Modul Pengajaran Komponan Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 4 Genre Prosa Tradisional

Tingkatan Masa Tajuk Genre

:4 : 40 minit : Harga Remaja : Prosa Tradisional (Antologi Kasut Kelopak Jantung) 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1: i. Menyatakan makna kata dan maksud frasa atau rangkai kata yang sukar dalam karya dengan meneka berdasarkan konteks atau merujuk kepada kamus.

Fokus Utama :

Fokus Sampingan:

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1: i. Menentukan kata, istilah, frasa, rangkai kata, pepatah, dan pelbagai ragam ayat yang s esuai untuk menyampaikan maklumat. Pada akhir pelajaran, murid dapat: i. ii. Menceritakan semula maksud sajak mengikut rangkap dengan me nggunakan ayat sendiri. Menjelaskan golongan kata, Kata Nama, Kata Kerja, dan Kata Adjektif daripada sajak yang dibaca.

Objektif:

cuka kesangsian. cinta murah. remaja. dan madu ajaran. dan ilmu. harga. Istilah: piala remajamu. mahal. kecewa.Modul Pengajaran Komponan Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 4 Genre Prosa Tradisional Kemahiran Bahasa: Kemahiran lisan Kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur Sistem Bahasa: Tatabahasa Kosa kata : : Morfologi (Golongan kata: Kata Nama. Kemahiran Bernilai Tambah: kemahiran berfikir . Pengisian Kurikulum: Ilmu: Nilai: Moral Kebijaksanaan. dan kecekalan. Kata Kerja. menghargai kehidupan. dan Kata Adjektif) Umum: bersih.

Kemudian guru memberitahu isi pelajaran yang dipelajari pada hari tersebut akan dikaitkan dengan sajak µ Harga Remaja¶. Guru mengarahkan pelajar mencari dan mengelaskan golongan Objektif 2 tercapai KBT : kemahiran berfikir . KBT : Objektif 1 tercapai Kecerdasan Pelbagai i) Firustatik ii) Verbal iii) Linguistik Lampiran 1 : LPG Maksud Sajak Lampiran 2 : Jawapan LPG 2 ( 15 minit ) y y Guru mengedarkan lembaran sajak µHarga Remaja¶ kepada setiap kumpulan. Penilaian Formatif KBT / Catatan BBM : Video i. Induksi Set tercapai Dekon 1 ( 15 minit ) y y y y y Guru memilih seorang pelajar untuk mendeklamasikan sajak di hadapan kelas . Guru meminta beberapa pelajar yang lain melakonkan aksi berdasarkan sajak yang dideklamasikan .Modul Pengajaran Komponan Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 4 Genre Prosa Tradisional Langkah Induksi Set (5 minit) y y y Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru menayangkan video µkeruntuhan akhlak remaja¶ yang sering terpapar di dada -dada akhbar. Guru meminta beberapa orang pelajar secara rawak menceritakan semula maksud sajak rangkap demi rangkap dengan menggunakan ayat sendiri. Guru memberi respons terhadap jawapan pelajar. Guru mengaitkan pandangan pelajar dengan isi pelajaran ya ng akan diajar. Guru meminta pelajar -pelajar yang lain mengisi maklumat dalam Lembaran Pengurusan Grafik yang diberi . Guru bertanya kepada beberapa orang pelajar pandangan mereka tentang video tersebut .

Guru membetulkan jawapan pelajar yang salah . (Kata Nama.y y kata yang terdapat dalam sajak tersebut . Lampiran 3 : Lembaran sajak µHarga Remaja¶ Lampiran 4 : LPG Golongan K ata Pengukuhan dan Penilaian ( 5 minit ) Ikhtibar y Guru menayangkan video muzik µHarga Remaja¶ yang disampaikan oleh Ramli y Guru meminta pelajar membuat rumusan tentang pelajaran hari ini BBM : Video . Guru mengarahkan wakil setiap kumpulan untuk mengisi ruangan golongan kata yang telah disediakan . Kata Kerja dan Kata Adjektif).

Modul Pengajaran Komponan Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 4 Genre Prosa Tradisional Lampiran 1 Rangkap 1 Rangkap 2 Rangkap 3 Rangkap 4 .

Modul Pengajaran Komponan Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 4 Genre Prosa Tradisional Lampiran 2 Lembaran Jawapan Rangkap 2 Rangkap 1 Nilai kehidupan zaman remaja yang tidak dinodai oleh pengaruh atau nilai budaya yang dapat memesongkan akidah seseorang remaja. Keberanian dan keyakinan diri dalam menimba ilmu sangat penting semasa usia remaja. . Rangkap 3 Harga diri seseorang remaja terlalu mahal dan tidak dapat dinilai dengan wang atau perkataan. Penyajak berharap agar golongan muda tidak mensia siakan usia remaja dengan cinta atau godaan duniawi yang belum pasti. Rangkap 4 Nilai kehidupan seseorang remaja amat bernilai dan memerlukan ilmu yang berguna untuk meneruskan kehidupan yang lebih sempurna atau hala tuju masingmasing.

pendirian keberanian dan ilmu. . Dewan Bahasa dan Pustaka Adakah cuka kesangsian dari cinta murah atau madu ajaran dari ilmu susah? Penuhilah remajamu dengan ketentuan tuju. 1955.Modul Pengajaran Komponan Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 4 Genre Prosa Tradisional Lampiran 3 Teks Sajak Harga Remaja Harga Remaja Berapakah sebenarnya harga remaja yang bersih dari gelodak kecewa bagai kehijauan daun bagai kesedaran pohon di pinggir perjalanan ini Remaja amat mahal sesungguhnya Dengan apakah akan kau penuhi piala remajamu tiada terbelit oleh perjanjian harga remaja adalah Rahman Shaari Langit di Tangan .

Modul Pengajaran Komponan Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 4 Genre Prosa Tradisional Lampiran 4 Golongan Kata Kata Nama Harga Remaja Kehijauan Madu Perjalanan Pohon Piala Cinta Ilmu Cuka Perjanjian pendirian Perjalanan Pinggir Kesedaran Ketentuan Kata Kerja Penuhi Terbeli Penuhi Kata Adjektif Bersih Kecewa Murah Mahal Susah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times