Anda di halaman 1dari 1

KEPALA DESA BOGORAN

KABUPATEN TRENGGALEK

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGORAN
NOMOR : 188.45/26/406.054.02/2016

TENTANG

MUTASI PERANGKAT DESA BOGORAN

KEPALA DESA BOGORAN,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari
jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, ke dalam jabatan
sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran keputusan ini.
KEDUA : Masa jabatan Perangkat Desa yang mengalami mutasi jabatan
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dihitung secara kumulatif
sejak yang bersangkutan pertama kali diangkat sebagai Perangkat Desa.
KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan
penghasilan sebagai Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.
KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:


Yth. 1. Bupati Trenggalek;
2. Camat Kampak;
3. Ketua BPD Desa Bogoran.

Ditetapkan di Bogoran
pada tanggal 30 September 2016
PETIKAN sesuai dengan aslinya
An. KEPALA DESA BOGORAN KEPALA DESA BOGORAN,
SEKRETARIS DESA BOGORAN
ttd.

IHSANUDDIN
ACHMAD ZAINUDIN MUSTOFA

Kepada : Sdr. KOIRUL