Anda di halaman 1dari 16

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

MINGGU: 1-3 TEMA: SAYA DAN JIRAN UNIT 1: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
1.0 Menyatakan amalan agama Nilai:
1 atau kepercayaan yang dianuti
Amalan Ajaran Murid boleh:  Kepercayaan kepada
oleh jiran.
Agama atau Tuhan
Kepercayaan 1.1 Memberikan contoh
Menerangkan amalan ajaran Cadangan aktiviti:
Mengeratkan amalan agama atau
agama atau kepercayaan yang
Hubungan kepercayaan yang 2
dapat mengeratkan hubungan  Murid membuat senarai
Sesama Jira dianuti oleh jiran.
sesama jiran. semak atau temu bual
tentang amalan agama
1.2 Memerihalkan amalan
Menghubungkait sikap atau kepercayaan
ajaran agama atau
menghormati amalan ajaran keluarga jiran.
kepercayaan yang 3
agama atau kepercayaan jiran
dapat mengeratkan  Murid mencari
dengan kepentingannya.
hubungan maklumat dari pelbagai
sesama jiran. sumber tentang amalan
ajaran agama atau
1.3 Menghuraikan Mengenal pasti dan kepercayaan jiran.
kepentingan menghormati mempamerkan perasaan
4
amalan ajaran agama berkaitan dengan amalan ajaran  Murid melaksanakan
atau kepercayaan jiran. agama atau kepercayaan jiran. aktiviti Chain Link
berkaitan kepentingan
M2 – P.SIVIK menghormati amalan
1.4 Mengekspresikan Menghayati dan melaksanakan
JANUARI ajaran agama atau
perasaan berkaitan sikap menghormati amalan
5 kepercayaan jiran.
dengan amalan ajaran ajaran agama atau kepercayaan
TEMA:
agama atau jiran dalam kehidupan harian.  Murid membuat
KASIH SAYANG
kepercayaan jiran. simulasi mengenai cara
Menghayati dan mengamalkan menghormati amalan
1.5 Mengamalkan sikap sikap menghormati amalan ajaran agama atau
menghormati 6 ajaran agama atau kepercayaan kepercayaan jiran.
amalan ajaran jiran secara tekal serta boleh
agama atau dicontohi.
kepercayaan jiran.
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

MINGGU: 4-6 TEMA: SAYA DAN JIRAN UNIT 2: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
2.0 Menyatakan contoh prihatin Nilai:
1 terhadap keperluan dan
Prihatin Murid boleh:  Baik hati
kebajikan jiran.
Terhadap
2.1 Memberikan contoh Cadangan aktiviti:
Keperluan dan
Menerangkan cara bersikap
Kebajikan Jiran prihatin terhadap  Murid membina peta
2 prihatin terhadap keperluan dan
keperluan dan minda berkaitan contoh
kebajikan jiran.
kebajikan jiran. prihatin terhadap
Menghubungkait sikap prihatin keperluan dan kebajikan
2.2 Menjelaskan cara jiran.
terhadap keperluan dan
bersikap prihatin 3
kebajikan jiran dengan  Murid menjalankan aktiviti
terhadap keperluan
kepentingannya. gallery walk berkaitan
dan kebajikan jiran.
dengan cara bersikap
Mengenal pasti dan prihatin terhadap
2.3 Menghuraikan mempamerkan perasaan
kepentingan bersikap 4 keperluan dan kebajikan
berkaitan dengan bersikap jiran.
prihatin terhadap prihatin terhadap keperluan dan
keperluan dan kebajikan jiran.  Murid menjalankan aktiviti
kebajikan jiran. sumbang saran mengenai
Menghayati dan melaksanakan kepentingan bersikap
2.4 Mengekspresikan sikap prihatin terhadap prihatin terhadap jiran.
M6 – P.SIVIK perasaan berkaitan 5 keperluan dan kebajikan jiran
dengan bersikap  Murid membuat
FEBRUARI dalam kehidupan harian. pembentangan di dalam
prihatin terhadap
keperluan dan kebajikan kelas tentang keperluan
Menghayati dan mengamalkan dan kebajikan jiran di
TEMA: jiran.
sikap prihatin terhadap kawasan kejiranan
HORMAT 6 keperluan dan kebajikan jiran setelah membuat
2.5 Mengamalkan sikap
MENGHORMATI secara tekal serta boleh tinjauan.
prihatin terhadap
dicontohi.
keperluan dan
kebajikan jiran.
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

