Anda di halaman 1dari 126

INPUT DATA NILAI SIS

MADRASAH TSANAWIY
MTs Ma'arif NU 01 BRUNO
C
9 Tahun Ajaran : 2019/2020
Nama Guru : HANIK IMTIHANAH, S.Mat.
NIP : -
Mapel : Matematika
Kelas : VIII C
Semester : 2
Capaian Kompetensi Minimal

KKM : 72
2.67
Keterampilan : 72
KKM Sikap : 3
A NILAI SISWA
TSANAWIYAH

IDENTITAS MADRASAH

IDENTITAS SISWA
1800.0
1800
75

IDENTITAS KD

CETAK
FORM & RUBRIK
IDENTITAS MADRASA

Home
Nama Instansi Lembaga Pendidikan Ma'a
Nama Madrasah MTs Ma'arif NU 01 BRUNO
Provinsi JAWA TENGAH
Tahun Pelajaran 2019/2020
Semester 2
Kelas VIII .C
Nama Kepala Madrasah KHATIF AHRUFI, S.E.
NIP Kepala Madrasah -
Nama Wali Kelas ZAINI RAHMAN SAZALI, S
NIP Wali Kelas -
Mata Pelajaran 9 Matematika
Nama Guru Mata Pelajaran HANIK IMTIHANAH, S.Mat.
NIP Guru Mata Pelajaran -
KKM Mata Pelajaran 72
NILAI Sangat Baik(>=) 88
Tanggal Pengisian Data 28 February 2021
TAS MADRASAH

Home
mbaga Pendidikan Ma'arif NU
s Ma'arif NU 01 BRUNO
WA TENGAH
19/2020 2019/2020
2
VIII.C
ATIF AHRUFI, S.E.

INI RAHMAN SAZALI, S.Pd

Matematika
NIK IMTIHANAH, S.Mat. C9

29
9
February 2021
DAFTAR NAMA SISWA
KELAS VIII.C
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Home

NO URUT
NAMA SISWA

SN
S
NI

NI
1 3997 0055202326 Achmad Khoiru Za`im
2 3998 0049549539 Adi Prasetyo
3 3999 0058777196 Ahmad Firdaus
4 4000 0051346872 Alfi Ainun Afidati
5 4305 0047240907 Alfin
6 4001 0061855374 Asmaul Husna
7 4002 0064105344 Dimas Adi Nugroho
8 4004 0062373935 Eka Puji Astuti
9 4005 0055889819 Fadilah Juliyanto
10 4006 0053322694 Ilham Maulana
11 4007 0069076725 Jesika Amiliana
12 4008 0058259180 Lukman Hakim
13 4009 0067324570 Mad Rois Achadi
14 4010 0058367316 Marcella Quenzo Desieta
15 4011 0067978722 Maulida Wahidatur Rohmah
16 4012 0046270722 Muh Wahyudin
17 4013 0062762055 Muhamad Aditia Arhansyah
18 4014 0053838776 Muhamad Ilham
19 4015 0067688105 Muhamad Mas`udi Assa`roni
20 4016 0039816795 Muhamad Rozak
21 4017 Muhammad Anwar Saefudin
22 4018 0049454247 Muhammad Indrawan
23 4019 0056117855 Muhammad Khoirul Anam
24 4020 0039032609 Muhammad Muzaki
25 4021 0061409716 Nur Ma`rifah
26 4022 Rini Wastilah
27 4023 0057338409 Salsa Sheyfa`ul Jihan
28 4024 0061427119 Salsabila
29 4025 0027032195 Siti Muhofatul Ngawamah
30 4026 0068752654 Siti Murdaninsih
31 4027 0053243117 Siti Selfiyah
32 4028 0067147160 Siti Umu Hanik
33 4029 0057498413 Sulis Tiyanto
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Mengetahui
Kepala Madrasah,
KHATIF AHRUFI, S.E.
NIP -
IDENTITAS KD
KELAS VIII.C
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Home
PENGETAHUAN
DESKRIPSI SINGKAT
D
I

NO. URT
.K

.K
NO

NO

1 3 Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya
2 3 Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya
Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
3 3
prisma, dan limas)
Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk
4 3
mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi
5 3 Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan
6 3 0
7 3 0
8 3 0
9 3 0
10 3 0
KETERAMPILAN
DESKRIPSI SINGKAT
D
I

NO. URT
.K

.K
NO

NO

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring
1 4
lingkaran, serta masalah
Menyelesaikan hubungannya
yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam
2 4
dua lingkaran masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar
Menyelesaikan
3 4
(kubus, balok,
Menyajikan danprima dan limas), masalah
menyelesaikan serta gabungannya
yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median,
4 4
modus, dan sebaran data untuk mengambil
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesimpulan,
peluang membuat keputusan,
empirik dan dan membuat
teoretik suatu prediksi
kejadian dari suatu
5 4
percobaan
6 4 0
7 4 0
8 4 0
9 4 0
10 4 0
SIKAP SPIRITUAL & SOSIAL
DESKRIPSI SINGKAT
D
I

NO. URT
.K

.K
NO

NO

1 mengucap dan menjawab salam


2 berdoa sebelum & sesudah pelajaran
3 KI-1 membaca asmaul husna diawal pelajaran
4 membaca Al-Qur'an setiap hari
5 mengucap rasa syukur atas karunia Tuhan
6 jujur
7 bertanggungjawab
8 KI-2 kreatif
KI-2
9 disiplin
10 kerjasama
KD
SEMESTER: 2
2019/2020

UAN EDIT
KD
SINGKAT

, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya


ekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya
lume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
a-rata, median, modus, dan sebaran data untuk
mbuat prediksi
an dari suatu percobaan

LAN
SINGKAT
pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring
inggung persekutuan luar dan persekutuan dalam
ermukaan dan volume bangun ruang sisi datar
n dengan distribusi data, nilai rata-rata, median,
n,g membuat keputusan,
empirik dan dan membuat
teoretik suatu prediksi
kejadian dari suatu

& SOSIAL
SINGKAT
Guru Mapel,

HANIK IMTIHANAH, S.Mat.


NIP -
BACK
KD-PENGETAHUAN
NO. KLS SEM KD-1 KD-2 KD-3 KD-4
1 8 1 Memahami ketentuan Memahami isi kandun Memahami isi kandungan QS. Al-Kautsar (108) dan QS. Al-Ma’un
2 8 2 Memahami ketentuan Memahami isi kandu Memahami isi kandungan Hadits tentang perilaku keseimbangan hi
3 8 1 Memahami hakikat M b emahami pengertianMemahami pengertian Memahami adab kepa
4 8 2 Memahami pengertianMenguraikan sifat-sMemahami pengertian Memahami pengertian
5 8 1 Memahami ketentuaMemahami ketentuan Menganalisis ketentMenganalisis ketentuan pelaksanaan zakat
6 8 2 Memahami tata caraMemahami ketentuan Menganalisis ketentuan halal haram makanan dan minuman
7 8 1 Memahami sejarah beMengerti perkembanMengidentifikansikMengidentifikasikan para ulama penyusun kutu
8 8 2 Memahami sejarah bMengidentifikasi p Memhami semangatMengidentifikasi
j ilmuwan muslim dan peranny
9 8 1 Menelaah PancasilaMenelaah makna, keMemahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem
10 8 2 Menganalisa maknaMemproyeksikan nilMenginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif
11 8 1 Mengidentifikasi unMenelaah struktur dMengidentifikasi inMenelaah pola penya
12 8 2 Menelaah teks ekplaMengidentifikasi inMenelaah struktur Mengidentifikasi jen
13 8 1 Mengenal struktur teks
Memahami
dan unsur
struktur
kebahasaan
Mengetahui
teks dan
berkaitan
unsur
struktur
kebahasaan
dengan
Mendeskripsikan
teks‫ساعة‬
danyang
‫ل‬22‫ا‬unsur
sesuai
berkaitan
kebahasaan
dengan
strukturdengan
konteks
teks
yangdan
‫مدرسة‬
penggunaanny
berkaitan
unsur
‫ل‬22‫يا‬222‫ ف‬kebah
‫ومياتنا‬2
den
14 8 2 Mengenal struktur teks
Memahami
dan unsur
struktur
kebahasaan
Mengetahui
teks dan
yang
unsur
berkaitan
struktur
kebahasaan
Mendeskripsikan
teks
dengan
danyangunsur
topik
berkaitan
‫رياضيون‬
kebahasaan
struktur
‫ل‬22‫ا‬dengan
‫مهنيون‬
teks
yang
‫ل‬22‫وا‬
dan
topik
‫مهنة‬
berkaitan
unsur
‫ل‬22‫طبيةا‬
sesuai
‫ل‬22‫ا‬kebah
‫مهنة‬
den
de
‫ل‬22‫ا‬
15 8 1 Menerapkan fungsi Ms enerapkan fungsi Ms enerapkan fungsi Ms enerapkan fungsi s
16 8 2 Menerapkan fungsi Ms enerapkan fungsi Ms enerapkan fungsi Ms embandingkan fungs
17 8 1 Membuat generalisasMenjelaskan keduduk Mendeskripsikan dan Menganalisis fungsi
18 8 2 Menjelaskan sudut pu
Menjelaskan garis sMembedakan dan men Menganalisis data b
19 8 1 Menganalisis gerak Menganalisis gerak Menjelaskan konsepMenganalisis keterk
20 8 2 Menganalisis sistemMenjelaskan tekanan Menganalisis siste Menganalisis sistem
21 8 1 Menelaah perubahanMenganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan
22 8 2 Menganalisis keunggMenganalisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang (geografis, politik, ekon
23 8 1 Memahami unsur, prMemahami prosedurMemahami
m prosedurMemahami prosedur
24 8 2 Memahami keunikan Memahami tari tradiMemahami penerapan Memahami penerapan
25 8 1 Memahami variasi geMemahami variasi ge Memahami variasi ge Memahami variasi ge
26 8 2 Memahami kombinasi Memahami variasi da Memahami gerak spes Memahami perlunya
27 8 1 Memahami pengetahuan
Memahami pengetahua Memahami pengetahua Memahami pengetahua
28 8 2 Memahami komoditas Memahami kebutuhan d
Memahami tahapanMenganalisis
bu komodi
29 8 1 Mahahami cerita le Mengapresiasi teks Memahami wacana Mahahami
b wacana yang berisi pesan/iklan
30 8 2 Mahahami bacaan ce Memahami teks Piwu Memahami karangan Menelaah dan menangkap isi dialog
31 8 1 Memahami hubungan Mengidentifikasi g Menjelaskan usaha Menjelaskan sumbe
32 8 2 Mendeskripsikan seMengidentifikasi mMemahami alasan mMemahami tahlil sebagai amaliyah rutin warga
KD-PENGETAHUAN-K13
KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9
QS. Al-Kautsar (108) dan QS. Al-Ma’un (107) tentang kepedulian sosial dan isi kandungan Hadits tentang tolong-menolong riwayat Al-
Hadits tentang perilaku keseimbangan hidup di dunia dan akhirat riwayat Ibnu Asakir dari Anas. (2‫خرته‬2‫ أل‬2‫رك دنياه‬222‫ منت‬2‫يسخيركم‬22‫ ل‬....) dan ha
Menganalisis kisah keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Ayub
Memahami pengertianMemahami adab kepManganalisis kisah keteladanan sahabat Abu Bakar r.a.
nalisis ketentuan pelaksanaan zakat
al haram makanan dan minuman
entifikasikan para ulama penyusun kutubussittah (shahih bukhory,shahih muslim,sunan an-nasa'i,sunan abu dawud, sunan at-ti
entifikasi ilmuwan muslim dan perannya dalam kemajuan kebudayaan / peradaban pada masa dinasti Ayyubiyah
turan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional nasional di Indonesia
gat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kontek kehidupan siswa
Mengidentifikasi inMengidentifikasi strMengidentifikasi unMenelaah unsur-unsu Mengidentifikasi informasi dari teks e
Menelaah struktur dMengidentifikasi unMenelaah karakterisMenggali dan menemu Menelaah unsur buku fiksi dan nonfiks
Mendeskripsikan struktur
Mendeskripsikan
teks dan unsur
struktur
kebahasaan
teks danyang
unsur
berkaitan
kebahasaan
dengan
yang‫مدرسة‬
berkaitan
‫ل‬22‫يا‬222‫ومياتنا ف‬22‫ي‬
dengan sesuai
‫لبيت‬22‫يا‬222‫ف‬
dengan
‫ومياتنا‬22‫ي‬
konteks
sesuai pengg
denga
Mendeskripsikan struktur
Mengidentifikasi
teks dan unsur
tekskebahasaan
dan unsur kebahasaan
yang berkaitan
dari dengan
teks yang
topik
berkaitan
‫لطبية‬22‫مهنة ا‬
dengan
‫ل‬22‫ ا‬sesuai
‫مرضى‬ dengan
‫ل‬22‫عيادة ا‬konteks
sesuai dengan
penggu
Membandingkan fungsMenerapkan fungsi M s enerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi
Membandingkan fungsMenafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMP/MTs
Menjelaskan sistemMenjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras
Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan
Menganalisis siste Menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhad
Menganalisis konsepMenganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung serta pene
uang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan.
mbungan ruang (geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya) dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebang
Memahami teknik da Memahami teknik da Memahami teknik pe Memahami teknik permainan alat-alat musik tradisional se
Memahami konsep, Memahami
t teknik mMemahami perancan Memahami pementasan pantomim sesuai konsep, teknik, da
Memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan (kecepatan, kelinc
Memahami cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya
Memahami perkemban Memahami penerapan Memahami sumber Memahami
da penerapan sistem penyaringan air alami dan bu
Memahami kebutuhan Memahami tahapan b Menganalis Menganalisis Menganalisis rancan
mi wacana yang berisi pesan/iklan
ah dan menangkap isi dialog
Memahami doa awal dan akhir tahun
ami tahlil sebagai amaliyah rutin warga NU
KD-10 MAPEL JML
entang tolong-menolong riwayat Al-Bukhori 1 dari3Abdullah Ibnu Umar. (2‫ واليسلمه‬2‫ظلمه‬22‫ ي‬2‫ ال‬2‫لمسلم‬22‫خو ا‬2‫ أ‬2‫لمسلم‬22‫ا‬....) dan hadits riwayat Muslim
‫خر‬2‫ أل‬2‫رك دنياه‬222‫ منت‬2‫يسخيركم‬22‫ ل‬....) dan hadits
QHriwayat Muslim
3 dari Abu Hurairah. ‫ضعيف‬
( ّ ‫لقويخير و أ‬22‫لمؤمنا‬22‫ ا‬....) dan Hadits riw
‫ل‬22‫لمؤمنا‬22‫ منا‬222‫لىهللا‬22‫حبإ‬2
2 5
AA 7
3 4
FIQ 3
unan abu dawud, sunan at-ti 4 4
sti Ayyubiyah SKI 4
5 3
lam kontek kehidupan siswa PKn 3
entifikasi informasi dari teks e 6 9
ah unsur buku fiksi dan nonfiks IND 9
n dengan‫لبيت‬22‫يا‬222‫ومياتنا ف‬22‫ ي‬sesuai dengan 7konteks penggunaannya.
6
an dengan‫لمرضى‬22‫ عيادة ا‬sesuai dengan konteks BAR penggunaannya
6
sur kebahasaan teks interaksi 8 7
ehidupan remaja SMP/MTs BING 6
9 6
MTK 5
adiktif, serta dampaknya terhad 10 6
g datar dan lengkung serta pene IPA 6
11 2
pai tumbuhnya semangat kebang IPS 2
an alat-alat musik tradisional se 12 8
ntomim sesuai konsep, teknik, da SB 8
keterampilan (kecepatan, kelinc 13 5
PJOK 5
m penyaringan air alami dan bu 14 8
Memahami rancanganPRAKARYA 10
15 Mlk-1 4
Bhs JAWA 4
16 5
Ke-NU-an 4
HOME

PENGETAHUAN

SELAMAT DATANG DI MENU CHECK KD


Bila Bapak/ Ibu mendapatkan rumusan KD yang sudah dibuat ternyata tidak sesuai penulisannya atau
penempatan semesternya, Bapak/ Ibu bisa mengedit atau merubahnya.
Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan proses editing dalam penulisan KD adalah:
1. Penulisan KD diawali dengan huruf kecil tanpa spasi, misal:
mengenal sopan santun dalam kehidupan sehari-hari BENAR
Mengenal sopan santun dalam kehidupan sehari-hari SALAH
mengenal sopan santun dalam kehidupan sehari-hari SALAH
Mengenal sopan santun dalam kehidupan sehari-hari SALAH

2. Penulisan KD diakhiri tanpa spasi, tanpa tanda baca (titik, koma), misal:
mengenal sopan santun dalam kehidupan sehari-hari BENAR
mengenal sopan santun dalam kehidupan sehari-hari SALAH
mengenal sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. SALAH
mengenal sopan santun dalam kehidupan sehari-hari SALAH

3. Sebelum mengedit, pastikan terlebih dahulu bahwa Bapak/ Ibu berada pada MAPEL yang benar, KELAS yang
benar, SEMESTER yang benar dan pada urutan KD yang benar (tersedia 1-9). Silahkan KLIK Smiley di atas.
KETERAMPILAN

ENU CHECK KD
nyata tidak sesuai penulisannya atau

ng dalam penulisan KD adalah:

tidak diawali huruf besar/ spasi


diawali dengan huruf besar
diawali dengan spasi
diawali dengan huruf besar & spasi

tidak diakhiri dengan spasi/titik/koma


diakhiri dengan spasi
diakhiri dengan titik (.)
diakhiri dengan koma (,)

