Anda di halaman 1dari 63

TAHAP II

43
Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
KANDUNGAN TAHUN 4

Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan  Tekstur dalam muzik solo ; muzik ber kumpulan
Muzik KBSR, murid Tahun 4 perlu mempelajari dan menguasai :  Bentuk - Struktur A B ; A B A
- Frasa

1. KONSEP MUZIK (c) Ekspresi

(a) Irama Dinamik - Lembut ; Kuat ; Beransur lembut ;


Beransur kuat.
x Detik Mud - Riang ; Sedih ; Bersemangat ; Cemas ; Takut ;
x Meter 2 ; 3 ; 4 Tenang.
4 4 4
x Tempo lambat ;Tempo cepat ; Perubahan tempo; (d) Bahasa Muzik
Tempo sederhana
x Tekanan dalam meter 2an ; 4an ; 3an Istilah dan Tanda Isyarat:
x Nilai not dan tanda rehat - Nilai dan notasi not - Istilah : Piano ; Forte ; Andante ; Allegro
panjang, not pendek dan tanda rehat
- Tanda isyarat :
G  SSJJ  I
Baluk
x Corak Irama - Rentak Mac, Masri, Waltz dan Inang
Garis bar
x Ostinato - Ostinato irama
Garis tamat

(b) Melodi Tanda ulangan

x Pic tinggi / rendah / tengah / tertinggi / terendah/ menaik / Klef trebel 


menurun dan Solfa la ; so ; fa ; mi ; re ; do
Warna ton suara atau bunyi manusia (lelaki/ p
perempuan / kanak-kanak) ; Haiw an ; Alam sekitar ;
Perkusi badan ; Alat perkusi ; Alat muzik ; Bahan f
improvisasi.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 44


Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4

2. KEMAHIRAN (c) Kriteria Persembahan

(a) Nyanyian x Keseimbangan ; Kesepaduan ; Etika persembahan

x Teknik Menyanyi: Postur ; Sebutan ; Pernafasan ;


Ekspresi 3. KREATIVITI

Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka cipta


(b) Per mainan Alat Muzik dengan bunyi.

x Per kusi - Memegang/mengendali dan


memainkan alat perkusi ter masuk semua perkusi 4. APRESIASI
ringan yang dipelajari (loceng, kastanet, kayu tik-
tok, kerincing, tamborin, dram getar, dram tenor, Memberi respon terhadap karya dan persembahan muzik
simbal, rekoder, sound-block, wood-block) dram secara lisan, perbuatan, lukisan dan tulisan.
getar dan dram tenor.

x Rekoder - Teknik ber main rekoder

- Postur ;
- Penjarian not G, A , B, C’, D’

- Pernafasan
- Embouchure
- Penglidahan
- Penghasilan Ton

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 45


Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
TAHUN 4
ASPEK 1 : PERSEPSI EST ETIK
PENGETA HUA N DAN KEFA HAMA N BAHASA MUZ IK

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

1.1 IRAMA ARAS 1

1.1.1 Detik (a) Mengecam detik berkala Mengesan detik berkala pada
pada lagu yang lagu.
x Detik berkala diperdengar dengan
betul. Memainkan detik berkala
dengan perkusi badan atau alat
perkusi.

1.1.2 Tekanan (a) Mengecam tekanan Mendengar dan mengesan


detik pertama dalam detik pertama dalam lagu yang
x 2an ; 4an ; 3an lagu yang diperdengar diperdengarkan.
dengan betul.
Memainkan detik pertama
dengan alat perkusi.

1.1.3 Meter ARAS 1 ARAS 2 ARAS 2 Mendengar dan menyanyikan


lagu dalam meter 2 , 4 , 3.
2; 4; 3 (a) Mengenal pasti meter Menyatakan perbezaan Menyatakan ciri-ciri 4 4 4
4 4 4 lagu-lagu yang meter 2 , 3 dan 4 meter 2 , 3 dan 4
diperdengar dengan 4 4 4 4 4 4 Menghitung dan memainkan bit
betul. dengan betul. dengan betul. mengikut tekanan detik
pertama dalam setiap bar.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 46


Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

1.1.2 Tempo ARAS 1 ARAS 2 ARAS 2 Mendengar dan menyanyikan


lagu dalam pelbagai tempo.
x Lambat ; Cepat ; (a) Mengenal pasti tempo Menyatakan jenis Menyatakan ciri-ciri
x Perubahan tempo lagu-lagu yang perubahan tempo dalam tempo dalam lagu yang Membanding beza lagu-lagu
(ansur cepat dan diperdengar dengan lagu yang diperdengar diperdengar dengan berlainan tempo.
ansur lambat) betul. dengan betul. betul.
Membuat gerakan kreatif
untuk menunjukkan
perbezaan dan perubahan
tempo.

1.1.2 Nilai not dan tanda ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


rehat
Nilai not dan (a) Mengecam nilai not dan Mengenal pasti nilai not Menulis corak irama Memadankan nilai not yang
tanda rehat tanda rehat yang dan tanda rehat dalam yang diperdengar diperdengar dengan memilih
dimainkan, dengan corak irama yang dengan betul. kad imbasan yang
betul. diperdengar dengan disediakan.
betul.
GSSJJI Memadankan corak irama
yang diperdengar dengan
memilih kad imbasan yang
disediakan.

Aras 3 hanya melibatkan not


minim, krocet dan kuaver.

Guru mengekalkan detik


sepanjang aktiviti.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 47


Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiviti / Catatan

1.1.4 Corak irama ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan menyanyikan


x Rentak inang lagu-lagu berentak Inang.
(a) Mengenal pasti pelbagai Mengecam rentak inang Menyatakan ciri-ciri
rentak yang diperdengar daripada sekumpulan rentak inang dengan Membuat gerakan
dengan betul. lagu yang diperdengar betul. berdasarkan lagu Inang.
dengan betul.
Menyatakan ciri rentak Inang
berdasarkan detik, meter dan
tekanan.

x Ostinato Irama (a) Mengenal pasti ostinato Mendengar, menyebut dan


irama dalam lagu yang memainkan pelbagai jenis
diperdengar dengan ostinato irama.
betul.
Memainkan ostinato irama
menggunakan alat perkusi.

1.2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Membuat gerakan


berdasarkan aras pic yang
1.2.1 Pic (a) Mengenal pasti aras pic Mengenal pasti aras pic Mengenal pasti aras pic dimainkan.
tertinggi dan terendah tertinggi dan terendah tertinggi dan terendah
x Aras pic – Tertinggi ; dengan betul dengan betul dengan betul Mengecam aras pic dalam siri
Terendah berdasarkan 3 not yang berdasarkan 4 not yang berdasarkan 5 not yang bunyi yang dimainkan.
diperdengar. diperdengar. diperdengar.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 48


Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiviti / Catatan

Pergerakan pic - ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar,


Pic menaik ; Pic membunyikan, memainkan
menurun (b) Mengecam pergerakan Mengecam pergerakan Menyatakan perbezaan pic menurun dan menaik
pic menaik dan menurun pic dengan betul, pergerakan pic dalam
dengan betul berdasarkan keratan lagu kumpulan-kumpulan Membuat gerakan
berdasarkan not-not yang diperdengar. bunyi yang diperdengar menunjukkan pergerakan pic
yang diperdengar. dengan betul. yang dimainkan.

Mengecam pic menaik dan


menurun dalam lagu yang
diperdengar.

1.2.6 Bentuk Mendengar dan menyanyikan


pelbagai jenis lagu.
x Frasa ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3
Meniup rekoder mengikut
(a) Mengenal pasti frasa Menyatakan perbezaan Membanding beza frasa frasa lagu.
dalam lagu yang frasa-frasa lagu yang lagu-lagu yang
diperdengar dengan diperdengar dengan diperdengar dengan Membuat gerakan kreatif
betul. pernyataan yang sesuai. pernyataan yang sesuai. berdasarkan unit-unit frasa
dalam lagu yang diperdengar.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 49


Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

x Struktur – AB ; ABA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan menyanyikan


pelbagai lagu berbentuk AB
(a) Mengenal pasti Menyatakan bahagian- Menunjukkan bahagian- dan ABA.
seksyen A dan B bahagian lagu dengan bahagian pada lagu,
dalam lagu dengan betul berdasarkan lagu dengan betul dengan Contoh lagu ABA
betul. yang dipelajari. cara lakaran / lukisan /
gerakan. - Majukan Diri

Contoh lagu AB

- Melawat Ibu Kota

Membuat gerakan kreatif


berdasarkan lagu-lagu
berbentuk AB dan ABA.

1.3 EKSPRESI Menandakan dinamik yang


diperdengarkan pada skor
1.3.1 Dinamik; ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 atau lirik lagu.

(a) Mengenal pasti jenis Meletakkan tanda Membuat intepretasi Membuat lakuan kreatif bagi
Beransur lembut;
dinamik lagu yang dinamik pada skor lagu yang sesuai dengan menunjukkan dinamik dalam
diperdengar dengan dengan betul seperti cara seperti lakaran / lagu yang didengari,
betul. yang diperdengar. lukisan grafik / gerakan dinyanyikan dan dimainkan.
terhadap lagu yang
Beransur kuat.
diperdengar. Memainkan dinamik dengan
alat perkusi dan rekoder.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 50


Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

1.3.2 Mud – riang, sedih, ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan menyanyikan
Bersemangat, lagu-lagu pelbagai jenis mud.
Cemas, Takut, (a) Menyatakan mud lagu Membanding beza mud Membuat interpretasi
Tenang. yang diperdengar pada lagu-lagu yang mud lagu dengan Membuat lakuan kreatif bagi
dengan betul. diperdengar dengan se suai, dengan cara menunjukkan sifat mud dalam
pernyataan yang lakaran / lukisan grafik / lagu yang didengari,
se suai. tulisan / gerakan. dinyanyikan dan dimainkan.

