Anda di halaman 1dari 24

Perancangan Strategik Sekolah

2021 - 2025
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAWI
D/A PPD MERADONG
96500 BINTANGOR
SARAWAK

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAWI 2021-2025 1


RUMUSAN RANGKA KERJA PERANCANGAN STRATEGIK

Misi Visi Nilai

JANGKA MASA PANJANG (3 – 5 TAHUN) JANGKA MASA PENDEK (1


TAHUN)

Matlamat Strategi 1A- Pelan


Objektif 1A
Strategik 1 1 Operasi 1

Matlamat Strategi 1A- Pelan


Objektif 1B Pelan
Strategik 2 2 Taktikal
Operasi 2
Operasi 1
Matlamat Operasi 2 Pelan
Strategik 3 Operasi 3 Operasi 3
Operasi 4
Matlamat Pelan
Strategik 4 Operasi 4

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAWI 2021-2025 1


PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAWI 2021-2025 1
MISI

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan) murid


Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan sesuatu;
keupayaan
Individu Murid
Pendidikan Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan mendidik
Berkualiti Baik kualitinya; tinggi nilainya

Sekolah Kebangsaan Sungai Kawi membangun murid agar berkemampuan atau melakukan sesuatu untuk
mencapai aspirasi (keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu; cita-cita) yang setiap murid
mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan
kerohanian dan identiti nasional. Potensi ini akan dibangunkan oleh Sekolah Kebangsaan Sungai Kawi
melalui ilmu didik yang menyeluruh dan bersepadu serta tinggi nilainya.

VISI
Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang.

Sekolah Institusi di mana murid menerima ilmu pengetahuan. Insititusi


dimaksudkan adalah SK Sungai Kawi
Unggul Melebihi yang lain
Penjana Sesuatu yang menghasilkan, mengeluarkan
Generasi Peringkat dalam sesuatu keluarga
Terbilang Dapat dihitung. Termasuk dalam senarai yang disebut.

SK Sungai Kawi adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan melebihi institusi lain yang akan
menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang dikenali.

NILAI

Kolaboratif;
Kepelbagaian;

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAWI 2021-2025


Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat

Kolaboratif Semua warga sekolah mengamalkan pendekatan yang melibatkan kerjasama dan
interaksi dua atau lebih individu dalam merancang, melaksana dan
menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga sekolah akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan dalam


amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah elok /
indah / gemilang.

Inovasi Semua warga sekolah akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu yang baru
dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Integriti Semua warga sekolah menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai amalan.

Hormat Semua warga sekolak mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima
kehendak atau pendapat orang lain

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAWI 2021-2025


PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAWI 2021-2025
PIAGAM PELANGGAN

Sekolah Kebangsaan Sungai Kawi komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang
baik kepada semua pelanggan kami

MURID

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dan tempoh 3 hari selepas latihan diserahkan.

KEPADA GURU DAN KAKITANGAN

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas
diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon
dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

KEPADA WARIS (Ibu bapa / penjaga)

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu
selepas dilaksanakan.

MATLAMAT STRATEGIK

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAWI 2021-2025


1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

2. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

3. Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid

VISI
SEKOLAH
UNGGUL
PENJANA
GENERASI
TERBILANG
KRA1Pencap KRA3
aian prestasi Pencapaian
akademik yang kemahiran
tinggi oleh insaniah yang
semua murid tinggi oleh
semua murid
KRA2
Pencapaian
prestasi
kokurikulum
yang tinggi oleh
semua murid

Tiga (3) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

OBJEKTIF

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

1A Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAWI 2021-2025


1.1 100 peratus murid memperolehi sekurang-kurangnya pencapaian Tahap
Penguasaan 3 dalam semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Berasaskan
Sekolah pada tahun 2025.

