Anda di halaman 1dari 41

SEKAPUR SIRIH

Syukur kepada Tuhan di atas segala nikmat dan rahmat yang dilimpahkanNya

sehingga kami dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Sekalung

penghargaan dan terima kasih kami ucapkan kepada pensyarah pembimbing iaitu

Pn Haslina yang banyak memberi bimbingan. Sesungguhnya keprihatinan

pensyarah mencurahkan idea amat kami hargai.

Tugasan ini memberi pengalaman berharga kepada kami. Sebagai guru, tugasan ini

memberi makna kepada pengajaran berkualiti yang perlu kami jalankan untuk anak-

anak didik kami di sekolah. Tugasan ini membantu kami mengenali tentang subjek

Bimbingan dan Kaunseling dengan lebih mendalam dan terperinci.

Sekalung terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan Reka Bentuk & Teknologi

kumpulan 2 yang memberi sokongan dan percambahan idea untuk menyiapkan

tugasan ini. Semoga dengan kesungguhan dan restu Tuhan, keluarga dan teman-

teman, memberi kita kekuatan dan akal budi bagi menghadapi cabaran mendidik

anak bangsa di era globalisasi ini.

Akhirnya, bersama kita memohon kepada Tuhan, semoga kita dikurniakan ilham dan

kesabaran untuk terus menghayati profesion perguruan yang murni ini seterusnya

dapat menabur bakti kepada anak bangsa untuk melahirkan modal insan yang luhur

hati budinya.
Pendahaluan

Kaunseling adalah berasal daripada perkataan Inggeris iaitu counseling. Kaunseling

merupakan satu bidang sains perlakuan terapan Kaunseling adalah hubungan

peribadi bersemuka antara dua orang, seorang adalah kaunselor dan seorang lagi

adalah kaunseli atau klien. Kaunselor, melalui perhubungan ini dengan

menggunakan kemahiran khususnya, menyediakan satu situasi atau suasana,

apabila kaunseli (seorang yang normal dari segi mental) dibantu memahami

masalah dirinya, memahami situasi semasanya serta kemungkinan situasai masa

hadapannya, supaya dia dapat mengunakan sifat-sifat peribadinya dan potensinya

dengan cara memuaskan dirinya dan memberikan faedah kepada masyarakat.

Mempelajari cara-cara menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluanya pada

masa akan datang. Perkhidmatan kaunseling ialah perkhidmatan peribadi yang

diadakan bagi membantu insan dalam menangani permasalahan yang berlaku

keatas mereka. Kaunseling juga berperanan sebagai satu tempat dimana seseorang

yang bermasalah membuat rujukan bagi menangani masalah kehidupan dalam

seharian. Mereka cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut jadi sebagai

kaunselor yang memepunyai pengatahuan sepatutnya mereka menjadi penasihat

atau pembimbing kepada insan yang memerlukan bantuan ini denga memberi

mereka cadangan atau membantu mereka dalam mencari penyelesaian sendiri

mengenai masalah mereka tadi.

Untuk mencapai tahap ketahanan dalam setiap permasalahan seharian ini kita amat

memerlukan bimbingan dan kaunseling bagi mengenali keupayaan sebenar diri kita

dan mengeksploitasi segenap sudut dan situasi bagi kegunaan diri untuk mencapai

kehidupan sejahtera dan membantu mewujudkan komuniti yang aman dan tenteram.
1.1 DEFINISI KAUNSELING

Pelbagai definisi kaunseling wujud. Bagaimanapun, kesemua definisi adalah

bermatlamatkan ingin membantu individu menjalani kehidupanyang lebih baik dan

berkesan untuknya. Jones (2004) menjelaskan istilah kaunseling mempunyai

pelbagai makna. Pertama, ia melibatkan individu yang menerimakaunseling.

Dimensi seterusnya ialah sebagai satu perhubungan,intervensi, satu proses

psikologikal dan mempunyai matlamatnya.

Kottler & Brown (2000) mendefinisikan kaunseling sebagai satuprofesion yang

mempunyai sejarah dan set standad dan berbeza daridisiplin lain seperti kerja

sosial, psikologi dan psikatri. Kaunseling juga merupakan satu aktiviti yang dibentuk

untuk individu yangberfungsi secara normal dan yang mengalami masalah

perkembangandan penyesuaian. Ia adalah satu perhubungan sama ada dalam

bentuk kelompok, keluarga atau individu yang bertujuan untuk

meningkatkankepercayaan, keselamatan dan perubahan. Mengikut mereka

lagi,kaunseling bersifat multidimensional dan mengendalikan perasaan dan tingkah

laku individu sama ada pada waktu lepas, sekarang dan masa hadapan.

Patterson (1995) mendefinisikan kaunseling sebagai satu proses interaktif melalui

satu perhubungan yang unik antara kaunselor dengan klien yang mengarah kepada

perubahan klien dalam aspek tingkah laku, kepercayaan dan kemahiran membuat

keputusan. Mereka juga menjelaskan perubahan dalam kaunseling juga melibatkan

kebolehan berdaya tindak ke atas situasi semasa untuk memaksimakan peluang

dan meminimakan keadaan yang merosakkan.Secara ringkasnya, kaunseling perlu

menghasilkan tingkah laku yang bebas dan bertanggungjawab di pihak klien diiringi

dengan kebolehan memahami dan mengurus emosi. Sementara itu, Hansen,


Rosenberg & Cramer (1994) mendefinisikan kaunseling sebagai satu proses

membantu individu untuk mengenali diri dan persekitarannya, dan cara untuk

menggerakkan peranan dan hubungan mereka. George & Christiani (1990)

menjelaskan kaunseling merangkumi aktiviti-aktiviti yang beretika yang dilakukan

oleh kaunselor dalam usaha membantu klien melibatkan diri dengan jenis-jenis

tingkah laku yang akan menghasilkan penyelesaian kepada masalah klien.

American Counseling Association (ACA, 1995) pula mendefinisikan kaunseling

sebagai satu aplikasi kesihatan mental berdasarkan prinsip-prinisp psikologikal atau

perkembangan manusia melalui kognitif, afektif, tingkah laku dalam bentuk intervensi

atau strategi secara sistematik yang berkaitan dengan kesejahteraan,

perkembangan peribadi atau perkembangan kerjaya dan juga patologi. Good (dlm

Sapora Sipon dan Wan Anor Wan Sulaiman (2002) mendefinisikan kaunseling

sebagai bantuan dalam menyelesaikan masalah peribadi individu yang dilakukan

oleh pembantu yang benar-benar berpengetahuan dan berkebolehan sehinggalah

seseorang itu boleh membuat keputusannya sendiri dengan baik.

Pepinsky & Pepinsky (1954) telah menyatakan kaunseling adalah satu proses

yang membabitkan interaksi antara seorang kaunselor dengan kliennya. Interaksi ini

berlaku dalam keadaan sulit dengan tujuan membantu klien mengubah tingkah

lakunya sehinggalah resolusi yang diambilnya memuaskan kehendaknya. Beliau

juga menekankan agar sesi kaunseling dijalankan dalam suasana tertutup, sulit,

tidak dilihat dan tidak didengari oleh orang lain. Dustin dan George (1977) pula

mengatakan kaunseling ialah suatu proses pembelajaran yang disediakan untuk

meningkatkan tingkah laku penyesuaian dan mengurangkan tingkah laku salah

penyesuaian.
Cottle (1973) mendefinisikan kaunseling sebagai satu proses psikologikal di mana

seorang yang profesional membantu seorang klien yang normal untuk meneroka

dan memahami tingkah laku supaya pemilihan tingkah laku di masa akan datang

boleh dilakukan terutama sekali dari aspek pendidikan dan vokasional. Pemilihan ini

adalah berdasarkan persepsi diri klien termasuk matlamat dan nilai. Matlamat dan

nilai ini akan mempengaruhi bagaimana individu bertingkah laku ke atas diri dan

persekitaran.

Patterson & Welfel (1994) berpendapat kaunseling adalah satu proses interaktif

yang bercirikan satu perhubungan yang unik di antara kaunselor dengan klien yang

menyumbang kepada perubahan dalam diri klien seperti tingkah laku, mempercayai,

keupayaan untuk berdaya tindak. Oleh itu, kaunseling perlu menghasilkan tingkah

laku klien yang bebas dan bertanggungjawab diikuti dengan kebolehan memahami

dan mengurus emosi yang negatif.