bu berada pada MAPEL yang benar, KELAS yang


ar (tersedia 1-9). Silahkan KLIK Smiley di atas.
BACK KD-KETERAMPILA
NO. KLS SEM KD-1 KD-2 KD-3 KD-4
1 8 1 Menerapkan hukumMensimulasikan
ba isi Mensimulasikan sikap tolong menolong dan peduli terhadap anak
2 8 2 MendemonstrasikanMensimulasikan sika Menyajikan data tentang sikap hidup yang seimbang antara kehidu
3 8 1 Menyajikan data darMenunjukkan contoh-c Mensimulasikan akib Mensimulasikan ada
4 8 2 Menyajikan peta kon Menyajikan peta konsMenyajikan kisah-kiMensimulasikan damp
5 8 1 Memeragakan tata cMemeragakan tata ca Mensimulasikan tatMendemonstrasikan pelaksanaan zakat
6 8 2 MendemonstrasikanMensimulasikan
t tataMembuat peta konsep mengenai ketentuan makanan dan minuman
7 8 1 Menceritakan silsil Menceritakan perkeMenceritakan biogrMemaparkan peran ilmuwan muslim dalam bid
8 8 2 Menceritakan sejaraMembuat peta konseMenceritakan biograMemaparkan peran ilmuwan dalam memajukan
9 8 1 Menyaji hasil telaa Menyajikan hasil t Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan per
10 8 2 Menyaji hasil penalMengaitkan hasil p Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan sema
11 8 1 Menyimpulkan isi bMenyajikan data danMenyimpulkan isi ikMenyajikan gagasan,
12 8 2 Menyajikan informas Menceritakan kembaliMenyajikan tanggapan Menyimpulkan isi s
13 8 1 Menunjukkan contoh Menyusun
ungkapan teks sederhana
tentang tentang
Mendemonstrasikan
topik ‫ساعة‬ topik
‫ل‬22‫ ا‬dengan ‫مدرسة‬ ‫ل‬22‫يا‬222‫ومياتنا ف‬22‫ي‬
memperhatikan
teks sederhana strukturdengan
tentang topik
teks,‫بيت‬ ‫ل‬memperhatika
dan
22‫يا‬222‫ف‬
unsur
‫ومياتنا‬22‫ي‬
kebah de
14 8 2 Menunjukkan contoh Menyusun
ungkapan teks lisan
sederhana sederhana
Mendemonstrasikan
yang merespon untuk mengucapkan
tentang
ungkapan
topiksederhana
‫رياضيون‬ dan merespon
‫ل‬22‫مهنيونا‬
terkait
‫ل‬22‫وا‬topik tentang
‫لمهنة‬22‫ا‬
‫مرضى‬
dengan‫ل‬22‫طبية ا‬
‫عيادة‬
mem‫ل‬22d
15 8 1 menyusun teks intermenyusun teks intermenyusun teks intermenyusun teks inter
16 8 2 menyusun teks intermenyusun teks intermenyusun teks interteks recount : menan
17 8 1 Menyelesaikan masal Menyelesaikan masal Menyelesaikan masal Menyelesaikan masal
18 8 2 Menyelesaikan masal Menyelesaikan masal Menyelesaikan masal Menyajikan dan meny
19 8 1 Menyajikan karya teMenyajikan hasil peMenyajikan hasil p Menyajikan karya da
20 8 2 Menyajikan hasil perMenyajikan data hasMenyajikan karya t Membuat karya tent
21 8 1 Menyajikan hasil teMenyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda
22 8 2 Menyajikan hasil anMenyajikan hasil analisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang (geografis,
23 8 1 Menggambar menggun Menggambar illustraMembuat poster denMenggambar komik d
24 8 2 Memeragakan keunik Memeragakan tari trMemeragakan cara me Memeragakan tari tr
25 8 1 Memahami variasi ge Memahami variasi ge Memahami variasi ge Memahami variasi ge
26 8 2 Mempraktikkan kombi Mempraktikkan proseMempraktikkan gerakMemaparkan perluny
27 8 1 Memilih jenis bahanPerancangan, pembuatMemilih jenis bahanPerancangan, pembua
28 8 2 Menentukan komodita Mempersiapkan saranMempraktikkan tahapMenerapkan komodita
29 8 1 Menganggapi maknaMenanggapi teks teMenulis dan membac Menyampaikan pesan
30 8 2 Menangkap isi isi c Menulis syair temb Menelaah dan menuliMemeragakan naska
31 8 1 Menyajikan hubunga Memiliki keterampiMencontohkan usahMemiliki keteramp
32 8 2 Menceritakan kembaMenyusun peta konsMembuat argumen dMempraktikkan tahlil sebagai amaliyah rutin w
KD-KETERAMPILAN-K13
KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9
ng menolong dan peduli terhadap anak yatim sesuai isi kandungan QS. Al-Kautsar (108) dan QS. Al-Ma’un (107) dan sikap tolong men
kap hidup yang seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat sesuai Hadits tentang perilaku keseimbangan hidup di dunia da
Menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Ayub
Mensimulasikan damp Mensimulasikan adaMenceritakan kisah keteladanan sahabat Abu Bakar r.a
monstrasikan pelaksanaan zakat
genai ketentuan makanan dan minuman yang halal dan baik
arkan peran ilmuwan muslim dalam bidang agama dalam memajukan kebudayaan / peradaban pada masa dinasti Bani Abbasiyah
arkan peran ilmuwan dalam memajukan kebudayaan dan peradaban islam pada masa dinasti Ayyubiyah
engembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional nasional di Indonesia
n lingkungan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
Menyimpulkan isi teMenyajikan gagasanMenyimpulkan unsur Menyajikan gagasan,Meringkas isi teks eksplanasi yang b
Menyajikan teks per M enginterpretasi drMenyajikan drama dMembuat peta konsep Menyajikan tanggapan terhadap buku fiks
derhana tentang topik‫لبيت‬22‫يا‬222‫ومياتنا ف‬22‫ ي‬dengan memperhatikan struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks Tarkib: 2‫جمع‬
pan sederhana terkait topik‫لمرضى‬22‫ عيادة ا‬dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai
menyusun teks khusu menyusun teks intermenyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sede
teks pesan singkat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terka
Menyelesaikan masal Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan
Menyajikan hasil peMembuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan
Menyajikan hasil peMenyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa
eraksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan
dan kesinambungan ruang (geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya) dari masa penjajahan sampai tumbuhnya sem
Menyanyikan lagu-laMenyanyikan lagu-laMemainkan salah sat
Memainkan alat-alat musik tradisional secara berkelompok
Meragakan gerak panMenyusun naskah seMerancang pementaMementaskan pantomim sesuai konsep, teknik, dan prosedu
Memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan (kecepatan, kelinc
Memaparkan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya
Memanipulasi sistem Membuat produk tekMemanipulasi sistem
Membuat alat penjernih air dengan memanfaatkan potensi y
Menentukan sarana daMempraktikkan budida
Mengolah bahan pan Mengolah baha
Mengolah bahan pang
Membaca dan menulis tembang macapat Gambuh menggunakan huruf Jawa
Membaca teks naratif berhuruf Jawa
Mempraktikkan doa awal dan akhir tahun
aktikkan tahlil sebagai amaliyah rutin warga NU
KD-10 MAPEL JML
l-Ma’un (107) dan sikap tolong menolong1 sesame 3 muslim sesuai isi kandungan Hadits tentang tolong-menolong riwayat Al-Bukhori da
aku keseimbangan hidup di dunia danQH akhirat riwayat3 Ibnu Asakir dari Anas. ( 2‫خرته‬2‫ أل‬2‫رك دنياه‬222‫ منت‬2‫يسخيركم‬22‫ ل‬....) dan hadits riwayat Muslim
2 5
AA 7
3 4
FIQ 3
a masa dinasti Bani Abbasiyah 4 4
SKI 4
5 3
Kesatuan Republik Indonesia PKn 3
kas isi teks eksplanasi yang b 6 9
ikan tanggapan terhadap buku fiks IND 9
ang benar sesuai konteks Tarkib: 2‫لجمع‬22‫ع ا‬2‫نوا‬2‫جملتانوأ‬
7 3‫ل‬22‫ ؛ ا‬2‫ه‬222‫ولب‬2‫لمفع‬22‫لفاعلمفرد؛ ا‬22‫لفعلية وا‬22‫لجملة ا‬22‫السمية؛ ا‬22‫لجملة ا‬22‫لساعة ؛ ا‬22‫سئلة عنا‬2‫أ‬
r kebahasaan yang benar dan sesuai konteks
BAR Tarkib:
3 (‫ـ‬22‫ن– ِل‬22‫ن– ل‬2‫ )أ‬+ ‫لفعلية‬22‫لجملة ا‬22‫لماضيوا‬22‫لفعلا‬22‫لصريح؛ ا‬22‫لمصدر ا‬22‫علمضارع؛ ا‬222‫ف‬
tulis sangat pendek dan sede 8 7
ur kebahasaan lirik lagu terka BING 6
s dan tripel Pythagoras 9 6
adian dari suatu percobaan MTK 5
n zat adiktif bagi kesehatan 10 6
cermin dan lensa IPA 6
kehidupan kebangsaan 11 2
jajahan sampai tumbuhnya sem IPS 2
tradisional secara berkelompok 12 8
suai konsep, teknik, dan prosedu SB 8
keterampilan (kecepatan, kelinc 13 5
PJOK 5
dengan memanfaatkan potensi y 14 8
Pembuatan, penyaji PRAKARYA 10
15 Mlk-1 5
BhsJawa 5
16 5
Ke-NU-an 4
DAFT
Home
KELAS : VIII.C KKM MAPEL : 72
MATA PELAJARAN : Matematika
KOMPETENSI PENGETAHUAN
KD 1 KD 2 KD 3 KD 4
Menjelaskan sudut Menjelaskan garis Membedakan dan Menganalisis data
pusat, sudut keliling, singgung persekutuan menentukan luas berdasarkan distribusi
panjang busur, dan luas luar dan persekutuan permukaan dan volume data, nilai rata-rata,
NO INDUK
NO URUT

juring lingkaran, serta dalam dua lingkaran dan bangun ruang sisi datar median, modus, dan
NAMA SISWA hubungannya cara melukisnya (kubus, balok, prisma, sebaran data untuk
dan limas) mengambil kesimpulan,
membuat keputusan,
dan membuat prediksi

1 3997 Achmad Khoiru Za`im 73 90 72 72


2 3998 Adi Prasetyo 73 90 75 72
3 3999 Ahmad Firdaus 80 72 72 72
4 4000 Alfi Ainun Afidati 80 72 90 72
5 4305 Alfin

6 4001 Asmaul Husna 83 90 90 72


7 4002 Dimas Adi Nugroho 68 72 80 72
8 4004 Eka Puji Astuti 83 80 95 72
9 4005 Fadilah Juliyanto 72 72 72 72
10 4006 Ilham Maulana 75 80 75 72
11 4007 Jesika Amiliana 80 80 80 72
12 4008 Lukman Hakim

13 4009 Mad Rois Achadi 72 72 72 72


14 4010 Marcella Quenzo Desieta 80 75 95 72
15 4011 Maulida Wahidatur Rohmah 72 72 95 72
16 4012 Muh Wahyudin 73 72 95 72
17 4013 Muhamad Aditia Arhansyah 72 72 80 72
18 4014 Muhamad Ilham 72 80 72 72
19 4015 Muhamad Mas`udi Assa`roni 73 72 72 72
20 4016 Muhamad Rozak 72 72 72 72
21 4017 Muhammad Anwar Saefudin 72 90 72 72
22 4018 Muhammad Indrawan 75 72 80 72
23 4019 Muhammad Khoirul Anam 80 72 95 72
24 4020 Muhammad Muzaki 73 72 72 72
25 4021 Nur Ma`rifah 72 73 72 72
26 4022 Rini Wastilah 72 72 72 72
27 4023 Salsa Sheyfa`ul Jihan 83 72 95 72
28 4024 Salsabila 75 72 95 72
29 4025 Siti Muhofatul Ngawamah 80 73 75 72
30 4026 Siti Murdaninsih 85 75 95 72
31 4027 Siti Selfiyah 83 90 95 72
32 4028 Siti Umu Hanik 85 85 95 72
33 4029 Sulis Tiyanto 72 72 72 72
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

NILAI KKM KD 72 72 72 72
RATA-RATA 72 77 82 72

NILAI MAKSIMUM 72 90 95 72
NILAI MINIMUM 72 72 72 72
JUMLAH SISWA ≥ KKM 0 0 0 0
>= >= >= >=
>=72 >=72 >=72 >=72
Mengetahui
Kepala Madrasah,

KHATIF AHRUFI, S.E.


NIP -
DAFTAR NILAI MTS MA'ARIF NU 01 BRUNO
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
SEMESTER
TAHUN PELAJARAN

KD 5 KD 6 KD 7 KD 8 KD 9 KD 10
Menjelaskan peluang 0 0 0 0 0
empirik dan teoretik
suatu kejadian dari suatu

RATA-RATA
percobaan

72 77
72 77
72 72
72 77

72 81
72 74
72 80
72 72
72 75
72 76

72 72
72 79
72 77
72 78
72 74
72 74
72 72
72 72
72 76
72 74
72 78
72 72
72 72
72 72
72 78
72 78
72 73
72 79
72 82
72 81
72 72

72 72 72 72 72 72 72
72 76
72 82
72 72
0 0
>= >= >= >= >= >= >=
>=72 >=72 >=72 >=72 >=72 >=72 >=72
28 February 2021
Guru Mata Pelajaran,

HANIK IMTIHANAH, S.Mat.


NIP -
:2
Home
: 2019/2020

NILAI PENGETAHUAN

PREDIKAT
UTS UAS/UKK DESKRIPSI

Achmad Khoiru Za`im sangat baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta
70 78 74.83 C hubungannya, Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, dan sudah baik
dalam Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas),
Adi Prasetyo sangat
Menganalisis baik dalam distribusi
data berdasarkan Menjelaskandata,sudut pusat, sudut
nilai rata-rata, keliling,
median, panjang
modus, danbusur,
sebarandandata
luasuntuk
juringmengambil
lingkaran, serta hubungannya,
kesimpulan, membuat
70 75 74.88 C Menjelaskan
keputusan, dangaris singgung
membuat persekutuan
prediksi, luar danpeluang
Menjelaskan persekutuan
empirikdalam dua lingkaran
dan teoretik dan caradari
suatu kejadian melukisnya, dan sudah baik dalam
suatu percobaan.
Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), Menganalisis
Ahmad Firdaus sangat
data berdasarkan baik data,
distribusi dalamnilai
Menjelaskan sudut pusat,
rata-rata, median, modus,sudut
dankeliling, panjang
sebaran busur,
data untuk dan luas juring
mengambil lingkaran,
kesimpulan, serta hubungannya,
membuat keputusan,
70 75 72.25 C dan
dan sudah
membuatbaikprediksi,
dalam Menjelaskan
Menjelaskangaris singgung
peluang empirikpersekutuan
dan teoretikluar dankejadian
suatu persekutuan dalampercobaan.
dari suatu dua lingkaran dan cara melukisnya,
Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), Menganalisis
Alfi
dataAinun Afidati sangat
berdasarkan baikdata,
distribusi dalam
nilaiMenjelaskan sudut pusat,
rata-rata, median, modus, sudut
dan keliling,
sebaranpanjang busur,
data untuk dan luaskesimpulan,
mengambil juring lingkaran, serta keputusan,
membuat
75 90 79.50 C+ hubungannya, Membedakan
dan membuat prediksi, dan menentukan
Menjelaskan luas permukaan
peluang empirik dan
dan teoretik volume
suatu bangun
kejadian dariruang
suatusisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas),
percobaan.
dan sudah baik dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya,
Alfin
Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat
keputusan, dan membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan.
Asmaul Husna sangat baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya,
72 75 77.25 C+ Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, Membedakan dan
menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), dan sudah baik dalam Menganalisis
Dimas Adi Nugrohodistribusi
data berdasarkan sangat baik
data,dalam Menjelaskan
nilai rata-rata, median,sudut pusat,dan
modus, sudut keliling,data
sebaran panjang
untukbusur,
mengambildan luas juring lingkaran,
kesimpulan, membuat serta
keputusan,
70 75 73.25 C hubungannya, dan sudah
dan membuat prediksi, baik dalampeluang
Menjelaskan Menjelaskan
empirikgaris
dansinggung persekutuan
teoretik suatu kejadianluar daridan persekutuan
suatu percobaan. dalam dua lingkaran dan cara
melukisnya, Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas),
Eka Puji Astutidata
Menganalisis sangat baik dalam
berdasarkan Menjelaskan
distribusi sudutrata-rata,
data, nilai pusat, sudut
median,keliling,
modus,panjang busur, dan
dan sebaran dataluas
untukjuring lingkaran,kesimpulan,
mengambil serta hubungannya,
membuat
72 78 77.38 C+ Membedakan
keputusan, dandan menentukan
membuat luasMenjelaskan
prediksi, permukaan peluang
dan volume bangun
empirik dan ruang
teoretiksisisuatu
datarkejadian
(kubus, dari
balok, prisma,
suatu dan limas), dan sudah baik
percobaan.
dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, Menganalisis data
Fadilah Juliyanto
berdasarkan sudahdata,
distribusi baiknilai
dalam Menjelaskan
rata-rata, median, sudut pusat,
modus, dansudut
sebarankeliling,
datapanjang busur, dankesimpulan,
untuk mengambil luas juring lingkaran,
membuat sertakeputusan, dan
70 75 72.25 C hubungannya,
membuat prediksi, Menjelaskan
Menjelaskangarispeluang
singgung persekutuan
empirik luar dan
dan teoretik suatupersekutuan
kejadian dari dalam
suatudua lingkaran dan cara melukisnya, Membedakan
percobaan.
dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), Menganalisis data berdasarkan
Ilham Maulana
distribusi sangat
data, nilai baik dalam
rata-rata, median,Menjelaskan
modus, dan sudut pusat,data
sebaran sudut keliling,
untuk panjangkesimpulan,
mengambil busur, dan luas membuatjuringkeputusan,
lingkaran, serta hubungannya,
dan membuat
70 75 73.63 C dan sudah
prediksi, baik dalam peluang
Menjelaskan Menjelaskan
empirikgaris
dansinggung persekutuan
teoretik suatu kejadian luar dan
dari persekutuan
suatu percobaan. dalam dua lingkaran dan cara melukisnya,
Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), Menganalisis
Jesika Amiliana sangat
data berdasarkan baikdata,
distribusi dalamnilai
Menjelaskan sudut pusat,
rata-rata, median, modus,sudut
dankeliling,
sebaranpanjang busur,
data untuk dan luas juring
mengambil lingkaran,
kesimpulan, serta hubungannya,
membuat keputusan,
70 72 73.50 C dan
dan sudah
membuat baikprediksi,
dalam Menjelaskan
Menjelaskangaris singgung
peluang empirikpersekutuan
dan teoretikluar dankejadian
suatu persekutuan dalampercobaan.
dari suatu dua lingkaran dan cara melukisnya,
Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), Menganalisis
Lukman Hakim distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan,
data berdasarkan
dan membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan.
Mad Rois Achadi sudah baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta
70 75 72.25 C hubungannya, Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, Membedakan
dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), Menganalisis data berdasarkan
Marcella
distribusi Quenzo Desieta
data, nilai sangat
rata-rata, baik dalam
median, modus,Menjelaskan
dan sebaransudut
data pusat, sudut keliling,
untuk mengambil panjang busur,
kesimpulan, membuat dan keputusan,
luas juring lingkaran,
dan membuat serta
70 75 75.50 C hubungannya, Membedakan
prediksi, Menjelaskan peluangdan menentukan
empirik luas suatu
dan teoretik permukaan
kejadiandandari
volume
suatubangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas),
percobaan.
dan sudah baik dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya,
Maulida Wahidatur
Menganalisis Rohmah sangat
data berdasarkan baik dalam
distribusi Membedakan
data, nilai dan menentukan
rata-rata, median, modus, dan luassebaran
permukaan data dan
untuk volume
mengambil bangun ruang sisi datar
kesimpulan, membuat
72 78 75.80 C (kubus, balok,
keputusan, danprisma,
membuat danprediksi,
limas), dan sudah baikpeluang
Menjelaskan dalam Menjelaskan sudut pusat,
empirik dan teoretik suatu sudut keliling,
kejadian panjang
dari suatu busur, dan luas juring
percobaan.
lingkaran, serta hubungannya, Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya,
Muh Wahyudindata
Menganalisis sangat baik dalam
berdasarkan Menjelaskan
distribusi sudut
data, nilai pusat, sudut
rata-rata, median, keliling,
modus, panjang busur, dan
dan sebaran dataluas
untuk juring lingkaran,
mengambil serta hubungannya,
kesimpulan, membuat
72 78 76.38 C+ Membedakan
keputusan, dandan menentukan
membuat luasMenjelaskan
prediksi, permukaan peluang
dan volume bangun
empirik dan ruang
teoretiksisisuatu
datarkejadian
(kubus, dari
balok, prisma,
suatu dan limas), dan sudah baik
percobaan.
dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, Menganalisis data
Muhamad
berdasarkan Aditia Arhansyah
distribusi sudah
data, nilai baik dalam
rata-rata, Menjelaskan
median, modus, dansudut pusat, data
sebaran sudutuntuk
keliling, panjang kesimpulan,
mengambil busur, dan luas juring lingkaran,
membuat keputusan,serta
dan
73 75 73.80 C hubungannya,
membuat prediksi, Menjelaskan
Menjelaskangarispeluang
singgung persekutuan
empirik luar dan
dan teoretik suatupersekutuan
kejadian dari dalam
suatudua lingkaran dan cara melukisnya, Membedakan
percobaan.
dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), Menganalisis data berdasarkan
Muhamad Ilhamnilai
distribusi data, sudah baik dalam
rata-rata, median, Menjelaskan
modus, dan sudut pusat,data
sebaran sudut keliling,
untuk panjang
mengambil busur, danmembuat
kesimpulan, luas juringkeputusan,
lingkaran, dansertamembuat
hubungannya,
70 78 73.80 C Menjelaskan garis singgung
prediksi, Menjelaskan peluangpersekutuan
empirik danluar dan persekutuan
teoretik suatu kejadian dalam
daridua
suatulingkaran
percobaan.dan cara melukisnya, Membedakan dan
menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), Menganalisis data berdasarkan
Muhamad Mas`udi
distribusi data, nilai Assa`roni
rata-rata, sangat
median,baik dalam
modus, Menjelaskan
dan sebaran data sudut
untukpusat, sudut keliling,
mengambil panjang
kesimpulan, busur, dan
membuat luas juring
keputusan, danlingkaran,
membuatserta
70 75 72.25 C hubungannya, dan sudah
prediksi, Menjelaskan baik dalam
peluang empirikMenjelaskan
dan teoretik garis
suatusinggung
kejadian persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara
dari suatu percobaan.
melukisnya, Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas),
Muhamad
Menganalisis Rozak
datasudah baik dalam
berdasarkan Menjelaskan
distribusi sudut
data, nilai pusat,median,
rata-rata, sudut keliling,
modus,panjang busur,data
dan sebaran dan untuk
luas juring
mengambillingkaran, serta
kesimpulan, membuat
70 80 73.50 C hubungannya,
keputusan, danMenjelaskan garis singgung
membuat prediksi, Menjelaskanpersekutuan
peluang luar dan dan
empirik persekutuan dalamkejadian
teoretik suatu dua lingkaran
dari suatudanpercobaan.
cara melukisnya, Membedakan
dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), Menganalisis data berdasarkan
Muhammad
distribusi data,Anwar
nilai Saefudin
rata-rata, sangat
median,baik dalamdan
modus, Menjelaskan
sebaran data garis singgung
untuk persekutuan
mengambil luar dan
kesimpulan, persekutuan
membuat keputusan,dalamdan duamembuat
lingkaran dan
70 75 74.05 C cara melukisnya,
prediksi, Menjelaskandan sudah
peluangbaik dalamdan
empirik Menjelaskan sudut
teoretik suatu pusat, dari
kejadian sudutsuatu
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta
percobaan.
hubungannya, Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas),
Muhammad
MenganalisisIndrawan sangat baik
data berdasarkan dalam Menjelaskan
distribusi sudut pusat,
data, nilai rata-rata, median, sudut keliling,
modus, danpanjang
sebaranbusur, dan luas
data untuk juring lingkaran,
mengambil kesimpulan, sertamembuat
70 75 73.25 C hubungannya,
keputusan, dandan sudah prediksi,
membuat baik dalam Menjelaskan
Menjelaskan garis singgung
peluang empirik dan persekutuan
teoretik suatuluar kejadian
dan persekutuan
dari suatudalam dua lingkaran dan cara
percobaan.
melukisnya, Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas),
Muhammad
MenganalisisKhoirul Anam sangat
data berdasarkan baik dalam
distribusi data,Menjelaskan sudut
nilai rata-rata, pusat,modus,
median, sudut keliling,
dan sebaranpanjangdatabusur,
untukdan luas juring
mengambil lingkaran, membuat
kesimpulan, serta
70 75 75.13 C hubungannya,
keputusan, danMembedakan dan menentukan
membuat prediksi, Menjelaskanluas permukaan
peluang empirikdandanvolume
teoretikbangun ruang sisidari
suatu kejadian datarsuatu(kubus, balok, prisma, dan limas),
percobaan.
dan sudah baik dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya,
Muhammad
MenganalisisMuzaki sangat baik distribusi
data berdasarkan dalam Menjelaskan sudut pusat,
data, nilai rata-rata, sudutmodus,
median, keliling,danpanjang
sebaran busur,
datadan
untuk luasmengambil
juring lingkaran, serta membuat
kesimpulan,
70 75 72.25 C hubungannya,
keputusan, dandan sudah prediksi,
membuat baik dalam Menjelaskan
Menjelaskan garis singgung
peluang empirik dan persekutuan
teoretik suatuluar kejadian
dan persekutuan
dari suatudalam dua lingkaran dan cara
percobaan.
melukisnya, Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas),
Nur Ma`rifah sudah
Menganalisis baik dalam Menjelaskan
data berdasarkan distribusi data, sudut
nilaipusat, sudut
rata-rata, keliling,modus,
median, panjang danbusur,
sebarandan data
luas untuk
juring mengambil
lingkaran, serta hubungannya,
kesimpulan, membuat
72 72 72.10 C Menjelaskandan
keputusan, garis singgung
membuat persekutuan
prediksi, luar danpeluang
Menjelaskan persekutuan
empirikdalam dua lingkaran
dan teoretik dan caradari
suatu kejadian melukisnya, Membedakan dan
suatu percobaan.
menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), Menganalisis data berdasarkan
distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat
prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan.
Rini Wastilah sudah baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya,
70 78 73.00 C Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, Membedakan dan
menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), Menganalisis data berdasarkan
Salsa Sheyfa`ul
distribusi Jihan
data, nilai sangat median,
rata-rata, baik dalam Menjelaskan
modus, dan sebaransudutdata
pusat, sudut
untuk keliling, panjang
mengambil busur,
kesimpulan, dan luaskeputusan,
membuat juring lingkaran, serta
dan membuat
72 78 76.38 C+ hubungannya, Membedakan
prediksi, Menjelaskan peluangdan menentukan
empirik luas suatu
dan teoretik permukaan dandari
kejadian volume
suatubangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas),
percobaan.
dan sudah baik dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya,
Salsabila sangat
Menganalisis databaik dalam Menjelaskan
berdasarkan sudutnilai
distribusi data, pusat, sudut keliling,
rata-rata, median,panjang
modus, busur, dan luas
dan sebaran juring
data untuklingkaran,
mengambil sertakesimpulan,
hubungannya,membuat
74 85 78.63 C+ Membedakan
keputusan, dandan menentukan
membuat prediksi,luasMenjelaskan
permukaan peluang
dan volume bangun
empirik dan ruang sisisuatu
teoretik datarkejadian
(kubus, dari
balok, prisma,
suatu dan limas), dan sudah baik
percobaan.
dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, Menganalisis data
Siti Muhofatuldistribusi
berdasarkan Ngawamah sangat
data, baik dalam
nilai rata-rata, Menjelaskan
median, modus,sudut pusat, sudut
dan sebaran keliling,mengambil
data untuk panjang busur, dan luas
kesimpulan, juring lingkaran,
membuat serta
keputusan, dan
70 78 73.50 C hubungannya,
membuat prediksi,dan Menjelaskan
sudah baik dalam Menjelaskan
peluang empirik dan garis singgung
teoretik suatupersekutuan
kejadian dariluar danpercobaan.
suatu persekutuan dalam dua lingkaran dan cara
melukisnya, Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas),
Siti Murdaninsih
Menganalisis datasangat baik dalam
berdasarkan Menjelaskan
distribusi sudut
data, nilai pusat, median,
rata-rata, sudut keliling,
modus,panjang busur, data
dan sebaran dan luas
untukjuring lingkaran,
mengambil serta hubungannya,
kesimpulan, membuat
77 90 81.00 B- Membedakan
keputusan, dandan menentukan
membuat prediksi,luasMenjelaskan
permukaan peluang
dan volume bangun
empirik dan ruang sisisuatu
teoretik datarkejadian
(kubus, dari
balok, prisma,
suatu dan limas), dan sudah baik
percobaan.
dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, Menganalisis data
Siti Selfiyah sangat
berdasarkan baikdata,
distribusi dalamnilaiMenjelaskan sudut pusat,
rata-rata, median, modus,sudut
dan keliling,
sebaranpanjang busur,
data untuk dan luaskesimpulan,
mengambil juring lingkaran, sertakeputusan,
membuat hubungannya,
dan
73 78 78.88 C+ Menjelaskan garis singgung
membuat prediksi, Menjelaskan persekutuan luar dandan
peluang empirik persekutuan dalam
teoretik suatu dua lingkaran
kejadian dari suatu danpercobaan.
cara melukisnya, Membedakan dan
menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), dan sudah baik dalam Menganalisis
Siti
dataUmu Hanik sangat
berdasarkan baik dalam
distribusi Menjelaskan
data, nilai rata-rata, sudut
median, pusat,
modus,sudut
dankeliling,
sebaranpanjang busur,mengambil
data untuk dan luas juring lingkaran,
kesimpulan, serta hubungannya,
membuat keputusan,
72 78 78.00 C+ Membedakan
dan membuat dan menentukan
prediksi, Menjelaskanluas permukaan dan volume
peluang empirik bangun
dan teoretik ruang
suatu sisi datar
kejadian dari (kubus, balok, prisma, dan limas), dan sudah baik
suatu percobaan.
dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, Menganalisis data
Sulis Tiyanto distribusi
berdasarkan sudah baik dalam
data, nilaiMenjelaskan sudut pusat,
rata-rata, median, modus,sudut keliling, panjang
dan sebaran data untukbusur, dan luaskesimpulan,
mengambil juring lingkaran, sertakeputusan,
membuat hubungannya,
dan
70 75 72.25 C Menjelaskan garis singgung
membuat prediksi, Menjelaskan persekutuan luar dandan
peluang empirik persekutuan dalam
teoretik suatu dua lingkaran
kejadian dari suatu danpercobaan.
cara melukisnya, Membedakan dan
menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), Menganalisis data berdasarkan
distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat
prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan.