1B Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)


1.2 Mengekalkan 100.00 peratus murid lulus dalam Ujian Penilaian Sekolah
Rendah pada tahun 2025
1.3 Sekolah mencapai 2.75 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Ujian
Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2025
2. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

2A Pencapaian markah kokurikulum murid


2.1 80.00 peratus murid memperolehi PNGK Kokurikulum sekurang-
kurangnya 7.0 pada tahun 2025. [CGPA; Cumulative Grade Point
Average atau Purata Nilai Gred Kumulatif].

2B Pencapaian Sukan dan Permainan


2.2 3 pasukan sukan dan permainan mencapai sekurang-kurangnya tempat
ketiga di peringkat daerah pada tahun 2025.

3. Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

3A Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid


3.1 90.00 peratus murid memperlihatkan sikap dan perlakuan positif pada
tahun 2025

3B Salah Laku Disiplin


3.2 1.00 peratus murid melakukan kes ringan pada tahun 2025
3.3 1.00 peratus murid melakukan kes sederhana pada tahun 2025
3.4 0.50 peratus murid melakukan kes berat pada tahun 2025

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAWI 2021-2025


3C Kehadiran Ke Sekolah
3.5 Peratus murid hadir ke sekolah melebihi 97.00 peratus kehadiran setahun
setiap murid pada tahun 2025

MATLAMAT STRATEGIK SEKOLAH 2021 -


SEKOLAH BERKUALITI
KEMENJADIAN MURID (BERFOKUSKAN MURID) (BERFOKUSKAN KEPADA
BUKAN MURID)
1. Pencapaian prestasi 3. Pencapaian prestasi 4. Pencapaian prestasi kepimpinan
2. Pencapaian sahsiah
akademik murid yang kokurikulum yang tinggi dan pengurusan sekolah yang
terpuji oleh semua murid
tinggi oleh semua murid cemerlang
 Pentaksiran PBD  Sikap dan Perlakuan  Pentaksiran Aktiviti  Prestasi Kepimpinan Sekolah

 UPSR Positif Murid Jasmani Sukan dan  Penarafan Sekolah

 Kemahiran  Salah Laku Disiplin Kokurikulum (PAJSK) berdasarkan SKPMg2

Dwibahasa (SSDM)  Pentaksiran  Pengajaran dan


 Kehadiran Ke Kecergasan Standard Fizikal Pemudahcaraan (PdPC) oleh Guru
Sekolah Kebangsaan (SEGAK)  Penilaian Pusat Sumber
 Pencapaian Sukan dan Sekolah
Permainan  Prestasi Kewangan
 Pencapaian Ko-
 Penarafan Prestasi
Akademik
Kebersihan Tandas
 Pencapaian Kelab dan
 Penarafan Prestasi Sekolah
Persatuan
Selamat
 Pencapaian Badan
 Kepuasan Pelanggan/Aduan
Beruniform
 Penglibatan Ibu Bapa

 Hubungan Luar/Jaringan dan


Jalinan
 Sarana Sekolah

 Sarana Ibu Bapa

 Suara Guru,Murid,Ibu Bapa


Terhadap Iklim Sekolah (Teachers,
Students & Parents Voice)

2025

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAWI 2021-2025


PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAWI 2021-2025
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAWI 2021-2025
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAWI 2021-2025
DRAF DISEMBER 2020