1.4 SISTEM NOTASI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

1.4.1 Simbol (a) Mengenal pasti Mengenal pasti Melengkapkan skor lagu Membaca dan menulis notasi
lambang not muzik lambang not muzik dengan not muzik yang muzik.
x Not kuaver, krocet, mengikut nilai dengan dalam skor lagu, dikehendaki dengan
krocet bertitik, betul tanpa skor. dengan betul. betul. Membaca, menyanyi dan
minim, minim memainkan melodi mudah.
bertitik, tanda
rehat krocet.

x Kedudukan not (b) Menyatakan nama pic Menulis not pada baluk Menulis not dalam skor Membaca dan menulis notasi
pada baluk G, A , B, dengan betul mengikut dengan betul mengikut lagu dengan betul muzik pada baluk.
C’ , D’ kedudukan not pada nama pic yang diberi. mengikut nama pic yang
baluk. dikehendaki. Memainkan rekoder
berdasarkan skor.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 51


Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

1.4. 2 Tanda Isyarat dan ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mengecam, menyalin, latihan
Istilah menulis tanda-tanda isyarat.

x Baluk ; Garis bar ; (a) Mengenal pasti tanda Mengenal pasti tanda Mencerakin skor muzik Menyebut istilah yang diberi.
Garis tamat ; Klef isyarat dan istilah isyarat dan istilah dalam dengan betul secara
trebel ; Tanda yang dipaparkan skor dengan betul. berpandu. Menyatakan maksud istilah.
ulangan ; Piano ; secara terasing
forte ; andante; dengan betul. Memadankan istilah dengan
allegro. maksud yang diberi.

Menganalisis skor dengan


memberi fokus kepada
bilangan bar, frasa, jenis not,
dinamik, tempo dan tanda
isyarat.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 52


Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4

ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZIKAL

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

2.1.1 Teknik dalam (a) Mengamalkan dua Mengamalkan tiga teknik Mengamalkan lebih Membuat latihan-latihan
Nyanyian teknik nyayian dengan nyanyian dengan baik daripada tiga teknik nyanyian.
baik ketika menyanyi. ketika menyanyi. nyanyian dengan baik
x Aplikasi teknik - ketika menyanyi. Latihan postur, sebutan,
Postur ; Sebutan ; pernafasan, penghasilan ton.
Pernafasan ;
Ekspresi

2.2 PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Menyanyikan pelbagai jenis
2.1.2 Menyanyi Secara (a) Menyanyikan dua buah Menyanyikan tiga buah Menyanyikan lebih lagu dalam meter
Muzikal lagu berlainan meter, lagu berlainan meter, daripada tiga buah lagu 2 ,4 ,3
tempo dan ekspre si tempo dan ekspresi berlainan meter, tempo 4 4 4
x Kemahiran dengan baik dari segi dengan baik dari segi dan ekspresi dengan secara solo dan berkumpulan
menyanyi pic, tempo dan pic, tempo dan ekspresi. baik dari segi pic, tempo dengan tumpuan kepada
ekspre si. dan ekspresi. tempo, pic dan dinamik.

2.1.3 Menyanyi Solfa ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Membuat latihan solfa dengan
pic la ; so ; fa ;
x Solfa – la ; so ; fa ; (a) Menyanyikan pic la ; Menyanyikan melodi Menyanyikan melodi mi ; re ; do.
mi ; re ; do so ; fa ; mi ; re ; do mudah yang mudah yang
dengan betul secara mengandungi pic la, so, mengandungi pic la, so, Membuat latihan solfa dengan
berpandu. fa, mi, re, do dengan fa, mi, re, do dengan isyarat tangan Curwen.
betul secara berpandu. betul.
Latihan melodi mudah dengan
menggunakan solfa.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 53


Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

2.1.1 Teknik dalam Memainkan alat muzik


permainan perkusi mengiringi nyanyian dan
muzik instrumental.
Teknik bermain ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3
dram Latihan memegang dan
(a) Menunjuk cara teknik Memainkan dram getar Mengamalkan teknik memainkan dram getar,
- Aplikasi teknik : yang betul bermain dan dram tenor dengan bermain dram getar dan dram tenor dan alat perkusi
Postur, dram getar dan dram teknik yang betul dram tenor dengan baik lain.
penghasilan ton, tenor berdasarkan berdasarkan teknik bagi mengiringi muzik
cara mengendali teknik konvensional. konvensional. nyanyian dan
dan memainkan instrumental.
dram getar dan
dram tenor
Petunjuk:
DG – Dram getar
DT – Dram tenor
R - Tangan kanan
L - Tangan kiri

2.2.2 Memainkan Alat ARAS 1 ARAS 2 AR AS 3


Perkusi Menyanyikan pelbagai jenis
lagu dalam meter
x Kemahiran bermain (a) Memainkan corak Memainkan corak Mengiringi muzik 2 ,4 ,3
alat perkusi irama yang irama yang mengguna- nyanyian dan 4 4 4
- Perkusi ringan ; menggunakan kan nilai not krocet, instrumental dengan secara solo dan
Dram getar ; nilai not krocet, minim, minim, kuaver, minim corak irama yang berkumpulan.
Dram tenor. kuaver dan rehat bertitik dan rehat krocet menggunakan nilai not
krocet dengan betul dengan betul dari segi krocet, minim, kuaver, Mengiringi nyanyian dan
dari segi detik, detik, tekanan, tempo minim bertitik dan rehat muzik instrumental.
tekanan, tempo dan dan dinamik. krocet dengan betul dari
dinamik. segi detik, tekanan,
tempo dan dinamik.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 54


Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

x Kemahiran ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


bermain dan
membaca notasi. (a) Memainkan corak Memainkan corak Mengiringi muzik nyanyian Membaca dan memainkan
irama dengan betul irama dengan betul dan instrumental dengan pelbagai latihan corak irama.
- Corak Irama mengikut skor mengikut skor berdasar- cekap mengikut skor.
berdasarkan nilai not kan nilai not krocet, Latihan permainan perkusi
krocet,minim, kuaver minim, kuaver, minim secara ensembel.
dan rehat krocet. bertitik dan rehat krocet.

2.1.3 Teknik dalam ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


permainan rekoder
(a) Menunjuk cara Memainkan rekoder Sentiasa mengamalkan Latihan teknik bermain
x Aplikasi teknik teknik yang betul dengan mempraktikkan teknik yang betul semasa rekoder.
Postur penjarian ; bermain rekoder. teknik yang betul secara bermain rekoder
Penglidahan ; berpandu. Memainkan lagu-lagu yang
Pernaafasan ; mudah.
Emboucher ;
Penghasilan ton

2.2.3 Bermain Rekoder ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Secara Muzikal
(a) Membunyikan tiga pic Membunyikan empat pic Membunyikan lima pic Latihan penjarian tanpa
x Kemahiran yang dipelajari dengan yang dipelajari dengan yang dipelajari dengan tiupan.
bermain dan tepat mengikut notasi tepat mengikut notasi tepat mengikut notasi
membaca notasi menggunakan menggunakan penjarian menggunakan penjarian Membaca notasi dan
penjarian yang ditetapkan. yang ditetapkan. membuat latihan penjarian
yang ditetapkan. not B, A, G, C’, D’.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 55


Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4

Cadangan
Bil. Item Hasil Pembelajaran Aktiv iti / Catatan

x (b) Memainkan ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


rekoder bagi
mengiringi (b) Memainkan melodi Memainkan melodi Memainkan melodi Membaca notasi dan
nyanyian atau sepanjang empat bar sepanjang empat bar sepanjang empat bar memainkan pelbagai jenis lagu
muzik dengan betul daripada dengan betul daripada dengan betul daripada dalam meter
instrumental lagu-lagu dalam meter lagu-lagu dalam meter lagu-lagu dalam meter 2 ,4 ,3
4 4 4
- Melodi : pic 2 , 4 , 3. 2 , 4 , 3. 2 , 4 , 3. secara solo dan berkumpulan.
4 4 4 4 4 4 4 4 4
- pic Memainkan lagu atau keratan
lagu mengikut skor.

- Irama: meter
2 , 4 , 3.
4 4 4

ARAS 1
- Harmoni :
melodi (c) Memainkan melodi Memainkan rekoder mengikut
kaunter kaunter dengan betul frasa.
mengikut skor secara
ensembel. Memainkan rekoder untuk
mengiringi nyanyian atau muzik
instrumental.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 56


Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

2.1.3 Kriteria ARAS 1


persembahan

x Keseimbangan ; (a) Mengawal keseimbangan Menyanyi pelbagai jenis lagu


Kesepaduan dan menjaga secara berkumpulan.
kesepaduan,
suara dan muzik dengan Memainkan alat muzik dengan
baik ketika menyanyi dan pelbagai jenis lagu secara
bermain alat muzik secara berkumpulan.
berpandu.

x Etika (b) Mengamalkan disiplin Latihan disiplin dan tata cara


yang baik dan tata cara persembahan.
persembahan yang
ditetapkan semasa
persembahan.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 57


Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4

ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIF

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

3.1 PENEROKAAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Contoh kesan bunyi


daripada bahan improvisasi:
 Pengalaman (a) Meniru bunyi alam Menghasilkan gabungan Menghasilkan gabungan
menemui sekitar menggunakan ke san bunyi yang sesuai ke san bunyi yang sesuai Beg plastik – bunyi
bahan improvisasi daripada tiga jenis bahan menggunakan lebih hujan
- meneroka dengan ketepatan yang improvisasi. daripada tiga jenis bahan
pelbagai bunyi : terhampir. improvisasi. Air dalam botol –
bahan ombak atau sungai
improvisasi
Tong kosong – guruh

- meneroka ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


pelbagai bunyi :
rekoder (a) Meniru bunyi alam Menghasilkan gabungan Menghasilkan gabungan Rekorder – bunyi siren,
sekitar menggunakan bunyi yang sesuai bunyi yang sesuai Burung, wisel
alat tiup rekoder dengan daripada dua jenis kesan daripada tiga jenis ke san
ketepatan yang bunyi daripada alat tiup bunyi atau lebih daripada
terhampir. rekoder. alat tiup rekoder.

3.2 IMPROVISASI ARAS 1

 Pengalaman (a) Melengkapkan lirik Memadankan perkataan


kreatif lagu yang diberi dengan bagi melengkapkan lirik lagu
perkataan yang sesuai. yang diberi.
- Improvisasi lirik

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 58


Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

- mengimprovisasi ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Membalas corak irama dengan


corak irama sebutan berirama.
(a) Memilih corak irama Membina satu corak Membina lebih
yang sesuai untuk irama balas sepanjang daaripada satu corak Contoh sebutan berirama:
menjawab corak irama yang sesuai, sebagai irama balas sepanjang
yang diperdengar. jawaapan kepada corak yang sesuai, sebagai
irama yang diperdengar. jaawapan kepada corak
irama yang
diperdengar.

