Anda di halaman 1dari 6

BERITA ACARA

SERAH TERIMA JABATAN


BENDAHARA MADRASAH ALIYAH NURUR RAHMAH

Pada hari ini, Minggu tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh di Madrasah Aliyah Nurur
Rahmah Batu Jaran Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Yayasan Nomor : 007/YPS.NR/I.12/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020

Telah terjadi serah terima jabatan antara :

1. Nama : NOUVIL LIUSMAN MA’RUF, SH, MH


NIP : -
Tetala : Sumenep, 05 Maret 1990
Jabatan : Kepala Madrasah Lama MA. Nurur Rahmah
Selanjutnya disebut Pihak ke I (Pertama)
2. Nama : SALAMET READY, M.Pd.I
NIP : -
Tetala : Sumenep, 23 Juli 1980
Jabatan : Kepala Madrasah Baru MA. Nurur Rahmah
Selanjutnya disebut Pihak ke II (Kedua)

Pihak I menyerahkan segala tanggungjawab dan kewenangannya kepada pihak II, dan Pihak II menerima
penyerahan dari pihak I dengan lampiran-lampiran tersebut di bawah ini dan terlampir sebagai berikut :

a. Lampiran I memuat tentang keadaan guru


b. Lampiran II memuat tentang kesiswaan
c. Lampiran III memuat tentang ruangan
d. Lampiran IV memuat tentang laporan keuangan

Berita Acara serah terima jabatan ini dibuat rangkap 4 (empat) diperuntukan :
Satu bendel untuk pihak I
Satu bendel untuk pihak II
Satu bendel untuk Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial NururRahmah
Satu bendel untuk arsip madrasah

Dengan catatan segala sesuatu yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal serah terima ini, masih
menjadi tanggungjawab Pihak I, berita acara serah terima ini di tandatangani bersama dan kami buat sebenar-
benarnya dengan mengingat sumpah jabatan untuk dipergunakan seperlunya.

Pragaan, 12 Juli 2020

Yang menerima, Yang menyerahkan,

MISADI, M.Pd.I NOUVIL LIUSMAN MA’RUF, SH. MH.


NIP. NIP.

Mengetahui,
Ketua Yayasan Pendidikan
Dan Sosial Nurur Rahmah

NOR HAYATI, S.Ag


NIP. …………………
SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL NURUR RAHMAH
Nomor : 007 / YPS.NR /I.2/ VII / 2019

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA MADRASAH

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan suksesnya kegiatan KBM dan Administrasi.
Di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurur Rahmah dipandang perlu untuk
mengangkat dan menetapkan Bendahara Madrasah.
2. Bahwa yang namanya tersebut dibawah ini dipandang mampu dan
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Bendahara Madrasah.
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS.
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Guru, Dosen, dan Karyawan.
3. Undang-Undang Dasar tahun 1945.
4. Anggaran Dasar tentang Guru dan Karyawan Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Nurur Rahmah Batu Jaran Pragaan Daja Sumenep.
Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Yayasan tentang pengangkatan Bendahara Madrasah.
2. Hasil musyawarah biro pendidikan dan pengajaran Madrasah Tsanawiyah
(MTs) Nurur Rahmah Tanggal 10 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara :


Nama : ABD.RAHMAN, S.Pd
NIY : 992 098 032
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat / tgl lahir : Sumenep, 04 April 1990
Pendidikan Terakhir : S-1
Alamat : Talaga Pakamban Daya Pragaan
Jabatan : Bendahara Madrasah
2. Kepada yang bersangkutan dipandang mampu untuk membantu yayasan
sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan ada
ketentuan lebih lanjut.
4. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam surat keputusan ini
akandiperbaiki dan disempurnakan kemudian hari.
5. Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pragaan
Pada tanggal : 17 Juli 2019

Ketua Yayasan

NOR HAYATI, S.Ag


NIP :
Tembusan
1. Yth. Bendahara Kanmenag Kab.Sumenep
2. Yth. Bendahara Dinas Pendidikan Kab.Sumenep
3. Yth. Pengawas PAI Wilayah 1 Kec.Pragaan
4. Arsip
1.
2.
3.
4.

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL NURUR RAHMAH
Nomor : 008 / YPS.NR /I.2/ VII / 2019

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA MADRASAH

Menimbang 1 Bahwauntukkelancaran dan suksesnyakegiatan KBM dan Administrasi.


