itu, unsur-unsur ilmu pelbagai penganut
daripada pelbagai mata pelajaran lain harus
disepadukan dalam merancang aktiviti sama ada di LAJUR HASIL PEMB ELAJARAN
dalam atau di luar bilik darjah.
i. Menghormati amalan dan larangan agama
pelbagai penganut
ii. Menjauhi daripada memperkecil amalan dan
Contoh TAHUN 5 larangan penganut lain
Persembahan
Lajur BIDANG PEMBELAJARAN 1: Nilai Berkaitan Dengan
Perkembangan Diri LAJUR CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

LAJUR NILAI i. Menyenarai amalan dan larangan agama


masing-masing dan orang lain
Nilai : Kepercayaan kepada Tuhan ii. Lakonan
- Upacara perkahwinan

5
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSR
PE ND I D I KA N M O RAL

PEMUPUKAN KEMAHIRAN M ENERUSI PENDIDIKAN M ORAL menyemai nilai moral dalam jiwa murid. Kemahiran
pemikiran kritikal ini juga membantu murid menyelesai
masalah dan membuat keputusan yang lebih baik dan
Kemahiran Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid seterusnya berjaya dalam kerjaya mereka.
Utama menguasai kemahiran-kemahiran tertentu seperti
kemahiran generik, kemahiran berfikir secara kritis dan
kreatif, kemahiran menyelesaikan konflik dan kemahiran Kemahiran Kebolehan berfikir secara kreatif membantu kita
Pemikiran
so sial. Penguasaan kemahiran-kemahiran ini akan mencari dan bertemu dengan cara penyelesaian dan
membolehkan murid menghadapi dunia ledakan Kreatif alternatif yang lebih baik ketika menghadapi masalah
maklumat dan alaf baru dengan penuh keyakinan dan dan konflik dalam kehidupan. Pendidikan Moral
sikap bertanggungjawab sosial dan moral. Penguasaan memberi peluang kepada murid untuk berfikir secara
kemahiran ini juga akan membantu pembinaan daya kreatif dalam menjalankan aktiviti yang bermanfaat
tahan dan kebolehan menghadapi segala tekanan dan untuk diri sendiri dan orang lain.
cabaran hidup di kalangan murid. Mengajar murid
kemahiran-kemahiran ini boleh dianggap sebagai satu
cara memupuk dan menggalakkan perkembangan Kemahiran Penguasaan kemahiran menentang tekanan rakan
moral mereka. Menentang sebaya sangat penting dalam pendidikan nilai atau
Tekanan
Rakan
moral, khususnya apabila kemahiran ini digunakan
Sebaya
dalam usaha pencegahan salah guna dadah atau
Kemahiran Guru boleh mengajar kemahiran penyelesaian konflik sebarang bentuk salah laku yang lain. Mengajar murid
Penyelesaian yang akan membantu murid membuat keputusan menentang tekanan rakan sebaya tidak bermakna
Konflik
berasaskan kepada nilai dengan mengambil kira mengajar mereka tidak mempedulikan nasihat yang
perbezaan nilai yang ada pada diri sendiri dan orang baik daripada rakan sebaya mereka tetapi mengajar
lain. Penguasaan kemahiran penyelesaian konflik murid supaya berfikir, berbincang dengan sumber lain
melalui Pendidikan Moral boleh membantu murid dan mempertahankan nilai moral sendiri.
berhubung atau berkomunikasi dengan orang lain
secara lebih berkesan dan mengelakkan sebarang
konflik. Kemahiran Pendidikan Moral memupuk kemahiran mengkaji masa
Mengkaji depan di kalangan murid iaitu pendekatan pembelajaran
Masa yang membolehkan murid menyedari tentang isu atau
Kemahiran Guru juga perlu mengajar murid cara menggunakan Depan permasalahan yang berlaku pada masa yang lampau,
Pemikiran kemahiran pemikiran kritikal berpandukan pengetahuan masa kini dan masa depan. Ini membantu murid
Kritikal moral supaya murid dapat menilai sama ada sesuatu membuat ramalan, menjangka akibat serta bersedia
tindakan atau perkara itu bermoral atau tidak. Dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin
konteks ini, pengajaran kemahiran ini akan membantu berlaku.

