Anda di halaman 1dari 39

H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N

KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

KANDUNGAN

RUKUN NEGARA v
BIDANG PEMBELAJARAN 3 : 21
Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vii
BIDANG PEMBELAJARAN 4 : 25
Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme
KATA PENGANTAR ix
BIDANG PEMBELAJARAN 5 : 29
PENDAHULUAN 1 Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia

BIDANG PEMBELAJARAN 6 : 34
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 3 Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi

BIDANG PEMBELAJARAN 7 : 39
PEMBINAAN KEMAHIRAN MELALUI 7 Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian
PERKEMBANGAN MORAL

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : 9
Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri

BIDANG PEMBELAJARAN 2 : 17
Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

i
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
PE ND I D I KA N M O RAL KBSM

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh
masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

ii
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan


potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahir kan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jas mani, berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan w arganegara Malaysia
yang berilmu pengetahuan, ber keterampilan, berakhlak mulia, bertanggungjaw ab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap
kehar monian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

iii
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

KATA PENGANTAR

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Moral, guru
memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang perlu peka terhadap pembinaan akhlak dengan mengambil kira
bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah
semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan laku moral. Pengajaran dan pembelajaran hendaklah dilakukan
menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta secara berkesan dengan memberi tumpuan kepada penglibatan
ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad 21. murid secara aktif dalam suasana yang kondusif dan
menggembirakan.
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan pihak terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab dan
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu
aktiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap yang mewakili badan-badan tertentu.
dapat membantu guru merancang dan melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan
guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.
bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran
belajar cara belajar, penggunaan teknologi maklumat
dan komunikasi, teori kecerdasan pelbagai,
pembelajaran masteri, pembelajaran secara
kontekstual, pembelajaran secara konstru ktivisme, dan
pembelajaran akse s kendiri. Di samping itu, nilai murni
dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap
diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat
memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan
dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan.

ix
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

PENDAHULUAN

Takrifan Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik x menghormati hak asasi manusia; dan
Pendidikan murid supaya menjadi insan yang bermoral atau
Moral
x mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan.
berakhlak mulia dengan menekankan aspek
perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan
tingkah laku moral. Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk
merealisasikan semangat dan hasrat yang terkandung
Pendidikan Moral di sekolah menengah memberi dalam Rukun Negara, Wawasan 2020 dan Falsafah
tumpuan kepada usaha memupuk ke kuatan kerohanian Pendidikan Kebangsaan.
dan kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan
nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN
dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di
negara ini. Dengan itu murid dapat membina satu Tujuh Untuk membolehkan murid memahami, menghayati
panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi Bidang serta mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, sebanyak
insan yang bermoral. Hal ini membolehkan mereka Pembelajaran tuj uh bidang pembelajaran telah dikenal pasti dan
menjadi individu yang bertanggungjawab moral dan nilai-nilai moral disampaikan menerusi bidang
so sial terhadap segala keputusan dan tindakan yang pembelajaran tersebut. Selain aspek kerohanian dan
dilakukan. kemanusiaan, bidang pembelajaran itu juga
menekankan aspek kemasyarakatan dan kebudayaan.
Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai Bidang pembelajaran tersebut adalah seperti yang
panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari berikut.
segi jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial.
i. Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri
Prinsip-prinsip itu adalah :
ii. Nilai berkaitan dengan Kekeluargaan
x bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang iii. Nilai berkaitan dengan Alam Sekitar
lain. iv. Nilai berkaitan dengan Patriotisme
x berpegang teguh pada ajaran agama. v. Nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia
x prihatin pada alam sekitar. vi. Nilai berkaitan dengan Demokrasi
x mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup. vii. Nilai berkaitan dengan Keamanan Dan
x bersemangat patriotik. Keharmonian

1
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

PEMIKIRAN
Rangka Pengajaran nilai berfokus pada Model Insan Menyeluruh MO RAL
Konsepsi yang meliputi tiga dimensi moral yang saling berkaitan.
(Rajah 1: Model Insan Menyeluruh). Perwatakan yang
positif harus terdiri daripada tiga dimensi moral ini, iaitu
PERASAAN KESEDARAN
pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral.
MO RAL HATI NURANI
Pendidikan Moral yang efektif seharusnya membantu
murid memahami nilai-nilai moral, menerima dan
menunjukkan komitmen terhadapnya, serta INSAN
mengamalkannya dalam kehidupan harian. Ketiga-tiga BERAKHLAK
dimensi ini perlu untuk membolehkan seseorang murid MULIA
mencapai tahap kematangan moral.

Teori perkembangan moral yang sebaik-baiknya ialah


yang mempertimbangkan ketiga-tiga dimensi ini, iaitu
TINDAKAN
pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral.
MO RAL
Perkembangan moral yang meliputi ketiga-tiga dimensi
ini akan menyubur dan merangsangkan lagi kesedaran
hati nurani yang menyebabkan insan berkenaan berasa
gembira membuat apa yang betul dan berasa bersalah
jika melakukan sesuatu yang tidak betul atau tidak
bermoral. Program Pendidikan Moral ini tidak
seharusnya mengabaikan aspek kesedaran hati nurani
yang berfungsi menyepadukan ketiga-tiga dimensi
moral tersebut.