3.3 REKA CIPTA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Permainan menjawab corak


irama yang diberi.
 Penglaman kreatif (a) Mencipta satu corak Mencipta dua corak Mencipta lebih daripada
irama sepanjang dua bar irama sepanjang dua bar dua corak irama Mencipta corak irama dengan
- mereka cipta mengikut meter7 yang mengikut meter yang sepanjang dua bar menggunakan perkusi badan
corak irama ditetapkan. ditetapkan. mengikut meter yang dan alat perkusi.
ditetapkan.
Menyusun kad-kad untuk
mencipta irama.

Contoh kad:

3
4

S G J

7 : Guru menetapkan meter, nilai not dan tanda rehat yang digunakan berdasarkan pemetaan kandungan sukatan pelajaran.
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 59
Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4

ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETIK

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

4.1 NYANYIAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Memberi reaksi secara lisan,
 Memberi respon (a) Mengenal pasti warna Menyatakan perbezaan Membanding beza bertulis dan gerakan kreatif
ton, tekstur, tempo dan warna ton, tekstur, konsep muzik dalam 3 terhadap lagu yang
- Warna ton mud dengan betul tempo dan mud atau lebih lagu yang diperdengar.
- Tekstur berdasarkan lagu-lagu daripada 2 buah lagu diperdengar dengan
- Tempo yang diperdengar. yang diperdengar betul. Mendengar pelbagai muzik
- Mud dengan pernyataan yang vokal dan instrumental solo dan
se suai. kumpulan.

4.2 MUZIK INSTRUMENTAL ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Melukis, melakar, menulis
 Memberi respon (a) Mengenal pasti warna Menyatakan perbezaan Membanding beza refleksi, pantun, catatan rasa
ton, tekstur, tempo dan warna ton, tekstur, konsep muzik dalam 3 dan fikiran.
- Warna ton mud dengan betul tempo dan mud atau lebih muzik
- Tekstur berdasarkan muzik daripada 2 buah muzik instrumental yang Menginterpretasi muzik yang
- Tempo instrumental yang yang instrumental yang diperdengarkan secara didengari dalam bentuk grafik.
- Rentak diperdengar. diperdengar dengan berpandu dengan betul.
- Dinamik pernyataan yang sesuai. Menyediakan folio tentang
aktiviti muzik instrumental.

4.3 MUZIK MASYARAKAT ARAS 1 ARAS 2 ARS 3 Mendengar dan menyanyikan


MALAYSIA lagu-lagu masyarakat
(a) Menyatakan fungsi Menyatakan perbezaan Membanding beza Melaysia.
 Meneliti lagu-lagu masyarakat fungsi lagu-lagu fungsi tiga atau lebih
- Fungsi Malaysia yang masyarakat Malaysia muzik maasyarakat Menyediakan folio tentang
dipelajari dengan betul. yang diperdengar Malaysia yang muzik masyarakat Malaysia.
dengan pernyataan yang diperdengar dengan
se suai. pernyataan yang sesuai.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 60


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
KANDUNGAN TAHUN 5

Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kurikulum x Warna Ton suara atau bunyi manusia
Pendidikan Muzik KBSR, murid Tahun 5 perlu mempelajari dan (lelaki/perempuan/kanak-kanak) ; haiwan ; alam
mengusai: sekitar ; perkusi badan ; alat perkusi; alat
muzik ; bahan improvisasi
1. KONSEP MUZIK x Harmoni - Lapisan suara dalam bentuk melodi
kaunter, dron dan ostinato melodi
(a) Irama x Tekstur dalam muzik solo ; muzik berkumpulan
x Bentuk - Struktur A B ; A B A
x Detik - Frasa
x Meter 2 3 4
4 4 4
(c) Ekspresi
x Tempo lambat ; tempo cepat ; perubahan tempo ;
tempo sederhana x Dinamik - lembut ; kuat ; beransur lembut ;
x Tekanan dalam meter 2an ; 4an ; 3an beransur kuat
x Nilai not dan tanda rehat - Nilai dan notasi not x Mud - riang ; sedih ; bersemangat ; cemas ; takut ;
panjang, not pendek dan tanda rehat tenang
GSSJJY
(d) Bahasa Muzik

x Corak Irama - Rentak Mac, Masri, Waltz, x Istilah dan tanda isyarat
Inang dan Zapin - Istilah : Piano ; Forte ; Andante ; Allegro ;
- Ostinato irama Legato ; Staccato

(b) Melodi x Tanda isyarat

x Pic tinggi / rendah / tengah / tertinggi / terendah / Frasa


menaik / menurun / melompat / mendatar /
bertangga dan Solfa - do ; re ; mi ; fa ; so ;
la ; ti ; do’
Staccato .3

. 61
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

x Teknik Rekoder:
Kaitan - Postur
- Penjarian not G, A, B, C’, D’, C tengah, D, E, F, F#,
Bb,
Harkat

Fermata 7
- Pernafasan
Tanda Kromat #DP - Embouchure
- Penglidahan
p dan f - Penghasilan Ton

(c) Kriteria Persembahan


2. KEMAHIRAN
x Keseimbangan ; koordinasi ; kesepaduan ; etika
(a) Nyanyian persembahan

x Teknik Menyanyi: Postur ; sebutan ; pernafasan ;


penghasilan ton ; ekspresi 3. KREATIVITI

(b) Permainan Alat Muzik Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka cipta
dengan bunyi.
x Teknik Perkusi : Cara memegang dan memainkan
alat perkusi seperti loceng, kastanet, kayu tik-tok,
kerincing, tamborin, dram getar, dram tenor, simbal, 4. APRESIASI
rekoder, sound-block, wood-block, cowbell, dram bes,
dram tenor dan dram getar. Memberi respon terhadap karya persembahan muzik dengan
pelbagai cara seperti lisan , perbuatan, lukisan dan tulisan.

.62
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

TAHUN 5
ASPEK 1 : PERSEPSI ESTETIK
PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN BAHASA MUZIK

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiviti / Catatan

1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mengesan detik berkala


pada lagu.
1.1.1 Detik (a) Memainkan detik Memainkan detik secara Memainkan detik
secara konsisten konsisten sepanjang secara konsisten Memainkan detik berkala
x Detik berkala sepanjang enam bar lapan bar dalam meter 3 sepanjang dua belas bar dengan perkusi badan atau
dalam meter 3 dan 4. dan 4. 4 dalam meter 3 dan 4. alat perkusi.
4 4 4 4 4

1.1.2 Meter ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

(a) Mengenal pasti jenis Menyatakan ciri-ciri meter Membanding beza meter Mendengar dan
2 ; 3 ; 4 meter pada lagu-lagu 2 , 3 , 4 dengan jelas. 2 , 3 , 4 dengan jelas. menyanyikan lagu dalam
4 4 4 yang diperdengar 4 4 4 4 4 4 meter 2 , 4 , 3.
dengan betul. 4 4 4

1.1.3 Tempo ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

x Lambat ; cepat ; (a) Mengenal pasti jenis Menyatakan perbezaan Menyatakan ciri-ciri Mendengar dan
sederhana tempo pada lagu-lagu dan perubahan tempo perubahan tempo pada menyanyikan lagu dalam
yang diperdengar lagu yang diperdengar lagu yang diperdengar pelbagai tempo.
x Perubahan tempo – dengan betul. dengan betul. dengan jelas.
Ansur cepat ; Ansur
lambat

63
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiviti / Catatan

1.1.4 Nilai not dan tanda ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


rehat Memadankan nilai not yang
(a) Mengecam nilai not Mengenal pasti not dan Menulis corak irama yang diperdengar dengan notasi
dan tanda rehat yang tanda rehat dalam corak diperdengar dengan betul yang dipaparkan.
GSSJJY dimainkan dengan betul. irama yang diperdengar menggunakan not dan
dengan betul. tanda yang telah Memadankan corak irama
dipelajari. yang diperdengar dengan
memilih kad imbasan yang
disediakan.

1.1.5 Corak irama Mendengar dan


ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 menyanyikan lagu-lagu
x Rentak berentak Mac, Masri, Waltz,
- Zapin (a) Mengecam lagu Mengenal pasti corak Menyatakan ciri-ciri Inang dan Zapin.
berentak zapin daripada irama rentak zapin rentak zapin dengan
sekumpulan lagu yang dengan betul. betul. Membanding beza pelbagai
diperdengar dengan rentak yang diperdengar.
betul.
Membuat gerakan
berdasarkan lagu berentak
Mac, Masri, Waltz, Inang
dan Zapin.

x Ostinato Irama ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar, menyebut dan


memainkan pelbagai
(a) Mengenal pasti corak Mengajuk semula corak Memainkan semula corak ostinato irama.
irama ostinato dalam irama ostinato yang irama ostinato yang
lagu yang diperdengar didengari dengan betul. didengari dengan betul. Memainkan ostinato irama
dengan betul. menggunakan alat perkusi.

64
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiviti / Catatan

1.2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar, membunyikan


dan memainkan pic tinggi,
1.2.1 Pic (a) Mengenal pasti pic Mengenal pasti dengan Menganalisis lagu dari rendah, tengah, tertinggi dan
tinggi, rendah, tengah, betul pic tertinggi dan segi pic dengan tepat. terendah.
x Aras pic - Tinggi ; tertinggi dan terendah terendah dalam keratan
Rendah ; Tengah ; daripada sekumpulan lagu. Membuat gerakan
Tertinggi ; Terendah bunyi yang diperdengar berdasarkan aras pic yang
dengan betul. dimainkan.

Mengecam aras pic dalam siri


bunyi yang dimainkan.

Membaca dan mengecam pic


tertinggi dan terendah dalam
lagu yang dinyanyikan.

x Pergerakan pic - ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Melompat ; Mendatar ;
Bertangga (b) Mengecam pergerakan Mengecam pergerakan Menyatakan perbezaan Mendengar, mengecam,
pic dengan betul pic dengan betul pergerakan pic dalam membunyikan, memainkan
berdasar-kan not-not berdasarkan keratan kumpulan-kumpulan pic menurun menaik,
yang diperdengar. lagu yang diperdengar. bunyi yang diperdengar melompat, mendatar dan
dengan betul. bertangga.

Membuat gerakan
menunjukkan pergerakan pic
yang dimainkan.

