Anda di halaman 1dari 20

PELAN STRATEGIK

PENDIDIKAN KESIHATAN
Sek. Keb. Bukit Quoin

2016– 2020

Kumpulan
NPQEL Ambilan 2/2013
Kumpulan SB3
IPG Keningau, Sabah
22 – 25 Julai 2013
ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

1. Dari Meja Guru Besar ii - iii

2. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah 1-3

3. Kepimpinan Sekolah 4-7

4. Carta Organiasasi Sekolah 8

5. Jawatankuasa SPEED Sekolah 9

6. SWOT Pentadbiran 10

7. KPI Pentadbiran Sekolah. 11 – 12

8. SWOT P&P 13

9. KPI Kurikulum Dan Pusat Sumber Sekolah 14 - 20

10. KPI HEM Sekolah 21 - 24

11. KPI Ko-Kurikulum Sekolah 25 - 32

12. Amalan Perkhidmatan Dan Nilai 33 - 34

DARI MEJA GURU BESAR


SEK. KEB. Bukit quin, tawau.

Assalamualaikum wrh.
Alhamdulilah, syukur kehadarat Ilahi dengan kurnia dan iradhatNya, panduan
pengurusan sekolah dapat dihasilkan sebagai Buku Panduan Pengurusan Strategik Sekolah
bermula tahun 2016-2020. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak
yang terlibat untuk menyediakan buku tindakan ini.
Buku ini merangkumi Bidang Pentadbiran, Kewangan, Kurikulam, Unit HEM,
Kokurikulam, Aset dan Stor Sekolah. Dengan berpandukan buku kecil ini, adalah diharapkan
semua pihak warga sekolah mengambil peranan dan tindakan untuk melaksanakan setiap item
tindakan secara teratur dan sistematik. Guru-guru hendaklah berusaha sedaya upaya untuk
mencapai ‘ Base Target’ sekolah yang telah dirancang dan dimuktamatkan dan dipersetujui
bersama pihak pengurusan sekolah.

Adalah menjadi harapan saya, buku tindakan ini akan menjadi rujukan utama
menyediakan Pelan Pemajuan Pembangunan pada setiap tahun oleh staf sekolah bagi
merealisasi Visi dan Misi sekolah seterusnya membawa sekolah ke tahap Cemerlang dan
Gemilang.

“MENUJU KE ARAH KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL”

(SAPILI BIN NURUSID)


Guru Besar
MATLAMAT PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memperkembangkan potensi individu


secara seimbang dan bersepadu meliputi aspek intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial
(JERIS) melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia.

Bagi mencapai matlamat tersebut, pendidikan di peringkat rendah bertujuan untuk


membolehkan murid:
* Menguasai Bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa Kebangsaan
dan bahasa rasmi negara;
* Menguasai kemahiran asas bahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa
penghantar sekolah;
* Menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya dalam
menyelesaikan masalah harian.
* Menguasai kemahiran belajar;
* Menguasai kemahiran berfikir;
* Bertutur, membaca, menulis dan memahami Bahasa Inggeris selaras dengan
kedudukannya sebagai bahasa kedua;
* Memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya;
* Membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri;
* Mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam
sekitar;
* Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal;
* Memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti amal, kesenian dan rekreasi
dalam lingkungan kebudayaan nasional;
* Menjaga kesihatan dan kecergasan diri;
* Menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif terhadap
keusahawan dan produktiviti;
* Menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian ayat-ayat
tertentu dalam Al-Quran bagi murid Islam;
* Menyakini asas-asas keimanan, mengerjakan amal ibadat dan mengamalkan
akhlak mulia;
* Membina semangat patriotisme;
* Mengembangkan bakat dan kreativiti; dan
* Mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni dan
menjadikannya asas bagi amalan hidup.
VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Pendidikan Ilmu pengetahuan, latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,
pengetahuan mendidik.

Berkualiti Melebihi yang lain, baik kualitinya dan tinggi nilainya.

Insan Manusia (murid)

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna dan


terlatih.

Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan, aman sentosa


serta makmur.

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau


mengembangkan) murid

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan


sesuatu dan keupayaan

Individu Murid

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem Keteraturan, teratur

Pendidikan Ilmu pengetahuan, latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,
pengetahuan mendidik.

Berkualiti Melebihi yang lain, baik kualitinya dan tinggi nilainya.