Burks dan Stefflre (1979) pula merujuk kaunseling sebagai satu perhubungan

profesional antara seorang kaunselor terlatih dengan klien. Perhubungan ini

biasanya bersifat bersemuka person-to-person, walaupun kadang-kadangkala ia

melibatkan lebih daripada dua orang. Perhubungan ini dibentuk untuk membantu

klien memahami dan dapat menyatakan pandangan mereka tentang ruang

hidupnya, dan mempelajari bagaimana mencapai matlamat pilihan kendiri melalui

pilihan yang bermakna dan bermaklumat setelah menyelesaikan masalah yang

bersifat emosional dan interpersonal.

Arbuckle (1975) mentafsirkan kaunseling individu sebagai proses menolong individu

melihat siapa dirinya yang sebenar, apa yang dimiliki dan apa pula yang tidak dimiliki

serta apa yang boleh dan yang tidak boleh dicapainya.


Patterson (1973) menjelaskan beberapa ciri yang bukan dianggap sebagai

kaunseling;

1. kaunseling bukanlah memberi maklumat walaupun maklumat boleh diperolehi

2. kaunseling bukanlah memberi nasihat

3. kaunseling bukanlah mempengaruhi sikap, kepercayaan dan tingkah laku melalui

usaha memujuk dan mengancam

4. kaunseling bukanlah menemuduga walaupun proses temuduga berlaku.

Penulis tempatan seperti Mizan Adilliah Ahmad Ibrahim dan Halimatun Halaliah

Mokhtar (1995) merumuskan, kaunseling itu sebagai proses pertolongan yang

profesional yang bertujuan membantu individu memahami dirinya dan alam

sekelilingnya. Tan Chee Yee (1987) pula menyatakan kaunseling merupakan satu

proses bersemuka face to face contact di antara kaunselor dan klien. Tujuan

pertemuan itu ialah untuk mencari alternatif yang paling sesuai untuk klien membuat

keputusan menyelesaikan masalah dirinya di samping mengetahui buruk baik dan

halangan yang akan dihadapi oleh klien atas keputusannya itu.

Zainal Abidin Ahmad (2002) menjelaskan kaunseling sebagai satu perbincangan

antara seorang kaunselor yang terlatih dengan seorang individu atau kelompok kecil

yang mengalami kekeliruan dan memerlukan bantuan, bersama-sama memikirkan

dan meneliti beberapa alternatif untuk mengatasi sesuatu kecelaruan dan

seterusnya melaksanakan alternatif yang dipilih.


1.2 DEFINISI KAUNSELING INDIVIDU

Gibson dan Mitchell (2003) mendefinisikan kaunseling individu sebagai satu

perhubungan satu dengan satu iaitu antara kaunselor terlatih dan berfokus kepada

beberapa aspek penyesuaian klien, perkembangan dan keperluan membuat

keputusan. Prosess ini melibatkan satu perhubungan dan ciri komunikasi di mana

klien boleh membentuk pemahaman menerokai kemungkinan-kemungkinan dan

memulakan perubahan. Kecekapan kaunselor memungkinan perubahan positif

berlaku. Kemahiran kaunselor dan pengetahuan menyediakan satu rangka kerja dan

arah yang memaksimakan potensi klien ke arah hasil yang positif.

Rogers (dlm Capuzzi dan Gross, 1991) pula mendapati terdapat beberapa asas

kepada pembentukan hubungan antara seorang klien dengan kaunselor dalam

kaunseling individu iaitu terdapat dua orang yang mengalami hubungan psikologikal.

Pihak pertama ialah klien yang berada dalam keadaan tidak tenteram, risau yang

menghadapi sesuatu gangguan atau kesukaran psikologikal. Pihak kedua ialah

kaunselor yang tenang dalam hubungan itu. Kaunselor mengalami pengalaman

empati dan faham-memahami terhadap situasi klien dan berbincang mengenai

pengalaman dengan klien. Komunikasi yang dilakukan oleh kaunselor dengan klien

melalui sifat empati, faham-memahami dan penerimaan positif tanpa syarat

sekurang-kurangnya telah mencapai sesuatu keberkesanan kaunseling.

Zuraidah Abdul Rahman (dlm Sapora Sipon dan Wan Anor Wan Sulaiman,

2002) mentakrifkan kaunseling individu sebagai satu perhubungan yang bersemuka

di mana seorang klien mendapatkan bantuan daripada seorang kaunselor.

Perhubungan tersebut disifatkan oleh ciri-ciri seperti penerimaan klien secara tulen,

saling hormat menghormati dan penekanan terhadap keperluan-keperluan serta


perasaan klien. Manakala itu, Shertzer dan Stone (1986) menegaskan kaunseling

individu sebagai proses interaksi yang memudahkan pemahaman bermakna

mengenai diri dan alam sekitarnya lalu menyebabkan penentuan matlamat-matlamat

dan nilai-nilai tingkah laku masa hadapan klien.

Kamaruzaman Jamal (dlm Abdul Halim Othman, 1999) mendefinisikan

kaunseling individu sebagai perhubungan antara seorang yang lain dalam mana ia

menolong yang lain itu menyelesaikan satu konflik, atau pertentangan yang belum

diselesaikan. Sementara itu, Muhd Mansur Abdullah (1993) mendapati kaunseling

individu merupakan suatu pemusatan hal peribadi, hubungan bersemuka antara dua

manusia apabila seorang kaunselor dengan kemampuan yang ada padanya

menyediakan satu situasi pembelajaran yang membolehkan kliennya mengenali

dirinya, membuat perubahan, menukar sikap, membuat keputusan dan pemilihan

bagi memenuhi keperluan diri mereka sendiri.

Secara rumusannya, kaunseling individu merupakan satu pertemuan seorang

kaunselor dengan seorang klien untuk mengadakan satu proses perhubungan atau

interaksi profesional dan memusatkan tumpuan kepada aspek-aspek penyesuaian

dan perkembangan diri klien dan diikuti dengan pembuat keputusan terbaik dari

alternatifalternatif yang diperlukan. Kaunseling individu mewujudkan interaksi dan

komunikasi di mana klien akan berpeluang membina kesedaran dan pemahaman

melalui penerokaan kendiri serta penjelasan ke atas beberapa matlamat dan

alternatif penyelesaian. Tujuan akhir kaunseling individu diberikan ialah

mengharapkan klien dapat memenuhi keperluan diri dan persekitarannya dan pada

masa yang sama melalui perubahan yang dilakukan.


1.3 CIRI-CIRI KAUNSELING INDIVIDU

Bagi memahami bidang kaunseling secara keseluruhan, pengetahuan tentang ciri-

ciri kaunseling individu itu sendiri haruslah difahami.

(a) Kaunselor sebaiknya menghormati kejujuran klien yang datang meminta

pertolongan. Klien berjumpa dengan kaunselor untuk menceritakan persoalan

bukanlah perkara yang mudah dan dianggap remeh. Kemungkinan sebelum itu,

klien berkonflik dengan dirinya untuk membuat keputusan untuk meminta bantuan

atau sebaliknya.

(b) Menjadi tugas kaunselor untuk memberi kefahaman kepada klien tentang

matlamat serta limitasi kaunseling supaya tidak timbul salah tanggapan atau

persepsi yang meleset.

(c)Kaunselor harus menyedari keupayaan dan tanggungjawabnya dengan

mengundurkan diri jika tidak berupaya menangani keperluan klien dengan

mencadangkan perkhidmatan profesional lain yang lebih dominan dan signifikan

dengan konflik yang dialami oleh klien.

(d) Kaunselor harus sentiasa menyedari limitasi dan menghormati etika untuk

menyakinkan klien bahawa segala maklumat yang diberikan adalah dirahsiakan di

samping klien bebas memberi maklumat serta memilih alternatif yang difikirkan

dapat membantu kaunselor untuk membantunya.

(e) Jika didapati keadaan klien mengancam kebajikan atau keselamatan diri dan

orang lain, maka adalah menjadi tanggungjawab kaunselor melaporkan kepada

pihak tertentu atau dirujuk kepada pihak pihak yang berkaitan dengan

mencadangkan perkhidmatan lain dan profesional lain yang lebih berpengalaman.


(f) Kaunselor perlu menyakinkan klien bahawa segala maklumat yang diberikan

adalah rahsia. Bagaimanapun, jika didapati keadaan klien mengancam kebajikan

atau kesihatan diri sendiri atau orang lain, maka adalah menjadi tanggungjawab

kaunselor melaporkan hal itu kepada pihakpihak yang tertentu atau dirujuk kepada

perkhidmatan yang sesuai.

