Anda di halaman 1dari 5

SEJARAH WABAK DAN PENYAKIT DALAM AL-QURAN

Allah SWT mendatangkan al-Quran yang mulia ini, melalui junjungan Nabi
Muhammad SAW adalah untuk disampaikan ajarannya kepada seluruh umat
manusia, sehinggalah ke hari kiamat. Di dalam al-Quran ini mengandungi pelbagai
bentuk ajaran dan panduan bagi manusia menjalani kehidupannya seharian. Salah
satu pendekatan yang digunakan dalam al-Quran untuk menyampaikan pengajaran
adalah dengan membawakan kisah-kisah umat yang terdahulu, sama ada dalam
bentuk kebaikkan atau dalam bentuk kemurkaan. Antara peristiwa yang dinyatakan
dalam al-Quran adalah berkenaan dengan keingkaran Kaum Qibti dan Bani Israil
terhadap perintah Allah SWT yang disampaikan melalui nabi-nabi mereka. Allah
SWT berfirman dalam al-Quran:

ٍ ‫ص اَل‬ ٍ ‫ع وال دَّم آي‬ ِ َّ ‫اد والْ ُق َّمل و‬


‫اس تَ ْكَب ُروا َو َك انُوا َق ْو ًم ا‬
ْ َ‫ت ف‬ َّ ‫ات ُّم َف‬ َ َ َ َ ‫الض َفاد‬ َ َ َ َ ‫ْج َر‬ َ ‫فَأ َْر َس لْنَا َعلَْي ِه ُم الطُّوفَ ا َن َوال‬
‫ت َعنَّا‬ َ ‫ك بِ َم ا َع ِه َد ِعن َد َك ۖ لَئِن َك َش ْف‬ َ َّ‫وس ى ا ْدعُ لَنَ ا َرب‬ ِّ ‫ ﴾ َول ََّما َوقَ َع َعلَْي ِه ُم‬١٣٣﴿ ‫ين‬
َ ‫الر ْج ُز قَالُوا يَا ُم‬
ِ
َ ‫ُّم ْج ِرم‬
ِ
ُ‫َج ٍل ُهم بَالِغُوه‬ ٰ ‫الر ْج َز إِل‬
َ ‫َى أ‬ ِّ ‫﴾ َفلَ َّما َك َش ْفنَا َع ْن ُه ُم‬١٣٤﴿ ‫يل‬ ِ ِ ِ َ ‫َك ولَُنر ِس لَ َّن مع‬
َ ‫ك بَني إ ْس َرائ‬ ََ ْ َ َ ‫الر ْج َز لَُن ْؤمنَ َّن ل‬ ِّ
‫إِ َذا ُه ْم يَن ُكثُو َن‬
Maksudnya: (Allah berfirman): Kami pun menghantarkan kepada mereka taufan, dan
belalang, dan kutu, dan katak, dan darah, sebagai tanda-tanda dan bukti yang jelas nyata,
maka mereka juga tetap berlaku sombong takbur dan menjadi kaum yang menderhaka. Dan
apabila azab yang tersebut itu menimpa mereka, mereka (merayu dengan) berkata: "Wahai
Musa! Pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami dengan (kehormatan) pangkat Nabi yang
diberikanNya kepadamu (yang menjadikan permohonanmu sentiasa makbul). Sesungguhnya
jika engkau hapuskan azab itu daripada kami, tentulah kami akan beriman kepadamu, dan
sudah tentu kami akan membebaskan kaum Bani Israil (pergi) bersamamu". (Tuhan
berfirman): Setelah Kami hapuskan azab itu daripada mereka, hingga ke suatu masa yang
tertentu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mencabuli janjinya. (Surah al-
A'araf 7:133-135)