MINGGU: 7-9 TEMA: SAYA DAN JIRAN UNIT 3: BERTANGGUNGJAWAB


STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
3.0 Menyatakan contoh situasi Nilai:
1
Tanggungjawab Murid boleh: bertanggungjawab terhadap jiran.  Bertanggungjawab
Terhadap Jiran
3.1 Memberikan Menerangkan cara menjalankan Cadangan aktiviti:
2
contoh situasi tanggungjawab terhadap jiran.  Murid melengkapkan peta
bertanggungjawab minda berkaitan contoh
terhadap jiran. Menghubungkait tanggungjawab situasi bertanggungjawab
3 terhadap jiran dengan terhadap jiran.
3.2 Menghuraikan kepentingannya.
cara menjalankan  Murid menjalankan aktiviti
tanggungjawab main peranan berkaitan
Mengenal pasti dan cara menjalankan
terhadap jiran. mempamerkan perasaan
4 tanggungjawab terhadap
berkaitan dengan sikap jiran.
3.3 Mengkaji
bertanggungjawab terhadap jiran.
kepentingan  Murid menghasilkan
melaksanakan mobail tentang
tanggungjawab Menghayati dan melaksanakan kepentingan
terhadap jiran. sikap bertanggungjawab melaksanakan
5
terhadap jiran dalam kehidupan tanggungjawab terhadap
3.4 Mengekspresikan harian. jiran.
perasaan
berkaitan dengan  Murid melakonkan situasi
Menghayati dan mengamalkan bertanggungjawab
sikap
sikap bertanggungjawab terhadap jiran.
bertanggungjawa 6
terhadap jiran secara tekal serta
b terhadap jiran.
boleh dicontohi.
3.5 Mengamalkan
sikap
bertanggungjawab
terhadap jiran.
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

MINGGU: 10-12 TEMA: SAYA DAN JIRAN UNIT 4: BERTERIMA KASIH


STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
4.0 Nilai:
Menyatakan cara berterima
1
Berterima Kasih Murid boleh: kasih terhadap jiran.  Berterima kasih
Terhadap Jiran
4.1 Menyenaraikan cara Cadangan aktiviti:
berterima kasih Menerangkan kepentingan sikap  Murid menonton tayangan
2
terhadap jiran. berterima kasih terhadap jiran. video dan membuat
refleksi mengenai cara
4.2 Menjelaskan berterima kasih terhadap
kepentingan sikap Menghubungkait pengabaian jiran.
berterima kasih terhadap 3 sikap berterima kasih terhadap
jiran. jiran dengan kesannya.  Murid menulis esei
pendek berkaitan
4.3 Meramalkan kesan kepentingan berterima
pengabaian sikap Mengenal pasti dan kasih terhadap jiran.
berterima kasih mempamerkan perasaan
4  Murid membuat laporan
terhadap jiran. berkaitan dengan sikap
ringkas berkaitan dengan
berterima kasih terhadap jiran.
kajian masa depan
4.4 Mengekspresikan tentang kesan
perasaan berkaitan mengabaikan budaya
dengan sikap Menghayati dan melaksanakan
berterima kasih terhadap
M10 – P.SIVIK berterima kasih 5 sikap berterima kasih terhadap
jiran.
MAC terhadap jiran. jiran dalam kehidupan harian.
 Murid menyediakan salad
4.5 Mengamalkan sikap buah-buahan atau
Menghayati dan mengamalkan
TEMA: berterima kasih gubahan bunga untuk
sikap berterima kasih terhadap
BERTANGGUNG- terhadap jiran. 6 diberikan kepada jiran
jiran secara tekal serta boleh
JAWAB sebagai tanda berterima
dicontohi.
kasih.
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

