Anda di halaman 1dari 17

三年级马来文全年调整教学计划 (2021)

PENJAJARAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3


SJKC BACHANG

MINGGU TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN (SP)


周次 题目 KANDUNGAN 学习标准
内容标准 KANDUNGAN ASAS KANDUNGAN TAMBAHAN KANDUNGAN PELENGKAP
基本内容 附加内容 增补内容
TEMA 1: KELUARGA BAHAGIA UNIT 1: KELUARGA TERSAYANG
Keluarga Ming Jun 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, mengecam
memberikan respons. sebutan, memahami dan
menyebut ayat tunggal dengan
betul dan tepat.
Minggu 1 (i) ayat tunggal
20/1-22/1 Kasih Ayah 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan
memahami yang betul dan intonasi yang
sesuai;
(i) ayat tunggal dan ayat
majmuk
Minggu 2 Laman Abjad 3.1 Asas Menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis dengan
25/1-29/1 Saya menggunakan tulisan berangkai
dalam bentuk;
(i) huruf
Adik Saya 4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Bercerita dengan menggunakan
unsur keindahan dan gaya bahasa yang indah dan santun;
kesantunan bahasa (i) simpulan bahasa
dalam bahan sastera.
Taman Mini untuk 5.1 Memahami fungsi 5.1.1 Memahami dan
Ibu dan menggunakan menggunakan golongan kata
golongan kata nama mengikut konteks tidak
mengikut konteks. formal.
(i) kata nama am
TEMA 1: KELUARGA BAHAGIA UNIT 2: HUBUNGAN ERAT
Bercuti di 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, mengecam
Kampung Datuk memberikan respons. sebutan, memahami dan
menyebut ayat tunggal dengan
Minggu 3 betul dan tepat.
1/2-5/2 (ii) ayat majmuk
Kenangan Manis 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan
memahami yang betul dan intonasi yang
sesuai;
(ii) perenggan
Berkongsi Minat 3.1 Asas Menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis dengan
menggunakan tulisan berangkai
dalam bentuk;
(ii) perkataan
Mesranya 4.2 Menghayati 4.2.1 Melafazkan pantun yang
Keluarga keindahan dan mengandungi bahasa yang indah dan
kesantunan bahasa menjelaskan maksud.
dalam bahan sastera.
Terima Kasih Ibu 5.1 Memahami fungsi 5.1.1 Memahami dan
Saudaraku dan menggunakan menggunakan golongan kata
golongan kata nama mengikut konteks tidak
mengikut konteks. formal.
(ii) kata nama khas
TEMA 1: KELUARGA BAHAGIA UNIT 3: KELUARGA PRIHATIN
Saya Prihatin 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, mengecam
memberikan respons. memahami dan menyebut
dengan betul dan tepat; (i) ayat
tunggal
Minggu 4
Istimewanya 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan
8/2-12/2 Pavalan memahami yang betul dan intonasi yang
sesuai;
10/2-12/2 CUTI (iii) teks
TAHUN Sokongan 3.2 Menulis perkataan, 3.2.1 Membina dan menulis; (i)
BAHARU CINA Keluarga frasa, dan ayat yang ayat
bermakna

Saudara-mara 4.2 Menghayati 4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut


Saya Prihatin keindahan dan irama lagu kanak-kanak, dan lagu
Minggu 5 kesantunan bahasa rakyat serta menjelaskan maksud
15/2-19/2 dalam bahan sastera. bahasa yang indah dalam lirik lagu.
Pesanan Ibu 5.1 Memahami fungsi 5.1.1 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan golongan kata
golongan kata nama mengikut konteks tidak
mengikut konteks. formal.
(iii) kata ganti nama
Prihatinnya 5.1 Memahami fungsi 5.1.1 Memahami dan
Keluargaku dan menggunakan menggunakan golongan kata
golongan kata nama mengikut konteks tidak
mengikut konteks. formal.
(iv) penjodoh bilangan
TEMA 2: HIDUP SEJAHTERA UNIT 4: AMALAN PEMAKANAN SIHAT
Amalan Makan 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, mengecam
Malam memberikan respons. sebutan, memahami dan
menyebut ayat tunggal dengan
betul dan tepat.
Minggu 6 (i) ayat tunggal
22/2-26/2 (ii) ayat majmuk
Festival Makanan 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan
Sihat memahami yang betul dan intonasi yang
sesuai;
Minggu 7 (i) ayat tunggal dan ayat
1/3-5/3 majmuk
Snek Berkhasiat 3.1 Asas Menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis dengan
menggunakan tulisan berangkai
dalam bentuk;
(iii) frasa
Sihat Macam 4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Bercerita dengan menggunakan
Saya unsur keindahan dan gaya bahasa yang indah dan santun;
kesantunan bahasa (ii) bandingan semacam
dalam bahan sastera.
Pilihan Bijak 5.1 Memahami fungsi 5.1.2 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata kerja
golongan kata mengikut konteks; (i) kata kerja
mengikut konteks. aktif – transitif dan tak transitif
TEMA 2: HIDUP SEJAHTERA UNIT 5: UTAMAKAN KEBERSIHAN
Tanganku Bersih 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, mengecam
memberikan respons. sebutan, memahami dan
menyebut ayat tunggal dengan
Minggu 8 betul dan tepat.
8/3-12/3 (ii) ayat majmuk
Haiwan 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan
Kesayangan Saya memahami yang betul dan intonasi yang
sesuai;
(ii) perenggan
Minggu 9 Kebersihan di 3.2 Menulis perkataan, 3.2.1 Membina dan menulis;
15/3-19/3 dalam Tren frasa, dan ayat yang (ii) perenggan
bermakna
Amalan 4.2 Menghayati 4.2.1 Melafazkan pantun yang
Kebersihan keindahan dan mengandungi bahasa yang indah dan
kesantunan bahasa menjelaskan maksud.
dalam bahan sastera.
Bersihnya Saya 5.1 Memahami fungsi 5.1.2 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata kerja
golongan kata mengikut konteks;
mengikut konteks. (ii) kata kerja pasif
Restoran Idaman 5.1 Memahami fungsi 5.1.3 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata adjektif
golongan kata mengikut konteks; (i) waktu
mengikut konteks.
TEMA 2: HIDUP SEJAHTERA UNIT 6: SIHAT DAN CERGAS

Jadual 1.1 Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, memahami


Kecergasan memberikan respons. dan memberikan respons
terhadap;
(i) suruhan dan permintaan
Minggu 10
Seronoknya 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan
22/3-26/3 Beriadah memahami yang betul dan intonasi yang
sesuai;
(iii) teks
Karnival Warga 3.2 Menulis perkataan, 3.2.2 Membina dan menulis
Sihat frasa, dan ayat yang jawapan pemahaman secara
bermakna kritis berdasarkan soalan;
(i) bertumpu
Jom Berjoging 4.3 Menghasilkan 4.3.1 Mencipta bahan sastera secara
bahan sastera dengan berpandu dan mempersembahkan
menyerapkan secara kreatif;
keindahan dan (i) pantun dua kerat
kesantunan bahasa
serta
mempersembahkan
secara kreatif.
Saya Cergas 5.1 Memahami fungsi 5.1.3 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata adjektif
golongan kata mengikut konteks;
mengikut konteks. (ii) ukuran
Sehari di Pantai 5.1 Memahami fungsi 5.1.3 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata adjektif
golongan kata mengikut konteks;
mengikut konteks. (iii) pancaindera
第一学期中段假期 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
27/3 - 4/4 (9 HARI)
TEMA 3: PEKA KESELAMATAN UNIT 7: FIKIRKAN KESELAMATAN
Bahaya Cuaca 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, mengecam
Panas memberikan respons. memahami dan menyebut
dengan betul dan tepat;
(ii) ayat majmuk
Jauhi Bahaya 2.1 Asas membaca dan 2.1.2 Membaca dengan sebutan
memahami yang betul, intonasi yang
sesuai, dan memahami; (i)
Minggu 11 pelbagai jenis ayat
5/4-9/4 Keselamatan 3.2 Menulis perkataan, 3.2.2 Membina dan menulis
Taman Indah frasa, dan ayat yang jawapan pemahaman secara
bermakna kritis berdasarkan soalan;
(i) bertumpu
Selimut Api dan 4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Bercerita dengan menggunakan
Pemadam Api unsur keindahan dan gaya bahasa yang indah dan santun;
kesantunan bahasa (iii) perumpamaan
dalam bahan sastera.
Awas, Bahaya 5.1 Memahami fungsi 5.1.4 Memahami dan
Elektrik! dan menggunakan menggunakan kata tugas
golongan kata mengikut konteks.
mengikut konteks. (i) kata hubung dan kata sendi
nama
TEMA 3: PEKA KESELAMATAN UNIT 8: PASTIKAN MURID SELAMAT