(g) Sebagai seorang yang profesional, kaunselor berhak meminta pandangan dan

nasihat daripada professional lain dengan tujuan menjelajah beberapa kemungkinan

memberi pertolongan yang berkesan kepada kliennya. Stewart et al (1978)

mengatakan terdapat beberapa elemen yang perlu diberi perhatian dalam

kaunseling individu. Elemen-elemen tersebut adalah seperti berikut;

(a) Kerahsiaan

Dialog perbincangan dalam kaunseling tidak boleh melampaui batas. Bilik

kaunseling hendaklah jauh daripada gangguan kebisingan dan gangguan orang lain

seperti bunyi telefon dan gangguan suara bising. Ini bertujuan untuk melindungi

rahsia klien kerana perbincangan antara kaunselor dengan klien adalah sulit.

(b) Wujud status yang sama antara kaunselor dengan klien.

Kaunselor hendaklah peka kepada perkara yang mungkin mencetus persepsi

perbezaan status antara kaunselor dengan klien. Contohnya, duduk di kerusi yang

lebih tinggi daripada klien atau duduk di belakang meja yang besar.

(c) Kaunseling yang dilakukan tidak terburu-buru

Seringkali dalam kaunseling, dalam masa setengah jam yang pertama, kaunselor

tidak akan dapat menangkap apa persoalan sebenar yang diceritakan oleh klien.
Oleh itu, kaunselor hendaklah sabar untuk memberi masa kepada klien

menyesuaikan diri dan masuk kepada perbincangan sebenar tanpa tergesa-gesa.

(d) Bilik kaunseling yang bersesuaian

Kaunseling dilakukan dalam bilik yang bersesuaian. Bilik kaunseling seboleh-

bolehnya tidak digunakan untuk tujuan lain. Ini penting untuk menyakinkan klien

tentang kaunseling yang diberikan dan imej profesion kaunseling itu.

(e) Suasana perbincangan adalah menenangkan

Perbincangan antara kaunselor dengan klien sentiasa berlaku dalam keadaan yang

menenangkan. Perbincangan yang boleh menimbulkan perasaan segan klien

perlulah dielakkan berlaku. Kaunselor juga hendaklah merancang dan mengawal

masa kaunseling.

American Counseling Association (dlm Smith, 2001) menjelaskan ciri-ciri

kaunseling individu sebagai; Kaunseling berkaitan dengan kesejahteraan,

perkembangan peribadi, kerjaya dan persoalan patologikal. Kaunseling dilaksanakan

oleh individu yang boleh berfungsi dengan baik dan juga mereka yang mempunyai

masalah yang lebih serius· Kaunseling adalah berdasarkan teori· Kaunseling adalah

satu proses yang bersifat perkembangan atauintervensi.

1.4 DEFINISI BIMBINGAN

Bimbingan adalah satu proses membantu individu untuk membuat keputusan yang

akan memberi kesan kepada kehidupan mereka. Contohnya ialah seperti memilih

gaya hidup yang diingini. Gladding (2003) menjelaskaan perbezaan ketara antara

bimbingan dan kaunseling ialah bimbingan berfokus kepada membantu individu

memilih apa yang paling mereka inginkan dan hargai. Sementara itu, kaunseling
perlu berfokus kepada membantu klien untuk berubah. Kebanyakan tugas-tugas

bimbingan di peringkat awal berlaku di sekolah dan juga pusat kerjaya di mana

seorang yang lebih dewasa dan matang.

1.5 DEFINISI PSIKOTERAPI

Secara tradisinya, psikoterapi (atau terapi) berfokus kepada masalah serius yang

dikaitkan dengan intrapsikik, isu yang bersifat dalaman dan peribadi. Ia banyak

menangani “recovery of adequancy” (Casey, 1996). Oleh itu, psikoterapi terutama

sekali terapi yang bersifat analitikal menekankan bahawa i.peristiwa lepas lebih

daripada peristiwa sekarang, b celik akal lebih daripada perubahan c,peranan ahli

terapi sebagai pakar. Tambahan pula, psikoterapi dilihat sebagai melibatkan satu

perhubungan yang lebih lama iaitu sebanyak (20-40 sesi) atau selama enam bulan

hingga dua tahun. Psikoterapi juga berfokus kepada perubahan yang rekonstruktif

jika dibandingkan dengan perhubungan yang lebih bersifat jangka masa pendek (8

hingga 12 sesi) dan jangka masa kurang daripada 6 bulan. Psikoterapi juga dilihat

sebagai perkhidmatan yang lebih bersifat inpatient. Bagaimanapun, dewasa ini,

perbezaan di antara psikoterapi dan kaunseling agak sukar ditentukan. Terdapat

teori kaunseling yang dirujuk sebagai ahli terapi dan boleh digunakan dalam seting

kaunseling dan terapi.

1.6 PERBEZAAN ANTARA BIMBINGAN, KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI.

Brown dan Pate (1983) menjelaskan agak sukar untuk membezakan antara

psikoterapi dengan kaunseling. Terdapat banyak persamaan di antara kedua-

duanya. Kedua-dua kaunseling dan psikoterapi adalah proses memberi bantuan

yang bertujuan untuk kebajikan. Kedua-duanya banyak menggunakan teknik dan

kaedah yang sama dan pendekatan utama. Psikoterapi telah diubahsuai ke dalam
tugas-tugas kaunselor. Bagaimanapun, terdapat perbezaan yang ketara di antara

psikoterapi dan kaunseling.

Brown dan Pate (1983) menjelaskan antaraperkara yang membezakan antara

kaunseling dan psikoterapi ialah matlamat dan kaedah. Dari segi objektif, kaunseling

bertujuan untuk mempertingkatkan kebajikan individu dan juga perkembangan

psikologikal. Individu dilihat sebagai menjelaskan proses perkembangan dan

perubahan dan berhadapan dengan peringkat dan dugaan dalam kehidupan.

Kaunseling membantu individu untuk melalui proses perkembangan dengan berjaya

dan menemui kebahagian. Kaunseling adalah satu proses yang bersifat fasilitatif dan

promotional bertujuan menyuburkan kebolehan individu dan menggalakkan individu

untuk bersifat tidak bergantung dan mermpunyai arah dalam kehidupan. Kaunseling

adalah lebih bersifat orientasi pertumbuhan lebih dari orientasi masalah. Sementara

itu, tujuan psikoterapi lebih bersifat khusus daripada objektif umum. Psikoterapi

wujud kerana amelioration psikopatologi. Ianya berorientasikan masalah dan klien

menghadapi kesukaran masalah dan klien menghadapi kesukaran yang lari dari

perkembangan psikologikal yang biasa. Masalah yang dihadapi adalah bersifat

debilitaing dan menghalang kejayaan kehidupan. Psikoterapi memerlukan lebih

daripada sumber-sumber individu untuk menyelesaikan kecelaruan neurotik.

Tyler (1961) menjelaskan psikoterapi sebagai memberi fokus kepada perubahan

personaliti sementara kaunseling memberi fokus membantu individu untuk

menggunakan kekuatan yang ada untuk berdaya tindak menjadikan kehidupan lebih

baik. Corsini (1995) berpendapat bahawa perbezaan antara kaunseling dan

psikoterapi ialah terdapat persamaan secara kualitatif tetapi berbeza secara

kuantitatif. Ahli terapi lebih banyak mendengar, kurang memberi nasihat dan
penerangan. Seterusnya ahli terapi berhadapan dengan klien yang menghadapi

masalah yang lebih berat dari klien dalam kaunseling.

BPS Division of Clinical Psychology (1979) menjelaskan kedua-dua kaunseling

dan psikoterapi menggunakan kerangka teoritikal yang sama dan menekankan

keperluan memberi penekanan kepada klien sebagai individu. Kedua-duanya

mendengar secara sistematik dan mendengar apa yang dikomunikasikan. Ia juga

membentuk keupayaan membantu diri dan bertanggungjawab. Ramai ahli psikologi

seperti Truax dan Carkhuff (1967) dan Corey (1991) menggunakan istilah kaunseling

dan psikoterapi secara silih berganti.

1.7 PERBEZAAN DI ANTARA KAUNSELING INDIVIDU DENGAN

KAUNSELING KELOMPOK.

Kedua-dua jenis kaunseling individu dan kelompok mempunyai matlamat yang sama

tetapi cara penggendalian yang berbeza. Di antaranya ialah seperti berikut;

(a).Dalam kaunseling individu , proses terapuitik terhad antara kaunselor dan klien

sahaja manakala dalam kaunseling kelompok ia melibatkan lebih daripada seorang

individu atau kelompok tertentu.

(b).Peserta-peserta dalam kaunseling kelompok berpeluangmemberi dan menerima

pertolongan di antara satu sama lain sementara dalam kaunseling individu

pertolongan diberikan oleh kaunselor sahaja.

(c).Dalam kaunseling kelompok kaunselor boleh bertindak sebagai pemimpin dan

boleh diambil alih oleh ahli-ahli kelompok manakala dalam kaunseling individu fungsi

kaunselor tidak berubah.