65
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiviti / Catatan

1.2.2 Harmoni ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar, menyanyikan


dan memainkan pelbagai
x Lapisan suara - (a) Mengenal pasti Mengecam jenis-jenis Membanding beza muzik nyanyian dan
Melodi kaunter ; kehadiran lapisan suara lapisan suara dalam jenis-jenis lapisan instrumental secara solo dan
Dron ; Ostinato dalam muzik nyanyian muzik nyanyian dengan suara dalam muzik berkumpulan.
melodi dengan betul. betul. nyanyian dengan
pernyataan yang Mendengar dan
sesuai. menyanyikan dron dan lagu
secara berkumpulan.

Menyanyikan lagu dan


memainkan ostinato melodi
berasaskan skel pentatonik
dengan alat muzik seperti
glockenspiel atau rekoder.

Contoh lagu:
- Jambatan Tamparuli
- Inang Cina

1.2.3 Tekstur ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar, menyanyikan


dan memainkan pelbagai
x Deskripsi tekstur - (a) Mengenal pasti tekstur Menyatakan dengan betul Menyatakan perbezaan muzik nyanyian dan
Tebal ; Nipis muzik nyanyian dan jenis tekstur muzik tekstur dalam muzik instrumental secara solo dan
muzik instrumental yang nyanyian dan muzik nyanyian dan muzik berkumpulan.
diperdengar dengan instrumental yang instrumental dengan
betul. diperdengar. deskripsi yang betul. Memberi deskripsi tekstur
lagu yang diperdengar.

66
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiviti / Catatan

1.2.4 Bentuk ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan


menyanyikan pelbagai jenis
x Frasa (a) Mengenal pasti frasa Membanding beza frasa- Menyatakan ciri-ciri lagu.
dalam lagu yang frasa dalam lagu yang frasa lagu yang
diperdengar dengan betul. diperdengar dengan diperdengar dengan Memainkan rekoder
betul. pernyataan yang sesuai. mengikut frasa.

Membuat gerakan kreatif


berdasarkan unit-unit frasa
dalam lagu yang
dinyanyikan, dimainkan atau
diperdengar.

Ciri-ciri frasa:
- bilangan bar
- melodi yang berulang
- corak yang berulang
- kontur

x Struktur – AB ; ABA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Mendengar , menyanyi dan
(a) Mengecam jenis Mengecam jenis struktur Mengecam jenis struktur memainkan lagu-lagu
struktur lagu dengan lagu dengan betul lagu dengan betul berbentuk AB dan ABA.
betul berdasarkan tiga berdasarkan empat berdasarkan enam buah
buah lagu yang buah lagu yang lagu yang diperdengar. Membanding beza seksyen-
diperdengar. diperdengar. seksyen dalam lagu.

Menandakan seksyen-
seksyen dalam lagu.

67
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiviti / Catatan

1.3 EKSPRESI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Membuat lakuan kreatif bagi
1.3.1 Dinamik (a) Menyatakan jenis Menandakan dinamik Menyatakan perbezaan menunjukkan dinamik dalam
dinamik pada lagu-lagu dengan betul pada skor dinamik dalam lagu- lagu yang didengari,
x Lembut ; Kuat ; yang diperdengar lagu seperti yang lagu yang diperdengar dinyanyikan dan dimainkan.
Beransur lembut ; dengan betul. diperdengar. dengan pernyataan
Beransur kuat yang sesuai. Memainkan dinamik dengan
alat perkusi dan rekoder.

Mendengar lagu dan


menuliskan lambang dinamik
pada senikata dan skor lagu
yang mudah secara
berpandu.

1.3.2 Mud ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Mendengar dan menyanyikan
x Riang ; Sedih ; (a) Menyatakan jenis Menyatakan jenis mud Menyatakan jenis mud pelbagai jenis lagu.
Bersemangat ; mud empat buah lagu enam buah lagu yang lapan buah lagu yang
Cemas ; Takut ; yang diperdengar diperdengar dengan diperdengar Membuat lakuan kreatif bagi
Tenang dengan betul. betul. dengan betul. menunjukkan mud dalam
lagu yang didengari,
dinyanyikan dan dimainkan.

68
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiviti / Catatan

1.4 NOTASI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

1.4.1 Simbol (a) Mengenal pasti simbol Mengenal pasti simbol Membaca notasi muzik Membaca dan menulis notasi
notasi muzik tanpa notasi muzik dalam skor dengan betul muzik.
baluk dengan betul. lagu yang diberi dengan menggunakan alat
GSSJJYҏҏ betul. muzik. Membaca notasi, menyanyi
dan memainkan melodi
mudah.

x Kedudukan not (b) Mengecam pic pada Mengecam 6-8 pic pada Mengecam semua pic Membaca dan menulis notasi
pada baluk baluk dengan betul. baluk dengan betul dan pada baluk dengan muzik pada baluk.
pantas. betul dan pantas.
Memainkan rekoder mengikut
skor yang disediakan.

69
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiviti / Catatan

1.4.2 Tanda Isyarat dan ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mengecam, menyalin,


Istilah membuat latihan menulis
(a) Menyebut tanda Mengenal pasti tanda Menganalisis skor muzik tanda-tanda isyarat.
x piano ; forte ; isyarat dan istilah isyarat dan istilah dalam dengan betul secara
andante ; allegro ; muzik dengan betul. skor muzik dengan betul. berpandu. Menyebut istilah yang diberi.
legato ; staccato ;
Frasa ; Kaitan/ Menyatakan maksud istilah.
slur ; Harkat ;
Tanda kromat ; Memadankan istilah dengan
fermata / pause ; maksud yang diberi.
Baluk ; Garis bar ;
Garis tamat ; Klef Menganalisis skor dengan
trebel memberi fokus kepada:

- bilangan bar
- frasa
- jenis not
- dinamik
- tempo
- tanda isyarat

70
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZIKAL

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiviti / Catatan

2.1 NYANYIAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

2.1.1 Teknik Nyanyian (a) Mempraktikkan teknik Mengamalkan tiga teknik Mengamalkan lebih Membuat latihan-latihan
nyanyian yang betul nyanyian dengan baik daripada tiga teknik nyanyian dengan memberi
x Aplikasi teknik - ketika menyanyi. ketika menyanyi. nyanyian dengan baik tumpuan kepada teknik-
postur ; sebutan ; ketika menyanyi. teknik yang dipelajari.
pernafasan ;
penghasilan ton ;
ekspresi

2.1.2 Menyanyi Secara ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Menyanyikan pelbagai


Muzikal jenis lagu dalam meter
(a) Menyanyikan pelbagai Menyanyikan pelbagai Menyanyikan pelbagai 2,4,3
x Kemahiran jenis lagu dengan baik jenis lagu dengan baik jenis lagu dengan 4 4 4
menyanyi – pic ; dari segi pic, tempo dan dari segi pic, tempo, intepretasi yang baik. secara solo dan
tempo ; dinamik ; dinamik dengan dinamik dan mud berkumpulan dengan
mud. bimbingan. dengan bimbingan. tumpuan kepada pic,
tempo, dinamik dan mud.

2.1.3 Menyanyi Solfa ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Membuat latihan solfa


dengan pic do ; re ; mi ;
x Solfa – do ; re ; (a) Menyanyikan pic do ; Menyanyikan pic do ; Menyanyikan dengan fa ; so ; la ; ti ; do’.
mi ; fa ; so ; la ; ti ; re ; mi ; fa ; so ; la ; ti ; re ; mi ; fa ; so ; la ; ti ; tepat pic do ; re ; mi ; fa ;
do’. do’ secara berpandu do’ dalam keratan lagu so ; la ; ti ; do’ dalam lagu Menyanyikan lagu atau
dengan tepat. yang diberi dengan yang diberi dengan tepat. keratan lagu yang
tepat. mengandungi pic do ; re;
mi ; fa ; so ; la ; ti ; do’.

71
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiviti / Catatan

2.2 PERMAINAN ALAT Latihan memegang dan


PERKUSI memainkan dram getar,
(b) Memainkan dram Memainkan dram Memainkan dram dram tenor dan alat
2.2.1 Aplikasi teknik getar, dram tenor getar, dram tenor getar, dram tenor perkusi lain.
dan alat perkusi dan alat perkusi dan alat perkusi
x Memegang / lain dengan betul lain dengan betul lain dengan betul Skor lengkap:
mengendalikan mengikut notasi mengikut notasi mengikut skor - dua alat perkusi
sepanjang dua bar. sepanjang empat bar. lengkap secara - tiga alat perkusi
x Memainkan berpandu. - empat alat perkusi

Memainkan alat perkusi


mengiringi nyanyian dan
muzik instrumental secara
ensembel.

2.2.2 Bermain Alat ARAS 1 Menyanyi dan memainkan


Perkusi Secara pelbagai lagu dalam
Muzikal (a) Memainkan corak irama meter
dengan betul dari segi 2,4,3
x Kemahiran detik, tekanan, tempo dan 4 4 4
bermain alat dinamik. secara solo dan
perkusi berkumpulan.

72
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiviti / Catatan

x Kemahiran ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


bermain sambil
membaca notasi (b) Memainkan corak irama Memainkan corak irama Memainkan corak irama Membaca dan memainkan
sepanjang dua bar sepanjang empat bar sepanjang lapan bar corak irama dan ostinato.
dengan betul mengikut dengan lancar dan betul atau lebih dengan lancar
notasi. mengikut notasi. dan betul mengikut
notasi.

 Aplikasi teknik – ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Postur ; Tunjuk cara dan latihan
Penjarian ; (a) Menunjukkan teknik Mempraktikkan teknik Mengamalkan teknik teknik.
Pernafasan ; yang betul semasa bermain rekoder yang bermain rekoder yang
Embouchure ; bermain rekoder. dipelajari dengan betul dipelajari dengan betul
Penglidahan ; semasa bermain rekoder semasa bermain rekoder
Penghasilan ton dengan bimbingan guru. tanpa bimbingan guru.

2.2.3 Bermain Rekoder ARAS 1


Secara Muzikal Latihan penjarian tanpa dan
(a) Memainkan not-not dengan tiupan.
x Kemahiran berkaitan dengan
bermain dan penjarian yang betul. Latihan meniup dengan
membaca notasi tumpuan kepada teknik
pernafasan dan
penglidahan.