Imam Fakhruddin al-Razi (W 606H) menjelaskan berkenaan dengan ayat ini


dalam kitabnya Tafsir Mafatih al-Ghaib dengan mengatakan ayat ini memerihalkan
mengenai azab yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan salah satu yang dimaksudkan
dengan kalimah "al-rijzun" adalah wabak penyakit Ta'un yang telah membunuh 70
ribu manusia bangsa Qibti dalam tempohan masa satu hari 1. Syed Quthub (W
1386H) mengatakan bahawa Allah SWT menurunkan azab sebagai kepada kaum
Firaun beberapa kali di atas maksiat dan keingkaran yang telah dilakukan oleh
mereka. Dan setiap kali azab datang kepada mereka, mereka meminta doa kepada

1
Al-Rāzī. Fakhru al-Dīn. 2005. Tafsīr Fakhru al-Rāzī. Jil 5. Hlmn 3039. Beirut. Dār al-Fikr
Nabi Musa sebagai perlindungan. Setiap kali diselamatkan, maka mereka
mengulangi kembali dosa dan maksiat mereka kepada Allah SWT.

Imam al-Alusi (W. 1270H) menjelaskan mengenai ayat ini dengan panjang
lebar. Beliau mengatakan sesungguhnya firaun berasa sombong dan para
pemgkutnya itu telah melanggar ajaran Tuhan mereka. Kemudian Allah SWT
mengenakan azab ke atas mereka itu dengan mengirimkan hujan yang lebat selamat
lapan hari dan keadaan cuaca sangat teramat gelap, sehingga tiada seorang yang
mampu untuk keluar daripada rumah mereka. Air melimpah dan masuk dan
bertakung di dalam rumah-rumah mereka (pengikut firaun), tetapi air tersebut tidak
memasuki ke dalam rumah Bani Israil walau setitik. Keadaan ini berlaku selama
tujuh hari daripada hari sabtu ke hari sabtu yang mendatang. Kemudian mereka
menemui Nabi Musa dengan mengatakan bahawa kami telah beriman kepada Nabi
Musa dan pengikutmu Bani Israil, serta meminta untuk berdoa, supaya Allah SWT
mengangkat bala ini. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah SWT, lalu Allah
SWT mengembalikan bumi mereka itu seperti sedia kala. Dan mereka berkata
"sesunguhnya air ini adalah satu kenimatan yang diberikan kepada kami", tetapi
meraka tidak beriman.

Kemudian Allah SWT mengirimkan kepada mereka itu belalang yang


memakan semua tanaman, buah-buahan, atap-atap rumah, pakaian, barang-barang,
termasuk memakan besi-besi skru pada pintu rumah-rumah mereka, kecuali Bani
Israil yang tidak mengalami sebarang musibah. Mereka mereka maraung dan
memarahi Nabi Musa AS. Mereka mengatakan kepada Musa sepertimana mereka
berkata pada musibah yang pertama. Kemudian Nabi Musa keluar menuju ke
padang pasir, dan mengisyaratkan ke arah timur dan barat, kemudian Nabi Musa
kembali ke tampat asalnya itu. Kemudian Nabi Musa berkata, telah datang tiupan
angin yang membuang belalang itu ke laut. Tetapi pengikut firaun masih tidak
beriman.

Kemudian Allah SWT mengirimkan kepada mereka itu sejenis kutu, yang
memakan apa yang tidak dimakan oleh belalang. Kemudian kutu-kutu itu masuk ke
dalam pakaian mereka dan menghisap kulit-kulit mereka itu. Dan apabila mereka
hendak memakan makanan, mereka dapati bahawa pada makanan mereka itu
penuh dengan kutu-kutu. Kutu-kutu itu hinggap pada kulit-kulit dan juga pada
bulu mata dan rambut-rambut mereka. Hal ini menyebabkan mereka mengelami
masalah penglihatan dan juga kesukaran untuk tidur. Kemudian mereka mengambil
keputusan untuk bertemu Nabi Musa kembali. Mereka berkata kepada Nabi Musa,
"telah jelas pada kami, bahawa engkau (Nabi Musa) adalah seorang tukang sihir".