6
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSR
PE ND I D I KA N M O RAL

Kemahiran Dalam pengajaran Pendidikan Moral, murid diberi


Teknologi ke sempatan mencari dan memperoleh sumber-sumber
Maklumat maklumat yang tepat melalui Teknologi Maklumat dan
Komunikasi seperti Internet, laman web, e-mail, CD-
Rom dan sidang telekomunikasi. Aktiviti seperti ini
dapat berfungsi sebagai perangsang dan pemangkin
kepada perkembangan minda murid. Selain itu melalui
Pendidikan Moral, murid-murid dapat membuat
pertimbangan dengan mencari maklumat yang positif
dan mengelakkan mereka daripada melayari laman-
laman web yang berunsur negatif.

Kemahiran Kemahiran sosial memberi penekanan kepada


Sosial kebolehan sosial untuk berkomunikasi dengan orang
lain dalam sesuatu situasi sosial yang boleh diterima
oleh masyarakat dan pada masa yang sama
bermanfaat kepada diri dan orang lain. Kemahiran
so sial ini boleh diajar dalam pelbagai kaedah
pengajaran.

7
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
TAHUN 5
PE ND I D I KA N M O RAL

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN D ENGAN PERKEMBANGAN D IRI

KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI


NILAI
AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

1.1 Kepercayaan kepada Kepercayaan asas pegangan agama


Tuhan

Keyakinan wuju dnya Kepercayaan pelb agai kaum di Malaysia i. Menghormati amalan dan larangan i. Menyenaraikan amalan dan larangan agama
Tuhan sebagai pencipta x Ketahui dan hormati amalan dan agama pelbagai penganut masing-masing dan orang la in
alam dan mematuhi larangan agama pelbagai penganut
segala suruhan Nya ii. Menjauhi daripada memperkecil ii. Lakonan
berla ndaskan pegangan amalan dan larangan penganut lain - Upacara perkahwinan
agama masing-masin g
selaras dengan prinsip
Rukun Negara.

1.2 Kebersihan Fizikal dan Tingkah laku yang mulia mencerminkan


Mental mental yang bersih

Kebersih an dan Kebersih an pemikiran menjamin perlakuan Berfikir dan bertin dak positif i. Mengumpul bahan yang sesuai dari inte rnet
kesihatan diri serta yang positif
pemikiran yang sih at dan x Pemikiran dan tindakan yang positif ii. Syarahan bertemakan ‘Tin gkah laku yang baik
positif dala m setiap - Pemilihan bahan bacaan/dari lahir dari hati yang bersih’
perla kuan. internet yang sesuai

8
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
TAHUN 5
PE ND I D I KA N M O RAL

KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI


NILAI
AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

1.3 Harga Diri Keberanian membentuk harga diri

Keupayaan dan Berani menegakkan kebenaran Tampil untuk menyuarakan sesuatu i. Perbincangan mengenai tayangan video yang
keyakinan diri agar x Sanggup mempertahankan sesuatu kebenaran dengan bukti yang kukuh bertema ‘Menegakkan kebenaran’
mampu me mulia dan yang diakui benar dengan memberikan demi maruah diri
menjaga maruah diri bukti-bukti yang nyata ii. Simulasi
dalam kehid upan. - Penyelesaian satu kes kecurian di sekolah
demi mempertahankan maruah diri

1.4 Kerajinan Semangat dedikasi asas kemajuan

Usaha yang berterusan Kesanggupan berkorban menja min Sanggup berkorban ketika i. Projek
penuh dengan semangat kejayaan melaksanakan sesuatu tugas untuk - Membaik pulih kerosakan kecil perabot
ketekunan, kecekalan, x Kesanggupan dan kerela an berkorban faedah bersama sekolah/berkebun/mengutip derma untuk
kegigihan, dedikasi dan demi kemajuan dan faedah bersama tabung kebajikan
berdaya maju dala m - Masa
melakukan sesuatu - Tenaga ii. Menyediakan la poran ringkas berkaitan projek
perkara. - Kewangan yang dilaksanakan

