Anda di halaman 1dari 7

SULIT UJIAN BULANAN 2 ( TINGKATAN 4 )

UJIAN BULANAN 2
Bahasa Melayu
Peraturan Pemarkahan
September 2020

UJIAN BULANAN 2

BAHASA MELAYU

TINGKATAN 4

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN

Peraturan Pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta SMK Bandar UDA Utama.
Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat
dalam Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan
Pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa-apa juga bentuk penulisan dan
percetakan.

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 12 halaman bercetak


SULIT 2 UJIAN BULANAN 2 ( TINGKATAN 4 )

Soalan 1: Karangan Bahagian A


Markah penuh : 30

Bahagian A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan (30 markah)


KRITERIA PENSKORAN
PERINGKAT MARKAH KRITERIA
CEMERLANG 26 – 30 • Karangan menepati tema bahan rangsangan.
(28 – 30) • Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca
(26 – 27) betul dan tepat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu.
Penggunaan kosa kata luas dan tepat.
• Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi dan
menggunakan ungkapan yang menarik.
• Isi relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan
jelas dan matang.
• Karangan menepati tema bahan rangsangan
KEPUJIAN 20 – 25 • Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca
(23 – 25) betul dan tepat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu.
(20 – 22) Penggunaan kosa kata luas.
• Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi
• Isi relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan
dengan jelas.

• Karangan masih menepati tema bahan rangsangan


MEMUASKAN 15 – 19 • Bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda
(17 – 19) baca masih betul dan tepat. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan
(15 – 16) Rumi Baharu. Penggunaan kosa kata umum.
• Wacananya masih lengkap. Unsur bahasa masih bervariasi
• Idea masih relevan dengan tema bahan rangsangan. Huraian idea
masih jelas.
• Karangan masih/kurang menepati tugasan bahan rangsangan
KURANG 10 – 14 • Bahasa kurang gramatis dari segi kata dan ayat. Kesalahan-
MEMUASKAN (12 – 14) kesalahan tatabahasa ketara. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan
(10 - 11) Rumi Baharu tetapi terdapat kesalahan ejaan yang ketara.
Penggunaan kosa kata terhad.
• Wacana kurang lengkap. Unsur bahasa kurang bervariasi.
• Idea kurang relevan dengan tema bahan rangsangan dan huraiannya
kurang jelas.
PENCAPAIAN 01 – 09 • Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis
MINIMUM (06 – 09) • Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat.
(01 – 05) • Idea tidak menepati tema bahan rangsangan.
SULIT 3 UJIAN BULANAN 2 ( TINGKATAN 4 )

CADANGAN SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 BAHAGIAN A

Huraikan pendapat anda tentang kebaikan membeli barangan buatan tempatan.

Diharapkan calon-calon dapat menghuraikan kebaikan membeli barangan


buatan tempatan.

Rangka karangan dicadangkan :

1.0 Pendahuluan

2.0 Isi :

2.1 menjimatkan perbelanjaan keluarga


2.2 memajukan industri tempatan
2.3 meningkatkan imej negara
2.4 mengurangkan pengaliran wang ke luar negara

3.0 Kesimpulan

Kehendak soalan :
- Calon perlu menghuraikan kebaikan membeli barangan buatan tempatan
- Calon mesti menjawab berdasarkan maklumat yang diberikan

Kemungkinan:
1. Sekiranya calon mengambil satu idea yang diberi dan ditambah dengan
isi yang lain. Diterima. Periksa seperti biasa.

2. Calon hanya menghuraikan satu idea dan dikembangkan. Diterima.


Periksa seperti biasa.

3. Sekiranya jumlah perkataan kurang 200 patah perkataan tidak boleh


cemerlang kerana huraian dianggap tidak berkembang.

4. Calon menulis idea lain selain daripada terdapat dalam bahan


rangsangan tetapi masih menyentuh tugasan soalan - kepujian/25
markah.

5. Calon tulis dua isi. Diterima. Periksa seperti biasa.


SULIT 4 UJIAN BULANAN 2 ( TINGKATAN 4 )

Soalan 2: Banding Beza Petikan

SOALAN SKEMA MARKAH


(i) Masalah yang dibincangkan oleh Cik Puan dan Eton ialah...
P1 minum teh dengan garam dulu. 1
P2 sudu untuk sup ditaruhnya di tempat gulai 1
P3 sudu untuk gulai ditaruhnya di pinggan sup 1
P4 selepas makan malam dibuatnya teh 1

(ii) Pada pendapat anda, ciri pemimpin yang baik ialah…


P1 berintegriti/ mempunyai sifat amanah , jujur, bertanggungjawab 1
P2 berfikiran rasional 1
P3 berpengetahuan yang luas dan meliputi pelbagai bidang 1
P4 mempunyai empati yang tinggi 1
P5 berani mengambil risiko 1
P6 Mempunyai kemahiran berkomunikasi 1