: . diMadrasahTsanawiyah
(MTs)NururRahmahdipandangperluuntukmengangkatdanmenetapkanBendahara
Madrasah.
2 Bahwa yang namanya tersebut dibawah ini dipandang mampu dan
. memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Bendahara Madrasah.
Mengingat : 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS.
2 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Guru, Dosen, dan Karyawan.
3 Undang-Undang Dasar tahun 1945.
4 AnggaranDasartentang Guru danKaryawan Madrasah Tsanawiyah (MTs)
. NururRahmahBatuJaranPragaanDajaSumenep.
Memperhatik 1 KeputusanKetuaYayasantentangpengangkatanBendahara Madrasah.
an : .
2 Hasilmusyawarah biro pendidikandanpengajaran Madrasah Tsanawiyah (MTs)
. Nurur Rahmah Tanggal 10 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara :


Nama : IDRISI, S.Pd.I
NIY : 310 715 792
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat / tgl lahir : Sumenep, 04 April 1986
Pendidikan Terakhir : S1
Alamat : Batu Jaran Pragaan Daya Pragaan
Jabatan :Bendahara Madrasah
2. Kepada yang bersangkutan dipandang mampu untuk membantu yayasan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan ada
ketentuan lebih lanjut.
4. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam surat keputusan ini
akandiperbaiki dan disempurnakan kemudian hari.
5. Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pragaan
Pada tanggal : 17 Juli 2019

Ketua Yayasan

NOR HAYATI, S.Ag


NIP :
Tembusan
1. Yth. Bendahara Kanmenag Kab.Sumenep
2. Yth. Bendahara Dinas Pendidikan Kab.Sumenep
3. Yth. Pengawas PAI Wilayah 1 Kec.Pragaan
4. Arsip
SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL NURUR RAHMAH
Nomor : 008 / YPS.NR /I.2/ VII / 2019

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA MADRASAH

Menimbang 1 Bahwauntukkelancaran dan suksesnyakegiatan KBM dan Administrasi.


: . diMadrasahTsanawiyah
(MTs)NururRahmahdipandangperluuntukmengangkatdanmenetapkanBendahara
Madrasah.
2 Bahwa yang namanya tersebut dibawah ini dipandang mampu dan
. memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Bendahara Madrasah.
Mengingat: 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS.
.
2 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Guru, Dosen, dan Karyawan.
3 Undang-Undang Dasar tahun 1945.
4 AnggaranDasartentang Guru danKaryawan Madrasah Tsanawiyah (MTs)
. NururRahmahBatuJaranPragaanDajaSumenep.
Memperhatik 1 KeputusanKetuaYayasantentangpengangkatanBendahara Madrasah.
an : .
2 Hasilmusyawarah biro pendidikandanpengajaran Madrasah Tsanawiyah (MTs)
. Nurur Rahmah Tanggal 10 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara :


Nama : ABD.RAHMAN, S.Pd
NIY : 992 098 032
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat / tgl lahir : Sumenep, 04 April 1990
Pendidikan Terakhir : S-1
Alamat : Talaga Pakamban Daya Pragaan
Jabatan :Bendahara Madrasah
2. Kepada yang bersangkutan dipandang mampu untuk membantu yayasan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan ada
ketentuan lebih lanjut.
4. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam surat keputusan ini
akandiperbaiki dan disempurnakan kemudian hari.
5. Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pragaan
Pada tanggal : 17 Juli 2019

Ketua Yayasan

NOR HAYATI, S.Ag


NIP :
Tembusan
5. Yth. Bendahara Kanmenag Kab.Sumenep
6. Yth. Bendahara Dinas Pendidikan Kab.Sumenep
7. Yth. Pengawas PAI Wilayah 1 Kec.Pragaan
8. Arsip

5.
6.
7.
8.

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL NURUR RAHMAH
Nomor : 007 / YPS.NR /I.2/ VII / 2019

TENTANG
PENGANGKATAN GURU

Menimbang : 1. Bahwauntukkelancaran dan suksesnyakegiatan KBM dan Administrasi.


diMadrasahTsanawiyah
(MTs)NururRahmahdipandangperluuntukmengangkatdanmenetapkanGuru.
2. Bahwa yang namanya tersebut dibawah ini dipandang mampu dan
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Guru.
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS.
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Guru, Dosen, dan Karyawan.
3. Undang-Undang Dasar tahun 1945.
4. AnggaranDasartentang Guru danKaryawan Madrasah Tsanawiyah
(MTs)NururRahmahBatuJaranPragaanDajaSumenep.
Memperhatikan : 1. KeputusanKetuaYayasantentangpengangkatanGuru.
2. Hasilmusyawarah biro pendidikandanpengajaran Madrasah Tsanawiyah
(MTs)Nurur Rahmah Tanggal 10 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara :


Nama : MISADI, M.Pd.I
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIY : 992 098 025
Tempat / tgl lahir : Sumenep, 07 Februari 1979
Pendidikan Terakhir : S-2
Alamat : Batu Jaran Pragaan Daya Pragaan
Jabatan :Guru
2. Kepada yang bersangkutan dipandang mampu untuk membantu yayasan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan ada
ketentuan lebih lanjut.
4. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam surat keputusan ini
akandiperbaiki dan disempurnakan kemudian hari.
5. Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pragaan
Pada tanggal : 17 Juli 2019

Ketua Yayasan

NOR HAYATI, S.Ag


NIP :
Tembusan
1. Yth. Bendahara Kanmenag Kab.Sumenep
2. Yth. Bendahara Dinas Pendidikan Kab.Sumenep
3. Yth. Pengawas PAI Wilayah 1 Kec.Pragaan
4. Arsip

Anda mungkin juga menyukai