Anda di halaman 1dari 9

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

TAHUN 6

Objektif :

Pada akhir Tahun Enam murid dapat:

1. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari.

2. Menguasai Asas Seni Reka serta menghasilkan hasil kerja Seni Visual yang kreatif dan berfungsi.

3. Meningkatkan pengetahuan Asas Seni Reka serta mengaplikasikannya dalam penghasilan.

4. Meneroka dengan menggunakan perisian komputer dalam proses penghasilan.

5. Mempelbagaikan alat, bahan dan teknik dalam penghasilan karya Seni Visual.

6. Menghargai sumbangan pelukis tempatan dan unsur-unsur budaya tanah air melalui kegiatan Seni Visual.

7. Membuat pernyataan secara lisan tentang kerja sendiri dan rakan secara kritis dan merekod pengalaman
pembelajaran dalam portfolio.

8. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama, berkeyakinan diri, ketelitian, kekemasan, kebersihan dan
mengutamakan keselamatan.

41
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
TAHUN 6

Bil. Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

1 Menggambar Menggambar berdasarkan tema, a. kolaj


pengalaman, imaginasi dan fantasi murid b. catan
secara manual dan berbantukan c. montaj
komputer. d. mozek
e. lukisan
Aras 1 f. cetakan sutera saring
i. Menggambar dengan memberi g. menggunakan perisian komputer seperti Paintbrush, Photoshop dan
penekanan kepada konsep Microsoft Word
perspektif dan kadar banding.
ii. Memilih, meniru, memadan dan
menyusun gambar untuk
menghasilkan satu komposisi.

Aras 2
i. Mencari sumber rujukan sebagai
pencetus idea untuk
menggambar.
ii. Mengaplikasi elemen Asas Seni
Reka dalam kegiatan
menggambar berbantukan
komputer.

cetakan s aring
mozek

42
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
TAHUN 6

Bil. Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3
i. Menggambar dengan
menampakkan perspektif dan
kadar banding serta
mempelbagaikan alat, bahan
(media) dan teknik untuk
memberi kesan yang lebih kreatif
dan kemas.
ii. Menyatakan pendapat dan
membuat perbandingan secara
kritis dengan menggunakan
bahasa seni visual.
iii. Menghargai sumbangan pelukis
tempatan. catan menggunakan perisian
iv. Mengumpul dan merekod lukisan komputer
maklumat serta pengalaman
untuk menghasilkan portfolio.

catan kol aj

43
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
TAHUN 6

Bil. Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2 Membuat Corak Membuat corak dan rekaan secara a. catan


dan Rekaan manual dan berbantukan komputer b. filiografi
berdasarkan imaginasi murid c. kaligrafi
d. cetakan sutera saring
Aras 1 e. menghias permukaan 2D dan objek 3D
i. Memadankan beberapa jenis f. lipatan dan guntingan
reka corak dan ke sesuaiannya g. portfolio
dalam rekaan. h. menggunakan perisian komputer seperti
ii. Menggunakan bahan, teknik dan Paintbrush, Photoshop dan Microsoft Word. filiografi
corak yang sesuai untuk
menghiasi permukaan 2D dan
objek 3D.

Aras 2
i. Menggunakan beberapa perisian
komputer bagi membantu
menghasilkan corak.
ii. Mengolah motif berdasarkan
lipatan dan guntingan
objek alam dan objek buatan
manusia bagi menghasilkan
corak dan rekaan.

Aras 3
i. Menguasai beberapa kemahiran,
kawalan tatacara dan disiplin
kerja dalam menghasilkan corak
dan rekaan.
ii. Menghasilkan corak dengan
menggunakan garisan grid dan
cetakan s aring
warna yang sesuai
melalui penerokaan.

44
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
TAHUN 6

Bil. Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

iii. Mengumpul dan merekod


maklumat serta pengalaman
pembelajaran untuk
menghasilkan portfolio.

catan

menghias objek

mencorak dengan komputer

45
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
TAHUN 6

Bil. Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

3 Membentuk dan Membentuk dan membuat binaan secara a. arca


Membuat manual dan berbantukan komputer. b. model
Binaan berdasarkan imaginasi murid. c. boneka
d. asemblaj
arca
Aras 1 e. alat muzik
i. Menggunakan Asas Seni Reka f. hiasan diri
dalam membentuk dan membuat g. pembungkusan
binaan yang kompleks. h. aplikasi perisian komputer seperti Paintbrush,
ii. Menggunakan komputer sebagai Photoshop dan Microsoft Word
alat bantu dalam proses
merekabentuk. Cadangan bahan seperti:

Aras 2 a. kotak/tin/botol
i. Mengetahui bahasa Seni Visual b. dawai
berkaitan penghasilan hasil c. buluh/lidi
kerja 3D. d. kain/span
ii. Mempertingkat kemahiran e. kulit kerang/kacang
menggunakan alat, bahan dan f. kayu
teknik dalam membentuk dan g. Plaster Of Paris
membuat binaan.

Aras 3
i. Membuat model yang kompleks
dengan menggunakan pelbagai
alat, bahan, teknik, struktur dan
hiasan mengikut tatacara secara
kreatif.
ii. Membuat pernyataan perasaan asemblaj
tentang hasil kerja sendiri dan binaan
rakan secara kritis.

46
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
TAHUN 6

Bil. Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

iii. Megumpul dan merekod


maklumat serta pengalaman
pembelajaran untuk
menghasilkan portfolio.

contoh hasil komputer


dalam gubahan membentuk mobail

47
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
TAHUN 6

Bil. Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

4 Mengenal Kraf Membuat kraf tradisional mengikut a. batik


Tradisional tatacara. b. ukiran
c. tenunan
Aras 1 d. peralatan domestik
i. Mengenali dan menghargai e. anyaman
sumbangan tokoh kraf. f. tembikar
ii. Mengetahui istilah dalam Kraf g. kuda kepang
Tradisional. h. lawatan
iii. Mengaplikasi Asas Seni Reka i. demonstrasi
dalam penghasilan Kraf j. aplikasi perisian komputer seperti Paintbrush,
Tradisional. Photoshop dan Microsoft Word bati k

Aras 2 Cadangan bahan seperti:


i. Menggunakan komputer dalam
proses merekabentuk a. buluh
penghasilan Kraf Tradisional. b. lidi
ii. Membuat Kraf Tradisional c. kain
menggunakan bahan sebenar d. pandan
dengan kemas dan mengikut e. mengkuang
tatacara / proses sebenar. f. lilin
g. pewarna batik
Aras 3 h. canting
i. Menghasilkan Kraf Tradisional i. kayu ukiran
dengan menguasai kemahiran j. tanah liat kuda kepang
penggunaan alat, bahan dan k. pisau ukiran
teknik. l. tempurung
ii. Membuat pernyataan tentang
hasil kerja sendiri dan rakan
secara kritis dan kreatif.
anyaman

48
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
TAHUN 6

Bil. Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

iii. Mengumpul dan merekod


maklumat serta pengalaman
pembelajaran untuk
menghasilkan portfolio .

tembikar
tenunan
ukiran

contoh rekaan (design) bati k


menggunakan komputer

49