Anda di halaman 1dari 39

H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N

KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

KANDUNGAN

RUKUN NEGARA ii
BIDANG PEMBELAJARAN 3 : 21
Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN iii
BIDANG PEMBELAJARAN 4 : 25
Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme
KATA PENGANTAR iv
BIDANG PEMBELAJARAN 5 : 29
PENDAHULUAN 1 Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia

BIDANG PEMBELAJARAN 6 : 34
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 3 Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi

BIDANG PEMBELAJARAN 7 : 39
PEMBINAAN KEMAHIRAN UNTUK 7 Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian
PERKEMBANGAN MORAL

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : 9
Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri

BIDANG PEMBELAJARAN 2 : 17
Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

i
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
PE ND I D I KA N M O RAL KBSM

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh
masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

ii
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan


potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahir kan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jas mani, berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan w arganegara Malaysia
yang berilmu pengetahuan, ber keterampilan, berakhlak mulia, bertanggungjaw ab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap
kehar monian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

iii
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
PE ND I D I KA N M O RAL KBSM

KATA PENGANTAR

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Moral, guru
memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan perlu peka terhadap pembinaan akhlak dengan mengambil kira
untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah
Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid laku moral. Pengajaran dan pembelajaran hendaklah dilakukan
menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan secara berkesan dengan memberi tumpuan kepada penglibatan
pengetahuan pada abad 21. murid secara aktif dalam suasana yang kondusif dan
menggembirakan.
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan pihak terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab dan
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu
mengikut ke sesuaian murid. Huraian ini diharap dapat yang mewakili badan-badan tertentu.
membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran
dan pembelajaran secara berkesan. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan
diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.
tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara
belajar, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi,
teori kecerdasan pelbagai, pembelajaran masteri,
pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran secara
konstru ktivisme, dan pembelajaran akse s kendiri. Di samping
itu, nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan
tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat
memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam
kehidupan harian dan dunia pekerjaan.

iv
PENDAHULUAN x menghormati hak asasi manusia; dan
Takrifan Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik murid x mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan.
Pendidikan
supaya menjadi insan yang bermoral atau berakhlak mulia
Moral dengan menekankan aspek perkembangan pemikiran moral, Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk
perasaan moral dan tingkah laku moral. merealisasikan semangat dan hasrat yang terkandung
dalam Rukun Negara, Wawasan 2020 dan Falsafah
Pendidikan Moral di sekolah menengah memberi tumpuan Pendidikan Kebangsaan.
kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan kemoralan
murid melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni
masyarakat Malaysia yang terdapat dalam agama, tradisi dan KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN
adat resam pelbagai kaum di negara ini. Dengan itu murid
dapat membina satu panduan hidup yang membolehkan Tujuh Untuk membolehkan murid memahami, menghayati
mereka menjadi insan yang bermoral. Ini membolehkan Bidang serta mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, sebanyak
Pembelajaran tuj uh bidang pembelajaran telah dikenal pasti dan
mereka menjadi individu yang bertanggungjawab moral dan
so sial terhadap segala keputusan dan tindakan yang nilai-nilai moral disampaikan menerusi bidang
dilakukan. pembelajaran tersebut. Selain aspek kerohanian dan
kemanusiaan, bidang pembelajaran itu juga
Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai panduan menekankan aspek kemasyarakatan dan kebudayaan.
dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari segi jasmani, Bidang pembelajaran tersebut adalah seperti yang
intelek, emosi, rohani dan sosial. berikut.

Prinsip-prinsip itu adalah : i. Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri


ii. Nilai berkaitan dengan Kekeluargaan
x bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang
iii. Nilai berkaitan dengan Alam Sekitar
lain.
iv. Nilai berkaitan dengan Patriotisme
x berpegang teguh pada ajaran agama.
v. Nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia
x prihatin kepada alam sekitar.
vi. Nilai berkaitan dengan Demokrasi
x mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup.
vii. Nilai berkaitan dengan Keamanan dan
x bersemangat patriotik.
Keharmonian

1
Rangka Pengajaran nilai berfokus pada Model Insan Menyeluruh yang
Konsepsi meliputi tiga dimensi moral yang saling berkaitan. (Rajah 1: PEMIKIRAN
Model Insan Menyeluruh). Perwatakan yang positif harus terdiri
daripada tiga dimensi moral ini, iaitu pemikiran moral, perasaan MORAL
moral dan tindakan moral. Pendidikan Moral yang efektif
seharusnya membantu murid memahami nilai-nilai moral,
menerima dan menunjukkan komitmen terhadapnya, serta PERASAAN KESEDARAN
mengamalkannya dalam kehidupan harian. Ketiga-tiga MORAL HATI NURANI
dimensi ini perlu untuk membolehkan seseorang murid
mencapai tahap kematangan moral. INSAN
BERAKH LAK
Teori perkembangan moral yang sebaik-baiknya ialah yang MULIA
mempertimbangkan ketiga-tiga dimensi ini, iaitu pemikiran
moral, perasaan moral dan tindakan moral. Perkembangan
moral yang meliputi ketiga-tiga dimensi ini akan menyubur dan
merangsangkan lagi kesedaran hati nurani yang menyebabkan
insan berkenaan berasa gembira membuat apa yang betul dan TINDAKAN
berasa bersalah jika melakukan se suatu yang tidak betul MORAL
atau tidak bermoral. Program Pendidikan Moral ini tidak
seharusnya mengabaikan aspek kesedaran hati nurani yang
berfungsi menyepadukan ketiga-tiga dimensi moral tersebut.

