Anda di halaman 1dari 20

BAHAGIAN A ( 15 markah )

Jawab semua soalan

1. Apakah bentuk penjanaan idea reka bentuk dalam rajah 1 dibawah ini?

Rajah 1
A. Menukar saiz objek
B. Menterbalikkan kedudukan
C. Menterbalikkan fungsi sesuatu alatan
D. Meniru apa saja yang terdapat di persekitaran

2. Rajah 2 yang berikut menunjukkan pistol perekat panas.

Rajah 2

Pernyataan manakah yang tidak benar mengenai alatan di atas?


A. Menggunakan bekalan elektrik untuk beroperasi
B. Rod perekat panas akan mencair di bahagian muncung
C. Menggunakan kayu sebagai bahan yang sesuai untuk mencantum
D. Menggunakan kadbod atau plastik sebagai bahan yang sesuai untuk mencantum

1
3. Apakah teknik pembinaan objek yang ditunjukkan dalam rajah 3 di bawah ini?

Rajah 3
A. Pembenaman
B. Pembuangan
C. Penyatuan
D. Peleraian

4. Pernyataan di bawah mewakili huruf SMART yang berikut.

Kesesuaian dengan kehendak pengguna dan dianalisis sama ada kehendak


mereka mencapai tujuan projek.

A. S
B. M
C. R
D. T

5. Penilaian hasil mock-up atau model merupakan kaedah yang digunakan untuk…
A. Merancang pengurusan produk
B. Menetapkan harga sesuatu produk
C. Mengukur tahap keberkesanan produk
D. Mengenal pasti bahan dan alatan yang sesuai

2
6. Rajah 4 di bawah berkaitan dengan hubung kait sesuatu produk dan objeknya.

Rajah 4
Apakah hubung kait antara produk dengan objek dari fungsinya?
A. Kerusi memegang manusia
B. Kerusi melindungi manusia
C. Kerusi menampung manusia
D. Kerusi menempatkan manusia

7. Gambar rajah 5 menunjukkan beberapa jenis reka bentuk fesyen

Rajah 5

Yang manakah aksesori?


A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

3
8. Soalan berdasarkan pernyataan di bawah.

Sistem fertigasi tidak menggunakan tanah dan menggantikan dengan bahan X

Apakah bahan X tersebut?


A. Air
B. Baja
C. Cocopeat
D. Habuk kayu

9. Rajah 6 di bawah ini menunjukkan satu masalah. Apakah X ?

Rajah 6
A. Lantai
B. Memegang
C. Kaki kerusi
D. Kelembapan

10. Rajah 7 di bawah ini menunjukkan suatu model.

Rajah 7

Apakah alatan yang digunakan untuk menghasilkan model di atas?


A. Pen 3D
B. Pensel 3D
C. Pencetak 3D
D. Plaster of paris

4
11. Rajah 8 di bawah ini menunjukkan satu komponen mekanikal. Apakah fungsi
komponen tersebut?

Rajah 8
A. Sebagai penghubung sesuatu komponen
B. Memegang dan mencengkam mata gerudi
C. Memudahkan mengangkat beban yang berat
D. Pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear

12. Rajah 9 di bawah ini menunjukkan sebuah litar.

Rajah 9

Apakah nilai rintangan Bagi litar tersebut?


A. 1.8 Ω B. 5 Ω
C. 6 Ω D. 12 Ω

13. Simbol di bawah ini menunjukkan satu peranti yang terdapat pada binaan papan litar
elektronik mikropengawal. Apakah fungsi peranti tersebut?

Rajah 10
A. Mengehadkan arus elektik
B. Membekalkan bekalan kuasa
C. Menyimpan dan membuang cas elektrik
D. Memutus dan menyambung litar set semula

5
14. Rajah 11 di bawah ini menunjukkan satu sistem akuaponik. Apakah jenis sistem
tersebut?

Rajah 11
A. NFT
B. Raft
C. Hidroton
D. Ebb & Flow

15. Maklumat berikut adalah jenis-jenis pisau yang digunakan dalam menghasilkan reka
bentuk makanan.

 Pisau Pengupas
 Pisau Bergigi
 Pisau Penyisih

Peralatan di atas tergolong dalam


A. Alatan mengukir
B. Alatan menghias
C. Alatan memotong
D. Alatan membentuk

Sila tulis jawapan di dalam kotak yang disediakan.

1 B 6 A 11 C
2 C 7 D 12 B
3 B 8 C 13 C
4 C 9 D 14 A
5 C 10 A 15 C

6
BAHAGIAN B ( 55 markah )
Jawab semua soalan

1. Maklumat yang berikut mengenai kriteria reka bentuk yang baik.

A Kecendurungan inovesi
B Ergonomik
C Keaslian reka bentuk
D Kekuatan kualiti dan kebolehpasaran
E Kreativiti

Nyatakan kriteria bagi pernyataan di atas dengan menulis A, B, C dan D atau E

Produk yang tidak meniru produk sedia ada, mempunyai unsur


c
simbolik, emosi dan estetika

Produk yang bertahan dan berkualiti serta mudah memasuki D


pasaran

Produk yang memberikan keselesaan kepada pengguna seperti B


mengelakkan sakit pinggang
( 3 markah )

2. Soalan berdasarkan situasi di bawah mengenai idea reka bentuk untuk menyelesaikan
masalah.

Rajah 12
Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( x ) pada pernyataan yang salah berdasarkan
situasi tersebut.
a. Uji Kaji /

b. Pembelian produk X
c. Pengalaman orang lain /
( 3 markah )

7
3. Gambar rajah 13 menunjukkan sebuah bongkah.