72 72 72
71 77 75
77 90 81
70 72 72
0 0 0
>= >= >=
>=72 >=72 >=72
DAFTAR NILAI MTS M
Home
TAHUN PELAJA
KELAS : VIII.C KKM MAPEL : 72
MATA PELAJARAN : Matematika

KD 1 KD 2 KD 3 KD 4

Menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah Menyajikan dan


yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan menyelesaikan masalah
NO INDUK
NO URUT

sudut pusat, sudut garis singgung luas permukaan dan yang berkaitan dengan
NAMA SISWA keliling, panjang busur, persekutuan luar dan volume bangun ruang sisi distribusi data, nilai rata-
dan luas juring lingkaran, persekutuan dalam dua datar (kubus, balok, prima rata, median, modus, dan
serta hubungannya lingkaran dan limas), serta sebaran data untuk
gabungannya mengambil kesimpulan,
membuat keputusan, dan
membuat prediksi

1 3997 Achmad Khoiru Za`im 75 85 85 72


2 3998 Adi Prasetyo 75 80 85 72
3 3999 Ahmad Firdaus 75 75 75 72
4 4000 Alfi Ainun Afidati 72 80 80 72
5 4305 Alfin

6 4001 Asmaul Husna 80 85 80 72


7 4002 Dimas Adi Nugroho 75 75 80 72
8 4004 Eka Puji Astuti 72 75 75 72
9 4005 Fadilah Juliyanto 75 75 72 72
10 4006 Ilham Maulana 75 72 75 72
11 4007 Jesika Amiliana 80 72 80 72
12 4008 Lukman Hakim

13 4009 Mad Rois Achadi 80 75 75 72


14 4010 Marcella Quenzo Desieta 72 75 75 72
15 4011 Maulida Wahidatur Rohmah 72 75 72 72
16 4012 Muh Wahyudin 72 80 80 72
17 4013 Muhamad Aditia Arhansyah 85 75 75 72
18 4014 Muhamad Ilham 75 75 75 72
19 4015 Muhamad Mas`udi Assa`roni 72 75 78 72
20 4016 Muhamad Rozak 75 75 72 72
21 4017 Muhammad Anwar Saefudin 80 75 73 72
22 4018 Muhammad Indrawan 75 75 75 72
23 4019 Muhammad Khoirul Anam 75 75 75 72
24 4020 Muhammad Muzaki 72 72 72 72
25 4021 Nur Ma`rifah 72 75 75 72
26 4022 Rini Wastilah 72 75 75 72
27 4023 Salsa Sheyfa`ul Jihan 85 75 72 72
28 4024 Salsabila 75 75 80 72
29 4025 Siti Muhofatul Ngawamah 75 75 75 72
30 4026 Siti Murdaninsih 80 80 85 72
31 4027 Siti Selfiyah 75 85 85 72
32 4028 Siti Umu Hanik 80 72 80 72
33 4029 Sulis Tiyanto 72 72 72 72
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
NILAI KKM KD 72 72 72 72
RATA-RATA 76 76 77 72

NILAI MAKSIMUM 85 85 85 72
NILAI MINIMUM 72 72 72 72

JUMLAH SISWA ≥ KKM 31 31 30 31


>= >= >= >=
>=72 >=72 >=72 >=72
Mengetahui
Kepala Madrasah,

KHATIF AHRUFI, S.E.


NIP -
AI MTS MA'ARIF NU 01 BRUNO
N PELAJARAN 2019/2020
SEMESTER :2
TAHUN PELAJARAN : 2019/2020
KOMPETENSI KETERAMPILAN

KD 5 KD 6 KD 7 KD 8 KD 9 KD 10

NILAI KETRAMPILAN
Menyelesaikan masalah 0 0 0 0 0
yang berkaitan dengan
peluang empirik dan
teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan

72 77.80
72 76.80
72 73.80
72 75.20

72 77.80
72 74.80
72 73.20
72 73.20
72 73.20
72 75.20

72 74.80
72 73.20
72 72.60
72 75.20
72 75.80
72 73.80
72 73.80
72 73.20
72 74.40
72 73.80
72 73.80
72 72.00
72 72.75
72 73.20
72 75.20
72 74.80
72 73.80
72 77.80
72 77.80
72 75.20
72 72.00

72 72 72 72 72 72 72
72 75
72 78
72 72
31 31
>= >= >= >= >= >= >=
>=72 >=72 >=72 >=72 >=72 >=72 >=72
28 February 2021
Guru Mata Pelajaran,

HANIK IMTIHANAH, S.Mat.


