Anda di halaman 1dari 28

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, Strategi: KB- Mengecam,
TEMA:1- respons memahami dan menyebut dengan Membandingkan dan
KEKELUARGAAN betul dan tepat; Membezakan, Mengenal
2.1 Asasmembaca dan memahami (i) frasa pasti
TAJUK: 1- HARI MINGGU (ii) ayat tunggal
DENGAN KELUARGA 3.1 Asas menulis EMK: Nilai Murni-Kasih
2.1.1 Membaca dengan sebutan Sayang,
5.1Memahami fungsi dan yang betul dan intonasi yang sesuai; Kerjasama, Kerajinan
M1 menggunakan golongan kata (i) perkataan
20-22 Jan mengikut konteks (ii) ayat Pembelajaran
2021 Kontekstual-
3.1.1 Menulis secara mekanis; Menghubungkaitkan
(i) perkataan
M2 (ii) ayat BCB: Bacaan Mekanis
25-29 Jan
2021 5.1.1 Memahami, mengenal pasti
PENDIDIKAN SIVIK dan menggunakan golongan kata
28 Jan 2021 JANUARI mengikut konteks;
Cuti (i) kata nama am
Thaipusam TEMA:
KASIH SAYANG

PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan PKJR HP : PKJR


TEMA 1 awam, kenderaan berat dan jentera 1.1.2 Menyatakan ciri-ciri BAM m/s 1 -2
Pengangkutan darat keselamatan yang Aktiviti 1
terdapat pada komponen kenderaan.

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, Mengecam, Kesyukuran,
TEMA:1- respons memahami dan menyebut dengan Menjanakan Idea,
KEKELUARGAAN betul dan tepat; Mencirikan
2.1 Asasmembaca dan memahami (i) frasa
TAJUK: 2- (ii) ayat tunggal EMK: Nilai murni-
CERITA KELUARGA 3.1 Asas menulis Kebebasan,
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 2.1.1 Membaca dengan sebutan Kebersihan Fizikal dan
dan kesantunan bahasa dalam bahan yang betul dan intonasi yang sesuai; Mental,
sastera (iii) perenggan Menghargai Flora dan
(iv) petikan Fauna,
5.1Memahami fungsi dan Menyayangi Haiwan,
menggunakan golongan kata 3.1.1 Menulis secara mekanis Hemah
mengikut konteks (iii) perenggan Tinggi
M3
01-05 Feb 4.1.1Bercerita, dan menuturkan Pembelajaran
2021 dialog yang mengandungi gaya Kontekstual-
bahasa yang indah; Mengalami,
(i) simpulan bahasa Memindahkan,
Menghubungkaitkan
5.1.1 Memahami, mengenal pasti
dan menggunakan golongan kata BCB: Mendengar dengan
mengikut konteks; Berkesan
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama KP:Verbal-linguistik
PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan PKJR HP : PKJR
TEMA 1 awam, kenderaan berat dan jentera 1.1.2 Menyatakan ciri-ciri BAM m/s 3
Pengangkutan darat keselamatan yang Aktiviti 2
terdapat pada komponen kenderaan.

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1Mendengar, mengecam, Strategi: KB-
KELUARGA PENYAYANG respons memahami dan menyebut dengan Mengecam,Mengenal
betul dan tepat; pasti,
TAJUK: 3- 2.1 Asas membaca dan memahami (iii) ayat majmuk Menghubungkaitkan,
KELUARGA BERHEMAH
3.1 Asas menulis 2.1.2 Membaca dan memahami; EMK: Nilai Murni-
(i) perkataan Bekerjasama,
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan (ii) ayat Bertanggungjawab,
dan kesantunan bahasa dalam bahasa Hemah
sastera. 3.1.1 Menulis secara mekanis; Tinggi, Baik Hati, Prihatin
(iv) petikan
M4 5.1 Memahami fungsi dan Pembelajaran
08-12 Feb menggunakan golongan kata 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan Kontekstual-
2021 mengikut konteks dialog yang mengandungi gaya Menghubungkaitkan,
bahasa yang indah; Memindahkan
10-11 Feb (ii) bandingan semacam
2021 BCB: Bacaan Luncuran
Cuti Tahun 5.1.1 Memahami, mengenal
Baru Cina pasti dan menggunakan golongan KP: Verbal-linguistik
kata mengikut konteks;
(i) kata nama am
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

PKJR 2.2 Prasarana jalan PKJR HP : PKJR


TEMA 2 raya 2.2.2 Menerangkan fungsi bahagian BAM m/s 4
Persekitaran Jalan Raya jalan untuk meningkatkan Aktiviti 3
keselamatan pejalan kaki dan
penunggang basikal
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 22 - 26 JANUARI 2020, KUMPULAN B: 23 - 26 JANUARI 2020)
TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1Mendengar, mengecam, Strategi: KB-
KELUARGA PENYAYANG respons memahami dan menyebut dengan Mengecam,Mengenal
betul dan tepat; pasti,
TAJUK: 3- 2.1 Asas membaca dan memahami (iii) ayat majmuk Menghubungkaitkan,
KELUARGA BERHEMAH
3.1 Asas menulis 2.1.2 Membaca dan memahami; EMK: Nilai Murni-
(i) perkataan Bekerjasama,
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan (ii) ayat Bertanggungjawab,
dan kesantunan bahasa dalam bahasa Hemah
sastera. 3.1.1 Menulis secara mekanis; Tinggi, Baik Hati, Prihatin
(iv) petikan
5.1 Memahami fungsi dan Pembelajaran
menggunakan golongan kata 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan Kontekstual-
mengikut konteks dialog yang mengandungi gaya Menghubungkaitkan,
M5 bahasa yang indah; Memindahkan
15-19 Feb (ii) bandingan semacam
2021 BCB: Bacaan Luncuran
5.1.1 Memahami, mengenal
pasti dan menggunakan golongan KP: Verbal-linguistik
kata mengikut konteks;
(i) kata nama am
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