Membaca notasi - Not C


tengah, D, E, F, F#, Bb , G,
A, B, C’, D’

73
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiviti / Catatan

(c) Memainkan rekoder ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


bagi mengiringi
nyanyian atau muzik (b) Memainkan lagu Memainkan lagu Memainkan lagu Membaca dan memainkan
instrumental sepanjang lapan bar yang sepanjang lapan bar melebihi lapan bar yang pelbagai jenis lagu dalam
pelbagai corak irama yang pelbagai corak pelbagai corak irama meter
 Melodi yang dalam pelbagai meter irama dalam pelbagai dalam pelbagai meter
mengandungi pic C dengan betul. meter dengan lancar dan dengan lancar, betul dan 2 4 3
tengah, D, E, F, F#, betul. berekspresi. 4,4,4
G, A, B, C’, D
secara solo dan
x Irama berkumpulan.

- meter 2 , 3 , 4 Memainkan lagu atau


4 4 4 keratan lagu mengikut skor.

- corak irama

x Ekspresi

- dinamik

x Harmoni ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Latihan memainkan
- kaunter melodi (c) Mengiringi lagu dengan Mengiringi lagu dengan Mengiringi lagu dengan kaunter melodi frasa demi
kaunter melodi yang kaunter melodi yang kaunter melodi dengan frasa.
pendek dengan betul pendek dengan lancar lancar dan betul mengikut
mengikut skor dengan dan betul mengikut skor. skor atau tanpa skor. Menggabungkan
bimbingan guru. permainan kaunter melodi
dengan melodi.

Memainkan rekoder untuk


mengiringi nyanyian atau
muzik instrumental.

74
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiviti / Catatan

2.4 KRITERIA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


PERSEMBAHAN Menyanyikan pelbagai jenis
(a) Mengawal kesepaduan, Mengawal kesepaduan, Mengawal kesepaduan, lagu secara berkumpulan.
x Kesepaduan ; keseimbangan dan keseimbangan dan keseimbangan dan
Keseimbangan ; koordinasi suara serta koordinasi suara serta koordinasi suara serta Memainkan alat muzik
Koordinasi ; bunyi dengan baik bunyi dengan baik ketika bunyi dengan baik dan dengan pelbagai jenis lagu
semasa persembahan persembahan muzik konsisten ketika persem- secara berkumpulan.
muzik nyanyian dan nyanyian dan instrumen- bahan muzik nyanyian
instrumental dengan tal. dan instrumental.
bimbingan guru.

x Etika (b) Mengamalkan disiplin (b) Mengamalkan (b) Sentiasa mengamal- Latihan disiplin dan tata cara
persembahan dan tata cara disiplin dan tata cara kan disiplin dan tata persembahan.
persembahan persembahan cara persembahan
dengan baik mengikut dengan baik. dengan baik.
ingatan dan pesanan
guru.

75
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIF

Cadangan
Bil. Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Catatan

3.1 PENEROKAAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Meneroka dan menemui


pelbagai kesan bunyi secara
Pengalaman (a) Menyusun pelbagai Menghasilkan satu Menghasilkan lebih tidak konvensional daripada
menemui kesan bunyi secara gubahan kreatif daripada daripada satu gubahan sumber bunyi seperti suara,
- Meneroka kreatif menggunakan pelbagai kesan bunyi kreatif daripada pelbagai alat muzik, alat improvisasi
pelbagai bunyi ; sumber bunyi yang menggunakan sumber kesan bunyi dan perkusi badan.
Perkusi badan ; ditetapkan. bunyi yang ditetapkan menggunakan sumber
Bahan dengan bimbingan guru. bunyi yang ditetapkan Memainkan alat muzik
improvisasi secara berkumpulan atau secara tidak konvensional.
bersendirian.

3.2 IMPROVISASI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

 Pengalaman (a) Mengimprovisasi Mengimprovisasi Mengimprovisasi Membalas corak irama yang


kreatif corak irama sepanjang corak irama sepanjang corak irama sepanjang diberi dengan menggunakan
- Mengimprovisasi dua bar yang betul dari empat bar yang betul melebihi empat bar yang alat perkusi.
corak irama segi nilai not dan meter. dari segi nilai not dan betul dari segi nilai not
meter. dan meter.

- Melodi ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Nyanyian solfa mengikut


urutan Kodaly:
(a) Mengimprovisasi satu Mengimprovisasi dua Mengimprovisasi lebih
melodi yang muzikal melodi yang muzikal daripada dua melodi - la, so, mi
menggunakan pic yang menggunakan pic yang yang muzikal - la, so, mi, re
ditetapkan dengan ditetapkan dengan menggunakan pic yang - la, so, mi, re, do
bimbingan guru. bimbingan guru. ditetapkan dengan
bimbingan guru.

76
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiviti / Catatan

3.3 REKA CIPTA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


x Pengalaman
kreatif (a) Membina satu ostinato Membina dua ostinato Membina lebih daripada Memainkan ostinato irama
- Mereka cipta irama yang sesuai irama untuk mengiringi dua ostinato irama untuk dengan alat perkusi untuk
ostinato irama untuk mengiringi dua buah lagu yang mengiringi lagu-lagu mengiringi lagu.
sebuah lagu berlainan meter dan yang berlainan meter
menggunakan nilai not tempo menggunakan dan berlainan tempo
dan tanda rehat yang nilai not dan tanda rehat menggunakan nilai not
ditetapkan. yang ditetapkan. dan tanda rehat yang
ditetapkan.

77
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETIK

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiviti / Catatan

4.1 NYANYIAN Mengecam lagu AB dan ABA.


ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3
 Memberi respon Menyatakan ciri-ciri bentuk
- Warna ton (a) Membanding beza Membanding beza Membanding beza lagu yang diperdengar.
- Tekstur konsep muzik dengan konsep muzik dengan konsep muzik dengan
- Tempo betul bagi dua buah betul bagi tiga buah lagu betul bagi empat buah Memberi respon secara
- Mud lagu yang diperdengar. yang diperdengar lagu atau lebih buah gerakan, bertulis dan lakaran
- Bentuk lagu yang diperdengar. grafik.

Membuat refleksi tentang lagu-


lagu yang didengari.

4.2 MUZIK INSTRUMENTAL ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

 Memberi respon (a) Membanding beza Membanding beza Membanding beza Melukis, melakar, menulis
- Warna ton konsep muzik dengan konsep muzik dengan konsep muzik dengan refleksi, pantun, catatan rasa
- Tekstur betul bagi dua buah betul bagi tiga buah lagu betul bagi empat buah dan fikiran.
- Tempo lagu yang diperdengar. yang diperdengar. lagu atau lebih buah
- Mud lagu yang diperdengar. Menginterpretasi muzik yang
- Bentuk didengari dalam bentuk grafik.

Mengklasifikasikan warna ton


alat muzik.

Menyediakan folio tentang


aktiviti muzik instrumental.

78
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiviti / Catatan

4.3 MUZIK MASYARAKAT ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


MALAYSIA
(b) Membanding beza Membanding beza Membanding beza Fungsi lagu seperti
 Meneliti konsep muzik dengan fungsi dankonsep muzik fungsi muzik dan konsep - Perayaan
- Fungsi betul bagi dua karya dengan betul bagi dua muzik dengan betul bagi - Upacara
muzik instrumental buah lagumasyarakat tiga buah atau lebih lagu - Tarian
yang diperdengar. Malaysia yang masyarakat Malaysia Membuat refleksi tentang
diperdengar. yang diperdengar. muzik masyarakat Malaysia.

Menyediakan folio tentang


aktiviti muzik masyarakat
Malaysia.
- jenis lagu
- pakaian
- alat muzik

Contoh lagu

Muzik Kuda Kepang


Muzik Dikir Barat
Muzik Dondang Sayang
Muzik Caklempong
Muzik Tarian Singa
Muzik Nobat

79
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
KANDUNGAN TAHUN 6

Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Muzik x Warna Ton suara atau bunyi manusia ( lelaki/ perempuan/
KBSR, murid Tahun 6 perlu mempelajari, mengalami dan kanak- kanak) ; Haiw an ; Alam sekitar ; Perkusi badan;
menguasai: Alat perkusi ; Alat muzik ; Bahan improvisasi

x Har moni - Lapisan suara dalam bentuk melodi


1. KONSEP MUZIK kaunter, dron dan ostinato melodi

(a) Irama x Tekstur dalam muzik solo dan muzik kumpulan

x Detik x Bentuk - Struktur A B ; A B A


x Meter 2 3 4 6 - Frasa
4 4 4 8
x Tempo lambat ; tempo cepat ; perubahan tempo ; tempo (c) Ekspresi
sederhana ;
x Tekanan dalam meter 2an ; 4an ; 3an x Dinamik - Lembut ; Kuat ; Beransur lembut ;
Beransur kuat
x Nilai Not dan Tanda Rehat - Nilai dan notasi not panjang, x Mud - Riang ; Sedih ; Bersemangat ; Cemas ; Takut ;
not pendek dan tanda rehat Tenang
GSSJJ (d) Bahasa Muzik

x Corak Irama - Rentak Mac, Masri, Waltz, Inang, x Istilah dan Tanda Isyarat
Zapin, Joget dan Sumazau
- Ostinato irama - Istilah : Piano ; Forte ; Andante ; Allegro ; Legato ;
Staccato
(b) Melodi
- Tanda isyarat
x Pic tinggi /rendah / tengah / tertinggi / terendah /menaik /
menurun / melompat / mendatar / bertangga dan Solfa -
do ; re ; mi ; fa ; so ; la ;
Frasa
.3
ti ; do’ Staccato
x Skel major ; Minor har monik

81
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6

x Teknik ber main rekoder


Kaitan
- Postur ;
- Penjarian not G, A, B, C’ , D’, C tengah, D, E,
Harkat F, F# , Bb, C# ‘, E’, F’, F# ’, G’

Fermata 7

@
Tekanan - Pernafasan
- Embouchure
Tanda Kromat #DP - Penglidahan
- Penghasilan Ton

2. KEMAHIRAN
(c) Kriteria Persembahan
(a) Nyanyian
x Keseimbangan ; Koordinasi ; Kesepaduan ; Etika
x Teknik menyanyi: Postur ; Sebutan ; Pernafasan ; persembahan
x Penghasilan ton ; Ekspresi

(b) Per mainan Alat Muzik 3. KREATIVITI

x Teknik perkusi: Cara mengendalikan dan memainkan Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka cipta
alat perkusi seperti (loceng, kastanet, kayu tik-tok, dengan bunyi.
kerincing, tamborin, simbal, rekoder, tone block, claves,
cow bell) dram getar, dram tenor dram bes.
4. APRESIASI

Memberi respon terhadap karya persembahan muzik dengan


pelbagai cara seperti lisan , perbuatan, lukisan dan tulisan.

