Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2

Minggu: Tarikh: Hari:


Kelas: Masa: Kehadiran:
Bidang Kemahiran: Gimnastik Asas Tajuk: Sarkas
1.6 Melakukan penerokaan pergerakan haiwan.
2.5 Mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi penerokaan
Standard Kandungan
pergerakan haiwan
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.
1.6.1 Melakukan pergerakan haiwan pada pelbagai bentuk dan arah.
Standard Pembelajaran 2.5.1 Menyatakan perkaitan antara bentuk badan dengan pergerakan haiwan yang diteroka
5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Melakukan pergerakan haiwan pada pelbagai bentuk dan arah.
Objektif Pembelajaran
2. Menyatakan perkaitan antara bentuk badan dengan pergerakan haiwan yang diteroka
3. Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.
Kriteria Kejayaan Murid dianggap berjaya apabila dapat;
(Penilaian) 1. Melakukan pergerakan haiwan pada pelbagai bentuk dan arah
Bahan Bantu Mengajar Buku teks
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Refleksi/Impak:
Gerak Ria (Buku Teks: 34)
1. Murid melakukan pemanasan badan dengan Bilangan murid yang mencapai
Aktiviti Pemulaan bimbingan guru. kemahiran yang ditetapkan adalah:
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi _____
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menjalankan akiviti Gerak Ria dengan Murid yang tidak memcapai kemahiran
bimbingan guru. yang telah ditetapkan akan diberi
4. Murid bergerak gaya haiwan mengikut arahan bimbingan tambahan / pengayaan /
Aktiviti Utama
guru. Apabila guru menyebut ‘Tidur’, murid akan pengukuhan oleh guru.
bergerak ke sana dan seterusnya berkumpul d
kawasan gelung. Tindakan Susulan
5. Murid melakukan penyejukan badan dengan Pemulihan: __________ murid
bimbingan guru. Pengukuhan: __________ murid
Aktiviti Penutup
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan Pengayaan: __________ murid
tentang isi pelajaran.
PENGISIAN KURIKULUM
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
Bahasa Sains dan Teknologi Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
Nilai Murni Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme Kreativiti dan Inovasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Berdaya tahan Pemikir Bersifat ingin tahu
Mahir berkomunikasi Kerja Sepasukan Berperinsip
Bermaklumat Penyayang / Prihatin Patriotik
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN ABAD KE-21
5P Penyelesaian Masalah Round Table Think, Pair, Share
Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Kooperatif Hot Seat 3 stray and 1 stay
Pembelajaran Kecergasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual Permainan Didik Hibur
Pembelajaran Konstruktivisme Kemahiran Belajar Cara Belajar Pembentangan Main Peranan
Kajian Masa Depan Pembelajaran Akses Kendiri Gallery Walk Deklamasi Sajak / Nyanyian
Pembelajaran Luar Bilik Darjah Pembelajaran Masteri Take off,Touch Down Peta I-think
Pendekatan Modular Pendekatan Berpusatkan Murid Lain-lain:
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
Projek Mudah Bercerita Main Peranan Permainan
Kuiz Kerja Individu/Berpasangan/Kumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan jayanya.
CATATAN
Akitviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana mesyuarat/taklimat/CRK/cuti umum/program sekolah.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2

Minggu: Tarikh: Hari:


Kelas: Masa: Kehadiran:
Bidang Kemahiran: Gimnastik Asas
Tajuk: Sarkas
1.6 Melakukan penerokaan pergerakan haiwan.
2.5 Mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi penerokaan
Standard Kandungan pergerakan haiwan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.
1.6.2 Melakukan pelbagai pergerakan haiwan pada satah mendatar dan menegak.
2.5.2 Mengenal pasti satah pergerakan haiwan yang diteroka
Standard Pembelajaran
5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Melakukan pelbagai pergerakan haiwan pada satah mendatar dan menegak.
Objektif Pembelajaran 2. Mengenal pasti satah pergerakan haiwan yang diteroka.
3. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
4. Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
Kriteria Kejayaan Murid dianggap berjaya apabila dapat;
(Penilaian) 1.Menunjukkan kebolehan melakukan pergerakan.
Bahan Bantu Mengajar Buku teks
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Refleksi/Impak:
Kami Sentiasa Bergerak (Buku Teks: 35) Bilangan murid yang mencapai
1. Murid melakukan pemanasan badan dengan kemahiran yang ditetapkan adalah:
Aktiviti Pemulaan bimbingan guru. _____
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. Murid yang tidak memcapai kemahiran
yang telah ditetapkan akan diberi
3. Murid menjalankan akiviti Kami Sentiasa Bergerak bimbingan tambahan / pengayaan /
Aktiviti Utama
dengan bimbingan guru. pengukuhan oleh guru.
4. Murid melakukan penyejukan badan dengan Tindakan Susulan
bimbingan guru. Pemulihan: __________ murid
Aktiviti Penutup
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan Pengukuhan: __________ murid
tentang isi pelajaran. Pengayaan: __________ murid
PENGISIAN KURIKULUM
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
Bahasa Sains dan Teknologi Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
Nilai Murni Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme Kreativiti dan Inovasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Berdaya tahan Pemikir Bersifat ingin tahu
Mahir berkomunikasi Kerja Sepasukan Berperinsip
Bermaklumat Penyayang / Prihatin Patriotik
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN ABAD KE-21
5P Penyelesaian Masalah Round Table Think, Pair, Share
Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Kooperatif Hot Seat 3 stray and 1 stay
Pembelajaran Kecergasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual Permainan Didik Hibur
Pembelajaran Konstruktivisme Kemahiran Belajar Cara Belajar Pembentangan Main Peranan
Kajian Masa Depan Pembelajaran Akses Kendiri Gallery Walk Deklamasi Sajak / Nyanyian
Pembelajaran Luar Bilik Darjah Pembelajaran Masteri Take off,Touch Down Peta I-think
Pendekatan Modular Pendekatan Berpusatkan Murid Lain-lain:
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
Projek Mudah Bercerita Main Peranan Permainan
Kuiz Kerja Individu/Berpasangan/Kumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja
CATATAN Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan jayanya.
Akitviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana mesyuarat/taklimat/CRK/cuti umum/program sekolah.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2

Minggu: Tarikh: Hari:


Kelas: Masa: Kehadiran:
Bidang Kemahiran: Gimnastik Asas Tajuk: Sarkas
1.7 Melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan.
Standard Kandungan 2.6 Mengaplikasikan pengetahuan konsep kestabilan bagi kawalan badan dan sokongan
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan.
1.7.1 Melakukan imbangan statik pada pelbagai tapak sokongan.
1.7.2 Melakukan imbangan dinamik pada pelbagai tapak sokongan
Standard Pembelajaran 2.6.1 Membezakan tapak sokongan untuk imbangan statik.
2.6.2 Memerihalkan tapak sokongan yang sesuai untuk imbangan dinamik
5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Melakukan imbangan statik pada pelbagai tapak sokongan.
2. Melakukan imbangan dinamik pada pelbagai tapak sokongan
Objektif Pembelajaran
3. Membezakan tapak sokongan untuk imbangan statik.
4. Memerihalkan tapak sokongan yang sesuai untuk imbangan dinamik
5. Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan.
Kriteria Kejayaan Murid dianggap berjaya apabila dapat;
(Penilaian) 1. Melakukan imbangan statik pada pelbagai tapak sokongan.
Bahan Bantu Mengajar Buku teks
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Refleksi/Impak:
Celik Gimnas (Buku Teks: 36)
1. Murid melakukan pemanasan badan dengan Bilangan murid yang mencapai
Aktiviti Pemulaan bimbingan guru. kemahiran yang ditetapkan adalah:
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi _____
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menjalankan akiviti Celik Gimnas dengan Murid yang tidak memcapai kemahiran
bimbingan guru. yang telah ditetapkan akan diberi
4. Murid membentuk imbangan pelbagai tapak bimbingan tambahan / pengayaan /
Aktiviti Utama
sokongan sendiri. pengukuhan oleh guru.
5. Murid memahami kepentingan imbangan yang
selamat semasa melakukan aktiviti. Tindakan Susulan
6. Murid melakukan penyejukan badan dengan Pemulihan: __________ murid
bimbingan guru. Pengukuhan: __________ murid
Aktiviti Penutup
7. Murid mendengar guru membuat kesimpulan Pengayaan: __________ murid
tentang isi pelajaran.
PENGISIAN KURIKULUM
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
Bahasa Sains dan Teknologi Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
Nilai Murni Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme Kreativiti dan Inovasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Berdaya tahan Pemikir Bersifat ingin tahu
Mahir berkomunikasi Kerja Sepasukan Berperinsip
Bermaklumat Penyayang / Prihatin Patriotik
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN ABAD KE-21
5P Penyelesaian Masalah Round Table Think, Pair, Share
Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Kooperatif Hot Seat 3 stray and 1 stay
Pembelajaran Kecergasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual Permainan Didik Hibur
Pembelajaran Konstruktivisme Kemahiran Belajar Cara Belajar Pembentangan Main Peranan
Kajian Masa Depan Pembelajaran Akses Kendiri Gallery Walk Deklamasi Sajak / Nyanyian
Pembelajaran Luar Bilik Darjah Pembelajaran Masteri Take off,Touch Down Peta I-think
Pendekatan Modular Pendekatan Berpusatkan Murid Lain-lain:
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
Projek Mudah Bercerita Main Peranan Permainan
Kuiz Kerja Individu/Berpasangan/Kumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan jayanya.
CATATAN
Akitviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana mesyuarat/taklimat/CRK/cuti umum/program sekolah.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2

