Anda di halaman 1dari 26

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM

TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 2
NILAI BERKAITAN DENGAN
KEKELUARGAAN

17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

18
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI B ERKAITAN DEN GAN KEKELUAR GAAN

KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN


NILAI

2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Kasih sayang asas keluarga bahagia

Perasaan cinta, kasih dan sayang yang Kebahagia an keluarga tanggungjawab bersama Menyayangi ibu bapa dan anggota i. Peta minda tentang ciri-ciri kelu arga
mendala m dan berkekala n terhadap • Kasih dan sayang terhadap anggota keluarga yang la in bahagia
keluarga. keluarga
• Hubungan kelu arga yang harmonis ii. Main peranan sebagai anak yang
menyayangi ibu bapa dan anggota
keluarga yang la in

2.2 Hormat dan Taat kepada Anggota Pegangan agama menjamin keluarga bahagia
Keluarga

Memuliakan setiap anggota keluarga Hormat dan taat kepada ibu bapa tuntutan agama Memulia dan mentaati ib u bapa i. Menyenaraikan perlakuan yang
dengan berinteraksi dan memberi • Kedudukan ibu bapa mengikut perspektif seperti yang dituntut agama menunju kkan sikap hormat dan taat
layanan secara bersopan untuk agama kepada anggota kelu arga
mewujudkan kelu arga yang harmoni. - Islam
- Buddha ii. Mengumpul maklumat darip ada pelbagai
- Hindu media dan membincangkan tentang
- Kristian kedudukan ibu bapa mengikut perspektif
- Sikh agama

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

2.3 Mengekalkan Tradisi Tradisi kekeluargaan warisan berharga


Kekeluargaan

Menerima, menghormati dan Amalan adat menghidupkan tradisi kekelu argaan Mematuhi adat dan tradisi yang Mengumpul gambar beserta penerangan
mengamalkan sesuatu kebia saan, adat • Amalan tradisi ole h kelu arga sejak turun- diamalkan oleh kelu arga ringkas mengenai adat dan tradisi kelu arga
dan kepercayaan yang diwarisi secara temurun dan menghasilkan buku skrap
turun-temurun dala m keluarga. - Sambutan sesuatu perayaan bersama
keluarga

2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Tanggungjawab terhadap keluarga ialah satu


amanah

Kewajipan yang harus dilaksanakan ole h Maju diri demi kebahagia an hidup keluarga i. Belajar bersungguh-sungguh Membina carta roda masa depan yang
setiap individ u terhadap keluarga untuk • Sikap bertanggungja wab untuk memajukan untuk kemajuan diri dan menunju kkan kemaju an diri dalam pendid ikan
melahirkan kelu arga bahagia , diri dan kelu arga keluarga dan kerjaya
meningkatkan imej dan menjaga maruah - Pendidikan
keluarga. - Kerjaya ii. Menjalankan tanggungja wab
terhadap keluarga

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 3
NILAI BERKAITAN DENGAN
ALAM SEKITAR
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

22
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 3 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN ALAM SEK ITAR

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Persekitaran berkualiti kesejahteraan


Sekitar bersama

Kesedaran tentang perlunya memelihara Keceriaan sekolah tanggungja wab bersama Menjaga persekitaran supaya i. Menjaga dan menceria kan kawasan
dan memulihara alam sekelilin g untuk • Tanggungja wab memelihara dan sentiasa bersih dan segar di sekola h
mengekalkan keseimbangan ekosistem. memulihara persekitaran sekola h
- Kebersih an dan penghijauan ii. Membuat penila ian tentang kebersih an
persekitaran sekola h kawasan-kawasan di sekola h

3.2 Keharmonian antara Manusia dengan Air sumber alam berharga


Alam Sekitar

Keadaan saling memerlukan hubungan Air nadi kehidupan Menjaga kebersihan sumber air dan i. Menghasilkan poster bertemakan `Air ’
yang harmonis antara manusia dengan • Kepentin gan air dala m kehidupan mengela kkan pembaziran
alam sekelilin g supaya kualiti kehidupan - Punca air dan kegunaannya ii. Buku skrap:
manusia dan ala m sekelilin g terpelih ara. - Tanggungja wab menjaga kebersih an - Kepentingan air
sumber air
- Penjimatan air

23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

3.3 Kemapanan Alam Sekitar Perlindungan santuari hidupan


tanggungjawab bersama

Pengekalan keseimbangan ala m Zon persisiran pantai perlu dilindungi Melibatkan diri dalam melindungi i. Tayangan video mengenai perlindungan
sekelilin g sebagai tanggungjawab • Pembangunan terkawal di zon persisiran zon persisiran pantai santuari.
bersama untuk keseja hteraan hid up. pantai
• Pengekalan kawasan terumbu karang untuk ii. Mengadakan aktiviti membersihkan
pembiakan hid upan marin persisiran pantai.