PKJR 2.2 Prasarana jalan PKJR HP : PKJR


TEMA 2 raya 2.2.2 Menerangkan fungsi bahagian BAM m/s 5
Persekitaran Jalan Raya jalan untuk meningkatkan Aktiviti 4
keselamatan pejalan kaki dan
penunggang basikal

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA:2- 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan Menghubungkaitkan,
PERPADUAN Respons memberikan respons terhadap; Mencirikan,
(i) soalan Membandingkan dan
Tajuk: 4- 2.1 Asas membaca dan memahami Membezakan
Sahabat Karib 2.1.2 Membaca dan memahami;
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat (iii) perenggan EMK: Nilai Murni-
yang bermakna (iv) petikan Keberanian, Hormat-
menghormati, Kerjasama,
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 3.2.1 Membina dan menulis; Baik Hati,Prihatin
dan kesantunan bahasa dalam bahan (i) perkataan
sastera (ii) frasa KP: Interpersonal, Visual-
ruang, Verbal-linguistik
M6 5.1 Memahami fungsi dan 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan Pembelajaran
22-26 Feb menggunakan golongan kata dialog yang mengandungi gaya Kontekstual-
2021 mengikut konteks bahasa yang indah;
(iii) perumpamaan Menghubungkaitkan
PK: Menilai dan
PENDIDIKAN SIVIK 5.1.2 Memahami, mengenal pasti Mentaksir
FEBRUARI dan menggunakan kata kerja
mengikut
TEMA:
HORMAT MENGHORMATI
PKJR PKJR: HP PKJR PKJR
TEMA 2 2.3 Isyarat keselamatan jalan 2.3.2 Menerangkan urutan dan BAM m/s 6
Persekitaran Jalan Raya fungsi lampu isyarat Aktiviti 5

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA: 2- 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan Strategi: KB-
PERPADUAN Respons memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
(ii) suruhan Mengenal pasti,
Tajuk: 5- 2. 2 Membaca, memahami, dan Menjanakan idea,
Hidup Berjiran menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 Membaca, memahami dan Mengecam
grafik mengenal pasti;
(i) kosa kata EMK: Nilai Murni-
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat Semangat
yang bermakna 3.2.1 Membina dan menulis; Bermasyarakat,
(iii) ayat Kerjasama, Bertimbang
4.2 Menghayati keindahan dan Rasa, Hemah Tinggi,
kesantunan bahasa dalam bahan sastera 4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti Keprihatinan
ciri-ciri pantun;
M7 5.1 Memahami fungsi dan (i) pembayang dan maksud KP: Interpersonal,
01-05 Mac menggunakan golongan kata Verbal-linguistik
2021 mengikut konteks 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata kerja mengikut BCB: Bacaan Luncuran
konteks; dan Imbasan
M8 (ii) kata kerja pasif
08-12 Mac Pembelajaran
2021 5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan Kontekstual-
menggunakan kata adjektif mengikut Mengembangkan Idea,
konteks. Menghubungkaitkan
(i) sifat Pembelajaran

Konstruktivisme-
Menjelaskan Idea
Baharu
PKJR PKJR: HP PKJR PKJR
TEMA 2 2.3 Isyarat keselamatan jalan 2.3.2 Menerangkan urutan dan fungsi BAM m/s 7
Persekitaran Jalan Raya lampu isyarat Aktiviti 6

2.3.3 Mengenal pasti tanda isyarat BAM m/s 8-9


dan fungsinya untuk meningkatkan Aktiviti 7
keselamatan pejalan kaki.

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
PERPADUAN memberikan respons respons terhadap; Menyelesaikan Masalah,
(iii) pesanan Mengenal pasti,
Tajuk 6: 2. 2 Membaca, memahami, Menjanakan Idea,
Sepakat Membawa Berkat dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal Menghubungkaitkan
menaakul bahan grafik dan pasti; (ii) isi tersurat
bukan BCB: Bacaan Intensif
grafik 3.2.1 Membina dan menulis;
(iv) perenggan EMK: Nilai Murni-
3.2 Menulis perkataan, frasa, Kerjasama,
dan ayat yang bermakna 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan Tanggungjawab
M9
menggunakan kata kerja mengikut konteks; Terhadap Masyarakat,
15-19 Mac
5.1 Memahami fungsi dan (i) kata kerja aktif transitif Kerajinan, Berterima
2021
menggunakan golongan kata (ii) kata kerja pasif Kasih, Baik Hati
mengikut konteks
5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan KP: Interpersonal
M 10
menggunakan kata adjektif mengikut konteks.
22-26 Mac
(ii) warna (iii) ukuran Pembelajaran
2021
Konstruktivisme-
UB1 / PDPC
4.2.1 Melafazkan dengan intonasi yang betul. Mengaplikasi dan
i) pantun dua kerat. Membina, Menerangkan
PENDIDIKAN SIVIK (MAC)
5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran
TEMA: menggunakan golongan kata mengikut konteks; Kontekstual
BERTANGGUNGJAWAB iv) penjodoh bilangan
PKJR 2.4 Aliran lalu lintas HP PKJR PKJR
TEMA 2 2.4.1 Mengenal pasti arah lalu lintas BAM m/s 10-11
Persekitaran Jalan Raya Aktiviti 8
2.4.2 Memberi penerangan tentang isyarat
keselamatan jalan yang mengawal aliran lalu BAM m/s 12
lintas. Aktiviti 9
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 26.03.2021 – 03.04.2021, KUMPULAN B: 27.03.2021 – 04.04.2021)