(iii) Perbezaan tindakan Cik Puan dan Sultan Alau’d-Din Riayat Syah dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi ialah
P1 Cik Puan mencadangkan supaya bangsa Melayu mesti pandai menyesuaikan 1
diri dengan bangsa-bangsa yang sudah merdeka.
P2 Sultan Alau’d-Din Riayat Syah telah memakai cara pakaian si pencuri dan 1
berjalan menyamar bersama Hang Ishak.
SULIT 5 UJIAN BULANAN 2 ( TINGKATAN 4 )

Soalan 3 a- Prosa Tradisional


[ 8 markah ]

SOALAN SKEMA MARKAH


(i) Syarat-syarat sebelum Kertala Sari menjadi penggawa
P1 Membunuh Ratu Melaka 1
P2 Membunuh Laksamana 1
P3 Negeri Melaka dapat alahkan seorang diri 1

(ii) Tindakan Patih Gajah Mada setelah mendengar kata-kata Kertala Sari
P1 Diperjamunya makan minum 1
P2 Bersuka-sukaan 1
P3 Diberinya persalin 1

(iii) Jawapan: Ya
P1 Ingin membalas kematian bapa 1
P2 Menunjukkan kesetiaan kepada perintah raja 1
P3 Menguji kepahlawanan diri

Jawapan: Tidak
P1 Membunuh ialah satu dosa besar 1
P2 Tidak elok berdendam kepada orang lain 1
P3 Laksamana tidak bersalah dan hanya menjalankan tugas
SULIT 6 UJIAN BULANAN 2 ( TINGKATAN 4 )

Soalan 3 b- Puisi Tradisional


[ 9 markah ]

SOALAN SKEMA MARKAH


(i) Dua tindakan kejam yang dilakukan oleh lelaki yang bergelar perkasa terhadap
kudanya ialah
P1 menghalau dan merembat kuda-kuda yang ada di padang dengan cemeti (rotan 1
panjang-alat untuk mengawal kuda) supaya segera masuk ke dalam kandang.
P2 Setelah kenyang, kuda-kuda ini dijadikan tunggangan lasak untuk menjejaki kuda
yang lain.
P3 Sang gembala hanya mahu kudanya berlari dengan kencang tanpa mengambil kira 1
kepenatan kuda yang ditunggangnya
P4 Semua kudanya terus ditunggangi berulang kali tanpa belas kasihan 1

(ii) Pada pendapat saya, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pelbagai pihak
untuk memajukan sukan berkuda di negara kita ialah
P1 Kerajaan perlu menubuhkan/mewujudkan kompleks sukan berkuda negara. Tujuan 2
untuk menarik minat peserta.
P2 Persatuan Sukan Berkuda Amatur perlu diaktifkan aktiviti/ mengatur aktiviti yang lebih 2
intensif. Tujuannya untuk menganjurkan sukan berkuda yang lebih maju.
P3 Kerajaan perlu menyediakan dana yang mencukupi. Tujuannya adalah untuk 2
meningkatkan mutu sukan berkuda.
P4 Kerajaan perlu banyak menganjurkan pertandingan sukan berkuda. Tujuannya untuk 2
menggalakkan mutu sukan berkuda.
P5 Atlet sukan berkuda perlu menerima latihan yang intensif. Tujuannya supaya sukan 2
berkuda lebih cekap.
P6 Kerajaan perlu menyediakan ganjaran yang lumayan. Tujuannya untuk 2
menggalakkan atlet bekerja keras untuk mencapai kemenangan.
P7 Persatuan Sukan Berkuda Amatur perlu menyediakan jurulatih professional. 2
Tujuannya adalah untuk mengajar para atlet sukan berkuda.

(iii) Nilai murni yang terdapat dalam sajak di atas ialah:


P1 Nilai keberanian. 2
Contoh : gembala kuda berani meredah hutan mencari kuda liar/ menunggang kuda
yang penuh risiko.
P2 Nilai kerajinan 2
Contoh : gembala kuda rajin mencari makanan untuk kudanya.
P3 Nilai berdikari 2
Contoh : penjaga kuda berdikari menjaga kuda yang dibelanya.
P4 Nilai kepatuhan 2
Contoh : kuda-kuda patuh kepada tuannya.
P5 Nilai ketabahan 2
Contoh : penjaga tabah menghadapi cabaran membela kuda.
P6 Nilai kasih sayang 2
Contoh : gembala kuda sayang akan kudanya dengan memberi makanan jerami dan
rumput kepada kudanya.
SULIT 7 UJIAN BULANAN 2 ( TINGKATAN 4 )

Soalan 4-Tatabahasa
[ 10 markah ]

Subjek Predikat
Ahmad dan rakan sekelasnya membeli majalah Dewan Siswa dari Kedai Buku Popular di bandar itu.

Keindahan panorama di bandar itu memikat hati para pengunjung.

Kami sekeluarga akan bercuti di luar negara pada setiap tahun.

Surat yang baru di terima itu daripada rakannya di Kuala Lumpur.

Masyarakat Iban dan Bidayuh menyambut Hari Gawai pada bulan Jun setiap tahun.
di Sarawak