Anda di halaman 1dari 6

Bacaan Dzikir Sesudah Sholat

Berikut adalah bacaan dzikir yang dapat kita panjatkan dan amalkan sesudah
melaksanakan sholat.

Astaghfirullahal’adzim, Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qoyyumu wa atubu ilaihi


(dibaca 3 kali)

“Aku minta ampun pada Allah yang Maha Agung , yang tidak ada Tuhan selain Dia
yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadaNya”.

La ilaha illallahu wa’hdahula syariikalahu, lahulmulku walahul’hamdu yu’hyii


wayumiitu wahuwa ‘alakulli syai’ing qodiiru (dibaca 3 kali)

“Tidak ada Tuhan kecuali Allah sendiri, tak ada Sekutu bagiNya. BagiNya-lah
kerajaan dan bagiNya-lah segala pujian. Ia menghidupkan dan mematikan, dan Ia
Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Allahumma angtassalamu wa mingkassalamu wa ilaika ya’uwdussalamu,


fakhayyina rabbana bissalamu wa adkhilnaljannata darossalami
tabarokta rabbana wa ta’alaita yadzaljalali wal ikromi.

“Wahai Allah! Engkaulah pemilik kedamaian, dari Engkaulah kedamaian, dan kepada
Engkaulah kembalinya kedamaian. Oleh karena itu hidupkanlah kami, wahai Tuhan
kami, dengan penuh kedamaian. Masukanlah kami ke dalam surga, tempat
kedamaian. Engkau, ya Tuhan kami, Maha Suci dan Maha Tinggi, Wahai Zat Yang
memiliki Kebesaran dan Kemuliaan”.

A’uudzu billahiminasy-syaithonirrojiim

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk


Bismillahirrahmanirrahim

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Alḥamdulillahirabbil ‘aalamīn. arraḥmaanirraḥiim. maaliki yaumiddiin.


iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin. ihdinaṣ-ṣiraatal-mustaqīm.
ṣiraaṭallażiina an’amta ‘alaihim gairil-magḍụbi ‘alaihim wa laḍ-ḍaalliin

“Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam,” “Yang Maha Pengasih, Maha
Penyayang,” “Pemilik hari pembalasan.” “Hanya kepada Engkaulah kami
menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.” Tunjukilah
kami jalan yang lurus,”.(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat
kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang
sesat.“

Wa ilaahukum ilaahuw waa hidu laa ilaaha illaa huwar rohmaanur rohiimu.
Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyulqoyyuumu. Laa ta’khudzuhu sinatuw wa
laa nauum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardhi. Man dzal ladzii
yasfa’u ‘indahuu illaa bi idznihi. Ya’lamu maa baina aidiihim wa maa
khalfahum. Wa laa yuhithuuna bi syai-in min ‘ilmihii illaa bi maasyaa-a.
wasi’a kursiyyuhussamaawaati wal ardha. Wa laa ya-udhuu hifzhuhumaa
wahuwal ‘aliyyul azhiim.

“Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Dia Yang hidup kekal lagi
terus menerus mengurus makhlukNya; tidak mengantuk dan tidak tidur.
kepunyaanNya apa yang di langit dan dibumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at
disisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan di
belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan
apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak
merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.“
Ilahana robbana angtamaulana sub’hanallohi

“Wahai tuhanku/kami, engkau tuanku/kami pembimbing kami, Maha Suci Allah“

Sub’hanallah (dibaca 33 kali)

“Maha Suci Allah. “

Sub’hanallahi wabi’hambdihi da’iman abadan Al’hamdulillah

“Maha Suci Allah, yang Maha Agung, dan dengan MemujiNya selalu selama-
lamanya dan abadi.”

Alhamdulillah (33 kali)

“Segala puji bagi Allah.”

Al’hamdulillahi ‘ala kulli’halinn wafiikulli’halin wabini’mati yakariimu

“Segala puji hanya bagi Allah, atas segala dan dalam keadaan kenikmatan, Allah
Maha Besar”. Allah Maha Besar”.