MINGGU: 13-14 TEMA: SAYA DAN JIRAN UNIT 5: HEMAH TINGGI


STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
5.0 Menyatakan contoh perlakuan Nilai:
1 beradab sopan dan berbudi
Beradab Sopan Murid boleh:  Hemah tinggi
pekerti mulia terhadap jiran.
dan Berbudi
5.1 Memberikan contoh Cadangan aktiviti:
Pekerti Mulia
Menerangkan cara beradab
Terhadap Jiran amalan beradab sopan  Murid menjalankan aktiviti
2 sopan dan berbudi pekerti mulia
dan berbudi pekerti sumbang saran berkaitan
terhadap jiran.
mulia terhadap jiran. perlakuan beradab sopan
Menghubungkait amalan dan berbudi pekerti mulia
5.2 Menjelaskan cara terhadap jiran.
beradab sopan dan berbudi
beradab sopan dan 3
pekerti mulia terhadap jiran  Murid mengolah lagu
berbudi pekerti
dengan kepentingannya. mengenai cara beradab
mulia terhadap
jiran. sopan dan berbudi pekerti
Mengenal pasti dan mulia terhadap jiran.
mempamerkan perasaan
5.3 Menaakul 4  Murid menyertai
berkaitan dengan amalan
kepentingan beradab pertandingan kuiz secara
beradab sopan dan berbudi
sopan dan berbudi berkumpulan tentang
pekerti mulia terhadap jiran.
pekerti mulia amalan beradab sopan
terhadap jiran. Menghayati dan melaksanakan dan berbudi pekerti mulia
sikap beradab sopan dan terhadap jiran.
5.4 Mengekspresikan 5
berbudi pekerti mulia terhadap  Murid mengekspresikan
M14 – P.SIVIK perasaan berkaitan jiran dalam kehidupan harian.
APRIL dengan amalan perasaan dalam lakonan
beradab sopan dan sketsa berdasarkan situasi
TEMA: berbudi pekerti mulia Menghayati dan mengamalkan mengenai beradab sopan
KEGEMBIRAAN terhadap jiran. sikap beradab sopan dan dan berbudi pekerti mulia
6 berbudi pekerti mulia terhadap terhadap jiran.
5.5 Mengamalkan jiran secara tekal serta boleh
perlakuan beradab dicontohi.
sopan dan berbudi
pekerti mulia terhadap
jiran.
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

MINGGU: 15-18 TEMA: SAYA DAN JIRAN UNIT 6: HORMAT

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
6.0 Menyatakan contoh Nilai:
Murid boleh: 1 perlakuan menghormati
Hormati Jiran  Hormat
jiran.
6.1 Memberikan contoh Cadangan aktiviti:
perlakuan Menerangkan cara  Murid menonton klip video
2
menghormati jiran. menghormati jiran. perlakuan menghormati
jiran.
6.2 Menghuraikan
Menghubungkait amalan  Murid menjalankan aktiviti
cara menghormati
3 menghormati jiran dengan Hot Seat untuk
jiran.
kelebihannya. menghuraikan cara
6.3 Mengkaji kelebihan menghormati jiran.
amalan menghormati Mengenal pasti dan
mempamerkan perasaan  Murid menjalankan aktiviti
jiran. 4 Think-Pair-Share untuk
berkaitan dengan sikap
menghormati jiran. menyenaraikan kelebihan
6.4 Mengekspresikan amalan menghormati
perasaan berkaitan jiran.
dengan sikap
menghormati jiran.  Murid mengekspresikan
M18 – P.SIVIK perasaan dalam aktiviti
MEI 6.5 Mengamalkan sikap Menghayati dan main peranan berkaitan
menghormati jiran. melaksanakan sikap menghormati jiran.
5
TEMA: menghormati jiran dalam
KASIH SAYANG kehidupan harian.