Selamat Semasa 1.1 Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, memahami


Minggu 12 Bersukan memberikan respons. dan memberikan respons
terhadap;
12/4-16/4 (i) suruhan dan permintaan
Waspada semasa 2.1 Asas membaca dan 2.1.2 Membaca dengan sebutan
13/4 Bermain memahami yang betul, intonasi yang
AWAL sesuai, dan memahami;
RAMADHAN (ii) perenggan
Bertenang, Yen Ni
3.2 Menulis 3.2.1 Membina dan
15/4 perkataan, frasa, dan menulis;
CUTI HARI (ii) perenggan.
ayat yang bermakna.
PERISYTIHARA
N MELAKA Sudut 3K 5.1 Memahami fungsi
dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan
BERSEJARAH menggunakan kata tugas
golongan kata
mengikut konteks. mengikut konteks;
16/4 (ii) kata arah
ULANG TAHUN Pengesan Asap 5.1 Memahami fungsi
dan Peti Ubat dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan
SEKOLAH menggunakan kata tugas
golongan kata
mengikut konteks. mengikut konteks;
(iii) kata tanya
TEMA 3: PEKA KESELAMATAN UNIT 9: BERHEMAH DI JALAN RAYA

Model Jalan Raya 1.1 Mendengar dan 1.1.3 Mendengar,


memberikan respons mentafsir dan
memberikan respons
terhadap;
Minggu 13 (ii) silaan dan larangan
19/4-23/4 Bersabar di Jalan 2.1 Asas membaca dan 2.1.2 Membaca dengan
Raya memahami sebutan yang betul, intonasi
yang sesuai, dan memahami;
(iii) teks.
Kamu Dilihat, 3.2 Menulis perkataan, 3.2.4 Menulis sesuatu
Kamu Selamat frasa, dan ayat yang yang diimlakkan;
bermakna (i) perkataan dan frasa