Allahu Akbar (dibaca 33 kali)

“Allah Maha Besar.”


“Tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah, satu-satunya dan
tidak ada sekutu bagiNya, milikNya lah segala kerajaan, segala pujian dan Allah,
Maha Berkuasa atas segala sesuatu, tiada daya dan kekuatan, melainkan dengan
pertolongan Allah yang Maha Agung.”

Astaghfirullahal’adzhiim (3 kali),

Innallaha ghofuururo’hiimu Afdholudz-dzikri fa’lam annahu

La ilaha illallah 33x

La ilaha illallahu muhammadurosuulullahi shallallahu ‘alaihi wa sallama,


kalimatu’haqqin ‘alaiha na’hya wa’alaiha namuutu wa biha nub’a-tsu ingsya ‘allahu
minal aminiina

Doa Sesudah Sholat

Berikut adalah bacaan doa setelah shoat yang dapat kita panjatkan dan amalkan.

‫ ُد‬C‫كَ ْال َح ْم‬CCَ‫اربَّنَال‬ ُ ِ‫ َح ْمدًا ي َُوافِ ْى نِ َع َمهُ َويُ َكاف‬. َ‫ اَ ْل َح ْم ُد ِهللِ َربِّ ْال َعالَ ِم ْين‬.‫بِس ِْم هللاِ الرَّحْ َم ِن ال َّر ِحي ِْم‬
َ َ‫ ي‬.ُ‫ئ َم ِز ْي َده‬
َ‫َظي ِْم س ُْلطَانِك‬ ِ ‫ك ال ُّش ْك ُر َك َما يَ ْنبَ ِغ ْى لِ َجالَ ِل َوجْ ِهكَ َوع‬ َ َ‫َول‬
Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Alhamdu Lillaahi Rabbil ‘Aalamiin.

Hamday Yu-Waafii Ni’amahuu Wa Yukaafi’u Maziidah. Yaa Rabbanaa Lakalhamdu


Wa Lakasy Syukru Ka-Maa Yambaghiilijalaaliwajhika Wa ‘Azhiimisul-Thaanik.

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi
Allah Tuhan Semesta Alam. Pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmatNya dan
menjamin tambahannya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu-lah segala puji, dan bagi-Mu-
lah segalah syukur, sebagaimana layak bagi keluhuran zat-Mu dan keagungan
kekuasaan-Mu.“
Allaahumma Shalliwasallim ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadiw Wa ‘Alaa Aali
Sayyidinaa Muhammad. Shala Atan Tun Ajihnaa Bíhaa Minjamii’il Ahwaali
Wal Aafaat. Wa Taqdhii Lanaa Bihaa Jamii’al Haajaat. Wa Tuthahhirunaa
Bihaa Min Jamii’is Sayyi’aat. W Atarfa ‘ Un A A Bihaa ‘Indaka ‘ A’laddarajaat.
Wa Tuballighunaa Bihaa Aqshal Ghaayaati Min Jamii’il Khairaatifil Hayaatiwa
Ba’dal Mamaat. Innahu Samii’un Qariibum Mujiibud Da’awaat Wayaa
Qaadhiyal Haajaat.

“Wahai Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kami, Nabi
Muhammad dan keluarganya, yaitu rahmat yang dapat menyelamatkan kami dari
segala ketakutan dan penyakit, yang dapat memenuhi segala kebutuhan kami, yang
dapat mensucikan diri kami dari segala keburukan, yang dapat mengangkat derajat
kami ke derajat tertinggi di sisi-Mu, dan dapat menyampaikan kami kepada tujuan
maksimal dari segala kebaikan, baik semasa hidup maupun sesudah mati.
Sesunggunya Dia (Allah) Maha Mendengar, Maha Dekat, lagi Maha
Memperkenankan segala doa dan permohonan. Wahai Dzat yang Maha Memenuhi
segala kebutuhan Hamba-Nya.”