PERANCANGAN STRATEGIK 2021– 2025


SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAWI
Aspirasi Sistem Akses, Kualiti, Ekuiti, Perpaduan & Kecekapan
Aspirasi Murid Kemahiran Dwibahasa, Kemahiran Berfikir, Kemahiran Memimpin, Etika dan Kerohanian, Identiti Nasional & Pengetahuan
Sasaran Bidang / Pegawai
Strategi
Petunjuk Prestasi Bertanggung-jawab
Matlamat Strategik Objektif
Utama (KPI)
TOV 2021 2022 2023 2024 2025
1. Pencapaian prestasi 1.1.Meningkatkan % murid mencapai 50% 75% 85% 90% 95% 100% S1 Menyebarluas dan menghayati Visi dan PKP
pencapaian Tahap Tahap Penguasaan Misi dengan jelas oleh semua warga sekolah
Akademik yang baik
penguasaan murid dalam Minimun sekurang- dan ibu bapa serta komuniti setempat. GKMP
PBD kurangnya Tahap
Penguasaan 3 dalam S2 Melaksanakan program peningkatan SU LDP
Pentaksiran Bilik Darjah semua mata Pembangunan Profesional Berterusan yang
semua kelas pelajaran. berfokus dan sistematik.
( Tahun 1- Tahun 6 )
% murid BELUM / S3 Mewujudkan pemantauan Pengajaran dan
TIDAK mencapai Pemudahcaraan (PdPC) yang sistematik dan
Tahap Penguasaan berkala
Minimun 3 dalam
semua mata 50% 25% 15 % 10% 5% 0% S4 Menyediakan persekitaran pembelajaran
pelajaran. konduksif dan menyokong PdPc bermakna

S5 Meningkatkan kerjasama dan penglibatan


pemegang taruh , Pihak IPG , PPD dan
% Murid Menguasai sekolah berdekatan.
Tahap Minimun
( MTM ) sekurang- S6 Merancang dan melaksanakan program
kurangnya Gred D akademik berfokus kepada murid.

1.2.Meningkatkan 70% 75% 80% 85% 90% 100% S7 Bimbingan dan khidmat bantu SIPartner+ PKP
dan SISC+ serta Rakan Elit GKMP
Pencapaian Murid Tahun
(7/10 ) Guru MP
6 dalam UPSR
( Peperiksaan Pusat )
% Murid TIDAK
Menguasai Tahap
Minimun
( MTM ) sekurang-
kurangnya Gred D

% murid mencapai 30% 25% 20% 15% 10% 0%


penguasaan Bahasa

23
DRAF DISEMBER 2020

Melayu dan Bahasa (3/10 )


Inggeris
( Tahap minimun
gred D )

% murid TIDAK S2 Melaksanakan Pprogram peningkatan


mencapai Pembangunan Profesional Berterusan yang
1.3 Meningkatkan penguasaan Bahasa berfokus dan sistematik.
kemahiran Dwibahasa Melayu dan Bahasa 86% 88% 90% 92% 93% 95%
( DLP ) Inggeris BM- S4 Menyediakan persekitaran pembelajaran
( Gred E ) 85% konduksif dan menyokong PdPc bermakna PKP

BI-87% S6 Merancang dan melaksanakan program KPMP – BM dan BI


akademik berfokus kepada murid
SU LDP

14 % 12% 10% 8% 7% 5%
BM-
15%

BI-13%

23
DRAF DISEMBER 2020

Sasaran Bidang / Pegawai


Strategi
Petunjuk Prestasi Utama Bertanggung-jawab
Matlamat Strategik Objektif
(KPI)
TOV 2021 2022 2023 2024 2025
2. Pencapaian 2.1 Meningkatkan % murid dapat mengamalkan TB 60% S4 Menyediakan persekitaran PK HEM
Sikap dan perlakuan 8 daripada 13 sikap dan pembelajaran menyokong / bermakna
sahsiah terpuji oleh
positif murid yang perlakuan positif yang GURU BIMBINGAN
murid cemerlang terpuji dan boleh diteladani S5 Meningkatkan kerjasama dan DAN KAUNSELING
(Pembangunan 1. Tanggunjawab sosial komunikasi tahap tinggi
Kemahiran 2. Menghargai alam sekitar
Insaniah) 3. Etika, moral dan S7 Membangunkan kemahiran
profesionalisme insaniah murid
4. Kerohanian/Spiritual
5. Komunikasi
6. Berfikiran kritikal dan
Menyelasaikan masalah
7. Kepimpinan
8. Kerja Sepasukan
9. Keusahawanan
10. Pengurusan
11. TMK
12. Pembelajaran sepanjang
hayat
13. Globalisasi

