Anda di halaman 1dari 26

L>~I-'ARI'I2MENPEICTAMDANGAN DAb!

ENEIXGI RG13UULIK INL)(_)NIiSIA


I>11ZE:;?'OliA'TJENDEl?tl14 h/lINYAK DAN GAS UUh1I

TENTANG
h l U 1 U !JIZP\; I'liiuCUjiAN I'ELUh4AS Y A N G LSGiCEDA:: Ul UAl,~\hl XLGERI

,.:, v . ...,UI;
~ - A Z L I \ A jENDEIil?!, r\!JN\IAI< DAN GAS ELli~ll,

b, bah~.-~rri :;cl~ubunljnnc:crngan 11al tcrscbuf ynrla hurai a c!i atas, CIL?;I


sct'ag.~i kincia k lc?njut K c y t ~ t i i s nhlci~tcri ~~ l'cr tan~bc?:~g:,iciaii Er~crgi
N ~ n l o rCl? !</34/hI.13E/1998 t a n g ~ d12 Jn;iuar~.~ $ r.a ,;tia~-,g$?.$ J'

;xriu antu!c ~ ~ ~ c n y c s u a~i ki annn~cnyct:?pti~~~akiii~


~~ c e i ~ g a ; u inii::i
~~i~
pd~1i1;c:jyallg bcl.cc:nr cli clnlaln 11cj;cl-i scrtn pe~~t;i:;iann):arlL;:k::;~
S ~ ~ ~ L I L< CI ~ ~ ~ L I L N S ~l)i~.ckli~:.
I\ J ~ i i i l ~ f . 0Mi:~yak
1 L!Z:I Ca:i Llitii~i;

Ii: Mengingal : 1. U i ~ d a i ~ g - ~ n d aNomor


~ : g 44 Prp. 'l'ahun 2960 (LN '~'L?!IUII 195O
I\{oll;or In?), ?.l,r\I No~llor2070); I
1i

r .7?-

6. I c r ~ u . Mcntcri I'crtn~nba~~gaI clan i Notllor ,,L-.~

'!'/4:3/1V.1711/1S91 tnnl;gal 13 Pcbruari 1991;


U c n ~ a nmcncnbut l < ~ j . ' ~ i I i iU~inr t~~l t l i J~CrI I C ~ C L . ~hI ~l i ~ ~ y i itiall
k Gas Uullli
N o ~ n o r 11 1</34/ DUJhl/l988 tanggal 1 Scpleinbcr 1984 tcnta~;);
Talacnra Pei~lbinaanclan I)enl:,zwasan Alas I'claksnnnan Pcn).cciinn~,
I'clayanni~l'clu~n~:: ; U n l a ~ Ncgcri;~l

i<EPU'TUSilN DIlIGICI'UR JENDEIZAL MINYiIK DAN GAS L?U;\!i


"i'ENTANG MUTU DAIV PIiNGUJiAN I'ELU :vi!'r3 Y A N S DEREDAI). L;;

L?. hlulii I'cIul~~as,a ~ l ~ i a 1kvvnlitas


1 pclurnns ynag ~llfiyatakanc l c l ~ ~ i ~
Sycsiiilinsi Unjak I<crja clan Spcsifikasi Fisika Kimin;

b. Spcsifikasi I l J u k I<crja Pelurnas, adslnli bntasnn tingkat hi:i:c


Peluixas yang diteta;;l;an olch I C I : I ~ P ~ P ~P:.wc~~B:I&S C P C T : ~
Amcricai~Pelrolc~iizIllstitutc (API) a t ~ Ici~dhga
u !nin yang cliakl;,
sccarn i:~ternasicnnI;

c. Spcsifi::~?siFisi!ca-:<imia Pe!umas, aciaIah bc?tar:si~ r i h i !carak!c:is:i!;


fisika-1ci:l-,iz ti.:.:casu!c !ccl:c~ltalan (viskosi tas) ~ ~ l ~ . ; n n s ;

ci. I<Iasifil<asi I<ckcn:alan (visicositas) I'cluxrias, t.hla:, pei~ggoloi~go :;


1ini;kat. lickcntalcii~ >rang ditctapka11 olo!~ ! e i ; ~ i ? a ~ i;c:.wci~n~~l;,
a
scpcrti Socicty of Au tomo!ive Engineers (SPrG) a1nu Intcrna tiui;,;:
Orl;ai~izaticnfor Sta~~dnrdization (ISO);

c. I~<IasifiltasiPci:clrnsi Gclll~ikLUIII~S,adalall ycngguloi1ga11 ti~lgknt


kckcrnsan gc~nulclumas yang ~ l i ~ c t i l p k i~l l l~ ~1~:11b;.ga
l i bcri\:c::c;i?!;, a
scperti National Lubzicatir~gGreasc Institu tc (NLG!); /
1I
f. K:asifilmsi Unjuk I<crjn Pelurnas, adnla!~ pcaggcj:ongzn 1ii1gl.c;;~
111utu yclunlas ynng di klnsilikasiknll o l ~ !:dl..:3n!;c? ~ bcrrvclinn;,
scperti ~ l ~ \ c r i c aTclrolcum
n I ~ ~ s l i t u(f.!l')c r:tai; Ica:baga lain )'Gi:i:
cl inlcui sccarn ill:-crnasioilal.