RAJAH 1 : MODEL INSAN MENYELURUH

2
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
Matlamat Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk
Pendidikan individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
boleh menyumbang ke arah keharmonian dan Tujuan Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu
Moral guru merancang aktiviti dan menghasilkan bahan
ke stabilan negara serta masyarakat global.
pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan
tahap kematangan murid. Buku ini juga menyediakan
Kurikulum Pendidikan Moral membolehkan murid : penerangan untuk membantu guru melaksanakan
Objektif kurikulum Pendidikan Moral dalam bilik darjah dengan
Pendidikan berkesan.
Moral i. memahami dan menghayati nilai-nilai yang
diperlukan untuk berakhlak mulia.
Penerangan Huraian Sukatan Pelajaran mengandungi bidang
Lajur pembelajaran, nilai, penerangan nilai, kandungan
ii. menyedari dan menerima kepentingan
keharmonian antara manusia dengan alam akademik, hasil pembelajaran, dan cadangan aktiviti
pembelajaran. Setiap bidang pembelajaran dan nilai
se kitar serta berusaha ke arah
mengekalkannya. diperincikan mengikut tahun. Walaupun bidang
pembelajaran dan nilai yang sama diajar pada setiap
iii. meningkatkan persefahaman dan kerjasama tahun, skop dan penekanan berbeza kerana isu moral
atau kandungan yang dikemukakan semakin kompleks
bagi mengekalkan keamanan dan
keharmonian hidup dalam negara Malaysia dan mendalam selaras dengan tahap kematangan
murid.
yang demokratik.

Format Huraian Sukatan Pelajaran menggunakan format empat


iv. mengembangkan pemikiran dan perasaan
moral dalam membuat keputusan dan Empat lajur utama, iaitu :
menyelesaikan masalah; dan Lajur
Laj ur Nilai 1
v. mempunyai iltizam untuk mengamalkan
Laj ur Kandungan Akademik 2
tingkah laku yang bermoral secara adil dan
altruistik selaras dengan nilai murni
masyarakat Malaysia. Laj ur Hasil Pembelajaran 3
Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4

3
Kandungan akademik bagi setiap tingkatan disusun
1 dengan j elas bermula dengan tema 6 diikuti oleh
2 tajuk pengajaran 7 dan huraian tajuk pengajaran
3 8 yang disertakan dengan contoh j ika perlu bagi
4 memudahkan aktiv iti pengajaran dan pembelajaran.
5
Dalam perkembangan kurikulum dan proses
6 pembelajaran, nilai dan kemahiran tidak boleh
7 dipisahkan daripada kandungan atau pengetahuan
akademik. Diandaikan bahaw a murid akan berfikir
8 secara kritikal serta bertindak lebih efektif terhadap
sesuatu isu moral j ika mereka dapat mengkaji dan
memahami konsep isu itu, asal usulnya dan kesan-
kesannya. Dengan adanya kandungan akademik
ini, murid dapat mentelaah dan mengkaji bahan
Lajur Dalam lajur ini disenaraikan nilai-nilai yang terkandung pembelajaran secara lebih terperinci. Kandungan
Nilai akademik yang dimasukkan meliputi pelbagai
di baw ah Bidang Pembelajaran. Setiap nilai disertakan bidang seperti agama, sejarah, alam sekitar, isu-isu
semasa dan dasar-dasar kerajaan. Oleh itu,
penerangannya 5 yang dipetik daripada Sukatan
kandungan akademik harus diajar serta dipelaj ari
Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Bersepadu bersama nilai dan kemahiran dalam usaha
Sekolah Menengah (Semakan). mencapai matlamat pendidikan moral.

Lajur Hasil pembelajaran ialah penerangan atau


Hasil penyataan tentang pengetahuan, kemahiran dan
Lajur Bagi setiap nilai disediakan kandungan akademik yang Pembelajaran sikap yang murid dij angka atau diharap mencapai
Kandungan diolah bersesuaian dengan kebolehan dan tahap dalam setiap tahun. Guru boleh mencerakinkan hasil
Akademik kematangan murid bermula dari diri, keluarga, pembelajaran ini dalam bentuk yang lebih spesifik
masyarakat, negara hingga ke peringkat antarabangsa. bersesuaian dengan kandungan yang disampaikan.

4
Lajur Laj ur ini memuatkan cadangan aktiv iti dan contoh
Cadangan isu atau situasi untuk pengajaran dan
Aktiviti pembelajaran. Isu atau situasi yang dikemukakan
Pembelajaran bukan sahaj a yang berkaitan dengan pengalaman
diri murid tetapi j uga meliputi hubungannya
dengan keluarga, komuniti, negara, dan peringkat
antarabangsa. Aktiviti, isu atau situasi tersebut tidak
hanya terbatas kepada cadangan yang terdapat
dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini tetapi guru
boleh mengambil contoh lain daripada pelbagai
sumber asalkan dapat memperkukuh nilai yang
diajar.

Walaupun fokus pengajaran dan pembelajaran


adalah kepada satu nilai, nilai-nilai lain yang
sesuai perlu dihubungkaitkan dan
digabungjalinkan supaya pengajaran dan
pembelajaran menjadi lebih menarik, berkesan
dan menyeluruh. Selain itu, unsur-unsur ilmu
daripada pelbagai mata pelaj aran lain harus
disepadukan dalam merancang aktiviti sama ada
di dalam atau di luar bilik darjah.

5
Contoh TINGKATAN 3
Persembahan LAJUR HASIL PEMB ELAJARAN
Lajur BIDANG PEMBELAJARAN 1: Nilai Berkaitan Dengan
Perkembangan Diri Menguruskan alam dengan penuh tanggungjawab
LAJUR NILAI sebagai tanda kesyukuran terhadap anugerah Tuhan

Nilai : Kepercayaan kepada Tuhan LAJUR CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Penerangan nilai: i. Tayangan video/gambar/slaid tentang keindahan


alam ciptaan Tuhan
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan
mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan ii. Membuat buku skrap tentang keindahan alam
agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun ciptaan Tuhan
Negara.

