Anda di halaman 1dari 21

TEORI KECERDASAN PELBAGAI UNTUK MENINGKATKAN

PENGLIBATAN AKTIF PELAJAR DI DALAM KELAS

Norazura Tukiran, Juliza Adira Mohd @ Ariffin &


Siti Hazwani Mohamed Rozi
Guru Pelatih DPLI UKM

Abstrak
Kepelbagaian strategi pengajaran meliputi kaedah, pendekatan, teknik dan aktiviti
pengajaran memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk penglibatan pelajar
secara aktif dalam kelas. Satu kajian dilaksanakan dalam usaha untuk meningkatkan
penglibatan pelajar dalam kelas dengan penggunaan Teori Kecerdasan Pelbagai. Objektif
kajian ini adalah untuk meneroka proses meningkatkan keyakinan, mengurangkan rasa
rendah diri serta rasa takut dalam diri pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran
dilakukan serta mencungkil potensi diri, kecenderungan dan minat pelajar menerusi aktiviti
yang dijalankan di dalam kelas. Kajian ini melibatkan 60 orang pelajar yang mana meliputi 3
kelas yang berlainan iaitu 2 buah kelas pendidikan khas masalah pendengaran dan sebuah
kelas aliran perdana. Pelajar-pelajar tersebut terdiri daripada 10 orang pelajar pendidikan
khas kelas Matematik tingkatan 1, 8 orang pelajar pendidikan khas kelas Bahasa Melayu
tingkatan 4 dan 42 orang pelajar aliran perdana kelas Perdagangan tingkatan 4. Kajian
tindakan ini menggunakan Model Kurt Lewin yang mana meliputi 5 tahap utama dalam satu
kitaran. Kaedah temubual dan pemerhatian serta refleksi pengkaji digunakan dalam proses
pengumpulan data. Dapatan kajian menunjukkan kepelbagaian aktiviti dengan penggunaan
Teori Kecerdasan Pelbagai dapat meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam
kelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Kesimpulannya, usaha yang
berterusan perlu dilakukan oleh semua pihak untuk mendapatkan kesan yang lebih baik
pada masa hadapan.

PENGENALAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan


potensi individu secara menyeluruh dalam proses pembinaan bangsa yang maju dan
membangun. Pendidikan merupakan satu agensi terpenting dan mendapat perhatian semua
pihak. Dalam proses pengajaran, guru-guru akan menggunakan pelbagai kaedah
penyampaian untuk memudahkan berlakunya perubahan minat, tingkah laku, kemahiran
dan memudahkan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Kepelbagaian
kaedah penyampaian pengajaran merupakan komponen yang penting untuk memotivasikan
minat dan penglibatan pelajar terhadap pelajarannya (Moores 1987).
Kualiti pencapaian pendidikan pelajar sangat bergantung kepada pengajaran dan
pembelajaran (P&P) guru di dalam kelas. Seringkali dilihat bahawa pelajar amat sukar untuk
memberikan tumpuan dan minat dalam mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran
(P&P) dalam bilik darjah terutamanya pengajaran yang melibatkan kaedah berpusatkan guru
semata-mata tanpa ada sebarang alternatif atau usaha yang dapat menarik minat dan
penglibatan mereka. Dari segi kemahiran berfikir, pelajar kelihatan sukar untuk
mengeluarkan pendapat serta idea sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran
berjalan. Pelajar juga sukar untuk membuat gambaran secara imaginasi tentang apa yang
diajar oleh guru. Akibatnya, pelajar kurang memahami dan mengingat apa yang diajar dalam
bilik darjah. Keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran amat bergantung
kepada kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru dalam
kelas.
Berdasarkan pengalaman pengkaji semasa berada di sekolah, kebanyakan pelajar
dilihat tidak melibatkan diri secara aktif sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P)
berlangsung. Mereka seringkali bersembang, bermain dan tidak menumpukan perhatian
sepenuhnya terhadap apa yang diajar oleh guru. Hal ini terjadi disebabkan fokus sistem
persekolahan kita lebih tertumpu kepada satu kecerdasan sahaja iaitu verbal-linguistik yang
mana guru-guru kebanyakannya lebih selesa menggunakan kaedah tradisional tanpa
menggunakan bahan bantu mengajar serta aktiviti yang bersesuaian dan membuatkan
pelajar kurang berminat untuk terlibat aktif dalam kelas.
Pengkaji berpendapat pelajar akan belajar dengan lebih berkesan jika diberi peluang
untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran di dalam kelas. Di sini peranan guru dilihat
memberi impak yang besar terhadap penglibatan pelajar di dalam kelas. Justeru, pengkaji
mengambil inisiatif untuk mengkaji usaha bagi meningkatkan penglibatan pelajar di dalam
kelas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dengan pendekatan Teori Kecerdasan
Pelbagai mengikut subjek yang diajar.