(I) I'cli~inas yang bcrcdar cli pasaran dnlnii~;~c,;crirvzjib ~~~cli~ciii.:.


lw~.sj.aratan M:!lu IJc!i~mns y a ~ ;dilciiipl;~;,
~ Uircklur Jel~der~:!
i\.iillj.~kclan Gas Llun~i,scbagnimana tcl~cni:;:ll;i cln:a~:~LAi\/Il'l1!12:~
I Kc:.>u:iisan ini.
L

(2) i'uiamas ynng t i ntcincnuhi i t : R!LI~U l ~ ~ I i ~ i l ? < ~


sc!>nl;ai~;~anar:i~naksurl pilrlo nynt ( I ) ~ v a j i bili:nr~,; rlnri pcrcrl.:i;:!
I

cl<l:laicu p;(:;-?r.
(3) l'c1-11arIopjcnis pclun~asyang ycrsyar:llal~ Mutu I ' C ~ ~ I I I I ~ I S I bI ~c~l u ~ ~ r
u r n LAMl'lIZAN 1 scbagaitnann Jin\nhsud ynrln ayni
t c ~ - c a ~ ~ lJaln111
(I), iialam ra11l;ka ycnclaftarnnl~yawajib 111cnya111paika11 clokumcn
IvluLii I'clan~asyallg b c r s n n g k ~ ~ t ~ ~ i ~ .

(1) 'I'crhacinp y e l u ~ l ~ a )tans


s bc~.ctlar di dalnnl ncgcri, ctiadakan
pcn~;a~vasa11 MLI~L Pclun~aq
I scsuai Kcpulusan Llircktur jcndcral
h,llnyai; ilan Gas ilumi Nvil~or'10 K/34/Ll[3]iG:/lS;C?H ~nnggnl26
J a l ~ u a r 1998
i ctcngnn n~cngambilcqntoh pcli1111as ;;II!u~ cliiid~~knii
pcl:lc.ri!is,?a1I 111ti:11.

(2) I'nt'7cs ' -il Itct.cnt~~anpcnt;a~nbiIancontoh pc!~tl~:c?s rla1a111rangka


1 , t \ ;;2*.~.7~111 ~~bLl;;i:illlalia ~ l i ~ i ~ a l{lililil
~ s ~ ~B j'n:
~i ! a~!n!r,l:
tun: :Ia!all~ LAA/IPI!<AI'\I11 t < c p c \ ~ s n ini.
scb,1l;si:1:,11:n It.;*cc?:~ n

Pasal 4

(I) Segala biaya ynng t i 1 sehubungan cic:lgan ;>elc?ksanaan


pcincriksaan b l u l i ~ I'clul~~csdalam rangka pci~dziiiarc?:; dali
pcnpwasai: pelulnas )rang bcredar di dalaln 1;c;;cri dibcbanl;c?n
yn:Ig bcrsangku tan.
kci)s(-lz p~rilsa11~1a11

(3) 'l'arif bi.~;la dan ~?l-\:oclapcngc~jianp c l u i ~ ~ n: ;sc b ~ g a i ~ ? : ndi~nnksucl


:~~
pacla ayat (2) hx:c;f c ditclapkan scbagainlai~atcrciintcrn daiam
LAh4PI RAN III ICcputusan ini.

Pasal 5
I
L.ami~irn~l : ICcputt~sanDircktur .lctldcral Millyak cliul Gr?s 13i11ni
I S : 8 5 . M/ 34/1>13.IM I 1998
'1'nngg:d : 24 Agustus i998

1. I'EIISYIIL<I~TL\NMUTU 1'IILUMAS YANC BOLE11 UEREUAII 111


DALAhl IVEGEl<1

! I 1 C I S I 1 1 y i l ~ ~bercdxr
~, di Iild~::csia ilarus
ii2e:llcnuili sjSa:at scbagni berikut :

c. I ~ , L ! s L ~pcl11ii:as
s iml~or'scsuai clcnyan Kcl~ulusa~l Ucrsailla h l ~ i ~ i ci'c;:;:i;;bangait
ri
clan I no::ior 829 W004/M.PE/1983, Menicri i : iioi:ioi
S3GlKMK.001: 989, ~ c i i ! & i ~ ' ~ i d l l ~ l l i l g~~I Ol i~l I I O 1.X
S 1 / 1 1 1 79 ti:!;ggi:I 3 1
Juii 19v9, Irr~cdal!pul mincrnl cil maksimun~70'!/0tilt.

I
Vis/:osilns I/,ii~c~naiik
podn 100°C cSt Scsuni SAE AS rh1 13 445
Irlt!cl;s visl<ositss 1, Mill. 90 I ASl'M 9 2270
(CCS)
Vis!iosii:\~pnsln st:liu 1c11c!n11 c!) ~csu;iiSAE /'i:;.l'kl D 5293
'Viskosirns p:lrla sul~u[ i ~ ~ g g i cS: Scsuni SAU AS'l'hl L' 4G83
(1 1'1.1 I S )
'I'irik Nynln COC "C Mill. 200 iiS.l'iL1 D 92
-
/\rlgka Ilnsn 'T'olnl rng i<U! lig biirr. 5,O ' AS'l h l U 2S9G
I<nr~diingi:ii/'rbil Siillht % \vt. Mill. 0,G
t~icial :
!iiii~dutign~l
I 96 \vt A A S i ASTi'kl D S 1 1
3.1 . Spcsi filtasi Unjuk ICcrja tnitlyak litmas nti~lin~wlzA1'1-'1'13 dntl atau JASO
1:B dm1 alai~ISO-EGL3 da11nlet~liliki llasil u j i dari laboratorium i j i yang
rcslni

ii.3. I<ilusii~ pclt~~nasi!ilpor scsuai Jc~ignltKci~utusarlI l c r s z i ~Mctltcri ~~


i i i i i I I I 2 / / . i l ?*~CII~C;.~
I<cii:\~lgat\nutlior S3GIlChl l<.C)OI 1089 clan Mclltc~-ii'~~d;:gni:g~~l tlr)illur
1 i; ; !i<!)lI!Vil/i 989 l ~ ~ i ~ g3g1ajlu i i i989, ~ ~ I I I L ~ L I : ~ ~;~:ii:cc;:;
:III iii: ~;l;:k~!~l:~iii~
'75Yc [. i,\,