NIP -
Home
: 2019/2020

PREDIKAT

DESKRIPSI

Achmad Khoiru Za`im sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan
C+ luas juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan
persekutuan dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar
Adi Prasetyo
(kubus, balok,sudahprimabaik
dan dalam
limas),Menyelesaikan masalah
serta gabungannya, yang berkaitan
Menyajikan dengan sudutmasalah
dan menyelesaikan pusat, sudut
yangkeliling,
berkaitan panjang
denganbusur, dan luas
distribusi data, nilai
C+ juring lingkaran,
rata-rata, median,serta hubungannya,
modus, dan sebaran Menyelesaikan masalah yang
data untuk mengambil berkaitan
kesimpulan, dengan keputusan,
membuat garis singgungdan persekutuan
membuat prediksi,luar dan persekutuan
Menyelesaikan
dalam
masalah duayang lingkaran,
berkaitanMenyelesaikan
dengan masalah yang
danberkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
Ahmad
prima dan Firdaus
limas),sudah
sertabaik dalampeluang
gabungannya,
empirik
Menyelesaikan teoretik
Menyajikanmasalah yangsuatu
dan menyelesaikan
kejadian
berkaitan dari suatu
dengan
masalah yangsudutpercobaan.
pusat, dengan
berkaitan sudut keliling, panjang
distribusi busur,
data, nilai dan luas
rata-rata,
C juring
median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuatpersekutuan
lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung luar dan persekutuan
prediksi, Menyelesaikan masalah
dalam
yangAinun dua lingkaran,
berkaitan dengan Menyelesaikan
peluang masalah
empirik yang berkaitan
dan teoretik dengan
suatu kejadian luas
dari permukaan
suatu percobaan.dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
Alfi
prima dan Afidati
limas),sudah baik dalam
serta gabungannya, Menyelesaikan masalah
Menyajikan dan yang berkaitan
menyelesaikan dengan
masalah yangsudut pusat,dengan
berkaitan sudut keliling,
distribusipanjang busur,
data, nilai dan luas
rata-rata,
C juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung
median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah persekutuan luar dan persekutuan
dalam
yang dua lingkaran,
berkaitan dengan Menyelesaikan
peluang empirik masalah yang berkaitan
dan teoretik dengan
suatu kejadian luas
dari permukaan
suatu percobaan.dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
Alfin
prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata,
median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang
Asmaul berkaitan
Husna sudah denganbaikpeluang
dalamempirik dan teoretik
Menyelesaikan suatu yang
masalah kejadian dari suatu
berkaitan percobaan.
dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
C+ juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
Dimas
prima dan Adi limas),
Nugroho sudah
serta baik dalam Menyelesaikan
gabungannya, Menyajikan danmasalah yang berkaitan
menyelesaikan masalahdengan sudut pusat,
yang berkaitan sudut
dengan keliling,data,
distribusi panjangnilai busur, dan
rata-rata,
C luas
median,juring lingkaran,
modus, serta hubungannya,
dan sebaran Menyelesaikan
data untuk mengambil masalahmembuat
kesimpulan, yang berkaitan dengan
keputusan, dangaris singgung
membuat persekutuan
prediksi, luar danmasalah
Menyelesaikan
persekutuan
yangPujiberkaitan dalam
denganduapeluang
lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar
Eka Astuti prima
(kubus, balok, sudah dan dalamempirik
baiklimas), serta
dan teoretik
Menyelesaikan
gabungannya,
suatu yang
masalah kejadian dari suatu
Menyajikanberkaitan
percobaan.
dengan
dan menyelesaikan sudut pusat, yang
masalah sudutberkaitan
keliling, panjang
dengan busur, dandata,
distribusi luasnilai
C juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang berkaitan
rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dengan garis singgungdan persekutuan
membuat prediksi,luar dan persekutuan
Menyelesaikan
dalam
masalah duayang lingkaran,
berkaitanMenyelesaikan
dengan masalah
peluang yang
empirik danberkaitan dengan
teoretikyang
suatu luas permukaan
kejadian dari suatu dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
percobaan.
Fadilah
prima dan Juliyanto
limas), sudah baik dalam
serta gabungannya, Menyelesaikan
Menyajikan danmasalah
menyelesaikan berkaitan
masalahdengan
yangsudut pusat,
berkaitan sudut distribusi
dengan keliling, panjang busur,
data, nilai dan luas
rata-rata,
C juring
median, lingkaran,
modus, serta hubungannya,
dan sebaran Menyelesaikan
data untuk masalah yang
mengambil kesimpulan, berkaitankeputusan,
membuat dengan garisdan singgung
membuatpersekutuan luar dan persekutuan
prediksi, Menyelesaikan masalah
dalam dua lingkaran,
yang berkaitan dengan Menyelesaikan
peluang masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
Ilham
prima Maulana
dan limas), sudah
sertabaik dalamempirik
gabungannya,
dan teoretik
Menyelesaikan suatu yang
Menyajikanmasalah
kejadian
dan menyelesaikan
dari
berkaitan suatu
masalah
percobaan.
dengan sudut
yang pusat, sudut
berkaitan dengan keliling, panjang
distribusi data, busur, dan luas
nilai rata-rata,
C juring
median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan singgung
lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis membuatpersekutuan luar dan persekutuan
prediksi, Menyelesaikan masalah
dalam
yang dua lingkaran,
berkaitan dengan Menyelesaikan
peluang masalah
empirik yang berkaitan
dan teoretik dengan
suatu kejadian luas
dari permukaan
suatu percobaan.dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
Jesika Amiliana sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut
prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, keliling, panjang busur, dan luas
C juring
median, lingkaran,
modus, serta hubungannya,
dan sebaran Menyelesaikan
data untuk masalah yang
mengambil kesimpulan, berkaitankeputusan,
membuat dengan garisdan singgung
membuatpersekutuan luar dan persekutuan
prediksi, Menyelesaikan masalah
dalam dua lingkaran,
yang berkaitan dengan Menyelesaikan
peluang empirik masalah yang berkaitan
dan teoretik dengan
suatu kejadian luas
dari permukaan
suatu percobaan.dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
Lukman
prima dan Hakim
limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata,
median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang Rois
Mad berkaitan
Achadi dengan
sudahpeluang
baik dalam empirik dan teoretikmasalah
Menyelesaikan suatu kejadian dari suatu
yang berkaitan percobaan.
dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
C juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
Marcella
prima danQuenzo limas), Desieta sudah baik dalam
serta gabungannya, Menyelesaikan
Menyajikan masalah yang
dan menyelesaikan berkaitan
masalah yangdengan
berkaitansudut pusat,
dengan sudut keliling,
distribusi panjang
data, nilai busur,
rata-rata,
C dan luas modus,
median, juring lingkaran,
dan sebaran sertadata
hubungannya, Menyelesaikan
untuk mengambil kesimpulan,masalah
membuatyangkeputusan,
berkaitan dengan garis singgung
dan membuat prediksi, persekutuan
Menyelesaikan luarmasalah
dan
persekutuan
yang berkaitan dalam
denganduapeluang
lingkaran, Menyelesaikan
empirik masalah
dan teoretik yang berkaitan
suatu kejadian dari yangdengan
suatu luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar
percobaan.
Maulida Wahidatur
(kubus, balok, primaRohmah sudah
dan limas), baikgabungannya,
serta dalam Menyelesaikan
Menyajikan masalah berkaitan
dan menyelesaikan denganyang
masalah sudutberkaitan
pusat, sudutdengankeliling, panjang
distribusi data, nilai
C busur, danmedian,
rata-rata, luas juring lingkaran,
modus, serta hubungannya,
dan sebaran Menyelesaikan
data untuk mengambil masalah
kesimpulan, yang berkaitan
membuat keputusan,dengan garis singgung
dan membuat persekutuan
prediksi, Menyelesaikanluar
dan persekutuan
masalah yang berkaitandalam dua lingkaran,
dengan peluang Menyelesaikan
empirik dan masalah
teoretik yangkejadian
suatu berkaitan dengan
dari suatu luas permukaan dan volume bangun ruang sisi
percobaan.
Muh Wahyudin sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut
datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi keliling, panjang busur, dan luas
C juring lingkaran,
data, nilai rata-rata, serta hubungannya,
median, modus, dan Menyelesaikan
sebaran datamasalah yang berkaitan
untuk mengambil dengan membuat
kesimpulan, garis singgung persekutuan
keputusan, luar danprediksi,
dan membuat persekutuan
dalam dua lingkaran,
Menyelesaikan masalah Menyelesaikan
yang masalah
berkaitan denganyang berkaitan
peluang dengan
empirik dan luas permukaan
teoretik suatu dan volume
kejadian dari bangun
suatu ruang sisi datar (kubus, balok,
percobaan.
Muhamad
prima dan Aditia
limas),Arhansyah sudah baikMenyajikan
serta gabungannya, dalam Menyelesaikan masalahmasalah
dan menyelesaikan yang berkaitan dengan sudut
yang berkaitan dengan pusat, sudutdata,
distribusi keliling,
nilaipanjang
rata-rata,busur,
C dan luas modus,
median, juring lingkaran,
dan sebaran sertadata
hubungannya, Menyelesaikan
untuk mengambil kesimpulan,masalah
membuatyangkeputusan,
berkaitan dengan garis singgung
dan membuat prediksi, persekutuan
Menyelesaikan luarmasalah
dan
persekutuan
yang berkaitan dalam
denganduapeluang
lingkaran, Menyelesaikan
empirik masalah
dan teoretik yang berkaitan
suatu kejadian dengan
dari suatu luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar
percobaan.
Muhamad Ilham sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut
(kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, keliling, panjang busur, dan luas
nilai
C juring lingkaran,
rata-rata, median,serta hubungannya,
modus, dan sebaran Menyelesaikan masalah yang
data untuk mengambil berkaitan
kesimpulan, dengan keputusan,
membuat garis singgungdan persekutuan
membuat prediksi,luar dan persekutuan
Menyelesaikan
dalam
masalah duayang lingkaran,
berkaitanMenyelesaikan
dengan masalah
peluang yang
empirik danberkaitan dengan
teoretik suatu luas permukaan
kejadian suatudan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
Muhamad
prima dan Mas`udi
limas), sertaAssa`roni sudah
gabungannya, baik dalam Menyelesaikan
Menyajikan masalah
dan menyelesaikan yangdari
masalah berkaitan percobaan.
dengandengan
yang berkaitan sudut pusat, sudut
distribusi keliling,
data, panjang
nilai rata-rata,
C busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah
median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat yang berkaitan dengan prediksi,
garis singgung persekutuan
Menyelesaikan luar
masalah
dan
yangpersekutuan
berkaitan dalampeluang
dengan dua lingkaran,
empirik Menyelesaikan masalah
dan teoretikmasalah
suatu yangdari
kejadian berkaitan
suatu dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi
percobaan.
Muhamad
datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusiluas
Rozak sudah baik dalam Menyelesaikan yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan
C juring lingkaran,
data, nilai rata-rata, serta hubungannya,
median, modus, dan Menyelesaikan
sebaran datamasalah yang berkaitan
untuk mengambil dengan membuat
kesimpulan, garis singgung persekutuan
keputusan, luar danprediksi,
dan membuat persekutuan
dalam dua lingkaran,
Menyelesaikan masalah Menyelesaikan
yangsudah masalah
berkaitan denganyang berkaitan
peluang dengan
empirik luas permukaan
dan teoretik suatu dan volume
kejadian bangun
darisudut
suatu ruang sisi datar (kubus, balok,
percobaan.
Muhammad
prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai panjang
Anwar Saefudin baik dalam Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pusat, sudut keliling, rata-rata,
C busur,
median,dan luas juring
modus, lingkaran,
dan sebaran dataserta hubungannya,
untuk Menyelesaikan
mengambil kesimpulan, masalah
membuat yang berkaitan
keputusan, dengan prediksi,
dan membuat garis singgung persekutuan
Menyelesaikan luar
masalah
dan
yang persekutuan
berkaitan dalam
dengan dua
peluanglingkaran,
empirik Menyelesaikan
dan teoretik masalah
suatu yang
kejadian berkaitan
dari suatu dengan
percobaan. luas permukaan dan volume bangun ruang sisi
Muhammad
datar (kubus,Indrawan sudah
balok, prima danbaik dalam
limas), Menyelesaikan
serta gabungannya, masalah yang dan
Menyajikan berkaitan dengan sudut
menyelesaikan pusat,yang
masalah sudut keliling,dengan
berkaitan panjangdistribusi
busur, dan
C luas
data,juring lingkaran,median,
nilai rata-rata, serta hubungannya, Menyelesaikan
modus, dan sebaran masalah
data untuk yang berkaitan
mengambil kesimpulan,dengan garis keputusan,
membuat singgung persekutuan
dan membuat luarprediksi,
dan
persekutuan
Menyelesaikan dalam dua lingkaran,
masalah yang Menyelesaikan
berkaitan dengan masalah
peluang yang dan
empirik berkaitan dengan
teoretik suatu luas permukaan
kejadian danpercobaan.
dari suatu volume bangun ruang sisi datar
Muhammad
(kubus, balok, Khoirul
primaAnam sudah
dan limas), baik gabungannya,
serta dalam Menyelesaikan masalah
Menyajikan yang berkaitan
dan menyelesaikan dengan
masalahsudut
yang pusat,
berkaitan sudut keliling,
dengan panjangdata,
distribusi busur,
nilai
C dan luas juring
rata-rata, median, lingkaran,
modus,serta hubungannya,
dan sebaran Menyelesaikan
data untuk mengambil masalah
kesimpulan,yangmembuat
berkaitankeputusan,
dengan garis dansinggung
membuatpersekutuan luar dan
prediksi, Menyelesaikan
persekutuan
masalah yang dalam dua lingkaran,
berkaitan dengan Menyelesaikan
peluang masalah
empirik dan yang berkaitan
teoretik dengan luas percobaan.
permukaan dan volume bangun ruang sisi datar
Muhammad
(kubus, balok, Muzaki
primasudah baik dalam
dan limas), Menyelesaikan
serta gabungannya, masalahsuatu
Menyajikan yang kejadian
danberkaitan
dari
menyelesaikan
suatu
dengan sudut pusat,
masalah sudut keliling,
yang berkaitan denganpanjang busur,
distribusi dannilai
data,
C luas juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, berkaitan dengan garis singgung
dan membuat persekutuan
prediksi,luar dan
Menyelesaikan
persekutuan
masalah yangdalam dua lingkaran,
berkaitan Menyelesaikan
dengan peluang masalah
empirik dan yang
teoretik berkaitan
suatu kejadian dengan luas percobaan.
dari suatu permukaan dan volume bangun ruang sisi datar
(kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai
rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan.
Nur Ma`rifah sangat baik dalam Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar
C (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya, dan sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat,
sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis
Rini Wastilah
singgung sudah baik
persekutuan luardalam Menyelesaikan
dan persekutuan masalah
dalam yang berkaitan
dua lingkaran, dengan
Menyajikan dansudut pusat, sudutmasalah
menyelesaikan keliling, yang
panjang busur, dengan
berkaitan dan luas
C juring lingkaran,
distribusi serta
data, nilai hubungannya,
rata-rata, median,Menyelesaikan masalah
modus, dan sebaran yang
data berkaitan
untuk dengan
mengambil garis singgung
kesimpulan, membuat persekutuan
keputusan, luardan
danmembuat
persekutuan
dalam
prediksi,dua lingkaran, Menyelesaikan
Menyelesaikan masalah masalah yang berkaitan dengan luasdan
permukaan dan volume bangunsuaturuangpercobaan.
sisi datar (kubus, balok,
Salsa Sheyfa`ul
prima dan limas),Jihan
sertasudah baik yang
gabungannya, dalam berkaitan
Menyajikan
dengan
Menyelesaikan peluang
masalah
dan menyelesaikan
empirik
yang teoretik
berkaitan
masalah dengan
yang
suatu kejadian
sudut
berkaitan pusat,dari
dengan sudut keliling,
distribusi data,panjang busur, dan
nilai rata-rata,
C luas juring
median, lingkaran,
modus, serta hubungannya,
dan sebaran Menyelesaikan
data untuk mengambil masalahmembuat
kesimpulan, yang berkaitan dengan
keputusan, dangaris singgung
membuat persekutuan
prediksi, luar danmasalah
Menyelesaikan
persekutuan
yang berkaitan dalam duapeluang
dengan lingkaran, Menyelesaikan
empirik danmasalah masalah
teoretik suatu yang berkaitan
kejadian dengan
dari suatu luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar
percobaan.
Salsabila sudahprima
(kubus, balok, baik dan
dalam Menyelesaikan
limas), serta gabungannya, yang berkaitan
Menyajikan dandengan sudut
menyelesaikan pusat, sudutyang
masalah keliling, panjang
berkaitan busur,distribusi
dengan dan luasdata,
juringnilai
C lingkaran, serta hubungannya,
rata-rata, median, Menyelesaikan
modus, dan sebaran masalah
data untuk yang berkaitan
mengambil kesimpulan, dengan garis singgung
membuat keputusan,persekutuan
dan membuat luarprediksi,
dan persekutuan dalam
Menyelesaikan
dua lingkaran,
masalah Menyelesaikan
yang Ngawamah
berkaitan dengan masalah
peluang yang berkaitan
empirik dengansuatu
dan teoretik luas kejadian
permukaan daridan volume
suatu bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prima
percobaan.
Siti Muhofatul sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut
dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, keliling, panjang busur,
C dan luasdan
modus, juring lingkaran,
sebaran dataserta
untukhubungannya, Menyelesaikan
mengambil kesimpulan, masalah
membuat yang berkaitan
keputusan, denganprediksi,
dan membuat garis singgung persekutuan
Menyelesaikan masalahluaryang
dan
persekutuan
berkaitan dengandalampeluang
dua lingkaran,
empirik Menyelesaikan
dan teoretik masalah
suatu yang
kejadian berkaitan
dari suatu dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar
percobaan.
Siti Murdaninsih
(kubus, balok, primasudahdanbaik dalam
limas), Menyelesaikan
serta gabungannya, masalah yang dan
Menyajikan berkaitan dengan sudut
menyelesaikan pusat,yang
masalah sudut keliling,dengan
berkaitan panjangdistribusi
busur, dan luas
data, nilai
C+ juring lingkaran,
rata-rata, median,serta hubungannya,
modus, dan sebaranMenyelesaikan masalah yang
data untuk mengambil berkaitan
kesimpulan, dengan keputusan,
membuat garis singgung
dan persekutuan
membuat prediksi, luar dan persekutuan
Menyelesaikan
dalam
masalah duayanglingkaran, Menyelesaikan
berkaitan dengan masalah
peluang empirik yang berkaitan
dan teoretik dengan luas
suatu kejadian permukaan
dari suatu dan volume
percobaan. bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
Siti
primaSelfiyah sudah
dan limas), baik gabungannya,
serta dalam Menyelesaikan masalah
Menyajikan yang berkaitan
dan menyelesaikan dengan
masalah sudut pusat,
yang berkaitansudut keliling,
dengan panjang
distribusi busur,
data, nilaidan luas juring
rata-rata,
C+ lingkaran,
median, modus,serta hubungannya,
dan sebaran data Menyelesaikan masalah
untuk mengambil yang berkaitan
kesimpulan, membuat dengan garis singgung
keputusan, persekutuan
dan membuat prediksi,luarMenyelesaikan
dan persekutuan dalam
masalah
dua
yang lingkaran,
berkaitan Menyelesaikan
dengan peluang masalah
empirik yang
dan berkaitan
teoretik dengan
suatu luas dari
kejadian permukaan
suatu dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prima
percobaan.
Siti
danUmu
limas),Haniksertasudah baik dalamMenyajikan
gabungannya, Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dan menyelesaikan masalah yang dengan sudut pusat,
berkaitan dengansudut keliling,
distribusi panjang
data, busur, dan
nilai rata-rata, luas
median,
C juring
modus,lingkaran,
dan sebaran sertadata
hubungannya, Menyelesaikan
untuk mengambil masalah
kesimpulan, yangkeputusan,
membuat berkaitan dengan garis singgung
dan membuat prediksi,persekutuan
Menyelesaikan luarmasalah
dan persekutuan
yang
dalam
berkaitanduadengan
lingkaran, Menyelesaikan
peluang empirik danmasalah
teoretikyang
suatuberkaitan
kejadian dengan
dari suatuluaspercobaan.
permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
Sulis
primaTiyanto
dan limas),sudah baikgabungannya,
serta dalam Menyelesaikan
Menyajikanmasalah yang berkaitan
dan menyelesaikan dengan yang
masalah sudutberkaitan
pusat, sudut keliling,
dengan panjang
distribusi busur,
data, nilai dan luas
rata-rata,
C juring
median, lingkaran,
modus, serta hubungannya,
dan sebaran Menyelesaikan
data untuk masalah yang
mengambil kesimpulan, berkaitankeputusan,
membuat dengan garisdan singgung
membuatpersekutuan luar dan persekutuan
prediksi, Menyelesaikan masalah
dalam dua lingkaran,
yang berkaitan dengan Menyelesaikan
peluang empirik masalah yang berkaitan
dan teoretik dengan
suatu kejadian luas
dari permukaan
suatu percobaan.dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata,
median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan.
DAFTAR NILAI MTS MA'ARIF NU 01 BRUNO
Home TAHUN PELAJARAN 2019/2020
KELAS : VIII.C
Home
MATA PELAJARAN : Matematika
NO INDUK
NO URUT

membaca asmaul mengucap rasa


NAMA SISWA mengucap dan berdoa sebelum & membaca Al-Qur'an
husna diawal syukur atas karunia jujur
menjawab salam sesudah pelajaran setiap hari
pelajaran Tuhan

1 2 3 4 5 6

1 3997 Achmad Khoiru Za`im 3 3 3 3 3 3

2 3998 Adi Prasetyo 3 3 3 3 3 3

3 3999 Ahmad Firdaus 3 3 3 3 3 3

4 4000 Alfi Ainun Afidati 3 3 3 3 3 3

5 4305 Alfin

6 4001 Asmaul Husna 3 3 3 3 3 3

7 4002 Dimas Adi Nugroho 3 3 3 3 3 3

8 4004 Eka Puji Astuti 3 3 3 3 3 3

9 4005 Fadilah Juliyanto 3 3 3 3 3 3

10 4006 Ilham Maulana 3 3 3 3 3 3

11 4007 Jesika Amiliana 3 3 3 3 3 3

12 4008 Lukman Hakim

13 4009 Mad Rois Achadi 3 3 3 3 3 3

14 4010 Marcella Quenzo Desieta 3 3 3 3 3 3

15 4011 Maulida Wahidatur Rohmah 3 3 3 3 3 3

16 4012 Muh Wahyudin 3 3 3 3 3 3

17 4013 Muhamad Aditia Arhansyah 3 3 3 3 3 3

18 4014 Muhamad Ilham 3 3 3 3 3 3

19 4015 Muhamad Mas`udi Assa`roni 3 3 3 3 3 3

20 4016 Muhamad Rozak 3 3 3 3 3 3

21 4017 Muhammad Anwar Saefudin 3 3 3 3 3 3

22 4018 Muhammad Indrawan 3 3 3 3 3 3

23 4019 Muhammad Khoirul Anam 3 3 3 3 3 3

24 4020 Muhammad Muzaki 3 3 3 3 3 3


25 4021 Nur Ma`rifah 3 3 3 3 3 3

26 4022 Rini Wastilah 3 3 3 3 3 3

27 4023 Salsa Sheyfa`ul Jihan 3 3 3 3 3 3

28 4024 Salsabila 3 3 3 3 3 3

29 4025 Siti Muhofatul Ngawamah 3 3 3 3 3 3

30 4026 Siti Murdaninsih 3 3 3 3 3 3

31 4027 Siti Selfiyah 3 3 3 3 3 3

32 4028 Siti Umu Hanik 3 3 3 3 3 3

33 4029 Sulis Tiyanto 3 3 3 3 3 3

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

NILAI KKM 3 3 3 3 3 3
Mengetahui
Kepala Sekolah,

KHATIF AHRUFI, S.E.


NIP -
MTS MA'ARIF NU 01 BRUNO
PELAJARAN 2019/2020
SEMESTER :2
TAHUN PELAJARAN : 2019/2020

MODUS SIKAP

PREDIKAT
bertanggungjawab kreatif disiplin kerjasama

7 8 9 10

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B
3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3 B

3 3 3 3 3
28 Februari 2021
Guru Mata Pelajaran,

HANIK IMTIHANAH, S.Mat.


NIP -
Home

DESKRIPSI

Deskripsi sikap spiritual & sosial akan dikalkulasi & dirumuskan terpisah pd Aplikasi Raport
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu dibiasakan untuk .

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu dibiasakan untuk .

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap dan menjawab salamberdoa sebelum &
sesudah pelajaranmembaca asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap harimengucap rasa
syukur atas karunia Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.
Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu dibiasakan untuk .
PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAM

KET >= <= 1 Al-Qur'an Hadis 1


D 0.01 1.17 2 Akidah Akhlak 2
D+ 1.18 1.50 3 Fiqih 3
C- 1.51 1.84 4 Sejarah Kebudayaan Islam 4
C 1.85 2.17 5 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegar 5
C+ 2.18 2.50 6 Bahasa Indonesia 6
B- 2.51 2.84 7 Bahasa Arab 7
B 2.85 3.17 8 Bahasa Inggris 8
B+ 3.18 3.50 9 Matematika 9
A- 3.51 3.84 10 Ilmu Pengetahuan Alam 10
A 3.85 4.00 11 Ilmu Pengetahuan Sosial 11
12 Seni Budaya 12
13 Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kes 13
14 Prakarya / TIK 14
15 Bahasa Jawa 15
16 Ke-NU-an 16
KKM
1 D D+ C- C C+ B- B
72 0 39.59 39.60 57.59 57.60 71.99 72.00 76.00 76.01 80.00 80.01 84.00 84.01 88.00
72 0 39.59 39.60 57.59 57.60 71.99 72.00 76.00 76.01 80.00 80.01 84.00 84.01 88.00
72 0 39.59 39.60 57.59 57.60 71.99 72.00 76.00 76.01 80.00 80.01 84.00 84.01 88.00
72 0 39.59 39.60 57.59 57.60 71.99 72.00 76.00 76.01 80.00 80.01 84.00 84.01 88.00
72 0 39.59 39.60 57.59 57.60 71.99 72.00 76.00 76.01 80.00 80.01 84.00 84.01 88.00
72 0 39.59 39.60 57.59 57.60 71.99 72.00 76.00 76.01 80.00 80.01 84.00 84.01 88.00
72 0 39.59 39.60 57.59 57.60 71.99 72.00 76.00 76.01 80.00 80.01 84.00 84.01 88.00
72 0 39.59 39.60 57.59 57.60 71.99 72.00 76.00 76.01 80.00 80.01 84.00 84.01 88.00
72 0 39.59 39.60 57.59 57.60 71.99 72.00 76.00 76.01 80.00 80.01 84.00 84.01 88.00
72 0 39.59 39.60 57.59 57.60 71.99 72.00 76.00 76.01 80.00 80.01 84.00 84.01 88.00
72 0 39.59 39.60 57.59 57.60 71.99 72.00 76.00 76.01 80.00 80.01 84.00 84.01 88.00
72 0 39.59 39.60 57.59 57.60 71.99 72.00 76.00 76.01 80.00 80.01 84.00 84.01 88.00
72 0 39.59 39.60 57.59 57.60 71.99 72.00 76.00 76.01 80.00 80.01 84.00 84.01 88.00
72 0 39.59 39.60 57.59 57.60 71.99 72.00 76.00 76.01 80.00 80.01 84.00 84.01 88.00
72 0 39.59 39.60 57.59 57.60 71.99 72.00 76.00 76.01 80.00 80.01 84.00 84.01 88.00
72 0 39.59 39.60 57.59 57.60 71.99 72.00 76.00 76.01 80.00 80.01 84.00 84.01 88.00
B+ A- A
88.01 92.00 92.01 96.00 96.01 100
88.01 92.00 92.01 96.00 96.01 100
88.01 92.00 92.01 96.00 96.01 100
88.01 92.00 92.01 96.00 96.01 100
88.01 92.00 92.01 96.00 96.01 100
88.01 92.00 92.01 96.00 96.01 100
88.01 92.00 92.01 96.00 96.01 100
88.01 92.00 92.01 96.00 96.01 100
88.01 92.00 92.01 96.00 96.01 100
88.01 92.00 92.01 96.00 96.01 100
88.01 92.00 92.01 96.00 96.01 100
88.01 92.00 92.01 96.00 96.01 100
88.01 92.00 92.01 96.00 96.01 100
88.01 92.00 92.01 96.00 96.01 100
88.01 92.00 92.01 96.00 96.01 100
88.01 92.00 92.01 96.00 96.01 100
Home DAFTAR NILAI MTS MA'ARIF NU 01 BRUNO
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
KELAS : VIII.C SEMESTER :2
MATA PELAJARAN : Matematika TAHUN PELAJARAN : 2019/2020

KOMPETENSI PENGETAHUAN KOMPETENSI KETERAMPILAN KOMPETE


NO INDUK
NO URUT

PREDIKAT

PREDIKAT

PREDIKAT
NAMA SISWA

NILAI

NILAI

NILAI
DESKRIPSI DESKRIPSI

Achmad Khoiru Za`im sangat baik dalam Menjelaskan sudut pusat, Achmad Khoiru Za`im sudah baik dalam Menyelesaikan masalah
sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan
hubungannya, Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah
persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, dan sudah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan
baik dalam Membedakan dan menentukan luas permukaan dan persekutuan dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang
volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi
Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya,
1 3997 Achmad Khoiru Za`im 75 C modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat 78 C+ Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan B 3
keputusan, dan membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi,
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan.

Adi Prasetyo sangat baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut Adi Prasetyo sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
dua lingkaran dan cara melukisnya, dan sudah baik dalam berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), Menganalisis data luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
2 3998 Adi Prasetyo 75 C sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan 77 C+ masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
kejadian dari suatu percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.
Ahmad Firdaus sangat baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut Ahmad Firdaus sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
dan sudah baik dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), Menganalisis data luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
3 3999 Ahmad Firdaus 72 C sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan 74 C masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
kejadian dari suatu percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.

Alfi Ainun Afidati sangat baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut Alfi Ainun Afidati sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), dan sudah baik berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, Menganalisis data luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
4 4000 Alfi Ainun Afidati 80 C+ sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan 75 C masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
kejadian dari suatu percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.

Alfin Alfin

5 4305 Alfin

Asmaul Husna sangat baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut Asmaul Husna sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
dua lingkaran dan cara melukisnya, Membedakan dan menentukan berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
prisma, dan limas), dan sudah baik dalam Menganalisis data luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
6 4001 Asmaul Husna 77 C+ sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan 78 C+ masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
kejadian dari suatu percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.
Dimas Adi Nugroho sangat baik dalam Menjelaskan sudut pusat, Dimas Adi Nugroho sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang
sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
hubungannya, dan sudah baik dalam Menjelaskan garis singgung juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
melukisnya, Membedakan dan menentukan luas permukaan dan dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
7 4002 Dimas Adi Nugroho 73 C modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat 75 C masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
keputusan, dan membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.