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 3 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan Strategi: KB-
KEBERSIHAN DAN Respons memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
KESIHATAN (iv) permintaan Menaakul, Mencirikan
2. 2 Membaca, memahami, dan
Tajuk: 7- menaakul bahan grafik dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal EMK: Nilai Murni-
Kebersihan Bermula dari bukan grafik pasti; Ketaatan, Tolong-
Rumah (iii) isi tersirat menolong,Rasional,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan Kebersihan Fizikal,
ayat yang bermakna 3.2.2 Membina dan menulis jawapan Kerajinan
pemahaman dengan berdasarkan soalan;
4.2 Menghayati keindahan dan (i) bertumpu KP: Interpersonal,
kesantunan bahasa dalam bahan (ii) bercapah Verbal-linguistik
M 11
sastera
05-09 Apr
4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri BCB-Bacaan Intensif,
2021
5.1 Memahami fungsi dan pantun; Bacaan Luncuran dan
menggunakan golongan kata (ii) rima akhir dan jeda Imbasan
mengikut konteks
5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran
menggunakan kata adjektif mengikut Kontekstual-
konteks. Menghubungkaitkan
(iv) bentuk

PKJR 2.4 Aliran lalu lintas HP PKJR PKJR


TEMA 2 2.4.2 Memberi penerangan tentang isyarat BAM m/s 13
Persekitaran Jalan Raya keselamatan jalan yang mengawal aliran lalu Aktiviti 10
lintas.

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 3 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Strategi: KB-Membuat
KEBERSIHAN DAN Respons dengan membuat tafsiran terhadap; inferens, Menaakul,
KESIHATAN (i) soalan bercapah Mensintesis, Mengecam,
2. 2 Membaca, memahami, dan Mengenal pasti,
menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal Menjanakan idea
grafik pasti;
Tajuk: 8- (iv) idea utama EMK: Nilai Murni-
Jadikan Amalan 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan Kebersihan Fizikal dan
ayat yang bermakna 3.2.2 Membina dan menulis jawapan Mental, Menjaga
pemahaman dengan berdasarkan soalan; Kesihatan,
M 12 4.2 Menghayati keindahan dan (ii) bercapah Bertanggungjawab
12-16 Apr kesantunan bahasa dalam bahan
2021 sastera 4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri KP: Interpersonal,
pantun; Verbal-linguistik
5.1 Memahami fungsi dan (iii) format penulisan
M 13 menggunakan golongan kata Pembelajaran
19-23 Apr mengikut konteks 5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan Kontekstual-Menilai dan
2021 menggunakan kata adjektif mengikut Mentaksir,
konteks. Memindahkan
(v) waktu Pembelajaran
Konstruktivisme-
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan Menerangkan dan
menggunakan kata tugas mengikut konteks; Menjelaskan Idea
(i) kata hubung
PKJR 3.1 Mengetahui tentang HP PKJR PKJR
TEMA 3 peraturan dan undang-undang 3.1.2 Mengenal pasti peraturan dan BAM m/s 14
Peraturan dan undang- jalan raya serta menggunakannya undang-undang jalan raya di persekitaran -Aktiviti 11
undang jalan raya mereka.
BAM m/s 15
-Aktiviti 12

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

TEMA 3 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan Strategi: KB-
KEBERSIHAN DAN Respons respons dengan membuat tafsiran Menaakul,Menganalisis,
KESIHATAN terhadap; Mengumpul dan
2. 2 Membaca, memahami, dan (ii) pesanan Mengelaskan,Mencirikan,
UNIT 9 : menaakul bahan grafik dan bukan Mem-buat Inferens,
Aktifkan Diri grafik 2.2.1 Membaca, memahami dan Mengenal pasti
mengenal pasti;
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat (v) idea sampingan EMK: Nilai Murni-
M 14 yang bermakna Amanah,Rasional,
26-30 Apr 3.2.3 Menyusun dan mencatat Kerajinan,Kebebasan
2021 5.1 Memahami fungsi dan maklumat yang bermakna tentang
menggunakan golongan kata sesuatu perkara. KP: Interpersonal,
29 Apr 2021 mengikut konteks Kinestetik
Nuzul Quran 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut BCB: Bacaan Intensif,
M 15 konteks; Mencatat Nota
03-07 Mei PENDIDIKAN SIVIK (APRIL) (ii) kata sendi nama
2021 Pembelajaran
TEMA: KEGEMBIRAAN Kontekstual-
Menghubungkaitkan

PKJR 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan HP PKJR PKJR


TEMA 3 undang-undang jalan raya serta 3.1.2 Mengenal pasti peraturan dan BAM m/s 16
Peraturan dan undang- menggunakannya undang-undang jalan raya di -Aktiviti 13
undang jalan raya persekitaran mereka.
BAM m/s 17-18
-Aktiviti 14

