Anda di halaman 1dari 9

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH

OBJEKTIF TINGKATAN 3

Pada akhir Tingkatan 3, murid dapat:

1. Memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai teknik penghasilan


karya Seni Visual.

2. Meningkatkan keupayaan menggunakan Unsur Seni dan Prinsip Rekaan dalam


penghasilan karya Seni Visual melalui pelbagai alat, media, dan teknik.

3. Memahami peranan teknologi dalam kegiatan Seni Visual tempatan dan kebangsaan.

4. Mendokumentasi perkembangan teknologi pembuatan dalam semua bidang Seni


Visual.

5. Membuat pengubahsuaian alat, bahan dan teknik bagi menjalankan proses


pembelajaran Seni Visual.

6. Menentukan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain seperti sains dan teknologi.

7. Menentukan kesamaan dan kelainan antara Seni Visual budaya kebangsaan dengan
Seni Visual budaya lain.

8. Mengamalkan cara kerja yang memberi perhatian kepada kemasan dan persembahan.

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM
Tingkatan 3

Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
1 Penghasilan Seni Memahami proses, gubahan dan Lukisan dengan pelbagai media
Visual. fungsi Seni Visual serta dan teknik.
berkomunikasi dalam semua Alat dan media:
1.1 Asas Seni bidang seni berkaitan: i. pensel
Reka a. Idea dan proses ii. pensel warna
(diaplikasikan i. mesej / kandungan iii. pen
secara ii. pengwujudan idea iv. dakwat
bersepadu iii. olahan idea v. arang
dalam b. Olahan karya vi. krayon
penghasilan i. Asas Seni Reka vii. berus
Seni Visual) ii. media viii. pastel
iii. teknik penghasilan ix. perisian komputer
1.2 Seni Halus Teknik pelukisan:
a. Lukisan Aras 1 i. garisan kontor
b. Catan i. Berkomunikasi melalui ii. titik-titik Contoh catan menggunakan media cat air
c. Arca aktiviti penghasilan iii. garisan silang pangkah
d. Cetakan karya.
ii. Menjalankan aktiviti Catan dengan pelbagai
secara spontan dan media dan teknik.
terancang. Media seperti:
iii. Menghargai keindahan, i. cat air Contoh catan
keharmonian alam dan ii. tempera objek bentuk
masyarakat serta iii. cat poster asas deng an
berusaha iv. pastel teknik b asah
memeliharanya. v. media campuran atas kering
Teknik:
i. basah atas basah
ii. basah atas kering
iii. berus kering
20
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

Aras 2 iv. kecatan (painterly)


i. Memilih maklumat v. media campuran
berkaitan bidang Seni
Halus. Arca dengan menggunakan pelbagai media dan teknik:
ii. Membandingbeza jenis Media seperti:
Komunikasi Visual. i. Plaster of Paris
iii. Menggunakan ii. tanah liat
kemahiran iii. sabun
komputer untuk iv. lilin
meningkatkan daya v. polisterin
kreativiti dan proses vi. kayu Contoh lakaran arca
menggunakan kayu
rekaan. vii. buluh
dan papan lapis
viii. rotan
Aras 3 Teknik:
i. Mengaplikasi Asas Seni i. acuan
Reka dalam aktiviti Seni ii. luakan
Halus secara kritis dan iii. timbulan
kreatif.
ii. Memilih dan Cetakan dengan menggunakan pelbagai
menggunakan maklumat media dan teknik:
yang diperolehi dalam Media seperti:
pembelajaran. i. lino
iii. Mendokumentasi proses ii. syelek
pembelajaran secara iii. lekar
terancang. iv. media campuran
Teknik:
i. timbulan
ii. kolagrafi
iii. cetakan sutera saring (serigrafi)

b. Apresiasi seni
c. Portfolio (pilihan berfokus)
21
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Bahagian latar belakang
digelapkan untuk disapu
Contoh proses cetakan sutera saring dengan sy elek bila dipindah dan
media syelek dipasangkan kepada
organdy berbingkai.

Lakaran pensil suatu pemandangan landskap

3 Contoh hasil cetakan yang telah siap

22
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
1.3 Komunikasi Memahami proses Murid menghasilkan reka bentuk
Visual menghasilkan reka bentuk a. simbol
dalam grafik. b. logo
a. Reka Bentuk c. iklan
Grafik Aras 1 d. risalah
i. Memahami prinsip Reka e. pembungkusan
Bentuk Grafik yang f. kaligrafi
menjelaskan maksud dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea
kepekaan, keharmonian, dan proses melalui:
keindahan dan i. mengenalpasti masalah (spesifikasi)
ke selesaan dalam ii. penyelidikan (idea)
aktiviti penghasilan. iii. proses membuat
iv. penilaian semula
Aras 2
i. Membincangkan perkara Alat dan media:
yang berkaitan i. pensel
perkembangan Seni ii. pensel warna
Grafik dan kegunaannya iii. pen
dalam kehidupan iv. pen teknikal
seharian. v. pen ruling
ii. Menghasilkan lakaran vi. pen manuskrip
reka bentuk kerja grafik vii. cat air
seperti logo, papan iklan viii. cat poster
atau risalah yang ix. dakwat
mudah. x. arang
xi. krayon
Aras 3 xii. pastel
i. Menghasilkan xiii. tempera
rekabentuk kerja grafik xiv. media campuran Contoh risalah
berasaskan bidang xv. berus
tertentu. xvi. set geometri
ii. Mengaitkan nilai tambah xvii. komputer
Seni Visual xviii. perisian kompter

23
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
dalam bidang lain. Teknik:
iii. Membuat kemasan dan i. lukisan
ketelitian hasil kerja. ii. kecatan (painterly)
iv. Membuat persembahan iii. lipatan
hasil kerja. iv. berbantukan komputer.