Menghayati dan
mengamalkan sikap
6
menghormati jiran secara
tekal serta boleh dicontohi.
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

MINGGU: 19-20 TEMA: SAYA DAN JIRAN UNIT 7: KASIH SAYANG


STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
7.0 Menyatakan contoh Nilai:
1
Sayangi Jiran Murid boleh: perlakuan menyayangi jiran.  Kasih sayang

Menerangkan cara Cadangan aktiviti:


7.1 Memberikan contoh 2
perlakuan menyayangi menyayangi jiran.  Murid membina peta minda
jiran. berkaitan dengan perlakuan
Menghubungkait amalan
menyayangi jiran.
3 menyayangi jiran dengan
7.2 Menghuraikan cara
kebaikannya.  Murid menjalankan aktiviti
menyayangi jiran.
perbincangan meja bulat
Mengenal pasti dan tentang cara menyayangi jiran.
7.3 Merumuskan kebaikan
mempamerkan perasaan
menyayangi jiran. 4  Murid melakukan aktiviti
berkaitan dengan sikap
menyayangi jiran. sumbang saran tentang
7.4 Mengekspresikan kebaikan menyayangi jiran.
perasaan berkaitan
Menghayati dan  Murid mengekspresikan
dengan sikap menyayangi
melaksanakan sikap perasaan dalam aktiviti
jiran. 5
menyayangi jiran dalam pantomim tentang amalan
M20 – P.SIVIK
kehidupan harian. menyayangi jiran.
JUN 7.5 Mengamalkan sikap
menyayangi jiran. Menghayati dan
TEMA:
mengamalkan sikap
HORMAT 6
menyayangi jiran secara
MENGHORMATI
tekal serta boleh dicontohi.
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

MINGGU: 21-23 TEMA: SAYA DAN JIRAN UNIT 8: KEADILAN


STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
8.0 Menyatakan contoh Nilai:
1 tindakan yang adil terhadap
Tindakan Murid boleh:  Keadilan
jiran.
Yang Adil
Cadangan aktiviti:
Terhadap 8.1 Memberikan Menerangkan kebaikan
Jiran contoh tindakan 2  Murid berbincang dalam
bersikap adil terhadap jiran.
yang adil terhadap kumpulan berkaitan dengan
jiran. Menghubungkait amalan tindakan yang adil terhadap
tidak bertindak adil jiran.
8.2 Menjelaskan 3
terhadap jiran dengan  Murid membuat penanda
kebaikan bersikap kesannya. buku bertemakan kebaikan
adil terhadap jiran.
bersikap adil terhadap jiran.
Mengenal pasti dan
8.3 Menghuraikan kesan mempamerkan perasaan  Murid melakukan aktiviti Bus
jika tidak bertindak adil 4 Stop berdasarkan kad situasi
berkaitan dengan tindakan
terhadap jiran. yang adil terhadap jiran. bagi menghuraikan kesan
jika tidak bertindak adil
8.4 Mengekspresikan Menghayati dan terhadap jiran.
perasaan berkaitan melaksanakan tindakan
dengan tindakan yang 5  Murid membuat simulasi
yang adil terhadap jiran tentang tindakan yang adil
adil terhadap jiran. dalam kehidupan harian. terhadap jiran.
8.5 Mengamalkan tindakan Menghayati dan
yang adil terhadap mengamalkan tindakan
jiran. 6 yang adil terhadap jiran
secara tekal serta boleh
dicontohi.
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

