Anda di halaman 1dari 7

NUR HABIBAH BT YUSUF (A30105200007)

TUGASAN (60%)
SEMESTER JANUARI 2021

KOD SUBJEK : ESS 221

TAJUK SUBJEK : School and Society

PERINGKAT : IJAZAH SARJANA MUDA

NAMA PELAJAR : NUR HABIBAH BT YUSUF

NOMBOR MATRIK : A3010200007

:
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
(PENGAJIAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH
RENDAH DENGAN KEPUJIAN)
:
FASILITATOR Noor Akhmarisha Saari
AKADEMIK
noor.akhmarisha@aeu.edu.my

03-5022 3436
:
PUSAT FULLY ONLINE
PEMBELAJARAN

ARAHAN KEPADA PELAJAR

1) Jawab semua soalan.

2) Plagiat adalah dilarang sama sekali. Pelajar yang dibuktikan melakukan


plagiat akan diambil tindakan.

School and Society (ESS 221)


1
NUR HABIBAH BT YUSUF (A30105200007)

3) Tugasan ini membawa 60% dari jumlah keseluruhan markah gred akhir.

4) Tugasan ini mesti dihantar SEBELUM atau PADA 29 MAC 2021.

Isi Kandungan

Bil Tajuk Mukasurat

1.0 Penghargaan : Sekapur Sirih

2.0 2.1Bahagian A: (15%) – 4 mukasurat

MOBILITI SOSIAL DALAM KALANGAN


KOMUNITI PESISIR PANTAI: KAJIAN
KES DI KUALA TERENGGANU

dan ringkaskan kepada 4 halaman. Anda


menentukan format.
3.0 3.1 Bahagian B : (20%) – 6 mukasurat

Tulis satu esei bertajuk: “Apakah Mobiliti Sosial


and Sejauh Manakah Pendidikan Memudahkan
Mobiliti Sosial?”

Gunakan format berikut:

• 4 halaman - Bincangkan apakah mobiliti sosial,


jenis mobiliti sosial and sejuah manakah

pendidikan memudahkan mobiliti sosial.

• Berikan contoh

• Jangan meniru daripada bahan pembelajaran

• 2 halaman - Berikan pendapat anda dan komen

4.0 4.1 Bahagian C: (25%)

School and Society (ESS 221)


2
NUR HABIBAH BT YUSUF (A30105200007)

Dengan menggunakan diri anda sebagai subjek,


tulis satu esei pendek yang menjelaskan

bagaimana sikap, kepercayaan, nilai, pemikiran


dan tingkah laku anda telah disosialisasi oleh

sekolah yang anda hadiri. • Esei ini memerlukan


anda mengingat kembali dan mereflek
pengalaman anda di sekolah

rendah dan menengah.

• Ambil kira kedua-dua kurikulum formal dan


kurikulum tersembunyi. • Berikan contoh-contoh
spesifik. [seperti mendiri apabila Negara Ku
dimainkan,

menghormati pandangan orang lain].

• Anda menentukan bilangan contoh. • Anda


TIDAK PERLU membuat rujukan.

4.0 Rumusan

5.0 Rujukan

1.0 PENGHARGAAN

Seuntai kata untuk dirasa, sekalung kasih berjuta penghargaan. Bersyukur


kehadrat Allah S.W.T kerana limpah izin dan kurnianya, akhirnya dapat juga
saya menyempurnakan tugasan bagi subjek (MPU3412). Sepanjang menjalankan
projek ini, saya telah memperoleh pelbagai pengalaman yang sangat bermakna
dalam kehidupan seharian sebagai seorang mahasiswa samada pahit mahupun
manis. Pengalaman yang saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan ini
mungkin hanya akan datang sekali sahaja dalam kehidupan saya.

School and Society (ESS 221)


3
NUR HABIBAH BT YUSUF (A30105200007)

Justeru, saya juga telah memperolehi pelbagai maklumat dan


pengetahuan dengan lebih terperinci lagi berkaitan tugasan ini. Di kesempatan
ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang
terlibat sepanjang menjayakan tugasan ini. Terutamanya kepada pensyarah saya
iaitu, Puan Noor Akhmarisha Saari kerana beliau telah banyak memberikan
tunjuk ajar kepada saya sepanjang menjalankan projek ini. Tunjuk ajar beliau
amat membantu saya dalam usaha menyempurnakan tugasan yang telah
diamanahkan ini.
Oleh itu, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli
keluarga saya yang telah banyak memberi sokongan moral dan bantuan
kewangan bagi menyelesaikan tugasan ini. Selain itu, saya turut berterima kasih
kepada rakan-rakan mahasiswa kerana telah banyak menghulurkan bantuan dan
kerjasama serta cetusan idea bagi merealisasikan usaha dalam menyempurnakan
tugasan ini dengan jayanya.

Bantuan rakan-rakan mahasiswa dari segi informasi terkini mengenai projek ini
amat saya hargai. Budi rakan-rakan mahasiswa yang sanggup meluangkan masa
untuk memberikan saya maklumat terkini tidak akan dilupakan. Ucapan ini juga
ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung dan tidak
langsung dalam menjayakan tugasan ini. Segala bantuan yang telah dihulurkan
amatlah saya hargai kerana tanpa bantuan dan sokongan daripada semua pihak,
tugasan ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Tidak dilupakan ucapan ribuan terima kasih diucapkan kepada Tuan Hj.
Fadzlan Shahidi Bin Ghazali , Tuan Pengetua Sekolah Menengah Agama Shamsul
Maarif Al-Wataniah, Tanjung Piandang, Perak atas kesudian memberi kebenaran
untuk saya melanjutkan pelajaran peringkat Ijazah Sarjana Muda di Asia e Universiti
sebagai syarat untuk memenuhi hasrat Bahagian Pendidikan Islam (BPI) untuk
melahirkan guru-guru bersiswazah agar dapat berdaya saing di peringkat global.
Akhir kata, saya ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan
dalam pembentangan tugasan School and Society”.