Pemandu 4.3 Menghasilkan 4.3.2 Mengubah suai cerita yang


Berhemah bahan sastera dengan mempunyai unsur pengajaran secara
menyerapkan berpandu dan mempersembahkan
keindahan dan cerita secara kreatif.
kesantunan bahasa
serta mempersembah-
kannya secara kreatif.
Warden Trafik 5.1 Memahami fungsi 5.1.4 Memahami dan
Sekolah dan menggunakan menggunakan kata tugas
golongan kata mengikut kontek;
mengikut konteks. (iv) kata perintah
Papan Tanda 5.1 Memahami fungsi 5.1.4 Memahami dan
Jalan Raya dan menggunakan menggunakan kata tugas
golongan kata mengikut kontek;
mengikut konteks. (iv) kata seru
TEMA 4: SEHATI SEJIWA UNIT 10: RAKAN KARIB
Kenali Rakan 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar,
memberikan respon memahami dan
memberikan respons
Minggu 14 terhadap;
26/4-30/4 (i) suruhan dan
permintaan,
Sahabatku, Hanif 2.2 Membaca, 2.2.1 Membaca, memahami
memahami dan dan mengecam:
menaakul bahan (i) maksud kosa kata
grafik dan bukan
grafik.
Indahnya Laman
Perpaduan 3.2 Menulis 3.2.2 Membina dan menulis
perkataan, frasa dan jawapan pemahaman secara
ayat yang bermakna kritis berdasarkan soalan;
(ii) bercapah
Prihatin Terhadap 5.1 Memahami fungsi
5.1.4 Memahami dan
Rakan dan menggunakan
menggunakan kata tugas
golongan kata
mengikut konteks;
mengikut konteks
(vi) kata nafi
TEMA 4: SEHATI SEJIWA UNIT 11: HIDUP BERMASYARAKAT
Bantu Jiran 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, mengecam
memberikan respon memahami dan menyebut
dengan betul dan tepat;
Minggu 15 (ii) ayat majmuk
3/5-7/5
Semangat 2.2 Membaca, 2.2.1 Membaca, memahami
Kejiranan memahami dan dan mengecam:
menaakul bahan grafik (ii) idea keseluruhan
dan bukan grafik.
Minggu 16 Orang Berbudi 3.2 Menulis perkataan, 3.2.3 Membanding beza dan
10/5-14/5 Kita Berbahasa frasa dan ayat yang mencatat maklumat tentang
bermakna sesuatu perkara.

11/5 – 14/5
Pelbagai Bangsa, 4.3 Menghasilkan 4.3.1 Mencipta bahan sastera
CUTI HARI Satu Jiwa bahan sastera dengan secara berpandu dan
RAYA menyerapkan mempersembahkan secara kreatif:
keindahan dan (ii) pantun empat kerat.
kesantunan bahasa
serta mempersembah-
kannya secara kreatif.
Mujur Ada Tempat 5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan
Berteduh menggunakan menggunakan kata
pembentukan kata mengikut konteks;
mengikut konteks. (i) kata dasar
Berbakti kepada 5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan
Jiran menggunakan menggunakan kata
pembentukan kata mengikut konteks;
mengikut konteks. (ii) kata berimbuhan
awalan
TEMA 4: SEHATI SEJIWA UNIT 12: KEJAYAAN MILIK KITA

Berkongsi 1.1 Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, mentafsir


Kejayaan memberikan respon. dan memberikan respons
terhadap;
(i) soalan bertumpu
Minggu 17 (ii)soalan bercapah.
17/5-21/5 Membimbing 2.2 Membaca, 2.2.1 Membaca, memahami dan
Rakan memahami dan mengecam:
menaakul bahan grafik (iii)idea utama dan idea
dan bukan grafik. sampingan
Berkat Kerjasama 3.2 Menulis perkataan , 3.2.4 Menulis sesuatu yang
Minggu 18 frasa dan ayat yang diimlakkan;
24/5-28/5 bermakna. (ii) ayat

Bersatu Hati 4.3 Menghasilkan 4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu
26/5 bahan sastera dengan secara berpandu dan
menyerapkan mempersembahkan lagu secara
CUTI HARI
keindahan dan kreatif.
WESAK kesantunan bahasa
serta mempersembah-
kannya secara kreatif.
Sepakat Ceriakan 5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan
Dewan menggunakann menggunakan kata mengikut
pembentukan kata konteks;
mengikut konteks. (iii) kata berimbuhan akhiran
Hari Sukan 5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan
Muhibah menggunakann menggunakan kata majmuk
pembentukan kata mengikut konteks.
mengikut konteks.
第一学期年中假期 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
29/5 - 13/6 (16 HARI)
TEMA 5: HARGAI SENI BUDAYA UNIT 13: RAIKAN TETAMU