Eka Puji Astuti sangat baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut Eka Puji Astuti sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), dan sudah baik berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, Menganalisis data luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
8 4004 Eka Puji Astuti 77 C+ sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan 73 C masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
kejadian dari suatu percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.

Fadilah Juliyanto sudah baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut Fadilah Juliyanto sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
dua lingkaran dan cara melukisnya, Membedakan dan menentukan berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
prisma, dan limas), Menganalisis data berdasarkan distribusi data, luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
9 4005 Fadilah Juliyanto 72 C kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi, 73 C masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.

Ilham Maulana sangat baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut Ilham Maulana sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
dan sudah baik dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), Menganalisis data luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
10 4006 Ilham Maulana 74 C sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan 73 C masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
kejadian dari suatu percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.
Jesika Amiliana sangat baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut Jesika Amiliana sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
dan sudah baik dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), Menganalisis data luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
11 4007 Jesika Amiliana 74 C sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan 75 C masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
kejadian dari suatu percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.

Lukman Hakim Lukman Hakim

12 4008 Lukman Hakim

Mad Rois Achadi sudah baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut Mad Rois Achadi sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
dua lingkaran dan cara melukisnya, Membedakan dan menentukan berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
prisma, dan limas), Menganalisis data berdasarkan distribusi data, luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
13 4009 Mad Rois Achadi 72 C kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi, 75 C masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.

Marcella Quenzo Desieta sangat baik dalam Menjelaskan sudut Marcella Quenzo Desieta sudah baik dalam Menyelesaikan masalah
pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan
hubungannya, Membedakan dan menentukan luas permukaan dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah
volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan
dan sudah baik dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar persekutuan dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang
dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi
Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya,
14 4010 Marcella Quenzo Desieta 76 C modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat 73 C Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan B 3
keputusan, dan membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi,
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan.
Maulida Wahidatur Rohmah sangat baik dalam Membedakan dan Maulida Wahidatur Rohmah sudah baik dalam Menyelesaikan
menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang
(kubus, balok, prisma, dan limas), dan sudah baik dalam Menjelaskan busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan
sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan
serta hubungannya, Menjelaskan garis singgung persekutuan luar persekutuan dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang
dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi
Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya,
15 4011 Maulida Wahidatur Rohmah 76 C modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat 73 C Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan B 3
keputusan, dan membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi,
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan.

Muh Wahyudin sangat baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut Muh Wahyudin sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), dan sudah baik berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, Menganalisis data luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
16 4012 Muh Wahyudin 76 C+ sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan 75 C masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
kejadian dari suatu percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.

Muhamad Aditia Arhansyah sudah baik dalam Menjelaskan sudut Muhamad Aditia Arhansyah sudah baik dalam Menyelesaikan
pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang
hubungannya, Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan
persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, Membedakan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan
dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar persekutuan dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang
(kubus, balok, prisma, dan limas), Menganalisis data berdasarkan berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi
distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya,
17 4013 Muhamad Aditia Arhansyah 74 C mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi, 76 C Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan B 3
Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk
percobaan. mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi,
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan.

Muhamad Ilham sudah baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut Muhamad Ilham sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
dua lingkaran dan cara melukisnya, Membedakan dan menentukan berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
prisma, dan limas), Menganalisis data berdasarkan distribusi data, luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
18 4014 Muhamad Ilham 74 C kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi, 74 C masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.
Muhamad Mas`udi Assa`roni sangat baik dalam Menjelaskan sudut Muhamad Mas`udi Assa`roni sudah baik dalam Menyelesaikan
pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang
hubungannya, dan sudah baik dalam Menjelaskan garis singgung busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan
persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan
melukisnya, Membedakan dan menentukan luas permukaan dan persekutuan dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang
volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi
Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya,
19 4015 Muhamad Mas`udi Assa`roni 72 C modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat 74 C Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan B 3
keputusan, dan membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi,
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan.

Muhamad Rozak sudah baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut Muhamad Rozak sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
dua lingkaran dan cara melukisnya, Membedakan dan menentukan berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
prisma, dan limas), Menganalisis data berdasarkan distribusi data, luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
20 4016 Muhamad Rozak 74 C kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi, 73 C masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.

Muhammad Anwar Saefudin sangat baik dalam Menjelaskan garis Muhammad Anwar Saefudin sudah baik dalam Menyelesaikan
singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang
cara melukisnya, dan sudah baik dalam Menjelaskan sudut pusat, busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan
sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan
hubungannya, Membedakan dan menentukan luas permukaan dan persekutuan dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang
volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi
Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya,
21 4017 Muhammad Anwar Saefudin 74 C modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat 74 C Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan B 3
keputusan, dan membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi,
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan.

Muhammad Indrawan sangat baik dalam Menjelaskan sudut pusat, Muhammad Indrawan sudah baik dalam Menyelesaikan masalah
sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan
hubungannya, dan sudah baik dalam Menjelaskan garis singgung luas juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah
persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan
melukisnya, Membedakan dan menentukan luas permukaan dan persekutuan dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang
volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi
Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya,
22 4018 Muhammad Indrawan 73 C modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat 74 C Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan B 3
keputusan, dan membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi,
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan.
Muhammad Khoirul Anam sangat baik dalam Menjelaskan sudut Muhammad Khoirul Anam sudah baik dalam Menyelesaikan masalah
pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan
hubungannya, Membedakan dan menentukan luas permukaan dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah
volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan
dan sudah baik dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar persekutuan dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang
dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi
Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya,
23 4019 Muhammad Khoirul Anam 75 C modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat 74 C Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan B 3
keputusan, dan membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi,
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan.

Muhammad Muzaki sangat baik dalam Menjelaskan sudut pusat, Muhammad Muzaki sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang
sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
hubungannya, dan sudah baik dalam Menjelaskan garis singgung juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
melukisnya, Membedakan dan menentukan luas permukaan dan dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
24 4020 Muhammad Muzaki 72 C modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat 72 C masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
keputusan, dan membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.

Nur Ma`rifah sudah baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut Nur Ma`rifah sangat baik dalam Menyelesaikan masalah yang
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi
Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya, dan sudah
dua lingkaran dan cara melukisnya, Membedakan dan menentukan baik dalam Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut
luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta
prisma, dan limas), Menganalisis data berdasarkan distribusi data, hubungannya, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis
nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran,
25 4021 Nur Ma`rifah 72 C kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi, 73 C Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan B 3
Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk
percobaan. mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi,
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan.

Rini Wastilah sudah baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut Rini Wastilah sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
dua lingkaran dan cara melukisnya, Membedakan dan menentukan berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
prisma, dan limas), Menganalisis data berdasarkan distribusi data, luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
26 4022 Rini Wastilah 73 C kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi, 73 C masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.
Salsa Sheyfa`ul Jihan sangat baik dalam Menjelaskan sudut pusat, Salsa Sheyfa`ul Jihan sudah baik dalam Menyelesaikan masalah
sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan
hubungannya, Membedakan dan menentukan luas permukaan dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah
volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan
dan sudah baik dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar persekutuan dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang
dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi
Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya,
27 4023 Salsa Sheyfa`ul Jihan 76 C+ modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat 75 C Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan B 3
keputusan, dan membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi,
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan.

Salsabila sangat baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, Salsabila sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang berkaitan
panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring
Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), dan sudah baik berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, Menganalisis data luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
28 4024 Salsabila 79 C+ sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan 75 C masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
kejadian dari suatu percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.

Siti Muhofatul Ngawamah sangat baik dalam Menjelaskan sudut Siti Muhofatul Ngawamah sudah baik dalam Menyelesaikan masalah
pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan
hubungannya, dan sudah baik dalam Menjelaskan garis singgung luas juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah
persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan
melukisnya, Membedakan dan menentukan luas permukaan dan persekutuan dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang
volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi
Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya,
29 4025 Siti Muhofatul Ngawamah 74 C modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat 74 C Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan B 3
keputusan, dan membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi,
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan
teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan.

Siti Murdaninsih sangat baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut Siti Murdaninsih sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), dan sudah baik berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, Menganalisis data luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
30 4026 Siti Murdaninsih 81 B- sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan 78 C+ masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
kejadian dari suatu percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.
Siti Selfiyah sangat baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut Siti Selfiyah sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
dua lingkaran dan cara melukisnya, Membedakan dan menentukan berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
prisma, dan limas), dan sudah baik dalam Menganalisis data luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
31 4027 Siti Selfiyah 79 C+ sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan 78 C+ masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
kejadian dari suatu percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.

Siti Umu Hanik sangat baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut Siti Umu Hanik sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), dan sudah baik berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
dalam Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, Menganalisis data luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
32 4028 Siti Umu Hanik 78 C+ sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan 75 C masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
membuat prediksi, Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
kejadian dari suatu percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.

Sulis Tiyanto sudah baik dalam Menjelaskan sudut pusat, sudut Sulis Tiyanto sudah baik dalam Menyelesaikan masalah yang
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya, berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas
Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam juring lingkaran, serta hubungannya, Menyelesaikan masalah yang
dua lingkaran dan cara melukisnya, Membedakan dan menentukan berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan
luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, dalam dua lingkaran, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
prisma, dan limas), Menganalisis data berdasarkan distribusi data, luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil prima dan limas), serta gabungannya, Menyajikan dan menyelesaikan
33 4029 Sulis Tiyanto 72 C kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi, 72 C masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, B 3
Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
percobaan. membuat keputusan, dan membuat prediksi, Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.

34
35

36

37

38
39

40

41

42
43

44

45

46
47

48

49

50

NILAI KKM>= 72 >=72 72 >=72


RATA-RATA 74.87 74.55
NILAI MAKSIMUM 81 78
NILAI MINIMUM 72 72
>2,66 JUMLAH SISWA ≥ KKM 31 31

Sunday, February 28, 2021


Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran,

KHATIF AHRUFI, S.E. HANIK IMTIHANAH, S.Mat.


NIP - NIP -
F NU 01 BRUNO Home
019/2020

: 2019/2020 Sikap Spiritual Sikap Sosial

mengucap rasa syukur atas karunia Tuhan


membaca asmaul husna diawal pelajaran
berdoa sebelum & sesudah pelajaran
KOMPETENSI SIKAP SPIRITUAL DAN SOSIAL 1 2 3 4 5 MD 6 7 8 9 10

mengucap dan menjawab salam

membaca Al-Qur'an setiap hari

bertanggungjawab
SPIRITUAL

kerjasama
disiplin
kreatif
jujur
DESKRIPSI

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap
dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu


dibiasakan untuk .

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap
dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap
dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu


dibiasakan untuk .

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap
dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap
dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap
dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap
dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap
dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sikapnya secara umum baik. Sudah terbiasa dalam hal mengucap


dan menjawab salamberdoa sebelum & sesudah pelajaranmembaca
asmaul husna diawal pelajaranmembaca Al-Qur'an setiap
harimengucap rasa syukur atas karunia
Tuhanjujurbertanggungjawabkreatifdisiplinkerjasama.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu


dibiasakan untuk .
Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu
dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu


dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu


dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu


dibiasakan untuk .
Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu
dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu


dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu


dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu


dibiasakan untuk .
Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu
dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu


dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu


dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu


dibiasakan untuk .
Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu
dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu


dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu


dibiasakan untuk .

Sangat terbiasa dalam hal . Sudah terbiasa dalam hal . Perlu


dibiasakan untuk .
Sunday, February 28, 2021
Guru Mata Pelajaran,

HANIK IMTIHANAH, S.Mat.


INSTRUMEN
KURIKULUM 2013
PENILAIAN
PENGETAHUAN
PENGETAHUAN KETERAMPILAN
KETERAMPILAN

Cetak Form Pengetahuan Cetak Form Keterampilan

Unjuk Kerja/ Praktek

Proyek

Portofolio

Cetak Rubrik Penilaian


Cetak Rubrik Penilaian Diri
Antar Teman
HOME
LAN
LAN S
S II K
KAAP
P

mpilan Cetak Form Rekap Sikap Sosial

Cetak Rubrik Sikap Jujur


tek
Cetak Rubrik Sikap Tanggung Jawab
Cetak Rubrik Sikap Kreatif
Cetak Rubrik Sikap Disiplin
Cetak Rubrik Kerjasama

Cetak Rubrik Sikap Spirtual

ian Diri Cetak Rubrik Catan/Jurnal


REKAPITULASI NILAI KOMPETENSI PENGETAHUAN
KELAS : VIII.C SEMESTER :2

MATA PELAJARAN : Matematika KKM MAPEL : 72 TAHUN PELAJARAN : 2019/2020

KOMPETENSI PENGETAHUAN
NO INDUK
KD 1 KD 2 KD 3 KD 4 KD 5
NO URUT

RATA-RATA NH
NAMA SISWA

PENUGASAN

PENUGASAN

PENUGASAN

PENUGASAN

PENUGASAN
OBSERVASI

OBSERVASI

OBSERVASI

OBSERVASI

OBSERVASI
TES TULIS

TES TULIS

TES TULIS

TES TULIS

TES TULIS
NTS NAS KET

RERATA

RERATA

RERATA

RERATA

RERATA
REMEDI

REMEDI

REMEDI

REMEDI

REMEDI
NH 1 NH 2 NH 3 NH 4 NH 5

1 3997 Achmad Khoiru Za`im


2 3998 Adi Prasetyo
3 3999 Ahmad Firdaus
4 4000 Alfi Ainun Afidati
5 4305 Alfin
6 4001 Asmaul Husna
7 4002 Dimas Adi Nugroho
8 4004 Eka Puji Astuti
9 4005 Fadilah Juliyanto
10 4006 Ilham Maulana
11 4007 Jesika Amiliana
12 4008 Lukman Hakim
13 4009 Mad Rois Achadi
14 4010 Marcella Quenzo Desieta
15 4011 Maulida Wahidatur Rohmah
16 4012 Muh Wahyudin
17 4013 Muhamad Aditia Arhansyah
18 4014 Muhamad Ilham
19 4015 Muhamad Mas`udi Assa`roni
20 4016 Muhamad Rozak
21 4017 Muhammad Anwar Saefudin
22 4018 Muhammad Indrawan
23 4019 Muhammad Khoirul Anam
24 4020 Muhammad Muzaki
25 4021 Nur Ma`rifah
26 4022 Rini Wastilah
27 4023 Salsa Sheyfa`ul Jihan
28 4024 Salsabila
29 4025 Siti Muhofatul Ngawamah
30 4026 Siti Murdaninsih
31 4027 Siti Selfiyah
32 4028 Siti Umu Hanik
33 4029 Sulis Tiyanto
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Mengetahui ###
Ka. MTs Ma'arif NU 01 BRUNO Guru Mata Pelajaran,

KHATIF AHRUFI, S.E. HANIK IMTIHANAH, S.Mat.


NIP. - NIP. -
Home
Print
(Cetak)
REKAPITULASI NILAI KOMPETENSI KETERAMPILAN
KELAS : VIII.C SEMESTER :2

MATA PELAJARAN : Matematika KKM MAPEL : 72 TAHUN PELAJARAN : 2019/2020

KOMPETENSI KETERAMPILAN Home


KD 1 KD 2 KD 3 KD 4 KD 5
Print
NO INDUK
NO URUT

NAMA SISWA KET


(Cetak)
(T/TT)

PORTIFOLIO

PORTIFOLIO

PORTIFOLIO

PORTIFOLIO

PORTIFOLIO
TES TULIS

TES TULIS

TES TULIS

TES TULIS

TES TULIS
PRAKTEK

PRAKTEK

PRAKTEK

PRAKTEK

PRAKTEK
PRODUK

PRODUK

PRODUK

PRODUK

PRODUK
PROYEK

PROYEK

PROYEK

PROYEK

PROYEK
NH1 NH 2 NH 3 NH 4 NH 5

1 3997 Achmad Khoiru Za`im


2 3998 Adi Prasetyo
3 3999 Ahmad Firdaus
4 4000 Alfi Ainun Afidati
5 4305 Alfin
6 4001 Asmaul Husna
7 4002 Dimas Adi Nugroho
8 4004 Eka Puji Astuti
9 4005 Fadilah Juliyanto
10 4006 Ilham Maulana
11 4007 Jesika Amiliana
12 4008 Lukman Hakim
13 4009 Mad Rois Achadi
14 4010 Marcella Quenzo Desieta
15 4011 Maulida Wahidatur Rohmah
16 4012 Muh Wahyudin
17 4013 Muhamad Aditia Arhansyah
18 4014 Muhamad Ilham
19 4015 Muhamad Mas`udi Assa`roni
20 4016 Muhamad Rozak
21 4017 Muhammad Anwar Saefudin
22 4018 Muhammad Indrawan
23 4019 Muhammad Khoirul Anam
24 4020 Muhammad Muzaki
25 4021 Nur Ma`rifah
26 4022 Rini Wastilah
27 4023 Salsa Sheyfa`ul Jihan
28 4024 Salsabila
29 4025 Siti Muhofatul Ngawamah
30 4026 Siti Murdaninsih
31 4027 Siti Selfiyah
32 4028 Siti Umu Hanik
33 4029 Sulis Tiyanto
34
35
36
37
38
39
40

Mengetahui ###
Ka. MTs Ma'arif NU 01 BRUNO Guru Mata Pelajaran,

KHATIF AHRUFI, S.E. HANIK IMTIHANAH, S.Mat.


NIP. - NIP. -
REKAPITULASI NILAI KOMPETENSI SIKAP
KELAS : VIII SEMESTER :2
MATA PELAJARAN : Matematika TAHUN PELAJARAN : 2019/2020

KOMPETENSI SIKAP

KD6 KD7 KD8 KD9 KD10


Home

NILAI SIKAP
jujur bertanggungjawab kreatif disiplin kerjasama

PREDIKAT
NO INDUK
NO URUT

Print

PENIL ANTAR TEMAN

PENIL ANTAR TEMAN

PENIL ANTAR TEMAN

PENIL ANTAR TEMAN

PENIL ANTAR TEMAN


NAMA SISWA

PENILAIAN DIRI

PENILAIAN DIRI

PENILAIAN DIRI

PENILAIAN DIRI

PENILAIAN DIRI
(Cetak)

JURNAL GURU

JURNAL GURU

JURNAL GURU

JURNAL GURU

JURNAL GURU
OBSERVASI

OBSERVASI

OBSERVASI

OBSERVASI

OBSERVASI

OBSERVASI

OBSERVASI

OBSERVASI

OBSERVASI

OBSERVASI
6 7 8 9 10
1 3997 Achmad Khoiru Za`im
2 3998 Adi Prasetyo
3 3999 Ahmad Firdaus
4 4000 Alfi Ainun Afidati
5 4305 Alfin
6 4001 Asmaul Husna
7 4002 Dimas Adi Nugroho
8 4004 Eka Puji Astuti
9 4005 Fadilah Juliyanto
10 4006 Ilham Maulana
11 4007 Jesika Amiliana
12 4008 Lukman Hakim
13 4009 Mad Rois Achadi
14 4010 Marcella Quenzo Desieta
15 4011 Maulida Wahidatur Rohma
16 4012 Muh Wahyudin
17 4013 Muhamad Aditia Arhansya
18 4014 Muhamad Ilham
19 4015 Muhamad Mas`udi Assa`ro
20 4016 Muhamad Rozak
21 4017 Muhammad Anwar Saefudi
22 4018 Muhammad Indrawan
23 4019 Muhammad Khoirul Anam
24 4020 Muhammad Muzaki
25 4021 Nur Ma`rifah
26 4022 Rini Wastilah
27 4023 Salsa Sheyfa`ul Jihan
28 4024 Salsabila
29 4025 Siti Muhofatul Ngawamah
30 4026 Siti Murdaninsih
31 4027 Siti Selfiyah
32 4028 Siti Umu Hanik
33 4029 Sulis Tiyanto
34
35
36
37
38
39
40

Mengetahui 28 February 2021


Ka. MTs Ma'arif NU 01 BRUNO Guru Mata Pelajaran,

KHATIF AHRUFI, S.E. HANIK IMTIHANAH, S.Mat.


