Anda di halaman 1dari 3

Etika dalam bidang kaunseling adalah merupakan salah satu contoh etika

yang ditekankan dalam bidang perkhidmatan kaunseling yang perlu dipatuhi oleh
setiap kaunselor supaya dapat memperkukuhkan lagi tahap professional mereka.
Tugasa pertama kita sebagai seorang kaunselor adalah untuk memahami dan
mematuhi etika yang ditetapkan agar dapat menjaga nama baik serta imej bidang
yang kita pelopori ini.

Othman Mohamed dalam Othman Mohamed (2005) menyatakan bahawa kod


etika adalah satu tatasusila yang menentukan peraturan atau undang-undang untuk
mengawal diri sendiri ketika sesi dijalankan bersama dengan seseorang klien. Dari
sudut yang lain pula, Akinade (2005) berpendapat bahawa, etika adalah satu ciri-ciri
satau sifat normatif dan memberi penekanan kepada prinsip serta standard yang
mengawal hubungan antara individu sesama individu (kaunselor dengan klien)

Sudah terang lagikan bersuluh, kita sebagai seorang kaunselor perlu


menerapkan prinsip etika dalam setiap praktis kaunseling. Berdasarkan buku Prinsip
Psikoterpi dan Pengurusan dalam Kaunseling yang ditulis oleh Othamn (2005),
menyatakan bahawa prinsip etika merupakan satu tahap penaalukan yang lebih
tinggi yang dapat membantu seseorang kaunselor membuat penilaian dan
keputusan yang lebih baik terhadap isu yang dibawa oleh klien nanti. Terdapat 6
jenis prinsip etika kaunseling yang menjadi garis panduan dalam penyampaian
bimbingan dan kaunseling.
AUTONOMI

KESELAMATAN MEMBUAT
KLIEN KEBAIKAN

PRINSIP-PRINSIP
ETIKA

PERSETUJUAN
KESETIAAN
TERMAKLUM

KEADILAN

Pada pendapat saya, antara prinsip etika yang mesti dipraktikkan oleh setiap
kaunselor adalah prinsip membuat kebaikan atau beneficence. Prinsip ini secara
amnya berasaskan kepada keinginan untuk melakukan sesuatu dengan niat yang
bersih serta hasrat yang murni dan suci supaya proses kaunsleing membawa kesan
serta faedah kepada klien. Prinsip ini juga bertujuan untuk membuat kebaikan
dengan menjalankan sesi kaunseling secara berfaedah dan berkesan. Rentetan
daripada itu, hasil kaunseling diharap akan dapat memberi sumbangan yang
bermakna dan boleh membantu klien hidup sebagai ahli yang sempurna serta
beguna dalam masyarakat ini. Maka, untuk menghadapi dilemma etika, prinsip
kerahsiaan mesti dipertimbangkan oleh kaunselor.
Berdasarkan etika yang digariskan, seseorang kaunselor itu tidak boleh
mendedahkan maklumat sulit tanpa persetujuan daripada klien. Kaunselor juga
mestilah memastikan bahawa setiap rekod maklumat berkaitan dengan klien seperti
laporan, rakaman video, surat menyurat dan sebagainya disimpan di tempat yang
selamat dan hanya pihak yang mempunyai kuasa tertentu sahaja boleh
mendapatkan rekod tersebut. Dengan adanya prinsip kerahsiaan ini, kaunselor akan
dapat menonjolkan dirinya sebagai individu yang boleh dipercayai,
bertanggungjawab dan amanah dalam menjaga hak serta kepentingan privasi klien.

Secara rumusannya, prinsip etika dalam kaunseling adalah salah satu conoth
etika yang ditekankan dalam bidang perkhidmatan kaunseling yang perlu dipatuhi
oleh setiap kaunsellor bagi mengukuhkan lagi tahap professional mereka.

Anda mungkin juga menyukai