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan Strategi: KB-
TEMA: 4- maklumat dan idea bagi pelbagai sesuatu perkara secara bertatasusila Menghubungkaitkan,
KEBUDAYAAN KITA tujuan mengikut konteks. Merumuskan,
Mengecam, Membuat
Tajuk: 10- 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan gambaran mental,
Uniknya Budaya Kita menaakul bahan grafik dan bukan mengenal pasti; Mencirikan
grafik (vi) idea keseluruhan
EMK: Nilai Murni-
M 16 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.4 Menulis sesuatu yang Menyayangi Budaya,
10-14 Mei PENDIDIKAN SIVIK (APRIL) yang bermakna diimlakkan; Hormat-menghormati,
2021 (i) perkataan Menghargai, Kebanggaan,
TEMA: 4.2 Menghayati keindahan dan (ii) frasa Menghargai Budaya
11-12 Mei kesantunan bahasa dalam bahan sastera
2021 TAJUK: 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan KP: Interpersonal, Muzik
Hari Raya 5.1 Memahami fungsi dan sebutan yang betul dan intonasi yang
Aidilfitri menggunakan golongan kata sesuai serta BCB: Bacaan Intensif,
mengikut konteks melakukan aksi mengikut lirik; Menilai (mencadangkan),
(i) lagu kanak-kanak Mendengar dengan
M 17 Cekap
17-21 Mei 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran
2021 menggunakan kata tugas mengikut Kontekstual-
konteks; Menghubungkaitkan
(iv) kata Tanya

PKJR 4.1 Sokongan daripada orang dewasa HP PKJR: PKJR


TEMA 4 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan BAM m/s 19
Tingkah Laku Pejalan Kaki di jalan raya atau berdekatan jalan -aktiviti 15
raya adalah lebih selamat apabila
bersama-sama orang dewasa BAM m/s 20
-aktiviti 16
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 4 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan Mengitlakkan,
KEBUDAYAAN KITA maklumat dan idea bagi pelbagai maklumat yang tersurat dan tersirat Mengecam, Mencirikan
tujuan dengan menggunakan idea yang kritis
Tajuk: 11- dan kreatif. EMK: Nilai Murni-
Kesenian Dihargai 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya Menghargai, Rasional,
sastera dan bukan sastera 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan Hormat-menghormati
menyatakan nilai daripada bahan
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat sastera dan bahan bukan sastera; Pembelajaran
yang bermakna (i) lagu kanak-kanak Kontekstual-
Menghubungkaitkan
5.1 Memahami fungsi dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang
M 18
menggunakan golongan kata diimlakkan; KP: Verbal-linguistik,
24-28 Mei
mengikut konteks (iii) ayat Menilai
2021
(membincangkan),
5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan Interpersonal
26 Mei 2021
menggunakan kata kerja mengikut
Hari Wesak
konteks; BCB: Mendengar dengan
PKSR1
(i) kata kerja aktif transitif Cekap
PENDIDIKAN SIVIK (MEI)
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan Konstruktivisme-
TEMA: KASIH SAYANG menggunakan kata tugas mengikut Menjelaskan
konteks;
(v) kata perintah

PKJR 4.3 Tahap kebolehlihatan HP PKJR: PKJR


TEMA 4 pejalan kaki 4.3.1 Pelajar menerangkan keadaan BAM m/s 21
Tingkah Laku Pejalan Kaki cuaca tertentu dan pencahayaan -aktiviti 17
dapat memberikan kesan
kepada pejalan kaki.
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(KUMPULAN A: 28.05.2021 – 12.06.2021, KUMPULAN B: 29.05.2021 – 13.06.2021)

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 4 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami Strategi: KB-
KEBUDAYAAN KITA Respons dan menyebut dengan betul dan tepat; Menghubungkaitkan,
(i)frasa Menaakul, Menjanakan
2.3 Membaca dan mengapresiasi (ii)ayat tunggal Idea, Mengenal pasti
Tajuk: 12- karya sastera dan bukan sastera (iii)ayat majmuk
Amalan Baik EMK: Nilai Murni-Hemah
3.3 Menghasilkan penulisan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan Tinggi, Rajin, Amanah,
menyatakan nilai daripada bahan sastera dan Menghargai, Mematuhi
5.1 Memahami fungsi dan bahan bukan sastera; Arahan
menggunakan golongan kata (i)cerita
mengikut konteks KP: Interpersonal
M 19
3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan
14-18 Jun
bukan naratif secara; Pembelajaran
2021
(i) separa terkawal Kontekstual-
Menghubungkaitkan
M 20
PENDIDIKAN SIVIK (JUN) 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran
21-25 Jun
menggunakan kata tugas mengikut konteks;
2021
TEMA: (v) kata perintah Konstruktivisme-
HORMAT MENGHORMATI (vi) kata seru Mengembangkan Idea

PKJR 4.4 Melintas dengan selamat HP PKJR: PKJR


TEMA 4 4.4.1 Mengenal pasti dan menerangkan BAM m/s 22
Tingkah Laku Pejalan Kaki bahagian-bahagian persekitaran jalan raya -aktiviti 18
yang dapat meningkatkan keselamatan
sewaktu melintas BAM m/s 23
 Lintasan pejalan kaki -aktiviti 19
 Lintasan pejalan kaki berisyarat
 Jejantas

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 5 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan Strategi: KB-
NEGARAKU TERCINTA Respons memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
(i) soalan Merumuskan,
UNIT 13 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya Menjanakan Idea,
Budaya Kita sastera dan bukan sastera 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan Mengecam
menyatakan nilai daripada bahan
3.3 Menghasilkan penulisan sastera dan bahan bukan sastera; EMK: Nilai Murni-
(iii) pantun Memupuk Semangat
5.2 Memahami dan menggunakan Perpaduan, Cinta akan
pembentukan kata mengikut 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif Negara, Menghargai,
konteks dan bukan naratif secara; Keprihatinan
(i) separa terkawal
KP: Interpersonal
5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan
M 21 menggunakan kata mengikut konteks; KBAT: Mengaplikasi
28 Jun – 02 (i) kata dasar (melengkapkan)
Jul 2021
Pembelajaran
Kontekstual-
Mengaplikasi,
Menghubungkaitkan

Pembelajaran
Konstruktivisme-
Menghubungkaitkan
PKJR 5.1 Berbasikal dengan selamat HP PKJR: PKJR
TEMA 5 5.1.2 Memilih pakaian yang sesuai dan BAM m/s 24
Tingkah laku penunggang mengenakan peralatan keselamatan -aktiviti 20
basikal berbasikal.

