Anda di halaman 1dari 40

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN SATU

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai


perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara
hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina
satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

i
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

ii
KATA PENGANTAR
Dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Moral, guru
Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang perlu peka terhadap pembinaan akhlak dengan mengambil kira
memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah
untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah laku moral. Pengajaran dan pembelajaran hendaklah
Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi dilakukan secara berkesan dengan memberi tumpuan kepada
arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada penglibatan murid secara aktif dalam suasana yang kondusif
abad 21. dan menggembirakan.

Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan pihak terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab dan
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu
untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut yang mewakili badan-badan tertentu.
kesesuaian murid. Huraian ini diharap dapat membantu guru
merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
secara berkesan. kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.
diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai
tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara
belajar, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, teori
kecerdasan pelbagai, pembelajaran masteri, pembelajaran
secara kontekstual, pembelajaran secara konstruktivisme, dan
pembelajaran akses kendiri. Di samping itu, nilai murni dan
semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN
Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan Pengarah
kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan Pusat Perkembangan Kurikulum
dunia pekerjaan. Kementerian Pendidikan Malaysia

iii
KANDUNGAN
BIDANG PEMBELAJARAN 3 : 21
Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar
RUKUN NEGARA i
BIDANG PEMBELAJARAN 4 : 25
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN ii Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme

KATA PENGANTAR iii BIDANG PEMBELAJARAN 5 : 29


Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia

KANDUNGAN iv BIDANG PEMBELAJARAN 6 : 35


Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi

PENDAHULUAN 1 BIDANG PEMBELAJARAN 7 : 41


Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 3

PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI 7


PENDIDIKAN MORAL

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : 9
Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri

BIDANG PEMBELAJARAN 2 : 17
Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

iv
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

PENDAHULUAN x menghormati hak asasi manusia; dan


Takrifan Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik x mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan.
Pendidikan murid supaya menjadi insan yang bermoral atau
Moral berakhlak mulia dengan menekankan aspek Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk
perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan merealisasikan semangat dan hasrat yang terkandung
tingkah laku moral. dalam Rukun Negara, Wawasan 2020 dan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.
Pendidikan Moral di sekolah menengah memberi
tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian
dan kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan
nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN
dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di
negara ini. Dengan itu murid dapat membina satu Untuk membolehkan murid memahami, menghayati
panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi serta mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, sebanyak
insan yang bermoral. Ini membolehkan mereka menjadi Tujuh bidang pembelajaran telah dikenal pasti dan
individu yang bertanggungjawab moral dan sosial Tujuh nilai-nilai moral disampaikan menerusi bidang
terhadap segala keputusan dan tindakan yang Bidang pembelajaran tersebut. Selain aspek kerohanian dan
dilakukan. Pembelajaran kemanusiaan, bidang pembelajaran itu juga
menekankan aspek kemasyarakatan dan kebudayaan.
Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai Bidang pembelajaran tersebut adalah seperti berikut :
panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari
segi jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial. 1. Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri.

Prinsip-prinsip itu adalah : 2. Nilai berkaitan dengan Kekeluargaan


3. Nilai berkaitan dengan Alam Sekitar
x bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang
4. Nilai berkaitan dengan Patriotisme
lain;
5. Nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia
x berpegang teguh pada ajaran agama;
6. Nilai berkaitan dengan Demokrasi
x prihatin kepada alam sekitar;
7. Nilai berkaitan dengan Keamanan Dan
x mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup; Keharmonian
x bersemangat patriotik;

1
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

Rangka Pengajaran nilai harus berfokus pada Model Insan


Konsepsi Menyeluruh yang meliputi tiga dimensi moral yang PEMIKIRAN
saling berkaitan. (Rajah 1 : Model Insan Menyeluruh).
MORAL
Perwatakan yang positif harus terdiri daripada tiga
dimensi moral ini, iaitu pemikiran moral, perasaan
moral dan tingkah laku moral. Pendidikan Moral yang
efektif seharusnya membantu murid supaya memahami PERASAAN KESEDARAN
nilai-nilai moral, menerima dan menunjukkan komitmen MORAL HATI NURANI
terhadapnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan
harian. Ketiga-tiga dimensi ini perlu untuk INSAN
membolehkan seseorang murid mencapai tahap BERAKHLAK
kematangan moral. MULIA

Teori perkembangan moral yang sebaik-baiknya ialah


yang mempertimbangkan ketiga-tiga dimensi ini, iaitu
pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral.
Perkembangan moral yang meliputi ketiga-tiga dimensi TINDAKAN
ini akan menyubur dan merangsangkan lagi kesedaran MORAL
hati nurani yang menyebabkan insan berkenaan berasa
gembira membuat apa yang betul dan berasa bersalah
jika melakukan sesuatu yang tidak betul atau tidak
bermoral. Program Pendidikan Moral ini tidak
seharusnya mengabaikan aspek kesedaran hati nurani
yang berfungsi menyepadukan ketiga-tiga dimensi
moral tersebut.