Adab Menyambut 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk


Tetamu menyampaikan menjelaskan dan menilai
maklumat dan idea sesuatu perkara secara
bagi pelbagai tujuan. bertatasusila mengikut
Minggu 19 konteks.
14/6-18/6 Teh untuk Tetamu 2.1 Asas membaca dan 2.1.2 Membaca dengan
memahami. sebutan yang betul, intonasi
yang sesuai, dan memahami.
(iii) teks
Cantiknya Bunga 3.2 Menulis perkataan, 3.2.2 Membina dan menulis
Minggu 20 Malai frasa, dan ayat yang jawapan pemahaman secara
21/6-25/6 bermakna. kritis berdasarkan soalan;
(ii) bercapah
Kenangan di 5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan
Rumah Panjang menggunakan menggunakan kata ganda
pembentukan kata mengikut konteks;
mengikut konteks. (i) kata ganda penuh
Tetamu dari Jepun 5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan
menggunakan menggunakan kata ganda
pembentukan kata mengikut konteks;
mengikut konteks. (ii) kata ganda separa
TEMA 5: HARGAI SENI BUDAYA UNIT 14: KESENIAN BANGSA

Seni 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan


Persembahan menyampaikan membanding beza
maklumat dan idea maklumat tersurat dengan
Minggu 21 bagi pelbagai tujuan. menggunakan idea yang
28/6-2/7 kritis dan kreatif.
Kraf Tangan 2.3.1 Membaca, mengenal
Sabah 2.3 Membaca pasti dan menerangkan
dan kandungan teks daripada
mengapresiasi bahan bukan sastera dan
karya sastera bahan sastera;
Minggu 22 dan bukan (i) label
sastera
5/7-9/7 Jaguh Wusyu 3.3 Menghasilkan 3.3.1 Menghasilkan
penulisan kerangka dan penulisan
karangan naratif dan bukan
naratif secara;
(i) berpandu
Merdunya Suara 4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Bercerita dengan
unsur keindahan dan menggunakan gaya bahasa yang
kesantunan bahasa indah dan santun:
dalam bahan sastera (i) simpulan bahasa
Enaknya 5.2 Memahami 5.2.3 Memahami dan
Hidangan dan menggunakan kata ganda
menggunakan mengikut konteks;
pembentukan (iii) kata ganda berentak/
kata mengikut berirama
konteks.
Wah, Merahnya 5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan
Inai! membina ayat membina ayat mengikut
mengikut konteks. konteks;
(i) ayat seruan
TEMA 5: HARGAI SENI BUDAYA UNIT 15: PELIHARA WARISAN
Bangunan 1.2 Bertutur untuk 1.2.3. Mengemukakan soalan
Tradisional menyampaikan untuk mendapatkan maklumat
maklumat dan idea
Minggu 23 bagi pelbagai tujuan
12/7-16/7
Permainan Dam 2.3. Membaca dan 2.3.1 Membaca , mengenal
Aji mengapresiasi karya pasti dan menerangkan
sastera dan bukan kandungan teks daripada
sastera bahan bukan sastera dan
bahan sastera.
ii) Manual
Perarakan 3.3.2 Mengedit dan
Chingay 3.3. memurnikan hasil
Menghasilkan penulisan daripada
penulisan aspek:
i) ejaan dan tanda baca
Pantun Makanan 4.2 Menghayati 4.2.1 Melafazkan pantun yang
Warisan keindahan dan mengandungi bahasa yang indah dan
kesantunan bahasa santun.
dalam bahan sastera.
Tarian Datun 5.3 Memahami dan
Julud membina ayat 5.3.1. Memahami dan
mengikut konteks membina ayat mengikut
konteks:
ii) ayat perintah
Sepak Manggis 5.3 Memahami dan 5.3.1. Memahami dan
membina ayat membina ayat mengikut
mengikut konteks konteks:
iii) ayat tanya dengan kata
tanya
第二学期中段假期 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
17/7 – 25/7 (9 HARI)
TEMA 6: SAYANGI BUMI UNIT 16: BERBUDI KEPADA ALAM

Rumah dalam 1.1 Mendengar dan 1.1.3 Mendengar,


Taman memberikan respons memahami dan
memberikan respon
Minggu 24 terhadap
26/7-30/7 ii) soalan bercapah
Pantun Sahabat 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal
Alam mengapresiasi karya pasti, dan menerangkan
sastera dan bukan kandungan teks daripada
Minggu 25 sastera. bahan bukan sastera dan
2/8-6/8 bahan sastera;
(iii) pantun
Program Cintai 3.2 Menulis perkataan, 3.2.4 Menulis sesuatu
Alam frasa, dan ayat yang yang diimlakkan;
bermakna. (ii) ayat