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi Keinginan yg kuat (utk mencapai, mengadakan, dll sesuatu),


cita-cita

Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara Malaysia dalam Pendidikan


Negara telah mengharungi pelbagai cabaran untuk mencapai kejayaan melalui nadi
sumber pendidikan yang menjadi keutamaan Negara. Bertitik tolak kepada hasrat kerajaan
yang secara konsisten telah melaburkan sumber yang besar dalam usaha menyediakan
setiap kakak-kanak dengan pendidikan yang menyeluruh. Kementerian Pendidikan Malaysia
telah mengariskan hasrat kerajaan ini secara jelas dalam Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia 2013 - 2025 melalui Aspirasi Sistem dan Aspirasi Murid selanjutnya
diperkukuhkan lagi dengan sebelas anjakan untuk tranfomasi yang juga menjadi asas
kepada peranan setiap pemimpin sekolah bagi menjayakannya diperingkat akar umbi
seperti berikut:

5 ASPIRASI SISTEM

1. Akses: 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan


daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun
2020.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam
pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam
tempoh 15 tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar
bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid
mengikut peruntukan sedia ada.

6 ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca,


menulis dan mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti
Matematik dan Sains dan mempunyai pengetahuan kukuh
mengenai Malaysia, Asia da Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara
mendapat pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung
kait pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk
menjana pengetahuan baru.
3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat
mencapai potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja
berkumpulan dan memegang peranan kepimpinan formal dan
informal.
4. Kemahiran Dwibahasa: Setaip kanak-kanak pada tahap
minimum akan dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa
Ingggeris, digalakkan mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas
moral yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan
dan membantu mereka, dengan berani membuat keputusan
yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama,
etnik atau status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali
sebagai anak Malaysia.
NILAI
Kolaboratif
Kepelbagaian
Kecemerlangan
Inovasi
Integriti
Hormat
Kasih Sayang
Menghargai Masa
Kolaboratif Semua warga sekolah mengamalkan pendekatan yang melibatkan
kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang,
melaksana dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga sekolah akan menggunakan berbagai-bagai


pendekatan dalam amalan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga akan memastikan setiap perkara yang dilakukan


adalah elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga sekolah akan menghasilkan dan menggunakan


sesuatu yang baru dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Integriti Semua warga sekolah menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai
amalan.

Hormat Semua warga sekolak mengamalkan sifat untuk beralah atau


menerima kehendak atau pendapat orang lain

Kasih Sayang
PIAGAM PELANGGAN

Sek. Keb. Bukit Quoin komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang ter baik kepada
semua pelanggan kami

Murid

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dan tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.

Kepada Guru Dan Kakitangan

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas
diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon
dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu
selepas dilaksanakan.
MATLAMAT STRATEGIK

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


2. Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
3. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
4. Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA1
Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
KRA3 murid KRA2
Pencapaian Pencapaian
sahsiah terpuji prestasi sukan
oleh semua &kokurikulum
murid yang tinggi
KRA4 oleh semua
Pencapaian murid
prestasi
kepimpinan
dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

OBJEKTIF
1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid

2. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid

3. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid

4. Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang


PELAN STRATEGIK 2016 – 2020
PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN SK. BUKIT QUOIN

Anjakan PPPM: 1, 2, 3, 5 dan 9 Aspirasi Sistem: Akses, Kualiti, Ekuiti, Aspirasi Murid: 1, 2, 3, 4, 5 dan 6
Kecekapan dan Perpaduan

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI


Petunjuk Sasaran
Pegawai
Isu Strategik Matlamat Prestasi 2019 2020
Objektif TOV 2016 2017 2018 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Strategik Utama
jawab
(KPI)

1) Pencapaian 1. Pencapaian PBS / Peratusan 80 90 100 100 100 100 Murid


Mata Pelajaran prestasi Peperiksa murid S1. Meningkatkan keyakinan belajar murid Guru Kaunseling /
Pendidikan akademik yang an memperolehi S2. Meningkatkan peratus murid cemerlang. Guru MP
Kesihatan tinggi oleh sekolah sekurang- S3. Meningkatkan peratus murid mendapat Guru MP
semua murid semua murid. kurangnya gred C.
boleh Band / Tahap S4. Meningkatkan peratus murid mendapat Guru MP
dipertingkatkan Penguasaan 3 Band / TP 3.
dan Gred C. S5. Menyediakan murid dengan kemahiran Guru MP
belajar.
S6. Meningkatkan kemahiran TMK semua Guru MP
murid.