RAJAH 1 : MODEL INSAN MENYELURUH

2
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Matlamat Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk


Tujuan Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk
Pendidikan individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
membantu guru merancang aktiviti dan
Moral boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan
menghasilkan bahan pengajaran dan
negara serta masyarakat global.
pembelajaran yang sesuai dengan tahap
kematangan murid. Buku ini juga
menyediakan penerangan untuk membantu
Objektif Objektif Pendidikan Moral adalah untuk membolehkan
guru melaksanakan kurikulum Pendidikan
Pendidikan murid :
Moral dalam bilik darjah dengan berkesan.
Moral
1. Memahami dan menghayati nilai-nilai yang
Penerangan Huraian Sukatan Pelajaran mengandungi
diperlukan untuk berakhlak mulia; Lajur bidang pembelajaran, nilai, penerangan nilai,
kandungan akademik, hasil pembelajaran,
2. Menyedari dan menerima kepentingan
dan cadangan aktiviti pembelajaran. Setiap
keharmonian antara manusia dengan alam
bidang pembelajaran dan nilai diperincikan
sekitar serta berusaha ke arah
mengikut tahun. Walaupun bidang
mengekalkannya;
pembelajaran dan nilai yang sama diajar
pada setiap tahun, skop dan penekanan
3. Meningkatkan persefahaman dan kerjasama
adalah berbeza kerana isu moral atau
bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian
kandungan yang dikemukakan semakin
hidup dalam negara Malaysia yang demokratik;
kompleks dan mendalam selaras dengan
tahap kematangan murid.
4. Mengembangkan pemikiran yang matang
berasaskan nilai moral dan kerohanian dalam
Format Huraian Sukatan Pelajaran menggunakan
membuat keputusan dan menyelesaikan
Empat format empat lajur utama, iaitu :
masalah; dan
Lajur
Lajur Nilai 1
5. Mempunyai iltizam untuk mengamalkan
perlakuan yang bermoral secara adil dan 2
Lajur Kandungan Akademik
altruistik selaras dengan nilai murni masyarakat
Malaysia.
Lajur Hasil Pembelajaran
3
Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4

3
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

Kandungan akademik bagi setiap tingkatan disusun


dengan jelas bermula dengan tema 6 diikuti oleh
1 tajuk pengajaran 7 dan huraian tajuk pengajaran
2 8 yang disertakan dengan contoh di mana yang
3 perlu bagi memudahkan pengajaran .
4
Dalam perkembangan kurikulum dan proses
5 pembelajaran, nilai dan kemahiran tidak boleh
6 dipisahkan daripada kandungan atau pengetahuan
akademik. Diandaikan bahawa murid akan berfikir
7 secara kritikal serta bertindak lebih efektif terhadap
8 sesuatu isu moral jika mereka dapat mengkaji dan
memahami konsep isu itu, asal usulnya dan kesan-
kesannya. Dengan adanya kandungan akademik ini,
murid dapat mentelaah dan mengkaji bahan
pembelajaran secara lebih terperinci. Kandungan
akademik yang dimasukkan meliputi pelbagai bidang
seperti agama, sejarah, alam sekitar, isu-isu semasa
Lajur Dalam lajur ini disenaraikan nilai-nilai yang terkandung
Nilai
dan dasar-dasar kerajaan. Oleh itu, kandungan
di bawah Bidang Pembelajaran. Setiap nilai disertakan akademik harus diajar serta dipelajari bersama nilai
dan kemahiran dalam usaha mencapai matlamat
penerangannya 5 yang dipetik daripada Sukatan
pendidikan moral.
Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Bersepadu
Lajur Hasil pembelajaran ialah penerangan atau penyataan
Sekolah Menengah (Semakan).
Hasil tentang pengetahuan, kemahiran dan sikap yang murid
Pembelajaran dijangka atau diharap mencapai dalam setiap tahun.
Guru boleh mencerakinkan hasil pembelajaran ini
Lajur Bagi setiap nilai disediakan kandungan akademik yang dalam bentuk yang lebih spesifik bersesuaian
Kandungan diolah bersesuaian dengan kebolehan dan tahap dengan kandungan yang disampaikan.
Akademik kematangan murid bermula dari diri, keluarga,
masyarakat, negara hingga ke peringkat antara bangsa.

4
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

Lajur Lajur ini memuatkan cadangan aktiviti dan contoh isu


Cadangan atau situasi untuk pengajaran dan pembelajaran. Isu
Aktiviti atau situasi yang dikemukakan bukan sahaja yang
Pembelajaran berkaitan dengan pengalaman diri murid tetapi juga
meliputi hubungannya dengan keluarga, komuniti,
negara, dan peringkat antarabangsa. Aktiviti, isu atau
situasi tersebut tidak hanya terbatas kepada
cadangan yang terdapat dalam Huraian Sukatan
Pelajaran ini tetapi guru boleh mengambil contoh
lain daripada pelbagai sumber asalkan dapat
memperkukuh nilai yang diajar.