Projek Tadahan 5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan


Air Hujan membina ayat membina ayat mengikut
mengikut konteks. konteks;
(iv) ayat tanya tanpa kata tanya
Sekolah Lestari 5.3 Memahami dan 5.3.2 Memahami dan
membina ayat menggunakan ayat
mengikut konteks. mengikut konteks;
(ii) ayat majmuk
TEMA 6: SAYANGI BUMI UNIT 17: INDAH DAN DAMAI
Indahnya Suasana 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan
menyampaikan membanding beza
maklumat dan idea maklumat tersurat dengan
Minggu 26 bagi pelbagai tujuan. menggunakan idea secara
9/8-13/8 kritis dan kreatif.
Sang Kodok dan 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal
10/8 Sang Teratai mengapresiasi karya pasti, dan menerangkan
sastera dan bukan kandungan teks daripada
CUTI AWAL sastera. bahan bukan sastera dan
MUHARRAM bahan sastera;
(iv) cerita
Minggu 27 Cintailah Taman 3.3 Menghasilkan 3.3.1 Menghasilkan
Kita penulisan. kerangka, penulisan
16/8-20/8 karangan naratif, dan
bukan naratif
secara;
(i) berpandu
Air Sungai Kayu 4.2 Menghayati 4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut
keindahan dan irama lagu kanak-kanak, dan lagu
kesantunan bahasa rakyat serta menjelaskan maksud
dalam bahan sastera. bahasa yang indah dalam lirik lagu.
Hutan Simpanan 5.3 Memahami dan 5.3.2 Memahami dan
Kota Damansara membina ayat menggunakan ayat
mengikut konteks. mengikut konteks;
(ii) ayat majmuk
Alamku Indah 5.1 Memahami fungsi 5.1.1 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan golongan
golongan kata kata nama mengikut
mengikut konteks. konteks;
(iv) penjodoh bilangan
TEMA 6: SAYANGI BUMI UNIT 18: SEJAHTERAKAN BUMI

Beg Sabut Kelapa 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Mengemukakan soalan


menyampaikan untuk mendapatkan maklumat.
maklumat dan idea
Minggu 28 bagi pelbagai tujuan.
23/8-27/8
Amalan Hijau 2.2 Membaca,
memahami, dan 2.2.1 Membaca,
menaakul bahan grafik memahami, dan
dan bukan grafik. menerangkan;
(iii) idea utama dan idea
Minggu 29 sampingan
30/8-3/9 Sukarelawan Alam 3.3 Menghasilkan
Sekitar penulisan. 3.3.2 Mengedit dan
memurnikan hasil
penulisan daripada
31/8 aspek;
CUTI HARI (ii) penggunaan imbuhan
Kitar Hidup Kami 5.1 Memahami fungsi 5.1.3 Memahami dan
KEMERDEKAAN
dan menggunakan menggunakan kata
KE-64 golongan kata adjektif mengikut
mengikut konteks konteks;
(iii) pancaindera
Amalan Berkongsi 5.1 Memahami fungsi 5.1.4 Memahami dan
Kenderaan dan menggunakan menggunakan kata tugas
golongan kata mengikut konteks;
mengikut konteks (i) kata hubung
TEMA 7: PERTANIAN DAN PENTERNAKAN UNIT 19: FAEDAH BERTANI

Tidak Rugi 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk


Berbudi menyampaikan menjelaskan dan menilai
maklumat dan idea sesuatu perkara secara
bagi pelbagai tujuan. bertatasusila mengikut
Minggu 30 konteks.
6/9-10/9 Nurseri Ibu Yen Ni 2.2 Membaca,
memahami, dan 2.2.1 Membaca,
menaakul bahan grafik memahami dan
dan bukan grafik. mengecam:
(i) maksud kosa kata
Pokok Pisang dan 3.2 Menulis perkataan, 3.2.3 Membanding beza dan
Pokok Pinang frasa, dan ayat yang mencatat maklumat tentang
Merah bermakna. sesuatu perkara