MINGGU: 24-26 TEMA: SAYA DAN JIRAN UNIT 9: KEBERANIAN


STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
9.0 Menyatakan contoh sikap Nilai:
1 berani terhadap jiran demi
Berani Murid boleh:  Keberanian
kesejahteraan bersama.
Terhadap Jiran
Cadangan aktiviti:
Demi 9.1 Memberikan contoh Menerangkan cabaran yang
Kesejahteraan sikap berani terhadap dihadapi ketika bertindak  Murid membuat senarai
Bersama jiran demi kesejahteraan 2 semak tentang tindakan
berani terhadap jiran demi
bersama. kesejahteraan bersama. berani terhadap jiran demi
kesejahteraan bersama.
9.2 Menghuraikan cabaran
Menghubungkait sikap berani  Murid berkongsi pengalaman
yang dihadapi ketika
terhadap jiran demi peribadi berkaitan dengan
bertindak berani 3
kesejahteraan bersama cabaran yang dihadapi
terhadap jiran demi
dengan kepentingannya. ketika bertindak berani
kesejahteraan bersama.
terhadap jiran demi
Mengenal pasti dan kesejahteraan bersama.
9.3 Menaakul kepentingan
mempamerkan perasaan
bersikap berani  Murid menjalankan aktiviti
4 berkaitan dengan sikap berani
terhadap jiran demi Gallery Walk berkaitan
terhadap jiran demi
kesejahteraan bersama. kepentingan bersikap berani
kesejahteraan bersama.
terhadap jiran demi
M24 – P.SIVIK 9.4 Mengekspresikan kesejahteraan bersama.
Menghayati dan melaksanakan
JULAI perasaan berkaitan sikap berani terhadap jiran  Murid melakonkan situasi
dengan sikap berani 5
demi kesejahteraan bersama yang menunjukkan sikap
TEMA: terhadap jiran demi dalam kehidupan harian. berani terhadap jiran demi
BERTANGGUNG- kesejahteraan
JAWAB bersama. kesejahteraan bersama.
Menghayati dan mengamalkan
9.5 Mengamalkan sikap
sikap berani terhadap jiran
berani terhadap jiran
6 demi kesejahteraan bersama
demi kesejahteraan
secara tekal serta boleh
bersama.
dicontohi.
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

MINGGU: 27-29 TEMA: SAYA DAN JIRAN UNIT 10: KEJUJURAN


STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
10.0 1 Menyatakan ciri kejujuran. Nilai:
Amalan Jujur Murid boleh:  Kejujuran
Dalam Hidup Menerangkan situasi
Berjiran Cadangan aktiviti:
10.1 Menyenaraikan ciri 2 bersikap jujur terhadap
kejujuran. jiran.  Murid membina peta
pemikiran tentang ciri
10.2 Mengenal pasti situasi Menghubungkait sikap jujur kejujuran.
bersikap jujur terhadap 3 terhadap jiran dengan
 Murid menonton klip video
jiran. manfaatnya.
dan membuat refleksi tentang
10.3 Menghuraikan manfaat situasi bersikap jujur terhadap
bersikap jujur terhadap Mengenal pasti dan
jiran.
jiran. mempamerkan perasaan
4
berkaitan dengan sikap jujur  Murid menjalankan aktiviti
10.4 Mengekspresikan terhadap jiran. Gallery Walk berkaitan
perasaan berkaitan dengan manfaat bersikap
dengan sikap jujur Menghayati dan jujur terhadap jiran.
terhadap jiran. melaksanakan sikap jujur
5  Murid menunjukkan cara
terhadap jiran dalam
10.5 Mengamalkan sikap jujur bersikap jujur terhadap jiran
kehidupan harian.
terhadap jiran. dalam sesuatu situasi.
M28 – P.SIVIK
OGOS Menghayati dan
mengamalkan sikap jujur
6
TEMA: terhadap jiran secara tekal
KEGEMBIRAAN serta boleh dicontohi.
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