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 5 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan Strategi: KB-
JATI DIRI, PATRIOTISME DAN Respons memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
KEWARGANEGARAAN (i) soalan Mengimlakkan,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya (ii) suruhan Menganalisis, Menilai,
Tajuk: 14- sastera dan bukan sastera Mengecam
Hidup Berbakti 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan
3.3 Menghasilkan penulisan menyatakan nilai daripada bahan EMK: Nilai Murni-Cinta
sastera dan bahan bukan sastera; akan Tanah Air,
4.2 Menghayati keindahan dan (iv) petikan Bertanggungjawab,
kesantunan bahasa dalam bahan sastera Sayang akan Negara,
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Keberanian
5.2 Memahami dan menggunakan penulisan daripada aspek;
pembentukan kata mengikut konteks (i) ejaan BCB: Bacaan Intensif

M 22 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan Pembelajaran


05-09 Jul sebutan yang betul dan intonasi yang Kontekstual-
2021 sesuai serta Memindahkan,
melakukan aksi mengikut lirik; Menghubungkaitkan
(i)lagu rakyat
KP: Interpersonal,
5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan Memahami(Menterjemah
menggunakan kata mengikut konteks; ), Muzik-Kinestetik
(ii) kata tunggal Pembelajaran
Konstruktivisme-
Menjelaskan
PKJR 5.1 Berbasikal dengan selamat HP PKJR: PKJR
TEMA 5 5.1.2 Memilih pakaian yang sesuai dan BAM m/s 25-26
Tingkah laku penunggang mengenakan peralatan keselamatan -aktiviti 21
basikal berbasikal.

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 5 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan Strategi: KB-
JATI DIRI, PATRIOTISME DAN Respons memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
KEWARGANEGARAAN (iii)pesanan Menilai, Mengenal pasti,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya Membandingkan dan
Tajuk: 15- sastera dan bukan sastera 2.3.2 Membaca dan Membezakan
Oh, Malaysiaku! mempersembahkan karya sastera dan
3.3 Menghasilkan penulisan bukan sastera dengan sebutan yang EMK: Nilai Murni-
betul dan intonasi yang sesuai; Amanah,
4.2 Menghayati keindahan dan (i) lagu kanak-kanak Bertanggungjawab, Setia
kesantunan bahasa dalam bahan sastera akan Negara, Kerjasama
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil
5.2 Memahami dan menggunakan penulisan daripada aspek; KP: Interpersonal, Muzik,
M 23 pembentukan kata mengikut konteks (ii) tanda baca Verbal-linguistik
12-16 Jul
2021 4.2.3 Mendeklamasikan dan mengenal Pembelajaran
pasti ciri-ciri sajak; Kontekstual-
(i)bentuk bebas Memindahkan
(ii)rangkap
Pembelajaran
PENDIDIKAN SIVIK (JULAI) 5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan Konstruktivisme-
menggunakan kata mengikut konteks; Mencipta(menghasilkan),
TEMA: (i) kata dasar Menghubungkaitkan
BERTANGGUNGJAWAB (ii) kata tunggal
(iii) kata berimbuhan awalan
(iv) kata berimbuhan akhiran
PKJR 5.1 Berbasikal dengan selamat HP PKJR: PKJR
TEMA 5 5.1.2 Memilih pakaian yang sesuai dan BAM m/s 25-26
Tingkah laku penunggang mengenakan peralatan keselamatan -aktiviti 21
basikal berbasikal.
BAM m/s 27-28
-aktiviti 22
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 16.07.2021 – 24.07.2021, KUMPULAN B: 17.07.2021 – 25.07.2021)

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 6 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan Strategi: KB-
ALAM SEKITAR DAN respons memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
TEKNOLOGI HIJAU (iv) permintaan Membuat gambaran
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya mental, Mengenal pasti,
Tajuk: 16- sastera dan bukan sastera 2.3.2 Membaca dan Menghubungkaitkan,
Alamku Sayang mempersembahkan karya sastera dan Mencirikan, Menganalisis
3.3 Menghasilkan penulisan bukan sastera dengan sebutan yang
betul dan intonasi yang sesuai; EMK: Nilai Murni-Taat,
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan (ii) cerita Semangat
menyerapkan keindahan dan kesantunan Bermasyarakat,
bahasa serta mempersembahkannya 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Kesyukuran, Rasional,
secara kreatif penulisan daripada aspek; Menyayangi dan
M 24 (iii) penggunaan kata Menghargai Alam Sekitar,
26-30 Jul
5.2 Memahami dan menggunakan Prihatin
2021
pembentukan kata mengikut konteks 4.3.1 Mencipta secara separa terkawal
dan mempersembahkan; Pembelajaran
(i) pantun empat kerat Kontekstual-
Menghubungkaitkan
M 25 5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan
02-06 Ogos
menggunakan kata majmuk mengikut KP: Verbal-linguistik,
2021 konteks. Naturalis

5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan BCB-Bacaan Imbasan dan


menggunakan kata ganda mengikut Luncuran
konteks.
Pembelajaran
Kontekstual-
Memindahkan
PKJR 6.1 Tingkah laku yang selamat dan HP PKJR PKJR
TEMA 6 tanggungjawab seseorang 6.1.2 Menjelaskan cara penumpang BAM m/s 29-30
TINGKAH LAKU PENUMPANG Penumpang boleh menyumbang kepada -Aktiviti 23
keselamatan orang lain.