Walaupun fokus pengajaran dan pembelajaran adalah


kepada satu nilai, nilai-nilai lain yang sesuai perlu
dihubungkaitkan dan digabungjalinkan supaya
pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik,
berkesan dan menyeluruh. Selain itu, unsur-unsur ilmu
daripada pelbagai mata pelajaran lain harus
disepadukan dalam merancang aktiviti sama ada di
dalam atau di luar bilik darjah.

5
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

Contoh TINGKATAN 1 LAJUR HASIL PEMBELAJARAN


Persembahan
Lajur BIDANG PEMBELAJARAN 1: Nilai Berkaitan Dengan i. Menerima hakikat bahawa kekurangan
Perkembangan Diri dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan
LAJUR NILAI
ii. Memelihara keunikan alam semesta
Nilai : Kepercayaan kepada Tuhan ciptaan Tuhan

Penerangan nilai : LAJUR CADANGAN AKTIVITI


PEMBELAJARAN
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan
mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan i. Perbincangan tentang kelebihan dan
agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun kekurangan diri
Negara.
ii. Mengumpul maklumat tentang
LAJUR KANDUNGAN AKADEMIK pencapaian dan keunikan golongan
yang cacat anggota
Tema : Tuhan pencipta alam
iii. Lawatan ke hutan simpan atau hutan
Tajuk pengajaran : Keistimewaan dan keunikan rekreasi
ciptaan Tuhan

Huraian tajuk pengajaran :

x Manusia dan alam semesta ialah ciptaanTuhan


- Anggota yang tersusun rapi dan wajah yang
menarik kurniaan Tuhan
- Keunikan setiap individu walaupun cacat
anggota
- Keunikan alam semesta (Flora dan fauna,
bentuk muka bumi seperti sungai, gunung-
ganang dan laut)

6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI PENDIDIKAN MORAL

Kemahiran Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid pemikiran kritikal ini juga membantu murid
Utama menguasai kemahiran-kemahiran tertentu seperti menyelesai masalah dan membuat
kemahiran generik, kemahiran berfikir secara kritis dan keputusan yang lebih baik dan seterusnya
kreatif, kemahiran menyelesaikan konflik dan kemahiran berjaya dalam kerjaya mereka.
sosial. Penguasaan kemahiran-kemahiran ini akan
membolehkan murid menghadapi dunia ledakan
maklumat dan alaf baru dengan penuh keyakinan dan Kemahiran Kebolehan berfikir secara kreatif membantu
sikap bertanggungjawab sosial dan moral. Penguasaan Pemikiran kita mencari dan bertemu dengan cara
kemahiran ini juga akan membantu pembinaan daya Kreatif penyelesaian dan alternatif yang lebih baik
tahan dan kebolehan menghadapi segala tekanan dan ketika menghadapi masalah dan konflik
cabaran hidup di kalangan murid. Mengajar murid dalam kehidupan. Pendidikan Moral memberi
kemahiran-kemahiran ini boleh dianggap sebagai satu peluang kepada murid untuk berfikir secara
cara memupuk dan menggalakkan perkembangan moral kreatif dalam menjalankan aktiviti yang
mereka. bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain.

Kemahiran Guru boleh mengajar kemahiran penyelesaian konflik Kemahiran Penguasaan kemahiran menentang tekanan
Penyelesaian yang akan membantu murid membuat keputusan Menentang rakan sebaya sangat penting dalam
Konflik Tekanan
berasaskan nilai dengan mengambil kira perbezaan nilai pendidikan nilai atau moral, khususnya
Rakan
yang ada pada diri sendiri dan orang lain. Penguasaan Sebaya apabila kemahiran ini digunakan dalam
kemahiran penyelesaian konflik melalui Pendidikan usaha pencegahan salahguna dadah atau
Moral boleh membantu murid berhubung atau sebarang bentuk salah laku yang lain.
berkomunikasi dengan orang lain secara lebih berkesan Mengajar murid menentang tekanan rakan
dan mengelakkan sebarang konflik. sebaya tidak bermakna mengajar mereka
tidak mempedulikan nasihat yang baik
daripada rakan sebaya mereka tetapi
Kemahiran Guru juga perlu mengajar murid cara menggunakan mengajar murid supaya berfikir, berbincang
Pemikiran kemahiran pemikiran kritikal berpandukan pengetahuan dengan sumber lain dan mempertahankan
Kritikal moral supaya murid dapat menilai sama ada sesuatu nilai moral sendiri.
tindakan atau perkara itu bermoral atau tidak. Dalam
konteks ini, pengajaran kemahiran ini akan membantu
menyemai nilai moral dalam jiwa murid. Kemahiran

7
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

Kemahiran Pendidikan Moral memupuk kemahiran mengkaji masa


Mengkaji depan di kalangan murid iaitu pendekatan pembelajaran
Masa yang membolehkan murid menyedari tentang isu atau
Depan permasalahan yang berlaku pada masa yang lampau,
masa kini dan masa depan. Ini membantu murid
membuat ramalan, menjangka akibat serta bersedia
menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin
berlaku.

