Anda di halaman 1dari 3

1. Berikan salah satu kemahiran yang diperlukan dalam pemikiran komputasional.

________________________________________________________________.

2. Lengkapkan proses pemikiran komputasional berikut:

Sediakan satu model


penyelesaian
masalah

3. Tandakan () bagi aspek penting dan (x) bagi aspek tidak penting dalam penjagaan
alam sekitar.

Amalan kitar semula dalam lapisan masyarakat.

Mengadakan kempen “Cintai Sungai Kita”.


Penebangan pokok terus berleluasa.

4. Namakan empat jenis teknik yang terdapat dalam pemikiran komputasional berdasarkan
penerangan yang diberikan.

Teknik dalam Pemikiran Penerangan


Komputasional
Persamaan-persamaan yang terdapat beberapa masalah
atau dalam masalah yang sama.

Membina model berdasarkan corak-corak yang telah


dikenalpasti daripada beberapa masalah serupa.

Pemecahan suatu masalah atau sistem yang kompleks


kepada bahagian-bahagian kecil bagi memudahkan
pemahaman dan penyelesaian.
Mengutamakan perkara-perkara penting dalam sesuatu
masalah dan meninggalkan perkara-perkara yang
kurang penting.

2
5. Anda telah diminta oleh guru untuk menentukan peserta perkhemahan ditetapkan di
khemah tertentu. Terdapat enam kelas yang mengambil bahagian seperti dalam jadual.
Peserta akan ditempatkan di tiga buah khemah. Setiap khemah dimuatkan dalam
sembilan peserta. Setiap kelas mestilah ditempatkan di khemah yang sama.
Lengkapkan rajah di bawah.
Kelas 1A 1B 1C 1D 1E 1F
Jumlah Peserta 6 4 5 7 3 2

Khemah 1 Khemah 2 Khemah 3

Khemah 1 Khemah 2 Khemah 3


i) Kelas : _____ i) Kelas : _____ i) Kelas : _____
Bilangan : _____ Bilangan : _____ Bilangan : _____

ii) Kelas : _____ ii) Kelas : _____ ii) Kelas : _____


Bilangan : _____ Bilangan : _____ Bilangan : _____

6. Lengkapan jawapan diruangan yang disediakan.


(a) Sistem nombor perduaan menggunakan dua digit iaitu ___________ untuk
mewakili data.
(b) Jadual di bawah menunjukkan susuan tiga mentol pada nilai tempat nombor
perduaan. Berikan nilai dalam perpuluhan untuk setiap baris.
Nilai dalam
Nilai tempat nombor perduaan
perpuluhan
23 22 21 20

___________

___________

3
7. Tukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan
Contoh: 1310
a) 3410
2 13 baki 1
2 6 baki 0 b) 5710
2 3 baki 1
2 1 baki 1 c) 6210
0
d) 11510
= 11012
e) 25210

8. Tukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan


Contoh: 1012
a) 11002
1 0 1
X 22 21 20 b) 11012
4 2 1
4 0 1 c) 111012

=4+1 d) 10101012
=510
e) 111010102

9. Penambahan nombor perduaan


Contoh: 1012 + 1112
a) 11002 + 11012
1 1 1
1 0 1 b) 11012 + 10012
+ 1 1 1
c) 111012 + 101012
1 1 0 0
d) 101010112 + 110101012

e) 101011012 + 101010102

10. Penolakan nombor perduaan


Contoh: 1012 - 112
a) 11112 - 10012
0 10
1 0 1 b) 11012 - 1012
- 1 1
c) 111012 - 101012
1 0
d) 111110112 - 110101012

e) 111111112 - 101010102

Anda mungkin juga menyukai