Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

REKA BENTUK TEKNOLOGI


(RBT)
TAHUN 6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.1 Menyatakan bahan yang  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan akan digunakan seperti menghasilkan projek. EK4 - Pengetahuan teknologi
bahan bukan logam, Polivinil Klorida (PVC)  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu
bahan logam dan dan perspeks. 1 KREATIVITI:
fungsinya.
elektromekanikal  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum - Mengumpul maklumat
4.3.2 Menyatakan nama dan pada projek yang dihasilkan.
fungsi alatan tangan  Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. NILAI MURNI:
seperti gergaji tangan, 2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang - Bertanggungjawab
gergaji lengkung halus, hendak dibina. - Sistematik
gergaji kerawang (scroll
saw), pahat, pisau 3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.   KEMAHIRAN ABAD 21:
pemotong perspeks,  Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Maklumat dan komunikasi
pistol pengokot (stapler 4
MINGGU 1@ 2 digunakan untuk membuat projek.
gun) dan pistol perekat Aktiviti PAK21:
 Memasang bahagian projek dan komponen
panas (hot glue gun). - Peta I-Think
elektromekanikal.
  5
 Menguji kefungsian projek.
4.3.3 Menyatakan bahan KBAT:
pengikat dan pencantum  Membuat kemasan pada projek.   - Mengaplikasi
seperti dawai kokot dan
rod perekat panas (hot BBB
melt glue).  Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Polivinil Klorida (PVC)
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, - Perspeks.
6 fungsi atau bahan. - Alatan tangan
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan - Pengikat dan pencantum
peralatan.
PENILAIAN
- Lembaran kerja

1 MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK

Page 1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
STANDARD STANDARD PRESTASI
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.4 Mengenal pasti sistem  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan asas elektromekanikal menghasilkan projek. - EK1 – Orientasi masa depan
bahan bukan logam, iaitu:  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - TMK – mencari maklumat
bahan logam dan i. motor dan gear; 1
fungsinya.
elektromekanikal ii. motor, takal dan  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum KREATIVITI:
tali pada projek yang dihasilkan. - Menjana idea
sawat; dan  Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
iii. motor, gegancu dan 2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang NILAI MURNI:
rantai. hendak dibina. - Bekerjasama, Berdisiplin

3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.   KEMAHIRAN ABAD 21:
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Maklumat dan komunikasi
MINGGU 3@ 4 4
digunakan untuk membuat projek.
Aktiviti PAK21:
 Memasang bahagian projek dan komponen
- Pembentangan
elektromekanikal.
5
 Menguji kefungsian projek.
KBAT:
 Membuat kemasan pada projek.   - Mengaplikasi

 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan BBB


mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, - Komponen elektromekanikal
6 fungsi atau bahan. - Bahan / gambar sistem
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan elektromekanikal
peralatan.
PENILAIAN
- Lembaran kerja
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
1 TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
Page 2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.5 Mengenal pasti projek  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan elektromekanikal yang menghasilkan projek. - EK1 – Boleh mencipta
bahan bukan logam, hendak dibina.  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK1– Orientasi masa depan
bahan logam dan   1 - EK4 – Menggunakan
fungsinya.
elektromekanikal 4.3.6 Membuat beberapa  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum teknologi
lakaran projek pada projek yang dihasilkan. - TMK - mencari maklumat
elektromekanikal.
 Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
  KREATIVITI:
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang
4.3.7 Memilih lakaran - Menjana idea dan
terbaik projek hendak dibina. merekacipta, Kreatif dan
elektromekanikal. kritis
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.  
NILAI MURNI:
MINGGU 5 @ 6
- Berdisiplin, Amanah
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Bertanggungjawab
4
digunakan untuk membuat projek.
Aktiviti PAK21:
 Memasang bahagian projek dan komponen - Cafe (Kedai Kopi)
elektromekanikal.
5 KBAT:
 Menguji kefungsian projek.
 Membuat kemasan pada projek.   - Menilai
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan BBB
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, - Contoh gambar lakaran
6 fungsi atau bahan.
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan PENILAIAN
peralatan. - Hasil lakaran murid