Kemahiran Dalam pengajaran Pendidikan Moral, murid diberi


Teknologi kesempatan mencari dan memperoleh sumber-sumber
Maklumat maklumat yang tepat melalui Teknologi Maklumat dan
Komunikasi seperti Internet, laman web, e-mail, CD-
Rom dan sidang telekomunikasi. Aktiviti seperti ini
dapat berfungsi sebagai perangsang dan pemangkin
kepada perkembangan minda murid. Selain itu melalui
Pendidikan Moral, murid-murid dapat membuat
pertimbangan dengan mencari maklumat yang positif
dan mengelakkan mereka daripada melayari laman-
laman web yang berunsur negatif.

Kemahiran Kemahiran sosial memberi penekanan kepada


Sosial kebolehan sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain
dalam sesuatu situasi sosial yang boleh diterima oleh
masyarakat dan pada masa yang sama bermanfaat
kepada diri dan orang lain. Kemahiran sosial ini boleh
diajar dengan menggunakan pelbagai kaedah
pengajaran.

8
BIDANG PEMBELAJARAN 1
NILAI BERKAITAN DENGAN
PERKEMBANGAN DIRI
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.1 Kepercayaan kepada Tuhan Tuhan pencipta alam

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai i. Menerima hakikat bahawa i. Perbincangan tentang kelebihan dan
Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan
pencipta alam dan mematuhi segala kekurangan dan kelebihan diri kekurangan diri
x Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan
suruhan Nya berlandaskan pegangan ialah anugerah Tuhan
- Anggota yang tersusun rapi dan wajah
agama masing-masing selaras dengan ii. Mengumpul maklumat tentang
yang menarik kurniaan Tuhan
prinsip Rukun Negara. ii. Memelihara keunikan alam pencapaian dan keunikan golongan
- Keunikan setiap individu walaupun cacat
semesta ciptaan Tuhan yang cacat anggota
anggota
- Keunikan alam semesta
iii. Lawatan ke hutan simpan atau hutan
(Flora dan fauna, bentuk muka bumi
rekreasi
seperti sungai, gunung-ganang dan laut)

1.2 Amanah Amanah tanggungjawab semua

Sikap bertanggungjawab yang boleh Amanah dalam setiap urusan i. Amanah dalam menjalankan Perbincangan tentang tugas yang
menimbulkan kepercayaan dan x Amanah dalam menjalankan tugasan dan tugas di sekolah diamanahkan dan cara melaksanakannya
keyakinan orang lain. tanggungjawab di sekolah dengan sempurna agar menimbulkan
- Pengurusan wang persatuan atau kelab ii. Melaksanakan tugas seharian kepercayaan dan keyakinan orang lain
tanpa penyelewengan dengan amanah
- Urusan jual beli barangan

10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.3 Harga Diri Kesedaran dan penerimaan diri untuk mencapai


kesejahteraan hidup

Keupayaan dan keyakinan diri agar Kenali diri sendiri i. Sentiasa menjaga maruah i. Sumbang saran tentang cara
mampu memulia dan menjaga maruah x Maruah diri mesti dipelihara diri memelihara maruah diri
diri dalam kehidupan. x Kekuatan diri dihargai dan kelemahan diri
diperbaiki ii. Menerima dan ii. Menghasilkan karangan kreatif tentang
x Hala tuju kehidupan harus ditentukan menghargai hala tuju kehidupan
keistimewaan diri

1.4 Bertanggungjawab Bertanggungjawab terhadap diri dan


persekitaran

Kesanggupan diri seseorang untuk Kesihatan diri dan persekitaran yang bersih i. Menjaga kesihatan diri i. Pemeriksaan kebersihan tubuh badan
memikul dan melaksanakan tugas serta x Pemakanan yang seimbang
kewajipan dengan sempurna. x Penjagaan tubuh badan ii. Menjaga persekitaran ii. Melukis poster tentang pemakanan
x Kecergasan fizikal supaya sentiasa bersih yang seimbang
x Kebersihan persekitaran
iii. Menghasilkan buku skrap tentang
- Rumah penjagaan tubuh badan
- Sekolah
- Tempat awam iv. Gotong-royong / kerja amal
membersihkan kelas dan kawasan
sekolah

11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.5 Hemah Tinggi Berbudi bahasa budaya hidup kita

Beradab sopan dan berbudi Amalan bersopan santun dalam kehidupan Sentiasa bertutur dan berkelakuan i. Lakonan untuk menunjukkan tingkah
pekerti mulia dalam pergaulan seharian sopan dalam pelbagai situasi laku yang sopan dalam pelbagai
seharian. x Adab pertuturan yang sopan situasi
- Lembut dalam tutur kata
- Bertegur sapa ii. Mengumpul gambar tentang tingkah
laku yang sopan dan melekatkannya
x Tingkah laku yang sopan dalam buku skrap
- Adab di meja makan
- Adab menyambut tetamu
- Adab menggunakan kemudahan awam