Minggu: Tarikh: Hari:


Kelas: Masa: Kehadiran:
Bidang Kemahiran: Gimnastik Asas Tajuk: Sarkas
1.7 Melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan.
Standard Kandungan 2.6 Mengaplikasikan pengetahuan konsep kestabilan bagi kawalan badan dan sokongan .
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
1.7.3 Melakukan imbangan songsang dengan tiga tapak sokongan.
2.6.3 Menjelaskan bahagian anggota badan yang boleh digunakan untuk melakukan imbangan
Standard Pembelajaran
songsang
5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut jenis aktiviti yang dijalankan
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Melakukan imbangan songsang dengan tiga tapak sokongan.
Objektif Pembelajaran 2. Menjelaskan bahagian anggota badan yang boleh digunakan untuk melakukan imbangan
songsang.
3. Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut jenis aktiviti yang dijalankan
Kriteria Kejayaan Murid dianggap berjaya apabila dapat;
(Penilaian) 1. Melakukan imbangan songsang dengan tiga tapak sokongan.
Bahan Bantu Mengajar Buku teks
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Refleksi/Impak:
Stabilnya Saya (Buku Teks: 37) Bilangan murid yang mencapai
1. Murid melakukan pemanasan badan dengan kemahiran yang ditetapkan adalah:
Aktiviti Pemulaan bimbingan guru. _____
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. Murid yang tidak memcapai kemahiran
3. Murid menjalankan akiviti Stabilnya Saya dengan yang telah ditetapkan akan diberi
Aktiviti Utama bimbingan guru. bimbingan tambahan / pengayaan /
4. Murid melakukan imbangan selamat. pengukuhan oleh guru.
5. Murid melakukan penyejukan badan dengan Tindakan Susulan
bimbingan guru. Pemulihan: __________ murid
Aktiviti Penutup
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan Pengukuhan: __________ murid
tentang isi pelajaran. Pengayaan: __________ murid
PENGISIAN KURIKULUM
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
Bahasa Sains dan Teknologi Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
Nilai Murni Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme Kreativiti dan Inovasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Berdaya tahan Pemikir Bersifat ingin tahu
Mahir berkomunikasi Kerja Sepasukan Berperinsip
Bermaklumat Penyayang / Prihatin Patriotik
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN ABAD KE-21
5P Penyelesaian Masalah Round Table Think, Pair, Share
Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Kooperatif Hot Seat 3 stray and 1 stay
Pembelajaran Kecergasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual Permainan Didik Hibur
Pembelajaran Konstruktivisme Kemahiran Belajar Cara Belajar Pembentangan Main Peranan
Kajian Masa Depan Pembelajaran Akses Kendiri Gallery Walk Deklamasi Sajak / Nyanyian
Pembelajaran Luar Bilik Darjah Pembelajaran Masteri Take off,Touch Down Peta I-think
Pendekatan Modular Pendekatan Berpusatkan Murid Lain-lain:
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
Projek Mudah Bercerita Main Peranan Permainan
Kuiz Kerja Individu/Berpasangan/Kumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan jayanya.
CATATAN
Akitviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana mesyuarat/taklimat/CRK/cuti umum/program sekolah.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2