1.4 Reka Bentuk Akan bermula di tingkatan Akan bermula di tingkatan 4 dan 5
4 dan 5
a. Industri
b. Hiasan
Dalaman
c. Landskap

1.5 Kraf Mengenalpasti pelbagai motif Menghasilkan barangan kraf tradisional dengan menggunakan alat,
Tradisional dalam merekacorak dan bahan dan teknik tertentu:
a. Batik membuat Kraf Tradisional.
b. Tenunan Batik
Aras 1 Kajian:
i. Mengumpul maklumat i. mengumpul maklumat
sejarah batik dan Alat:
tenunan tempatan dan i. berus
serantau. ii. canting
ii. Menyenarai alat, bahan, iii. pemidang
teknik, dan proses iv. dapur
penghasilan kraf batik v. sarang
dan tenunan. Bahan:
iii. Menyenarai nama tokoh i. kain sutera atau kain kapas
dan mencatatkan ii. rosin
sumbangan serta hasil iii. lilin
karya mereka. iv. pewarna batik
v. sodium silikat
vi. serbuk soda (soda ash)

24
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

Aras 2 Teknik:
i. Membuat lakaran reka i. batik lukis
corak batik dan tenunan ii. batik blok
dengan memberi Proses:
perhatian kepada fungsi, i. melakar
nilai budaya dan ii. melilin
kemasan. iii. mewarna
ii. Menyatakan iv. mengering
penghargaan terhadap v. mematikan warna
hasil kraf tradisional vi. merebus
setempat. vii. mencuci
iii. Mendokumentasi viii. kemasan
perkembangan teknologi
pembuatan batik dan b. Tenunan
tenunan tradisional serta Alat:
tenunan pribumi. i. ke k
ii. bilah mencanting (melilin)
Aras 3 iii. torak
i. Menghasilkan barangan iv. rahak
kraf batik dan tenunan v. peleting
dengan menggunakan Bahan:
alat, bahan, dan teknik. i. benang
ii. Merekaganti alat, bahan ii. benang emas
dan teknik yang sesuai Teknik:
dalam penghasilan i. songket
barangan kraf batik dan ii. pua
tenunan. Proses:
iii. Kekemasan kerja. i. membuat corak
iv. Mengaitkan nilai tambah ii. menganing
seni dengan bidang lain iii. menenun
seperti sains dan iv. ikat dan celup (pua) alat meler ai benang
teknologi. v. kemasan

25
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

c. Apresiasi seni
d. Portfolio (pilihan berfokus)

2. Sej arah dan Mengetahui sejarah Seni Halus a. kajian maklumat


Apresiasi Seni Visual Malaysia selepas merdeka dan b. persembahan
Kraf Tradisional dari aspek tokoh c. pameran
Perkembangan Seni dan sumbangan, nilai-nilai d. perbincangan
Visual di Malaysia estetik dan sosial. e. dokumentasi maklumat (portfolio – pilihan berfokus)
f. apresiasi Seni Visual
x Seni Halus Aras 1 g. lawatan
i. Mengumpul maklumat
x Kraf berkaitan perkembangan
- Batik Seni Visual dalam
- Tenunan kehidupan, budaya
x Peralatan tempatan, dan budaya
lain.
x Alat ii. Membuat pernyataan
Permainan Contoh tenunan dari
berkaitan pengaruh Seni barat dan tempatan
x Perhiasan Diri Islam, Barat, dan
(Ornamen) serantau.

Aras 2
i. Menyenarai perkara
berkaitan perkembangan
kraf batik dan tenunan
tradisional dan pribumi
dari aspek:
a. pengenalan
b. tokoh
c. sumbangan

26
Bil Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
ii. Mengintepretasi dan
mengaplikasi maklumat
secara jelas dan tepat.
iii. Membandingbeza
pengaruh
Seni Islam, Seni Barat,
dan serantau terhadap
Seni Halus, Kraf
Tradisional, Peralatan,
Alat Permainan dan
Perhiasan Diri di
Pelbagai s enjata
Malaysia. tradisional

Aras 3
i. Membuat pernyataan
tentang seni dalam
kehidupan dan budaya.
ii. Menghasilkan portfolio
yang mengemukakan
bukti hasil Seni Visual
sebagai warisan budaya.
Alat muzi k
iii. Membincang cara tradisional
memelihara, mengekal
dan memajukan hasil
Seni Visual.
iv. Menyatakan Peralatan domes tik
penghargaan serta
peranan Seni Visual
dalam kehidupan
seharian.

27