Kemudian, Allah SWT mengutuskan kepada mereka itu katak. Katak-katak


ini memenuhi ruangan di rumah dan halaman mereka sehingga semua tempat
dipenuhi dengan katak. Segala barang-barang mereka mengalami kemusnahan.
Sekiranya tedapat seseorang itu yang duduk di atas katak, maka suara orang
tersebut berubah seumpama katak, dan katak tersebut akan masuk ke dalam mulut
mereka. Keadaan mereka menjadi kelam-kabut, dan sukar untuk menjalani
kehidupan. Makanan mereka menjadi rosak dan api-api menjadi padam. Kemudian
mereka pergi menemui Nabi Musa AS lalu berjanji untuk mengikuti ajarannya dan
meminta supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah SWT supaya mengangkat azab
ini. Kemudian mereka mengingkari janji mereka.

Kemudian Allah SWT menghantarkan azab kepada mereka itu dengan


mengalirkan darah yang kotot pada sungai Nil. Maka sesungguhnya firaun dan
pengikutnya tinggal bersama Kaum Bani Israil pada kawasan yang sama. Maka apa
yang terjadi adalah pada Bani Israil air tidak berubah menjadi darah seperti mana
yang berlaku kepada Kaum Qibti yang air berubah menjadi darah sehingga ke
tempat simpanan air mereka. Maka kaum perempuan daripada Kaum Qibti pergi ke
perempuan Bani Israil untuk meminta air minuman. Inilah musibah yang
diturunkan kepada Bangsa Qibti apabila mereka nak minum air yang diberikan,
maka air itu turut berubah menjadi darah.

Diriwayatkan daripada Abdullah RA bahawa sesungguhnya musibah yang


diturunkan ke atas Bangsa Qibti ini adalah salji berwarna merah yang tidak
diturunkan pada umat sebelumnya, yang memusnahkan ramai dikalangan bangsa
Qibti. Diriwayatkan juga oleh Jabir, bahawa azab yang diturunkan adalah penyakit
Ta'un. Seperti mana yang terdapat banyak hadis yang meriwaytkannya. Wabak taun
yang menimpa mereka itu menyebabkan kematian tujuh puluh ribu orang daripada
bangsa Qibti.2

Hamka (W 1401H) menjelaskan mengenai ayat ini dengan menyatakan


bahawa datang kekeringan kemarau dan rosaknya pertahunan, mereka menuduh
Musalah yang membawa sial. Datang hasil bumi yang baik, mereka katakana
bahawa itu adalah untuk kami, sedang Bani Israil tambah melarat. Diberi peringatan
supaya ingat kepada Allah, mereka menolak mentah-mentah dan berkata bahawa
apa pun keterangan yang dikemukakan, mereka tidak mahu percaya. Sebab
keterangan itu, apa sahaja pun bentuknya, hanyalah sihir belaka.

Kemudian berturut-turut datang lima bencana ini, bagi menimpa negeri


mereka. Datang kekuasaan Allah SWT yang tidak dapat ditangkis oleh kekuasaan
firaun. Mula-mula datang angin taufan. Menurut satu riwayat yang dinukilkan oleh
Ibnu Kathir dan Ibn Abbas, datang hujan besar-besaran yang sangat lebat,

2
Abū al-Thanā’ Shihāb ad-Dīn Sayyid Maḥ mūd ibn ‘Abd Allāh al-Ḥ usaynī al-Ālūsī al-Baghdādī.
2008. Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir al-Quran al-Azhim Wa Sab'a Mathani. Jil 7. Hlmn 33-35. Beirut. Dar Ihya'
Turath al-'Arabi.
sehinggalah timbul banjir dan disapunya tanam-tanaman yang sedang diharapkan
akan berbuah. Menurut riwayat Mujahid, datang banjir menghancurkan segala
tanaman, dan bekasnya meninggalkan penyakit ta'un. Banyaklah orang yang mati.