RAJAH 1 : MODEL INSAN MENYELURUH

2
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Matlamat Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu
Tujuan
Pendidikan individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan guru merancang aktiviti dan menghasilkan bahan
Moral boleh menyumbang ke arah keharmonian dan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan
ke stabilan negara serta masyarakat global. tahap kematangan murid. Buku ini juga menyediakan
penerangan untuk membantu guru melaksanakan
kurikulum Pendidikan Moral dalam bilik darjah dengan
Objektif Kurikulum Pendidikan Moral membolehkan murid : berkesan.
Pendidikan
Moral i. memahami dan menghayati nilai-nilai yang Penerangan Huraian Sukatan Pelajaran mengandungi bidang
diperlukan untuk berakhlak mulia. Lajur pembelajaran, nilai, penerangan nilai, kandungan
akademik, hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti
ii. menyedari dan menerima kepentingan pembelajaran. Setiap bidang pembelajaran dan nilai
keharmonian antara manusia dengan alam diperincikan mengikut tahun. Walaupun bidang
se kitar serta berusaha ke arah pembelajaran dan nilai yang sama diajar pada setiap
mengekalkannya. tahun, skop dan penekanan berbeza kerana isu moral
atau kandungan yang dikemukakan semakin kompleks
iii. meningkatkan persefahaman dan kerjasama dan mendalam selaras dengan tahap kematangan
bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian murid.
hidup dalam negara Malaysia yang demokratik.
Format Huraian Sukatan Pelajaran menggunakan format empat
iv. mengembangkan pemikiran dan perasaan Empat lajur utama, iaitu :
moral dalam membuat keputusan dan Lajur
menyelesaikan masalah; dan Laj ur Nilai 1

v. mempunyai iltizam untuk mengamalkan tingkah Laj ur Kandungan Akademik 2


laku yang bermoral secara adil dan altruistik
selaras dengan nilai murni masyarakat Laj ur Hasil Pembelajaran
3
Malaysia.
Laj ur Cadangan Aktiv iti Pembelajaran 4

3
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

Kandungan akademik bagi setiap tingkatan disusun

1 dengan jelas bermula dengan tema 6 diikuti oleh

2 taj uk pengajaran 7 dan huraian taj uk pengajaran


yang disertakan dengan contoh jika perlu bagi
3 8
memudahkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
4
5 Dalam perkembangan kurikulum dan proses
6 pembelajaran, nilai dan kemahiran tidak boleh
dipisahkan daripada kandungan atau pengetahuan
7 akademik. Diandaikan bahawa murid akan berfikir
8 secara kritikal serta bertindak lebih efektif terhadap
se suatu isu moral jika mereka dapat mengkaji dan
memahami konsep isu itu, asal usulnya dan kesan-
ke sannya. Dengan adanya kandungan akademik ini,
murid dapat mentelaah dan mengkaji bahan
Lajur Dalam lajur ini disenaraikan nilai-nilai yang terkandung
Nilai
pembelajaran secara lebih terperinci. Kandungan
di bawah Bidang Pembelajaran. Setiap nilai disertakan akademik yang dimasukkan meliputi pelbagai bidang
seperti agama, sejarah, alam sekitar, isu-isu semasa
penerangannya 5 yang dipetik daripada Sukatan
dan dasar-dasar kerajaan. Oleh itu, kandungan
Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Bersepadu akademik harus diajar serta dipelajari bersama nilai dan
kemahiran dalam usaha mencapai matlamat Pendidikan
Sekolah Menengah (Semakan).
Moral.

Lajur Hasil pembelajaran ialah penerangan atau penyataan


Hasil tentang pengetahuan, kemahiran dan sikap yang murid
Lajur Bagi setiap nilai disediakan kandungan akademik yang
Kandungan diolah bersesuaian dengan kebolehan dan tahap Pembelajaran dijangka atau diharap mencapai dalam setiap tahun.
Guru boleh mencerakinkan hasil pembelaj aran ini
Akademik kematangan murid bermula dari diri, keluarga,
masyarakat, negara hingga ke peringkat antarabangsa. dalam bentuk yang lebih spesifik bersesuaian
dengan kandungan yang disampaikan.

4
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

Lajur Lajur ini memuatkan cadangan aktiviti dan contoh isu


Cadangan atau situasi untuk pengajaran dan pembelajaran. Isu
Aktiviti atau situasi yang dikemukakan bukan sahaja yang
Pembelajaran berkaitan dengan pengalaman diri murid tetapi juga
meliputi hubungannya dengan keluarga, komuniti,
negara dan peringkat antarabangsa. Aktiv iti, isu atau
situasi tersebut tidak hanya terbatas kepada
cadangan yang terdapat dalam Huraian Sukatan
Pelajaran ini tetapi guru boleh mengambil contoh
lain daripada pelbagai sumber asalkan dapat
memperkukuh nilai yang diaj ar.

Walaupun fokus pengajaran dan pembelajaran adalah


kepada satu nilai, nilai-nilai lain yang sesuai perlu
dihubungkaitkan dan digabungjalinkan supaya
pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik,
berkesan dan menyeluruh. Selain itu, unsur-unsur ilmu
daripada pelbagai mata pelajaran lain harus
disepadukan dalam merancang aktiviti sama ada di
dalam atau di luar bilik darjah.

5
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

Contoh TINGKATAN 5 LAJUR HASIL PEMB ELAJARAN


Persembahan
Lajur BIDANG PEMBELAJARAN 1: Nilai Berkaitan Dengan i. Melaksanakan tanggungjawab kepada Tuhan
Perkembangan Diri
ii. Menerima kenyataan bahawa setiap tindakan yang
LAJUR NILAI dilakukan akan mendapat pembalasan daripada
Tuhan
Nilai : Kepercayaan kepada Tuhan
LAJUR CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Penerangan nilai :
Menonton tayangan video bertemakan tanggungjawab
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan terhadap Tuhan dan pembalasan Tuhan terhadap
mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan setiap tindakan manusia
agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun
Negara.