LAJUR KANDUNGAN AKADEMIK iii. Lawatan ke tepi pantai/sungai/hutan simpan

Tema : Hukum dan fenomena alam merupakan


peraturan yang ditetapkan olehPencipta

Taj uk pengaj aran : Pengurusan alam secara


Bertanggungjawab tanda
Bersyukur dengan anugerah
Tuhan

Huraian taj uk pengajaran :

x Pengurusan alam secara berhikmah untuk


kebaikan semua hidupan

6
PEMBINAAN K EMAHIRAN UNTUK PERKEMBANGAN MORAL pemikiran kritikal ini juga membantu murid menyelesai
masalah dan membuat keputusan yang lebih baik dan
Kemahiran Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid seterusnya berjaya dalam kerjaya mereka.
Utama menguasai kemahiran-kemahiran tertentu seperti
kemahiran generik, kemahiran berfikir secara kritis
dan kreatif, kemahiran menyelesaikan konflik dan Kemahiran Kebolehan berfikir secara kreatif membantu murid
kemahiran sosial. Penguasaan kemahiran-kemahiran Pemikiran mencari dan bertemu dengan cara penyelesaian dan
ini akan membolehkan murid menghadapi dunia Kreatif alternatif yang lebih baik ketika menghadapi masalah
ledakan maklumat dan alaf baru dengan penuh dan konflik dalam kehidupan. Pendidikan Moral
keyakinan dan sikap bertanggungjawab sosial dan memberi peluang kepada murid untuk berfikir secara
moral. Penguasaan kemahiran ini juga akan kreatif dalam menjalankan aktiviti yang bermanfaat
membantu pembinaan daya tahan dan kebolehan untuk diri sendiri dan orang lain.
menghadapi segala tekanan dan cabaran hidup di
kalangan murid. Mengajar murid kemahiran-
kemahiran ini boleh dianggap sebagai satu cara Kemahiran Penguasaan kemahiran menentang tekanan rakan
memupuk dan merangsang perkembangan moral Menentang sebaya sangat penting dalam pendidikan nilai atau
mereka. Tekanan moral, khususnya apabila kemahiran ini digunakan
Rakan
Sebaya dalam usaha pencegahan salah guna dadah atau
Kemahiran Guru boleh mengajar kemahiran penyelesaian konflik sebarang bentuk salah laku yang lain. Mengajar murid
Penyelesaian yang akan membantu murid membuat keputusan menentang tekanan rakan sebaya tidak bermakna
Konflik berasaskan nilai dengan mengambil kira perbezaan mengajar mereka tidak mempedulikan nasihat yang
nilai yang ada pada diri sendiri dan orang lain. baik daripada rakan sebaya mereka tetapi mengajar
Penguasaan kemahiran penyelesaian konflik melalui murid supaya berfikir, berbincang dengan sumber lain
Pendidikan Moral boleh membantu murid berhubung dan mempertahankan nilai moral sendiri.
atau berkomunikasi dengan orang lain secara lebih
berkesan dan mengelakkan sebarang konflik.
Kemahiran Pendidikan Moral memupuk kemahiran mengkaji masa
Mengkaji depan di kalangan murid iaitu pendekatan pembelajaran
Kemahiran Guru juga perlu mengajar murid cara menggunakan Masa yang membolehkan murid menyedari tentang isu atau
Pemikiran kemahiran pemikiran kritikal berpandukan Depan permasalahan yang berlaku pada masa yang lampau,
Kritikal pengetahuan moral supaya murid dapat menilai sama masa kini dan masa depan. Ini membantu murid
ada sesuatu tindakan atau perkara itu bermoral atau membuat ramalan, menjangka akibat serta bersedia
tidak. Dalam konteks ini, pengajaran kemahiran ini menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin
akan membantu menyemai nilai moral dalam jiwa berlaku.
murid. Kemahiran

7
Kemahiran Dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Teknologi Moral, murid diberi kesempatan mencari dan
Maklumat memperoleh sumber-sumber maklumat yang tepat
melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti
Internet, laman web, e-mail, CD-Ro m dan sidang
telekomunikasi. Aktiviti seperti ini dapat berfungsi
sebagai perangsang dan pemangkin kepada
perkembangan minda murid. Selain itu melalui
Pendidikan Moral, murid-murid dapat membuat
pertimbangan dengan mencari maklumat yang positif
dan mengelakkan mereka daripada melayari laman-
laman web yang berunsur negatif.

Kemahiran Kemahiran sosial memberi penekanan kepada


Sosial kebolehan murid untuk berkomunikasi dengan orang
lain dalam sesuatu situasi sosial yang boleh diterima
oleh masyarakat dan pada masa yang sama
bermanfaat kepada diri dan orang lain. Kemahiran
so sial ini boleh diajar dengan menggunakan pelbagai
kaedah pengajaran.