3.4 Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar Bencana alam ialah fenomena semulajadi

Prihatin terhadap persoalan yang Peka terhadap kejadian bencana ala m demi Peka terhadap kejadian dan kesan i. Membina peta aliran yang menunju kkan
berkaitan dengan ala m sekelilin g dan keselamatan bersama bencana alam serta mengenal pasti persedia an yang dibuat dalam menghadapi
berusaha menyele saikannya. • Kesan bencana ala m kepada ala m sekitar langkah-langkah persediaan dalam bencana alam.
• Persedia an menghadapi bencana alam menghadapi bencana ala m
ii. Mengumpul maklumat darip ada media
cetak atau ele ktronik dan berbin cang
tentang bencana ala m.

iii. Melakonkan satu latih an kecemasan.

24
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 4
NILAI BERKAITAN DENGAN
PATRIOTISME
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTIS ME

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL CADANGAN AKTIVITI


PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

4.1 Cinta akan Negara Nikmat dan keselesaan hidup tanda


kemakmuran negara

Perasaan sayang dan bangga kepada Kemudahan awam dan perkhidmatan sosial Berbangga serta menggunakan Surat kepada sahabat di luar negeri
negara serta meletakkan kepentingan negara tanggungja wab bersama sebaik-baiknya segala perkhid matan menceritakan tentang rasa bangga tentang
negara melebihi kepentingan diri. • Perasaan bangga dengan kemudahan dan kemudahan yang disedia kan kemudahan awam/perkhid matan sosia l yang
awam dan perkhidmatan sosia l negara oleh keraja an ada dala m negara
• Sikap bertanggungja wab menjaga
kemudahan awam dan perkhid matan sosia l
yang terdapat dalam negara

4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara Raja dan pemimpin ialah payung negara

Kepatuhan dan kesetiaan yang Kesetiaan kepada raja dan negara iala h i. Menghormati dan mentaati i. Menunju kkan rakaman pertabala n Yang Di
berkekalan kepada Raja dan Negara. kewajip an bagi setiap rakyat upacara dan majlis rasmi yang Pertuan Agong/Sultan dan membuat
• Tatalaku dala m majlis yang dihadiri oleh dihadiri oleh pembesar negara perbincangan tentang tata laku dala m
pembesar negara majlis tersebut.
• Taat setia kepada raja dan negara ii. Menyokong dan menyertai
- Hari Keputeraan program-program sambutan hari ii. Merancang dan menyertai program Hari
- Hari Kebangsaan kebesaran negara Kebangsaan di perin gkat sekolah
- Pertabala n Raja - Melukis/mewarna/mengibar Bendera
Malaysia
- Sudut patrio tisme di dala m kelas

27
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL CADANGAN AKTIVITI


PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

4.3 Sanggup Berkorban Sanggup berkorban demi kebajikan


untuk Negara masyarakat dan kemakmuran negara

Kerelaan melakukan atau menyerahkan Kesanggupan melib atkan diri dalam aktiviti Sanggup mengambil bahagian Membuat laporan tentang aktiviti
sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kemasyarakatan dalam aktiviti kemasyarakatan demi kemasyarakatan yang pernah disertai.
kebaktian untuk negara. • Sedia mengorbankan masa dan tenaga negara
dalam kerja -kerja amal
- Ekonomi
- Kesihatan
- Pendidikan
- Sukan

28
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 5
NILAI BERKAITAN DENGAN
HAK ASASI MANUSIA
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

30
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak Persekitaran mempengaruhi pertumbuhan


kanak-kanak

Membela, me mberi naungan dan Ibu bapa pelindung kanak-kanak Menyedari kanak-kanak berhak Berbincang dan menghasilkan buku skrap
memelihara hak kanak-kanak bagi • Tanggungja wab ibu bapa memastikan mendapat pendid ikan dan tentang persekitaran yang sele sa untuk
menjamin kehid upan mereka yang anak-anak mendapat kehidupan sempurna perlindungan untuk menja min kanak-kanak
sempurna. - Pendidikan kehidupan yang sempurna - Tempat tinggal
- Perlindungan - Suasana pembela ja ran