1.6 Toleransi Kemampuan memahami keunikan individu


asas perpaduan hidup

Kesanggupan bertolak ansur, sabar Toleransi menjamin perpaduan Bertolak ansur terhadap sebarang Membuat perbandingan dalam pelbagai
dan mengawal diri bagi x Kepentingan amalan toleransi dalam perbezaan yang wujud dalam aspek seperti kebolehan, pemikiran, status
mengelakkan berlakunya pelbagai aspek kerana setiap individu masyarakat sosio ekonomi dan agama di kalangan
pertelingkahan dan perselisihan mempunyai persamaan dan perbezaan murid dan mempamerkan hasil
faham demi kesejahteraan hidup. - Kebolehan perbandingan tersebut di sudut bacaan
- Pemikiran
- Status sosioekonomi
- Agama / Kepercayaan

12
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.7 Berdikari Sikap berdikari menjamin kejayaan

Kebolehan dan kesanggupan Amalan berdikari dalam kehidupan seharian Melakukan sesuatu tugas atau Menghasilkan peta minda tentang
melakukan sesuatu tanpa x Kepentingan sikap berdikari untuk kewajipan tanpa bergantung kepada perlakuan yang menunjukkan sikap
bergantung kepada orang lain. kejayaan hidup orang lain berdikari di rumah dan sekolah
- Rumah
- Sekolah

1.8 Kerajinan Amalan kerajinan menjamin kemajuan

Usaha yang berterusan penuh Kerajinan pemangkin untuk mencapai matlamat Bersikap rajin untuk mencapai Mengumpul cerita dan keratan akhbar
dengan semangat ketekunan, hidup kejayaan dalam hidup tentang sikap rajin beberapa orang murid
kecekalan, kegigihan, dedikasi dan x Sikap kerajinan dalam melakukan sesuatu sehingga mereka berjaya dan menjadi
berdaya maju dalam melakukan perkara terkenal serta membincangkan bagaimana
sesuatu perkara. - Cekal mereka memperolehi kejayaan
- Daya usaha
- Dedikasi
- Gigih
- Tekun

13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.9 Kasih Sayang Kasih sayang asas kesejahteraan hidup

Kepekaan dan perasaan cinta yang Nyawa anugerah Tuhan yang amat berharga Menghargai nyawa dan tidak terlibat i. Perbincangan tentang gejala yang
mendalam serta berkekalan yang x Sayang akan nyawa dalam kegiatan yang membahayakan membahayakan diri dan menjejaskan
lahir daripada hati yang ikhlas - Diri maruah
- Orang lain
ii. Menghasilkan sebuah sajak yang
bertema `Sayang akan diri’

1.10 Keadilan Keadilan asas keharmonian keluarga

Tindakan dan keputusan yang Amalan keadilan dalam institusi kekeluargaan Berlaku adil dalam setiap tindakan Menghasilkan skrip berdasarkan satu
saksama serta tidak berat sebelah. x Amalan keadilan di kalangan anggota keluarga dengan anggota keluarga situasi tentang amalan keadilan dalam
- Pembahagian tugas dan tanggungjawab sebuah keluarga dan main peranan sebagai
- Pembahagian barangan salah seorang anggota dalam keluarga
- Pendidikan

14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.11 Rasional Sikap rasional dalam membuat pertimbangan

Boleh berfikir berdasarkan alasan Ketelitian menilai pelbagai maklumat Menilai dengan teliti kesahihan Mengumpul dan membandingkan maklumat
dan bukti yang nyata dan dapat x Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea sesuatu maklumat daripada pelbagai sumber sebelum
mengambil tindakan berasaskan atau maklumat daripada pelbagai sumber membuat sesuatu pertimbangan
pertimbangan yang wajar. - Internet
- Khabar angin

1.12 Kesederhanaan Amalan kesederhanaan menjamin kesejahteraan


hidup

Bersikap tidak keterlaluan dalam Kesederhanaan sebagai amalan hidup Bersederhana dalam kehidupan i. Merancang perbelanjaan mingguan
membuat pertimbangan dan x Cara hidup sederhana walaupun seharian
tindakan sama ada dalam pemikiran, berkemampuan ii. Mengenalpasti seorang rakan yang
pertuturan atau perlakuan tanpa - Perbelanjaan bersikap sederhana dalam
mengabaikan kepentingan diri dan - Pemakanan perbelanjaan dan menceritakan perihal
orang lain. - Rekreasi sikapnya yang boleh dijadikan teladan

15
BIDANG PEMBELAJARAN 2
NILAI BERKAITAN DENGAN
KEKELUARGAAN
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Kasih sayang amalan suci

Perasaan cinta, kasih dan sayang Kasih sayang memupuk hubungan harmonis Mengamalkan kasih sayang Mencari maklumat tentang kasih sayang
yang mendalam dan berkekalan dengan anggota keluarga terhadap anggota keluarga seperti mengikut perspektif pelbagai agama
terhadap keluarga. x Kepentingan amalan kasih sayang yang dituntut oleh agama
mengikut perspektif pelbagai agama
- Islam
- Buddha
- Kristian
- Hindu
- Sikh