8
BIDANG PEMBELAJARAN 1
NILAI BERKAITAN DENGAN
PERKEMBANGAN DIRI

9
BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEM BANGAN DIRI

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

1.1 Kepercayaan kepada Tuhan Hukum dan fenomena alam merupakan


peraturan yang ditetapkan oleh Pencipta

Keyakinan wuju dnya Tuhan sebagai Pengurusan ala m secara bertanggungjawab Menguruskan alam dengan penuh i. Tayangan video/gambar/slaid tentang
pencip ta ala m dan mematuhi segala tanda bersyukur dengan anugerah Tuhan tanggungjawab sebagai tanda keindahan ala m ciptaan Tuhan
suruhan Nya berlandaskan pegangan x Pengurusan ala m secara berhikmah untuk kesyukuran terhadap anugerah
agama masing-masin g sela ras dengan kebaikan semua hidupan Tuhan ii. Membuat buku skrap tentang keindahan
prinsip Rukun Negara. alam ciptaan Tuhan

iii. Lawatan ke tepi pantai/sungai/hutan


simpan

1.2 Amanah Pekerja beretika negara berjaya

Sikap bertanggungja wab yang bole h Etika kerja yang positif sebagai satu budaya Bersikap amanah dalam i. Temu ramah dengan kakitangan
menimbulkan kepercayaan dan keyakinan x Amanah dala m menjalankan tugas melaksanakan tugas dengan akademik/bukan akademik di sekolah
orang lain. sebagai seorang pekerja mematuhi peraturan kerja tentang peraturan-peraturan kerja.
- Peraturan kerja
- Imej organisasi ii. Kajian kes tentang etika kerja seorang
- Banteras rasuah guru, doktor dan polis.

iii. Mengumpul maklumat darip ada media


cetak/elektronik tentang pekerja-pekerja
contoh dala m sesuatu organisasi

10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN TIGA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

1.3 Harga Diri Pegangan hidup yang teguh menjamin


maruah diri terpelihara

Keupayaan dan keyakinan diri agar Keupayaan menjaga maruah diri dala m Mengamalkan cara hidup yang i. Mencari maklumat tentang kehid upan
mampu me mulia dan menja ga maruah kehidupan sihat demi maruah diri seorang yang berja ya dalam hidup
diri dalam kehid upan. x Amalan cara hid up yang sihat
- Pegangan agama yang kukuh ii. Perbincangan tentang cara untuk
- Usaha memajukan diri dala m memajukan diri dala m pelbagai bidang
pelbagai bid ang

1.4 Bertanggungjawab Pekerja bertanggungjawab produktiviti


meningkat

Kesanggupan diri seseorang untuk Sedar tentang tanggungjawab diri sebagai Menjalankan tugas yang Menyediakan senarai tugas seorang pekerja
memikul dan melaksanakan tugas serta pekerja dipertanggungjawabkan sebagai (guru, tentera, pekerja kila ng pembuatan) dan
kewajip an dengan sempurna. x Sikap bertanggungja wab menjala nkan pekerja dengan sempurna membincangkan kesannya jika tugas tersebut
tugas sebagai seorang pekerja tidak dibuat dengan bersungguh.
- Usaha menin gkatkan produktiviti

11
NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

1.5 Hemah Tinggi Amalan berhemah tinggi menjamin


hubungan dengan individu lain

Beradab sopan dan berbudi pekerti Kesediaan menila i diri sendiri sebelu m menilai Bersedia mengakui kesila pan diri i. Menonton filem/me mbaca petikan dan
mulia dalam pergaulan seharian. orang lain dan berfikiran terbuka terhadap menilai watak-watak yang menunjukkan
x Sedar dan sanggup membetulkan kritikan dan pandangan untuk kesedia an :
kesilapan diri perkembangan diri - mengakui kesilapan diri
x Sedia menerima kritikan dan pandangan - menerima kritikan
yang membina - pandangan yang membina

ii Main peranan – situasi berkaitan dengan


menyedari dan mengakui kesila pan diri

1.6 Toleransi Toleransi kunci penyeselaian konflik

Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan Toleransi mewuju dkan persefahaman Mengamalkan sikap tole ransi i. Pemerhatian terhadap kumpula n yang
mengawal diri bagi mengela kkan x Amalan toleransi membantu semasa menyelesaikan masala h membuat aktiviti menyelesaikan
berla kunya pertelin gkahan dan menyelesaikan masala h masalah dan membuat laporan
perselisihan faham demi kesejahteraan - Saling memahami
hidup. - Fikiran terbuka ii. Mengumpul dan membincangkan isu
- Saling menghormati darip ada keratan akhbar yang
- Kesabaran menunju kkan amala n tole ransi
- Baik sangka

12
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN TIGA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

1.7 Berdikari Sikap berdikari asas kecemerlangan

Kebolehan dan kesanggupan Sikap berdikari membawa kejayaan dalam Berdikari dala m melaksanakan Tugasan kumpula n tentang sikap berdikari
melakukan sesuatu tanpa bergantung bidang yang diceburi sesuatu tugas atau kewajipan dalam melaksanakan sesuatu tugas
kepada orang lain . x Amalan berdikari dalam menjalankan dengan cemerlang tanpa bantuan di kalangan individ u atau kumpulan dengan
tugas bagi memastikan kejayaan dalam orang lain cemerlang
kerjaya yang diceburi - Pekerja
- Pekerja - Usahawan
- Usahawan - Ahli sukan
- Ahli sukan

1.8 Kerajinan Usaha berterusan menjamin kecemerlangan

Usaha yang berterusan penuh dengan Daya usaha pasti membawa kejayaan Berusaha secara berterusan dala m i. Mengumpul maklumat tentang kejayaan
semangat ketekunan, kecekala n, x Usaha yang berterusan bagi memastikan pelbagai bid ang sehingga berjaya negara dala m bidang sukan dan ekonomi
kegigihan, dedikasi dan berdaya maju kejayaan dalam pelb agai bidang
dalam melakukan sesuatu perkara. - Sukan ii. Menyedia la poran tentang keja yaan
- Ekonomi negara dala m bidang tersebut

iii. Lawatan ke industri kecil yang


berja ya/persatuan sukan negeri/Majlis
Sukan Negara

13
NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

1.9 Kasih sayang Sayangi diri hargai kehidupan

Kepekaan dan perasaan cinta yang Gejala HIV/AIDS mengancam kehid upan i. Menyayangi diri dengan i. Sumbang saran tentang sebab, akibat dan
mendala m serta berkekalan yang lahir x Sedar akan punca dan akibat geja la menjauhi daripada geja la yang cara mengelakkan diri daripada terlib at
darip ada hati yang ikhlas. HIV/AIDS boleh menyebabkan HIV/AIDS dengan geja la HIV/AIDS
x Tidak terlib at dengan geja la yang boleh
menyebabkan HIV/AIDS ii. Membantu dan memberi ii. Menghasilkan esei bertaju k `Gejala
x Usaha membantu penghid ap HIV/AID S sokongan moral kepada HIV/AIDS mengancam manusia’.
penghid ap HIV/AID S
iii. Ceramah oleh wakil Majlis AIDS Malaysia