MINGGU: 30-32 TEMA: SAYA DAN JIRAN UNIT 11: KERAJINAN


STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
11.0 Menyatakan contoh Nilai:
1 amalan rajin dalam hidup
Amalan Rajin Murid boleh:  Kerajinan
berjiran.
Dalam Hidup
Cadangan aktiviti:
Berjiran 11.1 Memberikan contoh Menerangkan cara
amalan rajin dalam 2 bersikap rajin dalam hidup  Murid membuat refleksi
hidup berjiran. berjiran. berkaitan amalan rajin dalam
hidup berjiran dari cerita
11.2 Menjelaskan cara Menghubungkait amalan tauladan yang dibaca.
bersikap rajin 3 rajin dalam hidup berjiran  Murid menghasilkan poster
dalam hidup dengan kepentingannya. tentang cara memupuk amalan
berjiran.
bersikap rajin dalam hidup
Mengenal pasti dan berjiran.
11.3 Mengenal pasti mempamerkan perasaan
kepentingan amalan 4  Murid melibatkan diri dalam
berkaitan dengan sikap
rajin dalam hidup rajin dalam hidup berjiran. aktiviti permainan ‘Roda
berjiran. Kerajinan’ untuk menjelaskan
Menghayati dan kepentingan bersikap rajin
11.4 Mengekspresikan melaksanakan sikap rajin dalam hidup berjiran.
perasaan berkaitan 5
terhadap jiran dalam  Murid membuat dan
dengan sikap rajin kehidupan harian.
dalam hidup berjiran. melengkapkan senarai semak
M32 – P.SIVIK diri berkaitan pelaksanaan
Menghayati dan amalan rajin dalam hidup
SEPTEMBER 11.5 Mengamalkan sikap mengamalkan sikap rajin
rajin dalam hidup berjiran.
6 dalam hidup berjiran
TEMA: berjiran. secara tekal serta boleh
KASIH SAYANG dicontohi.
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

MINGGU: 33-34 TEMA: SAYA DAN JIRAN UNIT 12: KERJASAMA


STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
12.0 Menyatakan contoh amalan Nilai:
1 kerjasama dalam hidup
Amalan Murid boleh:  Kerjasama
berjiran.
Kerjasama
Cadangan aktiviti:
Dalam Hidup 12.1 Memberikan contoh Menerangkan cara
Berjiran amalan kerjasama dalam mengekalkan amalan  Murid menjalankan aktiviti
hidup berjiran. 2 Idea Rush tentang amalan
kerjasama dalam hidup
berjiran. kerjasama dalam hidup
12.2 Menjelaskan cara berjiran.
mengekalkan amalan Menghubungkait amalan  Murid menghasilkan ‘Pelan
kerjasama dalam hidup kerjasama dalam hidup
3 Tindakan Peribadi’ tentang
berjiran. berjiran dengan cara untuk mengekalkan
kebaikannya. amalan kerjasama dalam
12.3 Menghuraikan kebaikan
hidup berjiran.
amalan kerjasama dalam Mengenal pasti dan
hidup berjiran. mempamerkan perasaan  Murid mencari maklumat
4 berkaitan dengan amalan dari pelbagai media untuk
12.4 Mengekspresikan kerjasama dalam hidup menghuraikan kebaikan
perasaan berkaitan berjiran. amalan kerjasama dalam
dengan amalan hidup berjiran.
kerjasama dalam hidup Menghayati dan
berjiran.  Murid menulis dan
melaksanakan sikap membentangkan rekod
5
bekerjasama terhadap jiran anekdot setelah
12.5 Mengamalkan sikap dalam kehidupan harian.
bekerjasama dalam menjalankan aktiviti secara
hidup berjiran. bekerjasama dengan jiran.
Menghayati dan
mengamalkan sikap
6 bekerjasama dalam hidup
berjiran secara tekal serta
boleh dicontohi.
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