5.5 Hormat dan Taat kepada Anggota Hormat-menghormati asas keluarga harmoni
Keluarga

Memuliakan setiap anggota keluarga Hormat-menghormati sesama anggota keluarga Menghormati setiap anggota i. Melakonkan cara menghormati anggota
dengan berinteraksi dan memberi x Cara menghormati anggota keluarga keluarga keluarga
layanan secara bersopan untuk - Layanan
mewujudkan keluarga yang harmoni. - Memberi perlindungan ii. Menghasilkan sajak yang bertemakan
- Meraikan ‘Hormat-menghormati antara anggota
- Mendoakan keluarga’

17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2.3 Mengekalkan Tradisi Tradisi keluarga perlu dipelihara


Kekeluargaan

Menerima, menghormati dan Amalan tradisi kekeluargaan menjamin kehidupan Mengenal pasti dan menerima i. Menyediakan carta salasilah keluarga
mengamalkan sesuatu kebiasaan, berkeluarga tradisi yang diamalkan dalam
adat dan kepercayaan yang diwarisi x Amalan tradisi kekeluargaan dalam keluarga ii. Simulasi tentang amalan tradisi
secara turun-temurun dalam kehidupan seharian kekeluargaan semasa ziarah-menziarahi
keluarga. - Panggilan berdasarkan ikatan
kekeluargaan
- Ziarah-menziarahi

2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Anggota keluarga bertanggungjawab


keluarga sejahtera
Kewajipan yang harus
dilaksanakan oleh setiap individu Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab Melaksanakan kewajipan sebagai i. Main peranan sebagai anggota keluarga
terhadap keluarga untuk bersama anggota keluarga dalam menjaga kebersihan
melahirkan keluarga bahagia, x Peranan setiap anggota keluarga
meningkatkan imej dan menjaga - Ibu bapa ii. Menghasilkan esei tentang kewajipan
maruah keluarga. - Anak-anak setiap anggota keluarga
- Anggota keluarga lain

18
BIDANG PEMBELAJARAN 3
NILAI BERKAITAN DENGAN
ALAM SEKITAR
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Alam sekitar warisan kita


Sekitar

Kesedaran tentang perlunya Menjaga alam sekitar dengan i. Melukis poster / mencipta cogan kata
Keseimbangan alam sekitar menjamin
memelihara dan memulihara alam bertanggungjawab tentang keseimbangan alam sekitar
kesejahteraan semua hidupan
sekeliling untuk mengekalkan
x Kepentingan keseimbangan alam sekitar
keseimbangan ekosistem. ii. Sumbang saran tentang kepentingan
kepada semua hidupan
keseimbangan alam sekitar
- Manusia
- Haiwan
- Tumbuh-tumbuhan

5.5 Keharmonian antara Manusia dengan Persekitaran yang bersih dan selesa
Alam Sekitar mewujudkan suasana harmonis

Keadaan saling memerlukan Penjagaan persekitaran tanggungjawab bersama Menjaga persekitaran supaya i. Sumbang saran tentang kepentingan
hubungan yang harmonis antara x Penjagaan persekitaran untuk keselesaan bersih untuk menjamin hidup yang penjagaan persekitaran
manusia dengan alam sekeliling hidup selesa
supaya kualiti kehidupan manusia - Rumah ii. Gotong-royong
dan alam sekeliling terpelihara. - Sekolah
- Tempat awam

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3.3 Kemapanan Alam Sekitar Hutan sebagai khazanah kehidupan

Pengekalan keseimbangan alam Sumbangan hutan kepada hidupan dan Menyokong pelbagai usaha i. Sumbang saran tentang isu-isu alam
sekeliling sebagai tanggungjawab tanggungjawab manusia mengekalkannya melindungi khazanah hutan sekitar
bersama untuk kesejahteraan hidup. x Perlindungan terhadap hidupan liar daripada kemusnahan
x Pemeliharaan hutan sebagai sumber ii. Menyenaraikan cara mengekalkan hutan
ekonomi

3.4 Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar Manusia yang rasional sentiasa peka
terhadap masalah alam sekitar

Prihatin terhadap persoalan yang Prihatin terhadap masalah berkaitan dengan Prihatin terhadap kesan i. Menghasilkan buku skrap tentang jenis,
berkaitan dengan alam sekeliling alam sekitar pencemaran alam sekitar sebab dan akibat pencemaran alam
dan berusaha menyelesaikannya. x Pencemaran alam
- Udara ii. Kajian kes tentang pencemaran alam
- Air
- Darat

21
BIDANG PEMBELAJARAN 4
NILAI BERKAITAN DENGAN
PATRIOTISME
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4.1 Cinta akan Negara Kenali negara, cintai negara

Perasaan sayang dan bangga Keindahan alam semula jadi kebanggaan kita Berbangga dan menyayangi i. Membuat kolaj / model tentang keindahan
kepada negara serta meletakkan x Perasaan menghargai dan menyayangi keindahan alam di negara sendiri alam semula jadi
kepentingan negara melebihi keindahan alam semula jadi
kepentingan diri. - Sungai dan pantai ii. Mencipta / mendeklamasikan puisi yang
- Gunung-ganang menggambarkan keindahan alam semula
jadi