'r;lbc: 2:1
Molos I3ci;sirl Dua Lntigka:~Ifcr~cr:dillgin,?;~
Spcsi5i;n;i Fisika I<i:t~in rv:i!iyak L:~n~as Sc!n;a

Na Kurah~:wi.s(ik Su(rru/t Spes flkas i Metoda

I
I i1is;iosii:i~;<incc;alik ~ n J n100°C cSt Maks. 123 A S fi:; Z 445
! T i Min. 00 AS i X I L) 2270
l'itil: Nynln COC I "C *) A3?':vl i) 92
/L.
4 rli;gI<a Unsr; '1'o;iil 111gKO1 I/g *1 A S D2 i

11 5
G
' ~ < ~ I I I c ~ \ I IA[>\!

t<ii:~~i~i:~gi;i~
i11ctni :
~ ~ ; ~SI LI ~I I ~ . ~ I ~ U/o \ \ I .

7'0 wt
I
blilks. 0,18 f\S':..: 3 874
AAS/AS'l'p*1 L) 81 1 I
- Cn Min. 0.01 5
l .b. Spcsili kasi U~ljukKcria n~inyak1i11nasr t r i ~ t i ~ l r ~ t NhllbtA
nt 'Iv<:- W ctuil nlctlliliki
Il;~sili~jidari liiboriitoriu~nuji yang rcs~tli

3.b. Kliusus (~clumns i~npor scsuni Jcclynil Kcl~\riusiitl 11crsn1l1nhlcl1tci.i


I ' C I I ~ I I ~I I I c I 2 l/O/ll'l/I . h4c11lcl.iK c \ ~ : l i i g a l i
i~onio~'S3Gll<1M1<.00/1980,tluri Mcnlcri I'crtluyanga~l11011101. I Q I/KI'D/VII/1980
lat~ggal3 1 .litti 1989, knt~rlungnn~nillcraloil l r l a k s i ~ l l u70%
~ ~ ~ wt.

'I'i~Lcl 2b
Allotor Dcnsin Dua Lairgkah I3cry,zi1dinginznAir
S1:csifilinsi I:is::il; !<iinia Minyak Lu~~lris

'-I I
I
KO1 i l g
i < l ~ ~ ~ /ibu O/u Mnks. 0.05 AS'rM ll 874 i
3
t l iS~
~ l~l i ~
li e ~ ~ ~ WI.
1
I<niidungan 11lc:n1: % wt ) AASIAS'TM D 8i1
I
I Ca I 1
% wt Min. 0.40 AS'I M I3 3228
1. MINYAIC LUklAS MOrI'O1< DIESEL PUTAIUN 'I'1NC;GI UN'l-UK
ICENDARAL4N DAN INDUS'TltI
h,lin).ali i1111:ilsn ~ o t o dicsel
s potasail tinggi u[ltuk kendaraan Jan i ~ l ~ i i l s iyr i1 1 1 1 ~ e r c d a s
(ti I~ldorlcsiaharus ~lletncnuhis y a r a t scbngni bcrikul :

c. 1~;l:irs~is 1;clulnas inipor scsktai c l c ~ ~ g a K n c p u t u s a n Be;sa~na Mcl1tc:i


~CI I I C I ! I~I ~O ~ I I O829
i ' ~ r i : : i l i i > : i i ~ s iCl ~
I ~~I ~ 1</004/M-I'C/89, M C I I ~ C j<~ti:~tigi~l~
~-i IIO~\IOV
C3hr ~ t L i i < . C O989.
/~ tlal:, r\lc:!lcri I'citl;~gangan iloliio~ 1 3 !!l<i'C!Vl I / 19C3
i.::z.;cl 3 1 J .Li 1939, liai:tl:!i~gai: 1niner1;!oil n ~ a k s i r n u ~76% : ~ ii.:.

'i'nkcl 3

'F
Spcsii;:i:!~i !-isi!;:: Kimiu Mi1:ycik L t l ~ n a sMotor Dicscl 1'i::arnil I'inggi
U n::~k I<cndar;.an Dan 1ncluslt.i
- -
>:c71.c!;reristik
-r

Sarua:: Spesi/ika.ri Ate ocia 1t


\!i:,l.csi:ns I<i~lsmati!;;?adi: 100°C
I;lc!cl;s visliositns
cSt

,
Scsuni SAE
Min.90
AS'Tirl I) 445
/\S'i'h.l D 2270
iI
pnda s u l ~ i1.~11tlill1
Visltosii;~~ ~ (CCS) cl' Scsuni SA13 AS'1'h.i 11 5293 1

!
I
4
5
6
Viskosili~sp , i t l i ~~
Titi;; Nyalii COC
Ang\\;l Uiisn 'I'otnl
1 1 l [ir~ggi
i ~ (I l'l I IS) cSI
"C
tug !<OfIlg
,Scstt;ti SAI:
Min. 200
Min, 4,00
ASTM
I I) 4683
I ~ SM