1.10 Keadilan Pemerintahan yang adil, rakyat sejahtera

Tindakan dan keputusan yang saksama Prinsip keadila n kerajaan menja min Menerima prin sip keadila n yang i. Kaji selidik tentang kemudahan/
serta tidak berat sebela h. kesamarataan diamalkan kerajaan perkhidmatan asas yang disediakan ole h
x Layanan yang adil kepada rakyat jelata keraja an di kawasan bandar dan lu ar
- Pendidikan bandar
- Kesihatan
- Infrastruktur ii. Pidato yang bertema `Peluang-peluang
pendidikan yang disediakan ole h kerajaan’

14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN TIGA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

1.11 Rasional Amalan sikap rasional mencerminkan


kebijaksanaan

Boleh berfikir berdasarkan alasan dan Kebijaksanaan menimbangkan kesan sesuatu Berupaya menimbangkan kesan i. Mengkaji dialo g (skrip /rakaman) yang
bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan menjamin hubungan yang harmonis setiap pertuturan dan pela kuan menggambarkan penyelesaian masalah/
tindakan berasaskan pertimbangan yang x Kebolehan menimbangkan kesan membuat keputusan tanpa pertelin gkahan
wajar. pertuturan dan perlakuan terhadap diri secara adil
dan orang lain
- Anggota keluarga ii. Mengkaji skrip drama/sketsa/rakaman
- Rakan yang menggambarkan penyelesaian
- Jiran masalah/membuat keputusan tanpa
pertelingkahan

1.12 Kesederhanaan Kesederhanaan amalan mulia

Bersikap tidak keterla luan dalam Kesederhanaan menjamin kesejahteraan i. Mengamalkan sikap i. Senarai semak reaksi individ u terhadap
membuat pertimbangan dan tindakan bersama bersederhana dala m amalan kesederhanaan semasa
sama ada dalam pemikiran, pertuturan x Amalan kesederhanaan dala m menyambut menyambut sesuatu majlis, menyambut perayaan/hari kebesaran
atau perla kuan tanpa mengabaikan sesuatu majlis, perayaan dan hari perayaan dan hari kebesaran
kepentingan diri dan orang lain . kebesaran ii. Mengumpul maklumat/gambar tentang
- Majlis keluarga ii. Menerima amalan sambutan kenduri/perayaan/hari
- Majlis di sekolah kesederhanaan oleh keluarga, kebesaran dan berbin cang tentang amala n
- Perayaan agama/kaum sekolah dan kerajaan kesederhanaan semasa sambutan majlis
- Hari kebesaran negara berkenaan

15
BIDANG PEMBELAJARAN 2
NILAI BERKAITAN DENGAN
KEKELUARGAAN

16
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN TIGA

BIDANG PEMBELAJARAN 2 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN K EKELUARGAAN

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Kerukunan rumah tangga menjamin


kesejahteraan keluarga

Perasaan cinta, kasih dan sayang yang Kasih sayang ibu bapa membentuk Menerima peranan ib u bapa dan iv. Menyenaraikan peranan ibu bapa
mendala m dan berkekala n terhadap kebahagiaan kelu arga mentaati asuhan dan didikannya
keluarga. x Peranan ibu bapa mendidik anak-anak v. Melakonkan kehid upan sebuah keluarga
dengan penuh kasih sayang dan membuat penila ian/ramalan
- Mengasuh
- Memberi pendidikan

2.2 Hormat dan Taat kepada Anggota Hormat budaya keluarga demi kesejahteraan
Keluarga bersama

Memuliakan setiap anggota keluarga Prinsip kekeluargaan membentuk imej kelu arga Menerima dan mematuhi prinsip - i. Bercerita tentang prin sip kekeluargaan
dengan berinteraksi dan memberi x Amalan prinsip kekeluargaan prinsip dalam keluarga masing-masing
layanan secara bersopan untuk - Peraturan - Peraturan, maruah dan keputusan
mewujudkan kelu arga yang harmoni. - Maruah keluarga
- Keputusan keluarga
ii. Mencipta prin sip kekeluargaan yang
diingini

17
NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Tradisi kekeluargaan pengikat keluarga


bahagia

Menerima, menghormati dan Amalan adat dan pantang larang menjamin Menerima adat dan pantang larang i. Mengumpul maklumat mengenai adat
mengamalkan sesuatu kebia saan, adat tradisi kekeluargaan demi kebaikan diri dan keluarga dan pantang la rang keluarga
dan kepercayaan yang diwarisi secara x Amalan adat dan pantang larang
turun-temurun dala m keluarga. memelihara keharmonian keluarga ii. Menyediakan buku skrap tentang adat
- Kelahiran dan pantang la rang keluarga
- Perkahwin an
- Kematian

2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Kesejahteraan hidup berkeluarga


memartabatkan maruah keluarga

Kewajipan yang harus dilaksanakan Maruah kelu arga tanggungja wab anggotanya Menjaga nama baik dan maruah i. Perbincangan tentang watak yang
oleh setiap in divid u terhadap keluarga x Tanggungjawab memelihara maruah keluarga menjaga maruah keluarga berdasarkan
untuk melahirkan keluarga bahagia, keluarga tayangan filem/drama
meningkatkan imej dan menjaga maruah - Usaha menin gkatkan kemajuan diri
keluarga. dan keluarga ii. Menyediakan peta minda tentang
- Tidak melibatkan diri dalam perkara-perkara yang bole h dan tidak
perla kuan yang tidak sih at boleh dila kukan dalam menjaga maruah
keluarga