LAJUR KANDUNGAN AKADEMIK

Tema : Tuhan melihat segala tingkah laku


manusia

Taj uk pengaj aran : Kepercayaan beragama dalam


kehidupan perlu dikukuhkan

Huraian taj uk pengajaran :

x Setiap manusia mempunyai tanggungjawab


terhadap Tuhan
x Pembalasan Tuhan kepada manusia terhadap
setiap amalan hidupnya

6
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

PEMUPUKAN KEMAHIRAN UNTUK PERK EMBANGAN MORAL

Kemahiran Kurikulum Pendidikan Moral memberi peluang kepada pemikiran kritikal ini juga membantu murid menyelesai
Utama murid menguasai kemahiran-kemahiran tertentu seperti masalah dan membuat keputusan yang lebih baik dan
kemahiran generik, kemahiran berfikir secara kritis dan seterusnya berjaya dalam kerjaya mereka.
kreatif, kemahiran menyelesaikan konflik dan kemahiran
so sial. Penguasaan kemahiran-kemahiran ini akan Kebolehan berfikir secara kreatif membantu murid
membolehkan murid menghadapi dunia ledakan Kemahiran mencari dan bertemu dengan cara penyelesaian dan
Pemikiran
maklumat dan alaf baru dengan penuh keyakinan dan alternatif yang lebih baik ketika menghadapi masalah
sikap bertanggungjawab sosial dan moral. Penguasaan Kreatif dan konflik dalam kehidupan. Pendidikan Moral
kemahiran ini juga akan membantu pembinaan daya memberi peluang kepada murid untuk berfikir secara
tahan dan kebolehan menghadapi segala tekanan dan kreatif dalam menjalankan aktiviti yang bermanfaat
cabaran hidup di kalangan murid. Mengajar murid untuk diri sendiri dan orang lain.
kemahiran-kemahiran ini boleh dianggap sebagai satu
cara memupuk dan merangsang perkembangan moral Kemahiran Penguasaan kemahiran menentang tekanan rakan
mereka. Menentang sebaya sangat penting dalam pendidikan nilai atau
Tekanan
Rakan
moral, khususnya apabila kemahiran ini digunakan
Sebaya
dalam usaha pencegahan salah guna dadah atau
Kemahiran Guru boleh mengajar kemahiran penyelesaian konflik sebarang bentuk salah laku yang lain. Mengajar murid
Penyelesaian yang akan membantu murid membuat keputusan menentang tekanan rakan sebaya tidak bermakna
Konflik
berasaskan nilai dengan mengambil kira perbezaan mengajar mereka tidak mempedulikan nasihat yang
nilai yang ada pada diri sendiri dan orang lain. baik daripada rakan sebaya mereka tetapi mengajar
Penguasaan kemahiran penyelesaian konflik melalui murid supaya berfikir, berbincang dengan sumber lain
Pendidikan Moral boleh membantu murid berhubung dan mempertahankan nilai moral sendiri.
atau berkomunikasi dengan orang lain secara lebih
berkesan dan mengelakkan sebarang konflik. Kemahiran Pendidikan Moral memupuk kemahiran mengkaji masa
Mengkaji depan di kalangan murid iaitu pendekatan pembelajaran
Masa yang membolehkan murid menyedari tentang isu atau
Kemahiran Guru juga perlu mengajar murid cara menggunakan Depan permasalahan yang berlaku pada masa yang lampau,
Pemikiran kemahiran pemikiran kritikal berpandukan pengetahuan masa kini dan masa depan. Ini membantu murid
Kritikal moral supaya murid dapat menilai sama ada sesuatu membuat ramalan, menjangka akibat serta bersedia
tindakan atau perkara itu bermoral atau tidak. Dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin
konteks ini, pengajaran kemahiran ini akan membantu berlaku.
menyemai nilai moral dalam jiwa murid. Kemahiran

7
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
KBSM
PE ND I D I KA N M O RAL

Kemahiran Dalam pengajaran Pendidikan Moral, murid diberi


Teknologi ke sempatan mencari dan memperoleh sumber-sumber
Maklumat maklumat yang tepat melalui Teknologi Maklumat dan
Komunikasi seperti Internet, laman web, e-mail, CD-
Rom dan sidang telekomunikasi. Aktiviti seperti ini
dapat berfungsi sebagai perangsang dan pemangkin
kepada perkembangan minda murid. Selain itu melalui
Pendidikan Moral, murid-murid dapat membuat
pertimbangan dengan mencari maklumat yang positif
dan mengelakkan mereka daripada melayari laman-
laman web yang berunsur negatif.

Kemahiran Kemahiran sosial memberi penekanan kepada


Sosial kebolehan sosial untuk berkomunikasi dengan orang
lain dalam sesuatu situasi sosial yang boleh diterima
oleh masyarakat dan pada masa yang sama
bermanfaat kepada diri dan orang lain. Kemahiran
so sial ini boleh diajar dengan menggunakan pelbagai
kaedah pengajaran.

8
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

BIDANG PEMBELAJARAN 1
NILAI BERKAITAN DENGAN
PERKEMBANGAN DIRI

9
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN PERK EMBANGAN DIRI

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

1.1 Kepercayaan kepada Tuhan Tuhan melihat segala tingkah laku manusia

Keyakinan wuju dnya Tuhan sebagai Kepercayaan beragama dala m kehidupan perlu i. Melaksanakan tanggungjawab Menonton tayangan vid eo bertemakan
pencip ta ala m dan mematuhi segala dikukuhkan kepada Tuhan tanggungjawab terhadap Tuhan dan
suruhan Nya berlandaskan pegangan x Setiap manusia mempunyai tanggungja wab pembala san Tuhan terhadap setia p tindakan
agama masing-masin g sela ras dengan terhadap Tuhan ii. Menerima kenyataan bahawa manusia
prinsip Rukun Negara. x Pembalasan Tuhan kepada manusia setiap tindakan yang dila kukan
terhadap setiap amalan hidupnya akan mendapat pembala san
darip ada Tuhan