82
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
TAHUN 6
ASPEK 1 : PERSEPSI ESTETIK
PENGETAHU AN DAN KEFAHAMAN BAH ASA MUZIK

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

1.1.1 Detik (a) Memainkan detik Memainkan detik secara Memainkan detik secara Mengesan detik berkala pada
secara konsisten konsisten untuk konsisten untuk lagu.
Detik berkala untuk sepanjang sepanjang lapan frasa sepanjang dua belas
empat frasa lagu lagu dalam pelbagai frasa atau lebih dalam Memainkan detik berkala
dalam pelbagai meter. pelbagai meter. dengan perkusi badan atau
meter. alat perkusi.

1.1.2 Meter ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan


menyanyikan lagu bermeter
- 2 ;4 ;3 ;6 (a) Menyatakan Membanding beza meter Memasukkan garis bar 2 , 4 , 3 , 6.
4 4 4 8 meter lagu-lagu yang 2 , 3 , 4 , dan 6 dengan betul pada skor 4 4 4 8
diperdengar dengan 4 4 4 8 lagu yang diberi Memainkan detik
betul. dengan jelas. berdasarkan meter yang berdasarkan meter 2 dan 6 .
ditetapkan. 4 8

1.1.3 Tempo ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

Lambat ; Cepat ; (a) Mengenal pasti Menyatakan perbezaan Menginterpretasi Mendengar dan
Sederhana perubahan tempo dan perubahan tempo perbezaan dan menyanyikan lagu dalam
pada lagu yang pada lagu yang perubahan tempo pelbagai tempo.
Perubahan tempo diperdengar dengan diperdengar dengan betul. dengan jelas secara
betul. grafik. Melukis grafik untuk mewakili
perbezaan dan perubahan
tempo.

83
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

 Nilai not dan nilai ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


tanda rehat
(a) Mengecam nilai not Mengenal pasti nilai not Menulis dengan betul Memadankan nilai not yang
dan tanda rehat yang dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan memilih
dimainkan, dengan betul. corak irama yang diperdengar kad imbasan yang disediakan.
diperdengar dengan betul. menggunakan not dan
ZGSSJJY tanda rehat dipelajari.
Memadankan corak irama

yang diperdengar dengan
memilih kad imbasan yang
disediakan.

1.1.4 Corak Irama ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan menyanyikan


lagu-lagu berentak Mac ;
 Rentak - Joget ; (b) Mengecam lagu Mengenal pasti corak Menyatakan ciri-ciri Masri ; Waltz ; Inang ; Zapin ;
Sumazau
berentak joget irama Joget dan Sumazau rentak Joget dan Joget ; Sumazau
 dan sumazau dengan betul. Sumazau dengan betul.
daripada sekumpulan Membanding beza pelbagai
lagu yang rentak yang diperdengar.
diperdengar dengan
betul. Membuat gerakan
berdasarkan lagu berentak
Mac ; Masri ; Waltz ; Inang ;
Zapin ; Joget ; Sumazau.

84
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

Ostinato Irama ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Mendengar, menyebut dan
(a) Mengenal pasti corak Mengajuk dan Menotasikan ostinato memainkan pelbagai jenis
irama ostinato dalam memainkan ostinato irama dalam lagu-lagu ostinato irama.
lagu yang irama daripada lagu yang yang diperdengar
diperdengar dengan didengari dengan betul. dengan betul. Memainkan ostinato irama
betul. menggunakan alat perkusi.

1.2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Mendengar, membunyikan, pic
1.2.1 Pic (a) Mengenal pasti aras Mengenal pasti pic Menganalisis aras pic tinggi ; rendah ; tengah ;
pic yang diperdengar tertinggi dan terendah dalam skor lagu yang tertinggi ; terendah dalam lagu
x Aras pic – Tinggi ; dengan betul. dalam keratan lagu yang diberi dengan betul. yang dinyanyikan.
Rendah ; Tengah; diperdengar dengan
Tertinggi ; betul. Mengecam aras pic dalam siri
Terendah bunyi yang dimainkan.

x Pergerakan pic – (b) Mengecam jenis Menyatakan jenis Membanding beza Mendengar, membunyikan,
Melompat ; pergerakan pic pergerakan pic pada pergerakan pic dalam memainkan pic menaik,
Mendatar ; dengan betul keratan lagu yang lagu-lagu yang menurun, melompat, mendatar,
Bertangga berdasarkan diperdengar dengan diperdengar dengan bertangga.
kumpulan-kumpulan betul. pernyataan yang betul.
not yang diperdengar. Membuat gerakan
menunjukkan pergerakan pic
yang dimainkan.

Mengecam pic menaik dan


menurun dalam lagu yang
diperdengar dinyanyikan dan
dimainkan.

85
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

1.2.2 Skel dan nada ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

 Skel dan nada (a) Mengenal pasti jenis Mengecam jenis skel Menyatakan perbezaan Latihan mendengar skel
Major ; minor skel yang yang diperdengar dengan antara skel-skel yang major dan minor.
harmonik diperdengar dengan betul. diperdengar dengan
betul. deskripsi yang sesuai.

1.2.3 Harmoni ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

- Lapisan suara - (a) Mengenal pasti jenis- Membanding bezakan Memberi deskripsi yang Mendengar dan
melodi kaunter ; jenis lapisan suara jenis-jenis lapisan suara betul tentang harmoni menyanyikan dron dan lagu
dron ; ostinato dalam muzik dalam muzik nyanyian muzik nyanyian dan secara berkumpulan.
melodi nyanyian dan dan instrumental dengan instrumental yang
instrumental dengan pernyataan yang sesuai. diperdengar. Menyanyikan lagu /
betul. memainkan melodi kaunter
dan ostinato melodi secara
berkumpulan.

1.2.4 Tekstur ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

x Deskripsi tekstur: (a) Mengenal pasti Menyatakan dengan Menyatakan perbezaan Mendengar, menyanyikan
Tebal ; Nipis dengan betul tekstur betul jenis tekstur muzik tekstur dalam muzik dan memainkan pelbagai
muzik nyanyian dan nyanyian dan instrumen- nyanyian dan instrumen- muzik nyanyian dan
instrumental yang tal yang diperdengar. tal dengan deskripsi yang instrumental secara solo dan
diperdengar. betul. berkumpulan.

Memberi deskripsi tekstur


lagu yang diperdengar.

86
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

1.2.5 Bentuk ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Mendengar, menyanyikan dan
 Struktur – AB ; (a) Mengecam jenis Menandakan pada skor Memberi deskripsi memainkan pelbagai lagu
ABA struktur lagu dengan lagu, seksyen-se ksyen bentuk lagu dengan berbentuk AB dan ABA.
betul berdasarkan dalam lagu dengan betul betul melalui lakaran /
lagu-lagu yang berdasarkan lagu yang lukisan grafik / tulisan. Membuat gerakan kreatif
diperdengar. diperdengar. berdasarkan lagu-lagu
berbentuk AB dan ABA.

1.3 EKSPRESI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Membuat lakuan kreatif bagi
1.3.1 Dinamik (a) Menyatakan jenis Menyatakan perbezaan Memberi deskripsi yang menunjukkan dinamik dalam
dinamik pada lagu- dinamik dalam lagu-lagu se suai terhadap muzik lagu yang diperdengar.
 Lembut ; Kuat ; lagu yang diperdengar dengan nyanyian dan
Beransur lembut ; yang diperdengar pernyataan yang sesuai. instrumental yang Memainkan dinamik dengan
Beransur kuat dengan betul. diperdengar. alat perkusi dan rekoder.

Menandakan dinamik yang


diperdengar pada lirik atau
skor lagu.

1.3.2 Mud ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Mendengar dan menyanyikan
- Riang ; Sedih ; (a) Menyatakan dengan Membanding beza mud Memberi deskripsi yang pelbagai jenis lagu.
Bersemangat ; betul mud lagu-lagu lagu-lagu yang se suai bagi menjelaskan
Cemas ; Takut ; yang diperdengar. dinyanyikan / dimainkan / mud pada lagu yang Membuat lakuan kreatif bagi
Tenang diperdengar dengan dinyanyikan / dimainkan / menunjukkan mud dalam lagu.
pernyataan yang sesuai. diperdengar.

87
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiviti / Catatan

1.4 SISTEM NOTASI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

1.4.1 Lambang not muzik (a) Mengenal pasti Mengenal pasti simbol Membaca notasi muzik Membaca dan menulis
dan tanda rehat notasi muzik tanpa notasi muzik dalam skor dengan betul dalam notasi muzik.
baluk atau skor muzik lagu yang diberi dengan permainan alat muzik.
dengan betul. betul. Membaca notasi, menyanyi
ZGSSJJY dan memainkan melodi
mudah.

x Kedudukan not pada (b) Mengecam / Mengecam / menamakan Mengecam semua pic Mengecam, menamakan,
baluk menamakan semua semua not pada baluk pada baluk dengan menandakan dan menulis not
pic pada baluk dengan lancar dan betul. pantas dan betul. pada baluk.
dengan betul.
Memainkan rekoder
berdasarkan skor.

88
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

1.4.2 Tanda Isyarat dan ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Istilah
(a) Mengenal pasti Mengenal pasti semua Menganalisis skor Mengecam, menamakan,
x Frasa ; staccato ; semua tanda isyarat tanda isyarat dan istilah dengan betul secara menandakan, menulis tanda
legato ; kaitan ; dan istilah muzik muzik dalam skor dengan berpandu. isyarat dan istilah pada skor
harkat; tanda dengan betul. pantas dan betul. muzik.
kromat ; fermata
(pause) ; tekanan ; Menganalisis skor dengan
andante ; allegro ; memberi fokus kepada:
baluk ; garis bar ;
tanda ulangan ; - bilangan bar
garis tamat ; klef - frasa
trebel ;piano ( p ); - jenis not
forte( f ) - dinamik
- tempo
- tanda isyarat
(b) Memberi maksud Memberi maksud tanda Memberi maksud dan - meter
tanda isyarat dan isyarat dan istilah dengan fungsi tanda isyarat dan
istilah dengan betul. pantas dan betul. istilah dengan pantas
dan betul.