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
1

Page 3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.8 Menyediakan alatan  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan bahan berdasarkan menghasilkan projek. - EK2 - merealisasikan idea
bahan bukan logam, lakaran projek  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK3 - mengikut prosedur
bahan logam dan elektromekanikal 1
fungsinya.
elektromekanikal (m1)  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum KREATIVITI:
4.3.9 Mengukur, menanda pada projek yang dihasilkan. - menggunakan teknik /
dan memotong bahan  Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. kaedah yang sesuai
yang digunakan untuk 2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang
membuat projek hendak dibina. NILAI MURNI:
elektromekanikal. - Berdisiplin
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.   - Berjimat
- Mematuhi peraturan
MINGGU 7 @ 8  Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4 Aktiviti PAK21:
digunakan untuk membuat projek.
- Recap Group (Mengulangi /
 Memasang bahagian projek dan komponen mengingat semula)
elektromekanikal.
5
 Menguji kefungsian projek. KBAT:
 Membuat kemasan pada projek.   - Mengaplikasi

BBB
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan
- Lakaran projek
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
- Bahan logam / bukan logam
6 fungsi atau bahan.
- Alatan tangan
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan.
PENILAIAN
- Hasil kerja murid

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
1 STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Page 4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.8 Menyediakan alatan  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan bahan berdasarkan menghasilkan projek. - EK2 - merealisasikan idea
bahan bukan logam, lakaran projek  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK3 - mengikut prosedur
bahan logam dan elektromekanikal 1
fungsinya.
elektromekanikal (m2)  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum KREATIVITI:
4.3.9 Mengukur, menanda pada projek yang dihasilkan. - menggunakan teknik /
dan memotong bahan  Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. kaedah yang sesuai
yang digunakan untuk 2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang
membuat projek hendak dibina. NILAI MURNI:
elektromekanikal. - Berdisiplin, Berjimat
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.   - Mematuhi peraturan

MINGGU 9 @ 10  Mengukur, menanda dan memotong bahan yang Aktiviti PAK21:


4
digunakan untuk membuat projek. - Recap Group
 Memasang bahagian projek dan komponen (Mengulangi /mengingat
elektromekanikal. semula)
5
 Menguji kefungsian projek.
 Membuat kemasan pada projek.   KBAT:
- Mengaplikasi

 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan BBB


mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, - Lakaran projek, Bahan
6 fungsi atau bahan. logam / bukan logam, Alatan
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan tangan
peralatan.
PENILAIAN
- Hasil kerja murid
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 26.03.2021 - 03.04.2021, KUMPULAN B: 26.03.2021 - 03.04.2021)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1 KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Page 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.8 Menyediakan alatan  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan bahan berdasarkan menghasilkan projek. - EK2 - merealisasikan idea
bahan bukan logam, lakaran projek  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK3 - mengikut prosedur
bahan logam dan elektromekanikal 1
fungsinya.
elektromekanikal (m3)  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum KREATIVITI:
4.3.9 Mengukur, menanda pada projek yang dihasilkan. - menggunakan teknik /
dan memotong bahan kaedah yang sesuai
yang digunakan untuk  Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
membuat projek 2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang NILAI MURNI:
elektromekanikal. hendak dibina. - Berdisiplin
- Berjimat
- Mematuhi peraturan
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.  
MINGGU 11@ 12 Aktiviti PAK21:
- Recap Group
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang (Mengulangi /mengingat
4
digunakan untuk membuat projek. semula)

 Memasang bahagian projek dan komponen KBAT:


elektromekanikal. -Mengaplikasi
5
 Menguji kefungsian projek.
 Membuat kemasan pada projek.   BBB
- Lakaran projek
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan logam / bukan logam
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, - Alatan tangan
6 fungsi atau bahan.
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan PENILAIAN
peralatan. - Hasil kerja murid

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


1 TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

Page 6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal. (m1)  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK2 - merealisasikan idea
bahan logam dan   1 - EK3 - mengikut prosedur
fungsinya.
elektromekanikal  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum
pada projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
- menjana idea
 Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang NILAI MURNI:
hendak dibina. - Berdisiplin, Bekerjasama
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.   Aktiviti PAK21:
MINGGU 13@14
- Free Discussion
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek. KBAT:
 Memasang bahagian projek dan komponen -Mencipta
elektromekanikal.
5 BBB
 Menguji kefungsian projek.
- Bahan logam / bukan logam,
 Membuat kemasan pada projek.  
Alatan tangan, Bahan
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan pengikat dan pencantum
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
6 fungsi atau bahan. PENILAIAN
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan - Hasil kerja murid
peralatan.