NIP. - NIP. -
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NUPROVINSI JAWA TENGAH
MTS MA'ARIF NU 01 BRUNO
INSTRUMEN PENILAIAN UNJUK KERJA / PRAKTIK
Mata Pelajaran : Matematika Semester : 2 KKM : 72
Kelas : VIII.C Tahun Pelajaran : 2019/2020 Wali Kelas : ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd

Kriteria/Aspek yang dinilai Keterangan/Rubrik Penilaian:


PETUNJUK: 1= 1=
1. Isilah aspek yang akan Isilah dengan Kriteria
Isilah dengan rubrik
dinilai untuk tes unjuk 2= penilaian unjuk Penialain Unjuk
2=
kerja/praktik Kerja/Praktik
kerja/praktik Mapel Anda. Mapel Anda.
2. Isilah keterangan 3= Misal 4 = ...; 3 = ...; 2 3=
penilaian untuk = ... dan 1 = ...
masing2 skor 1, 2, 3 4= 4=
dan 4.
3. Isi nilai unjuk kerja / 5=
praktik setiap aspek 6=
setiap siswa.
7=

Kriteria/Aspek yang dinilai:


Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

Aspek 4

Aspek 5

Aspek 6

Aspek 7

Jumlah
0-100 0-4 Konversi Keterangan
No.
Skor Maks Kriteria =
Nama
1 Achmad Khoiru Za`im
2 Adi Prasetyo
3 Ahmad Firdaus
4 Alfi Ainun Afidati
5 Alfin
6 Asmaul Husna
7 Dimas Adi Nugroho
8 Eka Puji Astuti
9 Fadilah Juliyanto
10 Ilham Maulana
11 Jesika Amiliana
12 Lukman Hakim
13 Mad Rois Achadi
14 Marcella Quenzo Desieta
15 Maulida Wahidatur Rohmah
16 Muh Wahyudin
17 Muhamad Aditia Arhansyah
18 Muhamad Ilham
19 Muhamad Mas`udi Assa`roni
20 Muhamad Rozak
21 Muhammad Anwar Saefudin
22 Muhammad Indrawan
23 Muhammad Khoirul Anam
24 Muhammad Muzaki
25 Nur Ma`rifah
26 Rini Wastilah
27 Salsa Sheyfa`ul Jihan
28 Salsabila
29 Siti Muhofatul Ngawamah
30 Siti Murdaninsih
31 Siti Selfiyah
32 Siti Umu Hanik
33 Sulis Tiyanto
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Mengetahui: 28-Feb-21
Ka. MTs Ma'arif NU 01 BRUNO Guru Mata Pelajaran,

KHATIF AHRUFI, S.E. HANIK IMTIHANAH, S.Mat.


NIP. - NIP. -
Home
Print
(Cetak)
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NUPROVINSI JAWA TENGAH
MTS MA'ARIF NU 01 BRUNO
INSTRUMEN PENILAIAN PROYEK
Mata Pelajaran : Matematika Semester : 2 KKM : 72
Kelas : VIII.C Tahun Pelajaran : 2019/2020 Wali Kelas : ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd

Kriteria / Aspek yang dinilai Keterangan/Rubrik Penilaian:


1= Isilah dengan
1 = Kriteria Isilah dengan rubrik
PETUNJUK: Penialain Projek Mapel
1. Isilah aspek yang akan 2= 2= penilaian Projek Mapel
Anda. Anda. Misal 4 = ...; 3
dinilai untuk tes Projek 3= 3=
2. Isilah keterangan = ...; 2 = ... dan 1 = ...
penilaian untuk 4= 4=
masing2 skor 1, 2, 3
dan 4. 5=
3. Isi nilai Projek setiap 6=
aspek setiap siswa.
7=

Kriteria/Aspek yang dinilai:

Jumlah
Aspek

Aspek

Aspek

Aspek

Aspek
Aspek

Aspek
0-100 0-4 Konversi Keterangan
No.
1

7
Skor Maks Kriteria =
Nama
1 Achmad Khoiru Za`im
2 Adi Prasetyo
3 Ahmad Firdaus
4 Alfi Ainun Afidati
5 Alfin
6 Asmaul Husna
7 Dimas Adi Nugroho
8 Eka Puji Astuti
9 Fadilah Juliyanto
10 Ilham Maulana
11 Jesika Amiliana
12 Lukman Hakim
13 Mad Rois Achadi
14 Marcella Quenzo Desieta
15 Maulida Wahidatur Rohmah
16 Muh Wahyudin
17 Muhamad Aditia Arhansyah
18 Muhamad Ilham
19 Muhamad Mas`udi Assa`roni
20 Muhamad Rozak
21 Muhammad Anwar Saefudin
22 Muhammad Indrawan
23 Muhammad Khoirul Anam
24 Muhammad Muzaki
25 Nur Ma`rifah
26 Rini Wastilah
27 Salsa Sheyfa`ul Jihan
28 Salsabila
29 Siti Muhofatul Ngawamah
30 Siti Murdaninsih
31 Siti Selfiyah
32 Siti Umu Hanik
33 Sulis Tiyanto
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Mengetahui: 2/28/2021
Ka. MTs Ma'arif NU 01 BRUNO Guru Mata Pelajaran,

KHATIF AHRUFI, S.E. HANIK IMTIHANAH, S.Mat.


NIP. - NIP. -
Home
Print
(Cetak)

ah dengan rubrik
nilaian Projek Mapel
da. Misal 4 = ...; 3
..; 2 = ... dan 1 = ...
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NUPROVINSI JAWA TENGAH
MTS MA'ARIF NU 01 BRUNO
INSTRUMEN PENILAIAN PORTOFOLIO
Mata Pelajaran : Matematika Semester : 2 KKM : 72
Kelas : VIII.C Tahun Pelajaran : 2019/2020 Wali Kelas : ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd

Kriteria/Aspek yang dinilai Keterangan/Rubrik Penilaian:


PETUNJUK:
1. Isilah aspek yang akan 1= 1=
dinilai untuk penilaian 2= Isilah sesuai
2 =dengan Isilah dengan rubrik
portofolio kriteria Penialain Portofolio penilaian Portofolio Mapel
2. Isilah keterangan 3= 3=
Mapel Anda. Anda. Misal 4 = ...; 3
penilaian untuk 4= 4= = ...; 2 = ... dan 1 = ...
masing2 skor 1, 2, 3
dan 4. 5=
3. Isi nilai Portofolio 6=
setiap siswa.
7=

Kriteria/Aspek yang dinilai:

Jumlah
Aspek

Aspek

Aspek

Aspek

Aspek
Aspek

Aspek
0-100 0-4 Konversi Keterangan
No.
1

7
Skor Maks Kriteria =
Nama
1 Achmad Khoiru Za`im
2 Adi Prasetyo
3 Ahmad Firdaus
4 Alfi Ainun Afidati
5 Alfin
6 Asmaul Husna
7 Dimas Adi Nugroho
8 Eka Puji Astuti
9 Fadilah Juliyanto
10 Ilham Maulana
11 Jesika Amiliana
12 Lukman Hakim
13 Mad Rois Achadi
14 Marcella Quenzo Desieta
15 Maulida Wahidatur Rohmah
16 Muh Wahyudin
17 Muhamad Aditia Arhansyah
18 Muhamad Ilham
19 Muhamad Mas`udi Assa`roni
20 Muhamad Rozak
21 Muhammad Anwar Saefudin
22 Muhammad Indrawan
23 Muhammad Khoirul Anam
24 Muhammad Muzaki
25 Nur Ma`rifah
26 Rini Wastilah
27 Salsa Sheyfa`ul Jihan
28 Salsabila
29 Siti Muhofatul Ngawamah
30 Siti Murdaninsih
31 Siti Selfiyah
32 Siti Umu Hanik
33 Sulis Tiyanto
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Mengetahui: 44256
Ka. MTs Ma'arif NU 01 BRUNO Guru Mata Pelajaran,

KHATIF AHRUFI, S.E. HANIK IMTIHANAH, S.Mat.


NIP. - NIP. -
Home
Print
(Cetak)

ah dengan rubrik
nilaian Portofolio Mapel
da. Misal 4 = ...; 3
..; 2 = ... dan 1 = ...
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NUPROVINSI JAWA TENGAH
MTS MA'ARIF NU 01 BRUNO
INSTRUMEN PENILAIAN SPIRITUAL

Mata Pelajaran : Matematika Semester : 2 Wali Kelas


Kelas : VIII.C Tahun Pelajaran : 2019/2020 ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd
ASPEK PENGAMATAN
1 mengucap dan menjawab salam
2 berdoa sebelum & sesudah pelajaran
3 membaca asmaul husna diawal pelajaran
4 membaca Al-Qur'an setiap hari
5 mengucap rasa syukur atas karunia Tuhan

OBSERVASI 1 OBSERVASI 2
RATA-RATA
Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

Aspek 4

Aspek 5

Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

Aspek 4

Aspek 5
No. Nama

RATA
RATA

RATA
RATA
OBSERVASI

1 Achmad Khoiru Za`im


2 Adi Prasetyo
3 Ahmad Firdaus
4 Alfi Ainun Afidati
5 Alfin
6 Asmaul Husna
7 Dimas Adi Nugroho
8 Eka Puji Astuti
9 Fadilah Juliyanto
10 Ilham Maulana
11 Jesika Amiliana
12 Lukman Hakim
13 Mad Rois Achadi
14 Marcella Quenzo Desieta
15 Maulida Wahidatur Rohmah
16 Muh Wahyudin
17 Muhamad Aditia Arhansyah
18 Muhamad Ilham
19 Muhamad Mas`udi Assa`roni
20 Muhamad Rozak
21 Muhammad Anwar Saefudin
22 Muhammad Indrawan
23 Muhammad Khoirul Anam
24 Muhammad Muzaki
25 Nur Ma`rifah
26 Rini Wastilah
27 Salsa Sheyfa`ul Jihan
28 Salsabila
29 Siti Muhofatul Ngawamah
30 Siti Murdaninsih
31 Siti Selfiyah
32 Siti Umu Hanik
33 Sulis Tiyanto
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Mengetahui: 28 February 2021


Ka. MTs Ma'arif NU 01 BRUNO Guru Mata Pelajaran,

KHATIF AHRUFI, S.E. HANIK IMTIHANAH, S.Mat.


NIP. - NIP. -
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NUPROVINSI JAWA TENGAH
MTS MA'ARIF NU 01 BRUNO
INSTRUMEN PENILAIAN OBSERVASI SIKAP JUJUR
Mata Pelajaran : Matematika Semester : 2 Wali Kelas
Kelas : VIII.C Tahun Pelajaran : 2019/2020 ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd

ASPEK PENGAMATAN
1 Tidak nyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan/tugas
2 Tidak melakukan plagiat (mengambil/menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber) dalam
mengerjakan setiap tugas
3 Mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa adanya
4 Melaporkan data atau informasi apa adanya
5 Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki
OBSERVASI 1 OBSERVASI 2
Sikap Aspek 1 RATA

Aspek 2

Aspek 3

Aspek 4

Aspek 5

Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

Aspek 4

Aspek 5
RATA

RATA
RATA

RATA
No. RATA
Nama
1 Achmad Khoiru Za`im
2 Adi Prasetyo
3 Ahmad Firdaus
4 Alfi Ainun Afidati
5 Alfin
6 Asmaul Husna
7 Dimas Adi Nugroho
8 Eka Puji Astuti
9 Fadilah Juliyanto
10 Ilham Maulana
11 Jesika Amiliana
12 Lukman Hakim
13 Mad Rois Achadi
14 Marcella Quenzo Desieta
15 Maulida Wahidatur Rohmah
16 Muh Wahyudin
17 Muhamad Aditia Arhansyah
18 Muhamad Ilham
19 Muhamad Mas`udi Assa`ron
20 Muhamad Rozak
21 Muhammad Anwar Saefudi
22 Muhammad Indrawan
23 Muhammad Khoirul Anam
24 Muhammad Muzaki
25 Nur Ma`rifah
26 Rini Wastilah
27 Salsa Sheyfa`ul Jihan
28 Salsabila
29 Siti Muhofatul Ngawamah
30 Siti Murdaninsih
31 Siti Selfiyah
32 Siti Umu Hanik
33 Sulis Tiyanto
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mengetahui: ###
Ka. MTs Ma'arif NU 01 BRUNO Guru Mata Pelajaran,

KHATIF AHRUFI, S.E. HANIK IMTIHANAH, S.Mat.


NIP. - NIP. -
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NUPROVINSI JAWA TENGAH
MTS MA'ARIF NU 01 BRUNO
INSTRUMEN PENILAIAN OBSERVASI SIKAP BERTANGGUNGJAWAB
Mata Pelajaran : Matematika Semester : 2 Wali Kelas
Kelas : VIII.C Tahun Pelajaran : 2019/2020 ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd

ASPEK PENGAMATAN SKALA NILAI


1 Melaksanakan tugas individu dengan baik 1= Tidak pernah
2 Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan 2= Kadang-kadang
3 Tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat 3= Sering
4 Mengembalikan barang yang dipinjam 4= Selalu
5 Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan

OBSERVASI 1 OBSERVASI 2
Sikap RATA
Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

Aspek 4

Aspek 5

Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

Aspek 4

Aspek 5
RATA

RATA
RATA

RATA
No. RATA
Nama
1 Achmad Khoiru Za`im
2 Adi Prasetyo
3 Ahmad Firdaus
4 Alfi Ainun Afidati
5 Alfin
6 Asmaul Husna
7 Dimas Adi Nugroho
8 Eka Puji Astuti
9 Fadilah Juliyanto
10 Ilham Maulana
11 Jesika Amiliana
12 Lukman Hakim
13 Mad Rois Achadi
14 Marcella Quenzo Desieta
15 Maulida Wahidatur Rohma
16 Muh Wahyudin
17 Muhamad Aditia Arhansyah
18 Muhamad Ilham
19 Muhamad Mas`udi Assa`ron
20 Muhamad Rozak
21 Muhammad Anwar Saefudi
22 Muhammad Indrawan
23 Muhammad Khoirul Anam
24 Muhammad Muzaki
25 Nur Ma`rifah
26 Rini Wastilah
27 Salsa Sheyfa`ul Jihan
28 Salsabila
29 Siti Muhofatul Ngawamah
30 Siti Murdaninsih
31 Siti Selfiyah
32 Siti Umu Hanik
33 Sulis Tiyanto
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Mengetahui: ###
Ka. MTs Ma'arif NU 01 BRUNO Guru Mata Pelajaran,

KHATIF AHRUFI, S.E. HANIK IMTIHANAH, S.Mat.


NIP. - NIP. -
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NUPROVINSI JAWA TENGAH
MTS MA'ARIF NU 01 BRUNO
INSTRUMEN PENILAIAN OBSERVASI SIKAP KREATIF

Mata Pelajaran : Matematika Semester : 2 Wali Kelas


Kelas : VIII.C Tahun Pelajaran : 2019/2020 ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd

ASPEK PENGAMATAN
1 Berani presentasi di depan kelas SKALA NILAI
2 Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan 1= Tidak pernah
3 Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu 2= Kadang-kadang
4 Mampu membuat keputusan dengan cepat 3= Sering
5 Tidak mudah putus asa/pantang menyerah 4= Selalu

OBSERVASI 1 OBSERVASI 2
Sikap RATA
Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

Aspek 4

Aspek 5

Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

Aspek 4

Aspek 5
RATA
RATA
RATA

RATA
No. RATA
Nama
1 Achmad Khoiru Za`im
2 Adi Prasetyo
3 Ahmad Firdaus
4 Alfi Ainun Afidati
5 Alfin
6 Asmaul Husna
8 Eka Puji Astuti
9 Fadilah Juliyanto
10 Ilham Maulana
11 Jesika Amiliana
12 Lukman Hakim
13 Mad Rois Achadi
14 Marcella Quenzo Desieta
15 Maulida Wahidatur Rohmah
16 Muh Wahyudin
17 Muhamad Aditia Arhansyah
18 Muhamad Ilham
19 Muhamad Mas`udi Assa`ron
20 Muhamad Rozak
21 Muhammad Anwar Saefudi
22 Muhammad Indrawan
23 Muhammad Khoirul Anam
24 Muhammad Muzaki
25 Nur Ma`rifah
26 Rini Wastilah
27 Salsa Sheyfa`ul Jihan
28 Salsabila
29 Siti Muhofatul Ngawamah
30 Siti Murdaninsih
31 Siti Selfiyah
32 Siti Umu Hanik
33 Sulis Tiyanto
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Mengetahui: ###
Ka. MTs Ma'arif NU 01 BRUNO Guru Mata Pelajaran,

KHATIF AHRUFI, S.E. HANIK IMTIHANAH, S.Mat.


NIP. - NIP. -
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NUPROVINSI JAWA TENGAH
MTS MA'ARIF NU 01 BRUNO
INSTRUMEN PENILAIAN OBSERVASI SIKAP DISIPLIN
Mata Pelajaran : Matematika Semester : 2 Wali Kelas
Kelas : VIII.C Tahun Pelajaran : 2019/2020 ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd
ASPEK PENGAMATAN
1 Masuk kelas tepat waktu
2 Mengumpulkan tugas tepat waktu
3 Memakai seragam sesuai tata tertib
4 Mengerjakan tugas yang diberikan
5 Tertib dalam mengikuti pembelajaran
6 Mengikuti praktikum sesuai dengan langkah yang ditetapkan
7 Membawa buku tulis sesuai mata pelajaran
8 Membawa buku teks mata pelajaran
Sikap SKALA NILAI

RATA-
Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

Aspek 4

Aspek 5

Aspek 6

Aspek 7

Aspek 8

RATA
No. 1= Tidak pernah
Nama 2= Kadang-kadang
1 Achmad Khoiru Za`im 3= Sering
2 Adi Prasetyo 4= Selalu
3 Ahmad Firdaus
4 Alfi Ainun Afidati
5 Alfin
6 Asmaul Husna
7 Dimas Adi Nugroho
8 Eka Puji Astuti
9 Fadilah Juliyanto
10 Ilham Maulana
11 Jesika Amiliana
12 Lukman Hakim
13 Mad Rois Achadi
14 Marcella Quenzo Desieta
15 Maulida Wahidatur Rohmah
16 Muh Wahyudin
17 Muhamad Aditia Arhansyah
18 Muhamad Ilham
19 Muhamad Mas`udi Assa`roni
20 Muhamad Rozak
21 Muhammad Anwar Saefudin
22 Muhammad Indrawan
23 Muhammad Khoirul Anam
24 Muhammad Muzaki
25 Nur Ma`rifah
26 Rini Wastilah
27 Salsa Sheyfa`ul Jihan
28 Salsabila
29 Siti Muhofatul Ngawamah
30 Siti Murdaninsih
31 Siti Selfiyah
32 Siti Umu Hanik
33 Sulis Tiyanto
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mengetahui: ###
Ka. MTs Ma'arif NU 01 BRUNO Guru Mata Pelajaran,

KHATIF AHRUFI, S.E. HANIK IMTIHANAH, S.Mat.


NIP. - NIP. -
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NUPROVINSI JAWA TENGAH
MTS MA'ARIF NU 01 BRUNO
INSTRUMEN PENILAIAN OBSERVASI SIKAP KERJASAMA

Mata Pelajaran : Matematika Semester : 2 Wali Kelas


Kelas : VIII.C Tahun Pelajaran : 2019/2020 ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd

ASPEK PENGAMATAN SKALA NILAI


1 Aktif dalam kerja kelompok 1= Tidak pernah
2 Suka menolong teman/orang lain 2= Kadang-kadang
3 Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan 3= Sering
4 Rela berkorban untuk orang lain 4= Selalu

OBSERVASI 1 OBSERVASI 2
Sikap Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

Aspek 4

Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

Aspek 4
No.
Nama
1 Achmad Khoiru Za`im
2 Adi Prasetyo
3 Ahmad Firdaus
4 Alfi Ainun Afidati
5 Alfin
6 Asmaul Husna
7 Dimas Adi Nugroho
8 Eka Puji Astuti
9 Fadilah Juliyanto
10 Ilham Maulana
11 Jesika Amiliana
12 Lukman Hakim
13 Mad Rois Achadi
14 Marcella Quenzo Desieta
15 Maulida Wahidatur Rohmah
16 Muh Wahyudin
17 Muhamad Aditia Arhansyah
18 Muhamad Ilham
19 Muhamad Mas`udi Assa`roni
20 Muhamad Rozak
21 Muhammad Anwar Saefudin
22 Muhammad Indrawan
23 Muhammad Khoirul Anam
24 Muhammad Muzaki
25 Nur Ma`rifah
26 Rini Wastilah
27 Salsa Sheyfa`ul Jihan
28 Salsabila
29 Siti Muhofatul Ngawamah
30 Siti Murdaninsih
31 Siti Selfiyah
32 Siti Umu Hanik
33 Sulis Tiyanto
34
35
36
37
38
39
40

28-Feb-21
Guru Mata Pelajaran,

HANIK IMTIHANAH, S.Mat.