18
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN TIGA

BIDANG PEMBELAJARAN 3
NILAI BERKAITAN DENGAN
ALAM SEKITAR

19
BIDANG PEMBELAJARAN 3 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN ALAM SEK ITAR

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Alam sekitar berkualiti menjamin


Sekitar kesejahteraan bersama

Kesedaran tentang perlunya Penjagaan ala m sekitar tanggungjawab Melibatkan diri dalam pelb agai aktiviti vi. Mengumpul gambar dan keratan akhbar
memelihara dan memulihara ala m bersama penja gaan alam sekitar tentang perlakuan in divid u yang menja ga
sekelilin g untuk mengekalkan x Penglib atan dala m menjaga alam sekelilin g
keseimbangan ekosistem. keseimbangan ekosistem
- Individu vii. Sumbang saran tentang sebab, akibat dan
- Berkumpulan cara mengawal pencemaran

3.2 Keharmonian antara Manusia dan Udara bersih anugerah Tuhan yang tidak
Alam Sekitar ternilai

Keadaan saling memerlukan hubungan Udara bersih menjamin Tidak melibatkan diri dalam kegiatan i. Mengumpul maklumat tentang sebab,
yang harmonis antara manusia dengan yang boleh mencemarkan udara akibat dan cara mengawal pencemaran
hidup sihat
alam sekelilin g supaya kualiti kehidupan dari media cetak dan ele ktronik
manusia dan ala m sekelilin g terpelih ara. x Punca pencemaran udara dan kesannya
x Peranan pelbagai pihak dalam menangani ii. Projek-proje k pengawala n pencemaran
pencemaran alam sekitar udara
 Projek kitar semula
 Projek pelupusan sampah

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN TIGA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

3.3 Kemapanan Alam Sekitar Pengekalan sumber laut sebagai warisan


alam

Pengekalan keseimbangan ala m Pengekalan sumber laut tanggungja wab i. Menyedari kepentingan laut dan i. Tayangan filem dokumentari tentang
sekelilin g sebagai tanggungjawab bersama lautan kepada manusia kepentingan la ut dan lautan kepada
bersama untuk keseja hteraan hid up. x Kepentin gan laut dan la utan kepada kehidupan
manusia ii. Bertanggungjawab melindungi
- Sumber protein dan mengekalkan hidupan marin ii. Menulis surat penghargaan kepada
- Sumber tenaga organisasi yang melindungi hidupan marin
x Tanggungja wab melindungi dan
mengekalkan hidupan marin iii. Melibatkan diri dengan projek yang
- Penyu dijala nkan bagi melindungi hidupan marin
- Dugong dugon
- Terumbu karang

3.4 Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar Tindakan bertanggungjawab menjamin


kualiti alam sekitar

Prihatin terhadap persoala n yang Aktiviti terancang menjamin kualiti alam Lebih prihatin terhadap isu alam i. Aktiviti kreatif seperti mencipta puisi/cogan
berkaitan dengan alam sekeliling dan sekitar sekitar dan melibatkan diri dalam kata/lirik dan melukis poster tentang
berusaha menyele saikannya. x Pengurusan aktiviti manusia secara aktiviti menjaganya penja gaan alam sekitar.
terancang
- Pembangunan yang terancang ii. Mengumpul maklumat/membuat kajian kes
- Tiada pembakaran terbuka tentang kegia tan yang merosakkan alam
- Pembuangan sisa toksik secara sekitar
terancang dan terkawal - Penerokaan hutan/pembalakan haram

21
BIDANG PEMBELAJARAN 4
NILAI BERKAITAN DENGAN
PATRIOTISME

22
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN TIGA

BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

4.1 Cinta akan Negara Sayangi khazanah negara, warisan bangsa

Perasaan sayang dan bangga kepada Khazanah negara kebanggaan kita i. Berbangga dengan khazanah viii.Aktiviti permainan tradisio nal
negara serta meletakkan kepentingan x Khazanah negara dihargai dan dip elih ara negara - congkak, gasing dan wau
negara melebihi kepentingan diri. - Seni bina negara
- Tempat-tempat bersejarah ii. Menyokong segala usaha ix. Buku skrap tentang khazanah negara dala m
- Warisan kesenian negara pemeliharaan khazanah negara aspek seni bin a negara, tempat-tempat
bersejarah dan warisan kesenian negara

x. Lawatan ke tempat-tempat berseja rah

4.2 Taat Setia pada Raja dan Negara Rukun Negara asas pegangan hidup rakyat

Kepatuhan dan kesetiaan yang Prinsip Rukun Negara dihayati bersama Menghayati dan mengamalkan prin sip i. Menyenarai perla kuan yang menunjukkan
berkekalan kepada Raja dan Negara. x Kepentin gan prinsip Rukun Negara Rukun Negara penghayatan terhadap Prinsip Rukun
x Usaha untuk menghayati dan Negara
mengamalkan prin sip Rukun Negara
ii. Minggu Penghayatan Rukun Negara
Contoh aktiviti : kuiz/cogan kata/melukis
poster

23
NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara Kesediaan rakyat berkorban untuk program
negara menjamin kecemerlangan negara