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
1 STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Page 7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal. (m2)  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK2 - merealisasikan idea
bahan logam dan   1 - EK3 - mengikut prosedur
fungsinya.
elektromekanikal  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum
pada projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
- menjana idea, menggunakan
 Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. teknik / kaedah yang sesuai
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang
hendak dibina. NILAI MURNI:
- Berdisiplin, Bekerjasama

3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.   Aktiviti PAK21:


- Recap Group (Mengulangi /
MINGGU 15@16 mengingat semula )
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang KBAT:
4
digunakan untuk membuat projek. - Mencipta

BBB
 Memasang bahagian projek dan komponen - Bahan logam / bukan logam
elektromekanikal. - Alatan tangan
5
 Menguji kefungsian projek. - Bahan pengikat &
 Membuat kemasan pada projek.   pencantum - Bahan kemasan.

 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan PENILAIAN


mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, - Hasil kerja murid
6 fungsi atau bahan.
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan.
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1 KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Page 8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal. (m3)  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK2 - merealisasikan idea
bahan logam dan   1 - EK3 - mengikut prosedur
fungsinya.
elektromekanikal  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum
pada projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
- menjana idea
 Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
- menggunakan teknik /
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang kaedah yang sesuai
hendak dibina.
NILAI MURNI:
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.   - Berdisiplin, Bekerjasama
MINGGU 17@18
Aktiviti PAK21:
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Free Discussion
4
digunakan untuk membuat projek.
KBAT:
 Memasang bahagian projek dan komponen - Mengaplikasi
elektromekanikal.
5 BBB
 Menguji kefungsian projek.
 Membuat kemasan pada projek.   - Bahan logam / bukan logam
- Alatan tangan
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan pengikat dan
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, pencantum
6 fungsi atau bahan.
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan PENILAIAN
peralatan. - Hasil kerja murid
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(KUMPULAN A: 28.05.2021 - 12.06.2021, KUMPULAN B: 28.05.2021 - 12.06.2021)

Page 9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal. (m4)  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK2 - merealisasikan idea
bahan logam dan   1 - EK3 - mengikut prosedur
fungsinya.
elektromekanikal  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum
pada projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
- menjana idea
 Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
- menggunakan teknik /
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang kaedah yang sesuai
hendak dibina.
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.   NILAI MURNI:
- Berdisiplin, Bekerjasama
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek. Aktiviti PAK21:
MINGGU 19@20
- Free Discussion
 Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal. KBAT:
5
 Menguji kefungsian projek. - Mengaplikasi
 Membuat kemasan pada projek.  
BBB
1. Lakaran projek
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan 2. Bahan bukan logam
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, 3. Alatan tangan
6 fungsi atau bahan. 4. Bahan pengikat
5. Komponen
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
elektromekanikal
peralatan.
PENILAIAN
- Hasil kerja murid

Page 10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.11 Menguji kefungsian  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek. menghasilkan projek. - EK4 – menilai pelaksanaan
bahan bukan logam,    Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu projek
bahan logam dan 4.3.12 Membuat kemasan pada 1 - TMK – mencari maklumat
fungsinya.
elektromekanikal projek.  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum
pada projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
 Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - membuat keputusan dan
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang tindakan susulan
hendak dibina. - kreatif dan inovasi

NILAI MURNI:
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.  
- Bekerjasama
- Berkolaborasi
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
MINGGU 21@22 4 KEMAHIRAN ABAD 21:
digunakan untuk membuat projek.
- Menyelesaikan masalah
 Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal. Aktiviti PAK21:
5
 Menguji kefungsian projek. - I See, I Think, I Wonder
 Membuat kemasan pada projek.  
KBAT:
- Mengaplikasi, menilai
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan
BBB
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
- Projek yang siap
6 fungsi atau bahan.
- Bahan dan alatan
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
kekemasan
peralatan.
PENILAIAN
- Hasil kerja murid