Teori Kecerdasan Pelbagai


Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP) mengikut Howard Gardner didefinisikan sebagai “ An
intelligence is the ability to create products that are valued within one or more cultural
settings.” (Gardner, 1983 ). Kecerdasan Pelbagai merangkumi lapan jenis iaitu Verbal-
Linguistik, Logik-Matematik, Visual-Ruang, Kinestetik, Muzik, Interpersonal, Intrapersonal
dan Naturalis.
Verbal-Linguistik adalah kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam
lisan dan penulisan. Seseorang dengan kecerdasan ini sensitif kepada makna perkataan
dan mahir memanipulasinya. Mereka juga boleh berkomunikasi secara berkesan melalui
aktiviti mendengar, bertutur, membaca, menulis dan menghubungkait. Mereka juga peka
terhadap pelbagai fungsi bahasa terutama dari segi kebolehannya untuk merangsang
emosi. Cara belajar yang paling berkesan bagi kumpulan ini adalah dengan menggunakan
stesen pembelajaran dan melalui pengajaran serta penerangan lisan.
Logik-Matematik adalah kebolehan menaakul, menyelesaikan masalah kompleks,
membuat perkaitan seperti suka menyoal, kritis, cekap membuat pengiraan, boleh membuat
perbandingan, cekap menyelesaikan masalah berkaitan nombor dan menggunakan
komputer. Kecerdasan ini menggabungkan kedua-dua kebolehan matematik dan saintifik.
Ahli matematik, contohnya gemar menyelesaikan masalah yang abstrak dan banyak
menggunakan penaakulan. Ahli sains, walau bagaimanapun, didorong dengan keinginan
menerangkan alam fizikal yang nyata. Kumpulan ini belajar dengan lebih berkesan melalui
kaedah penyelesaian masalah, inkuiri penemuan dan pembelajaran koperatif.
Visual-Ruang pula merupakan kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk,
ruang, warna dan garisan, termasuklah kebolehan mempersembahkan idea visual dan
ruang secara grafik. Seorang yang mempuyai kecerdasan ini boleh membentuk gambaran
dalam minda mereka dan melukisnya. Mereka juga berkebolehan dalam bidang seni dan
kreatif menggunakan warna, membaca peta dan mempunyai daya imaginasi yang kuat.
Mereka belajar dengan berkesan melalui tunjuk cara, video dan gambar rajah serta boleh
memberi sumbangan kepada projek kumpulan melalui carta dan gambarajah.
Kecerdasan Kinestetik adalah kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan
idea, perasaan dan untuk menyelesaikan masalah termasuklah kemahiran fizikal seperti
koordinasi, fleksibiliti, kepantasan dan keseimbangan. Seseorang yang mempunyai
kecerdasan ini mahir dalam memanupulasi objek dan aktiviti yang melibatkan kemahiran
motor halus dan kasar. Mereka gemar aktiviti fizikal seperti menari, bermain dan bersukan
serta cekap dalam aktiviti menggunakan kemahiran motor. Mereka berkebolehan untuk
belajar melalui perbuatan seperti simulasi, permainan, main peranan dan membina model.
Kecerdasan Muzik pula adalah kebolehan mengesan ritma, nada dan melodi,
termasuklah kemahiran mengenal lagu dan mengubah tempo dan irama dalam melodi yang
mudah. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga sensitif kepada bunyi seperti suara
manusia dan alat muzik. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi pada darjah
yang berbeza. Ada yang lebih berkemahiran daripada yang lain. Walau apa pun tahap
bakat, kita semua mempunyai kecerdasan untuk menikmati dan menghayati pengalaman
muzik. Pelajar yang mempunyai kecerdasan muzik yang tinggi lebih gemar belajar melalui
pengajaran lisan dan suka melakukan aktiviti jenis tarian, gimnastik serta berlatarkan muzik.
Kecerdasan Interpersonal adalah kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat
serta hasrat orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal boleh
bekerjasama dalam kumpulan serta berkomunikasi secara lisan atau tanpa lisan dengan
orang lain. Pada tahap yang mudah kecerdasan ini termasuklah kebolehan seorang kanak-
kanak mengenal dan sensitif kepada 'mood' orang dewasa sekelilingnya. Kemahiran
interpersonal yang lebih kompleks adalah kebolehan orang dewasa membaca hasrat orang
lain walaupun secara tersirat. Pelajar yang mempunyai kecerdasan ini akan belajar dengan
lebih berkesan melalui pembelajaran kooperatif dan pengajaran rakan sebaya serta
penglibatan dalam perbincangan kelas.
Kecerdasan Intrapersonal pula merupakan kebolehan memahami diri sendiri dari
segi kekuatan, kelemahan, hasrat dan keinginan termasuklah kemahiran membandingkan
diri sendiri dengan orang lain dan mengetahui bagaimana mengawal perasaan. Mereka
yang mempunyai kecerdasan ini mempunyai keyakinan diri yang tinggi terhadap kebolehan
diri sendiri, mempunyai pegangan dan prinsip serta azam yang kuat dan boleh berdikari.
Mereka juga boleh memahami perasaan orang lain dan mempunyai daya tumpuan dan
refleksi yang tinggi. Mereka lebih suka belajar bersendirian di perpustakaan atau di stesen-
stesen pembelajaran dan berkebolehan membuat laporan jurnal yang baik.
Kecerdasan Naturalis adalah kebolehan mengenal, mengklasifikasi dan menghargai
tumbuh-tumbuhan, bahan galian dan haiwan termasuk batu-batan dan rumput rampai serta
semua jenis flora dan fauna. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini juga berkebolehan
melihat perhubungan dan polar yang rapat antara alam tumbuhan dan antara kehidupan
haiwan. Pelajar yang mempunyai kecerdasan naturalis belajar dengan lebih berkesan
melalui aktiviti luar kelas.
Teori Kecerdasan Pelbagai ini perlu diaplikasikan dalam pengajaran dan
pembelajaran kerana ia menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras
dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan keperluan pelajar. Di samping itu,
pendekatan ini dilihat dapat menerima persamaan dan perbezaan antara individu dengan
mengakui bahawa setiap pelajar adalah unik dengan cara pembelajaran yang berlainan. Ia
juga diyakini dapat meningkatkan harga diri, kreativiti dan motivasi melalui pengajaran dan
pembelajaran yang menyeronokkan. Selain itu, pendekatan ini dapat mewujudkan suasana
pembelajaran secara kolaboratif di sekolah dan menggalakkan inovasi dan penyelidikan
baru dalam pengajaran.
Melalui pendekatan ini, para pengkaji menggunakan gabungan lima kecerdasan iaitu
Verbal-Linguistik, Logik-Matematik, Interpersonal, Intrapersonal dan juga kecerdasan
Kinestetik mengikut kesesuaian subjek, kelas dan tahap kebolehan pelajar di dalam kajian
ini.
Pernyataan Masalah
Melalui pemerhatian dan refleksi pengkaji pada semasa menjalani latihan mengajar di
sekolah, didapati penglibatan pelajar dalam kelas kurang memberangsangkan berdasarkan
kepada reaksi mereka sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung di dalam
kelas. Pengalaman pengkaji sendiri mendapati kebanyakan pelajar kurang melibatkan diri
dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Mereka dilihat kurang
keyakinan diri, takut dan malas untuk melibatkan diri dengan pengajaran yang disampaikan
oleh guru. Ada juga dikalangan mereka sukar memahami, mengingati serta tidak mahu
mengeluarkan idea atau pendapat ketika diminta. Kurangnya pendedahan awal kepada
pendekatan berfikir merupakan salah satu kemungkinan mengapa permasalahan ini terjadi.
Pembelajaran yang berlaku hanya melibatkan satu hala sahaja iaitu guru mengajar di
hadapan manakala pelajar hanya mendengar di tempat duduk masing-masing tanpa
melakukan apa-apa aktiviti.
Oleh kerana guru terpaksa menghabiskan sukatan pelajaran, maka guru kurang
menghargai kepelbagaian pelajar dan tidak merancang pengajaran mereka mengikut
kesemua kecerdasan atau mana-mana bidang kecerdasan khusus yang ada pada pelajar
mereka. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan tindakan yang terancang dan mengambil kira
tahap kecerdasan individu didapati dapat meningkatkan penglibatan pelajar di dalam kelas
masing-masing. Justeru, kajian mengenai usaha meningkatkan penglibatan pelajar dalam
kelas menggunakan pendekatan Teori Kecerdasan Pelbagai dilakukan untuk menangani
permasalahan yang berlaku. Objektif khusus kajian ini dijalankan adalah untuk :-
1. Meningkatkan keyakinan, rasa rendah diri dan juga rasa takut yang ada pada
pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
2. Mendedahkan pelajar kepada proses berfikir dan penjanaan idea serta
pendapat dalam aktiviti yang dilakukan.
3. Meneroka kelebihan, kebolehan, kecenderungan dan minat pelajar menerusi
aktiviti yang dijalankan di dalam kelas.
4. Memupuk keterlibatan pelajar secara aktif dalam proses pembelajaran dan
pengajaran.

KAJIAN KEPUSTAKAAN
Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1992), keadilan pada umumnya adalah tentang
(i) pengetahuan dan kebolehan untuk menempatkan yang betul dan wajar bagi sesuatu
benda atau manusia, (ii) kebenaran yang menentang kesalahan, (iii) cara atau batasan, (iv)
keuntungan kerohanian terhadap kerugian, dan (v) kebenaran terhadap kepalsuan.
Menurutnya lagi, dalam soal ilmu pula, manusia harus melakukan keadilan terhadap ilmu itu
sendiri, mengetahui batas kegunaannya, keutamaannya serta penempatan yang sesuai dan
wajar agar dapat menghasilkan sesuatu yang harmoni pada diri orang yang memiliki ilmu.
Berdasarkan penjelasan ini, keadilan bererti meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya.
Keadilan mesti dilaksanakan pada semua peringkat dan lapangan. Konsep keadilan dalam
pendidikan ialah mengajar dan mendidik para pelajar sesuai dengan kemampuan akal dan
cara pembelajaran mereka.
Marton & Booth menyatakan bahawa pembelajaran ialah “learning is about how we
perceive and understand the world, about making meaning”. Ini menunjukkan bahawa
bentuk pembelajaran boleh merupakan sesuatu prinsip yang abstrak, maklumat serta fakta,
pemerolehan kaedah, teknik dan pendekatan untuk melakukan sesuatu serta penaakulan.
(Fry et al., 2003). Oleh itu, pembelajaran adalah perubahan yang berlaku dalam perlakuan
pelajar yang di didik hasil daripada penglibatannya dalam suatu pengalaman pendidikan.
Apabila ditakrifkan makna pembelajaran ini, skop perbincangan terlalu luas. Maka beberapa
domain atau pengkelasan dilakukan. Terdapat tiga klasifikasi yang sering digunakan iaitu
domain kognitif, domain efektif dan domain psikomotor. Domain kognitif merupakan
pembelajaran yang berlaku menerusi pemikiran dan minda, manakala domain afektif
merupakan pembelajaran yang berhubung kait dengan perasaan dan emosi sementara
domain psikomotor merupakan pembelajaran yang melibatkan pergerakan anggota tubuh
badan.
Merujuk pada pemikiran L. Dee Fink dalam sebuah tulisannya yang berjudul Active
Learning, di bawah ini akan diuraikan konsep dasar pembelajaran aktif. Menurut L. Dee
Fink, pembelajaran aktif terdiri dari dua komponen utama yaitu: unsur pengalaman
(experience), meliputi kegiatan melakukan (doing) dan pengamatan (observing) dan
dialogue, meliputi dialog dengan diri sendiri (self) dan dialog dengan orang lain
(others)

Dialog dengan Diri (Dialogue with Self) :


Dialog dengan diri adalah bentuk belajar dimana para pelajar melakukan berfikir reflektif
mengenai suatu topik. Mereka bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang atau harus
difikirkan, apa yang mereka rasakan dari topik yang dipelajarinya. Mereka “memikirkan
tentang pemikirannya sendiri, (thinking about my own thinking)”, dalam cakupan pertanyaan
yang lebih luas, dan tidak hanya berkaitan dengan aspek kognitif semata.
Dialog dengan orang lain (Dialogue with Others) :
Dalam pembelajaran tradisional, ketika pelajar membaca buku teks atau mendengarkan
ceramah, pada dasarnya mereka sedang berdialog dengan “mendengarkan” dari orang lain
(guru, penulis buku), tetapi sifatnya sangat terbatas kerana di dalamnya tidak terjadi balikan
dan pertukaran pemikiran. L. Dee Fink menyebutnya sebagai “partial dialogue“
Bentuk lain dari dialog yang lebih dinamis adalah dengan membahagikan pelajar ke
dalam kelompok-kelompok kecil (small group), dimana para pelajar dapat berbincang
mengenai topik-topik pelajaran secara intensif. Lebih dari itu., untuk melibatkan pelajar ke
dalam situasi dialog tertentu, guru dapat mengembangkan cara-cara kreatif, misalnya
mengajak pelajar untuk berdialog dengan praktisi, ahli, dan sebagainya, baik yang
berlangsung di dalam kelas mahupun di luar kelas, melalui interaksi langsung atau secara
bertulis.