% Murid yang tidak


mencatatkan kes Ringan
2.2 Salah Laku dan
Disiplin Murid % Murid yang tidak 98% 99% PK HEM
mencatatkan kes sederhana
S4 Menyediakan persekitaran
% Murid yang tidak 100% 100% pembelajaran menyokong / bermakna GURU DISPLIN
mencatatkan kes berat
S5 Meningkatkan kerjasama dan
komunikasi tahap tinggi
100% 100%
S7 Membangunkan kemahiran
insaniah murid

% Kehadiran murid ada


melebihi 95.00% Kehadiran
Setahun
2.3 Kehadiran ke
sekolah 96.65% 97.00% PK HEM

23
DRAF DISEMBER 2020

Sasaran Bidang / Pegawai


Strategi
Petunjuk Prestasi Utama Bertanggung-jawab
Matlamat Strategik Objektif
(KPI)
TOV 2021 2022 2023 2024 2025
S4 Menyediakan persekitaran GURU DISPLIN
pembelajaran menyokong / bermakna

S5 Meningkatkan kerjasama dan


komunikasi tahap tinggi

S7 Membangunkan kemahiran
insaniah murid

23
DRAF DISEMBER 2020

Sasaran Bidang / Pegawai


Strategi
Matlamat Petunjuk Prestasi Bertanggung-jawab
Objektif
Strategik Utama (KPI)
TOV 2021 2022 2023 2024 2025
3. Pencapaian 3. Meningkatkan Meningkatkan kualiti dalam pelaksanaan
pencapaian murid aktiviti Kokurikulum di sekolah PKKK
prestasi
dalam PAJSK dan Guru Penyelaras
Kokurikulum SEGAK Guru Kelas
Meningkatkan kerjasama dan komunikasi
yang tinggi oleh
3.1 Pentaksiran Aktiviti % Murid mencapai tahap tinggi
semua murid. Jasmani Sukan dan Gred A, B atau C
Kokurikulum (PAJSK) Meningkatkan kuantiti dan kualiti murid
Gred A 0 3% 3% 3% 3% 3% di dalam pencapaian Kokurikulum
Sukan/Permainan
Kelab/Persatuan Gred B 9 25% 30% 30% 32% 32%
Badan Beruniform
Ekstra Kurikulum Gred C 1 60% 60% 60% 62% 62%

Gred/Markah Gred D 0 12% 7% 7% 3% 3%


A 80 – 100
B 60 – 79 Gred E 0 -
C 40 – 59
D 20 – 39 TL
E 00 – 10

3.2 Pentaksiran Standard % Murid memperoleh


Kecergasan Fizikal Indeks Jisim Badan 80% 83% 85% 90% 95%
Kebangsaan SEGAK (BMI) Tahap Normal
PKKK
Gred / Markah Guru PJ
% Murid Memperoleh TL
A 18 – 20 KcST Tahap Kecergasan
B 15 – 17 KcT Sangat Tinggi atau TL
C 12 – 14 C Tinggi atau Cergas
D 08 – 11 KC ujian Kecergasan TL
E 04 – 07 TC Fizikal
TL
Kecergasan Tinggi
5% 5% 7% 8% 10%
Cergas -
80% 82% 83% 85% 88%
Kurang Cergas
10% 10% 7% 5% 2%
Tidak Cergas
5% 3% 3% 2% -

3.3 Pencapaian Sukan Bilangan Pencapaian


Dan Permaianan Sekurang-kurangnya - 1 1 2 2 3 PKKK

23
DRAF DISEMBER 2020

Sasaran Bidang / Pegawai


Strategi
Matlamat Petunjuk Prestasi Bertanggung-jawab
Objektif
Strategik Utama (KPI)
TOV 2021 2022 2023 2024 2025
tempat ke-3 Peringkat Guru Sukan
Daerah Guru Penyelaras
Sukan dan Permainan
Bilangan Mewakili
Sekolah