4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara Identiti negara lambang kedaulatan negara

Kepatuhan dan kesetiaan yang


berkekalan kepada Raja dan Lambang dan lagu identiti negara tanda kesetiaan i. Mengenali lambang-lambang Menghasilkan buku skrap tentang gambar-
Negara. kepada raja dan negara kebesaran negara gambar lambang kebesaran negara
x Kepentingan menghormati dan menghayati
identiti negeri dan negara ii. Menghormati lambang dan identiti
- Bendera negara
- Jata
- Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri

23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2.4 Sanggup Berkorban untuk Negara Sanggup berkorban demi mempertahankan


ibu pertiwi

Kerelaan melakukan atau Rakyat berkorban nyawa demi negara Sanggup berkorban jiwa dan raga i. Menemuramah seorang anggota
menyerahkan sesuatu termasuk Tanggungjawab dan peranan pasukan untuk negara. keselamatan tentang tanggungjawab dan
nyawa sebagai tanda kebaktian keselamatan peranannya
untuk negara. - Tentera
- Polis ii. Memilih seorang tokoh dan menulis
- Bomba tentang biodata dan perjuangannya
x Perjuangan tokoh yang mempertahankan
negara
- Lt. Adnan Saidi
- Datuk Bahaman
- Tok Janggut

24
BIDANG PEMBELAJARAN 5
NILAI BERKAITAN DENGAN
HAK ASASI MANUSIA
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak Hak kanak-kanak terjaga, generasi akan


datang sejahtera

Membela, memberi naungan dan Hak asasi kanak-kanak tanggungjawab bersama Menerima hakikat bahawa setiap Mengumpul dan melaporkan maklumat
memelihara hak kanak-kanak bagi x Tanggungjawab golongan dewasa kanak-kanak mempunyai hak untuk tentang pencabulan hak asasi kanak-kanak di
menjamin kehidupan mereka yang memastikan setiap kanak-kanak berhak menikmati kehidupan yang sempurna seluruh dunia.
sempurna. mendapat dan menikmati keperluan hidup
- Makanan
- Pakaian

5.5 Menghormati Hak Wanita Wanita berhak mendapat layanan yang baik

Melindungi dan mengiktiraf wanita Layanan yang baik merupakan keistimewaan Memberikan layanan yang baik Mengadakan perbahasan ringkas bertajuk
sebagai individu yang boleh memberi untuk wanita kepada wanita ‘Wanita berhak mendapat layanan yang baik’
sumbangan dalam pembangunan x Sifat kelembutan wanita bukan penghalang
keluarga, masyarakat dan negara. daripada mendapat keistimewaan
- Pengagihan tugas
- Penjagaan maruah diri
(Tiada gangguan seksual )

26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

5.5 Melindungi Hak Pekerja Hak asasi pekerja dipelihara, kebajikan


mereka terbela

Menghormati, menghargai dan Kebajikan pekerja tanggungjawab bersama Menerima hakikat bahawa semua Menyenaraikan dan membincangkan
mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan x Setiap pekerja berhak mendapat pelbagai pekerja mempunyai hak yang perlu kemudahan yang diperlukan di tempat kerja.
sumbangan golongan pekerja dalam kemudahan dihormati
pembangunan negara. - Gaji
- Cuti
- Keselamatan

5.5 Menghormati Hak Golongan Kurang Semua insan yang dilahirkan mulia di sisi
Berupaya Pencipta

Memberi layanan yang bersopan kepada Hargai golongan kurang berupaya dengan Menerima hakikat dan menginsafi diri Menulis esei bertajuk menghormati hak
golongan kurang berupaya supaya tidak memahami mereka bahawa tiada seorang insan pun golongan kurang berupaya
berasa tersisih dan mengiktiraf mereka x Kemampuan memahami punca kecacatan dilahirkan dengan penuh
sebagai insan ciptaan Tuhan. seseorang akan menginsafkan diri kesempurnaan
- Kelahiran
- Keturunan
- Kemalangan
- Penyakit

27
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

5.5 Melindungi Hak Pengguna Konsep pengguna asas kesedaran semua

Membela dan memelihara hak individu Hormati hak pengguna untuk mendapatkan Menerima hakikat bahawa diri sendiri Menulis surat kepada pihak berkenaan
untuk menjadi pengguna yang berilmu, keperluan asas adalah pengguna yang mempunyai membuat aduan tentang perkhidmatan
mendapat perkhidmatan serta barangan x Hak pengguna untuk mendapatkan hak dan tanggungjawab kesihatan / sanitasi yang kurang memuaskan
yang berkualiti dan tidak mudah barangan dan keperluan asas untuk
dieksploitasi. kehidupan
- Makanan
- Pakaian
- Tempat tinggal
- Kesihatan
- Pendidikan
- Sanitasi