(d).Suasana selesa dan mempercayai mudah dibentuk dalam kaunseling individu,

namun dalam kaunseling kelompok agak sukar kerana ahlinya terlalu ramai dan

berbagai ragam.

(e).Dalam kaunseling individu klien mendapat respons daripada kaunselor, tetapi

bagi kaunseling kelompok peserta mendapat perhatian daripada ahli-ahli dan juga

daripada kaunselor.

(f).Peserta-peserta dalam kaunseling kelompok mudah berasa terancam dan kurang

selamat manakala dalam kaunseling individu kaunselor hanya memberi tumpuan

kepada seorang individu sahaja ini akan memberikan perasaan selamat kepadanya.

(g).Dalam kaunseling kelompok perkongsian pengalaman berlaku di antara ahli-ahli

dan kaunselor manakala dalam kaunseling individu pengalaman dikongsi di antara

kaunselor dengan seorang klien sahaja. Secara keseluruhannya, terdapat

perbezaan yang jelas antara kaunseling individu dengan kaunseling kelompok.

Hubungan terapuitik dalam kaunseling individu terhad kepada kaunselor dengan

seorang klien sahaja manakala hubungan terapuitik berlaku antara kaunselor

dengan beberapa orang individu dalam kaunseling kelompok. Dalam kaunseling

individu, proses pertolongan hanya diterima daripada kaunselor sahaja. Dalam

kaunseling kelompok, proses pertolongan boleh datang daripada kaunselor serta

ahli-ahli lain. Ahli-ahli kelompok akan memberi dan menerima pertolongan antara

satu sama lain. Dalam kaunseling individu, fungsi kaunselor adalah tetap, iaitu

membantu klien memahami diri dan menyelesai masalah. Dalam kaunseling

kelompok, fungsi kaunselor boleh berubah dari ketua kelompok kepada ahli.

Suasana yang tenang, mesra dan rasa kepercayaan lebih mudah terbentuk dalam

kaunseling individu kerana hanya terdapat seorang klien dengan seorang kaunselor.
Sebaliknya, dalam kaunseling kelompok, suasana tenang, mesra dan kepercayaan

sukar dibentuk kerana ramai ahli yang terlibat. Dalam kaunseling individu, respons

hanya terdapat daripada kaunselor dan tumpuan perhatian kaunselor diberi

sepenuhnya kepada seorang klien sahaja. Oleh itu, perasaan selamat juga lebih

mudah terbina. Sementara itu, dalam kaunseling kelompok, terdapat respons

daripada kaunselor dan ahli-ahli lain dan ini menyebabkan perhatian dan layanan

kaunselor juga terbahagi kepada ahli-ahli yang ramai tersebut. Keadaan ini

membuatkan peserta lebih mudah merasa terancam dan kurang selamat kerana

mereka terpaksa berkongsi dengan ramai orang. Tumpuan kaunselor tidak dapat

diberikan sepenuhnya kepada setiap ahli. Dalam kaunseling individu, klien kurang

berpeluang untuk mempelajari kemahiran perhubungan jika dibandingkan dengan

ahli-ahli dalam kaunseling kelompok. Klien dalam kaunseling individukurang

berpeluang mempelajari cara memerhati dan memahami tingkahlaku orang lain

memandangkan terdapat hanya dua orang sahaja dalam perhubungan kaunseling

individu.

Dalam kaunseling kelompok, ahli-ahlinya lebih berpeluang mempelajari kemahiran-

kemahiran asas seperti bagaimana memberi perhatian, berempati, meneroka,

mendengar secara aktif dan meminta penjelasan. Ahli-ahli dalam kaunseling

kelompok juga dapat mempelajari perhubungan antara individu dan membantu

mereka bersosialisasi. Ahli-ahli juga dapat mempelajari cara memerhati dan

memahami tingkah laku individu-individu lain.


2.1 Objektif utama Guru Bimbingan dan

Kaunseling di sekolah ini ialah:

Memberi perkhidmatan bersifat membaikan dan memulihkan atau mengorientasikan

pelajar yang menghadapi masalahperibadi,pelajaran,kerjaya dan sosial agar mampu

menghadapi atau mengatasi masalah-masalahnya· Memberi perkhidmatan

kaunseling kepada pelajar yang memerlukan· Memberi perkhidmatan penyuburan

dan penghayatan yang meliputi semua aspek perkembangan pelajar dengan

menyediakan peluang,kemudahan dan pengalaman yang selaras dengan

kemampuan dan potensi pelajar· Memberi perkhidmatan pencegahan iaitu

mengelakkan pelajar daripada terlibat dalam perbuatan salah laku,tidak berdisiplin

dan lain-lain.

Tugas Ketua Bimbingan dan Kaunseling

1. Inventori Individu Dan Rekod

a) Mengendalikan fail bimbingan untuk setiap orang pelajar

b) Bertanggung jawab mengumpul dan merekodkan butiran-butiran berkait

dengan penilaian dan pentafsiran minat pelajar.

c) Mengawas perangkaan dan corak kehadiran pelajar yang dirujuk untuk tujuan

kaunseling.

d) Menyelaras, menjaga dan mengemaskini rekod pelajar.

e) Memberi maklumat objektif mengenai pencapaian, kemajuan dan prestasi

pembelajaran pelajar bermasalah untuk tujuan pemulihan.

f) Menjalankan dan memberi pentafsiran atau kaji selidik yang difikirkan perlu

atau berguna untuk membantu perkembangan diri pelajar.


2. Perkhidmatan Pengumpulan dan Memberi Maklumat.

a) Mengumpul, menyedia dan menyebar maklumat kerjaya, vokasional, latihan

dan pelajaran kepada pelajar, misalnya, melalui risalah-risalah, buku-buku

kecil, poster, hari kerjaya, pameran kerjaya dan buletin sekolah

b) Menambah dan mengemaskinikan fail-fail maklumat kerjaya, peluang latihan,

pelajaran, sosial dan peribadi.

c) Memberi maklumat dan penerangan tentang pentingnya mengisi boring

permohonan dengan tepat.

d) Mengelola lawatan terancang kerjaya atau pelajaran ke kilang perusahaan

atau tempat pekerjaan lain.

e) Memberi maklumat mengenai kerjaya dan lain-lain pertolongan yang

diperlukan oleh guru-guru dan anggota masyarakat.

f) Menyebar maklumat mengenai pendidikan pencegahan dadah, AIDS, bahaya

merokok dan inhalen.

3. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Kelompok

a) Mengadakan bimbingan dan kaunseling kelompok atau bimbingan dan

kaunseling tunjuk ajar mengenai sesuatu topik yang sesuai dengan sesuatu

kelompok tertentu, misalnya masalah disiplin, masalah peribadi, masalah

sosial dan lain-lain topik seperti yang dicadangkan oleh pelajar-pelajar dari

semasa ke semasa.

b) Membantu pelajar memilih mata pelajaran elektif untuk peperiksaan, SPM,

SPMV dan STPM.

c) Menubuh dan melatih pasukan Pembimbing Rakan Sebaya dan menyelia

aktiviti mereka.
4. Perkhidmatan Kaunseling

Kaunseling dengan pelajar secara individu atau kelompok mengenai:

Pencapaian akademik yang tidak memuaskan.

Rujukan yang dilakukan oleh guru-guru dan ibu bapa atau orang lain.

Kerjaya, pelajaran dan peribadi.

Tidak turut serta dalam aktiviti ko-kurikulum.

Masalah disiplin seperti ponteng, budaya peleseran, mrokok, bertumbuk dan

menggunakan dadah dan bahan inhalen.

Kaunseling tunjuk ajar -- Guru bimbingan dan kaunseling mengadakan kelas

untuk mengajar perkara-perkara berkait dengan penilaian kendiri, penjelasan

nilai, kemahirankemahiran berkomunikasi, menghadapi masalah, membuat

keputusan dan menghindar diri dari tercebur dalam penggunaan dadah dan

inhalen.

5. Perkhidmatan Penempatan

Membantu pelajar memilih aktiviti ko-kurikulum berdasarkan kebolehan, minat

kerjaya pilihan dan kemampuan.

Penempatan pekerjaan:

a) Menjadi penyelaras menempatkan pelajar mengikuti program pengalaman

bekerja (jika program seumpama ini diadakan).

b) Membantu Bahagian Pendidikan Vokasional dan Teknik dalam mengadakan

sistem memperoleh data atau butiran yang perlu bagi laporan susulan

mengenai pelajar lepasan sekolah vokasional dan teknik (khusus untuk

sekolah menengah vokasional dan teknik).


c) Membantu menempatkan pelajar sekolah menengah untuk memasuki

institusi-institusi pekerjaan.