1.2 Amanah Insan yang amanah dipandang mulia

Sikap berta nggungja wab yang bole h Perangi rasuah musuh negara Sentiasa mengamalkan sikap i. Mengumpul maklumat dan berbincang
menimbulkan kepercayaan dan x Implikasi rasuah terhadap diri, keluarga dan amanah dala m melaksanakan tentang cara membanteras rasuah
keyakinan orang lain . negara tugas dan kewajipan dengan tidak
x Peranan kerajaan dalam menangani isu melibatkan diri dalam geja la rasuah ii. Forum bertema `Cara Menangani Rasuah’
rasuah
- Pendidikan
- Jentera pentadbiran kerajaan
(Kepimpinan Melalu i Teladan)
- Undang-undang :
(Akta Pencegahan Rasuah dan
Akta Rahsia Rasmi)

10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

1.3 Harga Diri Prinsip hidup mencerminkan identiti diri

Keupayaan dan keyakinan diri agar Pegangan hidup yang kukuh membentuk Menjaga dan mempertahankan i. Perbincangan berkumpulan tentang aktiviti
mampu me mulia dan menja ga maruah maruah diri maruah diri penyelesaian masalah sosial remaja
diri dalam kehid upan. x Maruah diri perlu dipelihara
x Tidak melakukan perbuatan sumbang ii. Menyediakan skrip drama yang
- Seks luar nikah bertemakan isu sosia l remaja dan
- Pelacuran melakonkannya

1.4 Bertanggungjawab Sikap bertanggungjawab menjamin masa


depan

Kesanggupan diri seseorang untuk Perancangan secara bertanggungja wab kunci Merancang masa depan dengan i. Menghasilkan roda masa depan berkaitan
memikul dan melaksanakan tugas serta kejayaan hidup penuh tanggungjawab kerjaya yang dipilih
kewajip an dengan sempurna. x Perancangan untuk masa depan
- Perbela nja an ii. Menyediakan senarai perbelanjaan untuk
- Kerjaya masa depan
- Kehidupan dewasa dan berkeluarga

11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

1.5 Hemah Tinggi Hemah Tinggi membentuk peribadi mulia

Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia Peribadi mulia menjadi ikutan dan disanju ng tinggi Mengamalkan sikap hemah tinggi i. Menyediakan buku log tentang
dalam pergaulan seharia n. x Peribadi mulia tokoh-tokoh dicontohi seperti mana tokoh-tokoh yang keperibadia n tokoh-tokoh yang boleh
- Tokoh-tokoh ahli fikir berperib adi mulia dicontohi (ahli fikir dan pemimpin negara)
(Imam Al-Ghazali, Socrates, Confucius,
Swami Vivekananda) ii. Mengumpul dan membincangkan kata-kata
- Tokoh-tokoh pemimpin negara hikmat tokoh, ahli fikir dan pemimpin
(Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, negara
Mahatma Ghandi)

1.6 Toleransi Toleransi kunci keharmonian negara

Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan Toleransi membantu merealisasikan dasar negara Bertolak ansur dan menerima dasar i. Melayari laman web untuk mendapat
mengawal diri bagi mengela kkan x Pengagihan kekayaan negara negara yang dilaksanakan demi maklumat tentang Dasar Pembangunan
berla kunya pertelin gkahan dan - Dasar Pembangunan Nasional keharmonian negara Nasional dan Dasar Kebudayaan
perselisihan faham demi kesejahteraan x Kepelbagaian kebudayaan dan keseniaan Kebangsaan
hidup. - Dasar Kebudayaan Kebangsaan
ii. Tayangan audio visual mengenai Dasar
Pembangunan Nasional dan Dasar
Kebudayaan Kebangsaan

iii. Reka cipta seni/fesyen yang


mencerminkan kepelb agaia n budaya

12
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

1.7 Berdikari Berdikari menjamin kemajuan negara

Kebolehan dan kesanggupan Masyarakat berdikari negara maju Berusaha sendiri sehin gga berjaya i. Menyedia dan membincangkan ‘Goal
melakukan sesuatu tanpa bergantung x Amalan berdikari dala m pelbagai bidang demi negara Setting Task’ individu untuk mencapai
kepada orang lain . - Politik kejayaan dalam politik dan ekonomi
- Ekonomi
ii. Kajian kes tentang kejayaan negara dala m
politik

1.8 Kerajinan Masyarakat yang rajin disanjung tinggi

Usaha yang berterusan penuh dengan Sumbangan tamadun silam dalam mencapai Bersikap rajin dengan mencontohi Membuat kajian kes tentang kerajinan
semangat ketekunan, kecekala n, kecemerlangan kejayaan peristiwa silam sebagai individ u/masyarakat zaman silam
kegigihan, dedikasi dan berdaya maju x Sikap dedikasi, kecekalan dan ketekunan panduan untuk berjaya
dalam melakukan sesuatu perkara. manusia zaman sila m sebagai panduan
kejayaan
- Tamadun awal
(Kesenian, seni bina dan muzik)
- Kebangkitan semula selepas ditimpa
mala petaka
(Peperangan dan bencana alam)

13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

1.9 Kasih Sayang Budaya penyayang pegangan hidup

Kepekaan dan perasaan cinta yang Sikap prih atin menja min kesejahteraan Mengambil berat dan melibatkan Tayangan video bertema masalah sosia l
mendala m serta berkekalan yang lahir masyarakat diri dalam menangani pelb agai remaja dan membincangkan cara menangani
darip ada hati yang ikhlas. x Prihatin dan menangani masala h dalam masalah dalam masyarakat masalah tersebut
masyarakat
- Gejala sosia l