Kenanga dan Ros 4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Bercerita dengan


unsur keindahan dan menggunakan gaya bahasa yang
kesantunan bahasa indah dan santun
dalam bahan sastera. iii) perumpamaan.
Uniknya Kelapa 5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan
Wangi menggunakan menggunakan kata
pembentukan kata mengikut konteks;
mengikut konteks. (i) kata dasar
第二学期中段假期 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
11/9 – 19/9 (9 HARI)
TEMA 7: PERTANIAN DAN PENTERNAKAN UNIT 20: HAIWAN YANG BERFAEDAH
Biri-biri dan 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan
Kambing Boer menyampaikan membanding beza
maklumat dan idea maklumat tersurat dengan
bagi pelbagai tujuan. menggunakan idea yang
Minggu 31 kritis dan kreatif.
20/9-24/9 Burung Merpati 2.2 Membaca,
memahami, dan 2.2.1 Membaca,
menaakul bahan grafik memahami dan
dan bukan grafik. mengecam:
(ii) idea keseluruhan
Minggu 32 Kuda Tunggangan 3.3 Menghasilkan
penulisan. 3.3.1 Menghasilkan
27/9-1/10 kerangka dan penulisan
karangan naratif dan bukan
naratif secara
(ii) separa berpandu
Itik Telur 5.2 Memahami dan
menggunakan 5.2.2Memahami dan
pembentukan kata menggunakan kata
mengikut konteks. majmuk mengikut
konteks.
Enaknya Sambal 5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan
Bilis menggunakan menggunakan kata ganda
pembentukan kata mengikut konteks;
mengikut konteks. (i) kata ganda penuh
TEMA 7: PERTANIAN DAN PENTERNAKAN UNIT 21: SUMBER REZEKI

Khasiat Susu 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Mengemukakan soalan