6. Perkhidmatan Mencegah Penggunaan Dadah dan Inhalen

Mengadakan bimbingan dan kaunseling individu atau kelompok atau kaunseling

tunjuk ajar dalam menanam dan memupuk sikap dan memberi nilai membenci

dadah dan inhalen. Memberi bantuan atau pertolongan kepada pelajar untuk

mendapatkan bantuan pemulihan dan rawatan. Membuat penilaian dan memberi

maklum balas atau laporan kepada kementerian atau jabatan Pendidikan Negeri

tentang program pencegahan dadah diperingkat sekolah.

7. Perkhidmatan Konsultasi dan Rujukan

Membantu bekas pelajar sekolah berkenaan dalam hal berkait dengan soal peribadi,

kerjaya, pelajaran dan sebagainya apabila diminta· Membantu pihak pentadbir dan

staf sekolah dalam memahami dengan mendalam mengenai program bimbingan di

sekolah. Membantu ibu bapa atau penjaga dalam hal berkait dengan kebajikan

pelajar. Berunding dan berbincang dengan staf sekolah tentang cara-cara untuk

meningkatkan prestasi perkhidmatan bimbingan di sekolah. Merancang bersama

dengan guru-guru tentang cara yang paling berkesan sekali untuk mengawasi

kemajuan pelajar. Mengadakan prosedur-prosedur yang tertentu dalam merujuk kes-

kes seperti penagihan dadah kepada agensi-agensi atau pakar-pakar seperti doktor,

pakar kanak-kanak, pakar jiwa, pegawai kebajikan dan sebagainya.

8. Perkhidmatan Penyelarasan Resos

Penyelaras bagi aktiviti-aktiviti berhubung dengan kebajikan pelajar di antara

sekolah dengan agensi lain. Menjadi punca rujukan dalam aktiviti-aktiviti ko-
kurikulum. Penyelaras bagi penglibatan majikan, agensi kebajikan dan orang-orang

kenamaan tempatan dalam program bimbingan di sekolah. Merancang dan menjadi

penyelaras dalam usaha untuk memperkenalkan lagi aktiviti-aktiviti bimbingan

kepada agensi-agensi dan komuniti setempat.

9. Perkhidmatan Konferens Dengan Ibu Bapa

Mengadakan hubungan dengan penjaga pelajar untuk bersama mengawasi

kemajuan pelajar terutamanya dalam pelajaran. Mengubungi ibu bapa atau penjaga

apabila kemajuan pelajar tidak memuaskan. Menjadi penyelaras program orientasi

untuk pelajar dan ibu bapa pelajar baru. Bekerjasama dengan ibu bapa atau penjaga

dalam mewujudkan disiplin di kalangan pelajar. Mengadakan kaunseling keluarga

jika dikenal pasti bahawa masalah yang dihadapi pelajar berpunca daripada

keluarga.

10. Perkhidmatan Penilaian

Membuat penilaian aktiviti bimbingan di sekolah dengan tujuan untuk membaikinya

seperti Pembimbing Rakan Sebaya, Pembimbing Rakan Dinamik, Kem Jaya Diri,

Skim Lencana Anti Dadah dan motivasi pelajar. Menilai modul atau model bimbingan

sebelum dilaksanakan di peringkat sekolah.

11. Sistem Fail, Rekod dan Dokumentasi

Sebagai urusetia kepada jawatankuasa penyelaras aktiviti bimbingan dan

kaunseling, seorang guru bimbingan dan kaunseling juga hendaklah menjalankan

kerja-kerja pentadbiran di bilik bimbingan dan kaunseling, mengadakan sistem fail,

menyimpan rekod, perhubungan awam, surat menyurat, pengelolaan unit

bimbingan, pengendalian bahan bercetak, penyediaan laporan aktiviti dan tugas lain
yang diarah oleh jawatankuasa Penyelaras Aktiviti, Pengetua, Pegawai Pendidikan

Daerah, Negeri dan Kementerian.

2.2 Perbezaan antara guru biasa dengan guru kaunseling dalam Perkhidmatan

Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

Kelemahan dalam Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling ini adalah adanya

sebilangan kaunselor yang tidak mahir dalam bidang ini. Ini berkemungkinan kerana

mereka bukanlah dari bidang ini dan tidak mempelajari bidang ini secara menyeluruh

menguruskan atau melakukan sesi kaunseling individu atau pun kaunseling

kelompok kerana kurang keyakinan. Disebabkan kurang keyakinan ini, tugas-tugas

utama sebagai kaunselor tidak dijalankan sebaliknya tugas-tugas membimbing yang

sepatutnya boleh dilakukan oleh PK Hem atau Guru Disiplin dilakukan oleh

kaunselor. Dengan ini, kaunselor hilang fungsinya sebagai seorang kaunselor di

sekolah. Di samping itu juga, kaunselor-kaunselor sekolah diarahkan oleh guru

besar untuk mengajar kerana kekurangan guru dan amat jarang sesuatu

permasalahan pelajar itu dirujuk kepada kaunselor. Jadi, kaunselor dibebani dengan

tugas-tugas yang tiada kaitan lansung dengan pengetahuan dan kemahiran yang

telah di pelajari. Selain itu, ada juga sekolah-sekolah yang terlalu menekankan

pencapaian akademik. Oleh itu, aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Unit Bimbingan

dan Kaunseling sekolah banyak tertumpu kepada aktiviti-aktiviti bimbingan akademik

seperti mengadakan bengkel pembelajaran, teknik menjawab soalan dan teknik

belajar kepada pelajarpelajar yang akan menghadapi peperiksaan. Sasaran pelajar

banyak tertumpu kepada pelajar cemerlang. Ini tidak patut menjadi keutamaan

semata-mata. Pelajar-pelajar lemah atau kurang bijak juga patut mendapat

keistimewaan yang sama seperti pelajar pandai. Terpulang kepada peranan

kaunselor tersebut merubah konsep kendiri dan tingkahlaku pelajarnya.


Perkhidmatan ini juga kurang diketahui umum. Hanya warga pelajar dan pendidik

mengetahui tentang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling ini ada ditawarkan di

sekolah atau pusat pengajian tinggi. Walaubagaimanapun, sedihnya perkhidmatan

ini kurang didedahkan kepada masyarakat. Sebagai contoh, perkhidmatan Unit

Bimbingan Kaunseling di sekolah sepatutnya turut menyediakan perkhidmatan

kepada staf sekolah tersebut tetapi ini tidak berlaku. Penglibatan ibu bapa dalam

proses kaunseling pelajar juga amat penting dalam memastikan perubahan kepada

tingkahlaku pelajar namun kebanyakan ibu bapa pelajar bermasalah ini juga

bermasalah yang mana mereka juga memerlukan sesi kaunseling bagi

pembentukan diri yang lebih baik.

3.0 Pandangan salah terhadap guru kaunseling dalam Perkhidmatan

Bimbingan dan Kaunseling

Memandangkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dilaksanakan di sekolah,

perkhidmatan ini mungkin mendapat halangan dari organisasi-organisasi atau pihak

swasta yang menjalankan kaunseling sebagai pekerjaan utama. Halangan bukanlah

dari bentuk fizikal tetapi pilihan yang lebih luas kepada pelajar untuk mendapatkan

bantuan. Keburukannya apabila pemilihan yang dibuat oleh pelajar adalah salah

sebagai contoh, pelajar-pelajar islam yang bermasalah yang didapati melepak di

pusat-pusat membeli belah didatangi oleh mubalig-mubalig Kristian dalam usaha

mereka menukarkan agama pelajar-pelajar islam.

Halangan juga boleh berbentuk kos. Aktiviti-aktiviti dalam bimbingan dan kaunseling

selalunya melibatkan kos seperti menjalankan aktiviti suai kenal, kursus motivasi,

bengkel teknik pembelajaran dan teknik menjawab soalan. Kos yang tinggi mungkin

menjadi halangan jika ada aktiviti yang tidak dapat dijalankan atau terpaksa dibubar.
Selain dari itu, halangan juga boleh datang dari pelajar itu sendiri. Pelajar tidak

faham kewujudan perkhidmatan ini terutama pelajar-pelajar bermasalah. Persepsi di

kalangan segelintir pelajar yang perkhidmatan ini ditawarkan kepada mereka-

mereka yang mempunyai masalah. Pelajar takut untuk berjumpa kaunselor kerana

mahu menjaga imej dengan rakan-rakan sebaya. Pelajar yang berjumpa kaunselor,

secara automatic akan dilabel sebagai pelajar bermasalah seperti apa yang berlaku

pada hari ini. Pelajar masih lagi dibawah tanggapan begitu.