1 MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK

Page 11
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
STANDARD STANDARD PRESTASI
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.13 Membuat persembahan  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek. menghasilkan projek. - EK1 – orientasi masa depan
bahan bukan logam,    Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK4 – menilai pelaksanaan
bahan logam dan 4.3.14 Membuat 1 projek
fungsinya.
elektromekanikal penyelenggaraan dan  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum - TMK – mencari maklumat
penyimpanan pada projek yang dihasilkan.
peralatan. KREATIVITI:
 Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - membuat keputusan dan
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang tindakan susulan
hendak dibina. - kreatif dan inovasi

NILAI MURNI:
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.   - Bekerjasama, Berkolaborasi
MINGGU 23@24
Aktiviti PAK21:
- Presentations(Persembahan)
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek. KBAT:
- Menilai
 Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal. BBB
5
 Menguji kefungsian projek. - Projek yang siap
 Membuat kemasan pada projek.   - Bahan penyelenggaraan
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, PENILAIAN
6 fungsi atau bahan. - Hasil persembahan
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 16.07.2021 - 24.07.2021, KUMPULAN B: 16.07.2021 - 24.07.2021)

1 MINGGU & BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN

Page 12
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
STANDARD STANDARD PRESTASI
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.1 Mengenal hidroponik. EMK:
hidroponik.   - EK4 – pengetahuan am
5.2.2 Menyatakan peralatan 1  Menyatakan maksud hidroponik. tentang pertanian
dan bahan yang - TMK – mencari maklumat
diperlukan untuk
menyemai biji benih KREATIVITI:
seperti dulang  Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan - menjana idea baru
semaian, span atau 2
digunakan untuk tanaman hidroponik.
reja benang, biji benih NILAI MURNI:
dan air. - Tekun
 Menyemai biji benih ke dulang semaian. - Bersabar
 Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga - Bersungguh-sungguh
3
tanaman.
 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik. Aktiviti PAK21:
MINGGU 25@26 - Peta pemikiran i-think

 Mengira kos bahan hidroponik. KBAT:


4 - Menganalisis
 Merekod pendapatan hasil hidroponik.

BBB
- Contoh alatan dan gambar
 Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman hidroponik
5
hidroponik. - Alatan dan bahan semaian
- Biji benih sayuran daun

 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan PENILAIAN


6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, - Soal jawab, hasil kerja
peralatan dan bahan.

MINGGU & BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


1

Page 13
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
STANDARD STANDARD PRESTASI
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.3 Menyemai biji benih EMK:
hidroponik dengan kaedah yang - EK4 – pengetahuan am
1  Menyatakan maksud hidroponik.
betul. tentang pertanian

KREATIVITI:
 Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan - menjana idea baru
2
digunakan untuk tanaman hidroponik.
NILAI MURNI:
 Menyemai biji benih ke dulang semaian. - Tekun
 Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga - Bersabar
3
tanaman. - Bersungguh-sungguh
 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
KEMAHIRAN ABAD 21:
MINGGU 27@28
 Mengira kos bahan hidroponik. - Menyelesaikan Masalah
4
 Merekod pendapatan hasil hidroponik.
Aktiviti PAK21:
- Peta I-Think
 Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman
5
hidroponik. KBAT:
- Mengaplikasi

BBB
 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan - Alatan dan bahan semaian
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, - Biji benih sayuran daun
peralatan dan bahan.
PENILAIAN
- Hasil kerja semaian murid

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1 KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Page 14
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
5.2 Menanam secara 5.2.4 Menyediakan EMK:
hidroponik peralatan menanam - EK2 – berinovasi
1  Menyatakan maksud hidroponik.
iaitu takung, penutup - TMK – mencari maklumat
takung dan raga
tanaman. KREATIVITI:
   Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan - boleh menambahbaik idea
2
5.2.5 Membancuh larutan digunakan untuk tanaman hidroponik.
nutrien dengan kadar NILAI MURNI:
yang betul.  Menyemai biji benih ke dulang semaian. - Bersungguh-sungguh
 Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga - Berhati-hati
3
tanaman.
 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik. Aktiviti PAK21:
MINGGU 29@30
- Recap Group
 Mengira kos bahan hidroponik.
4
 Merekod pendapatan hasil hidroponik. KBAT:
- Menilai, mengaplikasi

 Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman BBB


5
hidroponik. - Larutan nutrient
- Alatan dan bahan
penanaman hidroponik
 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, PENILAIAN
peralatan dan bahan. - Soalan (lisan atau bertulis)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


(KUMPULAN A: 10.09.2021 - 18.09.2021, KUMPULAN B: 10.09.2021 - 18.09.2021)