28
BIDANG PEMBELAJARAN 6
NILAI BERKAITAN DENGAN
DEMOKRASI
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

BIDANG PEMBELAJARAN 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang- Disiplin diri asas pembentukan sahsiah mulia
Undang

Menerima dan mematuhi peraturan Pembentukan disiplin bermula di rumah dan Mematuhi segala peraturan di rumah Membincangkan program yang boleh dijalankan
dan undang-undang yang telah sekolah dan di sekolah oleh pihak sekolah untuk mengelakkan murid-
ditentukan tanpa mengira sesiapa dan x Tanggungjawab mematuhi setiap peraturan murid terlibat dalam kegiatan salah laku
di mana seseorang itu berada. - Di rumah
- Di sekolah

6.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan bersuara asas masyarakat


demokrasi

Kebebasan berucap dan Keperluan kebebasan bersuara memupuk Memberikan pendapat dan Simulasi tentang ‘Parlimen Mini’
mengeluarkan fikiran dengan batasan kesejahteraan hidup bermasyarakat meluahkan perasaan mengikut
tertentu bagi menjaga keselamatan x Kebebasan memberi pendapat atau batasan
dan ketenteraman. pandangan
x Kebebasan menyatakan perasaan

30
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

6.3 Kebebasan Beragama Rakyat Malaysia menganuti pelbagai agama

Kebebasan setiap individu untuk Amalan keagamaan membentuk peribadi Menghormati amalan pelbagai Mengumpul maklumat dan membincangkan
menganuti dan mengamalkan x Amalan keagamaan dalam kehidupan harian agama tentang amalan pelbagai agama
agamanya seperti yang diperuntukkan mengikut setiap agama
dalam Perlembagaan Malaysia. - Cara beribadat
- Perihal makanan

6.4 Penglibatan Diri dalam Murid berjaya, sekolah cemerlang


Pembangunan Negara

Kebebasan untuk melibatkan diri Warga sekolah yang giat cergas menjamin Bertanggungjawab menjalankan i. Membina carta aliran pelan tindakan bagi
dalam pelbagai aktiviti pembangunan kejayaan sesebuah sekolah tugas yang diberi bagi menjayakan menunjukkan cara melaksanakan tugas
negara dengan mematuhi peraturan, x Usaha melibatkan diri bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah yang diberi
undang-undang dan Perlembagaan aktiviti anjuran sekolah
Malaysia. - Hari Guru ii. Membuat laporan kumpulan tentang tugas
- Hari Sukan yang dijalankan semasa menjayakan
- Minggu Kokurikulum aktiviti sekolah
- Hari Anugerah Cemerlang

31
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

6.5 Sikap Keterbukaan Sikap terbuka membina keyakinan diri

Bersedia memberi dan menerima Sikap terbuka dalam tindakan Bersikap terbuka dan mampu Menghasilkan dialog tentang sikap keterbukaan
pandangan, pembaharuan dan kritikan x Setiap pandangan dan keputusan diterima mengawal perasaan dan melakonkan dialog tersebut
selaras dengan kebenaran fakta dan dan dihormati
norma masyarakat Malaysia. - Mengawal emosi

32
BIDANG PEMBELAJARAN 7
NILAI BERKAITAN DENGAN
KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

BIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

7.1 Hidup Bersama Secara Aman Amalan hidup yang harmonis asas
kesejahteraan

Hidup berbaik-baik antara satu sama Hubungan yang harmonis memupuk kemesraan Menunjukkan sikap yang mesra demi Mengadakan kempen untuk mewujudkan
lain dengan mengutamakan x Hubungan yang baik di semua peringkat keharmonian hidup hubungan mesra di kalangan warga sekolah
kedamaian dan keharmonian hidup - Sekolah dan masyarakat
tanpa mengira agama, bangsa dan - Masyarakat Contoh : Kempen Masyarakat Penyayang
budaya. peringkat sekolah

7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Semangat kekitaan mewujudkan suasana


yang aman

Usaha yang baik dan membina yang Saling membantu untuk kesejahteraan bersama Menunjukkan sikap suka membantu Menyediakan satu pelan tindakan bagi
dilakukan bersama pada peringkat x Hidup bermasyarakat untuk kebaikan bersama mengadakan projek kemasyarakatan
individu, komuniti atau negara untuk - Jiran tetangga
mencapai sesuatu matlamat. - Berpersatuan

34
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KBSM
PENDIDIKAN MORAL

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

7.3 Saling Menghormati antara Negara Saling menghormati kedaulatan sesebuah


negara asas kemantapan hubungan

Menghargai dan memuliakan Saling menghormati kedaulatan sesebuah Menghormati kedaulatan negara Mengumpulkan maklumat tentang pelbagai
hubungan antara negara untuk negara sendiri dan negara lain demi ideologi negara di dunia dan
menjamin kesejahteraan sejagat. x Hormati sistem pemerintahan, ideologi dan mengekalkan keamanan sejagat membincangkannya
kedaulatan undang-undang negara lain
(Eksekutif, legislatif dan kehakiman)

35