5.2 Menghormati Hak Wanita Pengiktirafan hak wanita menjamin


pembangunan insan

Melindungi dan mengiktiraf wanita Hak wanita tanggunggjawab bersama Bersikap terbuka dala m mengikfiraf Mengumpul maklumat dari media cetak dan
sebagai in divid u yang boleh memberi • Peka terhadap hak wanita wanita sebagai golo ngan yang media elektronik mengenai pengeksplo itasia n
sumbangan dalam pembangunan - Hal-hal kebajikan berkebolehan, berpotensi dan wanita dan mempamerkan di kelas
keluarga, masyarakat dan negara. - Peluang kenaikan pangkat bermaruah
- Pengeksploitasian
- Iklan

31
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

5.3 Melindungi Hak Pekerja Majikan yang prihatin meningkatkan


produktiviti negara

Menghormati, menghargai dan Majikan prih atin pekerja berja ya Menerima hakikat bahawa kebajikan i. Mengumpul ikla n kerja dari akhbar dan
mengiktiraf perkhid matan, jasa dan • Tanggungja wab majikan dalam menjaga pekerja merupakan tanggungja wab membuat perbandingan tentang
sumbangan golongan pekerja dalam kebajikan pekerja majikan kemudahan serta faedah yang ditawarkan
pembangunan negara. - Keselesaan tempat kerja
- Peluang meningkatkan kerja ya ii. Simulasi
- Kemudahan berekreasi - Mewawancara dengan pekerja atau
majikan tentang kebajikan pekerja

5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Golongan kurang berupaya insan ciptaan
Berupaya Tuhan

Memberi layanan yang bersopan kepada Prihatin terhadap golo ngan kurang berupaya Memberi layanan dan sokongan i. Lawatan ke pusat spastik atau kelas
golongan kurang berupaya supaya tidak • Golongan kurang berupaya memerlukan yang baik kepada golo ngan kurang pendidikan khas dan membuat laporan
berasa tersisih dan mengiktiraf mereka layanan dan sokongan daripada pelbagai berupaya
sebagai in san cip taan Tuhan. pihak ii. Tayangan video berkaitan golo ngan
- Keluarga kurang berupaya dan berbincang tentang
- Rakan sebaya layanan yang diberi
- Anggota masyarakat

32
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

5.5 Melindungi Hak Pengguna Kesedaran pengguna tanda masyarakat


matang

Membela dan memelihara hak individu Pendidikan kepenggunaan asas kepekaan Menyedari dan mengenal pasti hak i. Mengumpul, membincang dan
untuk menjadi pengguna yang berilmu, pengguna pengguna untuk mendapat mempamerkan maklumat tentang hak
mendapat perkhidmatan serta barangan • Kepekaan pengguna terhadap hak dan perlindungan dan maklumat tentang pengguna daripada media cetak dan
yang berkualiti dan tidak mudah tanggungjawab barangan dan perkhidmatan elektronik
dieksplo itasi. - Maklumat tentang barangan dan
perkhidmatan supaya mudah membuat ii. Menulis surat aduan kepada Persatuan
pilihan dan mengela kkan penip uan Pengguna tentang barangan/perkhid matan
- Perlindungan daripada penggunaan yang tidak memuaskan
barangan dan perkhidmatan yang
membahayakan

33
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 6
NILAI BERKAITAN DENGAN
DEMOKRASI
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN DUA

35
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 6 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN D EMOKRASI

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang menjamin kesejahteraan


Undang-undang hidup masyarakat

Menerima dan mematuhi peraturan dan Undang-undang menja min keselamatan Mematuhi peraturan dan undang- i. Mencari maklumat mengenai kesala han-
undang-undang yang telah ditentukan di jala n raya undang jala n raya bagi menjamin kesalahan di jala n raya
tanpa mengira sesiapa dan di mana • Patuhi undang-undang dan peraturan keselamatan diri dan orang lain
seseorang itu berada. jalan raya ii. Ceramah keselamatan di jala n raya ole h
• Tidak terlib at dalam perbuatan yang pegawai JPJ atau Polis
menyalahi undang-undang jala n raya
- Perlumbaan haram iii. Mempamerkan keratan akhbar yang
- Memandu tanpa lesen berkaitan dan mengadakan perbin cangan
- Memandu dala m keadaan mabuk tentang pentingnya mematuhi peraturan
- Kecuaian pejala n kaki dan undang-undang jala n raya

6.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan bersuara mencerminkan keluarga


berfikiran terbuka

Kebebasan berucap dan mengelu arkan Amalan bermusyawarah sebagai budaya hidup Berbincang dengan anggota Sketsa atau main peranan sebagai anggota
fikiran dengan batasan tertentu bagi berkeluarga keluarga dala m suasana yang keluarga yang mengamalkan kebebasan
menjaga kesela matan dan ketenteraman. • Kebebasan mengelu arkan pendapat dalam harmoni bersuara dala m perbincangan secara terbuka
perbincangan keluarga dan harmoni
- Perbincangan bersama keluarga
dalam pelb agai hal
- Perasaan dan emosi dikawal