2.0 Bahagian A: (15%) – 4 mukasurat

School and Society (ESS 221)


4
NUR HABIBAH BT YUSUF (A30105200007)

2.1 .MOBILITI SOSIAL DALAM KALANGAN KOMUNITI PESISIR


PANTAI: KAJIAN KES DI KUALA TERENGGANU
dan ringkaskan kepada 4 halaman. Anda menentukan format.
Secara keseluruhannya, petunjuk utama yang membawa kepada mobiliti dalam
masyarakat Iban luar bandar boleh dibahagikan kepada empat jenis yang utama iaitu
faktor :-
2.1.1 pendapatan,
sosial yang berlaku akibat daripada faktor pendapatan merujuk kepada perubahan
taraf hidup
hasil daripada peningkatan dalam pendapatan atau pencapaian tanpa mengubah
atau menukar
status seseorang secara tiba-tiba tetapi menampakkan ada peningkatan dalam
kehidupan.
Contohnya dari segi pemilikan harta yang bersifat material atau kebendaan.
2.1.2 perkahwinan, .
segi perkahwinan pula adalah berasaskan kepada perubahan status sosial hasil
daripada
perkahwinan dengan etnik lain yang berada di luar kawasan kampung yang
mempunyai
kedudukan atau taraf hidup yang lebih baik
Perkahwinan
mereka dengan etnik Cina dan etnik yang lain mempunyai taraf hidup yang lebih
baik telah
sedikit sebanyak membantu mereka keluar daripada kemiskinan”. M
2.1.3 perubahan tempat tinggal
Manakala perubahan
tempat tinggal pula adalah merujuk kepada perubahan yang berlaku terhadap
rumah kediaman
mereka yang sebelum ini agak ringkas tetapi apabila ada peningkatan dalam taraf
hidup maka
rumah kediaman mereka ini telah bertukar menjadi rumah besar yang baru dan
cantik. Akhir
sekali ialah perubahan tingkah laku yang merujuk kepada penampilan, imej, cara
berpakaian,

School and Society (ESS 221)


5
NUR HABIBAH BT YUSUF (A30105200007)

penggunaan Bahasa Inggeris dalam percakapan dan cara membawa diri.

2.1.4 perubahan tingkah laku. Mobiliti


Keadaan ini berlaku
hasil daripada peranan pendidikan yang telah membantu menghasilkan tiga jenis
mobiliti
sosial yang berlaku dalam masyarakat Iban luar bandar. Keempat-empat jenis
mobiliti sosial
tersebut ialah mobiliti sosial mendatar, mobiliti sosial menegak, mobiliti sosial
intragenerasi
dan akhir sekali mobiliti sosial antaragenerasi. Mobiliti sosial mendatar merujuk
kepada
pergerakan seseorang dari satu kedudukan sosial kepada yang lain dalam status
yang sama
dan perubahan dari segi kelasnya, prestij dan hieraki yang sama. Manakala,
mobiliti sosial
menegak adalah merupakan pergerakan seseorang dari satu kedudukan sosial
kepada yang
lain dalam status yang berbeza. Pendek kata dalam mobiliti sosial jenis ini akan
berlaku
perubahan dalam kedudukan status seseorang itu dari segi kelas, prestij dan
hieraki.
Seterusnya, mobiliti sosial intragenerasi pula berkaitan dengan mobiliti yang
dialami oleh
seseorang dalam satu generasi dan yang terakhir ialah mobiliti sosial
antaragenerasi. Mobiliti
sosial jenis ini berkait dengan mobiliti yang melibatkan dua generasi.
KESIMPULAN
Terdapat empat kesimpulan yang boleh diperolehi dalam kajian ini. Kesimpulan
yang pertama
3.0 Bahagian B : (20%) – 6 mukasurat
3.1 Tulis satu esei bertajuk: “Apakah Mobiliti Sosial and Sejauh Manakah
Pendidikan Memudahkan Mobiliti Sosial?”
Gunakan format berikut:

School and Society (ESS 221)


6
NUR HABIBAH BT YUSUF (A30105200007)

• 4 halaman - Bincangkan apakah mobiliti sosial, jenis mobiliti sosial and sejuah
manakah
pendidikan memudahkan mobiliti sosial.
• Berikan contoh
• Jangan meniru daripada bahan pembelajaran
• 2 halaman - Berikan pendapat anda dan komen
4.0 Bahagian C: (25%)
4.1 Dengan menggunakan diri anda sebagai subjek, tulis satu esei pendek yang
menjelaskan
bagaimana sikap, kepercayaan, nilai, pemikiran dan tingkah laku anda telah
disosialisasi oleh
sekolah yang anda hadiri. • Esei ini memerlukan anda mengingat kembali dan
mereflek pengalaman anda di sekolah
rendah dan menengah.
• Ambil kira kedua-dua kurikulum formal dan kurikulum tersembunyi. • Berikan
contoh-contoh spesifik. [seperti mendiri apabila Negara Ku dimainkan,
menghormati pandangan orang lain].
• Anda menentukan bilangan contoh. • Anda TIDAK PERLU membuat rujukan.

School and Society (ESS 221)


7