MINGGU &
BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
TARIKH
1 STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

Page 15
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.6 Mengubah anak benih EMK:
hidroponik ke dalam raga - EK3 – megumpul maklumat
tanaman mengikut 1  Menyatakan maksud hidroponik. dan melaksanakannya
prosedur. mengikut prosedur

KREATIVITI:
 Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan - menjana idea baru
2
digunakan untuk tanaman hidroponik.
NILAI MURNI:
- Tekun, Bersabar, Berhati-
 Menyemai biji benih ke dulang semaian.
hati
 Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga
3
tanaman. Aktiviti PAK21:
MINGGU 31@32  Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik. -Brainstorming
(Sumbangsaran)
 Mengira kos bahan hidroponik.
4 KBAT:
 Merekod pendapatan hasil hidroponik.
- Menilai, mengaplikasi

BBB
 Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman - Anak benih untuk diubah
5
hidroponik. - Alatan dan bahan
penanaman (set takung)

 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan PENILAIAN


6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, - Hasil kerja pengubahan
peralatan dan bahan. tanaman murid

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
1

Page 16
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
5.2 Menanam secara 5.2.7 Melakukan aktiviti EMK:
hidroponik penjagaan tanaman - EK3 – megumpul maklumat
seperti mengacau 1  Menyatakan maksud hidroponik. dan melaksanakannya
larutan nutrien dalam mengikut prosedur
takung dan mengawal
perosak. KREATIVITI:
   Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan - menjana idea baru
5.2.8 Pengiraan kos bahan 2
digunakan untuk tanaman hidroponik.
hidroponik. NILAI MURNI:
- Tekun, Bersabar, Disiplin
 Menyemai biji benih ke dulang semaian.
 Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga Aktiviti PAK21:
3 - Café ( Kedai Kopi)
tanaman.
MINGGU 33@34  Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
KBAT:
- Mengaplikasi
 Mengira kos bahan hidroponik.
4 BBB
 Merekod pendapatan hasil hidroponik.
- Tanaman hidroponik
- Alatan dan bahan penjagaan
tanaman
 Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman
5
hidroponik. PENILAIAN
- hasil kerja murid (penjagaan
dan pengiraan kos)
 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik,
peralatan dan bahan.

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
1 TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Page 17
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
5.2 Menanam secara 5.2.9 Menuai hasil mengikut EMK:
hidroponik tempoh matang dan 1  Menyatakan maksud hidroponik. - EK5 - Komersialkan produk
fizikal tanaman.
 Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan KREATIVITI:
2 - boleh meningkatkan kualiti
digunakan untuk tanaman hidroponik.
 Menyemai biji benih ke dulang semaian. NILAI MURNI:
 Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga - Bekerjasama
3
tanaman.
 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik. KEMAHIRAN ABAD 21:
- Interpersonal & arah kendiri
 Mengira kos bahan hidroponik.
MINGGU 35@36 4
 Merekod pendapatan hasil hidroponik. Aktiviti PAK21:
- Role-play
 Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman
5
hidroponik.
KBAT:
-Menganalisis, Menilai

BBB
 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
- Alat penimbang
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik,
- Buku rekod pendapatan
peralatan dan bahan.
PENILAIAN
- Hasil kerja murid

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
1

Page 18
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
5.2 Menanam secara 5.2.10 Merekod pendapatan EMK:
hidroponik hasil hidroponik. 1  Menyatakan maksud hidroponik. - EK5 - Komersialkan produk

 Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan KREATIVITI:


2
digunakan untuk tanaman hidroponik. - boleh meningkatkan kualiti
 Menyemai biji benih ke dulang semaian.
 Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga NILAI MURNI:
3 - Bekerjasama
tanaman.
 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
Aktiviti PAK21:
MINGGU 37@38  Mengira kos bahan hidroponik. - Peta minda
4
 Merekod pendapatan hasil hidroponik.
KBAT:
 Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman -Menganalisis, Menilai
5
hidroponik.
BBB
- Buku rekod pendapatan
 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, PENILAIAN
peralatan dan bahan. - Hasil kerja murid (rekod
pendapatan, lembaran kerja)

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)

Page 19
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

MINGGU 38,39 MINGGU PENTAKSIRAN / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGGU 40-42 PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)

Page 20