89
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6

ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZIKAL

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK ARAS 1

2.1.1 Teknik dalam (a) Mengamalkan 3 teknik Mengamalkan 4 teknik Mengamalkan semua Membuat latihan-latihan
nyanyian nyanyian dengan baik nyanyian dengan baik teknik nyanyian dengan nyanyian dengan tumpuan
semasa menyanyi. semasa menyanyi. baik semasa menyanyi. kepada teknik-teknik yang
x Aplikasi teknik - ditetapkan.
Postur ; Sebutan;
Pernafasan ;
Penghasilan ton ;
Ekspresi

2.2 PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Menyanyikan pelbagai jenis
2.2.1 Menyanyi (a) Menyanyikan pelbagai Menyanyi pelbagai lagu Menyanyi pelbagai lagu lagu dalam meter
lagu dengan baik dari dengan baik dari segi dengan interpretasi 2 ,4 ,3 ,6
x Kemahiran segi pic, tempo dan pic, tempo, dinamik dan yang sesuai. 4 4 4 8
menyanyi dinamik secara mud secara berpandu. secara solo dan
berpandu. berkumpulan dengan
tumpuan kepada
tempo,pic, dinamik dan
mud.

2.2.2 Menyanyi Solfa ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Latihan solfa dengan pic do ;
x Solfa – do ; re ; (a) Menyanyikan keratan Menyanyikan melodi Menyanyikan lagu re ; mi ; fa ; so ; la ; ti ; do’
mi ; fa ; so ; la ; melodi secara solfa mudah secara solfa secara solfa dengan tanpa dan dengan isyarat
ti ; do’. dengan betul secara dengan betul. betul. tangan (Kodaly/Curwen).
berpandu.
Menyanyikan lagu
dengan solfa.

90
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

2.2.3 Teknik dalam ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


permainan perkusi Latihan mengendali dan
(a) Memainkan dram Memainkan dram Memainkan dram memainkan dram getar, dram
x Aplikasi teknik getar, dram tenor dan getar, dram tenor dan getar, dram tenor dan bes dan alat perkusi lain.
- memegang alat perkusi lain dengan alat perkusi lain dengan alat perkusi lain dengan
- memainkan betul mengikut skor betul mengikut skor atau betul mengikut skor dan Memainkan alat muzik
sepanjang empat bar . tanpa skor secara tanpa skor. mengiringi nyanyian dan muzik
berpandu. instrumental.

Skor untuk:
- 2 alat perkusi
- 3 alat perkusi
- 4 alat perkusi

2.2.4 Memainkan alat ARAS 1


perkusi Menyanyi dan memainkan
(a) Memainkan corak irama Memainkan corak irama Memainkan lagu perkusi pelbagai jenis lagu dalam
x Kemahiran sepanjang empat bar sepanjang lapan bar dengan betul mengikut meter
bermain dan dalam pelbagai meter dalam pelbagaia meter skor perku si. 2 ,4 ,3 ,6
membaca notasi dengan betul dari segi dengan betul dari segi 4 4 4 8
- corak irama detik, tekanan, tempo detik, tekanan, tempo secara solo dan
- meter dan dinamik. dan dinamik. berkumpulan.
- dinamik
- tempo Membaca notasi dan
memainkan ostinato irama.

Memainkan alat perkusi


secara ensembel.

91
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

2.3 2.3.1 Memainkan rekoder ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

x Aplikasi teknik -
Postur ; (a) Mempraktikkan teknik Mengamalkan teknik Sentiasa mengamalkan Latihan teknik bermain
Penjarian ; memainkan rekoder bermain rekoder yang teknik bermain rekoder rekoder.
Pernafasan ; yang betul mengikut betul semasa bermain yang betul semasa
Embouchure ; konvensional. rekoder dengan panduan bermain rekoder.
Penglidahan ; guru.
Penghasilan ton

(a) memainkan not ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

x Kemahiran (a) Memainkan not–not Memainkan semua not Memainkan semua not Latihan penjarian tanpa tiupan.
bermain dan baru yang ditetapkan yang dipelajari secara yang dipelajari secara
membaca notasi dengan penjarian menaik, menurun dan menaik, menurun dan Membaca dan membuat
yang betul dan ton melompat dengan betul melompat dengan latihan penjarian not C# ’, E’,
- Not baru : C# ’ ; yang baik. mengikut notasi. lancar dan betul F’, F# ’, G’.
E’ ; F’; F# ’ ; G’. mengikut notasi.
Latihan tiupan:
- teknik pernafasan
- teknik penglidahan.

92
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

(b) memainkan rekoder ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Memainkan pelbagai jenis lagu
bagi mengiringi dalam meter
nyanyian atau muzik (b) Memainkan pelbagai Memainkan pelbagai Memainkan pelbagai 2 ,4 ,3 ,6
instrumental lagu dalam pelbagai lagu dalam pelbagai lagu dalam pelbagai 4 4 4 8
x Melodi yang meter corak irama dan meter, corak irama dan meter, corak irama dan secara solo dan berkumpulan.
mengandungi pic ekspre si mengikut skor ekspresi mengikut skor ekspresi dengan skor
C# ’, E’, F’, F# ’, G’, dengan betul. dengan lancar dan betul. dan tanpa skor dengan Memainkan lagu atau keratan
C, D, E, F, F# , Bb, lancar dan betul. lagu mengikut skor.
B, A, G, C’, D’

x Irama
- meter 2, 3, 4, 6 (c) Mengiringi lagu Mengiringi lagu Mengiringi lagu Bermain rekoder untuk
4 4 4 8 sepanjang lapan bar sepanjang 12 bar sepanjang melebihi 12 mengiringi nyanyian dan muzik
- corak irama dengan harmoni yang dengan harmoni yang bar dengan harmoni instrumental.
ditetapkan dengan baik ditetapkan dengan baik yang ditetapkan dengan
x Ekspre si secara berpandu. secara berpandu. baik secara berpandu.
- dinamik

x Harmoni
- melodi kaunter
- dron
- ostinato melodi

2.4 KRITERIA (a) Mengawal kesepaduan, Mengawal kesepaduan, Mengawal kesepaduan, Menyanyikan pelbagai jenis
PERSEMBAHAN keseimbangan, ke seimbangan, ke seimbangan, lagu secara berkumpulan.
koordinasi suara dan koordinasi koordinasi suara dan
x Kesepaduan ; bunyi alat muzik suara dan bunyi alat bunyi alat muzik dengan Memainkan alat muzik dengan
Keseimbangan ; dengan baik semasa muzik dengan baik baik semasa pelbagai jenis lagu secara
Koordinasi persembahan dengan semasa persembahan. persembahan. berkumpulan.
bimbingan guru.

93
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

 Etika (b) Mengamalkan disiplin Sentiasa mengamalkan Sentiasa menunjukkan Latihan disiplin dan tata cara
dan tata cara pentas disiplin dan tata cara tanggungjawab dan persembahan dan latihan.
yang ditetapkan dengan pentas semasa disiplin pentas sebelum,
baik semasa persembahan dan semasa dan selepas
persembahan dan latihan. persembahan.
latihan dengan
bimbingan guru.

94
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6

ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIF

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

3.1 PENEROKAAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Menghasilkan pelbagai bunyi
 Pengalaman (a) Menghasilkan satu Menghasilkan satu Menghasilkan dua daripada sumber bunyi seperti
menemui – gubahan kreatif yang gubahan kreatif yang gubahan kreatif yang suara, alat muzik sebenar, alat
meneroka muzikal daripada muzikal daripada muzikal daripada improvisasi dan perkusi
pelbagai bunyi ; pelbagai kesan bunyi pelbagai kesan bunyi pelbagai kesan bunyi badan.
Perkusi badan ; yang ditetapkan. rekaan sendiri. rekaan sendiri.
Bahan Memainkan alat muzik dengan
Improvisasi cara yang tidak konvensional.

3.2 IMPROVISASI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Urutan gaya Kodaly dalam
 Pengalaman (a) Mengubahsuai satu Mengubahsuai satu frasa Mengubahsuai dua frasa nyanyian solfa:
kreatif – frasa melodi mudah melodi mudah yang atau lebih melodi mudah - la, so, mi, re, do
mengimprovisasi yang diperdengar diperdengar dengan yang diperdengar - la, so, fa, mi, re, do
melodi dengan baik baik menggunakan suara dengan baik mengguna-
menggunakan suara atau alat muzik kan suara atau alat Media aktiviti :
atau alat muzik bermelodi. muzik bermelodi. - suara ; rekoder ;
bermelodi dengan alat muzik
bimbingan guru.

3.3 REKA CIPTA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Mengimprovisasi corak irama
 Pengalaman (a) Membina dua ostinato Membina dua ostinato Membina lebih daripada sepanjang 2 hingga 4 bar.
kreatif – irama yang betul irama yang betul dari tiga ostinato irama yang
mencipta ostinato notasinya dan sesuai segi notasi dan sesuai betul dari segi notasi dan Mencipta corak irama dalam
irama untuk iringan dua buah untuk iringan dua buah se suai untuk iringan meter 2 , 3 , 4 , 6
lagu yang berlainan lagu yang berlainan lagu-lagu yang berlainan 4 4 4 8
meter mengguna-kan meter menggunakan nilai meter dan tempo
nilai not dan tanda rehat not dan tanda rehat yang menggunakan nilai not
yang dipelajari. dipelajari. dan tanda rehat yang
dipelajari.

95
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6

ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETIK

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

4.1 NYANYIAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Memberi respon secara
 Memberi respon (a) Mencirikan elemen- Menghuraikan lagu Menyatakan alasan gerakan, bertulis, lakaran
- Warna ton elemen muzik dalam dengan betul mengikut yang sesuai untuk grafik.
- Tekstur lagu yang diperdengar ciri-ciri elemen muzik memberi nilai lagu yang
- Tempo dengan betul. yang diperdengar. diberi. Contoh lagu berentak Mac,
- Mud Masri, Waltz, Inang , Zapin,
- Bentuk Joget, Sumazau.
- Rentak
Memberi deskripsi dengan
jelas unsur-unsur muzik dan
ciri-ciri teknik persembahan
dalam pelbagai jenis muzik.