1.10 Keadilan Keadilan teras kesejahteraan negara

Tindakan dan keputusan yang saksama Keadila n menjamin pentadbiran yang kukuh Akur dengan prin sip keadila n yang i. Melayari laman web untuk mencari
serta tidak berat sebela h. x Amalan keadila n dala m pentadbiran keraja an dipraktikkan dalam pentadbiran maklumat tentang pembayaran cukai dan
- Pemberian ganjaran dan hukuman keraja an membincangkan maklumat tersebut
- Pembayaran pelb agai je nis cukai
- Pembahagian rumah kos rendah ii. Perbincangan tentang rasio nal prin sip
keadilan dala m pentadbiran keraja an

14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

1.11 Rasional Pemikiran rasional penting dalam menangani


konflik

Boleh berfikir berdasarkan alasan dan Penyelesaian masalah secara obje ktif dan Menyelesaikan masala h dengan Perbincangan kumpulan cara-cara
bukti yang nyata dan dapat mengambil menyeluruh bijaksana dan konsisten menyelesaikan sesuatu masala h
tindakan berasaskan pertimbangan yang x Langkah penyele saian sesuatu masalah
wajar. - Meramal
- Mencari bukti
- Menganalisis bukti
- Membuat keputusan

1.12 Kesederhanaan Kesederhanaan asas keharmonian hidup

Bersikap tidak keterla luan dalam Kesederhanaan menjamin keseimbangan Menghargai dan menyokong usaha Kaji selidik tentang kesederhanaan dan
membuat pertimbangan dan tindakan pembangunan negara keraja an dala m menyeimbangkan keseimbangan pela ksanaan pembangunan
sama ada dalam pemikiran, pertuturan x Kesederhanaan dalam dasar-dasar keraja an pembangunan insan dan fizikal insan dan fizikal yang dila ksanakan oleh
atau perla kuan tanpa mengabaikan - Pembangunan insan keraja an dan swasta
kepentingan diri dan orang lain . - Pembangunan fizikal

15
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

BIDANG PEMBELAJARAN 2
NILAI BERKAITAN DENGAN
KEKELUARGAAN

17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

BIDANG PEMBELAJ ARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEM BELAJARAN CADANGAN AKTIVITI


PEMBELAJARAN

2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Sikap prihatin memupuk kasih sayang
terhadap anggota keluarga

Perasaan cinta, kasih dan sayang yang Tanggungja wab menjaga ibu bapa dan anggota i. Menjaga ibu bapa dengan penuh i. Mengadakan Kempen “ Sayangila h Ibu
mendala m dan berkekala n terhadap keluarga iala h satu amanah kasih sayang Bapa’ dan menghasilkan bahan berkaitan
keluarga. x Penjagaan ibu bapa dan anggota kelu arga kempen seperti slogan, poster, saja k dan
yang tua, uzur dan yang memerlukan ii. Menjaga anggota keluarga yang esei
memerlukan perhatian
ii. Main peranan sebagai anak/anggota
keluarga yang sanggup berkorban menjaga
kebajikan ib u bapa/anggota keluarga

2.2 Hormat dan taat kepada anggota Hormat-menghormati membentuk


keluarga peribadi keluarga

Memuliakan setiap anggota keluarga Saling menghormati antara anggota keluarga Menghormati dan menerima asuhan i. Perbahasan bertajuk ‘Hukuman yang
dengan berinteraksi dan memberi dipupuk melalu i asuhan yang baik keluarga Membina Merupakan Asuhan yang Baik’
layanan secara bersopan untuk x Cara asuhan yang baik
mewujudkan kelu arga yang harmoni. - Kepemimpinan melalu i tela dan ii. Sketsa tentang in teraksi yang bersopan
- Hukuman yang positif antara anggota keluarga
- Interaksi yang bersopan
( Ucapan terima kasih dan
memohon maaf )

18
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEM BELAJARAN CADANGAN AKTIVITI


PEMBELAJARAN

2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Tradisi kekeluargaan khazanah budaya


bangsa

Menerima, menghormati dan Pengekalan tradisi kekelu argaan tanggungjawab Menghargai dan menjunjung tradisi i. Lawatan ke Arkib Negara untuk
mengamalkan sesuatu kebia saan, adat bersama keluarga sebagai khazanah budaya mendapatkan maklumat tentang tradisi
dan kepercayaan yang diwarisi secara x Peranan kerajaan dan agensi bukan bangsa kekeluargaan bagi mengekalkan budaya
turun-temurun dala m keluarga. keraja an dala m mengekalkan adat resam bangsa
kekeluargaan pelbagai keturunan
- Muzium ii. Menyediakan buku log berkaitan dengan
- Kementerian Kebudayaan, Kesenian tradisi kekeluargaan pelb agai keturunan
dan Pela ncongan
- Arkib Negara
- Kelab Budaya

2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Keharmonian keluarga mencerminkan


anggotanya

Kewajipan yang harus dilaksanakan ole h Kewajipan terhadap keluarga membentuk i. Melaksanakan tanggungjawab Perbincangan berla ndaskan rangsangan
setiap individ u terhadap keluarga untuk kesejahteraan keluarga sebagai anggota keluarga demi audio /visual yang menunju kkan perlunya
melahirkan kelu arga bahagia , x Kewajipan menja ga keharmonian keluarga menjaga keharmonian kelu arga menghormati ibu bapa sebagai pemimpin
meningkatkan imej dan menjaga maruah secara menyeluruh dalam pelb agai aspek keluarga dan peranan anggota keluarga
keluarga. - Kewajipan sosia l ii. Menerima dan menghormati dalam menjaga keharmonia n kelu arga
(Pendid ikan, keselamatan, tanggungjawab ib u bapa sebagai
kepemimpinan) pemimpin keluarga
- Kewajipan ekonomi
(Sumber rezeki yang hala l)
- Kewajipan agama
(Ibu bapa sebagai model dan
pendidik agama)