Bilangan Mewakili 14 16 20 25 27 30
Daerah

Bilangan Mewakili - 2 3 4 6 8
Bahagian

Bilangan Mewakili - - 1 2 3 4
Negeri

- - - - 1 1
Bilangan Pencapaian
3.4 Pencapaian Kelab Sekurang-kurangnya
Dan Persatuan tempat ke-3 Peringkat
Daerah - 1 1 2 3 3 PKKK
Guru Penyelaras
Bilangan Mewakili Kelab dan Persatuan
Sekolah

Bilangan Mewakili
Daerah
2 4 5 6 8 10
Bilangan Mewakili
Bahagian
- 2 2 2 4 4
Bilangan Mewakili
Negeri
- - 1 1 2 2

Bilangan Pencapaian - - - - 1 1
Sekurang-kurangnya
tempat ke-3 Peringkat
3.5 Pencapaian Badan Daerah PKKK
Beruniform Guru Penyelaras
- 1 1 1 1 1 Badan Beruniform
Bilangan Mewakili
Sekolah

Bilangan Mewakili
Daerah

23
DRAF DISEMBER 2020

Sasaran Bidang / Pegawai


Strategi
Matlamat Petunjuk Prestasi Bertanggung-jawab
Objektif
Strategik Utama (KPI)
TOV 2021 2022 2023 2024 2025

Bilangan Mewakili
Bahagian - 1 2 3 4 6

Bilangan Mewakili
Negeri - - - 1 2 3

- - - - 1 2

3.6 Pencapaian - - - - - 1
Ko-akademik

23
DRAF DISEMBER 2020

Sasaran Bidang / Pegawai


Strategi
Petunjuk Prestasi Bertanggung-jawab
Matlamat Strategik Objektif
Utama (KPI)
TOV 2021 2022 2023 2024 2025
4.Pencapaian 4.1 Peningkatan % Markah bertaraf
cemerlang PK Pentadbiran
prestasi kepimpinan Penarafan Sekolah S1 Menghayati Visi dan Misi
dengan jelas oleh semua warga
dan pengurusan berdasarkan SKPMg2
sekolah dan ibu bapa
sekolah yang
cemerlang
4.2 Peningkatan Kompetensi semua
Prestasi Kewangan AKP mencapai
prestasi cemerlang
Laporan Audit

T_TM - Berteguran
dan tidak
memuaskan

T_KM - Berteguran
dan Kurang
memuaskan

TT_M - Tanpa
Teguran dan
Memuaskan

TT_B -Tanpa
Teguran dan Baik

TT_SB - Tanpa
Teguran dan Sangat
Baik

Status Kebersihan
4.3 Peningkatan Tandas
Prestasi Penarafan
BERSI BERSIH BERSIH BERSIH BERSIH BERSIH
Kebersihan Tandas H

23
DRAF DISEMBER 2020

Sasaran Bidang / Pegawai


Strategi
Petunjuk Prestasi Bertanggung-jawab
Matlamat Strategik Objektif
Utama (KPI)
TOV 2021 2022 2023 2024 2025

Status Sekolah
4.4 Peningkatan Selamat
Penarafan Prestasi
SELAM SELAM SELAM SELAM SELAMA
Sekolah Selamat SELA AT AT AT AT T
MAT
Bilangan Aduan
Pelanggan
4.5 Peningkatan
Tahap Kepuasan Skor Tahap
Kepuasan Pelanggan
Pelanggan/Aduan

% Penglibatan
Sukarelawan
4.6 Peningkatan
Penglibatan Ibu Bapa
dalam Aktiviti
Kuantiti Penglibatan 57.7%
Agensi
4.7 Peningkatan Kerajaan/Swasta/N
GO
Penglibatan PIBK
serta hubungan Luar.
4

23
DRAF DISEMBER 2020

Sasaran Bidang / Pegawai


Strategi
Petunjuk Prestasi Bertanggung-jawab
Matlamat Strategik Objektif
Utama (KPI)
TOV 2021 2022 2023 2024 2025

23
24

Anda mungkin juga menyukai