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 6 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan Strategi: KB-Membuat
ALAM SEKITAR DAN Respons respons dengan membuat tafsiran Inferens,
TEKNOLOGI HIJAU terhadap; Menghubungkaitkan,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya (i) soalan bercapah Menjanakan Idea,
Tajuk: 17- sastera dan bukan sastera Mencirikan
Kebersihan Alam 2.3.2 Membaca dan
Tanggungjawab Bersama 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat mempersembahkan karya sastera dan EMK: KB-
yang bermakna bukan sastera dengan sebutan yang Rasional,Bertanggungjaw
betul dan intonasi yang sesuai; ab, Kasih
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan (iii) pantun Sayang,Kesyukuran,
menyerapkan keindahan dan kesantunan Kerjasama,Tanggungjawa
bahasa serta mempersembahkannya 3.2.1 Membina dan menulis; b Terhadap Alam Sekitar
M 26 secara Kreatif (iv) perenggan
09-13 Ogos Pembelajaran
2021 5.3 Memahami dan membina ayat 4.3.1 Mencipta secara separa terkawal Kontekstual-
mengikut konteks dan mempersembahkan; Menghubungkaitkan
10 Ogos 2021 (ii) sajak
Awal KP: Verbak-linguistik
Muharam 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran
menggunakan ayat mengikut konteks; Konstruktivisme-
(i) pola ayat Mengembangkan Idea,
(ii) ayat penyata Menerangkan dan
Menjelaskan Idea

BCB: Bacaan Luncuran


PKJR HP PKJR PKJR
TEMA 6 6.2 Penggunaan alat penahan 6.2.2 Menyenaraikan dan BAM m/s 31
TINGKAH LAKU PENUMPANG membincangkan pelbagai jenis alat -Aktiviti 24
penahan untuk penumpang
berlainan usia dan menerangkan
kesesuaian setiap satunya.

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 6 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan Strategi: KB-
ALAM SEKITAR DAN Respons respons dengan membuat tafsiran Menghubungkaitkan,
TEKNOLOGI HIJAU terhadap; Mensinttesiskan,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya (ii) pesanan Mencirikan
Tajuk: 18- sastera dan bukan sastera
Mesrai Alam 2.3.2 Membaca dan EMK: Nilai Murni-
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat mempersembahkan karya sastera dan Amanah, Rasional,
yang bermakna bukan sastera dengan sebutan yang Tanggungjawab Terhadap
betul dan intonasi yang sesuai; Alam Sekitar
5.3 Memahami dan membina ayat (iv) petikan bukan sastera
mengikut konteks KP:Interpersonal
M 27 3.2.2 Membina dan menulis jawapan
16-20 Ogos pemahaman dengan berdasarkan Pembelajaran
2021 soalan; Kontekstual-
(i) bertumpu Menghubungkaitkan
(ii) bercapah
BCB: Bacaan Imbasan
5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran
menggunakan ayat mengikut konteks; Konstruktivisme-
(iii) ayat tanya dengan kata Tanya Menerangkan dan
Menjelaskan Idea
PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan PKJR HP : PKJR
TEMA 1 awam, kenderaan berat dan jentera 1.1.2 Menyatakan ciri-ciri BAM m/s 1 -2
Pengangkutan darat keselamatan yang - Melihat pada
kenderaan sebenar
terdapat pada komponen kenderaan.

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 6 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan Strategi: KB-
ALAM SEKITAR DAN Respons respons dengan membuat tafsiran Menghubungkaitkan,
TEKNOLOGI HIJAU terhadap; Mensinttesiskan,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya (ii) pesanan Mencirikan
Tajuk: 18- sastera dan bukan sastera
Mesrai Alam 2.3.2 Membaca dan EMK: Nilai Murni-
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat mempersembahkan karya sastera dan Amanah, Rasional,
yang bermakna bukan sastera dengan sebutan yang Tanggungjawab Terhadap
betul dan intonasi yang sesuai; Alam Sekitar
5.3 Memahami dan membina ayat (iv) petikan bukan sastera
mengikut konteks KP:Interpersonal
3.2.2 Membina dan menulis jawapan
M 28 pemahaman dengan berdasarkan Pembelajaran
23-27 Ogos soalan; Kontekstual-
2021 (i) bertumpu Menghubungkaitkan
(ii) bercapah
BCB: Bacaan Imbasan
5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran
menggunakan ayat mengikut konteks; Konstruktivisme-
PENDIDIKAN SIVIK (OGOS) (iii) ayat tanya dengan kata Tanya Menerangkan dan
Menjelaskan Idea
TEMA: KEGEMBIRAAN

PKJR 2.2 Prasarana jalan PKJR HP : PKJR


TEMA 2 raya 2.2.2 Menerangkan fungsi bahagian BAM m/s 5
Persekitaran Jalan Raya jalan untuk meningkatkan
keselamatan pejalan kaki dan
penunggang basikal