Kambing menyampaikan untuk mendapatkan maklumat.
maklumat dan idea
Minggu 33 bagi pelbagai tujuan.
4/10-8/10
Kebaikan Pati 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan
Ayam mengapresiasi karya menghayati karya bukan
4/10 sastera dan bukan sastera dan karya sastera
CUTI sastera dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang sesuai;
PERISTIWA
(i) label
Tinja yang 3.3 Menghasilkan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan
8/10 Berharga penulisan hasil penulisan daripada aspek;
CUTI HARI (i) ejaan dan tanda baca
JADI YANG DI-
PERTUA Bertindak Bijak 4.3 Menghasilkan 4.3.1 Mencipta bahan sastera secara
bahan sastera dengan berpandu dan mempersembahkan
NEGERI
menyerapkan secara kreatif; (ii) pantun empat kerat
MELAKA keindahan dan
kesantunan bahasa
Minggu 34 serta
mempersembahkan
11/10-15/10 secara kreatif.
Program Lawatan 5.1 Memahami fungsi 5.1.4 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata tugas
golongan kata mengikut konteks.
mengikut konteks. (iii) kata tanya
TEMA 8: INTEGRITI ASAS KEJAYAAN UNIT 22: ANAK YANG TAAT
Taat Kepada Ibu 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk
Bapa menyampaikan menjelaskan dan menilai
maklumat dan idea sesuatu perkara secara
bagi pelbagai tujuan. bertatasusila mengikut
Minggu 35 konteks.
18/10-22/10 Tugas Harian 2.3 Membaca 2.3.2 Membaca dan
Saya dan menghayati karya bukan
mengapresiasi sastera dan karya sastera
19/10 karya sastera dengan sebutan yang betul
CUTI HARI dan bukan dan intonasi yang sesuai;
KEPUTERAAN sastera. (i) manual
NABI Anis yang Prihatin 3.2 Menulis perkataan,
frasa, dan ayat yang 3.2.1 Membina dan
MUHAMMAD bermakna. menulis;
S.A.W (i) perenggan
Ingat Pesanan 4.3 Menghasilkan 4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu
Minggu 36 Ayah bahan sastera dengan secara berpandu dan
25/10-29/10 menyerapkan mempersembahkan lagu secara
keindahan dan kreatif.
kesantunan bahasa
serta mempersembah-
kannya secara kreatif.
Anak yang Jujur 5.3 Memahami dan
membina ayat 5.2.3 Memahami dan
mengikut konteks. menggunakan kata ganda
mengikut konteks;
(ii) kata ganda berentak
dan berirama
TEMA 8: INTEGRITI ASAS KEJAYAAN UNIT 23: MURID YANG BAIK
Patuhi Peraturan 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menyampaikan
menyampaikan maklumat daripada
maklumat dan idea bahan
Minggu 37 bagi pelbagai tujuan.
1/11-5/11
Sekolah Ceria 2.3 Membaca 2.3.2 Membaca dan
Murid Bahagia dan menghayati karya bukan
3/11-5/11 mengapresiasi sastera dan karya sastera
CUTI HARI karya sastera dengan sebutan yang betul
dan bukan dan intonasi yang sesuai;
DEEVAPALI
sastera. (iii) pantun
Aku Pengawas 3.3 3.3.1 Menghasilkan
Sekolah Menghasilkan kerangka, penulisan
penulisan. karangan naratif, dan
bukan naratif secara;
Minggu 38
(ii) separa berpandu
8/11-12/11 Ketua Kelas yang 4.3 Menghasilkan 4.3.2 Mengubah suai cerita yang
Bertanggungjawab bahan sastera dengan mempunyai unsur pengajaran secara
menyerapkan berpandu dan mempersembahkan
keindahan dan cerita secara kreatif.
kesantunan bahasa
Minggu 39 serta mempersembah-
15/11-19/11 kannya secara kreatif.
Ingatlah Pesanan 5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan membina
membina ayat ayat mengikut konteks;
mengikut konteks. (ii) ayat perintah

Berbudi Bahasa 5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan membina


Amalan Kita membina ayat ayat mengikut konteks;
mengikut konteks. (iii) ayat tanya dengan kata
tanya
TEMA 8: INTEGRITI ASAS KEJAYAAN UNIT 24: TANGGUNGJAWAB KITA

Hargailah 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Mengemukakan soalan


Minggu 40 Kemudahan menyampaikan untuk mendapatkan maklumat.
Awam maklumat dan idea
22/11-26/11 bagi pelbagai tujuan.
Sedia Berkhidmat 2.3 Membaca 2.3.2 Membaca dan
dan menghayati karya bukan
mengapresiasi sastera dan karya sastera
Minggu 41 karya sastera dengan sebutan yang betul
dan bukan dan intonasi yang sesuai;
29/11-3/12
sastera. (iv) pernyataan
Sehari di Rumah 3.3.2 Mengedit dan
Seri Kenangan 3.3 memurnikan hasil
Menghasilkan penulisan daripada
penulisan. aspek;
Minggu 42
(ii) penggunaan imbuhan
6/12-10/12 Amalkan Sentiasa 4.3 Menghasilkan 4.3.1 Mencipta secara terkawal
bahan sastera dengan dan mempersembahkan
menyerapkan (iii) syair – irama selendang delima
keindahan dan
kesantunan bahasa
serta mempersembah-
kannya secara kreatif.
Hargailah Masa 5.1 Memahami 5.1.2 Memahami dan
fungsi dan menggunakan kata kerja
menggunakan mengikut konteks;
golongan kata (i) kata kerja aktif – transitif
mengikut konteks. dan tak transitif
Patuhi Peraturan 5.3 Memahami dan 5.3.2 Memahami dan
Lawatan membina ayat menggunakan ayat
mengikut konteks. mengikut konteks;
(i) ayat tunggal
(ii) ayat majmuk
学校年终假期 CUTI AKHIR TAHUN
11/12 – 31/12 (21 HARI)

Anda mungkin juga menyukai