Minggu: Tarikh: Hari:


Kelas: Masa: Kehadiran:
Bidang Kemahiran: Gimnastik Asas Tajuk: Sarkas
1.8 Melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul.
Standard Kandungan 2.7 Mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi kemahiran putaran
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
1.8.1 Melakukan guling sisi berterusan
2.7.1 Mengenal pasti bahagian badan yang menyentuh permukaan semasa memulakan guling sisi,
Standard Pembelajaran
guling depan dan guling belakang.
5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Melakukan guling sisi berterusan.
Objektif Pembelajaran 2. Mengenal pasti bahagian badan yang menyentuh permukaan semasa memulakan guling sisi,
guling depan dan guling belakang.
3. Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat
Kriteria Kejayaan Murid dianggap berjaya apabila dapat;
(Penilaian) 1. Melakukan guling sisi berterusan.
Bahan Bantu Mengajar Buku teks
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Refleksi/Impak:
Seronoknya (Buku Teks: 38) Bilangan murid yang mencapai
1. Murid melakukan pemanasan badan dengan kemahiran yang ditetapkan adalah:
Aktiviti Pemulaan bimbingan guru. _____
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. Murid yang tidak memcapai kemahiran
3. Murid menjalankan akiviti Seronoknya dengan yang telah ditetapkan akan diberi
bimbingan guru. bimbingan tambahan / pengayaan /
Aktiviti Utama
4. Murid melakukan aktiviti gulingan dengan kawalan pengukuhan oleh guru.
guru.
5. Murid melakukan penyejukan badan dengan Tindakan Susulan
bimbingan guru. Pemulihan: __________ murid
Aktiviti Penutup
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan Pengukuhan: __________ murid
tentang isi pelajaran. Pengayaan: __________ murid
PENGISIAN KURIKULUM
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
Bahasa Sains dan Teknologi Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
Nilai Murni Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme Kreativiti dan Inovasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Berdaya tahan Pemikir Bersifat ingin tahu
Mahir berkomunikasi Kerja Sepasukan Berperinsip
Bermaklumat Penyayang / Prihatin Patriotik
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN ABAD KE-21
5P Penyelesaian Masalah Round Table Think, Pair, Share
Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Kooperatif Hot Seat 3 stray and 1 stay
Pembelajaran Kecergasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual Permainan Didik Hibur
Pembelajaran Konstruktivisme Kemahiran Belajar Cara Belajar Pembentangan Main Peranan
Kajian Masa Depan Pembelajaran Akses Kendiri Gallery Walk Deklamasi Sajak / Nyanyian
Pembelajaran Luar Bilik Darjah Pembelajaran Masteri Take off,Touch Down Peta I-think
Pendekatan Modular Pendekatan Berpusatkan Murid Lain-lain:
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
Projek Mudah Bercerita Main Peranan Permainan
Kuiz Kerja Individu/Berpasangan/Kumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan jayanya.
CATATAN
Akitviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana mesyuarat/taklimat/CRK/cuti umum/program sekolah.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2

Minggu: Tarikh: Hari:


Kelas: Masa: Kehadiran:
Bidang Kemahiran: Gimnastik Asas Tajuk: Sarkas
1.8 Melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul.
2.7 Mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi kemahiran putaran
Standard Kandungan
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal

