Anda di halaman 1dari 2

Pidato Bahasa Jawa

Assalamu'alaikum wr. wb

Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah ugi Bapak - Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi
lan rencang - rencang kelas 9 ingkang kula tresnani.

Monggo kito sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang maha Agung ingkang
sampun maringaken sedoyo nikmat lan kewarasan dateng kito sedoyo dumugi sakmeniko kito
sedaya saged kempal wonten ing adicara perpisahan sak manika.

Kula, wakil saking rencang - rencang kelas 9 ngaturaken maturnuwun ingkang sak ageng-
agengipun kagem Bapak / Ibu Guru ingkang sampun mbulawantah kulo lan sak konco-konco
dateng pawiyatan menika ingkang dangunipun tigang warsa.

Mboten keraos kolo lan rencang sebrayat sampun ngelampahi ngangsu kawruh wonten ing
pawiyatan mriki. Wonten ing adicara menika, kulo kiyambak tuhu rencang - rencang nyuwun
agenging pangapunten sangking Bapak / Ibu guru amargi wonten ing tigang warso ngangsu
kawruh wonten pawiyatan mriki kulo lan sak rencang mebo menawi gadhah kalepatan ingkang
dipun sengojo lan mboten disengojo. Mugi - mugi Bapak / Ibu guru kerso ngapuntenaken sedoyo
kelepatan kulo lan rencang - rencang.

Satuhunipun kulo lan sak konco awrat sanget badhe nilaraken pawiyatan menika amargi sedoyo
ingkang wonten dateng mriko sampun kados sederek lan kaluargo. Namung amargi kulo lan
rencang - rencang kedah nglanjutaken ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan ingkang luwih
inggil, kulo lan rencang - rencang kedah saget dening ikhlas nilaraken pawiyatan menika.

Kadosipun sampun cekap anggenipun kulo matur. Bilih menawi wonten kalepatan kulo nyuwun
agenging pangapunten.

Wasslamu'alaikum wr. wb
Contoh Sesorah Bahasa Jawa Perpisahan
Sesorah Perpisahan Kelas 9

Assalamu’alaikum Wr. Wb.


Ingkang dhahat kinurmatan Bapak Kepala Sekolah SMP Negri ..........................................

Bapak, ibu guru ingkang dhahat kinabekten


Rencang sedaya saha adhik kelas ingkang kula tresnani
Mangga sederengipun nglajengaken acara, kula lan panjenengan tansah ngunjukaken puji syukur ing
ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah paring rahma lan hidayahipun ngantos ing
kalodhangan punika kita sedaya saget pinanggih ing papan punika kanthi sehat, kangge ngawontenaken
perpisahan.

Para rawuh ingkang kinurmatan


Salajengipun kula minangka wakil saking siswa kelas IX sedaya ngaturaken agunging panuwun ingkang
tanpa pepindan awit saking sih katresnan bapak / ibu guru ingkang sampun nggulawentah lan mulang
wuruk kanthi sabar, tulus lan ikhlas. Saengga kula sakanca saged ngrampungaken sekolah sadangunipun
kirang langkung 3 tahun. Mugi-mugi bapak, ibu guru pikantuk ganjaran ingkang langkung sae saking
Gusti ingkang Maha Agung, Amin.

Bapak, ibu guru tuwin adhik-adhik ingkang satuhu kula kurmati, sekedhap malih kula sarencang
ninggalaken pawiyatan menika. Awrat anggen kula matur kados pundi raosipun nilar bapak/ibu guru
saha adhik-adhik. Namung kawonten kedah mekaten, pramila kepeksa kula sakanca nilaraken bapak/ibu
guru saha adhik-adhik kelas sedaya.

Kula sakanca nglenggena bilih asring sanget sami damel Bapak lan Ibu guru duka. Pramila, kula sakanca
nyuwun agunging samodra pangaksami. Salajengipun nyuwun tambahing berkah pangestunipun Bapak
saha Ibu guru, supados kula sakanca dipunpipun kula badhe pados sekolah lan dipunparingi gampil
anggenipun nempuh pendhidhikan ingkang langkung sae wonten jenjang sekolah ingkang langkung
inggil.

Kula sarencang tansah nyenyuwun lan dedonga mugi adhik-adhik sedaya saged kasil anggenipun
ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan menika.

Para rawuh ingkang kanurmatan,


Mekaten ingkang saged kula haturaken. Kula kinten boten prayogi menawi atur pamitan menika kula
pepanjang, prawila cekap semanten atur kula. Ing wasana, kathah galap gangsuling atur, kula nyuwun
angunging pangaksami.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.