Seketika sudah terdesak, segera mereka khususnya fira'un meninta Nabi


Musa datang meminta tolong doakan agar semua bencana habis. Lalu berjanji
bahawa pada waktu sekian, mereka sudah boleh pergi ke Mesir, tidak akan dihalang
lagi. Tetapi jarak di antara satu bencana dengan bencana yang lain, mereka sengaja
lupakan dan memungkiri janji itu. Mereka kembali lagi kepada kederhakaan
mereka. Mereka amat berat melepaskan Bani Israil pergi bersama Musa. Sebab Bani
Israil sebagai kelas yang tertindas, adalah sendi pengokohan kemewahan dan
kekuasaan mereka. Kalau Bani Israil pergi, tidak ada lagi kuli-kuli orang yang
diperbudak, orang yang disuruh memikul yang berat. Mesir akan kosong daripada
kemewahan.3

Allah SWT memusnahkan Kaum Qibti dengan ditenggelamkan di laut


bersama firaun, di atas kemungkaran serta pelanggaran terhadap ajaran nabi mereka
dan juga kefasadan yang telah mereka lakukan di atas muka bumi ini. Allah SWT
telah berulang kali memperingatkan mereka supaya kembali ke jalan yang benar.
Setelah musibah diangkat (dihilangkan), mereka kembali melakukan kefasadan dan
kemaksiatan kepada Allah SAW dan meninggalkan ajaran Nabi mereka. Allah SWT
menyelamatkan Bani Israil daripada ditenggelamkan di lautan kerana mereka
menuruti dan taat kepada segala ajaran Nabi mereka.

KEMUSNAHAN KAUM BANI ISRAIL KERANA WABAK

‫َّض ِر َم ْولَى عُ َم َر بْ ِن عَُب ْي ِد اللَّ ِه‬


ْ ‫ك َع ْن ُم َح َّم ِد بْ ِن ال ُْم ْن َك ِد ِر َوأَبِي الن‬ٍ ِ‫ت َعلَى مال‬ ُ ْ‫ال َق َرأ‬
َ َ‫َح َّد َثنَا يَ ْحيَى بْ ُن يَ ْحيَى ق‬
َ
‫ص لَّى‬ ِ ِ ‫ت ِمن رس‬ ِ ٍ ٍ َّ‫َع ْن َع ِام ِر بْ ِن َس ْع ِد بْ ِن أَبِي َوق‬
ُ ‫اص َع ْن أَبِ ِيه أَنَّهُ َس ِم َعهُ يَ ْسأ‬
َ ‫ول اللَّه‬ ُ َ ْ َ ‫ُس َامةَ بْ َن َزيْد َم ا َذا َس م ْع‬ َ ‫َل أ‬
ِ
ٌ ‫ص لَّى اللَّهُ َعلَْي ه َو َس لَّ َم الطَّاعُو ُن ِر ْج ٌز أ َْو َع َذ‬
ِ ُ ‫ال رس‬ ِ ُ‫اللَّهُ َعلَْي ِه وسلَّم فِي الطَّاع‬
‫اب‬ َ ‫ول اللَّه‬ ُ َ َ َ‫ُس َامةُ ق‬ َ ‫ال أ‬َ ‫ون َف َق‬ َ ََ
ٍ ‫ض فَاَل َت ْق َد ُموا َعلَْي ِه َوإِذَا َوقَ َع بِ أ َْر‬
‫ض‬ ٍ ‫يل أ َْو َعلَى َم ْن َك ا َن َق ْبلَ ُك ْم فَِإذَا َس ِم ْعتُ ْم بِ ِه بِ أ َْر‬ ِ ِ ِ
َ ‫أ ُْرس َل َعلَى بَني إ ْس َرائ‬
ِ
ِ َ َ‫َوأَْنتُ ْم بِ َها فَاَل تَ ْخ ُر ُجوا فِ َر ًارا ِم ْنهُ َوق‬
ُ‫ض ِر اَل يُ ْخ ِر ُج ُك ْم إِاَّل فِ َر ٌار م ْنه‬
ْ َّ‫ال أَبُو الن‬
Maksudnya: Telah berkata kepada kami Yahya bin Yahya. Dan berkata dia aku membaca ke
atas Malik daripada Muhammad bin al-Munkadir dan Abi Nadhir hamba kepada Umar bin
Abdullah dari Amir bin Sai'd bin Abi Waqas, mendengar daripada ayahnya, bertanya
Usamah Bin Zaid, apakah yang telah kamu dengar daripada Rasulullah SAW berkenaan
dengan penyakit Ta'un. Maka Usamah mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda,
3
Hamka. 1983. Tafsir al-Azhar. Juzu' 9. Hlmn 45-47. Jakarta. Pustaka Panjimas.
sesungguhnya Ta'un itu adalah penyakit atau azam yang diutuskan oleh Allah SWT kepada
Bani Israil atau kepada kaum sebelum kamu. Sekiranya kamu mendengar bahawa ada
sesuatu tempat di muka bumi ini terekena wabak itu, maka janganlah kamu pergi ke tempat
tersebut, dan sekiranya kamu berada di tempat tersebut, maka janganlah kamu keluar
daripadanya. Berkata Abu Nadhir jangan keluar daripada tempat tersebut melainkan lari
daripadanya". (Riwayat Muslim)