D
As'r.rvi i) 2806
92 I
!
1
I7 !<iii;~l~i;~g~!i~
ALki S~lIri~t Yn \ \ I . Mill. U,5 AS t'h.1 D 674 I
"-.
8 i < i l ~ ; ~ ~ ~ !i \~l ~l i~: l:ll : l O/'o \V( A A S 1 AS'I h.1 I> 21 1 j1
Cll, M g , 7,ll *)
?'crltlc:isi / s[,~biliias~-c~;;Susnnn 111I , AS'i'hl U 892
I
Scq. I Maks. 50/O I
S-q. I 1 Mnks. 100/0 , 11
-
Scq. l i l Mnks. 5910 1 1
!
a. Spcsilil<asi ilt!jul.r I<cl:ja inillyak lul~last r l i ! l i n r l r ~ l t AI'I - CO,cIi111 r11cn:iiiki 11:lsil
i!i i tln1.i 1nboi.alo1.i i ; I I I ~ rcsil~i.
ti111 i ~ j Y

c. I<l;asus pc.,!~i~nasil;lpor scsit;~i dc~igilrl KCPIIILISL~II U ~ ~ ~ a i l l&lellteri


a
I'crtambangan diiil Eilergi noinor 529 IU004/M.I'E/1989, %lcn!cri Kcuangan
nol:?o: Y 36II<h~Il<.i)0/19tO, clan M c ~ ~ l cI'crclagr~t~gnn
ri noruor 18 l/KPU/V11/1989
tnngg:\l 3 1 J u i i 1989, ka~idutlgarltnillcral oil tntlksir~lui:l 70% tvi.
'y;ib2: 4
Spcsif;,!:nsi 17isil<aKil:.ia Pv:i!:yak ! u ~ t ~ nlvlotor
s Dicscl 1'ti;;;rai; h.lc;lei:gt!, ,;r:t~j; :ndus:ri
cI;111 1<:1p:11

l<aru/.~er;~~i/c Suttrun Spesijikas i r't!ctoZ~


-
I V ~ + l \ o \ i t a ls< i ~ \ c i ~ ~ , i~i\(l
~ : i l <l00"C cSt Scsuni SAG D 445
- AS':'h\.I
2 iildcks viskasitas Min. 55 /\Sl'M D 2270
3 I'itik Nynla COC "C Min. 200 AS'I'M D 92
4 Angka Unsa 'Tot'll 111gKO1 I l g hlin. 6'00 ASTM D 2396
/\bu Sill fat
I<ZII;~~LIII~:I~I % wt. Mill. 0.8 AS'i'bi D 874
I/,r:lldurignn ~ n c l a l: % wt A t l S :t\S'l'i*l D 81 I
c;t, My, Zll '1
' I ' c ~ ~ c l c /~ Sti~bilitns
~si :
~)c~ilbusnnil 1111 AS'l'rC1 L> 892
1
Sctl. I Mnks. 7510
S C ~11,. Moks. 15010

- ' .- 1 Milks. 7510 I


1

56 :
1

3. M l!\iYAIC LUA/lAS ! l DIIjSlIL 1'U'I'AiUN I i I 1NL)Ai I


UN'17UI< 1NDUS'I'lU DAN 1GlPAL
1
Ivli~lyaklu111nsmotor dicscl pulasalr rclldah untuk i~ldustridrill kn;):~l yililg bcscclar di
Ii~cloncsi:~
l~nsusmcnlctiulli synrat scbagai bcsikut :

3a. Millyak lu~nassiliilder :

c. l<liusi~s 1 i 1 1 i i s scsi~ai dci~giil~ I<cl~utiisn~iUC~S:~:;IC>,f:c:~:cri


I'crtaniba~igall clan Encrgi illor 829 Ii/004/M.i'L~/1989, h4clllcri
I<ci~i:t~gafi1loiilor S3G/~'"'<.00/19S9, c l i ~ l blc11tcl.i I'civing:,llgn!i nonlor
! 8 1 /1;I111/V1!,'1 389 !atlggul 3 1 J t i l i i 989, k n i ~ c l u t ~ini~lcrai
~ ~ ~ n oii ~;~nksin;t!m
70?'0 \:I.

1
Kct.ukicris~i,k ,SCI~:ICIJI S/XS~jikasi E.!c!o;'cI

cSt Scsuni SAE PiS'I'rrl L, 445


,I i!id~l\sviskcsiins 00 AS'I ;L1 U 2270
I ,- Mill.

3 ? ' i ~ i kN) ala COC OC Mill. 200 1 92

-
I
5
A11gk;r IIi\su 'I'ocnl
i<andu~lga!iAbu Suirnt
11'6 KO1 I/&
% \vt

'%r \vt
Min. 40,0
*) 1 AS1 ivi IJ269C
AST;,; L 874
A A S l AS'i kl I) 81 I
1
I
1
Cil. big, %I1 *1
3 b. Plinyal.: iulnas kiirtcr (systcln oil) :
; Spcsilikasi 1111.jul; kcrja tniuyali luulas rrrirrirrttrr~r APl - C C , ~I;\II i ~ ~ c ~ n i l1:;1si\
i k i uji
cli11.i I;il,orat0rit1111liji yi111g~ C S I I ,I ~

c. I<l~i~sus pcli1111as inlpor scs~lni clcllyun licputtisarl 13crsn11i;l hlctltcti


dan E ~ ~ c r g829
I'c~.l;~il~l);~~igitu i 1/;/00~1/lu1.1'13/191;9.
I\~lcntcri I<cuaiig;~~i tioliior
S36/1<hI1<.00/19S9, cia11 Mcntcri l'crclngnnga~i 18 1/1~1'13/\111/198!, :i!nggal 3 1 Suli
1ni1:cral oil rnal;si~iluin 70% wt.
13S9, ki~~l'lungn~l

T:111ci 511 .
Spcsilikiisi 17isiku lcilnia hli~inyalcL1111lnslCaricr'(Systctil Oil) 1':;Laral: !t21:J;ili :l:ltilk
Induslri datl K ~ p a l
-
0 I /i:c
a':~r~!i:~r;~ SGI~IUII SpcsiJi!ccsi ;t:croau 1
P