Mengamati (Observing) :
Kegiatan ini terjadi di mana para pelajar melihat dan mendengarkan ketika orang lain
“melakukan sesuatu (doing something)” , terkait dengan apa yang sedang dipelajarinya.
Misalnya, mengamati guru sedang melakukan sesuatu. Guru olah raga yang sedang
memperagakan cara menendang bola yang baik, guru komputer yang sedang melayari
internet dan sebagainya.
Selain mengamati pelakuan yang ditampilkan gurunya, pelajar juga dapat diajak
untuk mendengarkan dan melihat dari orang lain, misalnya menyaksikan penampilan
bagaimana cara kerja seorang doktor ketika sedang mengubati pesakitnya, menyaksikan
seorang ahli muzik sedang memperagakan kemahirannya dalam memainkan alat
muziknya. Begitu juga pelajar dapat diajak untuk mengamati fenomena-fenomena lain,
terkait dengan topik yang sedang dipelajari, misalnya fenomena alam, sosial, atau budaya.
Tindakan mengamati dapat dilakukan secara “langsung” atau “tidak langsung”.
Pengamatan langsung ertinya pelajar diajak mengamati kegiatan atau situasi nyata secara
langsung. Misalnya, untuk mempelajari budaya kerja di bank, pelajar boleh dibawa
mengunjungi bank-bank yang ada di daerahnya. Sedangkan pengamatan tidak langsung,
pelajar diajak melakukan pengamatan terhadap situasi atau kegiatan melalui simulasi dari
situasi nyata, kajian kes atau diajak menonton filem (video). Misalnya unruk mempelajari
budaya kerja di bank, pelajar dapat diajak menyaksikan video tentang budaya kerja di
sebuah bank.

Melakukan (Doing):
Kegiatan ini menunjuk pada proses pembelajaran di mana pelajar benar-benar melakukan
sesuatu secara nyata. Misalnya, pelajar melakukan eksperimen (bidang ilmu-ilmu alam dan
sosial), menyelidiki sumber-sumber sejarah tempatan (sejarah), membuat pembentangan
lisan, membuat cerpen dan puisi (bidang bahasa) dan sebagainya. Sama halnya dengan
mengamati (observing), kegiatan “melakukan” dapat dilaksanakan secara langsung atau
tidak langsung.
Terkait dengan kebolehan mengimplementasikan konsep di atas, L. Dee Fink
menyampaikan 3 (tiga) saranan, sebagai berikut:
1. Memperluas jenis pengalaman belajar.
 Bentuk kelompok-kelompok kecil pelajar dan meminta mereka membuat keputusan
atau menjawab sebuah pertanyaan tertentu secara berkala.
 Temukan cara agar pelajar dapat terlibat dalam berbagai dialog dengan orang lain,
selain teman-teman sekelasnya (di website, melalui email, atau dalam kehidupan
nyata).
 Dorong pelajar untuk membuat jurnal pembelajaran atau portofolio belajar. Guru
boleh meminta para pelajar untuk menuliskan tentang apa yang mereka pelajari,
bagaimana mereka belajar, apa peranan pengetahuan yang dipelajarinya untuk
kehidupan mereka sendiri, bagaimana hal ini membuat mereka merasa, dan
sebagainya.
 Temukan cara untuk membantu pelajar agar dapat mengamati sesuatu yang ingin
dipelajarinya, baik secara langsung mahupun tidak langsung.
 Temukan cara yang memungkinkan pelajar untuk benar-benar melakukan sesuatu
yang dipelajarinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Mengambil manfaat dari “Power of Interaction.”
Dari keempat bentuk belajar di atas, masing-masing memiliki nilai tersendiri, tetapi apabila
keempat bentuk belajar tersebut (Dialogue with Self, Dialogue with Others, Observing, dan
Doing) dikombinasikan secara tepat, maka akan dapat memberikan kesan belajar yang lebih
bermakna kepada pelajar.
Para pendukung Problem-Based Learning menyarankan kepada para guru untuk
mengawalinya dengan kegiatan “Doing”, di mana guru terlebih dahulu mengajukan berbagai
masalah nyata (real problem) untuk diselesaikan oleh pelajarnya. Kemudian, pelajar diminta
untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan sekelilingnya (Dialogue with Others) untuk
menemukan cara-cara terbaik untuk digunakan bagi memecahkan masalah nyata yang
telah diajukan. Setelah para pelajar saling berkomunikasi dan berbincang, selanjutnya para
pelajar akan melakukan berbagai macam bentuk belajar sesuai dengan pilihannya,
termasuk di dalamnya melakukan Dialogue with Self dan Observing.
3. Membuat dialektika antara pengalaman dan dialog.
Melalui pengalaman (baik melalui doing dan observing) pelajar memperoleh perspektif baru
tentang apa yang benar (keyakinan) dan apa yang baik (nilai). Sementara melalui dialog
dapat membantu pelajar untuk membina berbagai makna dan pemahamannya.
Untuk menyempurnakan prinsip interaksi sebagaimana dijelaskan di atas iaitu
dengan melakukan dialektika antara kedua komponen tersebut. Dalam hal ini, secara kreatif
guru dapat mengkonfigurasi dialektika antara pengalaman baru yang kaya dan mendalam
dengan dialog yang bermakna, sehingga pada akhirnya pelajar benar-benar dapat
memperoleh pengalaman belajar yang signifikan dan bermakna.
Gaya pembelajaran merujuk kepada ciri istimewa kepunyaan seseorang pelajar
untuk memperlihat, berinteraksi, dan bergerak balas dalam suatu suasana pembelajaran
(Keefe, 1979). Seseorang pelajar mula belajar dari masa dia dilahirkan tetapi cara
belajarnya adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sosio-ekonomi dan budaya
keluarga, emosi, dan alam fizikal di persekitarannya. Atas perbezaan faktor-faktor tersebut,
gaya pembelajaran seseorang pelajar mungkin berbeza daripada gaya pembelajaran pelajar
yang lain. Dapatan-dapatan kajian telah menunjukkan bahawa terdapat pelajar yang lebih
cenderung kepada pembelajaran melalui penglihatan dan pendengaran; terdapat juga
pelajar yang lebih selesa dengan pembelajaran melalui bahan manipulatif atau reflektif; ada
juga pelajar yang suka belajar dalam kumpulan dan ada juga pelajar yang lebih selesa
belajar secara perseorangan (Felder, 1996). Walaupun seseorang pelajar dikatakan
bertanggungjawab terhadap pembelajarannya sendiri, tetapi guru juga memainkan peranan
yang penting sebagai penggalak dan pemudahcara melalui pelbagai strategi pengajaran
yang digunakan. Antara strategi-strategi ini, terdapat strategi yang berpusatkan guru seperti
syarahan dan demonstrasi dan terdapat juga strategi yang berpusatkan pelajar seperti main
peranan, simulasi dan pengajaran reflektif (Freiberg, 1996). Hasil daripada kepelbagaian
gaya pembelajaran di kalangan pelajar dan kepelbagaian strategi pengajaran di kalangan
guru, salah-padanan gaya pembelajaran pelajar dan strategi pengajaran guru mungkin
berlaku. Ini mungkin boleh menyebabkan pelajar menjadi bosan dan tidak mengambil
perhatian dalam pembelajaran semasa guru mengajar dan seterusnya tidak mencapai
prestasi yang diingini. Sebaliknya, guru yang berhadapan dengan murid yang tidak berminat
dalam pembelajaran akan kehilangan azam untuk mengajar (Felder, 1993). Untuk
mengelakkan kesalah-padanan tersebut, guru-guru harus mengenal pasti dan memahami
gaya pembelajaran pelajar supaya strategi pengajaran yang sesuai digunakan untuk
memenuhi kehendak pelajar dalam proses pembelajaran.
Charmer (1988) telah menyenaraikan beberapa faktor penyebab berkenaan dengan
lepasan sekolah atau universiti yang tidak diterima bekerja oleh majikan. Di antara faktor-
faktor penyebabnya adalah tahap pencapaian akademik dan gred yang rendah, tiada
motivasi untuk bertindak, tiada inisiatif untuk membuat keputusan yang drastik, kekurangan
'soft skills' (bahasa, komunikasi, kemahiran), kekurangan tahap kematangan dan tiada
potensi untuk bertindak sebagai pemimpin. Perkara ini ada hubung kaitnya dengan
kecerdasan mental yang melibatkan skala prestasi.
Abelson (1977), pelajar tidak akan menjadi seorang pelajar yang berkesan, fleksibel
atau mempunyai kemahiran untuk menyelesaikan masalah dengan berkesan sekiranya
mereka tidak berupaya mengawal dan mengarahkan proses kognitif mereka.
Habibah (1978), telah menjalankan kajian berkenaan dengan motivasi pencapaian
dengan prestasi pelajar tahun lima. Seramai 90 orang subjek murid darjah enam daripada
40 buah sekolah rendah di Selangor dan Wilayah Perseketuan telah diujikaji dengan
menggunakan alat ujian kecerdasan ' Raven's Standard Progressive Matrices'. Kajian
mendapati terdapatnya hubungan yang tinggi diantara kecerdasan dengan pencapaian
dalam peperiksaan Penilaian Darjah Lima. Korelasi yang didapati di antara kecerdasan
dengan pencapaian adalah 0.839.
Dr. Roger Sperry menyatakan kaitan kecerdasan dan fungsi otak manusia yang
berbeza-beza mengikut perkembangan usia dan jantina individu. Otak kanan dan kiri
mempunyai fungsi yang berbeza namun menurutnya manusia tidak boleh dianggap
menggunakan sebelah otak sahaja.
Seawal tahun 1904, Charles Spearman telah mengeluarkan Teori Dua-Faktor
bahawa kesemua kebolehan kecerdasan manusia mempunyai pertindihan yang dipanggil
faktor „g‟ (general). Selain itu, setiap kebolehan kecerdasan tersebut juga mempunyai faktor
„s‟(specific) sebagai pelengkap kecerdasan. Teori tersebut dihasilkan melalui analisis faktor
terhadap beberapa ujian kecerdasan. Sebagai lanjutan daripada teori tersebut, Gardner
(1983) memperkenalkan Teori Kecerdasan Pelbagai dengan menyenaraikan dua domain
sebagai faktor „g‟ iaitu kecerdasan VL dan LM, dan enam domain lain sebagai faktor „s‟.
Terdapat Beberapa kajian di luar dan dalam negara yang telah membuktikan kebenaran
teori tersebut. Antaranya kajian yang dijalankan oleh Malm (2001) yang mendapati
kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal adalah dominan dalam kalangan
pelajar kolej komuniti. Malah dalam kajian yang dijalankan oleh Schirduan (2001), Franzen
(1999) dan Harms (1998) membuktikan kecerdasan naturalis paling dominan dalam
kalangan pelajar sekolah berbanding pelajar yang telah meninggalkan sekolah.
Siti Rahayah dan Ibrahim (2002) telah mengkaji kecerdasan pelbagai (Multiple
Intelligence) dalam konteks pendidik sekolah di Malaysia. Ia juga membincangkan keperluan
KP dalam sukatan kurikulum, pedagogi dan sistem penilaian dalam konteks pendidikan di
negara ini. KP yang dicipta oleh Howard Gardner (1983) adalah satu set kemahiran yang
membolehkan seseorang menyelesaikan masalah atau menghasilkan keluaran atau
perkhidmatan yang bernilai kepada budayanya. Terdapat lapan konstruk kecerdasan yang
dikenalpasti dalam alat ujian KP iaitu visual-linguistik, logic-matematik, spatial, kinestetik
badan, muzikal, intrapersonal, interpersonal dan naturalis. Kajian menunjukkan bahawa
kelas-kelas yang mengamalkan KP dalam pengajaran dan pembelajaran menghasilkan
pembelajaran yang menyeronokkan, mempercepatkan pembelajaran, skor pencapaian yang
meningkat dan perubahan harga diri dan moral sekolah ke arah yang lebih positif.