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

BIDANG PEMBELAJARAN 3
NILAI BERKAITAN DENGAN
ALAM SEKITAR

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

BIDANG PEMBELAJ ARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEM BELAJARAN CADANGAN AKTIVITI


PEMBELAJARAN

3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Kemapanan alam sekitar untuk kebaikan
Sekitar sejagat

Kesedaran tentang perlunya memelihara Kemapanan ala m sekitar tanggungjawab Menerima wujudnya badan-badan Menyediakan kertas kerja /cadangan/poster
dan memulihara alam sekelilin g untuk bersama yang bertanggungjawab terhadap berkaitan penglib atan murid dalam menyokong
mengekalkan keseimbangan ekosistem. x Peranan dan tanggungjawab agensi kerajaan pencegahan eksplo itasi sumber dan usaha yang dija lankan oleh badan-badan
dan badan-badan bukan kerajaan dala m menyokong usaha-usaha yang tertentu untuk kemapanan alam sekitar
mencegah eksplo itasi sumber yang dijala nkan
berle bih an
- Jabatan Perlin dungan Hid upan Liar dan
Taman Negara (Perhilitan)
- Jabatan Perikanan
- World Wide Fund for Nature (WWF)

3.2 Keharmonian antara Manusia dengan Manusia sebagai pengurus alam yang
Alam Sekitar bijaksana

Keadaan saling memerlukan hubungan Keharmonia n antara manusia dengan ala m i. Menyokong usaha-usaha Menjalankan kajian kes bagi menila i
yang harmonis antara manusia dengan sekitar perlu untuk mengelakkan berlakunya mengurus alam secara bija ksana keseimbangan amalan pengurusan ala m dan
alam sekelilin g supaya kualiti kehidupan bencana alam keharmonian antara manusia dan ala m sekitar
manusia dan ala m sekelilin g terpelih ara. x Penerokaan hutan secara terkawal ii. Menerima hakikat bahawa
x Pembangunan yang terancang sumber alam yang tidak diu rus
- Empangan Kenyir (Terengganu) dengan bija ksana akan
- Empangan Hoover (Amerika Syarikat) mengakibatkan bencana alam
- Empangan Aswan (Mesir)

21
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL CADANGAN AKTIVITI


PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

3.3 Kemapanan Alam Sekitar Undang-undang memandu manusia ke arah


kebaikan

Pengekalan keseimbangan ala m Undang-undang alam sekitar menjamin Menerima dan mematuhi peraturan Kerja projek/kempen kesedaran tentang
sekelilin g sebagai tanggungjawab keseimbangan alam sekitar dan undang-undang berkaitan peraturan dan undang-undang yang berkaitan
bersama untuk keseja hteraan hid up. x Kepentin gan dan tanggungjawab mematuhi dengan alam sekitar bagi menja min dengan pengurusan ala m sekitar
peraturan dan undang-undang berkaitan keseimbangan alam
dengan kemapanan alam sekitar
- Akta Kualiti Alam Sekitar

3.4 Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar Masa depan manusia dan alam sekitar
bergantung pada gaya hidup masa kini

Prihatin terhadap persoala n yang Perancangan dan tindakan manusia menentukan i. Menggunakan sumber i. Lawatan ke hutan lip ur/empangan/hutan
berkaitan dengan alam sekeliling dan alam sekitar semulajadi dengan penuh simpan untuk mengkaji penggunaan
berusaha menyele saikannya. x Tindakan manusia yang terancang dapat tanggungjawab sumber alam dengan terancang
mengekalkan sumber semula jadi
- Sumber tenaga ii. Menggunakan ciptaan manusia ii. Melayari laman web untuk mendapat
- Sumber air dengan bertanggungja wab tanpa maklumat tentang kesan peperangan dan
- Sumber hutan memusnahkan alam sekitar ujian nukle ar terhadap ala m sekitar dan
x Tindakan manusia yang rakus membawa membincangkannya
kemusnahan ala m sekitar
- Ujian nuklear
- Peperangan

22
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

BIDANG PEMBELAJARAN 4
NILAI BERKAITAN DENGAN
PATRIOTISME

23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

BIDANG PEMBELAJARAN 4 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN PATRIOTISM E

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

4.1 Cinta akan Negara Cinta akan negara asas kesejahteraan


bersama

Perasaan sayang dan bangga kepada Keharmonia n masyarakat majmuk menjadi Berbangga dengan kepelb agaia n Forum bertajuk ‘Kepelbagaian agama dan
negara serta meletakkan kepentingan kebanggaan negara agama dan budaya dalam budaya mewuju dkan keseja hteraan negara’
negara melebihi kepentingan diri. x Kepelbagaian agama dan budaya dala m masyarakat di Malaysia
masyarakat menjadi kebanggaan bersama
- Agama/Kepercayaan
- Tradisi dan adat resam
- Bahasa

4.2 Taat Setia pada Raja dan Negara Kesetiaan pada negara tanda kedaulatan
negara

Kepatuhan dan kesetiaan yang Kedaula tan negara dipertahankan dan disanjung i. Mengela kkan diri daripada i. Menulis laporan rin gkas mengenai
berkekalan kepada Raja dan Negara. tinggi terlibat dengan anasir-anasir peristiwa-peristiwa yang mengancam
x Kedaula tan, pertahanan dan kesela matan subversif yang akan mengancam keselamatan negara
negara tanggungja wab bersama keselamatan negara
- Kerajaan ii. Tayangan filem ‘Peristiwa di Bukit Kepong’
- Rakyat ii. Mencurah bakti dengan taat dan ‘L t. Adnan’ dan membincangkan
setia demi kedaula tan negara kesetiaan pasukan polis dan tentera
mempertahankan negara