NIP. -
Home
Print
(Cetak)
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NUPROVINSI JAWA TENGAH
MTS MA'ARIF NU 01 BRUNO
PENILAIAN ANTAR TEMAN
Mata Pelajaran : Matematika Semester : 2
Kelas : VIII.C n Pelajaran: 2019/2020
Aspek : PENILAIAN ANTAR

Perilaku 10
Perilaku 11
Perilaku 12
Perilaku 13
Perilaku 14
Perilaku 16
Perilaku 17
Perilaku 18
Sikap Perilaku 1
Perilaku 2
Perilaku 3
Perilaku 4
Perilaku 5
Perilaku 6
Perilaku 7
Perilaku 8
Perilaku 9
No.
Nama

1 Achmad Khoiru Za`im


2 Adi Prasetyo
3 Ahmad Firdaus
4 Alfi Ainun Afidati
5 Alfin
6 Asmaul Husna
7 Dimas Adi Nugroho
8 Eka Puji Astuti
9 Fadilah Juliyanto
10 Ilham Maulana
11 Jesika Amiliana
12 Lukman Hakim
13 Mad Rois Achadi
14 Marcella Quenzo Desieta
15 Maulida Wahidatur Rohmah
16 Muh Wahyudin
17 Muhamad Aditia Arhansyah
18 Muhamad Ilham
19 Muhamad Mas`udi Assa`roni
20 Muhamad Rozak
21 Muhammad Anwar Saefudin
22 Muhammad Indrawan
23 Muhammad Khoirul Anam
24 Muhammad Muzaki
25 Nur Ma`rifah
26 Rini Wastilah
27 Salsa Sheyfa`ul Jihan
28 Salsabila
29 Siti Muhofatul Ngawamah
30 Siti Murdaninsih
31 Siti Selfiyah
32 Siti Umu Hanik
33 Sulis Tiyanto
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
MODUS
Keterangan:
1 = Tidak Pernah
Mengetahui: 2 = Kadang-kadang
Ka. MTs Ma'arif NU 01 BRUNO 3 = Sering
4 = Selalu

KHATIF AHRUFI, S.E.


NIP. -

Perilaku Yang Diamati:


1 Memberi salam kepada guru setiap bertemu dengannya dan menjabat tangannya ser
2 menghadapinya
Bersikap hormatdengan wajah
dan sopan yangkepada
santun tersenyum.
guru
3 Menyenangkan dan tidak menyakiti perasaan / hati orang/siswa lain.
4 Bertanya kepada guru bila ada sesuatu yang belum dia mengerti dengan cara baik
5 Menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya, sekedar mengolok-o
6 dilatarbelakangi olehbersih
Berpakaian rapi dan niat yang buruk
7 Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan.
8 Datang lebih awal (tidak terlambat)
9 Mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR)
10 Mengerjakan soal latihan ke depan (papan tulis)
11 Membuang sampah pada tempatnya.
12 Menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan/kesusahan.
13 Aktif bertanya di dalam proses pembelajaran.
14 Berdo’a di awal dan akhir pembelajaran
15 Masuk tepat waktu
16 Mengumpulkan tugas tepat waktu
17 Memakai seragam sesuai tata tertib
18 Mengerjakan tugas yang diberikan
19 Tertib dalam mengikuti pembelajaran
20 Mengikuti praktikum sesuai dengan langkah yang ditetapkan
21 Membawa buku tulis sesuai mata pelajaran
22 Membawa buku teks mata pelajaran
23
24
25
Perilaku 19
Perilaku 20
Perilaku 21
JAWA TENGAH
Perilaku 22
Perilaku 23
Perilaku 24
KKM : 3
MODUS Kelas : ZAINI R

Predikat

KET
28-Feb-21
Guru Mata Pelajaran,

###
NIP. HANIK IMTIHANAH, S.Mat.
NIP. -
n menjabat tangannya serta

siswa lain.
ngerti dengan cara baik
hnya, sekedar mengolok-olok atau yang

han.

kan
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NUPROVINSI JAW
MTS MA'ARIF NU 01 BRUNO

Mata Pelajaran : Matematika Semester : 2 KKM :


Kelas : VIII n Pelajaran : 2019/202 Wali Kelas :
Kompetensi Penilaian Diri = Topik yang dinilai, misal himpunan mlah Pertanyaan =

Pertanyaan Pencapaian

Pertanyaan 10

Pertanyaan 11
Pertanyaan 12
Pertanyaan 13
Pertanyaan 14
Pertanyaan 15
Pertanyaan 1
Pertanyaan 2
Pertanyaan 3
Pertanyaan 4
Pertanyaan 5
Pertanyaan 6
Pertanyaan 7
Pertanyaan 8
Pertanyaan 9
Kompetensi:
No.
Nama

1 Achmad Khoiru Za`im 1 0 1


2 Adi Prasetyo
3 Ahmad Firdaus
4 Alfi Ainun Afidati
5 Alfin
6 Asmaul Husna
7 Dimas Adi Nugroho
8 Eka Puji Astuti
9 Fadilah Juliyanto
10 Ilham Maulana
11 Jesika Amiliana
12 Lukman Hakim
13 Mad Rois Achadi
14 Marcella Quenzo Desieta
15 Maulida Wahidatur Rohmah
16 Muh Wahyudin
17 Muhamad Aditia Arhansyah
18 Muhamad Ilham
19 Muhamad Mas`udi Assa`roni
20 Muhamad Rozak
21 Muhammad Anwar Saefudin
22 Muhammad Indrawan
23 Muhammad Khoirul Anam
24 Muhammad Muzaki
25 Nur Ma`rifah
26 Rini Wastilah
27 Salsa Sheyfa`ul Jihan
28 Salsabila
29 Siti Muhofatul Ngawamah
30 Siti Murdaninsih
31 Siti Selfiyah
32 Siti Umu Hanik
33 Sulis Tiyanto
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Nilai Rata-rata 1.00 0.00 1.00
Keterangan:
Mengetahui: 0 = Tidak
Ka. MTs Ma'arif NU 01 BRUNO 1 = Ya

KHATIF AHRUFI, S.E.


NIP. -

Keterangan Pertanyaan:
1 Saya senang belajar materi himpunan
2 Ketika belajar materi himpunan, saya selalu bertanya kepada guru
3 Ketika belajar materi himpunan, saya mengerjakan latihan ke papan tulis
4 Saya sudah mampu menyajikan himpunan dalam bentuk tabulasi (menda
Pertanyaan di
samping bisa
diganti dan
disesuaikan
Pertanyaan di 5 Saya sudah mampu menyajikan himpunan dalam bentuk deskripsi (kata-kata)
samping bisa 6 Saya sudah mampu menyajikan himpunan dalam bentuk notasi pembent
diganti dan 7 Saya sudah mampu menuliskan himpunan semesta dari sebuah himpunan
disesuaikan 8 Saya sudah mampu menggambarkan diagram Venn dari himpunan
dengan mata 9 Saya sudah mampu menentukan kardinalitas suatu himpunan
pelajaran atau 10 Saya sudah mampu menentukan suatu himpunan apakah himpunan terse
kebutuhan 11 Saya sudah mampu menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan
guru mata 12 Saya sudah mampu menentukan himpunan kuasa dari suatu himpunan
pelajaran. 13 Saya sudah mampu menentukan dua himpunan yang sama
14 Saya sudah mampu menentukan irisan dua himpunan
15 Saya sudah mampu menentukan gabungan dua himpunan
16 Saya sudah mampu menentukan komplemen dari suatu himpunan
17 Saya sudah mampu menentukan hasil selisih dari dua himpunan atau leb
18 Saya sudah mampu mnyelesaikan soal cerita berkaitan dengan konsep hi
19
20
PETUNJUK:
1. Isilah banyaknya
UPROVINSI JAWA TENGAH pertanyaan yang
diberikan
01 BRUNO 2. Pertanyaan merupa-
kan butiran dari
tujuan
pembelajaran
3. Sheet ini
merupakan
contoh mapel Mate-
matika, untuk mapel
KKM : 3 lain menyesuaikan.
Wali Kelas : ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd
lah Pertanyaan = 16
Pertanyaan 16

Predikat
Jumlah

Nilai

KET

2 0.50 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0 0.00 K TT
0.04 0.01

###
Guru Mata Pelajaran,

0.00
NIP. HANIK IMTIHANAH, S.Mat.
NIP. -

anya kepada guru


an latihan ke papan tulis
bentuk tabulasi (mendaftar anggotanya)
tuk deskripsi (kata-kata)
bentuk notasi pembentuk himpunan
ari sebuah himpunan
nn dari himpunan
tu himpunan
apakah himpunan tersebut kosong atau tidak
n dari suatu himpunan
a dari suatu himpunan

i suatu himpunan
i dua himpunan atau lebih
kaitan dengan konsep himpunan
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NUPROVINSI JAWA TENGAH
MTS MA'ARIF NU 01 BRUNO

INSTRUMEN PENILAIAN JURNAL

Mata Pelajaran : Matematika KKM : 3


Kelas : VIII Semester : 2 Wali Kelas: ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd
Aspek : Sikap/Jurnal Tahun Pelajaran : 2019/2020

Isilah dengan catatan


kelebihan atau
Catatan Peristiwa: Tanggal ________________ Tanggal ________________
kelemahan siswa.
Tanggal ________________

Nilai

Nilai

Nilai
No. Isilah dengan catatan Isilah dengan
Nilai catatan
Predikat KET
kelebihan atau kelebihan atau
Nama Catatan Jurnal Catatan Jurnal Catatan Jurnal
kelemahan siswa. kelemahan siswa.

Rajin mengumpulkan PR, pakaian


1 Achmad Khoiru Za`im
selalu rapi
4 4 3 3.67 SB T

2 Adi Prasetyo

3 Ahmad Firdaus

4 Alfi Ainun Afidati

5 Alfin

6 Asmaul Husna

7 Dimas Adi Nugroho

8 Eka Puji Astuti

9 Fadilah Juliyanto

10 Ilham Maulana

11 Jesika Amiliana

12 Lukman Hakim

13 Mad Rois Achadi


14 Marcella Quenzo Desieta

15 Maulida Wahidatur Rohmah

16 Muh Wahyudin

17 Muhamad Aditia Arhansyah

18 Muhamad Ilham

19 Muhamad Mas`udi Assa`roni

20 Muhamad Rozak

21 Muhammad Anwar Saefudin

22 Muhammad Indrawan

23 Muhammad Khoirul Anam

24 Muhammad Muzaki

25 Nur Ma`rifah

26 Rini Wastilah

27 Salsa Sheyfa`ul Jihan

28 Salsabila

29 Siti Muhofatul Ngawamah

30 Siti Murdaninsih

31 Siti Selfiyah

32 Siti Umu Hanik

33 Sulis Tiyanto

34
35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Mengetahui: Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 4.


Ka. MTs Ma'arif NU 01 BRUNO 1= Tidak Pernah Guru Mata Pelajaran,
2= Kadang-kadang
3= Sering
4= Selalu
KHATIF AHRUFI, S.E. HANIK IMTIHANAH, S.Mat.
NIP. - NIP. -
KKM
1 2 A
1 Al-Qur'an Hadis 11 21 72 72 A1 VIII.A
2 Akidah Akhlak 12 22 72 72 A2 VIII.A
3 Fiqih 13 23 72 72 A3 VIII.A
4 Sejarah Kebudayaan Islam 14 24 72 72 A4 VIII.A
5 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 15 25 72 72 A5 VIII.A
6 Bahasa Indonesia 16 26 72 72 A6 VIII.A
7 Bahasa Arab 17 27 72 72 A7 VIII.A
8 Bahasa Inggris 18 28 72 72 A8 VIII.A
9 Matematika 19 29 72 72 A9 VIII.A
10 Ilmu Pengetahuan Alam 110 210 72 72 A10 VIII.A
11 Ilmu Pengetahuan Sosial 111 211 72 72 A11 VIII.A
12 Seni Budaya 112 212 72 72 A12 VIII.A
13 Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan 113 213 72 72 A13 VIII.A
14 Prakarya / TIK 114 214 72 72 A14 VIII.A
15 Bahasa Jawa 115 215 72 72 A15 VIII.A
16 Ke-NU-an 116 216 72 72 A16 VIII.A

NIP
1 VIII.A ROMI DIYAH TRI SEFIYANA, S.Pd.I VIII .A VIII.A 1VIII.A -
2 VIII.B MAFTUH AFFANDY, S.Pd. VIII .B VIII.B 2VIII.B -
3 VIII.C ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd VIII .C VIII.C 3VIII.C -
4 VIII.D HANIK IMTIHANAH, S.Mat. VIII .D VIII.D 4VIII.D -
5 VIII.E AMIN MUSTAKIM, S.Pd. VIII .E VIII.E 5VIII.E -
6 VIII.F DIDIK HARTARTO, S.Pd. VIII .F VIII.F 6VIII.F -

11 72 A1 VIII.A
12 72 A2 VIII.A
13 72 A3 VIII.A
14 72 A4 VIII.A
15 72 A5 VIII.A
16 72 A6 VIII.A
17 72 A7 VIII.A
18 72 A8 VIII.A
19 72 A9 VIII.A
110 72 A10 VIII.A
111 72 A11 VIII.A
112 72 A12 VIII.A
113 72 A13 VIII.A
114 72 A14 VIII.A
115 72 A15 VIII.A
116 72 A16 VIII.A
21 72 B1 VIII.B
22 72 B2 VIII.B
23 72 B3 VIII.B
24 72 B4 VIII.B
25 72 B5 VIII.B
26 72 B6 VIII.B
27 72 B7 VIII.B
28 72 B8 VIII.B
29 72 B9 VIII.B
210 72 B10 VIII.B
211 72 B11 VIII.B
212 72 B12 VIII.B
213 72 B13 VIII.B
214 72 B14 VIII.B
215 72 B15 VIII.B
216 72 B16 VIII.B
C1 VIII.C
C2 VIII.C
C3 VIII.C
C4 VIII.C
C5 VIII.C
C6 VIII.C
C7 VIII.C
C8 VIII.C
C9 VIII.C
C10 VIII.C
C11 VIII.C
C12 VIII.C
C13 VIII.C
C14 VIII.C
C15 VIII.C
C16 VIII.C
D1 VIII.D
D2 VIII.D
D3 VIII.D
D4 VIII.D
D5 VIII.D
D6 VIII.D
D7 VIII.D
D8 VIII.D
D9 VIII.D
D10 VIII.D
D11 VIII.D
D12 VIII.D
D13 VIII.D
D14 VIII.D
D15 VIII.D
D16 VIII.D
E1 VIII.E
E2 VIII.E
E3 VIII.E
E4 VIII.E
E5 VIII.E
E6 VIII.E
E7 VIII.E
E8 VIII.E
E9 VIII.E
E10 VIII.E
E11 VIII.E
E12 VIII.E
E13 VIII.E
E14 VIII.E
E15 VIII.E
E16 VIII.E
F1 VIII.F
F2 VIII.F
F3 VIII.F
F4 VIII.F
F5 VIII.F
F6 VIII.F
F7 VIII.F
F8 VIII.F
F9 VIII.F
F10 VIII.F
F11 VIII.F
F12 VIII.F
F13 VIII.F
F14 VIII.F
F15 VIII.F
F16 VIII.F
VIII NIP VIII NIP
.A B .B C
DANYATUN NIKMAH, S.Pd.I - B1 VIII.B DANYATUN NIKMAH, S.Pd.I - C1 VIII.C
ISTIKOMAH ZULIATI, S.Ag. - B2 VIII.B ISTIKOMAH ZULIATI, S.Ag. - C2 VIII.C
MAFTUH AFFANDY,S.Pd. - B3 VIII.B MAFTUH AFFANDY,S.Pd. - C3 VIII.C
H.M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.Pd - B4 VIII.B H.M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.Pd - C4 VIII.C
DIDIK HARTARTO, S.Pd. - B5 VIII.B ARI SURYA WIJAYA, S.Pd. - C5 VIII.C
WAHONO, S.Pd. - B6 VIII.B WAHONO, S.Pd. - C6 VIII.C
ROMI DIYAH TRI SEFIYANA, S.Pd.I - B7 VIII.B ROMI DIYAH TRI SEFIYANA, S.Pd.I - C7 VIII.C
SITI RUBAEAH, S.Pd. - B8 VIII.B SITI RUBAEAH, S.Pd. - C8 VIII.C
HANIK IMTIHANAH, S.Mat. - B9 VIII.B HANIK IMTIHANAH, S.Mat. - C9 VIII.C
NUR TRIYATNO,S.Pd. - B10 VIII.B DIDIK HARTARTO, S.Pd. - C10 VIII.C
MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT,S.Pd.I- B11 VIII.B AMIN MUSTAQIM,S.Pd. - C11 VIII.C
NANANG LUKMAN HAKIM, S.Pd.I - B12 VIII.B NANANG LUKMAN HAKIM, S.Pd.I - C12 VIII.C
ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd. - B13 VIII.B ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd. - C13 VIII.C
EMILIYA WINDIARTI, S.Pd. - B14 VIII.B EMILIYA WINDIARTI, S.Pd. - C14 VIII.C
ARI SURYA WIJAYA, S.Pd. - B15 VIII.B ARI SURYA WIJAYA, S.Pd. - C15 VIII.C
BAROKAH, S.Pd.I - B16 VIII.B BAROKAH, S.Pd.I - C16 VIII.C

DANYATUN NIKMAH, S.Pd.I -


ISTIKOMAH ZULIATI, S.Ag. -
MAFTUH AFFANDY,S.Pd. -
H.M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.Pd -
DIDIK HARTARTO, S.Pd. -
WAHONO, S.Pd. -
ROMI DIYAH TRI SEFIYANA, S.Pd.I -
SITI RUBAEAH, S.Pd. -
HANIK IMTIHANAH, S.Mat. -
NUR TRIYATNO,S.Pd. -
MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT,S.Pd.I-
NANANG LUKMAN HAKIM, S.Pd.I -
ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd. -
EMILIYA WINDIARTI, S.Pd. -
ARI SURYA WIJAYA, S.Pd. -
BAROKAH, S.Pd.I -
DANYATUN NIKMAH, S.Pd.I -
ISTIKOMAH ZULIATI, S.Ag. -
MAFTUH AFFANDY,S.Pd. -
H.M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.Pd -
ARI SURYA WIJAYA, S.Pd. -
WAHONO, S.Pd. -
ROMI DIYAH TRI SEFIYANA, S.Pd.I -
SITI RUBAEAH, S.Pd. -
HANIK IMTIHANAH, S.Mat. -
DIDIK HARTARTO, S.Pd. -
AMIN MUSTAQIM,S.Pd. -
NANANG LUKMAN HAKIM, S.Pd.I -
ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd. -
EMILIYA WINDIARTI, S.Pd. -
ARI SURYA WIJAYA, S.Pd. -
BAROKAH, S.Pd.I -
DANYATUN NIKMAH, S.Pd.I -
ISTIKOMAH ZULIATI, S.Ag. -
Hj. SITI ANIROH, S.Ag., M.M.Pd -
H.M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.Pd -
ARI SURYA WIJAYA, S.Pd. -
WAHONO, S.Pd. -
ROMI DIYAH TRI SEFIYANA, S.Pd.I -
NILAM INDRIASARI, S.Pd.M.M.Pd. -
HANIK IMTIHANAH, S.Mat. -
DIDIK HARTARTO, S.Pd. -
AMIN MUSTAQIM,S.Pd. -
NANANG LUKMAN HAKIM, S.Pd.I -
ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd. -
EMILIYA WINDIARTI, S.Pd. -
ARI SURYA WIJAYA, S.Pd. -
BAROKAH, S.Pd.I -
DANYATUN NIKMAH, S.Pd.I -
ISTIKOMAH ZULIATI, S.Ag. -
Hj. SITI ANIROH, S.Ag., M.M.Pd -
NURHADI, S.Pd.I -
WAHONO, S.Pd. -
AMIN MUSTAQIM,S.Pd. -
MAFTUH AFFANDY,S.Pd. -
NILAM INDRIASARI, S.Pd.M.M.Pd. -
HANIK IMTIHANAH, S.Mat. -
DIDIK HARTARTO, S.Pd. -
SITI MAHMUDAH, S.Pd.I -
NANANG LUKMAN HAKIM, S.Pd.I -
ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd. -
EMILIYA WINDIARTI, S.Pd. -
ARI SURYA WIJAYA, S.Pd. -
BAROKAH, S.Pd.I -
DANYATUN NIKMAH, S.Pd.I -
ISTIKOMAH ZULIATI, S.Ag. -
Hj. SITI ANIROH, S.Ag., M.M.Pd -
NURHADI, S.Pd.I -
WAHONO, S.Pd. -
AMIN MUSTAQIM,S.Pd. -
MAFTUH AFFANDY,S.Pd. -
NILAM INDRIASARI, S.Pd.M.M.Pd. -
HANIK IMTIHANAH, S.Mat. -
DIDIK HARTARTO, S.Pd. -
SITI MAHMUDAH, S.Pd.I -
NANANG LUKMAN HAKIM, S.Pd.I -
ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd. -
SITI MAHMUDAH, S.Pd.I -
ARI SURYA WIJAYA, S.Pd. -
BAROKAH, S.Pd.I -
DANYATUN NIKMAH, S.Pd.I -
ISTIKOMAH ZULIATI, S.Ag. -
Hj. SITI ANIROH, S.Ag., M.M.Pd -
NURHADI, S.Pd.I -
DIDIK HARTARTO, S.Pd. -
AMIN MUSTAQIM,S.Pd. -
MAFTUH AFFANDY,S.Pd. -
NILAM INDRIASARI, S.Pd.M.M.Pd. -
HANIK IMTIHANAH, S.Mat. -
SURONO -
H.M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.Pd -
NANANG LUKMAN HAKIM, S.Pd.I -
ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd. -
SITI MAHMUDAH, S.Pd.I -
ARI SURYA WIJAYA, S.Pd. -
BAROKAH, S.Pd.I -
VIII NIP VIII NIP
.C D .D E
DANYATUN NIKMAH, S.Pd.I - D1 VIII.D DANYATUN NIKMAH, S.Pd.I - E1 VIII.E
ISTIKOMAH ZULIATI, S.Ag. - D2 VIII.D ISTIKOMAH ZULIATI, S.Ag. - E2 VIII.E
Hj. SITI ANIROH, S.Ag., M.M.Pd - D3 VIII.D Hj. SITI ANIROH, S.Ag., M.M.Pd - E3 VIII.E
H.M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.Pd - D4 VIII.D NURHADI, S.Pd.I - E4 VIII.E
ARI SURYA WIJAYA, S.Pd. - D5 VIII.D WAHONO, S.Pd. - E5 VIII.E
WAHONO, S.Pd. - D6 VIII.D AMIN MUSTAQIM,S.Pd. - E6 VIII.E
ROMI DIYAH TRI SEFIYANA, S.Pd.I - D7 VIII.D MAFTUH AFFANDY,S.Pd. - E7 VIII.E
NILAM INDRIASARI, S.Pd.M.M.Pd. - D8 VIII.D NILAM INDRIASARI, S.Pd.M.M.Pd. - E8 VIII.E
HANIK IMTIHANAH, S.Mat. - D9 VIII.D HANIK IMTIHANAH, S.Mat. - E9 VIII.E
DIDIK HARTARTO, S.Pd. - D10 VIII.D DIDIK HARTARTO, S.Pd. - E10 VIII.E
AMIN MUSTAQIM,S.Pd. - D11 VIII.D SITI MAHMUDAH, S.Pd.I - E11 VIII.E
NANANG LUKMAN HAKIM, S.Pd.I - D12 VIII.D NANANG LUKMAN HAKIM, S.Pd.I - E12 VIII.E
ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd. - D13 VIII.D ZAINI RAHMAN SAZALI, S.Pd. - E13 VIII.E
EMILIYA WINDIARTI, S.Pd. - D14 VIII.D EMILIYA WINDIARTI, S.Pd. - E14 VIII.E
ARI SURYA WIJAYA, S.Pd. - D15 VIII.D ARI SURYA WIJAYA, S.Pd. - E15 VIII.E
BAROKAH, S.Pd.I - D16 VIII.D BAROKAH, S.Pd.I - E16 VIII.E
VIII NIP VIII NIP
.E F .F
DANYATUN NIKMAH, S.Pd.- F1 VIII.F DANYATUN NIKMAH, S.Pd.-
ISTIKOMAH ZULIATI, S.Ag.- F2 VIII.F ISTIKOMAH ZULIATI, S.Ag.-
Hj. SITI ANIROH, S.Ag., M - F3 VIII.F Hj. SITI ANIROH, S.Ag., M -
NURHADI, S.Pd.I - F4 VIII.F NURHADI, S.Pd.I -
WAHONO, S.Pd. - F5 VIII.F DIDIK HARTARTO, S.Pd. -
AMIN MUSTAQIM,S.Pd. - F6 VIII.F AMIN MUSTAQIM,S.Pd. -
MAFTUH AFFANDY,S.Pd. - F7 VIII.F MAFTUH AFFANDY,S.Pd. -
NILAM INDRIASARI, S.Pd. - F8 VIII.F NILAM INDRIASARI, S.Pd. -
HANIK IMTIHANAH, S.Mat- F9 VIII.F HANIK IMTIHANAH, S.Mat-
DIDIK HARTARTO, S.Pd. - F10 VIII.F SURONO -
SITI MAHMUDAH, S.Pd.I - F11 VIII.F H.M. SYAIFUDIN ZUHRI, S -
NANANG LUKMAN HAKIM,- F12 VIII.F NANANG LUKMAN HAKIM,-
ZAINI RAHMAN SAZALI, S.- F13 VIII.F ZAINI RAHMAN SAZALI, S.-
SITI MAHMUDAH, S.Pd.I - F14 VIII.F SITI MAHMUDAH, S.Pd.I -
ARI SURYA WIJAYA, S.Pd. - F15 VIII.F ARI SURYA WIJAYA, S.Pd. -
BAROKAH, S.Pd.I - F16 VIII.F BAROKAH, S.Pd.I -
DATA SEMUA KELAS VIII Home
VII.A VII.B VII.C VII.D VII.E