Kerangka Teorikal
Secara keseluruhannya, kajian ini bertitik tolak daripada andaian bahawa usaha untuk
meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelas ada kaitannya dengan strategi pengajaran
dan pendekatan Teori Kecerdasan Pelbagai yang digunakan dalam bilik darjah. Dengan ini
guru dapat membantu menyelesaikan masalah pelajar yang agak pasif dalam kelas untuk
melibatkannya bergerak aktif dengan membuat intervensi yang bersesuaian dari segi
pendekatan P & P di bilik darjah.
Intervensi yang dimaksudkan adalah berbentuk penggunaan pelbagai strategi
pengajaran khususnya dari segi kaedah dan aktiviti yang dirancang dan seterusnya
dilaksanakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Kerangka kerja
konseptual dalam Rajah 1 secara tidak langsung memperlihatkan bahawa perancangan
pada strategi pengajaran khususnya pada pemilihan aktiviti-aktiviti contohnya seperti
penggunaan permainan, kaedah simulasi, latih tubi bertindak sebagai pemboleh ubah bebas
untuk menguji kecerdasan pelajar. Hal ini disokong dengan pendekatan Teori Kecerdasan
Pelbagai, yang mengakui bahawa setiap pelajar memiliki pelbagai kecerdasan dan cara
seseorang pelajar berfikir, bertindak dan belajar adalah berlainan dengan seorang murid
yang lain. Terdapat lima daripada lapan jenis kecerdasan yang telah dikenal pasti oleh
pengkaji untuk melibatkan kecenderungan potensi pelajar dalam bentuk verbal linguistik,
logik-matematik, kinestetik, interpersonal dan intrapersonal. Seterusnya, gabungan antara
strategi pengajaran yang dirancang guru bersama-sama dengan pendekatan Teori
Kecerdasan Pelbagai ini dilihat sama ada berjaya atau tidak untuk meningkatkan
penglibatan pelajar dalam kelas.

Strategi pengajaran Meningkatkan


Penerapan Teori
penglibatan
Kepelbagaian aktiviti Kecerdasan
pelajar
dalam kaedah Pelbagai
pengajaran
-Pelajar aktif
Rajah 1
Verbal linguistik -Tidak malu bertanya

Logik – Matematik -Berani menyatakan


Kinestetik pendapat

Interpersonal

Rajah 1: Kerangka Teoritikal


METODOLOGI KAJIAN

Kajian tindakan ini dijalankan mengikut gelung kajian tindakan Kurt Lewin (1947) yang telah
diadaptasikan daripada model asal ditunjukkan seperti rajah berikut :

Identifying a general or initial idea

Mengenal pasti isu dan masalah


kajian
Reconnaissance or fact finding

Menganalisis masalah
Tinjauan pada kajian lepas
Take first action step Planning
Pelaksanaan tindakan Pembentukan pelan tindakan
Mengutip data dan penetapan aktiviti

Evaluate

Refleksi dan penilaian

Planning

Pembentukan pelan tindakan dan penetapan


aktiviti

Take second action step

Pelaksanaan tindakan
Mengutip data

Rajah 2 : Model Kurt Lewin

Kajian ini telah berlangsung selama 6 minggu ( dalam lingkungan bulan Februari hingga
April, 2010) melalui tiga lingkaran sebelum mencapai matlamat yang disasarkan. Lima
tahap utama dalam suatu lingkaran model ini adalah mengenal pasti isu dan masalah
kajian sebagai permulaan kajian. Kemudian diikuti dengan penganalisisan masalah yang
didapati melalui tinjauan karya pada kajian-kajian lepas. Setelah itu pelan dibentuk untuk
merancang dan menetapkan aktiviti yang bersesuai dengan pengajaran. Seterusnya melalui
pelan terhadap aktiviti yang telah dirancang itu, pemerhatian dilakukan terhadap tingkah
laku dan penglibatan pelajar pada aktiviti berkenaan. Pada akhir lingkaran, refleksi dan
penilaian akan dilakukan. Permasalahan kajian akan dinilai semula dan proses kajian akan
dijalankan pada lingkaran seterusnya.