1.8.2 Melakukan guling depan posisi straddle.


2.7.1 Mengenal pasti bahagian badan yang menyentuh permukaan semasa memulakan guling sisi,
Standard Pembelajaran
guling depan dan guling belakang.
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Melakukan guling depan posisi straddle.
Objektif Pembelajaran 2. Mengenal pasti bahagian badan yang menyentuh permukaan semasa memulakan guling sisi,
guling depan dan guling belakang.
3. Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Kriteria Kejayaan Murid dianggap berjaya apabila dapat;
(Penilaian) 1. Melakukan guling depan posisi straddle
Bahan Bantu Mengajar Buku teks
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Refleksi/Impak:
Guling Depan (Straddle) (Buku Teks: 39) Bilangan murid yang mencapai
1. Murid melakukan pemanasan badan dengan kemahiran yang ditetapkan adalah:
Aktiviti Pemulaan bimbingan guru. _____
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. Murid yang tidak memcapai kemahiran
3. Murid menjalankan akiviti Guling Depan (Straddle) yang telah ditetapkan akan diberi
dengan bimbingan guru. bimbingan tambahan / pengayaan /
Aktiviti Utama
4. Murid melakukan guling depan dengan pengukuhan oleh guru.
pengawasan guru.
5. Murid melakukan penyejukan badan dengan Tindakan Susulan
bimbingan guru. Pemulihan: __________ murid
Aktiviti Penutup
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan Pengukuhan: __________ murid
tentang isi pelajaran. Pengayaan: __________ murid
PENGISIAN KURIKULUM
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
Bahasa Sains dan Teknologi Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
Nilai Murni Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme Kreativiti dan Inovasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Berdaya tahan Pemikir Bersifat ingin tahu
Mahir berkomunikasi Kerja Sepasukan Berperinsip
Bermaklumat Penyayang / Prihatin Patriotik
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN ABAD KE-21
5P Penyelesaian Masalah Round Table Think, Pair, Share
Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Kooperatif Hot Seat 3 stray and 1 stay
Pembelajaran Kecergasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual Permainan Didik Hibur
Pembelajaran Konstruktivisme Kemahiran Belajar Cara Belajar Pembentangan Main Peranan
Kajian Masa Depan Pembelajaran Akses Kendiri Gallery Walk Deklamasi Sajak / Nyanyian
Pembelajaran Luar Bilik Darjah Pembelajaran Masteri Take off,Touch Down Peta I-think
Pendekatan Modular Pendekatan Berpusatkan Murid Lain-lain:
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
Projek Mudah Bercerita Main Peranan Permainan
Kuiz Kerja Individu/Berpasangan/Kumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan jayanya.
CATATAN
Akitviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana mesyuarat/taklimat/CRK/cuti umum/program sekolah.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2

Minggu: Tarikh: Hari:


Kelas: Masa: Kehadiran:
Bidang Kemahiran: Gimnastik Asas Tajuk: Sarkas
1.8 Melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul.
Standard Kandungan 2.7 Mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi kemahiran putaran
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
1.8.3 Melakukan guling belakang posisi straddle
2.7.1 Mengenal pasti bahagian badan yang menyentuh permukaan semasa memulakan guling sisi,
Standard Pembelajaran guling depan dan guling belakang.
5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat
5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Melakukan guling belakang posisi straddle.
2. Mengenal pasti bahagian badan yang menyentuh permukaan semasa memulakan guling sisi,
Objektif Pembelajaran
guling depan dan guling belakang.
3. Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat
4. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
Kriteria Kejayaan Murid dianggap berjaya apabila dapat;
(Penilaian) 1. Melakukan guling belakang posisi straddle.
Bahan Bantu Mengajar Buku teks
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Refleksi/Impak:
Guling Belakang (Straddle) (Buku Teks: 40 & 41) Bilangan murid yang mencapai
1. Murid melakukan pemanasan badan dengan kemahiran yang ditetapkan adalah:
Aktiviti Pemulaan bimbingan guru. _____
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. Murid yang tidak memcapai kemahiran
3. Murid menjalankan akiviti Guling Belakang yang telah ditetapkan akan diberi
(Straddle) dengan bimbingan guru. bimbingan tambahan / pengayaan /
Aktiviti Utama
4. Murid melakukan guling belakang dengan pengukuhan oleh guru.
pengawasan guru.
5. Murid melakukan penyejukan badan dengan Tindakan Susulan
bimbingan guru. Pemulihan: __________ murid
Aktiviti Penutup
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan Pengukuhan: __________ murid
tentang isi pelajaran. Pengayaan: __________ murid
PENGISIAN KURIKULUM
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
Bahasa Sains dan Teknologi Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
Nilai Murni Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme Kreativiti dan Inovasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Berdaya tahan Pemikir Bersifat ingin tahu
Mahir berkomunikasi Kerja Sepasukan Berperinsip
Bermaklumat Penyayang / Prihatin Patriotik
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN ABAD KE-21
5P Penyelesaian Masalah Round Table Think, Pair, Share
Pembelajaran Berasaskan Proje k Pembelajaran Kooperatif Hot Seat 3 stray and 1 stay
Pembelajaran Kecergasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual Permainan Didik Hibur
Pembelajaran Konstruktivisme Kemahiran Belajar Cara Belajar Pembentangan Main Peranan
Kajian Masa Depan Pembelajaran Akses Kendiri Gallery Walk Deklamasi Sajak / Nyanyian
Pembelajaran Luar Bilik Darjah Pembelajaran Masteri Take off,Touch Down Peta I-think
Pendekatan Modular Pendekatan Berpusatkan Murid Lain-lain:
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
Projek Mudah Bercerita Main Peranan Permainan
Kuiz Kerja Individu/Berpasangan/Kumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan jayanya.
CATATAN
Akitviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana mesyuarat/taklimat/CRK/cuti umum/program sekolah.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2