9
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
TAHUN 5
PE ND I D I KA N M O RAL

KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI


NILAI
AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

1.5 Hemah Tinggi Hemah tinggi mencerminkan budi pekerti


yang mulia

Beradab sopan dan Kesopanan dala m pelbagai situasi Bersopan dalam pelbagai majlis dan i. Melakonkan situasi yang menunjukkan perla kuan
berbudi pekerti mulia x Amalan bersopan dala m pelbagai upacara bersopan dalam majlis perkahwinan/upacara
dalam pergaulan majlis dan upacara keagamaan
seharian. - Majlis perkahwinan
- Upacara keagamaan ii. Menghasilkan dialo g bersopan semasa majlis
- Upacara pengkebumian perkahwin an/upacara keagamaan/p engkebumian

1.6 Kasih Sayang Sayang akan diri demi kehidupan yang


sejahtera

Kepekaan dan perasaan Amalan yang baik asas gaya hid up sihat Menyayangi diri sendiri dengan i. Mengumpul maklumat tentang akibat
cinta yang mendala m x Sedar akib at penyalahgunaan dadah menjauhkan diri darip ada penyalahgunaan dadah seperti ja ngkitan
serta berkekala n yang - Jangkitan HIV/AIDS penyalahgunaan dadah HIV/AIDS
lahir daripada hati yang - Sampah masyarakat
ikhlas. x Tidak melibatkan diri dalam ii. Mengumpul gambar individ u yang menderita
penyalahgunaan dadah akibat terlibat dalam penyala hgunaan dadah

10
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
TAHUN 5
PE ND I D I KA N M O RAL

KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI


NILAI
AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

1.7 Kesederhanaan Kesederhanaan mencerminkan


keluhuran budi

Bersikap tidak Kesederhanaan berpakaia n mencerminkan i. Berpakaian mengikut situasi dan i. Menghasilkan buku skrap mengenai
keterlaluan dalam perib adi seseorang tidak keterla luan - Pakaian tradisi rakyat Malaysia
membuat pertimbangan x Sederhana dalam memilih pakaian - Pakaian yang digemari oleh generasi muda
dan tindakan sama ada mengikut masa dan tempat ii. Bersederhana dan tidak keterlalu an - Pakaian rasmi
dalam pemikiran, - Pakaian rasmi (formal) dalam berpakaian
pertuturan atau - Pakaian biasa (tid ak formal) ii. Memberi kritikan/komen tentang fesyen pakaian
perla kuan tanpa berpandukan klip video/majalah
mengabaikan
kepentingan diri dan
orang lain.

1.8 Kejujuran Jujur sebagai kunci hidup yang harmoni

Kewajipan bercakap Sikap yang ikhlas mengukuh hubungan Bersikap ikhlas dalam perhubungan i. Menghasilkan cerita tenta ng orang yang ikhlas
benar, bersikap amanah x Sikap ikhlas dalam perhubungan dengan anggota masyarakat
dan ikhlas dalam setiap dengan anggota masyarakat ii. Menghasilkan dialo g tentang sikap ikhlas antara
perla kuan. - Rakan dua orang rakan/jiran
- Jiran
- Pemi mpin

11
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
TAHUN 5
PE ND I D I KA N M O RAL

KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI


NILAI
AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

1.9 Baik Hati Berbakti amalan mulia

Kepekaan terhadap Sumbangan dib eri secara ikhlas demi Sedia memberi bantuan kepada i. Menganjurkan tabung kebajikan dan derma kilat
perasaan dan kebajikan kebaikan pelbagai pih ak demi kebaikan semua
diri sendiri dan orang la in x Kepentin gan dan cara memberi ii. Menyertai program ‘Pembimbing Rakan Sebaya’
dengan memberi bantuan
bantuan dan sokongan - Sekolah iii. Menyediakan satu diari/buku skrap mengenai
moral secara tulus ikhla s. - Masyarakat kisah amalan nila i baik hati
- Negara