Kajian ini dilaksanakan secara kajian tindakan kolaboratif antara 3 orang guru pelatih yang
berperanan sebagai pengkaji dalam penyelidikan ini. Kajian dijalankan dalam tempoh 6
minggu pada masa pengajaran dan pembelajaran bagi 3 mata pelajaran yang berbeza di 3
kelas yang berlainan. Dengan pendekatan Teori Kecerdasan Pelbagai, perancangan pada
strategi pengajaran khususnya yang melibatkan kaedah dan kepelbagaian aktiviti diperlukan
bagi membolehkan pelajar aktif dan turut bersama-sama dalam sesi P & P. Secara tidak
langsung telah menunjukkan bahawa pelajar itu sendiri dan bahan pelajaran yang sesuai
berperanan untuk „menghidupkan‟ bilik darjah melalui penglibatan aktif mereka. Kajian ini
telah dijalankan ke atas 3 kelas berlainan di mana 2 daripadanya adalah daripada kelas
pendidikan khas masalah pendengaran dan 1 daripadanya adalah daripada kelas aliran
perdana. Keseluruhannya, kajian ini melibatkan 60 orang pelajar. Hal ini diperincikan seperti
berikut :

Kelas Aliran Khas Kelas Mata Pelajaran Bilangan


Pelajar
Tingkatan 1 Matematik 10
Tingkatan 4 Bahasa Melayu 8
Kelas Aliran Perdana Tingkatan 4 Perdagangan 42
Jumlah 60

Kajian ini keseluruhannya melibatkan pengumpulan data secara kualitatif dan kuantitatif.
Instrumen yang digunakan adalah meliputi pemerhatian dan temu bual dengan pelajar serta
refleksi pengkaji. Teknik pemerhatian digunakan sebelum dan semasa proses pengajaran
dan pembelajaran dijalankan di dalam kelas. Antara beberapa perkara yang menjadi
perhatian pengkaji adalah penglibatan dan keaktifan pelajar kepada setiap aktiviti dan
kaedah pengajaran yang digunakan. Maklum balas dan respon ini dilihat melalui perubahan
perubahan tingkah laku yang ditunjukkan seperti penglibatan aktif pelajar menyatakan
pendapat, menumpukan perhatian terhadap pengajaran serta mengambil bahagian dalam
setiap aktiviti yang telah dirancang. Pemerhatian ini melibatkan semua pelajar di dalam
kelas dan seterusnya direkod dalam borang pemerhatian. Selain daripada pemerhatian,
pengkaji turut menjalankan temu bual dengan beberapa orang pelajar yang dipilih secara
rawak daripada tiga kelas yang berasingan. Temu bual dilaksanakan adalah bertujuan untuk
mengetahui persepsi atau pendapat pelajar itu sendiri terhadap beberapa aktiviti yang
digabungjalinkan dalam kaedah pengajaran semasa proses P & P dijalankan dalam kelas
tersebut. Temubual yang dilakukan adalah tidak berstruktur dan soalan yang diajukan
berbentuk tidak formal bagi membolehkan pelajar menyatakan pendapatnya dengan selesa
dan bebas. Seterusnya pengkaji membuat refleksi ke atas intervensi yang dilakukan
semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

Seterusnya, berdasarkan model Kurt Lewin yang ditunjukkan dalam Rajah 2, menunjukkan
terdapat lingkaran yang melibatkan prosedur atau langkah yang dilalui oleh pengkaji
sepanjang menjalankan kajian ini. Proses atau langkah kajian melibatkan tahap-tahap
seperti berikut :
1. Mengenal pasti isu dan masalah kajian
2. Menganalisis masalah dan tinjauan pada kajian-kajian lepas
3. Pembentukan pelan tindakan dan penetapan aktiviti
4. Pelaksanaan tindakan dan kutipan data
5. Refleksi dan penilaian
Proses-proses ini dijalankan mengikut lingkaran khususnya pada lingkaran pertama,
namun begitu proses ketiga yakni pembentukan pelan dan penetapan aktiviti akan
berperanan sebagai permulaan sebagai lingkaran kedua dan lingkaran seterusnya bagi
kajian ini sekiranya terdapat perubahan dalam proses tersebut. Pengulangan pada lingkaran
ini akan dilakukan sehinggalah pengkaji menemui jawapan bagi menangani permasalahan
yang dihadapi pelajar. Prosedur kajian ini diperkuatkan lagi melalui penerangan pada suatu
proses perancangan seperti berikut :

Tahap Prosedur Penerangan prosedur


i) Mengenal pasti isu Pada permulaan, pengkaji membuat pemerhatian awal untuk
dan masalah kajian mengenal pasti isu dan permasalahan yang timbul semasa
proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung
khususnya di kelas-kelas yang dijadikan sampel kajian.
Pemerhatian ditumpukan terhadap respon pelajar dalam
kelas serta tingkah laku yang merupakan sebahagian dalam
pengajaran guru setelah diterapkan teori kecerdasan
pelbagai pada sesuatu aktiviti pengajaran.
Daripada pemerhatian tersebut, pengkaji mendapati pelajar
kurang melibatkan diri dalam pengajaran dan hanya
bergantung kepada guru sekiranya berlangsung sesi soal
jawab berkenaan dengan suatu pengajaran dan juga hanya
mendengar penerangan guru serta hanya melakukan latihan
seperti yang diarahkan. Dengan kata lain, pelajar kelihatan
kurang aktif dalam kelas khususnya untuk menyatakan
pendapat dan sumbangsaran. Pengkaji merasakan suatu
perubahan yang berterusan perlu dilakukan untuk mengatasi
permasalahan yang timbul dalam kalangan pelajar.
ii) Menganalisis Melalui permasalahan dan isu yang telah dikenal pasti oleh
masalah dan pengkaji, maka tinjauan terhadap kajian-kajian oleh pengkaji
tinjauan pada terdahulu dilakukan untuk melihat sama ada permasalahan
kajian-kajian lepas yang sama atau lebih kurang pernah dialami oleh pelajar di
sesebuah sekolah atau institusi tertentu, dan sekiranya ada,
apakah cara yang dilakukan oleh pengkaji terdahulu bagi
mengatasi masalah tersebut. Seterusnya dapat dijadikan
rujukan kepada kajian ini.
iii) Pembentukan pelan Setelah pemerhatian awal dan tinjauan pada kajian lepas
tindakan dan dijalankan, pelan untuk membuatkan pelajar aktif melibatkan
penetapan aktiviti diri dalam pengajaran dirancang sepanjang tempoh kajian ini.
Peringkat ini memainkan peranan penting kerana
perancangan pada aktiviti dan kaedah pengajaran untuk
pelajar berperanan untuk melihat perubahan pada
penglibatan pelajar dalam kelas.
iv) Pelaksanaan Seterusnya, melalui pelan tindakan yang dirancang, maka
tindakan dan aktiviti dilaksanakan dalam kelas pada satu masa pengajaran
kutipan data di setiap minggu persekolahan. Aktiviti ini sememangnya
digunakan oleh guru bagi mengumpan pelajar memberi
tumpuan pada pengajaran dan seterusnya terlibat aktif pada
aktiviti berkenaan. Dalam masa yang sama, Teori
Kecerdasan Pelbagai diterapkan dalam kaedah pengajaran
yang bersesuaian dengan tahap pelajar bagi sesuatu mata
pelajaran. Ekoran daripada penglibatan pelajar, maka data
dikumpul melalui pemerhatian yang berperanan sebagai
instrumen utama kajian ini.
Tahap Prosedur Penerangan prosedur
v) Refleksi dan Tahap ini melibatkan penilaian, penganalisisan, penjelasan
penilaian dan kesimpulan. Penilaian dilakukan dengan berdasarkan
pemerhatian yang direkod pada borang pemerhatian yang
disediakan untuk menilai sama ada aktiviti yang digunakan
dalam kelas pengajaran mampu meningkatkan penglibatan
pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Seterusnya, refleksi memandang hasil yang telah dicapai
sebagai akibat daripada tindakan yang telah dilakukan pada
pelajar dalam kelas-kelas tersebut. Tahap ini amat penting
untuk mengetahui sejauh mana aktiviti-aktiviti yang telah
dirancang bertindak sebagai suatu usaha yang dapat
meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelas.

DAPATAN KAJIAN

Merujuk data yang diperolehi daripada aktiviti yang dijalankan, didapati peratusan
penglibatan pelajar semakin meningkat. Berdasarkan pemerhatian yang dijalankan, didapati
penglibatan, tingkah laku, keyakinan dan minat pelajar terhadap pembelajaran juga turut
meningkat. Bilangan pelajar yang pasif pula semakin menurun.