Guru Guru MP
S7. Meningkatkan kompetensi guru dalam
pengajaran dan pembelajaran.
S8. Meningkatkan inovasi guru dalam PdP. KP / Guru MP

Kepimpinan dan Pengurusan KP / Guru MP


S9. Meningkatkan pengurusan pencerapan
guru.

Guru Besar /
Persekitaran PK1 / KP
S10.Meningkatkan pencapaian persekitaran PK HEM / Guru
pembelajaran abad ke-21. MP
Petunjuk Sasaran Pegawai
Matlamat
Isu Strategik Objektif Prestasi TOV 2016 2017 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Strategik
Utama jawab
(KPI) Penglibatan PIBG PK HEM / Guru
S11. Pembelajaran Pendidikan Kesihatan MP
bermula dari rumah

2. Pengurusan Memudah Bilangan 1 2 2 3 3 3 S1. Meningkatkan kecekapan pengurusan KP/ Setiausaha


Mengemaskini panitia akan kan program panitia
dan menyusun lebih teratur maklumat panitia dalam
fail diperolehi setahun
dengan
lebih
cepat

3. Ceramah, Memberi Memberi Peratus 50 60 70 80 90 100 S1. Menjemput penceramah dari PK HEM / Guru
Motivasi dan kesedaran dan kesedaran kesedaran Kementerian Kesihatan dan membuat Kesihatan
Pameran motivasi dalam dan murid menjaga pameran kesihatan pada Minggu HEM /
Kesihatan penjagaan motivasi kesihatan akan Denggi / Dadah PK1 / Guru MP
kesihatan diri dalam lebih tinggi
penjagaan S2. Kursus Kesihatan kepada guru-guru Guru Kelas / Guru
kesihatan mata pelajaran Pendidikan Kesihatan. MP
diri murid
S3. Sudut Pendidikan Kesihatan di Bilik-
bilik darjah.

4. Ruang / Menyemai Menyemai Peratusan 50 60 70 80 90 100 S1. Menyediakan satu sudut bacaan di luar Guru Kelas / Guru
Sudut Khas kesedaran kesedaran dapat bilik darjah dan di kelas-kelas. MP
yang berkaitan tentang isu-isu tentang menyediakan
dengan berkaitan isu-isu sudut bacaan.
Pendidikan dengan berkaitan
Kesihatan. kesihatan diri dengan
dan kesihatan
persekitaran. diri dan
persekitar
an.
Pelan Taktikal
Panitia Kesihatan
SK. BUKIT QUOIN
2016
PELAN TAKTIKAL 1-2016 (PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN)

INISIATIF / STRATEGI S1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Tempoh/
Program/ Tanggung Kos/ Pelan
Bil Hari / Output / Outcome KPI Sasaran
Projek jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Meningkatkan pencapaian Ketua Panitia Januari Duit Panitia Pencapaian Ujian Gred Purata Semua murid
akademik . dan guru mata sehingga Bulanan / PBS dan Sekolah
pelajaran. November Peperiksaan
Semester 1 dan 2.

2 Modul Latihan – Kerja Rumah Guru Mata Januari Duit Panitia / PIBG Murid Peratus murid Semua murid
Pelajaran sehingga menyempurnakan menyempurnakan
November modul modul
PELAN TAKTIKAL 2 – 2016 (PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN)

INISIATIF / STRATEGI S2. Ceramah, motivasi dan pameran kesihatan.

Tempoh/
Program/ Tanggung Kos/ Pelan
Bil Hari / Output / Outcome KPI Sasaran
Projek jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Minggu HEM Guru 1 minggu RM200 / SUWA Peningkatan Skor Tahap Semua murid
(Tahap 1 dan 2) Penyelaras kesedaran murid kesedaran Murid
Dadah / Guru Bulan Julai tentang bahaya
Penyelaras 2016 dadah dan denggi.
Denggi / Guru
Kesihatan dan
Guru mata
pelajaran
PELAN TAKTIKAL 3 – 2016 (PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN)

INISIATIF / STRATEGI S3. Menyediakan sudut khas Pendidikan Kesihatan

Tempoh/
Program/ Tanggung Kos/ Pelan
Bil Hari / Output / Outcome KPI Sasaran
Projek jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Program Sudut Bacaan Guru mata Sepanjang RM100 / Duit PCG Peratusan Sudut Satu sudut khas Semua Murid
Pendidikan Kesihatan pelajaran tahun Panitia Kesihatan Bacaan dapat Pendidikan
disediakan. Kesihatan
disediakan.
PELAN OPERASI 1 (PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN)

Matlamat Strategik : Memberi kesedaran dan motivasi dalam penjagaan kesihatan diri
Strategi : S1. Menjemput penceramah dari Kementerian Kesihatan dan
membuat pameran kesihatan pada Minggu HEM / Dadah
S2. Kursus Kesihatan kepada guru-guru mata pelajaran
Pendidikan Kesihatan.