CSI Sesuni SA13 ASl':.l 11 445


Mill. 90

,-
AS'1'h.i 1) 2 2 7 0
'I'itil: Nynln COC "C ' Min..200 AS.!'ivi L) 92
A11gkn 13nsn 'I'o1;ll lug ICOl l/g Min. 4,OO A5':M U 2896
,
I
5 I < a ~ i c ' ~ ~ ~Abu
~ g i SulTat
ln % wl. ' Min. 0,5 , I\S'I'bi D 874
G ICnilJu~lgannlctal : % wt A A S / A S ? ' M D 81 1
Ca, Mg, Zn '1 I
7 'Tcl~tlcllsi/ Sti~bilitnsl)cnibusi~n:i: I I S I ' ? ~ :I 892
SCC;.I Milks. 75/0
S C C ~I1. I ,
50,0
Sccl. I!I Milks. 7510
1 . MINYAK LUMAS RODA GIG1 ICENDAItAAN 'TI2ANSkllSI XIANUAL DAN
GAllDAN

Ivliuynlc lumas roda gigi lccildaraall tratlsillisi nlanual dan garda~lyarlg bcredar di
Incloncsia lian~snlc~ncnuliisyasat scbngni bcsikut :

c. I<!lusas pcluli~as iliipor scsuai d c ~ ~ g aKcl~uttisn~~


~i Dcrsiu:li! h/lcntcsi
I ' c s l a ~ ~ l b ~ ~ ~tla11
i g a n1;ilcsgi 829 IU004/M.l'JZ/1989, Mcnlcsi Kcuany:~u ~ ~ o ~ r l o r
S3G/I<l\4ii:.CO/l9s'), da11Mc~lteril'csdagaugan 18 I/I<PU/VII/! 959 :anggai 3 1 Juli
1989, kandungnn miilcral oil nlnltsimu~;l 70% wt.

':1!cl G
Spcsilil.rasi Fisika icilllia Minynk Lumas Rocia Gigi Kc~~daraan
'l'ransmisi hlaliual clan
Gardan
*
No /:arcd,ferist ik Sal~rarr SpcsiJkasi i4c:oda
- .
j

I Vi~liosit~ls i t i k 100°C
I < i i \ ~ ~ \ \ i pnda cSt Scsuni SAE AS l'!ri L) 445
2 Ir\dcks vi&ositas , Mill. 30 AS'i'rL! D 2270
3 T'itilc Nyiili~COC . "C Min. 200 A 1 92
4 I<x~.nJungai~
~ilctnl :
S % wt. *) li' 2d12 1
.- .
I' ' % wt. *1 AS'I'M D 4047
5 ji ~?cinl.i~snan
' l ' c ~ i ~ l c ~I iSinbil~tas : tn I ASI'IL1 1: 892
i Sccl. 1 Mnks, 2010
Scq. I I Maks: 5010
I
Scq. 111 Maks. 2010
A
Minyak lulnr~srotla gigi kc~.rdoraantransnlisi ototliatis yang bcscd;~stli llltlo~lcsia
Iiarns n ~ c m c n u l sj~itrat
~i scbngai besikirt :

1. n DIJSItON - 11 dall
Spuilikasi i~t!juk kclja lninyak lu~llast r l i ~ t i l ~ ~ t r rscti~~ykat
~l~crniliki
h;isil i j i tlilsi labosaroriurn i j i yany rcsuli.

: 7
i:isi!;n i<imia Minynk Lu::lns l<o~lnGigi I<c~liI:trot?n'I'~ai~sl>,isi
Sj~~sil;lins; 0toi;;stis
1
/do Kura/;tcri.x:ik Saltran Spesijikasi Meiou'a

I<inelnatik pada 100°C cSt * ASTM D 445


2 i ~ ~ d c ivisl<asitas
ts Min. 130 ASTM D 2270
I- T .!';:i;iNyalo COC "C Min. 160 /\S?'M D 92
. - -
I 'I'c~~tlc~isi
/ Srabilitns pc!llb~rsanl~
: ~nl /\S'i'rLI D 892
1
Scq. I Milks. 2UlO
Milks. 5010
Moks. 20/0
-
U. n i m w r c ~ u ~ m s Gx ~oG~I I~N I ) N S T J Z I
1. n/lINYAI< LUA4A.S RODA GIG1 TERTUTUP

Mil~yak1c:nlas rocla gigi tcstutup u~ltukinllusiri yang bcrcdar di Irldoncsia harus


nlc!nc~lullisyarar scbngai bcsikut :

1
b. Sycsifikasi fisiita kinlia mcmcnulii batasail pntla 'i'nbcl 8a .

c. :<iiosus ljclil~llns impor scs~ini d a ~ p u n ~ & ~ u l t i s a :Llcnn:n,i


~ li!ei~tcri
Pcr~a~~lbanga;: clan Encrgi 829 IVU04/bI.I'W1989, Mcnlcri i<c~:ai:gaiiilomor
83G/I<;\.:i<.CiOil3S9, dan Mcnleri Ikrdngaugan 18 l/Kl'U/Vi!/l9:C!j tailggcl 3 1 Juli
i 333, knl;di:ngan mineral oil ri~aksimum70% wt

: I 82
Spcsilikasi Fisika Kilnia Minyak Lulllas Roda Gigi Tertu~up

F!
,Yarokfcristik Saltran SpesiJ?kasi l&r oda
-
I Viskosila~I<inc~iintikpack 40°C cst Sest~niIS0 VG ;,si'hl D 445
I
1 2 I~:~!cks
viskositiis : A'; l'h: D 2270
- I S 0 \:G s;\ltifi d ~ l l i ~atnu
li~ Mill. 90
1 tlil?;!wnll 4GO
1
i - iSO VG d;,t!as 4G3
Min. 80
3 'I'iti;; i\ly;i!il COC Min. 175 ' ID 93
4 Col)i;cr S;t.;p Coirossion Mnks. I b AS'Thl D 130