Jadual 1: Ringkasan Data Pemerhatian untuk kelas Matematik


Masalah Pendengaran (10 pelajar)
Peratus
Penglibatan
Lingkaran Penglibatan
Minggu Aktiviti pelajar secara
Pelajar secara
Suka rela
Suka rela
Aktiviti
1 2 Menyusun dan 2 20%
Suai Padan
Latih Tubi di
4 Papan Putih 2 20%
(Rawak)
2
Kuliah dan
8 Perbincangan 4 40%
Kumpulan
Latih Tubi di
9 Papan Putih 5 50%
(Sukarela)
3
Silang Kata
10 9 90%
Matematik
11 Kuiz Matematik 10 100%

Strategi pengajaran dengan pendekatan Teori Kecerdasan Pelbagai yang digunakan oleh
guru dilihat menarik minat pelajar untuk terlibat secara aktif dalam sesi pengajaran dan
pembelajaran. Melalui lingkaran pertama iaitu pada minggu kedua, aktiviti menyusun dan
menyuaipadan yang digunakan dalam subjek matematik dilihat mula mendapat perhatian
daripada pelajar. Aktiviti ini dimulakan dengan penerangan guru mengenai cara-cara ia
dilaksanakan. Aktiviti ini mengkehendaki pelajar keluar ke hadapan kelas dan menyusun
jawapan berdasarkan soalan yang diberikan. Kemudian, guru akan bertanyakan kepada
pelajar lain samada jawapan tersebut betul atau tidak. Pelajar yang berpencapaian tinggi
akan dapat bertindak dengan pantas manakala pelajar yang berpencapaian rendah akan
lebih tertumpu kepada perbincangan bersama rakan dan penerangan guru. Langkah-
langkah ini melibatkan Kecerdasan Logik-Matematik, Kinestetik dan Interpersonal yang
mana ianya menguji kemahiran bertindak, menyelesaikan masalah dan keaktifan pelajar.
Permulaannya, pelajar kelihatan takut, kurang yakin dan tidak mahu keluar ke hadapan
kelas untuk menyelesaikan aktiviti tersebut. Namun, setelah diberikan sedikit motivasi oleh
guru, pelajar cuba melakukannya dan akhirnya berjaya.
Untuk minggu seterusnya, iaitu pada lingkaran kedua, aktiviti latih tubi dijalankan.
Pelajar dipilih secara rawak oleh guru untuk menjawab soalan di hadapan kelas untuk
membina keyakinan diri serta kesediaan mereka. Mulanya, pelajar kelihatan malu dan segan
untuk menjawab soalan tersebut kerana dikhuatiri salah. Namun, lama-kelamaan perasaan
tersebut dapat dihindarkan dengan sokongan dan motivasi yang diberikan oleh guru dan
pelajar-pelajar lain. Langkah ini seiring dengan penggunaan Teori Kecerdasan Interpersonal
dan Intrapersonal iaitu kebolehan individu menangani dan mengawal perasaan takut dan
malu mereka serta kebolehan individu memahami perasaan orang lain dan memberikan
motivasi kepada individu lain. Di samping itu, guru juga dapat mencungkil kebolehan pelajar
yang cekap dalam pengiraan.
Aktiviti pembelajaran secara kuliah dan berkumpulan yang dijalankan pula dilihat
dapat memupuk sikap kerjasama sesama pelajar sesuai dengan Teori Kecerdasan
Interpersonal yang menitikberatkan kebolehan mereka memberi dan menerima pendapat
orang lain dalam sesuatu perbincangan. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan
dan setiap kumpulan diberikan beberapa set soalan. Setiap kumpulan dikehendaki
berbincang dan mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Kumpulan yang berjaya
menjawab kesemua soalan dengan betul akan diberi ganjaran sebagai peneguhan. Aktiviti
ini bersesuaian dengan Teori Kecerdasan Logik-Matematik yang menekankan kebolehan
pelajar menggunakan nombor dengan berkesan termasuk memahami prinsip sebab dan
akibat yang amat penting dalam menyelesaikan sesuatu masalah.
Pada minggu berikutnya iaitu pada lingkaran yang ketiga, pengkaji sekali lagi
menggunakan aktiviti latih tubi untuk pengajaran. Kali ini pelajar diminta secara sukarela
menjawab soalan serta membuat penerangan di hadapan kelas. Didapati penglibatan
pelajar semakin memberansangkan. Tanpa perlu dipanggil, pelajar dengan sendirinya
menawarkan diri untuk menjawab soalan latih tubi tersebut. Peningkatan ini berlaku
disebabkan pelajar telah mula terdedah dengan pelbagai aktiviti yang disediakan oleh guru
sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku. Jadi, perasaan takut, malu dan
kurang yakin semakin hilang. Keseronokan dan minat terhadap aktiviti yang dijalankan
mendorong pelajar terlibat secara aktif di dalam kelas.
Seterusnya, aktiviti silang kata Matematik dan juga kuiz Matematik dijalankan. Untuk
kedua-dua aktiviti ini, penglibatan daripada pelajar dilihat sangat tinggi, memberansangkan
dan menyeluruh. Bagi aktiviti silang kata Matematik, papan silangkata ditampal di papan
putih. Kemudian, guru menulis satu persatu soalan di papan putih. Pelajar yang paling cepat
mendapat jawapan dibenarkan menyelesaikan silang kata tersebut. Keadaan tersebut
diulang sehingga tamat soalan. Aktiviti ini dilihat dapat menguji kepantasan pelajar
menggunakan nombor, menjawab soalan serta mengingati pembelajaran yang telah diajar di
samping menguji kepantasan pergerakan dan keaktifan pelajar di dalam kelas. Kesemua
kemahiran tersebut terkandung di dalam Teori Kecerdasan Pelbagai iaitu Kecerdasan
Kinestetik, Logik-Matematik dan Intrapersonal. Bagi kuiz Matematik pula, pelajar diberikan
satu set soalan kuiz untuk menguji kefahaman dan kepantasan pelajar memberikan
jawapan. Daripada kuiz ini, guru dapat mencungkil kebolehan pelajar yang cekap dalam
subjek ini, juga pelajar yang lemah. Di sini Teori Kecerdasan Intrapersonal digunakan.
Secara keseluruhannya, kesemua aktiviti yang dijalankan oleh pengkaji didapati
dapat menarik minat dan penglibatan pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di
dalam kelas.
Jadual 2: Ringkasan Data Pemerhatian untuk kelas Bahasa Melayu
Masalah Pendengaran (8 pelajar)

Penglibatan Peratus
pelajar secara Penglibatan
Lingkaran Minggu Aktiviti
Suka rela Pelajar secara
Suka rela
Perbincangan dan
1 2 pembentangan 2 25%
kumpulan
Melengkapkan peta
2 4 minda 4 50%

Membentuk peta
8 6 75%
minda
Permainan “Teka
9 8 100%
silang Kata”
Kuiz – balingan
dadu dan pemilihan
10 8 100%
3 kertas soalan
berwarna
Permainan „Mencari
11 perkataan 8 100%
tersembunyi

Berdasarkan data yang diperolehi daripada jadual di atas, dapat dilihat bahawa melalui
aktiviti-aktiviti yang telah dirancang pada minggu-minggu tersebut menunjukkan peningkatan
dari segi bilangan penglibatan pelajar secara suka rela. Pada lingkaran pertama, aktiviti
perbincangan dan pembentangan dijalankan untuk mengenal pasti isi-isi tersurat yang
terdapat dalam petikan. Pelajar dibentuk kepada tiga kumpulan dan dikehendaki melakukan
perbincangan antara ahli kumpulan. Pelajar dilihat tidak yakin dengan jawapan masing-
masing sehinggakan tidak berani untuk tampil ke hadapan secara suka rela apabila
diarahkan oleh guru. Hanya dua orang pelajar dilihat cuba untuk menyatakan jawapan
daripada hasil perbincangan.
Pada lingkaran kedua, beberapa aktiviti dilakukan untuk memperkenalkan bentuk
peta minda kepada pelajar, antaranya pada minggu keempat, guru telah menyediakan satu
peta minda berbentuk himpunan belon-belon yang mengandungi gambaran ciri-ciri yang
terdapat pada sesuatu watak. Beberapa kad imbasan yang mengandungi watak-watak
ditunjukkan kepada pelajar. Seterusnya, pelajar dikehendaki melengkapkan peta minda
tersebut dengan watak-watak yang telah disediakan oleh guru. Dalam aktiviti ini, guru
mengaplikasikan Kecerdasan Verbal-Lingustik secara tidak langsung kepada pelajar. Pelajar
perlu menghubungkaitkan kad imbasan tersebut dengan ciri-ciri yang ditunjukkan dalam
peta minda tersebut. Guru meminta kepada pelajar yang suka rela untuk melengkapkan
peta minda tersebut. Dapatan menunjukkan bahawa hanya empat orang belajar yang berani
untuk mencuba, selebihnya memerlukan galakan daripada guru untuk tampil ke hadapan.
Untuk minggu seterusnya pula, murid diuji dengan Kecerdasan Interpersonal dan
Intrapersonal apabila murid perlu bekerja dalam kumpulan untuk membentuk peta minda
mengikut kreativiti masing-masing. Pada minggu ini, dilihat terdapat peningkatan pada
penglibatan pelajar, apabila ada antara mereka yang bersungguh-sungguh untuk melakar
bentuk minda dan membentangkannya di hadapan semua. Guru sentiasa memberi
dorongan kepada pelajar untuk menyatakan idea dan sedia membetulkan jawapan
sekiranya tidak tepat. Kreativiti dan usaha pelajar yang paling utama dinilai oleh guru.
Seterusnya pada lingkaran ketiga, yakni dalam lingkungan minggu ke-9 hingga ke-
11, beberapa aktiviti seperti permainan teka silang kata, kuiz dan mencari perkataan
tersembunyi dilaksanakan dalam kelas. Penglibatan pelajar dilihat menyeluruh dan pelajar
cuba untuk menyelesaikan soalan-soalan yang disediakan oleh guru walaupun masih
berasa keraguan pada jawapan. Namun begitu, pelajar kelihatan lebih yakin dan berani
terutama apabila rangsangan yang diberikan oleh guru seperti ganjaran token dan hadiah
kepada sesiapa yang mendapat markah yang tinggi. Usaha-usaha ini secara tidak langsung
telah memperlihatkan respon dan kesan yang positif kepada pelajar untuk berdaya saing
dan seterusnya bertindak dalam aktif dalam setiap aktiviti tersebut.