Aspirasi Sistem : 4 dan 5

Aspirasi Murid : Pengetahuan, Kemahiran Berfikir, Kemahiran memimpin,


Kemahiran Dwibahasa, Etika Kerohanian dan Identiti Nasional

Nama Program / Projek : Minggu HEM / Dadah

Objektif Program / Projek : Memberi kesedaran tentang bahayanya Dadah dan motivasi
dalam penjagaan kesihatan diri murid
Tanggungjawab : Guru Kesihatan / Penyelaras Dadah dan Guru mata pelajaran
Pendidikan Kesihatan.

Tempoh / Hari : 1 minggu / Julai 2016

Tempat : Bilik Darjah

Sasaran : Semua murid

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 200.00

Sumber : SUWA

Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat


Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengerusi
Guru Penyelaras Dadah Penyelaras/SU
Guru Kesihatan
Guru Mata pelajaran

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi kesedaran tentang kesan dan bahaya
pengambilan dadah.
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Penyelaras Anti Jun 2016 Kertas cadangan Guru Mata Pelajaran /
Dadah diluluskan Penyelaras Program
- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program Jun 2016 Penerangan Semua guru dan murid
program
disampaikan

3 Mempromosikan program Penyelaras Program Julai 2016 Surat makluman Pengerusi dan JK PIBG
diedarkan Semua ibu bapa
- surat pemberitahuan
- surat jemputan Penceramah / fasilitator
luar
4 Penyediaan bahan AJK Pertengahan Bulan Siap untuk Tiada
Julai 2016 digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Pertengahan Julai 2016 Siap untuk Tiada
digunakan

6 Pelaksanaan Program Penyelaras Program Pertengahan Julai 2016 Keakuran jadual Jawatankuasa dan
murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program Seminggu selepas Kajian Kesedaran Murid
Program selesai. Program Anti
Dadah.
PELAN OPERASI 2 (PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN)

Matlamat Strategik : Memberi kesedaran dan motivasi dalam penjagaan kesihatan diri
Strategi : S1. Menjemput penceramah dari Kementerian Kesihatan dan
membuat pameran kesihatan pada Minggu HEM / Denggi
S2. Kursus Kesihatan kepada guru-guru mata pelajaran
Pendidikan Kesihatan.

Aspirasi Sistem : 4 dan 5

Aspirasi Murid : Pengetahuan, Kemahiran Berfikir, Kemahiran memimpin,


Kemahiran Dwibahasa, Etika Kerohanian dan Identiti Nasional

Nama Program / Projek : Minggu HEM / Denggi

Objektif Program / Projek : Memberi kesedaran tentang bahayanya Denggi dan motivasi
dalam penjagaan kesihatan diri murid
Tanggungjawab : Guru Kesihatan / Penyelaras Denggi dan Guru mata pelajaran
Pendidikan Kesihatan.

Tempoh / Hari : 1 minggu / Julai 2016

Tempat : Bilik Darjah

Sasaran : Semua murid

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 200.00

Sumber : SUWA

Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat


Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengerusi
Guru Penyelaras Denggi Penyelaras/SU
Guru Kesihatan
Guru Mata pelajaran

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi kesedaran tentang kesan dan


bahayanya penyakit demam denggi berdarah, dan cara
menghapuskan denggi.
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Guru Penyelaras Jun 2016 Kertas cadangan Guru Mata Pelajaran /
Denggi diluluskan Penyelaras Program
- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program Jun 2016 Penerangan Semua guru dan murid
program
disampaikan

3 Mempromosikan program Penyelaras Program Julai 2016 Surat makluman Pengerusi dan JK PIBG
diedarkan Semua ibu bapa
- surat pemberitahuan
- surat jemputan Penceramah / fasilitator
luar
4 Penyediaan bahan AJK Pertengahan Bulan Siap untuk Tiada
Julai 2016 digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Pertengahan Julai 2016 Siap untuk Tiada
digunakan

6 Pelaksanaan Program Penyelaras Program Pertengahan Julai 2016 Keakuran jadual Jawatankuasa dan
murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program Seminggu selepas Kajian Kesedaran Murid
Program selesai. Program Anti
Denggi

Anda mungkin juga menyukai