MINGGU: 35-36 TEMA: SAYA DAN JIRAN UNIT 13: KESEDERHANAAN


STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
13.0 Menyatakan contoh amalan Nilai:
1 kesederhanaan dalam hidup
Amalan Murid boleh:  Kesederhanaan
berjiran.
Kesederhanaan
Cadangan aktiviti:
Dalam Hidup 13.1 Memberikan contoh Menerangkan cara bersikap
Berjiran amalan 2 sederhana dalam hidup  Murid menjalankan aktiviti
kesederhanaan dalam berjiran. Think-Pair-Share tentang
hidup berjiran. contoh sikap sederhana
Menghubungkait amalan terhadap jiran.
13.2 Memerihalkan cara 3 kesederhanaan dalam hidup  Murid mengarang cerpen
bersikap sederhana berjiran dengan kelebihannya. berkaitan dengan cara
dalam hidup
bersikap sederhana terhadap
berjiran. Mengenal pasti dan jiran.
mempamerkan perasaan
13.3 Mengenal pasti 4 berkaitan dengan amalan  Murid menjalankan aktiviti
kelebihan amalan sederhana dalam hidup pidato berkaitan kelebihan
kesederhanaan dalam berjiran. amalan kesederhanaan
hidup berjiran. terhadap jiran.
Menghayati dan  Murid menjalankan aktiviti
13.4 Mengekspresikan melaksanakan sikap
perasaan berkaitan 5 simulasi dalam kumpulan
sederhana terhadap jiran berdasarkan amalan
dengan amalan dalam kehidupan harian.
M36 – P.SIVIK sederhana dalam kesederhanaan terhadap
OKTOBER hidup berjiran. jiran.
Menghayati dan mengamalkan
sikap sederhana dalam hidup
TEMA: 13.5 Mengamalkan sikap 6 berjiran secara tekal serta
HORMAT sederhana dalam boleh dicontohi.
MENGHORMATI hidup berjiran.
KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

MINGGU: 37-38 TEMA: SAYA DAN JIRAN UNIT 14: TOLERANSI


STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
14.0 Menyatakan amalan toleransi Nilai:
1
dalam hidup berjiran.
Amalan Murid boleh:  Toleransi
Toleransi
Menerangkan cara memupuk Cadangan aktiviti:
Dalam Hidup 14.1 Memberikan contoh 2 amalan toleransi dalam hidup
Berjiran amalan toleransi berjiran.  Murid menonton beberapa klip
dalam hidup video dan membuat refleksi
berjiran. Menghubungkait amalan tentang amalan toleransi
toleransi dalam hidup berjiran dalam hidup berjiran.
3
14.2 Menghuraikan cara dengan kepentingannya.  Murid menghasilkan brosur
memupuk amalan
tentang cara memupuk
toleransi dalam
Mengenal pasti dan amalan toleransi dalam hidup
hidup berjiran.
mempamerkan perasaan berjiran.
4
14.3 Mengkaji berkaitan dengan amalan
 Murid menjalankan aktiviti
kepentingan amalan toleransi dalam hidup berjiran.
Table Cloth dan menulis
toleransi dalam kepentingan amalan toleransi
hidup berjiran. dalam hidup berjiran.
Menghayati dan melaksanakan
5 sikap bertoleransi terhadap  Murid menemu bual jiran dan
14.4 Mengekspresikan
jiran dalam kehidupan harian. menulis laporan berkaitan
perasaan berkaitan
dengan amalan dengan amalan toleransi
toleransi dalam dalam hidup berjiran.
M40 – P.SIVIK hidup berjiran. Menghayati dan mengamalkan
NOVEMBER sikap bertoleransi dalam hidup
6
14.5 Mengamalkan berjiran secara tekal serta
TEMA: sikap bertoleransi boleh dicontohi.
BERTANGGUNG- dalam hidup
JAWAB berjiran.
CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)

MINGGU
39
ULANGKAJI

MINGGU
40
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN BERASASKAN SEKOLAH
MINGGU
41-42 PENGURUSAN AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN
(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?


Sila order melalui website:- https://rphsekolahrendah.com ATAU WHATSAPP : 017 4991 336

FREE RPT & DSKP : https://telegram.me/RPTDSKPSekolahRendah