Jadual 2: Ringkasan Data Pemerhatian untuk kelas Perdagangan


Aliran Perdana (42 pelajar)
Lingkaran Minggu Aktiviti Penglibatan Peratus
pelajar secara Penglibatan
Suka rela Pelajar secara
Suka rela
1 2 Simulasi 0 0%
4 Permainan 12 29%
2 teka silang
kata
8 Permainan 16 38%
mencari
perkataan
tersembunyi
9 Pertandingan 32 76%
3 peta minda
kreatif
berkumpulan
10 Simulasi 33 79%
11 Kuiz roda 33 79%
impian

Pada lingkaran pertama iaitu minggu kedua pengajaran dan pembelajaran, guru melihat
penglibatan pelajar sangat kurang aktif. Pada minggu kedua, guru telah menjalankan aktiviti
simulasi. Apabila pelajar diminta oleh guru secara sukarela ke hadapan untuk melakonkan
watak yang disediakan, tiada yang menawarkan diri. Apabila guru memanggil pelajar secara
rawak untuk ke hadapan, mereka kelihatan masih malu dan kurang keyakinan. Dua
daripada enam pelajar yang dipanggil ke hadapan dilihat menggigil sewaktu melakonkan
watak yang diberikan. Berdasarkan temu ramah tidak berstruktur yang dilakukan, keadaan
ini disebabkan pelajar kurang keyakinan diri dan juga kurang pendedahan dengan aktiviti-
aktiviti yang berpusatkan pelajar. Para pelajar sebelum ini lebih banyak didedahkan dengan
pengajaran dan pembelajaran berpusatkan guru.
Pada lingkaran kedua, guru menjalankan aktiviti permainan silang kata dan mencari
perkataan tersembunyi. Dalam lingkaran kedua ini, guru mengaplikasikan Teori Kecerdasan
Pelbagai di mana Gardner menyatakan bahawa setiap individu mempunyai kebolehan
membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan, pengayaan dan
pengajaran yang sesuai.Guru memberi galakan kepada pelajar untuk ke hadapan secara
sukarela. Galakan yang diberi oleh guru adalah dengan cara tidak melihat kepada betul atau
salah jawapan seseorang pelajar tetapi lebih tertumpu kepada keberanian pelajar untuk
menjawab soalan. Sekiranya pelajar memberikan jawapan yang salah, guru tidak akan
menghukum atau memberikan reaksi yang boleh merendahkan motivasi pelajar tetapi
memuji pelajar berkenaan kerana berani mencuba. Dari segi aktiviti pula, guru
mempelbagaikan cara penyampaian di mana guru membaca soalan-soalan dan dalam
masa yang sama juga mengedarkan kertas yang mengandungi soalan yang siap ditaip.Ini
kerana guru mengambil kira kecenderungan pelajar kerana menurut Gardner terdapat
individu yang lebih cenderung memahami sesuatu melalui pendengaran dan ada juga yang
cenderung memahami sesuatu melalui pembacaan.Daripada pemerhatian yang dibuat,
didapati bahawa dengan adanya galakan dan kepelbagaian dalam penyampaian, pelajar
menjadi lebih yakin dan berani untuk ke hadapan. Bagi aktiviti silang kata yang dijalankan
pada minggu ke empat, 12 orang pelajar yang sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran
lalu kelihatan kurang berkeyakinan mula menunjukkan keaktifan di dalam kelas. Apabila
soalan dibaca mereka dengan sendirinya menawarkan diri untuk menjawab soalan. Bagi
aktiviti mencari perkataan tersembunyi yang dijalankan pada minggu ke lapan pula, bilangan
pelajar yang menunjukkan keaktifan adalah seramai 16 orang. Pada minggu ke lapan ini,
pelajar dilihat sudah mula terbiasa dengan aktiviti-aktiviti berpusatkan pelajar yang
dijalankan guru.
Pada lingkaran ketiga, guru menyediakan aktiviti-aktiviti yang menerapkan pelbagai
jenis kecerdasan. Pada minggu ke sembilan misalnya, guru mengadakan aktiviti melakar
peta minda kreatif secara berkumpulan. Aktiviti ini bertujuan memperkembangkan
kecerdasan-kecerdasan pelajar, misalnya aktiviti melukis peta minda merujuk kepada
kecerdasan ruang, kerja berkumpulan merujuk kepada kecerdasan interpersonal dan
intrapersonal dan seterusnya pembentangan yang perlu dilakukan oleh pelajar dihadapan
kawan-kawan sekelas merujuk kepada kecerdasan bahasa. Kesemua kecerdasan-
kecerdasan ini digabungkan di dalam satu aktiviti untuk menggalakkan keaktifan pelajar.
Bagi aktiviti simulasi dan kuiz roda impian yang dijalankan pada minggu ke sepuluh dan
kesebelas juga, guru mempelbagaikan penyampaian permainan ini kepada pelajar. Sebagai
contoh, untuk aktiviti simulasi,guru tidak hanya memberikan dialog di atas kertas bersaiz
kecil kepada pemegang watak tetapi guru menulis skrip drama pada kad manila dan
menampal kad manila tersebut pada papan putih. Tujuan guru adalah supaya semua pelajar
dapat menghayati dialog melalui pembacaan dan pendengaran (melalui lakonan daripada
rakan pelajar) secara serentak. Menerusi aktiviti simulasi ini, guru menggabungkan
kecerdasan bahasa, ruang, kinestetik, interpersonal dan juga intrapersonal. Bagi aktiviti
seterusnya iaitu kuiz berkumpulan roda impian pula, guru menggabungkan kecerdasan logik
matematik, visual ruang, kinestetik, intrapersonal dan interpersonal. Hasil pemerhatian,
selain galakan berterusan yang dilakukan oleh guru, gabungan beberapa kecerdasan yang
diterapkan di dalam satu-satu aktiviti telah menjadikan pelajar aktif sewaktu proses
pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Ini diperkukuhkan lagi dengan data yang
diperolehi hasil daripada pemerhatian pada minggu ke-9, 10 dan 11 di mana hampir satu
kelas iaitu seramai 32 orang pelajar (melakar peta minda) / 33 orang pelajar (simulas dan
roda impian) mula berani dan berkeyakinan untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang
dijalankan. Pelajar dilihat sudah pandai mengenal pasti kebolehan diri mengikut
kecenderungan masing-masing hasil daripada pelaksanaan pelbagai aktiviti yang
dipelbagaikan mengikut Teori Kecerdasan Gardner (1983) sepanjang proses pengajaran
dan pembelajaran berlangsung.