1.10 Berterima Kasih Jasa dan bakti masyarakat dikenang

Perasaan dan perlakuan Sumbangan individu dala m semua bidang Menghargai tokoh-tokoh dan anggota i. Bercerita tentang tokoh dan anggota masyarakat
untuk menunjukkan dikenang masyarakat yang berjasa yang berja sa
pengiktirafa n dan x Penghargaan terhadap tokoh-tokoh
penghargaan terhadap dan anggota masyarakat yang berjasa ii. Mengumpul maklumat tentang tokoh yang berja sa
sesuatu ja sa, sumbangan
atau pemberia n.

12
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
TAHUN 5
PE ND I D I KA N M O RAL

BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN D IRI DAN KELUAR GA

KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI


NILAI
AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

2.1 Kasih Sayang terhadap Kasih sayang melahirkan keluarga


Keluarga bahagia

Perasaan cinta dan Kasih sayang mengeratkan hubungan Menghargai dan memberi kasih sayang i. Melakonkan cara bersikap adil semasa
sayang yang mendalam kekeluargaan yang sama rata terhadap anggota berhubung dengan anggota kelu arga
serta berkekala n x Amalan saling menghargai dan tidak keluarga
terhadap keluarga demi pilih kasih terhadap anggota keluarga ii. Perbincangan/sumbang saran - ‘Kesan bersikap
melahirkan keluarga tidak adil dala m memberi kasih sayang terhadap
bahagia . anggota keluarga’

2.2 Hormat dan Taat Kemesraan mengukuh keharmonian


kepada Anggota keluarga
Keluarga

Memuliakan setiap Hubungan kelu arga yang rapat menjalin Berhubung erat dengan anggota i. Simulasi
anggota keluarga dengan kemesraan keluarga - Hari kelu arga
berin teraksi dan memberi x Usaha mengekalkan hubungan - Hari perayaan
layanan secara bersopan kekeluargaan
untuk mewujudkan - Ziarah-menzia rahi ii. Menghasilkan kad ucapan
keluarga yang harmoni. - Meraikan hari istimewa/majlis
kekeluargaan

13
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
TAHUN 5
PE ND I D I KA N M O RAL

KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI


NILAI
AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

2.3 Tanggungjawab Keluarga bermaruah keluarga sejahtera


terhadap Keluarga
Maruah kelu arga tanggungja wab bersama
Kewajipan yang harus anggotanya Bertanggungja wab memelihara maruah i. Membuat perbin cangan dan menghasilkan peta
dilaksanakan ole h setia p x Tanggungja wab memelihara maruah keluarga minda tentang `Cara-cara Meningkatkan
individ u terhadap keluarga Pengetahuan dan Kemahiran Sebagai Anggota
keluarga untuk - Usaha menin gkatkan pengetahuan Keluarga’
melahirkan kelu arga dan kemahiran
bahagia , meningkatkan - Tidak terlib at dalam perla kuan ii. Menulis karangan yang bertaju k `Menjaga Nama
imej dan menjaga yang tidak sihat Baik Keluarga Tanggungjawab Semua’
maruah kelu arga.

14
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
TAHUN 5
PE ND I D I KA N M O RAL

BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT

KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI


NILAI
AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

3.1 Tanggungjawab Masyarakat bertanggungjawab negara


terhadap Masyarakat sejahtera

Kesanggupan memikul Kesejahteraan masyarakat tanggungja wab Bertanggungja wab menjaga i. Sumbang saran tenta ng cara menja ga
serta melaksanakan bersama ketenteraman dan keseja hteraan hid up ketenteraman di tempat tinggal dan di sekola h
tugas dan kewajipan x Sikap tanggungja wab bersama dalam masyarakat
dengan sempurna menjaga ketenteraman dan ii. Bercerita tentang ketenteraman di kawasan
sebagai anggota kesejahteraan hidup dalam masyarakat tempat tinggal
masyarakat. - Tempat tinggal
- Sekolah