‫ب ال َْم َّرةَ َويَأْتِي‬


ُ ‫ َفيَ ْذ َه‬، ‫ض‬ ِ ‫ ثُ َّم بَِق َي َب ْع ُد بِ اأْل َْر‬، ‫ض اأْل َُم ِم َق ْبلَ ُك ْم‬ ِ ‫الس َقم ِرج ٌز عُ ِّذ‬
ُ ‫ب بِه َب ْع‬ َ ْ َ َّ ‫إِ َّن َه َذا ال َْو َج َع أَ ِو‬
ِ
ُ‫ض َو ُه َو بِ َها فَاَل يُ ْخ ِر َجنَّهُ ال ِْف َر ُار م ْنه‬ ٍ ‫ َو َم ْن َوقَ َع بِأ َْر‬، ‫ فَاَل َي ْق َد َم َّن َعلَْي ِه‬، ‫ض‬
ٍ ‫ فَ َم ْن َس ِم َع بِ ِه بِأ َْر‬، ‫اأْل ُ ْخ َرى‬
Maksudnya: Sesungguhnya penyakit atau (penyakit) adalah merupakan sesksaan azab
yang ditimpakan kepada sebahagian umat sebelum kamu. Kemudian penyakit itu tinggal di
bumi, pergi seketika dan kembali semula. Maka sesiapa yang mendengar ada tempat yang
dilanda penyakit ini, janganlah pergi ke tempat tersebut, dan sesiapa yang ada pada tempat
tersebut, hendaklah dia tetap pada tempatnya itu dan tidak lari. (Riwayat Muslim).

BIBILIOGRAFI
Abū al-Thanā’ Shihāb ad-Dīn Sayyid Maḥ mūd ibn ‘Abd Allāh al-Ḥ usaynī al-Ālūsī
al-Baghdādī. 2008. Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir al-Quran al-Azhim Wa Sab'a
Mathani. Beirut. Dar Ihya' Turath al-'Arabi.
Al-Rāzī. Fakhru al-Dīn. 2005. Tafsīr Fakhru al-Rāzī. Beirut. Dār al-Fikr
Hamka. 1983. Tafsir al-Azhar. Jakarta. Pustaka Panjimas.
Syed Quṭub. 1977. Tafsīr Fī Zilāl al-Quran. Beirut. Dār al-Syurūq.

Anda mungkin juga menyukai