PERBINCANGAN KAJIAN
Kajian ini mengenai masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar di sebuah kelas aliran
perdana dan dua buah kelas pendidikan khas masalah pendengaran di mana pelajar
didapati masih kekok dan janggal dengan kaedah pengajaran berpusatkan guru. Pelajar
sukar memberikan kerjasama apabila diminta menjawab soalan secara sukarela dan
nampak kurang berkeyakinan dan takut apabila dipanggil kehadapan untuk terlibat dengan
aktiviti berpusatkan pelajar seperti pembentangan dan simulasi Bagi mengatasi masalah
pelajar, pengkaji telah mengaplikasikan Teori Kecerdasan Pelbagai di dalam sesi
pengajaran dan pembelajaran di mana setiap aktiviti yang dijalankan di dalam bilik darjah
telah diubahsuai atau telah dijalankan dengan mengambil kira prisip Teori Kecerdasan
Pelbagai.
Pengkaji telah memilih Teori Kecerdasan Pelbagai kerana Howard Gardner (1983)
menyatakan bahawa manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan
(intelligences): merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat atau kemahiran yang
wujud secara semulajadi. Jenis kecerdasan yang dikenal pasti adalah visual-linguistik, logik-
matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik, interpersonal, intrapersonal dan naturalis.
Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah berasingan dan tidak saling
bergantung - seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi cemerlang
dalam domain (bidang kecerdasan) yang lain. Menurut beliau lagi, setiap individu
mempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang berbeza-beza
dari segi kekuatan dan kemahiran. Kecerdasan tersebut boleh dikembangkan menerusi
pendidikan, pengalaman dan persekitaran
Kajian ini dijalankan mengikut prosedur berikut : pertama, setelah mengesan
masalah yang wujud dikalangan responden, pengkaji telah menyediakan satu aktiviti
sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Dalam aktiviti ini, guru tidak
mengaplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai yang mana aktiviti yang diadakan tidak disertakan
atau diselitkan dengan galakan dan pengayaan. Guru memantau reaksi pelajar. Seterusnya
pada minggu berikutnya guru prinsip-prinsip yang terdapat pada Teori Kecerdasn Pelbagai
diaplikasikan dalam aktiviti yang dijalankan. Guru memberi galakan kepada pelajar untuk
terlibat aktif dalam aktiviti yang dijalankan. Selain itu, aktiviti yang dijalankan juga diubahsuai
agar dapat membantu pelajar mengembangkan dan meningkatkan potensi diri.
Daripada hasil kajian yang diperolehi, dengan mengaplikasikan Teori Kecerdasan
Pelbagai, pelajar dilihat semakin berminat dan seronok melibatkan diri dengan aktiviti yang
disediakan oleh pengkaji. Pengaplikasian Teori Kecerdasan Pelbagai dalam sesi pengajaran
mampu meningkatkan minat, keyakinan serta mencungkil kecenderungan dan kebolehan
pelajar dalam sesi pembelajaran. Kepelbagaian aktiviti yang digunakan semasa sesi
pengajaran dan pembelajaran dilihat mampu menarik perhatian dan fokus pelajar.
Gabungan pergerakan, permainan dan kemahiran menjadikan sesi pengajaran dan
pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan.

Implikasi Kajian
Melalui kajian yang dijalankan, terdapat beberapa implikasi dapat dilihat dari perspektif
pelajar dan guru. Melalui strategi pengajaran yang digunakan iaitu gabungan kaedah,
pendekatan, teknik dan aktiviti yang dijalankan, pengkaji mendapati ianya dapat membantu
meningkatkan penguasaan pelajar dalam mata pelajaran tertentu hasil daripada penglibatan
aktif mereka serta peningkatan kecenderungan dan minat semasa sesi pengajaran dan
pembelajaran dijalankan.
Ini menunjukkan usaha untuk meningkatkan penglibatan pelajar dengan Teori
Kecerdasan Pelbagai memberi kesan dan impak yang besar terhadap persepsi pelajar
tentang pembelajaran. Kaedah yang berpusatkan pelajar dan bahan bantu mengajar ini juga
secara tidak langsung dapat merangsang pemikiran pelajar untuk menjadi lebih kreatif dan
kritis. Pelajar perlu meneroka sendiri apa yang ingin dipelajari dan guru hanya sebagai
pembimbing supaya pembelajaran pelajar tidak tersasar dari matlamat yang telah
ditetapkan.
Selain itu, kajian yang dijalankan ini juga diharap dapat memberi kesedaran kepada
guru lain supaya mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka. Ini kerana penggunaan
bahan bantu mengajar yang menarik dan berbeza dapat merangsang minda pelajar untuk
mengeluarkan idea-idea dan pendapat yang bernas. Pelajar juga lebih berkeyakinan dan
berani menyuarakan pendapat ketika berada di dalam kelas. Selain dapat meningkatkan
prestasi pelajar di dalam akademik, prestasi guru juga akan ditingkatkan.

Cadangan Kajian
Daripada kajian yang dijalankan, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki
bagi tujuan penambahbaikan terhadap kajian ini. Antaranya ialah:
1. Aktiviti yang dijalankan oleh guru perlu menyeluruh iaitu sesuai dengan
kebolehan dan tahap pencapaian pelajar.
2. Guru perlu memberikan lebih galakan kepada pelajar untuk lebih kuat
berusaha dan melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
3. Guru harus lebih kreatif mencipta aktiviti-aktiviti yang lebih menarik sama ada
boleh didapati melalui pembacaan ataupun menggunakan aktiviti-aktiviti
seperti yang lazimnya digunakan dalam latihan dalam kumpulan (LDK).
4. Guru perlu mencungkil dan meneroka bakat serta kebolehan yang ada dalam
diri pelajar supaya dapat dimanfaatkan untuk masa depan mereka.
5. Guru perlu mempelbagaikan aktiviti supaya pelajar tidak bosan dan dapat
memberi tumpuan pada pengajaran guru

RUMUSAN
Secara keseluruhannya didapati bahawa pendekatan pengajaran dan pembelajaran
(P&P) secara konvensional sememangnya mempunyai keistimewaan tertentu khususnya
apabila digabungkan dengan pendekatan Teori Kecerdasan Pelbagai. Oleh kerana
kepelbagaian subjek pada masa kini yang menjadi suatu keperluan kepada setiap pelajar
untuk terus belajar dan meneroka, maka kepelbagaian usaha turut perlu bergerak seiringan
dengan pengajaran tersebut. Guru sebagai tenaga pengajar harus peka dengan kebolehan
dan potensi yang ada pada diri pelajar agar dapat disesuaikan dengan pengajaran. Hal ini
perlu bagi membolehkan pelajar mempunyai inisiatif sendiri melibatkan diri dalam kelas
secara suka rela tanpa ada paksaan atau sebagainya. Dalam masa yang sama, penglibatan
ini membuahkan hasil dan kelebihan pada diri pelajar. Ini boleh dilihat apabila pelajar dapat
memahami isi pengajaran yang disampaikan oleh guru ekoran daripada penglibatan aktif
pelajar dalam kelas. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, jelas menunjukkan bahawa
perancangan strategi pengajaran yang lebih berpusatkan kepada pelajar dan bahan bantu
mengajar dapat bertindak dan berperanan sebagai usaha-usaha yang dapat meningkatkan
penglibatan pelajar dalam kelas. Perkara ini disokong lagi dengan pengaplikasian Teori
Kecerdasan Pelbagai untuk menjadikan suasana pengajaran yang lebih menyeronokkan.
Dengan ini, usaha-usaha tersebut dilihat mempunyai potensi yang baik dan perlu diteruskan
untuk manfaat pelajar. Segala penambahbaikan terhadap strategi pengajaran
sememangnya dialu-alukan dalam dunia pendidikan pada masa kini.
RUJUKAN

Bushro binti Ali & Halimah Badioze Zaman (2008). Kejuruteraan Perisian Kursus
Multimedia Matematik Berasaskan Model Kecerdasan Pelbagai (MI-MathS).
Retrieved from EbscoHost Database 5, 41-63.

Gan Teck Hock (1999). Mencari titik perseimbangan di antara keunggulan teori dan
kenyataan praktis: satu kes pelaksanaan pembelajaran koperatif dalam pengajaran
matematik sekolah rendah. Jurnal Penyelidikan Pendidikan Maktab Perguruan
Sarawak, Jilid 2, No 1, 68-85. Retrieved from www.scribd.com

Giam Kah How (1999). Gaya pembelajaran dan penggunaan multimedia dalam pengajaran
dan pembelajaran. Jurnal Pendidikan Tigaenf Jabatan Sains dan Matematik Maktab
Perguruan Seri Kota, Jilid 2. Retrieved from apps.emoe.gov.my Bil 3. 57 – 63.

Jurulatih utama (2002). Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan
Pembelajaran. Dicapai pada April 22, 2010, daripada www.docstoc.com.

Ng Choo Tang (1999). Teori pelbagai kecerdasan dalam pengajaran dan pembelajaran
nilai baik hati tahap 1 pendidikan moral KBSR – satu cadangan. Jurnal Pendidikan
Tigaenf . Retrieved from apps.emoe.gov.my.

Noran Fauziah Yaaku, Suhaida Abdul Kadir, Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, Habibah Elias
Rohani Ahmad Tarmizi (2006). Kesan strategi pembelajaran koperatif terhadap
prestasi pelajar dalam pendidikan perakaunan. Jurnal Pendidikan Universiti
Malaya.Retreived from myais.fsktm.um.edu.my. 37 – 60.

Rizal Ariffin, Hairul Nizam Ismail (2007). Konsep Keadilan dalam Teori Kecerdasan
Pelbagai Menurut Perspektif Islam. Jurnal Pendidikan Psikologi. Retrieved from
www.usm.my

Siti Rahayah Ariffin, Roseni Ariffin & Hafsa Mohmed Makki (2008). Faktor
Kontribusi Kecerdasan Pelbagai dalam Kalangan Pelajar Remaja. Jurnal
Pendidikan, Retrieved from myais.fsktm.um.edu.my.

Teor Gok Hwa (2004). Masalah pembelajaran sejarah : satu kajian tindakan. Fakulti Sains
Kognitif dan Pendidikan. Dicapai pada April 21, 2010 daripada www.psb1.uum.edu.my

Anda mungkin juga menyukai