4.2 MUZIK INSTRUMENTAL ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Melukis, melakar, menulis
 Memberi respon (a) Mencirikan elemen- Menghuraikan muzik Menyatakan alasan refleksi, catatan rasa dan
- Warna ton elemen muzik dalam instrumental dengan yang sesuai untuk fikiran.
- Tekstur muzik diperdengar betul mengikut ciri-ciri memberi nilai lagu yang
- Tempo dengan betul. elemen muzik yang diberi. Menginterpretasi muzik yang
- Mud diperdengar. didengari dalam bentuk grafik.
- Bentuk
- Rentak Mengklasifikasikan warna ton
alat muzik.

Menyediakan folio tentang


muzik instrumental.

96
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan


Aktiv iti / Catatan

4.3 MUZIK MASYARAKAT ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


MALAYSIA Menghuraikan konsep muzik
(a) Mencirikan elemen- Menghuraikan muzik Menyatakan alasan dalam pelbagai muzik
 Meneliti muzik elemen muzik dalam masyarakat Malaysia yang sesuai untuk masyarakat Malaysia.
masyarakat muzik masyarakat dengan betul mengikut memberi nilai lagu
Malaysia dari Malaysia yang ciri-ciri elemen muzik masyarakat Malaysia Fungsi lagu seperti
segi: diperdengar dengan yang diperdengar. yang diberi. - Perayaan
betul. - Upacara
- Fungsi - Tarian
- Konsep muzik
- Elemen estetik Menyediakan folio tentang
aktiviti muzik masyarakat
Malaysia.
- jenis lagu
- pakaian
- alat muzik

Membuat refleksi kendiri.

Contoh lagu:
- Lagu semasa

97
98
PEMETAAN KANDUNGAN

99
100
PEMETAAN KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR

Pemetaan ini memaparkan elemen dan sub-elemen yang menjadi fokus pengajaran dan pembelajaran di sepanjang program Pendidikan Muzik sekolah
rendah. Susunan ini mempamerkan pemeringkatan dari satu tahun ke satu tahun secara kumulatif. Antara elemen-elemen berkenaan terdapat elemen
yang diperkenalkaan pada Tahun 1 dan dikekalkan sehingga Tahun 6. Sementara itu terdapat elemen yang diperkenalkan pada tahun-tahun berikutnya
dan kekal sehingga Tahun 6. Setelah tamat Tahun 6, murid harus mendapat pendedahan kepada semua elemen berkenaan dan bersedia untuk
pembelajaran di peringkat menengah.

TAHUN: TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6


FAKTOR:

Iram a

x Detik Detik Detik Detik Detik Detik Detik

Meter 2 3 4 Meter 2 3 4 Meter 2 3 4 Meter 2 3 4 6


x Meter 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8

x Tempo Tempo lambat ; Tempo lambat ; Tempo lambat : Tempo lambat ; Tempo lambat ; Tempo lambat ;
Tempo cepat Tempo cepat Tempo cepat ; Tempo cepat ; Tempo cepat ; Tempo cepat ;
Perubahan tempo Perubahan tempo ; Perubahan Perubahan tempo ;
Tempo sederhana Tempo ; Tempo Tempo sederhana
sederhana

x Tekanan Dalam meter 2an ; Dalam meter 2an ; Dalam meter 2an ; Dalam meter 2an ; Dalam meter 2an ; Dalam meter 2an ;
4an 4an 4an ; 3an 4an ; 3an 4an ; 3an 4an ; 3an

101
TAHUN: TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
FAKTOR:

x Nilai Not panjang dan Not panj ang Notasi dan nilai Notasi dan Nilai not Notasi dan nilai not Notasi dan nilai not
Not dan not pendek dan not pendek not panjang, not panjang, not panjang, not panjang, not
Tanda dengan nilai dengan nilai pendek dan pendek dan tanda pendek dan tanda pendek dan tanda
Rehat tanda rehat rehat rehat rehat
(ikon (ikon
S mengikut S mengikut
dan
pilihan pilihan
dan guru)
SJI GSSJJ I GSSJJ Y ZGSSJJY
guru)
J  J

x Corak Mac Mac dan Masri Mac, Masri dan Mac, Masri, Waltz Mac, Masri, Waltz, Mac, Masri, Waltz,
Iram a Waltz dan Inang Inang dan Zapin Inang, Zapin, Joget
dan Sumazau
- Rentak

- Ostinato Ostinato irama Ostinato irama Ostinato irama Ostinato irama

Melodi Pic tinggi, pic Pic tinggi, pic Pic tinggi, pic Pic tinggi / rendah / Pic tinggi / rendah / Pic tinggi /rendah /
rendah dan solfa - rendah dan solfa - rendah dan solfa - tengah / tertinggi / tengah / tertinggi / tengah / tertinggi /
x Pic so ; mi. la ; so ; mi. la ; so ; mi ; re ; terendah/ menaik / terendah / menaik / terendah /
do. menurun dan Solfa menurun / melompat / menaik /
la ; so ; fa ; mi ; re ; mendatar / bertangga menurun /
do. dan solfa - do ; re ; melompat /
mi ; so ; la ; ti ; do’. mendatar /
bertangga dan
solfa - do ;
re ; mi ; fa ; so;
la ; ti ; do’ .

102
TAHUN: TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
FAKTOR:

x Skel Skel major dan minor


harmonik

x Warna Suara atau bunyi Suara atau bunyi Suara atau bunyi Suara atau bunyi Suara atau bunyi Suara atau bunyi
Ton - manusia (lelaki / - manusia (lelaki / - manusia (lelaki / - manusia (lelaki / - manusia (lelaki / - manusia (lelaki /
perempuan / perempuan / perempuan / perempuan / perempuan / perempuan/
kanak-kanak) kanak-kanak) kanak-kanak) kanak-kanak) kanak-kanak) kanak-kanak)
- Suara - haiwan - haiwan - haiwan - haiwan - haiwan - haiwan
atau - alam sekitar - alam sekitar - alam sekitar - alam sekitar - alam sekitar - alam sekitar
Bunyi - alat perkusi - perkusi badan - perkusi badan - perkusi badan - perkusi badan - perkusi badan
(loceng, kastanet, - alat perkusi - alat perkusi - alat perkusi - alat perkusi - alat perkusi
kayu tik-tok, (loceng, kastanet, (loceng, kastanet, (loceng, (loceng, kastanet, (loceng, kastanet,
kerincing, kayu tik-tok, kayu tik-tok, ka stanet, kayu tik-tok, kayu tik-tok,
tamborin) kerincing, kerincing, kayu tik-tok, kerincing, kerincing,
tamborin) tamborin, kerincing, tamborin, tamborin,
dram getar, dram tamborin, dram getar, dram getar,
tenor) dram getar, dram tenor, dram tenor,
- alat muzik dram tenor, simbal, simbal,
simbal, tone block, tone block,
tone block, claves, cowbell) claves, cowbell)
claves, - alat muzik - alat muzik
cowbell) - bahan - bahan
- alat muzik improvisasi improvisasi
- bahan
improvisasi

x Harm oni Lapisan suara Lapisan suara


- Melodi Kaunter - Melodi Kaunter
- Dron - Dron
- Ostinato Melodi - Ostinato Melodi

x Tekstur Muzik solo ; Muzik solo ; Muzik solo ; Muzik solo ; Muzik solo ;
kumpulan kumpulan kumpulan kumpulan kumpulan

103
TAHUN: TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
FAKTOR:

x Bentuk
AB A B ;A BA A B ;A BA A B ;A BA A B ;A BA
- Struktur

- Frasa Frasa Frasa Frasa Frasa Frasa

x Ekspresi
Lembut Lembut Lembut Lembut (p) Lembut (p) Lembut (p)
- Dinam ik Kuat Kuat Kuat Kuat ( f) Kuat ( f ) Kuat ( f )
Beransur Beransur Beransur
lembut ( ) lembut ( ) lembut ( )
Beransur Beransur Beransur
kuat ( ) kuat ( ) kuat ( )

- Mud Riang Riang Riang Riang Riang Riang


Sedih Sedih Sedih Sedih Sedih Sedih
Bersemangat Bersemangat Bersemangat Bersemangat Bersemangat Bersemangat
Cemas Cemas Cemas
Takut Takut Takut
Tenang Tenang Tenang

Bahasa Piano Piano Piano


Muzik Forte Forte Forte
x Istilah dan Andante Andante Andante
Tanda Allegro Allegro Allegro
Legato Legato
Isyarat Staccato Staccato

104
TAHUN: TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
FAKTOR:

Baluk Frasa .3 Tekanan

Staccato

Garis bar p Lembut

f Kuat

Kaitan
Garis tamat

Klef Trebel Harkat

Tanda ulangan 7 fermata

Tanda Kromat

p ҏ# ҏ DP
f

Nyanyian Postur Postur Postur Postur Postur Postur


Sebutan Sebutan Sebutan Sebutan Sebutan Sebutan
- Teknik Pernafasan Pernafasan Pernafasan Pernafasan Pernafasan
Penghasilan Ton Penghasilan ton Penghasilan Ton Penghasilan Ton
Ekspresi Ekspresi Ekspresi

105
TAHUN: TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
FAKTOR:

Perm ainan
Alat Muzik
Memegang Memegang Memegang Memegang Memegang Memegang
Teknik dan memainkan dan memainkan dan memainkan dan memainkan dan memainkan dan memainkan
x Perkusi

x Rekoder Postur ; Postur ; Postur ;


Penjarian not G, A , Penjarian not G, A, Penjarian not G, A, B,
Teknik B, C’, D’. B, C’, D’, C tengah, C’, D’, C tengah, D, E,
berm ain D, E, F, F#, Bb. F, F#, Bb, C# ‘,
rekoder E’, F’, F#’, G’.

Pernafasan
Embouchure
Penglidahan
Penghasilan Ton
Pernafasan
Embouchure Pernafasan
Penglidahan
Embouchure
Penghasilan Ton
Penglidahan
Penghasilan Ton

Kriteria
Persembahan Keseimbangan Keseimbangan Keseimbangan Keseimbangan Keseimbangan Keseimbangan
Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi
Kesepaduan Kesepaduan Kesepaduan Kesepaduan
Etika Etika Etika

@ Pusat Perkembangan Kurikulum 2002.

106