24
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara Semangat patriotik mengharumkan nama


negara

Kerelaan melakukan atau menyerahkan Rakyat sebagai wakil negara di peringkat i. Kesanggupan berkhidmat dan i. Main peranan sebagai duta kecil mewakili
sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda antarabangsa bertindak sebagai duta kecil negara dala m pelbagai bidang untuk
kebaktian untuk negara. x Sikap bertanggungja wab sebagai wakil mewakili negara menaikkan imej negara
negara dala m pelbagai bidang
x Penglib atan diri dala m aktiviti yang ii. Meneroka aktiviti baru dan ii. Menceburi/melibatkan diri dala m
mencabar untuk menaikkan imej negara mencabar untuk mengharumkan program- program kenegaraan yang boleh
- Ekspedisi ke Gunung Everest nama negara mengharumkan nama dan imej negara
- Ekspedisi ke Kutub Utara dan Selatan
- Pelayaran mengelilin gi dunia

25
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

BIDANG PEMBELAJARAN 5
NILAI BERKAITAN DENGAN
HAK ASASI MANUSIA

26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

5.1 Melindungi Hak Kanak-Kanak Kanak-kanak berhak disayangi dan dilindungi

Membela, me mberi naungan dan Perlindungan terhadap kanak-kanak Menyedari dan menerima peranan i. Mengumpul maklumat dan berbincang
memelihara hak kanak-kanak bagi tanggungjawab semua pihak pelbagai pih ak dalam memberi tentang undang-undang yang ada untuk
menjamin kehid upan mereka yang x Peranan pelbagai pihak dalam melindungi perlindungan terhadap kanak-kanak melindungi hak kanak-kanak
sempurna. kanak-kanak
- Kerajaan ii. Mencipta lirik bertemakan `Kanak-kanak
(Akta Perlindungan Kanak-kanak perlu disayangi dan dilindungi’
berkaitan penderaan, gangguan seksual
dan buruh kanak-kanak)
- Rumah-rumah perlindungan
- Peranan badan bukan keraja an
- Peranan Individu

5.2 Menghormati Hak Wanita Wanita berjasa negara makmur

Melindungi dan mengiktiraf wanita Wanita dala m pembangunan negara Mengiktiraf sumbangan wanita i. mencari maklumat tentang sumbangan
sebagai in divid u yang boleh memberi x Sumbangan wanita dalam pelbagai bid ang dalam pelb agai bidang demi tokoh wanita kepada masyarakat dalam
sumbangan dalam pembangunan pembangunan pembangunan negara pelbagai bid ang
keluarga, masyarakat dan negara. - Politik
- Ekonomi ii. Perbincangan mengenai seorang wanita
- Sosial yang dikagumi yang boleh dija dikan idola
- Sains dan teknolo gi

27
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

5.3 Melindungi Hak Pekerja Undang-undang menjamin kesejahteraan


pekerja

Menghormati, menghargai dan Undang-undang melindungi hak pekerja Menerima dan mematuhi i. Mengumpul maklumat tentang
mengiktiraf perkhid matan, jasa dan x Undang-undang untuk melindungi pekerja undang-undang yang melin dungi undang-undang yang melin dungi hak
sumbangan golongan pekerja dalam darip ada ditin das hak pekerja pekerja
pembangunan negara. - Akta Buruh
- Mahkamah Buruh ii. Membuat laporan berdasarkan
contoh-contoh/kes-kes pekerja yang
ditindas dan mengkaji tindakan yang
diambil terhadap pihak yang menin das

5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Kecacatan bukan penghalang produktiviti


Berupaya

Memberi layanan yang bersopan kepada Golongan kurang berupaya memainkan peranan Menerima bahawa golo ngan kurang Membuat folio tentang peranan dan
golongan kurang berupaya supaya tidak pentin g dalam pembangunan negara berupaya juga dapat menyumbang sumbangan individ u/golongan kurang
berasa tersisih dan mengiktiraf mereka x Peranan dan sumbangan golongan kurang dalam pelb agai bidang demi berupaya dalam pelbagai bid ang
sebagai in san cip taan Tuhan. berupaya dalam pelbagai bid ang pembangunan negara
- Politik
- Ekonomi
- Sosial

28
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

5.5 Melindungi Hak Pengguna Hak pengguna terbela masyarakat makmur

Membela dan memelihara hak individu Kebajikan pengguna tanggungjawab semua Menyokong usaha pelbagai pihak i. Kempen kesedaran pengguna tentang hak
untuk menjadi pengguna yang berilmu, x Peranan agensi keraja an dan badan-badan dalam melindungi dan menjamin hak untuk mendapat perkhidmatan dan
mendapat perkhidmatan serta barangan bukan kerajaan dalam melindungi serta pengguna barangan yang berkualiti
yang berkualiti dan tidak mudah menjamin hak pengguna
dieksplo itasi. - Kementerian Perdagangan Dala m ii. Menghasilkan poster/cogan kata untuk
Negeri dan Hal Ehwal Pengguna meningkatkan kesedaran tentang hak
(Akta pengguna) pengguna
- Persatuan pengguna
- Agensi-agensi antarabangsa

29
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

BIDANG PEMBELAJARAN 6
NILAI BERKAITAN DENGAN
DEMOKRASI

30
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN LIMA

BIDANG PEMBELAJARAN 6 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN D EMOKRASI

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang antarabangsa menjamin


Undang-Undang kesejahteraan masyarakat global

Menerima dan mematuhi peraturan dan Undang-undang antarabangsa untuk kebaikan Menerima dan mematuhi undang- i. Mengumpul maklumat dan berbincang
undang-undang yang telah ditentukan bersama undang antarabangsa bagi tentang undang-undang antarabangsa
tanpa mengira sesiapa dan di mana x Patuh kepada undang-undang menjamin keamanan seja gat
seseorang itu berada. antarabangsa ii. Kajian kes tentang isu-isu undang-undang
- Akta mencegah penyeludupan antarabangsa
- Undang-undang la ut antarabangsa
- Undang-undang Siber iii. Ceramah tentang undang-undang
- Mahkamah antarabangsa antarabangsa