NO KLS 7 NIS NISN Nama Kls7 Kls7 Kls7


1 A1 4140 0062152069 Akbar Al Bisri 8A VIII A
2 A2 3930 0059776992 Ana Laila 8A VIII A
3 A3 3932 0064563910 Ari Furrohman 8A VIII A
4 A4 3933 0067323738 Ayundha Nur Afni 8A VIII A
5 A5 3934 0053450810 Budi Pangestu 8A VIII A
6 A6 3935 0059913288 Deni Kurniadi 8A VIII A
7 A7 3936 0058332118 Farhan Bagas Susanto 8A VIII A
8 A8 4303 0068364318 Fika Aini Rohmatika 8A VIII A
9 A9 3937 Hani Nurrilah 8A VIII A
10 A10 3938 0067289289 Heti Nur Hidayati 8A VIII A
11 A11 3939 0061659517 Ilham Fatoni 8A VIII A
12 A12 3940 0068227298 Intan Lestari 8A VIII A
13 A13 3941 0052642247 Istinganah 8A VIII A
14 A14 3942 Izza Afkarina Zakkiya 8A VIII A
15 A15 3944 0048741134 Luluil Maknun 8A VIII A
16 A16 3945 0053669066 Muamar Hanafi 8A VIII A
17 A17 3946 0066754244 Muhamad Abdul Hopar 8A VIII A
18 A18 3947 0066517077 Muhamad Adi Pratama 8A VIII A
19 A19 3948 Muhamad Naufal Khasbulloh 8A VIII A
20 A20 3949 0058699375 Nihayatul Munifah 8A VIII A
21 A21 3950 9014176999 Nur Mahfud 8A VIII A
22 A22 3951 0056802049 Nurul Khikmah 8A VIII A
23 A23 3952 0068625698 Raja Fadh Al-Musaddad 8A VIII A
24 A24 3953 0038260083 Redi Riawan 8A VIII A
25 A25 3954 0065181362 Rinova Rifa Murtado 8A VIII A
26 A26 3955 0038971651 Riyan Falestiyan 8A VIII A
27 A27 3956 0058387603 Riyan Hidayat 8A VIII A
28 A28 3957 0046471954 Saeful Mujeb 8A VIII A
29 A29 3958 0053843151 Saskia Rahmadani 8A VIII A
30 A30 3959 0058409840 Sely Anggraini 8A VIII A
31 A31 3961 0063371989 Zalwa Afwika Rezki 8A VIII A
32 A32 3962 0062516795 Zanwar Dwi Saputra 8A VIII A
1 B1 3963 0055022795 Adam Kafi Kurnia 8B VIII B
2 B2 3964 Afan Bhayangkara 8B VIII B
3 B3 3965 0058009415 Ahmad Ma`ruf 8B VIII B
4 B4 3966 Ahmad Makhrush 8B VIII B
5 B5 3967 0065517374 Ahmad Muhibudin 8B VIII B
6 B6 3968 0037562553 Ahmad Prayogi 8B VIII B
7 B7 3969 0059971820 Argia Reza Aliffiyanto 8B VIII B
8 B8 3971 Choirul Munadi 8B VIII B
9 B9 3972 0053058644 Daniyati Sholichah 8B VIII B
10 B10 3973 0061589191 Dina Ananda Putri 8B VIII B
11 B11 4145 0068637385 Endhita Paravitasari 8B VIII B
12 B12 3974 Estu Nurasril 8B VIII B
13 B13 3975 0063501501 Eva Fikriana 8B VIII B
14 B14 3976 0069407436 Fizana Fresilia Putri Zanuarti 8B VIII B
15 B15 3977 0038138959 Heriyanto 8B VIII B
16 B16 3978 Indah Nur Nabila 8B VIII B
17 B17 3979 0068518746 Lulu Rahayu 8B VIII B
18 B18 3980 0051602868 Lutfi Khafifah 8B VIII B
19 B19 3981 0056986064 M. Faujan Faqih 8B VIII B
20 B20 3982 0071085154 Muhamad Irfan 8B VIII B
21 B21 3983 Muhammad Abru Afriza Purnama 8B VIII B
22 B22 3984 0061094778 Muhammad Afdil Rizal Efendi 8B VIII B
23 B23 3986 0062577792 Muhammad Fauzi 8B VIII B
24 B24 3987 0057708845 Muhammad Iqbalul Huda 8B VIII B
25 B25 3988 0063149595 Neriska Arviana Pradita 8B VIII B
26 B26 3989 0065948363 Ngaini Hidayah 8B VIII B
27 B27 3990 0062942595 Ngulum Afifah 8B VIII B
28 B28 3991 0048650208 Priski Pratama 8B VIII B
29 B29 3992 0063048437 Risani Ubahatun 8B VIII B
30 B30 3993 0063300624 Riyanti Aulia 8B VIII B
31 B31 3994 0069602520 Rohidul Irfan 8B VIII B
32 B32 3995 0055349253 Sarah Nur Cahyani 8B VIII B
33 B33 3996 0059397733 Zany Ocky Ramadhan 8B VIII B
1 C1 3997 0055202326 Achmad Khoiru Za`im 8C VIII C
2 C2 3998 0049549539 Adi Prasetyo 8C VIII C
3 C3 3999 0058777196 Ahmad Firdaus 8C VIII C
4 C4 4000 0051346872 Alfi Ainun Afidati 8C VIII C
5 C5 4305 0047240907 Alfin 8C VIII C
6 C6 4001 0061855374 Asmaul Husna 8C VIII C
7 C7 4002 0064105344 Dimas Adi Nugroho 8C VIII C
8 C8 4004 0062373935 Eka Puji Astuti 8C VIII C
9 C9 4005 0055889819 Fadilah Juliyanto 8C VIII C
10 C10 4006 0053322694 Ilham Maulana 8C VIII C
11 C11 4007 0069076725 Jesika Amiliana 8C VIII C
12 C12 4008 0058259180 Lukman Hakim 8C VIII C
13 C13 4009 0067324570 Mad Rois Achadi 8C VIII C
14 C14 4010 0058367316 Marcella Quenzo Desieta 8C VIII C
15 C15 4011 0067978722 Maulida Wahidatur Rohmah 8C VIII C
16 C16 4012 0046270722 Muh Wahyudin 8C VIII C
17 C17 4013 0062762055 Muhamad Aditia Arhansyah 8C VIII C
18 C18 4014 0053838776 Muhamad Ilham 8C VIII C
19 C19 4015 0067688105 Muhamad Mas`udi Assa`roni 8C VIII C
20 C20 4016 0039816795 Muhamad Rozak 8C VIII C
21 C21 4017 Muhammad Anwar Saefudin 8C VIII C
22 C22 4018 0049454247 Muhammad Indrawan 8C VIII C
23 C23 4019 0056117855 Muhammad Khoirul Anam 8C VIII C
24 C24 4020 0039032609 Muhammad Muzaki 8C VIII C
25 C25 4021 0061409716 Nur Ma`rifah 8C VIII C
26 C26 4022 Rini Wastilah 8C VIII C
27 C27 4023 0057338409 Salsa Sheyfa`ul Jihan 8C VIII C
28 C28 4024 0061427119 Salsabila 8C VIII C
29 C29 4025 0027032195 Siti Muhofatul Ngawamah 8C VIII C
30 C30 4026 0068752654 Siti Murdaninsih 8C VIII C
31 C31 4027 0053243117 Siti Selfiyah 8C VIII C
32 C32 4028 0067147160 Siti Umu Hanik 8C VIII C
33 C33 4029 0057498413 Sulis Tiyanto 8C VIII C
1 D1 4031 0063106598 Apri Nur Afidah 8D VIII D
2 D2 4032 0065310708 Ata Amrulloh 8D VIII D
3 D3 4033 0069128303 Danis Fernando 8D VIII D
4 D4 4034 Elchawa 8D VIII D
5 D5 4035 0064980719 Elisatun Hanifah 8D VIII D
6 D6 4036 0067765928 Filma Hafizatul Hana 8D VIII D
7 D7 4038 0067481156 Hendra Rusliadi 8D VIII D
8 D8 4039 0046472066 Imtatur Rohman 8D VIII D
9 D9 4040 0054308604 Iqbal Ramadhani 8D VIII D
10 D10 4041 0065745140 Irma Hajijah 8D VIII D
11 D11 4042 0068633478 Keysa Putri Amelia 8D VIII D
12 D12 4043 0061684334 Linda Ayu Puspitasari 8D VIII D
13 D13 4044 0061444015 Maulana Malik Ibrahim 8D VIII D
14 D14 4045 0067371215 Mira Aulia Savana 8D VIII D
15 D15 4046 0046472083 Muhamad Rian Riyadi 8D VIII D
16 D16 4047 0066431798 Muhamad Ridho Fahrezi 8D VIII D
17 D17 4048 0067801731 Muhamad Rifaldi 8D VIII D
18 D18 4049 0057057694 Muhamad Robin 8D VIII D
19 D19 4050 0062628036 Muhammad Barokh Hidayah 8D VIII D H
20 D20 4051 0053070662 Muhammad Hamdan Ma`ruf 8D VIII D o
21 D21 4052 0056749357 Muhammad Ilhan Mansiz 8D VIII D m
22 D22 4053 0062587134 Muhammad Imdad 8D VIII D
23 D23 4054 0066163985 Muhammad Irfan Suhada 8D
e
VIII D
24 D24 4055 0061779022 Muhammad Rianto 8D VIII D
25 D25 4056 0052878622 Ninda Nasya Syifa Qolbi Aryanto 8D VIII D
26 D26 4057 0045152399 Nurroniyah 8D VIII D
27 D27 4058 0051886842 Rahma Danti 8D VIII D
28 D28 4059 0043962768 Ratna Ningsih 8D VIII D
29 D29 4060 0052155417 Ria Rismawati 8D VIII D
30 D30 4061 0065571700 Rinda Puspitasari 8D VIII D
31 D31 4062 0067093262 Rohehan 8D VIII D
32 D32 4063 0068410833 Two Hadi Bekti 8D VIII D
33 D33 4064 0043360128 Wahyu Aji Pratama 8D VIII D
1 E1 4065 0067756010 Agung Saputra 8E VIII E
2 E2 4066 0034197360 Ahmad Faizol Hidayat 8E VIII E
3 E3 4067 0061725318 Ahmad Nuril Anam 8E VIII E
4 E4 4068 0072339697 Al Azis 8E VIII E
5 E5 4069 0062437765 Alenza Wafiq Azizah 8E VIII E
6 E6 4070 0045609492 Ali Mustofa 8E VIII E
7 E7 4071 0052480998 Duriyah 8E VIII E
8 E8 4072 0061461624 Faya Fauriska 8E VIII E
9 E9 4073 0046472068 Febri Gunawan 8E VIII E
10 E10 4074 0051312171 Fildha Alvaiby 8E VIII E
11 E11 4075 0035364301 Irfan Maulana 8E VIII E
12 E12 4076 0048534884 Lulik Widayanti 8E VIII E
13 E13 4077 0068913854 Lutfi Febriana 8E VIII E
14 E14 4078 0052069520 Miftahul Huda 8E VIII E
15 E15 4079 0045233647 Muhamad Choerul Anas 8E VIII E
16 E16 4080 0068752713 Muhammad Al Ayubi 8E VIII E
17 E17 4081 0046962409 Muhammad Alwi 8E VIII E
18 E18 4082 0053058647 Muhammad Choirul Anam 8E VIII E
Muhammad Fuat
19 E19 4083 0062251962 Alfatchurohman 8E VIII E
20 E20 4084 0069110501 Muhammad Nur Faizin 8E VIII E
21 E21 4085 0051643560 Muhammad Yusan Saputra 8E VIII E
22 E22 4087 0053059639 Navisa Ayuhana Asita Putri 8E VIII E
23 E23 4088 0056639054 Novitasari 8E VIII E
24 E24 4089 0066235568 Sa`datul Umiyati 8E VIII E
25 E25 4090 0068942177 Sa`dul Layali 8E VIII E
26 E26 4091 0051186284 Sahrul Aziz 8E VIII E
27 E27 4092 0036781257 Sahrul Rohmat 8E VIII E
28 E28 4093 0053059391 Siti Musrifah 8E VIII E
29 E29 4094 0056281822 Sulis Atmawati 8E VIII E
30 E30 4095 0057990337 Syahrul Azka Ramadani 8E VIII E
31 E31 4096 0063696242 Triska Juana Anatasya 8E VIII E
32 E32 4097 0068730585 Vita Fajriyanti 8E VIII E
33 E33 4098 0067066898 Wahyu Dzakawan Riyadi 8E VIII E
34 E34 4099 Zakiyatul Fatimah 8E VIII E
1 F1 4100 Abroruhan 8F VIII F
2 F2 4306 0062157983 Ahmad Alex Amienudin 8F VIII F
3 F3 4101 0045543344 Deka Putra Septiawan 8F VIII F
4 F4 4103 0056984681 Erni Cahya Kusuma 8F VIII F
5 F5 4104 Etik Fuji Rahayu 8F VIII F
6 F6 4105 0068298253 Fadlan Mahfud 8F VIII F
7 F7 4106 0048710700 Fajar Sodik 8F VIII F
8 F8 4146 0051688607 Heni Safitri 8F VIII F
9 F9 4107 0053072316 Irvan Maulana 8F VIII F
10 F10 4109 0051683969 Muhamad Rizal Palefi 8F VIII F
11 F11 4110 0046886407 Muhammad Akmal Fadil 8F VIII F
12 F12 4108 0045547063 Muhamad Anas 8F VIII F
13 F13 4111 0047851794 Muhammad Choirul Anam 8F VIII F
14 F14 4113 0065092231 Muhammad Fauzan Zuhri 8F VIII F
15 F15 4114 0046472071 Muhammad Hamidin 8F VIII F
16 F16 4115 0054870614 Muhammad Yovi Riyadi 8F VIII F
17 F17 4116 0061997736 Munif Asofa 8F VIII F
18 F18 4117 0053070673 Nanang Maulana Romandoni 8F VIII F
19 F19 4118 0053527209 Novitayani 8F VIII F
20 F20 4119 0069615584 Nuri Apriliyani 8F VIII F
21 F21 4120 0045258199 Nurul Faiqoh 8F VIII F
22 F22 4122 0058580824 Rifki Aditya Widanu 8F VIII F
23 F23 4123 0063631824 Risalatul Rohmah 8F VIII F
24 F24 4124 0069498910 Rizki Safinatus Salamah 8F VIII F
25 F25 4139 0010247888 Saian 8F VIII F
26 F26 4125 0064319448 Salafudin 8F VIII F
27 F27 4126 0062581613 Sandi Maulana 8F VIII F
28 F28 4127 0041125479 Saufa Yuktika 8F VIII F
29 F29 4128 0053058660 Siti Faridah 8F VIII F
30 F30 4129 0065873899 Siti Nur Aini 8F VIII F
31 F31 4130 Sofi Arwani 8F VIII F
32 F32 4131 0061661455 Windi Nikmatus Ramadhani 8F VIII F
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
.C C
No NIS NISN NAMA
1 C1 3997 0055202326 Achmad Khoiru Za`im
2 C2 3998 0049549539 Adi Prasetyo
3 C3 3999 0058777196 Ahmad Firdaus
4 C4 4000 0051346872 Alfi Ainun Afidati
5 C5 4305 0047240907 Alfin
6 C6 4001 0061855374 Asmaul Husna
7 C7 4002 0064105344 Dimas Adi Nugroho
8 C8 4004 0062373935 Eka Puji Astuti
9 C9 4005 0055889819 Fadilah Juliyanto
10 C10 4006 0053322694 Ilham Maulana
11 C11 4007 0069076725 Jesika Amiliana
12 C12 4008 0058259180 Lukman Hakim
13 C13 4009 0067324570 Mad Rois Achadi
14 C14 4010 0058367316 Marcella Quenzo Desieta
15 C15 4011 0067978722 Maulida Wahidatur Rohmah
16 C16 4012 0046270722 Muh Wahyudin
17 C17 4013 0062762055 Muhamad Aditia Arhansyah
18 C18 4014 0053838776 Muhamad Ilham
19 C19 4015 0067688105 Muhamad Mas`udi Assa`roni
20 C20 4016 0039816795 Muhamad Rozak
21 C21 4017 Muhammad Anwar Saefudin
22 C22 4018 0049454247 Muhammad Indrawan
23 C23 4019 0056117855 Muhammad Khoirul Anam
24 C24 4020 0039032609 Muhammad Muzaki
25 C25 4021 0061409716 Nur Ma`rifah
26 C26 4022 Rini Wastilah
27 C27 4023 0057338409 Salsa Sheyfa`ul Jihan
28 C28 4024 0061427119 Salsabila
29 C29 4025 0027032195 Siti Muhofatul Ngawamah
30 C30 4026 0068752654 Siti Murdaninsih
31 C31 4027 0053243117 Siti Selfiyah
32 C32 4028 0067147160 Siti Umu Hanik
33 C33 4029 0057498413 Sulis Tiyanto
34 C34
35 C35
36 C36
37 C37
38 C38
39 C39
40 C40
41 C41
42 C42
43 C43
44 C44
45 C45
46 C46
47 C47
48 C48
49 C49
50 C50

Anda mungkin juga menyukai