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 7 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan Strategi: KB-Meramalkan,
PERTANIAN DAN maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan sesuatu perkara secara bertatasusila Menghubungkaitkan,
PENTERNAKAN mengikut konteks. Mengupulkan dan
2. 2 Membaca, memahami, dan Menjelaskan, Membuat
Tajuk: 19- menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 Membaca, memahami dan Kesimpulan, Menjanakan
Hargailah Pokok grafik mengenal pasti; idea
(i) kosa kata
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat EMK: Nilai Murni-
yang bermakna 3.2.3 Menyusun dan mencatat Menghargai Alam,
maklumat yang bermakna tentang Kerajinan, Menyayangi
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan sesuatu perkara. Alam Sekitar, Saling
menyerapkan keindahan dan Membantu
M 29 mempersembahkannya secara 4.3.2 Mempersembahkan cerita;
30 Ogos – Kreatif (i) cerita haiwan BCB: Kajian Masa Depan-
03 Sept 2021 Mencipta (menjana),
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Mencatat Nota-
31 Ogos 2021 mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks; Menganalisis
Hari (iv) ayat perintah (mengkategorikan)
Kebangsaan
KP: Verbal-linguistik
Pembelajaran Akses
Kendiri- Memahami
(menjelaskan)
Pembelajaran
Konstruktivisme-
Menerangkan

PKJR 2.4 Aliran lalu lintas HP PKJR: BAM ms 12


TEMA 2 2.4.2 Memberi penerangan tentang - Bina ayat dalam
Persekitaran Jalan Raya isyarat keselamatan jalan yang perenggan.
mengawal aliran lalu lintas

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 7 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan Strategi: KB-
PERTANIAN DAN maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan maklumat yang tersurat dan tersirat Merumuskan,
PENTERNAKAN dengan menggunakan idea yang kritis Mengecam, Meramalkan,
2. 2 Membaca, memahami, dan dan kreatif. Mencirikan,
Tajuk:20- menaakul bahan grafik dan bukan Menghubungkaitkan
Ternakan yang Berfaedah grafik 2.2.1 Membaca, memahami dan
mengenal pasti; EMK: Nilai Murni-
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat (ii) isi tersurat Kegigihan, Kerajinan,
yang bermakna (iii) isi tersirat Kegigihan, Tidak Bersikap
Sombong, Kesyukuran,
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 3.2.4 Menulis sesuatu yang Kerjasama
menyerapkan keindahan dan kesantunan diimlakkan;
M 30 bahasa serta mempersembahkannya (i) perkataan BCB: Bacaan Intensif,
06-10 Sept secara kreatif (ii) frasa Menilai (memberikan
2021 (iii) ayat alasan), Bacaan luncuran
5.3 Memahami dan membina ayat dan imbasan,
mengikut konteks 4.3.2 Mempersembahkan cerita; Menganalisis ( mengenal
(ii) cerita jenaka pasti), Mencipta
(meramalkan)
5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan ayat mengikut konteks; Pembelajaran
(i) ayat dasar Kontekstual-
(ii) ayat tunggal Memindahkan

PKJR 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan HP PKJR PKJR


TEMA 3 undang-undang jalan raya serta 3.1.2 Mengenal pasti peraturan dan BAM m/s 14
Peraturan dan undang- menggunakannya undang-undang jalan raya di - Nyatakan sebab.
undang jalan raya persekitaran mereka.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 10.09.2021 - 18.09.2021, KUMPULAN B: 10.09.2021 - 18.09.2021)

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Strategi: KB-
PERTANIAN DAN Respons dengan membuat tafsiran terhadap; Merumuskan,Menganalisi
PENTERNAKAN (i) soalan bercapah s, Membuat Gambaran
2. 2 Membaca, memahami, dan Mental, Menjanakan Idea
Tajuk:21- menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
Rajin dan Usaha Tangga grafik pasti; EMK: Nilai Murni-
Kejayaan (iv) idea utama Menjaga Kesihatan,
3.3 Menghasilkan penulisan (v) idea sampingan Bertindak Bijak,
Kesyukuran, Kerajinan,
5.1 Memahami fungsi dan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan Keberanian
menggunakan golongan kata bukan naratif secara;
M 31 mengikut konteks (i) separa terkawal KP:Verbal-linguistik,
20-24 Sept Interpersonal
2021 5.3 Memahami dan membina ayat 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
mengikut konteks menggunakan kata kerja mengikut konteks; BCB: Bacaan Intensif,
(i) kata kerja aktif transitif Mengingat (mengenal
M 32 pasti)
27 Sept – PENDIDIKAN SIVIK (SEPT) 5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
01 Okt 2021 menggunakan ayat mengikut konteks; Pembelajaran
TEMA: KASIH SAYANG (ii) ayat tunggal Konstruktivisme-
(iii)ayat majmuk Menghubungkaitkan
PKJR 4.1 Sokongan daripada orang HP PKJR: PKJR
TEMA 4 dewasa 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di BAM m/s 20
Tingkah Laku Pejalan Kaki jalan raya atau berdekatan jalan raya - Salin semula ayat
adalah lebih selamat apabila bersama-sama
orang dewasa BAM m/s 23
- Salin semula ayat
4.4.1 Mengenal pasti dan menerangkan
bahagian-bahagian persekitaran jalan raya
yang dapat meningkatkan keselamatan
sewaktu melintas.