Minggu: Tarikh: Hari:


Kelas: Masa: Kehadiran:
Bidang Kemahiran: Gimnastik Asas Tajuk: Sarkas
1.8 Melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul.
Standard Kandungan 2.7 Mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi kemahiran putaran
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
1.8.1 Melakukan guling sisi berterusan.
1.8.2 Melakukan guling depan posisi straddle.
1.8.3 Melakukan guling belakang posisi straddle
Standard Pembelajaran
2.7.2 Membezakan bahagian badan yang menyentuh permukaan semasa memulakan guling sisi,
guling depan dan guling belakang
5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Melakukan guling sisi berterusan.
2. Melakukan guling depan posisi straddle.
Objektif Pembelajaran 3. Melakukan guling belakang posisi straddle
4. Membezakan bahagian badan yang menyentuh permukaan semasa memulakan guling sisi,
guling depan dan guling belakang.
5. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti
Kriteria Kejayaan Murid dianggap berjaya apabila dapat;
(Penilaian) 1. Melakukan guling sisi berterusan.
Bahan Bantu Mengajar Buku teks
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Refleksi/Impak:
Formasi Gulingan (Buku Teks: 42 & 43) Bilangan murid yang mencapai
1. Murid melakukan pemanasan badan dengan kemahiran yang ditetapkan adalah:
Aktiviti Pemulaan bimbingan guru. _____
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. Murid yang tidak memcapai kemahiran
3. Murid menjalankan akiviti Formasi Gulingan yang telah ditetapkan akan diberi
Aktiviti Utama dengan bimbingan guru. bimbingan tambahan / pengayaan /
4. Murid mencuba pergerakan mengikut kreativiti. pengukuhan oleh guru.
5. Murid melakukan penyejukan badan dengan Tindakan Susulan
bimbingan guru. Pemulihan: __________ murid
Aktiviti Penutup
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan Pengukuhan: __________ murid
tentang isi pelajaran. Pengayaan: __________ murid
PENGISIAN KURIKULUM
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
Bahasa Sains dan Teknologi Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
Nilai Murni Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme Kreativiti dan Inovasi
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Berdaya tahan Pemikir Bersifat ingin tahu
Mahir berkomunikasi Kerja Sepasukan Berperinsip
Bermaklumat Penyayang / Prihatin Patriotik
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN ABAD KE-21
5P Penyelesaian Masalah Round Table Think, Pair, Share
Pembelajaran Berasaskan Proje k Pembelajaran Kooperatif Hot Seat 3 stray and 1 stay
Pembelajaran Kecergasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual Permainan Didik Hibur
Pembelajaran Konstruktivisme Kemahiran Belajar Cara Belajar Pembentangan Main Peranan
Kajian Masa Depan Pembelajaran Akses Kendiri Gallery Walk Deklamasi Sajak / Nyanyian
Pembelajaran Luar Bilik Darjah Pembelajaran Masteri Take off,Touch Down Peta I-think
Pendekatan Modular Pendekatan Berpusatkan Murid Lain-lain:
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
Projek Mudah Bercerita Main Peranan Permainan
Kuiz Kerja Individu/Berpasangan/Kumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan jayanya.
CATATAN
Akitviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana mesyuarat/taklimat/CRK/cuti umum/program sekolah.

Anda mungkin juga menyukai