5 'I'ct~clc~~si
1 St;lbili~nspci~:bitsn:~~i
: 1111 AS'I'ivi D 892

i Scq I
Sccl. I I
Maks. 75/10
Milks. 75/10
Mnks. 75110
2. MINYAIC LUMAS ItODA GlGl 'TEIU3UIM
Minynk lu~nr~ssoda gigi tcrbukn i111li1kiliclustri yallg bcrcclar di IucIotlcsia hal.us
~ncmcnuhisyarat scbagni bcrikut :

a. Mclnililti hasil uji clari luboratorium i$i yang reslni.

c. Kl~i~sus pelumns inlpor scsuai dcngan Kcpulnsan I3crsnr1la hlcntcri


I'crla~ilba~lga~~
cla~i 131lcrgi 829 1</00~I/M.l'l:,/198I), Mcl@ct.i I<cl~ar~g:ln ilorlior
836/1<MI<.O0/19~~0, clali klctttcri l'crclogat~gau 1 8 l/KI'L3/V11/19S9 tn~tggal3 1 Juli
1989, I;;u~dungn:l inioc~~al oil mnksimum 70% wt

; l ! 1 Ub
Si~csiiil;asiFisilih ici~niaMiilynk Litmas Roda Gigi '1'crbr;kn
r

No Kara~.~eristiIc Satirar~ Spes fikasi Ideroda


-,
I Visltosilns I<i~ic~ni~tik
pnda 100°C cSt Mia. 39 AS'[ M D 445
2 Ccr~sitns15°C Min. 0,9700 ASTM D 1298
Millyak lumas hidrolik anti-wear ynng bercdar di Indonesia harus memenuhi syarat
scbagni bcriltut :

k minyalc I~imnsn~iriin~rrirtsclingkat DIN 5 1524 I1art 2 da11,


a. Spesifikasi i i ~ ~ j ukcsja
l ~ c n i s o I.Il:-O
t~ (Inn rlicnliliki hnsil uji cIi1l.i lobol.alorium uji yaug rcs111i .

c. 1Ol:lsus pclu~niis ili~pol.scsuai dcllgaii Kcpuluscun Bcrsnala Mc11:cl.i J'crlolnba~lgntl


cia;; Etlcrgi $29 !(/004/M.I'E/1989, h4c11tcri Kcuntlgan nomor 83Gii<1VY,.CLli989,
clan Mcntcri I'crdngangan 18l/l<i'B/V11/1989 lartggnl 3 1 Juli 1989, !:>i~d~ngan
i:;i~?craloil nlaksilrlurn 70% wt

'r:tbcl 9
Spcsiliknsi 17isikaI(i111ia Ivliilyak Liillias Ilidrolik

No hbrcr.4ter~stik Sa~r:~n Spe~,li!itr~i Edefo&


- . ~
I Viskosi~asiiirlc~i~:~~ilc
~>irJu4U"C cSt Scsuiii IS0 VC; AS'l'b1 11 445

1I. 2 i~lclcksvisiiosiin~:
- IS0 \'rJ sntna dclign:; nl:u
beset. 32
(cbili Mill. 90
ASl'hI i) 2270

- ISC VG lcbiil ltccil 32


*
3 'Titi!< Nyain COC : IiSTX? D 92 I
- iSO VG snllin dcl:gar~nlau icbili "C klin. 175
bcs:iv 32
- IS0 VG Icbih litcil 32 I% *1
4 Coj~perSlt;ip Corrossion
I
Mnks. 2 I ASThl D 130
5 Tci~tlcnsi1 Stnbilil:~~ :
pc~iibtisa:~~~ 1111 AS'l'tr,i i> 892

SCC~.
I Milks. 1010
Sul. I 1 hlnks. 5010
7-

Scq. I l l Mnks. 1010


hiirlynii Itinlas transl'oniintor yang bcrcdar di I~ldoncsiuliusus ~ncnlcnuhisynsa! scbngai
bcri1i~1L: I

'a. Spesifil~asi ui~jukk c ~ j arni~lyol<luiil,. ~ r r i ~ z h ~ l tsctii~,gkal


rl~~ IGC 296 (1952) kelas I
atsu I3S 148 (1 372) clan ~ ~ ~ e m i lllasil
i k i iiji rlari labol*a~oriu~l~ iiji yang ;csmi .

KO h'artrklcristk Scltrarl Spesijkosi ;~ieioda

1 Vislcosii;~sI<iri~iilntikp n ~ l n40°C cSt Maks. I G , 5 I ASt'hl D 445


2 l'ilik Nyilla COC "C h l i ~ 95
~. AS'I'M L) 92
?
-

3 'I'i;ik 'runng O C Mnks. -30 ASTM D 97


tngKO1-l/g Malts. 0,03 ASTM D 654
1 4
Netralisasi
'I'cgnngan Listrik (DDV as
I<c!;i~a(a~i Kv Mia. 30 45ixf D 3"
dclivcrcd) !
11. K L A S I F l l ~ S lVlSiCOSITAS MINYAK L U ~ MESIN.
~ S

Vislcositns minyak lunlas motor bcnsin clan dicscl yang bcrcdnr di incloncsia Ilnrus
~nclncn~ilii Llasifihnsi viskositas illcnurut - SAE 5300 Dcs. 95, scpcl.ti disnjiknl~
pacla 'l'itbcl 1 1 .

su1111rcr~tlnl~
Visltositns ~):~cln
1<1i1siiii(il~i Visicosilns I ) : I ~ ~sc!i11
I (ir;ggi
Visltosilns
111cn11ru t
SAE

C I . B I I I ((~~ I1 I' )~ I ' C I I I O ~ I ~ I(cl')