3.2 Toleransi dalam Toleransi mengukuhkan keharmonian


Masyarakat masyarakat

Kesanggupan bertolak Toleransi memupuk ketenangan i. Mematuhi keputusan ramai i. Penyelesaian masalah
ansur, sabar dan x Patuhi keputusan ramai - Simulasi cara pengendalia n mesyuarat
mengawal diri bagi x Amalan bertole ransi semasa situasi ii. Bersikap tole ransi dan tenang dalam suasana yang harmoni
mengela kkan berla kunya tegang semasa situasi tegang
pertelingkahan dan - Mesyuarat ii. Sumbang saran tenta ng kepentingan bersikap
perselisihan faham demi - Perbincangan toleransi semasa situasi tegang
kesejahteraan hidup.

15
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
TAHUN 5
PE ND I D I KA N M O RAL

KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI


NILAI
AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

3.3 Semangat Kemudahan awam terjaga masyarakat


Bermasyarakat sejahtera

Kesediaan melakukan Kemudahan awam diguna bersama i. Menjaga dan menggunakan i. Menunju k cara menggunakan kemudahan awam
sesuatu dengan x Amalan menggunakan kemudahan kemudahan awam dengan baik - Telefon awam
semangat kekitaan untuk awam dengan baik - Tandas awam
kepentingan bersama x Hindari vandalisme ii. Tidak melakukan vandalisme
demi keharmonian hidup ii. Perbincangan tentang kesan vandalisme
bermasyarakat.

3.4 Peka terhadap Isu Masyarakat penyayang budaya kita


Sosial

Bertanggungja wab dan Isu masyarakat isu bersama Prihatin dan sedia memberi bantuan i. Kutipan derma untuk mangsa banjir/kebakaran/
prihatin terhadap x Prihatin terhadap mereka yang kepada golongan yang memerlukan tanah runtu h/kemalangan
masalah dan isu semasa mengala mi kecelakaan
yang berla ku dalam - Banjir ii. Melukis poster
masyarakat dan - Kebakaran
berusaha - Tanah runtuh
menyelesaikannya. - Kemalangan

BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NIL AI BERKAITAN DEN GAN DIR I DAN ALAM SEKITAR

16
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
TAHUN 5
PE ND I D I KA N M O RAL

KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI


NILAI
AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

4.1 Kebersihan dan Persekitaran bersih hidup sihat


Keindahan Persekitaran

Pemeliharaan dan Kualiti kebersihan persekitaran Menjaga kebersihan di kawasan tempat i. Bercerita tentang cara menja ga kebersihan di
pemuliharaan tanggungjawab kita tinggal kawasan tempat tinggal
persekitaran agar x Usaha menin gkatkan kualiti kebersihan
sentiasa bersih dan ceria berhampiran tempat tinggal ii. Menghasilkan esei tenta ng akibat tidak menjaga
demi kesejahteraan - Pelupusan sampah sarap kebersihan di kawasan berhampiran tempat
hidup. - Penghapusan bahan-bahan yang tinggal
menjadi punca air bertakung
- Tiada pembakaran terbuka

4.2 Menyayangi Alam Sumber alam sumber berharga


Sekitar

Mencintai dan Sumber alam digunakan sebaik mungkin i. Bersederhana dala m menggunakan i. Menyanyi lagu ‘Recycle ’/Kitar Semula
menghargai alam sekitar x Amalan bersederhana dala m sumber-sumber alam yang bernila i
demi mengekalkan penggunaan sumber-sumber alam ii. Mengitar semula kertas untu k menghasilkan
keharmonian hidup. yang bernilai ii. Mengela k darip ada melakukan bahan baru
- Projek mengurangkan sisa, pembaziran dalam penggunaan
mengguna dan mengitar sumber alam iii. Menggunakan semula bahan terbuang seperti tin,
semula sisa botol dan kotak untuk pelbagai kegunaan/b ahan
- Penjimatan penggunaan air dan kraf tangan
bahan bakar

17
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
TAHUN 5
PE ND I D I KA N M O RAL

KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI


NILAI
AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

4.3 Peka terhadap Isu Alam Pengurusan alam terancang hidup


Sekitar sejahtera

Prihatin terhadap Kebijaksanaan dalam menjaga ala m sekitar Melibatkan diri dalam usaha-usaha yang i. Mendapatkan maklumat terkini tentang
persoala n yang berkaitan boleh mengelakkan dari berlakunya boleh mengelakkan pencemaran ala m pencemaran alam sekitar menerusi internet atau
dengan alam sekitar dan pencemaran alam sekitar sekitar media lain
berusaha x Penjagaan ala m sekitar secara
menyelesaikannya. bijaksana dengan mengelakkan kesan ii. Perbincangan secara berkumpulan tentang
pencemaran keburukan pencemaran ala m sekitar dan cara
- Jerebu mengatasin ya
- Kesan rumah hijau
- Penipisan lapisan ozon
- Hujan asid

18
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
TAHUN 5
PE ND I D I KA N M O RAL

BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NIL AI BERKAITAN DEN GAN DIR I DAN N EGARA

KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI


NILAI
AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

5.1 Hormat dan Setia Setia kepada pemimpin negara makmur


kepada Pemimpin, Raja
dan Negara

Hormat dan kepatuhan Barisan pemimpin kebanggaan kita Mengenali dan menghormati barisan i. Perbincangan carta organisasi kabinet keraja an
yang berkekalan kepada x Kenali dan hormati Perdana Menteri pemimpin negara Malaysia
pemimpin dan raja serta dan Menteri di Malaysia
setia kepada negara. - Sumbangan Perdana Menteri dan ii. Membuat folio Perdana Menteri
Menteri kepada negara - Bapa Kemerdekaan
(dari dahulu hingga sekarang) - Bapa Pembangunan
- Bapa Perpaduan
- Bapa Pemodenan

5.2 Patuh kepada Peraturan dan undang-undang menjamin


Peraturan dan kesejahteraan negara
Undang-Undang

Menerima dan mematuhi Penguatkuasaan undang-undang iala h i. Bekerjasama dengan pihak-pihak i. Membincangkan akib at mengabaikan undang-
peraturan dan undang- peranan semua pih ak berkuasa dalam usaha undang
undang yang x Peranan pelbagai agensi keraja an penguatkuasaan undang-undang
dikuatkuasakan sebagai dalam mengekalkan keamanan negara ii. Buku skrap tentang kes-kes yang dikendalikan
amalan hid up. - Polis ii. Mematuhi peraturan dan undang- oleh pihak polis, tentera dan bomba
- Tentera undang negara
- Bomba

19
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
TAHUN 5
PE ND I D I KA N M O RAL

KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI


NILAI
AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

5.3 Cinta akan Negara Rakyat maju negara makmur

Perasaan sayang dan Kemajuan negara kebanggaan rakyat Berbangga dengan kemaju an yang i. Mengumpul gambar dan maklumat tentang
bangga kepada negara x Bangga dengan kemajuan negara telah dicapai ole h negara kemajuan dan kejayaan Malaysia
serta meletakkan - Menara Berkembar Petronas
kepentingan negara - Projek Kenderaan Nasional ii. Membuat lawatan ke tempat-tempat yang
melebihi kepentingan diri. - Lapangan Terbang Antarabangsa menjadi kebanggaan Malaysia
Kuala Lumpur

5.4 Keamanan dan Masyarakat penyayang asas


Keharmonian keharmonian hidup

Kedamaian dan Aktiviti kesukarelaan mencerminkan Melibatkan diri dalam aktiviti Lawata n ke Rumah Anak Yatim atau Rumah Orang
perpaduan yang masyarakat prih atin kesukarelaan di sekola h dan kawasan Tua dan menulis la poran
berkekalan dan x Usaha melibatkan diri dalam aktiviti setempat demi keharmonian
berterusan di kala ngan kesukarelaan di sekola h dan kawasan masyarakat
rakyat Malaysia serta setempat
masyarakat global.

20