Kerelaan melakukan atau menyerahkan Kesediaan menja yakan pelbagai program Menyokong dan melibatkan diri i. Mencipta/mengumpul risala h tentang
sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda negara bermula dari hati dalam pelbagai kempen negara tempat-tempat pelancongan dalam negara
kebaktian untuk negara. x Kesediaan dan kesanggupan rakyat
menjayakan pelbagai kempen negara ii. Pameran Barangan Buatan Malaysia di bilik
- Melancong Dala m Negeri darja h
- Belilah Barangan Buatan Malaysia
- Masyarakat Penyayang iii. Kutipan derma untuk Hari Pahla wan

24
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN TIGA

BIDANG PEMBELAJARAN 5
NILAI BERKAITAN DENGAN
HAK ASASI MANUSIA

25
BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN D ENGAN HAK A SASI MANU SIA

KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI


NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

5.1 Melindungi Hak Pendidikan sempurna membentuk insan


Kanak-kanak cemerlang

Membela , memberi Pendidikan menja min masa depan anak-anak i. Berhak mendapat didikan dan ilmu i. Perbincangan tentang peranan ib u bapa, guru,
naungan dan memelihara x Pembentukan insan berakhlak mulia pengetahuan masyarakat dan media massa dala m me mberi
hak kanak-kanak bagi melalui pendidikan formal dan tidak pendidikan kepada kanak-kanak
menjamin kehid upan formal tanggungjawab bersama ii. Memahami dan menerima bahawa ibu
mereka yang sempurna. - Ibu bapa bapa, guru, masyarakat dan media ii. Pidato bertajuk ‘Kepentin gan kanak-kanak
- Guru massa bertanggungjawab memberikan memperoleh pendid ikan yang sempurna’
- Masyarakat pendidikan kepada kanak-kanak
- Media massa

5.2 Menghormati Hak Pengiktirafan hak wanita menjamin


Wanita kebahagiaan keluarga

Melindungi dan Hak wanita sebagai isteri, ibu dan pendidik i. Menerima wanita sebagai anggota i. Forum - `Peranan wanita dalam keluarga’
mengiktiraf wanita serta pengasuh dala m kehidupan pentin g dalam keluarga
sebagai in divid u yang berkeluarga ii. Pantomin – Hari Ibu
boleh memberi x Hak wanita sebagai isteri seperti mana ii. Menghormati peranan wanita sebagai
sumbangan dalam dalam `ikrar nikah’ ibu yang menguruskan rumah tangga
pembangunan keluarga, x Hak wanita sebagai ib u
masyarakat dan negara. - Pengurusan keluarga
- Peranan sebagai pendidik dan
pengasuh

26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN TIGA

KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI


NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

5.3 Melindungi Hak Pekerja Pengiktirafan terhadap pekerja


pemangkin produktiviti

Menghormati, menghargai Hak pekerja untuk mendapat pengiktirafan Menyokong usaha mengiktiraf jasa dan i. Sumbang saran/perbincangan tentang sumbangan
dan mengiktiraf x Jasa dan sumbangan pekerja perlu sumbangan pekerja pekerja dalam kehid upan seharian
perkhidmatan, jasa dan dihargai
sumbangan golongan - Hari pekerja ii. Mengumpul maklumat tentang obje ktif Hari Pekerja
pekerja dalam - Ganjaran dan penghargaan disambut setiap tahun
pembangunan negara.
iii.Mencipta slogan bagi mengiktiraf sumbangan
pekerja kepada negara

5.4 Menghormati Hak Kecacatan bukan penghalang


Golongan Kurang produktiviti
Berupaya

Memberi layanan yang Golongan kurang berupaya mampu Menerima bahawa golo ngan kurang i. Lawatan ke rumah golo ngan kurang berupaya
bersopan kepada golo ngan menyumbang kepada negara berupaya juga dapat menyumbang
kurang berupaya supaya x Peranan dan sumbangan golongan dalam pelb agai bidang ii. Membuat folio tentang individu/golongan kurang
tidak berasa tersisih dan kurang berupaya dala m pelbagai bidang berupaya yang berjasa
mengiktiraf mereka sebagai - Ekonomi
insan cip taan Tuhan. - Sosial
- Agama

27
KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI
NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

5.5 Melindungi Hak Pendidikan kepenggunaan membantu


Pengguna menegakkan hak pengguna

Membela dan memelihara Pengetahuan kepenggunaan pemangkin Mengguna pengetahuan kepenggunaan i. Ceramah tentang pendid ikan kepenggunaan ole h
hak individu untuk menja di kualiti barangan dan perkhidmatan dalam menegakkan hak sebagai ahli kela b pengguna
pengguna yang berilmu, x Pendidikan kepenggunaan mendid ik pengguna
mendapat perkhidmatan pengguna bersikap le bih rasio nal ii. Menulis surat/artikel menyuarakan ketid akpuasan
serta barangan yang - Pilihan barangan dan hati tentang barangan yang dib eli atau perkhidmatan
berkualiti dan tidak mudah perkhidmatan berdasarkan harga yang diterima
dieksplo itasi. dan kualiti
- Menyuarakan ketid akpuasan hati
- Tuntutan ganti rugi melalui
pampasan
- Tuntutan terhadap ala m sekitar
yang bersih dan selamat

28
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN TIGA

BIDANG PEMBELAJARAN 6
NILAI BERKAITAN DENGAN
DEMOKRASI

29
BIDANG PEMBELAJARAN 6 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN D EMOKRASI

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-Undang Undang-undang menjamin kesejahteraan


masyarakat

Menerima dan mematuhi peraturan dan Undang-undang membantu masyarakat Tidak melibatkan diri dengan kegiatan i. Ceramah tentang salah laku yang perlu
undang-undang yang telah ditentukan tanpa berdisiplin yang menyalahi peraturan dan diatasi berdasarkan undang-undang
mengira sesiapa dan di mana seseorang itu x Salah laku perlu diatasi berla ndaskan undang-undang
berada. undang-undang ii. Forum/sketsa tentang kegia tan yang
- Gengsterisme menyalahi peraturan dan undang-undang
- Vandalisme
- Pengedaran/penjualan bahan media iii.Tayangan filem tentang salah la ku
berunsur lucah
- Menciplak hasil ciptaan orang lain

