Anda di halaman 1dari 3

TUGASAN TS25 – MODUL 7 : DTR PEDAGOGI UNTUK PEMBELAJARAN BERMAKNA

Tarikh Akhir Penghantaran Tugasan :

Arahan :
Lengkapkan tugasan berserta maklumat diri dan kongsikan bersama Rakan ELIT masing-masing melalui google docs/e-mel/mana-mana
platform bersesuaian.

Maklumat Diri (satu sekolah hanya menghantar SATU TUGASAN):


1. Nama Penuh (PGB dan PK)
2. No. Kad Pengenalan (PGB dan PK)
3. Nama Sekolah
4. Kod Sekolah
5. Nama Rakan ELIT
TUGASAN KRITERIA KEJAYAAN TINDAKAN SLT TINDAKAN BAHAN BAHAN BUKTI
RAKAN ELIT PELAKSANAAN TUGASAN

TUGASAN 1 : KENAL PASTI KEEMPAT-EMPAT ELEMEN MODEL REKABENTUK PEMBELAJARAN BERMAKNA

1. Berdasarkan Model PGB dan PKP dapat Mengenal pasti dan Membimbing SLT • slide 7.2 : • Justifikasi/Lampiran/Sen
Rekabentuk mengenalpasti Model menganalisis untuk mengenal Pedagogi Untuk arai/Laporan empat
Pembelajaran Rekabentuk keempat empat pasti, mencerap Pembelajaran elemen Model
Bermakna, kenal Pembelajaran elemen Model dan menganalisis Bermakna Rekabentuk
pasti keempat-empat Bermakna : Rekabentuk keempat-empat • Toolkit M7.2-A2- Pembelajaran
elemen yang berada i. Rakan Pembelajaran elemen Model 01 • Toolkit M7.2- Bermakna yang dikenal
dalam persekitaran Pembelajaran Bermakna yang Rekabentuk A2-02 • Toolkit pasti di sekolah
sekolah anda. ii. Persekitaran dikesan berada Pembelajaran M7.2-A2-03 • (disertakan contoh dan
Pembelajaran dalam persekitaran Bermakna dalam Toolkit M7.2-A2-04 penerangan)
iii. Memanfaatkan sekolah masing- persekitaran • Laporan SKPMg2
Kemudahan masing. sekolah masing
Digital masing.
iv. Amalan Pedagogi

yang berada dalam


persekitaran sekolah
masing-masing.

TUGASAN KRITERIA KEJAYAAN TINDAKAN SLT TINDAKAN BAHAN BAHAN BUKTI


RAKAN ELIT PELAKSANAAN TUGASAN

TUGASAN 2 : BAGAIMANA KOMPETENSI GLOBAL PEMBELAJARAN BERMAKNA (6C) DIGUNAKAN BAGI MENGUKUR ASPEK KEMENJADIAN MURID

2. Jelaskan bagaimana PGB & PKP dapat Mengenal pasti Membimbing SLT • slide 7.3 : Senarai semak (checklist)
anda menggunakan menganalisis dan dimensi dan sub- untuk mengenal Konsep dimensi dan sub-dimensi
Kompetensi Global mencerakinkan dimensi Kompetensi pasti, mencerap Pembelajaran Kompetensi Global
Pembelajaran dimensi dan sub- Global Pembelajaran dan menganalisis Bermakna Pembelajaran Bermakna
Bermakna (6C) bagi dimensi Kompetensi Bermakna (6C) yang dimensi dan sub • Toolkit M7.3-A1- (6C) yang dipadankan /
mengukur aspek Global Pembelajaran dibincangkan dalam dimensi 01 • Rubrik 6C disejajarkan/ dipetakan
kemenjadian murid Bermakna (6C) : paparan video dan Kompetensi (Infografik) kepada aktiviti/proses
(dalam sesuatu i. Character slide 7.3 secara teliti Global pembelajaran yang
situasi pembelajaran, (Sahsiah) ii. agar ia boleh Pembelajaran berlaku (contohnya
contohnya semasa Citizenship digunakan sebagai Bermakna (6C) semasa murid
pelaksanaan projek (Kewarganegaraan) alat untuk mentaksir sebagai alat melaksanakan projek bagi
bagi menjayakan iii. Collaboration aspek kemenjadian pentaksir yang menjayakan KmR)
KmR). (Kolaboratif) murid dalam sesuatu digunakan bagi
iv. persekitaran mengukur aspek
Communication pembelajaran kemenjadian
(Komunikasi) (contohnya proses murid
v. Creativity pembelajaran semasa semasa
(Kreativiti) murid melaksanakan berlakunya
vi. Critical Thinking projek bagi proses
(Pemikiran Kritis) menjayakan pembelajaran.
bertujuan untuk KmR)
mentaksir dan
mengukur aspek
kemenjadian murid
dalam persekitaran
pembelajaran.

TUGASAN KRITERIA KEJAYAAN TINDAKAN SLT TINDAKAN BAHAN BAHAN BUKTI


RAKAN ELIT PELAKSANAAN TUGASAN

TUGASAN 3 : MENYEDIAKAN LAMAN WEB LMS (GOOGLE CLASSROOM) BAGI MEMAPARKAN BUKTI-BUKTI DIGITAL PELAKSANAAN KmR

3. Sediakan laman web PGB & PKP berupaya Menggunakan Membimbing SLT • slide 7.4 : • laman web Sistem
Sistem Pengurusan berperanan secara Kerangka Koheren untuk Peranan Pengurusan
Pembelajaran koheren untuk bagi merumuskan merealisasikan Pemimpin Pembelajaran
(Learning mencerna keperluan bagaimana sesebuah Kerangka Koheren Sekolah (Learning
Management dan keutamaan bagi laman web Sistem bagi (Koheren) Management System)
System) sesebuah laman web Pengurusan mempertimbangkan • slide 7.5 • Class code Google
menggunakan Sistem Pengurusan Pembelajaran pembinaan laman (Memanfaatkan Classroom (diberikan
platform Google Pembelajaran (Learning web Sistem Alatan Digital kepada RE untuk
Classroom bagi (Learning Management Pengurusan dan Resos) disemak)
memaparkan bukti Management System) System) yang Pembelajaran • slide 7.6
bukti digital yang mengandungi: menarik, efektif dan (Learning (Modul
bagaimana murid tersusun (perkara i – Management Mengaplikasi
melaksanakan projek i. muka depan & iv) dapat dijelmakan System) yang Pedagogi untuk
bagi menjayakan hebahan (dengan bantuan menarik, efektif dan Pembelajaran
KmR. ii. bahan-bahan guru ICT di sekolah tersusun ; Bermakna)
digital masing masing); semasa/selepas
iii. pendaftaran & semasa/ selepas murid
pengkatifan murid melaksanakan melaksanakan
murid projek bagi projek bagi
iv. perbincangan menjayakan KmR. menjayakan KmR.
maya guru-murid
semasa/selepas murid
melaksanakan projek
bagi menjayakan KmR.

Anda mungkin juga menyukai