4.0 Huraian mengenai bagaimana guru bimbingan dan kaunseling mengahdapi

kes klien yang dirujuk tetapi enggan memberi kerjasama, bersikap prejudis

dan pasif.

Bagi mencapai matlamat-matlamat kaunseling, seseorang kaunselor hendaklah

mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu. Antaranya ialah tingkah laku member

perhatian, kemahiran mendengar, kemahian memandu klien, penjelasan, member

nasihat, refleksi idea, refleksi perasaan, penjelasan idea atau interpretasi,

kekonkritan, ketika ini (immediacy), pendedahan diri, pemparafrasaan, konfrontasi,

kesenyapan, penjelasan masalah, rumusan dan teknik bertenang.

Langkah pertama yang boleh guru bimbingan dan kaunseling lakukan ialah

kemahiran tingkah laku memberi perhatian. Memberi perhatian merupakan alat

yang kuat dalam sesi kanseling. Ia akan menimbulkan perasaan hormat diri dan

perasaan selamat bagi klien. Ia juga berfungsi sebagai alat pebeguhan serta

kemudahan komunikasi. Mempraktikan kemahiran ini akan membantu kaunselor

membentuk perhubungan yang baik dengan klien dan secara umum akan membawa

faedah dalam apa jenis perhubungan yang melibatkan kaunselor. Tingkah laku ini

termasuk:
a) Kedudukan klien. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa klien dapat

duduk dengan selesa. Biasanya, tidak ada meja yang mengasingkan dengan

klien kerana ia boleh menghalang tingkah laku tanpa lisan daripada

diperhatikan oleh kaunselor.

b) Bertenang. Kedua-dua kaunselor dan klien hendaklah duduk dalam satu

keadaan yang selesa supaya mereka boleh menyatakan sesuatu dengan

nyata dan jelas. Bagi klien pula, keselesaan itu penting untuk mendorong dia

bercakap dengan lebih lanjut lagi tentang masalahnya.

c) Kedudukan tubuh (posture) kaunselor. Kedudukan tubuh kaunselor

hendaklah condong kehadapan, iaitu kea rah klien. Amalan seperti ini adalah

penting bagi menunjukkan kepada klien yang kaunselor itu minat mendengar

apa yang diperkatakan klien. Dari semasa ke semasa, kaunselor boleh

mengubah kedudukan tubuhnya untuk mendapatkan keadaan yang tenang.

d) Ekspresi muka. Ekspresi muka kaunselor hendaklah berseri, iaitu

menunjukkan kaunselor itu sedia menerima klien. Jika kaunselor bermasam

muka atau bermuram, ini memberikan mesej yang klien itu mungkin

mengganggunya.

e) Tentangan mata. Kaunselor hendaklah mengadakan tentangan mata dengan

klien. Ia menunjukkan kaunselor meminati apa yang diperkatakanoleh klien

dan adalah bersama klien secara fizikal dan mental. Walau bagaimanapun

kaunselor hendaklah melakukan tentangan mata mengikut keselesaan klien.

f) Soalan terbuka. Satu cara menggalakkan klien bercakap dengan panjang

lebar ialah menggunakan soalan terbuka. Ia memberikan peluang un tuk klien


bercakap lebih banyak lagi. Contoh: Cuba ceritakan apa yang berlaku pada

diri anda.

g) Dorongan minimum untuk bercakap. Dorongan minimum termasuk gerak

isyarat anggukan kepala, perkataan tunggal, perawakan badan atau ulangan

perkataan-perkataan tunggal, perawakan badan atau ulangan perkataan-

perkataan penting yang menunjukkan kaunselor itu minat akan kata-kata

klien. Contoh: ‘Mmm’, ‘A-ha’, ‘Ya’, ‘Jadi?’ Dorongan minimum itu adalah

penting untuk menggalakkan klien bercakap.

Langkah kedua pula ialah Kemahiran Mendengar, dalam kaunseling, mendengar

bukan merupakan aktiviti yang pasif. Carl Roger telah mewujudkan istilah

‘mendengar dengan aktif’. Ini bermakna kaunselor perlu membuat sesuatu yang

positif. Ia melibatkan sikap dan tubuh badan yang menghantar mesej tanpa

lisankepada klien, iaitu, ‘Pada ketika ini, anda merupakan orang yang paling penting

dalam dunia. Kata-kata anda menarik minat saya. Kebajikan anda adlah penting

bagi saya.’ Dengan kata lain, tentangan mata dikekalkan. Tidak terdapat apa-apa

gangguan sehingga klien itu habis bercakap. Kaunselor memberikan perhatian yang

penuh dan menunjukkan minat yang tulen terhadap kata-kata klien.

Mendengar secara aktif memerlukan kaunselor, bukan sahaja mendengar tetapi

memahami perasaan klien dengan mendalam. Kaunselor tidak mengetepikan apa

yang diceritakan dengan hanya berkata ‘Saya faham akan perasaan anda’ tetapi

kaunselor merasakan apa yang sedang dirasakan oleh klien. Ini bermakna kaunselor

berkemahiran mendengar dengan empati.Ini juga bererti kaunselor dapat

menyatakan semula dengan tepat idea-idea klien dan menyebut dengan tepat

perasaan klien. Perasaan terpendam klien juga dapat ditafsir dengan tepat oleh
kaunselor. Dengan kata lain, kaunselor dapat membuktikan kepada klien ang

kaunselor telah mendengar, memahami serta menerima apa yang disamaikan

kepadanaya.

Mendengar secara aktif membawa dua kebaikan yang utama. Yang pertama, ia

membekalkan lebih banyak maklumat untuk perbincangan dan tindakan lanjut. Yang

kedua, ia mempunyai kesan terapeutik. Bercakap kepada seorang pendengar yang

aktif membolehkan individu itu meluahkan masalah-masalah dan ini boleh membawa

kepada pelepasan emosi. Tambahan lagi, pendengar yang aktif itu akan

memberikan satu lagi kesan, iaitu perasaan penting sebagai seorang individu

kepada orang yang meluahkan masalah-masalahnya.

Langkah ketiga pula ialah Kemahiran Memandu Klien . Sebahagian besar klien

mempunyai fahaman diri yang terhad, iaitu tentang keperluan-keperluan mereka,

struktur-struktur bela diri dan cara-cara menyelesaikan masalah-masalah diri. Ada

setengah-setengahnya menentang (dengan cara menggunakan mekanisme bela

diri) fahaman tersebut. Pada peringkat ini kaunselor boleh membantu dengan cara

memandu klien. Di bawah adalah cara bagaimana seseorang kaunselor boleh

memandu klien ke tahap kesedaran diri yang lebih baik tentang keperluan-

keperluannya.

Kaunselor : Anda menyatakan yang pensyarah itu menengking anda di hadapan

kelas?

Klien : Ya.

Kaunselor : Adakah anda terasa terhina?

Klien : Ya.

Kaunselor : Ini menyebabkan anda berasa kecil dan kurang penting?


Klien : Ya, itulah kesannya.

Kaunselor : Anda juga rasa yang anda telah gagal dalam sesuatu?

Klien : Ya.

Kaunselor : Sanggupkah anda menceritakan bagaimana perasaan anda pada masa

itu?

Klien : Saya rasa terhina; seolah-olah sayalah yang paling bodoh, paling malas.

Pensyarah itu suka menengking pelajar-pelajar. Saya benci pensyarah seperti itu.

Saya tak suka memainkan peranan dalam drama itu. Pensyarah itu memang sedar

tetapi mengapa dia masih mahu saya menyertai drama tersebut?

Kaunselor : Anda lebih suka menjadi penonton saja. Adakah anda berasa segan?

Klien : Ya, itulah masalah saya, saya rasa saya amat segan. Saya fikir….

Langkah keempat ialah penjelasan. Seolah-olah terbuka menggalakkan seseorang

klien terus bercakap dan seterusnya memberikan lebih maklumat kepada seseorang

kaunselor.

Contoh:

Bagaimanakah perasaan anda selepas peristiwa itu?

Bagaimanakah pula dengan pendapat anda?

Kenyataan-kenyataan atau soalan terbuka memberikan seseorang kaunselor

maklumat untuk meneruskan perbualan. Dengan itu, soalan-soalan terbuka adalah

amat penting pada peringkat awal sesi kaunseling. Semakin banyak maklumat

diperolehi semakin cepat maslah dapat dikenal pasti. Sebaliknya soalan tertutup

hanya memerlukan jawapan ‘ya’ atau ‘tidak’.