6.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan bersuara mencerminkan


kematangan diri

Kebebasan berucap dan mengelu arkan Amalan berfikir sebelum bersuara Berfikir sebelum bersuara i. Sumbang saran untuk menyelesaikan
fikiran dengan batasan tertentu bagi menjamin keputusan terbaik masalah tentang sesuatu isu dan membuat
menjaga kesela matan dan ketenteraman. x Amalan berfikir sebelum bersuara keputusan
- Proses membuat keputusan dan
mengambil tindakan ii. Sesi perbincangan antara pengawas/AJK
kelas/ pemimpin murid dengan murid -murid
lain untuk menyele saikan sesuatu masalah

30
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN TIGA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

6.3 Kebebasan Beragama Kebebasan mendapat pendidikan agama


menjamin kesejahteraan bersama

Kebebasan setiap in divid u untuk Rakyat Malaysia bebas mendapat pendid ikan i. Menerima bahawa setiap individu Mencari maklumat daripada internet tentang
menganuti dan mengamalkan agamanya agama bebas mendapat pendidikan pendidikan agama dan membincangkannya.
seperti yang diperuntukkan dala m x Peluang mendapat pendidikan agama agama
Perlembagaan Malaysia. seperti yang diperuntukkan
- Pendidikan formal dan tidak formal ii. Mendapat pendidikan agama
(institusi pendid ikan, rumah, tempat- secara formal atau tidak formal
tempat beribadat)

6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Program negara dijayakan bersama


Negara

Kebebasan untuk melibatkan diri Pelaksanaan kempen negara Melibatkan diri dalam menjayakan i. Melukis poster tentang kempen yang
dalam pelbagai aktiviti pembangunan tanggungjawab bersama kempen-kempen yang dia nju rkan demi dianjurkan
negara dengan mematuhi peraturan, x Tanggungjawab pelbagai pihak bagi kemajuan negara
undang-undang dan Perlembagaan menjayakan kempen-kempen yang ii. Pertandin gan mencipta/melukis logo/tema
Malaysia. dianjurkan demi kemajuan negara sempena sesuatu kempen
- Agensi kerajaan
- Badan bukan kerajaan iii.Perbincangan tentang lirik la gu bagi sesuatu
- Pihak swasta sambutan kempen
- Individu

31
NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

6.5 Sikap Keterbukaan Sikap terbuka menjamin kebaikan semua


pihak

Bersedia memberi dan menerima Amalan sikap terbuka menjamin hubungan Bersikap terbuka dalam membuat Senarai semak : penila ian kendiri tentang
pandangan, pembaharuan dan kritikan yang harmonis keputusan dan menyelesaikan sikap keterbukaan murid
selaras dengan kebenaran fakta dan x Amalan sikap keterbukaan untuk sesuatu masalah dalam pelbagai
norma masyarakat Malaysia. membuat keputusan dan menyelesaikan situasi
masalah dalam pelb agai situasi
- Perbincangan dan mesyuarat
(keluarga, rakan, guru dan anggota
masyarakat)

32
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN TIGA

BIDANG PEMBELAJARAN 7
NILAI BERKAITAN DENGAN
KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

33
BIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILA I BERKAITAN D ENGAN K EAMANAN DAN KEHARMONIAN

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

7.1 Hidup Bersama Secara Aman Penyelesaian konflik tanpa keganasan


menjamin keamanan

Hidup berbaik-baik antara satu sama lain Penyelesaian konflik secara diplo masi demi Berunding untuk menyelesaikan iv.Parlimen mini mendebatkan sesuatu isu
dengan mengutamakan kedamaian dan kebaikan bersama sesuatu masala h demi keamanan
keharmonian hidup tanpa mengira agama, x Penyelesaian konflik melalu i meja bersama v. Lawatan ke mesyuarat Parlimen/Dewan
bangsa dan budaya. perundingan Undangan Negeri
- Keputusan dib uat dengan
mendengar dan menganalisis
masalah
- Perundingan melalui perantaraan
- Mahkamah

7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Rakyat pemangkin kejayaan dasar negara

Usaha yang baik dan membina yang Dasar negara dijayakan bersama Menyokong dan melibatkan diri dala m i. Menghasilkan peta minda tentang matlama/
dilakukan bersama pada peringkat x Saling membantu dan bersama-sama menjayakan dasar negara objektif, pelaksanaan dan kesan sesuatu
individ u, komuniti atau negara untuk menjayakan pelbagai dasar negara dasar keraja an
mencapai sesuatu matlamat. - Ekonomi
- Sosial ii. Kajian tentang keberkesanan sesuatu
program pembangunan negara kepada
keraja an dan rakyat

34
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN TIGA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

7.3 Saling Menghormati antara Negara Hormat-menghormati antara negara


penting untuk kesejahteraan sejagat

Menghargai dan memuliakan hubungan Kemerdekaan lambang kedaulatan sesebuah Menghormati kemerdekaan dan i. Mencari maklumat dari internet tentang
antara negara untuk menjamin negara kedaulatan sesebuah negara sejarah kemerdekaan negara-negara jiran
kesejahteraan sejagat. x Kemerdekaan sesebuah negara
dihormati ii. Mengumpul keratan akhbar tentang kes
x Sebarang bentuk pencerobohan terhadap pencerobohan sempadan negara-negara
sesebuah negara mesti dielakkan di dunia dan membuat rumusan
- Pencerobohan sempadan negara
(daratan, perairan dan udara)

35