Anda di halaman 1dari 3

ASBABUN NUZUL Q.

S LUQMAN: 13-14

Asbabun Nuzul surah lukman ayat 13 dan 14 adalah berkenaan dengan ibu seorang
sahabat saad bin abi waqost yang mogok makan karena saad bin Abi Waqost masuk islam.
Asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat Al Quran.

Surat Luqman Ayat 13

ِ ‫ي اَل تُ ْش ِر ْك بِاهَّلل ِ ۖ إِ َّن ال ِّشرْ كَ لَظُ ْل ٌم ع‬


‫َظي ٌم‬ َّ َ‫َوإِ ْذ قَا َل لُ ْق َمانُ اِل ْبنِ ِه َوهُ َو يَ ِعظُهُ يَا بُن‬

________________________________________

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran
kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya
mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Surat Luqman Ayat 14

ِ ‫ي ْال َم‬
‫صي ُر‬ َ ِ‫ص ْينَا اإْل ِ ْن َسانَ بِ َوالِ َد ْي ِه َح َملَ ْتهُ أُ ُّمهُ َو ْهنًا َعلَ ٰى َو ْه ٍن َوف‬
َّ َ‫صالُهُ فِي عَا َم ْي ِن أَ ِن ا ْش ُكرْ لِي َولِ َوالِ َد ْيكَ إِل‬ َّ ‫َو َو‬

________________________________________

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya
telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam
dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah
kembalimu.

Asbabun nuzul surah lukman ayat 13 dan 14

Diriwayatkan pula oleh Abu Sa’ad bin Abu Bakar al Ghazi berkata bahwa Muhammad bin
Ahmad bin Hamdan telah berkata kepada kami dan berkata bahwa Abu Ya’la telah memberitahu
kami dan berkata bahwa Abu Khutsaimah telah memberitahu kami dan berkata bahwa al Hasan
bin Musa telah memberitahu kami dan berkata bahwa Zuhair telah memberitahu kami dan
berkata bahwa Samak bin Harb telah memberitahu kami dan berkata bahwa Mus’ab bin Sa’ad
bin Abi Waqash dari ayahnya berkata, ”Ayat ini turun tentang diriku.” Lalu dia berkata,” Ibu
Sa’ad telah bersumpah untuk tidak berbicara selama-lamanya sehingga dirinya (Sa’ad)
mengingkari agamanya (Islam). Dia tidak makan dan minum. Ibu berada dalam keadaan seperti
itu selama tiga hari sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah firman Allah Swt.:
”Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya). (HR.
Muslim dari Abu Khutsaimah).

Maka dari hadist tersebut diketahui bahwa ayat itu merupakan jawaban dari ALLAh kepada
Sahabat Saad bin Abi Waqost karena ibunya tidak ridho kepadanya karena ia masuk islam
hingga ibunya mogok makan. Namun dengan Rahmat ALLAH maka ALLAh perintahkan Saad
bin Abi Waqost untuk tetap berbakti kepada ibunya walaupun ibunya bukan orang yang beriman,
bahkan orang kafir. Maksud ayat ini adalah perintah ALLAH agar kita berbakti kepada orang tua
kita, walapun orang tua kita masihdalam kekafiran.
ASBABUN NUZUL Q.S AL BAQARAH: 83

Asbabun nuzul surah al baqarah ayat 83 adalah ketika para pendeta yahudi mengetahui
bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik
Rasulullah, namun kemudian mereka ingkar terhadaap kitab mereka sendiri dan
menyambunyikan hal ini tehadap orang lain dengan mengubah isi dari kitab taurat itu.

Surah Al Baqarah ayat 83, ALLAH Ta’ala berfirman,


‫هّٰللا‬ ۤ
‫اس ُح ْسنًا َّواَقِ ْي ُموا‬ ِ َّ‫ق بَنِ ْٓي اِ ْس َرا ِء ْي َل اَل تَ ْعبُ ُدوْ نَ اِاَّل َ َوبِ ْال َوالِ َد ْي ِن اِحْ َسانًا َّو ِذى ْالقُرْ ٰبى َو ْاليَ ٰتمٰ ى َو ْال َم ٰس ِكي ِْن َوقُوْ لُوْ ا لِلن‬
َ ‫َواِ ْذ اَخ َْذنَا ِم ْيثَا‬
ْ ُ ْ ‫اًل‬ ‫اَّل‬ َّ ُ ۗ ٰ َّ ٰ ٰ
َ‫ْرضُوْ ن‬ ِ ‫الصَّلوةَ َواتُوا الزكوةَ ث َّم ت ََول ْيتُ ْم اِ قَلِ ْي ِّمنك ْم َواَنتُ ْم ُّمع‬

wa iż akhażnā mīṡāqa banī isrā`īla lā ta'budụna illallāha wa bil-wālidaini iḥsānaw wa żil-qurbā


wal-yatāmā wal-masākīni wa qụlụ lin-nāsi ḥusnaw wa aqīmuṣ-ṣalāta wa ātuz-zakāh, ṡumma
tawallaitum illā qalīlam mingkum wa antum mu'riḍụn

Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah
selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-
orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan
tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari
kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.

Asbabun nuzul surah al baqarah ayat 83 adalah ketika para pendeta yahudi mengetahui bahwa
ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah,
namun kemudian mereka ingkar terhadaap kitab mereka sendiri dan menyambunyikan hal ini
tehadap orang lain dengan mengubah isi dari kitab taurat itu.

Anda mungkin juga menyukai