Langkah kelima ialah dengan memberi nasihat . Nasihat merupakan cadangan dan

seharusnya digunaka dengan waspada. Menurut Hadley cadangan dan nasihat

adalah teknik-teknik yang sama dengan pujukan dan dengan itu, perlu digunakan

dngan waspada. Arbuckle merasa yang tujuan utama perhubungannya dengan klien

ialah membekalkan pengayaan persekitaran supaya klien dapat berkembang

berdasarkan keupayaannya sendiri tanpa bergantung pada kaunselor. Seseorang

individu yang membekalkan maklumat tidak lagi berfungsi sebagai kaunselor tetapi

adalah berperanan sebagai pembimbing.

Langkah keenam pula ialah refleksi idea. Refleksi idea merupakan kemahiran yang

digunakan oleh kaunselor sebagai satu cubaan memahami klien. Ia membolehkan

kaunselor menyemak dengan klien sama ada dia telah memahami apa yang

dinyatakan oleh klien. Lagipun, ia membolehkan klien mencapai kesedaran diri dan

kefahaman diri. Contoh:

Klien : Saya tidak mencuri

Kaunselor : Saudara tidak mencuri

Seterusnya ialah refleksi perasaan. Dengan kemahiran ini, kaunselor akan balikkan

aspek tentang emosi kepada klien. Ini dilakukan untuk meniggikan tahap kesedaran

klien tentang perasaan sebenar yang dialaminya.Contoh:

Klien : Saya benci sikap ibu bapa saya. Walaupun umur saya sudah 17 tahun,

mereka suka menyekat pergerakan saya.

Kaunselor : Saudara berasa kecewa kerana kebebasan saudara tersekat?


Langkah kelapan ialah penjelasan idea atau interpretasi . Dalam situasi ini,

seseorang kaunselor akan mengintrepretasikan apa yang dikatakan oleh kliennya.

Dia menekankan pada aspek intelek kata-kata klien.

Semasa menjelaskan idea, perkara-perkara berikut perlu diingati oleh kaunselor:

a) Gunakan perkataan-perkataan mudah yang boleh difahami klien.

b) Jangan berikan terlalu banyak interpretasi pada satu-satu sesi.

c) Toleransi dan penghormatan klien perlu ada supaya klien tidak dipaksa

menerima sesuatu interpretasi.

Contoh:

Klien : Saya tidak dapat buat kerja rumah jika ayah saya berada dirumah. Saya

berasa tertekan. Dia akan hilang akal walaupn satu kesilapan kecil berlaku.

Kaunselor : Daripada apa yang saudara katakana tentang ayah saudara, saudara

amat takut padanya. Adakah itu benar?

Langkah kesembilan pula ialah melakukan konfrotasi . Ini merupakan kemahiran

untuk menunjukkan kepada klien yang huraian tentang dirinya atau satu-satu situasi

adalah berbeza dengan pandangan kaunselor. Konfrotasi digunakan apabila klien

tidak mahu mengaku sesuatu, tidak mahu bertindak atau tidak melihat dari suatu

sudut yang berlainan.

Contoh:

Klien : Bilakah rombongan ke Melaka itu akan bertolak?

Kaunselor :Saudara telah menyatakan beberapa kali saudara tidak meminati

rombongan tersebut, tetapi saudara kerap bertanya.


Konfrontasi menimbulkan suatu risiko tetapi jika Berjaya akan dapat

mempercepatkan proses kaunseling. Sekiranya perhubungan di antara kaunselor

dengan klien belum mesra atau kukuh, konfrotasi hendaklah dielakkan kerana ia

boleh menakutkan seseorang klien.

Langkah kesepuluh pula ialah ketika Ini (Immediacy). Ketika ini adalah kemahiran

yang digunakan oleh kaunselor untuk bertutur dalam suasana di sini dan ketika ini di

antara kaunselor dank lien. Ia sebenarnya merupakan suatu pengakuan tentang apa

yang berlaku di sini dan pada ketika ini. Biasanya, ia menyentuh perasaan dan perlu

digunakan dengan berwaspada.

Contoh:

Tindakbalas kaunselor: Nampaknya saudara tidak gemar akan tempat ini.

Pendedahan Kendiri Kaunselor menggunakan kemahiran ini apabila dia berhajat

untuk mendapat klien berkongsi sesuatu maklumat dengannya. Matlamat yang

didedahkan hendaklah bersesuaian dan berfungsi. Maklumat yang boleh

menyebabkan klien berasa rendah diri atau kurang cekap hendaklah dielakkan.

Contoh:

Klien : Inilah kali kedua saya mengambil peperiksaan SPM. Bodohlah saya ni.

Kaunselor: Itu bukan perkara yang aneh.Saya pun mencuba 2 kali STPM sebelum

lulus. Tindak balas kaunselor itu akan menyebabkan klien berasa lega dan selesa.

Ia berasa sedemikian kerana pendedahan diri kaunselor; dia berasa bukan dia

sahaja yang mengulangi peperiksaan.

Langkah kesebelas yang boleh dilakukan oleh guru kaunseling ialah

pemparafrasaan. Dalam satu-satu sesi kaunseling, kaunselor perlu merumuskan


satu-satu isi penting yang dinyatakan oleh klien dari semasa ke semasa. Ini

bertujuan untuk menyemak kelemahan kefahaman kaunselor mengenai masalah

yang disampaikan. Ia juga membantu kaunselor mengingati isi-isi penting yang telah

disampaikan oleh klien. Pada masa yang sama, pemparafrasaan boleh juga

meningkatkan kefahaman diri klien tentang masalah-,masalah yang dihadapinya. Ini

boleh juga membawa kepada kesedaran kendiri yang mungkin menimbulkan celik

akal bagi klien menyelesaikan masalah-masalahnya.

Contoh:

Klien : Saya sentiasa lambat masuk ke kelas. Ini menyebabkan saya dihalau keluar

kelas. Saya benci cikgu saya. Saya bukan sengaja untuk terlewat keluar tetapi saya

terpaksa mengemas rumah dahulu sebelum saya pergi ke sekolah.

Kaunselor : Nampaknya saudari marah kerana saudari dihalau dari kelas walaupun

ada alasan yang logik dan munasabah.

Langkah seterusnya ialah kesenyapan. Penghentian sementara mempunyai

berbagai-bagai erti. Klien berhenti bercakap kerana dia berasa tidak selesa untuk

memberikan maklumat yang lanjut. Mungkin dia sedang mengadakan penerokaan

diri dan mungkin akan dapat celik akal terhadap masalah yang dihadapinya. Ada

kemungkinan klien itu sedang mencari idea dan perasaan untuk disampaikan. Jika

boleh, biarlah klien itu mula bercakap selepas kesenyapan itu.

Bagi memecahkan kesenyapan, kaunselor boleh menggunakan tindakbalas berikut:

a) Nampaknya saudara sedang memikirkan sesuatu. Boleh saya berkongsi?

b) Mungkin saudara sudah sedia untuk berkongsi dengan saya apa yang

difikirkan tadi.
c) Saya kira saudari ada sesuatu yang hendak disampaikan. Boleh saudari

ceritakan?

Langkah seterusnya pula ialan dengan membuta penjelasan masalah. Di peringkat

awal, proses kaunseling hanya menumpukan pada aspek yang mewujudkan

perhubungan baik dan penuh kpercayaan serta mengadakan komunikasi secara

terbuka. Tetapi satu matlamat kaunseling yang lebih penting ialah membantu klien

menyelesaikan masalah. Oleh itu, adalah penting untuk masalah-masalah klien

dikenal pasti. Untuk mencapai objektif ini beberapa langkah perlu diambil.

Tujuan awal ialah mengenal masalah itu, iaitu mengubah masalah umum kepada

masalah spesefik.

Contoh: Apakah maksud saudara apanila saudara mengatakan ____________?.

Memberikan peluang kepada klien untuk mengemukan alternative-alternatif.

Contoh: Bagaimanakah anda akan cuba mengatasi maslah tersebut?

Klien digalakkan untuk meneroka alternatif-alternatif serta implikasi-implikasinya dan

kemudian memilih yang manakah yang paling sesuai.

Contoh: Pada pendapat saudara cara yang manakah yang lebih sesuai dan

mengapa saudara memilih cara tersebut?

Akhirnya, klien perlu mengenal pasti perubahan atau kemahiran baru yang

diperlukan untuk mencapai alternative yang dipilih itu.

Contoh: Mari kita cuba mula dengan ____________.

