Anda di halaman 1dari 8

Modul Pengajaran

Komponan Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 4


Genre Prosa Tradisional

Tingkatan :4

Masa : 40 minit

Tajuk : Harga Remaja

Genre : Prosa Tradisional (Antologi Kasut Kelopak Jantung)

Fokus Utama : 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1:

i. Menyatakan makna kata dan maksud frasa atau rangkai kata yang sukar dalam karya dengan meneka
berdasarkan konteks atau merujuk kepada kamus.

Fokus Sampingan: 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan
maklumat secara tersusun dan kohesif.

Aras 1:

i. Menentukan kata, istilah, frasa, rangkai kata, pepatah, dan pelbagai ragam ayat yang s esuai untuk
menyampaikan maklumat.

Objektif: Pada akhir pelajaran, murid dapat:

i. Menceritakan semula maksud sajak mengikut rangkap dengan me nggunakan ayat sendiri.
ii. Menjelaskan golongan kata, Kata Nama, Kata Kerja, dan Kata Adjektif daripada sajak yang dibaca.

c
c
c
Modul Pengajaran
Komponan Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 4
Genre Prosa Tradisional

Kemahiran Bahasa: Kemahiran lisan

Kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur

Sistem Bahasa:

Tatabahasa : Morfologi (Golongan kata: Kata Nama, Kata Kerja, dan Kata Adjektif)

Kosa kata : Umum: bersih, remaja, kecewa, mahal, harga, dan ilmu.

Istilah: piala remajamu, cuka kesangsian, cinta murah, dan madu ajaran.

Pengisian Kurikulum:

Ilmu: Moral

Nilai: Kebijaksanaan, menghargai kehidupan, dan kecekalan.

Kemahiran Bernilai Tambah: kemahiran berfikir

c
c
c
Modul Pengajaran
Komponan Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 4
Genre Prosa Tradisional

Langkah Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian Formatif KBT / Catatan

Induksi Set @ Guru menayangkan video µkeruntuhan akhlak remaja¶ yang sering BBM :
(5 minit) terpapar di dada -dada akhbar. i. Video
@ Guru bertanya kepada beberapa orang pelajar pandangan mereka Induksi Set tercapai
tentang video tersebut .
@ Guru mengaitkan pandangan pelajar dengan isi pelajaran ya ng
akan diajar. Kemudian guru memberitahu isi pelajaran yang
dipelajari pada hari tersebut akan dikaitkan dengan sajak µ Harga
Remaja¶.

Dekon
1
( 15 minit ) @ Guru memilih seorang pelajar untuk mendeklamasikan sajak di KBT :
hadapan kelas . Objektif 1 tercapai
@ Guru meminta beberapa pelajar yang lain melakonkan aksi Kecerdasan Pelbagai
berdasarkan sajak yang dideklamasikan . i) Firustatik
@ Guru meminta pelajar -pelajar yang lain mengisi maklumat dalam ii) Verbal
Lembaran Pengurusan Grafik yang diberi . iii) Linguistik
@ Guru meminta beberapa orang pelajar secara rawak menceritakan
semula maksud sajak rangkap demi rangkap dengan menggunakan Lampiran 1 :
ayat sendiri. LPG Maksud Sajak
@ Guru memberi respons terhadap jawapan pelajar. Lampiran 2 :
Jawapan LPG

2 @ Guru mengedarkan lembaran sajak µHarga Remaja¶ kepada setiap Objektif 2 tercapai KBT :
( 15 minit ) kumpulan. kemahiran berfikir
@ Guru mengarahkan pelajar mencari dan mengelaskan golongan
c
c
c
kata yang terdapat dalam sajak tersebut . (Kata Nama, Kata Kerja Lampiran 3 :
dan Kata Adjektif). Lembaran sajak µHarga
@ Guru mengarahkan wakil setiap kumpulan untuk mengisi ruangan Remaja¶
golongan kata yang telah disediakan . Lampiran 4 :
@ Guru membetulkan jawapan pelajar yang salah . LPG Golongan K ata

Pengukuhan Ikhtibar BBM :


dan Penilaian @ Guru menayangkan video muzik µHarga Remaja¶ yang disampaikan Video
( 5 minit ) oleh Ramli
@ Guru meminta pelajar membuat rumusan tentang pelajaran hari ini

c
c
c
Modul Pengajaran
Komponan Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 4
Genre Prosa Tradisional

Lampiran 1

cc cc

cc c c

c
c
c
Modul Pengajaran
Komponan Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 4
Genre Prosa Tradisional

Lampiran 2
Lembaran Jawapan

c
c
cc
cc
c c cc c c 
 c cc cc c  cc c c c c cc c  c
 cc c cc cc cc c
 c c c

c
c
c c
cc
 c c c cc  c c

 c c c c cc c cc
 c cc cc c
c  c ccc c c
 cc c cccc 
c c c c c cc c
 c
c c c

c
c
c
Modul Pengajaran
Komponan Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 4
Genre Prosa Tradisional

Lampiran 3

Teks Sajak Harga Remaja

Harga Remaja

Berapakah sebenarnya harga remaja Adakah cuka kesangsian pendirian

yang bersih dari cinta murah keberanian dan ilmu.

dari gelodak kecewa atau madu ajaran

bagai kehijauan daun dari ilmu susah? Penuhilah remajamu

bagai kesedaran pohon dengan ketentuan tuju.

di pinggir perjalanan ini Remaja amat mahal

sesungguhnya Rahman Shaari


ã  , 1955.
Dengan apakah akan kau penuhi tiada terbelit oleh perjanjian Dewan Bahasa dan Pustaka

piala remajamu harga remaja adalah

c
c
c
Modul Pengajaran
Komponan Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 4
Genre Prosa Tradisional

Lampiran 4

Golongan Kata

Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif


Harga Penuhi Bersih
Remaja Terbeli Kecewa
Kehijauan Penuhi Murah
Madu Mahal
Perjalanan Susah
Pohon
Piala
Cinta
Ilmu
Cuka
Perjanjian
pendirian
Perjalanan
Pinggir
Kesedaran
Ketentuan

c
c
c