~ ~ I I 1Cii1e111ntik
(cSt) SItenr ?i'rig:.~i( ~ 1 ' )pntln
lonlts 11:1il:1 rtlal(s. 1n11pnndn pnc!n 100 C 15U°C tinil 10~~"rniii
1c111~~crnlur "C slrcss pntln
~CIII~IC ~ II ~ I I I . C
O -fijilt hlitks
I

0W 3250 ~ ; ~ -
d 30
n G0.000 jjnrln - 1 0 3,8 ,
I I

5W
I
3500 pncla - 25 60.000 parla- 35 3,8

10 \V 3503 pndn - 20 G0.000 pndn - 30 4,l 1

I 15 w 3569 padn - 15 GO.OG0 pndn - 25 5,G

I 20W 4503 p a i n - I 0 C? "70 pndn - 20 5,G

25 W GO20 l~ntla- 5 1 GO.000 pndn - 15 9,3


I
20 5,G < 9,3 2,6

30 9,3 < 12,5 . 2,9

&I. o
12,s
12,5
< l6,3

c 16,3
2,9
(OW40, 5 W46, IGVvV40grade)
3,7
I
(15\V40, 23\+'45, 25 W49, 40
grade)

3,7 f
I lG,3 <21,9
21,9 <26,1 ? ,7
I
11 I. I<LASll~lI<ASI\rISI<OSI1.AS R.IINYAiC LUMAS 1lOL)A C l G I I
TlIANSh1 IS1 MANUAL

Visl;osilns ini~lyaklu~llasroda gigi 1 tsn~ls~llisi inallunl ynllp bcrcclnr di l ~ l d o l l e s i n


iial.lls I ~ I C I I ~ C I I Lhl:isifiki~si
I~~~ - SAlj , S C ~ ~ C It]isajih;lll
v i s l ~ ~ s i l nll1~11lll.lll
s . ~ ~ p;ldn
'l'abcl 12.
LV. I<LASIPIIUSI VISICOSITAS MINYAIC LUMAS IN L)USrI.:I1

Viskositas mioyak lumns industri yang bcrcdar di Iocloncsin 11nrus inc111cou11i


klnsi1iicr;si Visl~osilosmcnulut ISO, scj~ertidisajikan pndn 'l'abcl 13.
V. I<LASIl~IICASlI'ENEl'ltASI GEMUIC LUMAS
Niloi, pcnctrasi gctiiitk lit~nns yaug bcrctlr\r tli Indv~lcsia I~itriis r~,ci~~cliul~i
klnsilikasi Konsisicnsi (I'ei~ctrasi) clari NLGl (Natior~nl Lubric:lti~lg Circasc
scpcrti disqjiktlrr pl~rla'l'abcl 14.
I~~stitutc),

Tnbci 14 , I
t ~ I C I I I INLGI
I<l;isilili;!si l'ctlctrnsi C c n ~ u lL~rotas I*~~
I
I<cl:ls N L G I (\Vorh) I ~ I C I I U I . I I ~
l'ct~ct~.r~si

AS'I'M ~ l i 1 t I i l25 "C, 0.1 IIIIII

090 445 - 475


400 - 420
- GO
0 I 355 - 385
-
I 310-340
2 265 - 295
3 220 - 250
4 175 -205
5 I30 - IGO
6 8 5 - 115
VI. L A S UNJUIi ICERJA MINYAK LUMAS MESIN.

I<LASII'II<ASI UNJUI< KEIZJA MENUllUT A 1' I


IJN'l'UI< hlINYAI< LUR1AS 1tt0TOIt BEASIN

'I.lNGI</\T
R I U'TU U N J U I <
l<Ell,JA Al'l
JENIS T E S T MESIN
Y A N G I3ISYARATKAN I
Scqucncc 1 1 ~ ' )
Scqucncc Ill/\*)
Sccl"cllcc IV *)
Scllllcllcc v *)
Cnlcrpillnr I,- I * \
I<LASIPlI<ASI UNJUIC KERJA MENUIlUT A I' I
UNr1'UI< MINYAIC LUMAS MOTOR DIESEL
I 'l'ingkat

I RIUTU UNJUK
I<IIItJi\ r\ I' I
JENIS 1'ES.r MESIN
YANG DISYAItATKAN

~itlcrpill;~r
142
CE CKC L-38
Mack T-6
Mack 'r.7

Ci~lcroillar1 K
CI<C1.-38
Mack '1'4
Mitck T-7
Cummins N'I'C-400

C 1: Calcrpilli~rI M-I'C
CRC L-38

Ci~lcrpillnrI M-I'C

I CI:-2 llctroit 1)ioscl 6V-92'1.A


CRC L-38

Scllucllcc IIIL
GM 6.2L
CC-J Mack 1'-8
Citlorpillnr IN
CICC L-38
DAN
SE'I'ElZUSNY/\ Scsuai dcngnn pcrkcmbangan

') TEST IN1 SUDhll"0llSOLT 'E". DAllAN IIAMAR ATAU hllNYhK LUhlAS REFliRCNCB SUDAll TlDAK TERSDDIA ATAU
-
'IEST IN1 TIDAK l)lhlONITOR LAC1 01.1:11 PENCEhlUANG TEST ,\l AU AS I hl

Dircktilr Jcnctcral Minyak dan Gas I3tunli


r\
I.anll~irnn I1 : Kcputusiln Dirpktur Jc~ldcralMinyak dnn Gas I3u1ni
Nonior : 85. K / 34/ DDJM / 1998
Tanggal : 24 t gust us 1998

T,ATACAIIA PENGAMBILAN CONTOlI PELUMAS

I . Sciinp i:c!uni;ls ),:lng ol;s~l dipcsil<sn di 1;lbosntoriutn di;lmbil ~ c b n n ) . ; ~ kI (satu)


~,crcorltol~1111t11Ii ~ ~ t i i l l.jcnis
7 ~?clitlll:tsrlisclial~ pcrlg;1nlbil:111 j~cscotitoll tlinl;~ks~ld
nlcngacu kcpnda tllcloda AS'I'M 1)-4057.