Langkah yang terakhir ialah dengan membuat rumusan. Rumusan adalah proses

menggulungkan segala yang dibincangkan dalam sesi kaunseling. Ia akan

mengutamakan bahan-bahan penting yang telah dibincangkan serta perkara-perkara

yang akan dibentangkan. Membuat rumusan merupakan suatu cara untuk


menamatkan satu-satu sesi kaunseling. Ini membolehkan kaunselor mendapatkan

kefahaman yang lebih mendalam tentang klien serta membantunya melihat

kemajuan yang telah tercapai. Semasa membuat rumusan, seseorang kaunselor

seharusnya menggunakan bahasa yang mudah dan jelas. Di samping itu, maklumat

balik hendaklah didapati daripada klien tentang rumusan yang dibuat.

Contoh: Mari kita cuba merumuskan apa yang telah kita bincangkan .Anda merasa

sunyi dan terpencil, terutamanya dengan sekumpulan orang, Sebaliknya, saudari

mengatakan adalah sukar bagi saudari untuk bergaul dengan orang-orang lain. Jadi

walaupun saudari ingin bergaul namun itu teta menjadi sukar buat saudari.
5.0 Kesimpulan

Sebagai rumusan, isu-isu dan permasalahan pelajar berpunca dari

perubahanperubahan dalam ekonomi negara menuju ke negara maju. Perubahan

yang berlaku bukan hanya dari segi ekonomi tetapi sosio-politik, masyarakat yang

berlandaskan kepada kemewahan dan kebendaan yang terlupa akan kepentingan

kekeluargaan.

Pelajar bermasalah yang terbiar lemah dari segi rohaninya, kosong kejiwaannya dan

kendiri yang begitu malap. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling membantu

pelajar mengenali diri sendiri. Pelajar yang mempunyai jati diri yang kuat takkan

mudah dibuai oleh anasir-anasir jahat yang boleh merosakkan pelajar seterusnya

negara.

Dalam melaksanakan kaunseling, kaunselor perlu mewujudkan suasana kaunseling

yang teraputik dan kondusif. Antara faktor-faktor yang dapat mewujudkan situasi

perhubungan fasilitatif, kaunselor perlu mengurangkan kewujudan tekanan dalam

proses kaunseling, meningkatkan keupayaan dalam penerimaan keesahan

permasalahan klien, membantu memperjelaskan maksud kepada klien,

meningkatkan pengetahuan kesahan perasaan, mempunyai sifat toleransi dalam

konflik serta mempunyai penerimaan terhadap klien.

Disamping itu, perkhidmatan ini perlu banyak pembaikan dari masa ke semasa.

Usaha-usaha yang berterusan telah dan sedang dijalankan oleh KPM patut

mendapat sokongan dari semua pihak. Anak bangsa adalah harapan negara.

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling adalah umpama air yang mengalir di tanah

yang gersang.
7.0 Bibliografi

Abdul Halim Othman (1999). Kaunseling untuk kesejahteraan Insan. Satu

pengalaman di Malaysia. Kota Kinabalu:Universiti Malaysia Sabah.

American Counselling Association (1995). Code of Ethics and standards for

practice. Alexandria,VA: Author.

Arbuckle, D.S (1975). Counseling and Psychotherapy . Boston: Allyn and Bacon.

BPS Division of Clinical Psychology (1979). Report of the writing Party on the

psychological therapists. Leicester. British Psychological Societies.

Corey.C. (1991). Theory and Practice of Counseling and psychotherapy (4th edn).

Pacific Grove:CA Brooks/Cole.

Hansen, J.C., Rossenberg, R.H., & Cramer, S.H (1994). Counseling: Theory and

process (5th ed). Boston: Allyn & Bacon.

Pepinsky, H.B., & Pepinsky, P. (1954). Counselling, theory and practice. New York:

Ronald Press.

Mizan Adilliah Ahmad Ibrahim dan Halimatun Halaliah Mokhtar (1995). Kaunseling

individu, apa dan bagaimana. Shah Alam.

Mohd Mansur Abdullah (1993). Proses kaunseling. Kuala Lumpur: DBP.

Sapora Sipon dan Wan Anor Wan Sulaiman (2002). Pengantar Kaunseling.

Prentice Hall: Petaling Jaya.


Tan Chee Yee (1987). Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah Rendah dan

Menengah. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Zainal Abdin Ahmad & Wan Abdul Kader Wan Ahmad (2004). Modul Bimbingan

dan Kaunseling. University Terbuka Malaysia.


6.0 Refleksi

Assalamualaikum saya ucapkan bagi pembuka kata refleksi tugasan kerja kursus

Bimbingan dan Kaunseling kanak-kanak EDU 3107 saya. Saya Mohd Aidil Bin

Othman sangat berbesar hati kerana tugasan yang diberikan telah berjaya saya

sempurnakan. Semua ini tidak akan berlaku jika kawan-kawan, pensyarah dan ibu

bapa saya tidak memberi galakan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan

tugasan ini.

Refleksi selepas menyelesaikan sangat menarik kerana saya tidak

menyangka bahawa saya telah melakukannya dengan baik. Saya dan beberapa

rakan yang lain telah berjaya menyiapkan tugasan yang telah diberikan dan dihantar

pada masanya. Namun terdapat juga beberapa masalah yang saya hadapi semasa

melakukan tugasan. Antara masalahnya ialah untuk mencari bahan rujukan tajuk

mengenai konsep bimbingan dan kaunseling di sekolah rendah. Selepas itu, saya

terpaksa pula mencari maklumat mengenai tugas-tugas guru bimbingan dan

kaunseling untuk kerja kursus saya. Saya tidak tahu bagaimana mahu memulakan

tugasan ini kerana tidak begitu paham untuk membuat penulisan tugasan projek

berdasarkan tajuk yang dipilih oleh saya tetapi setelah di terangkan oleh Pn Haslina

Binti Hj Suib saya akhirnya dapat mengetahui bagaimana cara-cara untuk membuat

tugasan kerja kursus pendek ini.

Saya juga menghadapi masalah untuk mencari pelbagai sumber rujukan

untuk diisi dalam kerja kursus saya. Tambahan pula kerja kursus ini dilakukan

secara individu. Segala maklumat perlu dikumpulkan dahulu sebelum dimasukkan

kedalam kerja kursus saya. Nota-nota yang telah diberikan oleh Pn Haslina Binti Hj

Suib telah saya gunakan untuk dimasukkan di dalam kerja kursus saya saya. Ini
merupakan antara kekuatan yang saya perolehi semasa melaksanakan kerja kursus

ini. Di samping itu saya juga mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan guru

bimbingan dan kaunseling di Sekolah Kebangsaan Parit No 5. Selepas itu saya telah

cuba mengambil isi di dalam buku tersebut dan membuat kerja kursus yang telah

diberikan. Perkara ini tidak mudah kerana fakta-fakta yang dimasukkan haruslah

tepat dan penerangan yang diberikan oleh guru tersebut pula haruslah sesuai

dengan murid sekolah rendah.

Pada mulanya ia nampak seperti susah untuk di siapkan. Namun berkat doa

dan pertolongan pensyarah saya telah berjaya melakukannya. Tugasan yang telah

diberikan telah berjaya saya siapkan tanpa berlengah. Akhirnya tugasan kerja

kursus Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak yang diberikan telah berjaya saya

siapkan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah

membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini terutamanya pensyarah saya iaitu Pn

Haslina Binti Hj Suib.


Isi kandungan

Bil Perkara Muka surat

1 Biodata guru pelatih i-ii

2 Sekapur sireh iii

3 Pendahaluan iv

4 1.0 Konsep, matlamat dan peranan guru kaunseling di sekolah 1-29

1.1 Definisi kaunseling

1.2 Kaunseling individu

1.3 Ciri-Ciri Kaunseling Individu

1.4 Definisi bimbingan

1.5 Definisi psikoterapi

1.6 Perbezaan Antara Bimbingan, Kaunseling Dan Psikoterapi

1.7 Perbezaan di antara kaunseling Individu dengan

kaunseling kelompok.

5 2.0 Perbezaan antara peranan guru bimbingan dan kaunseling

dengan guru biasa di sekolah 30-31

2.1 Objektif utama Guru Bimbingan dan Kaunseling di sekolah

2.2 Perbezaan antara peranan guru bimbingan dan kaunseling

dengan guru biasa di sekolah

6 3.0 Pandangan salah terhadap tugas-tugas guru bimbingan dan 32

kaunseling di sekolah
7 4.0 Huraian mengenai bagaimana guru bimbingan dan kaunseling 32

mengahdapi kes klien yang dirujuk tetapi enggan memberi

kerjasama, bersikap prejudis dan pasif.

8 5.0 Kesimpulan/rumusan 33-34

9 6.0 Refleksi 35

10 7.0 Bibliografi 35-36

11 8.0 Lampiran 37

Anda mungkin juga menyukai