Rajah 13
Nyatakan kedudukan pandangan bongkah berdasarkan gambar rajah yang diberi dalam ruang
yang disediakan.

Pandangan atas Pandangan sisi Pandangan hadapan

A.pandangan sisi B.pandangan atas C.pandangan hadapan

( 3 markah )

4. Nyatakan jenis-jenis bentuk badan yang berikut

Rajah 14

A.bentuk tiga segi B.bentuk segi empat C.bentuk jam pasir

( 3 markah )

8
5. Yang berikut jenis - jenis lakaran.

A Lakaran persembahan
B Lakaran contengan
C Lakaran penerokaan
D Lakaran teknikal
Nyatakan maklumat di bawah berdasarkan pernyataan yang diberi dengan menulis A, B, C,
atau D dalam ruang yang disediakan.

i. Lakaran yang tidak kemas dan tidak tersusun B

ii. Lakaran yang menggambarkan perincian seperti ceraian,


D
keratan rentas dan pelbagai sudut.

iii. Lakaran yang membantu pelanggan memahami konsep A


rekaan yang lain disampaikan
( 3 markah )

6. Tulis jawapan yang betul berdasarkan pilihan di bawah ini.

Skop Kerja Skop Projek

a. Kepimpinan dan pengurusan terhadap masa, bahan, SKOP PROJEK


maklumat, ruang dan ahli kumpulan.

SKOP KERJA
b. Terdiri daripada skop produk dan skop projek.
(2 markah )

7. Yang berikut adalah antara produk reka bentuk dan teknologi.

masakan lukisan persuratan pengiklanan

Nyatakan dua produk yang mewakili produk konkrit dalam bidang seni.

a. masakan

b. lukisan
( 2 markah )

9
8. Yang berikut adalah langkah-langkah menyediakan jadual kerja dalam perancangan
projek.

A Menganggarkan tempoh masa untuk aktiviti


B Menganggarkan sumber yang diperlukan untuk aktiviti
C Menyusun aktiviti mengikut keperluan
D Membangunkan jadual
E Menganggarkan kos dan menyediakan bajet
Susunkan langkah- langkah mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D,
dan E dalam ruang yang disediakan.

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5


C B A D E

( 3 markah )

9. Susun mengikut urutan yang betul pengaturcaraan diod pemancar cahaya berkelip
selang satu saat secara berterusan dengan menulis 1, 3 dan 4 pada petak yang
disediakan. Langkah 2 diberi

Dout 1 = Off 3

Goto =1 5

Timer = 1 sec 2

Timer = 1 sec 4

Dout 1 =On 1

( 3 markah )

10
10. Rajah 15 di bawah menunjukkan contoh reka bentuk akuaponik.

Rajah 15
Tandakan ( / ) bagi dua pernyataan tentang reka bentuk sistem akuaponik ini yang betul.
a. Hasil tanaman yang lebih cepat
/
b. Akar tumbuhan boleh menyerap nutrien organik di dalam
air secara terus /
c. Menggunakan media tanaman seperti hidroton.
d. Ikan dan tanaman diletakkan secara berasingan.

( 2 markah )
11. Rajah 16 di bawah menunjukkan sejenis litar.

Rajah 16
Padankan bahagian yang berlabel A, B, C dan D dengan elemen sistem elektrik yang
betul dengan menulis A, B, C dan D pada petak yang disediakan.

Beban C

Kawalan D

Medium B

sumber A ( 3 markah )

12. Rajah 17 di bawah menunjukkan proses electroplating pada sebatang sudu logam.

11
Rajah 17
Padankan bahagian yang berlabel A dan B dengan bahan yang betul dengan menulis
A atau B pada petak yang disediakan.

Larutan kuprum sulfat B

Logam kuprum A

Larutan ammonia

Keluli lembut ( 2 markah )

13. Tandakan ( / ) bagi sambungan litar siri yang betul dan ( X ) bagi yang salah pada
petak yang disediakan.

Rajah 18

/ X /

( 3 markah )

14. A, B dan C menunjukkan beberapa jenis gambar

12
Rajah 19
Padankan peralatan di bawah dengan penggunaan gear yang betul dengan menulis A,
B atau C pada ruang yang disediakan

C A

( 2 markah )

15. Tandakan ( / ) bagi empat faktor yang mempengaruhi reka bentuk makanan.

Permintaan / Keperluan
Sosial / Cara hidup /

Umur Tempat /

( 3 markah )

16. Tentukan bahagian pada sistem tuil yang berikut dengan menulis A, B dan C di ruang
yang disediakan.

A Fulkrum

13
B Beban
C Daya

A
C

Rajah 20
( 3 markah )