2. Tcn:pat pcngan~bilnnperco~ltohpclumas :

a. Dnlaln rangka pcntlaftaran pclumas, nntnra lain ditc~llpat:


o Pnbrik pcrilbuat
/ tlikirinl olch pcrt~sahaan
.Gutlang
CI
.
r: I cmpr\t pcngcmasan
o Untr~kpclu111:lsynng belu~ndiiii nki111rliilllpor, dikiriln olcll pcrusalm;~nyallg
bct.~a11gli~1[atl.

1). Ilnlan~I.;III~I\:I j,crlgr\wasnil pclull~ns,nniasa lain diicn~pat:


:c Agcn l,cl!)unla~l/ l'c~igcccr-/ Importis / Distributor tunggal.
E: B~I;~!<c!
m I'csusr:hi~~:n1 Iiid11stl.ipcn1al;:li pelurnas
A:Gucinng 1 Tctnpn: p ~ ~ ~ i n ~ bprcduscn
unni~

3. l ' c r ~ ~ i ; ; ~~:c~:.:II~:s
!; y;\~lg~!iai?ibilclilc~igliapidcnyan bcrita ncara pcngan!>iinn yany
tlitan:lntn~igiuli olcll yclagas pcngn!nbil contoll dan pcnailggundnsvab ! pctugas
~;crusa!~aan.

4. I'cngambi! col;toh pcialnns aclalall pctugas Dircktorat Jenderal 1Minynk darl Gas Bumi
j'ii112c I i [ ~ i r ; ~ j i r ~ole11
; ~ ~ i ~ ~ c~~' C; lI Ii ~l Os ~ : I ~ CI :~~; IIII~'CIII;ISLI~:III.
I

I. kasnl;lcsis~ili fisika-kinlia scbanyak 2 (dua) liter pcrcontol~


I<cl,ci.laali ~c~lgi\ji:t:l
~ninyaklunlns dnn 2 (drrn) 1;ilogrnm pcrcontoh gc~nilkIulllns tcri~lnsukarsip
pcrco!~tohpclunl;?s (rctaiu s:lmplc).

b. Uji ul!ju!i licrjn scbanyalt 67 (cnnni paluh tujuh) liter untuk percon:oh mii-iyak
1i11:;ns dnn 3 (iign) 1iilogtnl:l u:ltak gcn;uk lumas ~ C ~ I I I ~ S L L !nrsip
; pcrcontc.!~
pdla;i::~s (rclain snnlplc).

6. I'crcontoi~pclulnas cliscgcl clan clibcri labci yang bcsisikan :


a. Nornc)r uri~tdan linma c!agang pcrcolltol~pclumas
b. Volti~;tcI isi I l)c;;l1 j > c ~ . c o ~ ~pcli1111:1s tol~
c. N ; I ~ I I :1)ci
I L I ~ , I ~ I ; I ; I I I(1;t11 I t ) I \ i \ ~ ipc~\g;t~l\bii:\~l
~ C ~ C L ) I I~~C~~ IL~I I I I ; I S
cl. I :!~\g.g:\ipcl)gail~bil;rnp c ~ c o n t o l ~
r..

c . N a ~ l l a~~Ctl!&iIs
~~cr~ga~llbil'pcrcor~toll
1'. I<ctc1:a11gn~l
Inin-lain.
l,nbornlorii1111ilji mct~gaclaknnanillisa cia11cvaluasi tclahadappcrcot~tohpclu~nusyang
~Iitcrima dau sclat!jutnya mcncrbitknt~ Laporall I-Insil Annlisa (Lf-!A) yang
rnc~lyntokil~l Sjlcrr.til fifrrfrr, dan disampaikan kcpadn
illcr~relrrrlri/ Tillnli h$c~l,~r~.rrrrlri
Dircktur Jcnderal Millyak dan Gas Bumi serta kcpacia perusakaa~~ yang bersnngkuta.

Dircktur Jcrlderal Millyak dan Gas Ijii111i


r*\
I.;llllpir;in 111 : Kcl)iltusnn D i r ~ l i t i t Jcnrlcr:~l
r Milly;lh L[:lll (ills ljull,i
N01110r : 85. K I341 DDJM / 1998

Dirclitur Je~ldcralMinyak darl Cia; Bulili


P
I . 'i'arif !ii;lyn dni! ilietoda pengujiall pclumas ddnlani raaogka wajib dollar pclumns,
pciii:;iw:~silii pcluo~as,ndalah scbapai ynng disajikilll pnrl;i 'l';lbcl I , d:~o scwalitu-
\ \ ;1l\i11 LIL!I)LI~ b~~~libiil?.

'i'it1)~I 1
'I'/i:CIi; IlIAYA DAN ME'I'ODA I'ENGUJIAN I'ELUMAS

1 . fi>ci.!.,.
; i c ; ~ t r i i scti;ip
7 )
.. i?c~~gt~.jin:l pclulnns ynllg dii:~htit:~n alcli 1.ahorelorii11;i :Jji di:iciii;!i;l~l

?
-.
,-
lii;!yo pci:pqj~:!n scsuoi dcilp:ln k c t c ~ ~ l i iscpcsii
,~,,,n:as
,;,,
' ITiii.i { * ;
clan jciiis pcl~gi!ji:ln ynng dili;bii!ia~l.
Li.rscl)iliL c l u : ~Ic,sil;a:;::l.r
~
; ~ i ~ biiii; i iliiltas, scslmi dciig:l~~

1'1'11 sc!:c.s;~r 10'X.


junis