36
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

6.3 Kebebasan Beragama Kebebasan beragama lambang masyarakat


majmuk

Kebebasan setiap in divid u untuk Rakyat Malaysia merayakan pelb agai upacara Meraikan upacara keagamaan i. Perbincangan tentang perayaan
menganuti dan mengamalkan agamanya keagamaan sendiri dan menghormati upacara keagamaan sendiri dan pentingnya
seperti yang diperuntukkan dala m • Kebebasan meraikan upacara keagamaan keagamaan orang lain menghormati perayaan keagamaan
Perlembagaan Malaysia. - Sambutan Maulidur-Rasul (Islam) orang lain
- Hari Wesak (Buddha)
- Thaipusam (Hindu) ii. Menghasilkan folio tentang perayaan
- Good Frid ay (Kristian) keagamaan di Malaysia
- Hari Vasakhi (Sikh)

6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Minda yang sihat melalui aktiviti yang
Negara bermanfaat

Kebebasan untuk melibatkan diri dalam Aktiviti kemasyarakatan dija yakan bersama Melibatkan diri dalam aktiviti Menyenaraikan aktiviti luar sekola h yang
pelbagai aktiviti pembangunan negara • Penyertaan dalam aktiviti luar sekolah yang kebajikan dan kemasyarakatan demi berfaedah dan mengkaji kesannya
dengan mematuhi peraturan, undang- membina dan berfaedah pembangunan negara
undang dan Perlembagaan Malaysia. - Aktiviti kebajikan dengan masyarakat
setempat

37
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

6.5 Sikap Keterbukaan Sikap terbuka tanda kematangan fikiran

Bersedia memberi dan menerima Teguran yang membina pentin g untuk kebaikan Menerima pandangan dan teguran Main peranan
pandangan, pembaharuan dan kritikan bersama orang lain demi kebaikan bersama - Orang yang memberi teguran dan orang
selaras dengan kebenaran fakta dan • Pendapat dan teguran diterima dengan yang menerima teguran dala m sesuatu
norma masyarakat Malaysia. sikap terbuka hal.
- Akademik
- Kokurikulu m
- Bimbingan dan kaunseling

38
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 7
NILAI BERKAITAN DENGAN
KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

40
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN DUA

BIDANG PEMBELAJARAN 7 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN K EAMANAN DAN KEHARMONIAN

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

7.1 Hidup Bersama Secara Aman Perpaduan masyarakat tunggak


kesejahteraan negara

Hidup berbaik-baik antara satu sama lain Semangat kejiranan membentuk kesejahteraan Menjadi jiran yang baik boleh i. Membincangkan ciri-ciri jiran yang baik
dengan mengutamakan kedamaian dan masyarakat dicontohi oleh masyarakat
keharmonian hidup tanpa mengira • Konsep kejiranan sebagai amalan dala m ii. Projek : membantu jiran dan membuat
agama, bangsa dan budaya. kehidupan bermasyarakat laporan
- Kunjungan Muhibah
(Rumah terbuka, hari keluarga, saling
membantu, ziarah-menziarahi)

7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Hidup sepakat membawa berkat

Usaha yang baik dan membina yang Permuafakatan masyarakat untuk kebaikan Melibatkan diri dalam pelb agai Melibatkan diri dalam salah satu program
dilakukan bersama pada peringkat bersama aktiviti masyarakat untuk komuniti dan membuat laporan ringkas
individ u, komuniti atau negara untuk • Permuafakatan dala m melaksanakan tugas kesejahteraan bersama
mencapai sesuatu matlamat. kemasyarakatan
- Gotong royong
- Rukun Tetangga
- Jawatankuasa Kemajuan dan
Keselamatan Kampung
- Program Permuafakatan

41
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN DUA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

7.3 Saling Menghormati antara Negara Kesepakatan antara negara menjamin


kemakmuran sejagat

Menghargai dan memuliakan hubungan Amalan saling menghormati antara negara Menerima hakikat bahawa perasaan i. Menghasilkan buku skrap tentang
antara negara untuk menjamin menjamin kemantapan ekonomi bertola k ansur dan salin g kesepakatan antara negara serantau
kesejahteraan sejagat. • Perasaan bertola k ansur dan menghormati antara negara dalam pelb agai aspek.
hormat-menghormati antara negara untuk menjamin kesepakatan dan
kesepakatan serantau pembangunan serantau ii. Mengumpul maklumat darip ada pelbagai
sumber tentang penyelesaian secara
diplo masi isu kesempadanan antara
negara dan mempamerkan di kela s

42