6.2 Kebebasan Bersuara Media saluran komunikasi untuk manfaat


bersama

Kebebasan berucap dan mengelu arkan Media sebagai saluran komunikasi i. Memahami peranan media i. Menulis surat kepada pih ak media massa
fikiran dengan batasan tertentu bagi x Peranan media massa sebagai ala t massa sebagai ala t tertentu untuk memberi pendapat dan
menjaga kesela matan dan ketenteraman. perhubungan perhubungan pandangan tentang isu-isu semasa demi
- Percambahan idea/pendapat kebaikan bersama
- Luahan rasa ii. Menggunakan salu ran media
- Penilaia n secara obje ktif massa dengan ii. Menyediakan buletin bulanan moral
bertanggungja wab demi sebagai saluran untuk menyarankan/
kebaikan bersama meluahkan perasaan/id ea dengan
bertanggungja wab untuk kebaikan
bersama

31
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

6.3 Kebebasan Beragama Kebebasan beragama menjamin


kesejahteraan bersama

Kebebasan setiap in divid u untuk Hormati amalan keagamaan setiap individu Menerima bahawa setiap in divid u i. Mencari maklumat tentang cuti/masa
menganuti dan mengamalkan agamanya x Peranan pelbagai pihak memberikan bebas dan berhak melakukan pelepasan yang dip eruntukkan bagi
seperti yang diperuntukkan dala m kebebasan kepada individu untuk kewajip an agama masing-masing amalan keagamaan
Perlembagaan Malaysia. mengamalkan kewajip an keagamaan
masing-masing ii. Pidato bertemakan ‘Kebebasan beragama
- Kerajaan di Malaysia’
- Swasta
(cuti/masa pelepasan)

6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Rakyat bertanggungjawab negara makmur


Negara

Kebebasan untuk melibatkan diri dalam Pembangunan negara tanggungjawab setiap i. Melibatkan diri dalam aktiviti Lawatan sambil belaja r ke sala h sebuah badan
pelbagai aktiviti pembangunan negara rakyat badan sukarela untuk sukarela dan mengumpul maklumat tentang
dengan mematuhi peraturan, undang- x Penglib atan pelb agai pihak dala m projek membangunkan negara aktiviti badan tersebut dalam program
undang dan Perlembagaan Malaysia. dan program pembangunan negara pembangunan negara
- Peranan badan-badan sukarela ii. Menyokong dan menjayakan
- Peranan individu/rakyat proje k dan program
pembangunan negara

32
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN LIMA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

6.5 Sikap Keterbukaan Tindakan berasaskan saluran yang betul


menjamin kepentingan bersama

Bersedia memberi dan menerima Sikap terbuka dalam penyelesaian masalah demi Menerima bahawa setiap masala h i. Main peranan tentang penyelesaian sesuatu
pandangan, pembaharuan dan kritikan kebaikan bersama boleh dia tasi mengikut saluran yang isu melalui salu ran tertentu.
selaras dengan kebenaran fakta dan x Amalan sikap keterbukaan dala m betul
norma masyarakat Malaysia. menangani sesuatu masala h mengikut ii. Perbincangan tentang isu-isu glo bal yang
saluran tertentu menggambarkan sikap keterbukaan.
- Pihak berkuasa
(polis, mahkamah)
- Agensi kerajaan
(kementeria n)
- Pihak swasta
- Pertubuhan antarabangsa

33
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

BIDANG PEMBELAJARAN 7
NILAI BERKAITAN DENGAN
KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

34
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN LIMA

BIDANG PEMBELAJARAN 7 : N ILAI B ERKAITAN DENGAN K EAMANAN DAN KEHARMONIAN

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

7.1 Hidup Bersama Secara Aman Persefahaman sejagat menjamin


kesejahteraan masyarakat global

Hidup berbaik-baik antara satu sama lain Keharmonia n Global tanggungjawab bersama Menyokong peranan yang Membuat buku log berkaitan peranan
dengan mengutamakan kedamaian dan x Peranan pertubuhan–pertubuhan dimainkan oleh pertubuhan pertubuhan antarabangsa
keharmonian hidup tanpa mengira antarabangsa dalam meningkatkan antarabangsa dalam menjamin
agama, bangsa dan budaya. persefahaman bersama kesejahteraan sejagat
- Komanwel
- Pertubuhan Negara-Negara Islam
- Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
- Pertubuhan Antarabangsa la in

7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Saling bekerjasama antara negara menjamin
kesejahteraan sejagat

Usaha yang baik dan membina yang Usaha baik antara negara dija yakan bersama Menyokong kerja sama antara Kajian kes tentang kerjasama serantau dalam
dilakukan bersama pada peringkat x Kerjasama antara negara dala m pelbagai negara dala m pelbagai bidang bagi bidang ekonomi dan sosia l
individ u, komuniti atau negara untuk bidang mengeratkan hubungan sejagat
mencapai sesuatu matlamat. - Ekonomi
- Sosial

35
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM
TINGKATAN LIMA

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMB ELAJARAN

7.3 Saling Menghormati antara Negara Hormat- menghormati antara negara asas
hubungan yang harmoni

Menghargai dan memuliakan hubungan Perhubungan baik antara negara menjamin Menyokong dan melibatkan diri i. Membincangkan pelaksanaan pelbagai
antara negara untuk menjamin kebaikan bersama dalam pelb agai program ke arah program yang mewuju dkan hubungan baik
kesejahteraan sejagat. x Pelaksanaan pelb agai program untuk mewujudkan hubungan yang baik antara negara.
mewujudkan hubungan baik antara negara antara negara
- Politik ii. Interaksi dengan rakan daripada negara
- Ekonomi jiran melalui in ternet atau surat menyurat.
- Sosial

36