17. A, B dan C adalah istilah dalam reka bentuk makanan.

A Makanan
B Reka bentuk
C Reka bentuk makanan

Padankan maksud berikut dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

a. Aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk


C
makanan yang melibatkan inovasi dan kreativiti.

b. Bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejal atau cecair B

c. Pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk A


menghasilkan sesuatu produk

( 3 markah )

18. Rajah 21 di bawah menunjukkan sejenis suis.

14
Rajah 21
Padankan bahagian yang berlabel dengan elemen sistem elektrik yang betul dengan
menulis A, B dan C pada petak disediakan.

a. COM A

b. NC C

c. NO B
( 3 markah )

19. Padankan kaedah pembuatan dengan huraian yang tepat dengan menulis A, B dan C
pada ruang yang disediakan.

A Tuangan
B Sambungan
C Pembentukan

Mengubah bentuk menjadi bentuk yang lain C


Melalui proses peleburan dan dicurah ke dalam acuan A
Cantuman komponen atau bahagian B

( 3 markah )

20. Rajah 22 di bawah menunjukkan dua jenis peralatan yang digunakan dalam proses
pembuatan

15
Rajah A Rajah B

Berdasarkan rajah di atas,


a. Nyatakan fungsi penggunaan kedua-dua alatan tersebut.

Mencantumkan bahagian- bahagian projek


( 1 markah )

b. Nyatakan jenis kaedah pembuatan yang menggunakan alatan Rajah A dan Rajah B
itu.
Rajah A: kaedah konvensional

Rajah B: kaedah moden


( 2 markah )

Bahagian C ( 30 markah )
Jawab semua soalan

16
1. Sekolah anda mengadakan pertandingan reka bentuk makanan sempena minggu
kokurikulum. Anda memilih untuk menghasilkan reka bentuk makanan.

Berdasarkan pernyataan di atas,

a. Apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk makanan?

Reka bentuk makanan adalah aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk makanan
yang melibatkan inovasi dan kreativiti.

(2 markah )

b. Berikan 2 jenis alatan membentuk dan mengukir

 Pisau ukir, Parisian Scoop

 Pisau turning, Penerap ( cutter)

( 2 markah )

c. Lakarkan reka bentuk makanan yang anda hasilkan itu.

( 6 markah )

2. Rajah 23 di bawah menunjukkan sebuah reka bentuk kerusi yang menggunakan


prinsip inventif.

17
a. Namakan jenis prinsip inventif yang terdapat pada produk di atas?

Kedinamikan ( Dynamization ) ( 2 markah )

b. Huraikan secara ringkas prinsip inventif yang di nyatakan pada jawapan 2(a)

i. Memecahkan satu objek kepada bahagian kecil yang boleh bergerak

ii. Mengubah sesuatu bahagian objek daripada tidak bergerak kepada bahagian yang
bergerak ( 4 markah )

c. Berdasarkan jawapan pada 2(b), namakan kaedah penyelesaian masalah inventif yang
digunakan sehingga dapat menghasilkan reka bentuk kerusi dalam rajah diatas.

Kaedah pemisahan masa ( 2 markah )

d. Nyatakan dua kaedah penyelesaian masalah inventif iaitu kaedah pemisahan masa
yang anda tahu selain yang dinyatakan pada jawapan 2(a).

i. Tindakan awal, tindakan keterlaluan, pengembangan terma


ii. Tindakan berkala, pembuangan dan pemulihan, tindakan berterusan yang berfaedah

( 2 markah )

3. Gambar rajah 24 menunjukkan lakaran teknik penyusunan reka bentuk sistem


fertigasi. Soalan berdasarkan gambar rajah.

18
Lakaran A Lakaran B

a. Apakah jenis lakaran teknik penyusunan sistem fertigasi diatas ?


i. Lakaran A : Teknik penyusunan jejari
ii. Lakaran B : Teknik penyusunan Gegelang

( 2 markah )

b. Bandingkan teknik penyusunan bagi lakaran A dan B

Lakaran A Lakaran B

Ringkas dan mudah dipasang Kompleks dan mengambil masa yang lama untuk
dipasang

Aliran air akan terjejas apabila terdapat bekas Aliran air akan mengalir apabila terdapat bekas
tanaman yang ditanggalkan tanaman yang ditanggalkan

( 4 markah )

c. Rajah 25 di bawah menunjukkan suatu lakaran dengan reka bentuk sistem fertigasi

19
Alat pengatur masa

Siku 90
Poli beg

Tangki Nutrien

Set penitis

Pam air

( 6 markah )

Berdasarkan Rajah di atas:

a. Labelkan lakaran dengan komponen.

Disediakan oleh: Disemak oleh:

_________________________ _______________________________

( Pn.Rajeswari Rajundran) ( Pn. Nurul Asyikin binti Adnan )

Guru RBT Ketua Panitia RBT

Disemak Oleh: Disahkan Oleh:

________________________ ___________________________

( Pn.Nurisma binti Ismail) ( Pn.Wan Norma binti Wan Pi )

GKMP Teknik dan Vokasional Pengetua SMK Taman Seraya

20

Anda mungkin juga menyukai