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

TEMA 8 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, Strategi: KB-Mengecam,
INTEGRITI Respons memahami dan menyebut dengan Menaakul,
betul dan tepat; Mengkategorikan,
Tajuk: 22- 2. 2 Membaca, memahami, dan (iii) ayat majmuk Menghubungkaitkan,
Anak yang Baik menaakul bahan grafik dan bukan Menjanakan Idea
grafik 2.2.1 Membaca, memahami dan
mengenal pasti; EMK: Nilai Murni-
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat (vi) idea keseluruhan Kerajinan,
yang bermakna Tanggungjawab Terhadap
3.2.3 Menyusun dan mencatat Diri Sendiri, Kejujuran,
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan maklumat yang bermakna tentang Ikhlas, Berdisiplin
menyerapkan keindahan dan kesantunan sesuatu perkara.
M 33
bahasa serta mempersembahkannya Pembelajaran
04-08 Okt
secara Kreatif 4.3.3 Mempersembahkan lagu; Kontekstual-
2021
(i) kanak-kanak Menghubungkaitkan
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata mengikut konteks 5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan BCB: Bacaan Intensif
menggunakan kata majmuk mengikut KP: Matematik, Muzik
konteks. Pembelajaran
Konstruktivisme-
Menerangkan dan
Menjelaskan Idea Baharu
PKJR PKJR: HP PKJR PKJR
TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.2 Memilih pakaian yang sesuai BAM MS 28
Tingkah laku penunggang dan mengenakan peralatan - Bina 4 ayat
basikal keselamatan berbasikal.

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

TEMA 8 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan Strategi: KB-
INTEGRITI maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan sesuatu perkara secara bertatasusila Menghubungkaitkan,Men
mengikut konteks. genal pasti,
Tajuk: 23- 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya Mengecam,Menjanakan
Amalan Baik di Sekolah sastera dan bukan sastera 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan Idea
menyatakan nilai daripada bahan
3.3 Menghasilkan penulisan sastera dan bahan bukan sastera; EMK: Nilai Murni-
(i) lagu kanak-kanak Keberanian, Berdisiplin,
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan Menghargai Masa,
menyerapkan keindahan dan kesantunan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Hemah Tinggi, Mematuhi
bahasa serta mempersembahkannya penulisan daripada aspek; Peraturan
secara Kreatif (iii) penggunaan kata
KP: Interpersonal, Muzik,
M 34
5.2 Memahami dan menggunakan 4.3.3 Mempersembahkan lagu; Kinestetik, Verbal-
11-15 Okt
pembentukan kata mengikut konteks (ii) rakyat linguistik
2021
5.3 Memahami dan membina ayat 5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan BCB: Bacaan Imbasan dan
mengikut konteks menggunakan kata ganda mengikut Luncuran
konteks.
Pembelajaran
5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Konstruktivisme-
menggunakan ayat mengikut konteks; Menyampaikan Idea
(ii) ayat penyata Baharu dan Menjelaskan
Idea
PKJR PKJR: HP PKJR PKJR
TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.2 Memilih pakaian yang sesuai BAM MS 28
dan mengenakan peralatan - Mencari maksud
keselamatan berbasikal. perkataan dalam
glosari

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 35 TEMA: 8- 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat Strategi: KB-Menaakul,
18-22 Okt INTEGRITI maklumat dan idea bagi pelbagai yang tersurat dan tersirat dengan Menghubungkaitkan,

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

tujuan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Mengenal pasti,


Tajuk: 24- Menjanakan Idea,
Berbuat Baik Selalu 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan Mengenal pasti
karya sastera dan bukan sastera karya sastera dan bukan sastera dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; EMK: Nilai Murni-
3.3 Menghasilkan penulisan (iv) petikan bukan sastera Berjimat-cermat, Baik
Hati, Bertanggungjawab,
5.2 Memahami dan menggunakan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Keprihatinan,Prihatin,
pembentukan kata mengikut penulisan daripada aspek; Berhemah Tinggi
konteks (i) ejaan
(ii) tanda baca KP: Verbal-linguistik,
2021 5.3 Memahami dan membina ayat (iii) penggunaan kata Bacaan Luncuran
mengikut konteks
19 Okt 2021 5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan BCB: Bacaan Luncuran
Maulidur menggunakan kata ganda mengikut konteks. dan Imbasan
Rasul
5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran
M36 menggunakan ayat mengikut konteks; Konstruktivisme-
25-29 Okt PENDIDIKAN SIVIK (ii)ayat penyata Menerangkan dan
2021 OKTOBER Menjelaskan Idea,
5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan Mengembangkan Idea
TEMA: menggunakan ayat mengikut konteks;
HORMAT MENGHORMATI (ii) ayat tunggal Pembelajaran
(iii) ayat majmuk Kontekstual-
Menghubungkaitkan
PKJR PKJR HP PKJR: PKJR
TEMA 6 6.1 Tingkah laku yang selamat dan 6.1.2 Menjelaskan cara penumpang boleh BAM m/s 29
Tingkah laku penumpang tanggungjawab seseorang menyumbang kepada keselamatan orang lain - Buat peta minda
Penumpang BAM m/s 31
- Mencari maksud
perkataan dalam
glosari

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M37 MINGGU ULANGKAJI

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2021

01-05 Nov
2021

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)
M38
08-12 Nov
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
2021

M39
15-19 Nov
2021
PENGURUSAN AKHIR TAHUN
M40
22-26 Nov
2021

M41
29 Nov –
03 Dis 2021
PENGURUSAN AKHIR TAHUN
M42
06-10 Dis
2021

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)

SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)