Doa Pembuka Acara dan Majelis - Singkat dan Mudah Dihafal

ِ ‫ َد ِن َو‬Cَ‫ َّحةً فِى ْالب‬C‫ص‬


.‫ا َدةً فِى‬Cَ‫زي‬ ِ ‫ ِد َو‬C‫ةً فِى ْال َج َس‬Cَ‫ َو ْاآل ِخ َر ِة َوعَافِي‬C‫ك َسالَ َمةً فِى ال ِّدي ِْن َوال ُّد ْنيَا‬
َ ُ‫اَللهُ َّم اِنَّا نَ ْسئَل‬
‫ اَللهُ َّم هَ ِّو ْن َعلَ ْينَا‬.‫ت‬ِ ْ‫ت َو َم ْغفِ َرةً بَ ْع َد ْال َمو‬
ِ ْ‫ت َو َرحْ َمةً ِع ْن َد ْال َمو‬
ِ ْ‫ق َوتَوْ بَةً قَب َْل ْال َمو‬ ْ
ِ ‫الرِّز‬ ‫ْال ِع ْل ِم َوبَ َر َكةً فِى‬
ِ ‫ار َو ْال َع ْف َو ِع ْن َد ْال ِح َسا‬
‫ب‬ ِ َّ‫ت َوالنَّ َجاةَ ِمنَ الن‬ ِ ْ‫ت ْال َمو‬ِ ‫فِ ْى َس َك َرا‬.
Allaahumma Innaa Nas’aluka Salaamatan Ftddiini Waddun-Yaa Wal Aakhirah.
Wa ‘Aafiya-Tan Fil Jasadi Wa Shihhatan Fil Badani Wa Ziyaadatan Fil ‘Ilmi
Wa Barakatan Firrizqi Wa Taub Atan Qablal Maut Wa Rahm Atan ‘Indalmaut
Wa Maghfiratan Ba’d Al Maut. Allaahumma Hawwin ‘Alainaa Fii Sakaraatil
Maut Wan Najaata Minan Naari Wal ‘Afwa ‘Indal Hisaab.

“Wahai Allah! Sesungguhnya kami memohon kepadaMu, kesejahteraan dalam


agama, dunia dan akhirat, keafiatan jasad, kesehatan badan, tambahan ilmu,
keberkahan rezeki, taubat sebelum datang maut, rahmat pada saat datang maut, dan
ampunan setelah datang maut. Wahai Allah! Permudahkanlah kami dalam
menghadapi sakaratul maut, (Berilah kami) keselamatan dari api neraka, dan ampunan
pada saat dilaksanakan hisab.”

.‫ب ْالقَ ْب ِر‬


ِ ‫م َو َع َذا‬Cِ‫اَللهُ َّم اِنَّا نَعُوْ ُذبِكَ ِمنَ ْال َعجْ ِز َو ْال َك َس ِل َو ْالب ُْخ ِل َو ْالهَ َر‬
Allaahumma Innaa Na’uudzu Bika Minal ‘Ajzi Wal Kasali Wal Bukhli Wal
Harami Wa ‘Adzaabil Qabri.

“Wahai Allah! Sesungguhnya kami berlindung kepadaMu dari sifat lemah, malas,
kikir, pikun dan dari azab kubur“.

ٍ ‫ك ِم ْن ِع ْل ٍم الَيَ ْنفَ ُع َو ِم ْن قَ ْل‬


ٍ ‫ب الَيَ ْخ َش ُع َو ِم ْن نَ ْف‬
‫س الَتَ ْشبَ ُع َو ِم ْن َد ْع َو ٍة الَيُ ْست ََجابُ لَهَا‬ Cَ ِ‫اَللهُ َّم اِنَّا نَعُوْ ُذب‬.
Allaahummainnaa Na’uudzu Bika Min ‘Ilmin Laa Yanfa’ W Amin Qalbin Laa
Yakhsya’ W Amin Nafsin Laa Tasyba’ Wamin Da’watin Laa Yustajaabu Lahaa.

“Wahai Allah! Sesungguhnya kami berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak
bermanfaat, dari hati yang tidak khusyu’, dari jiwa yang tidak kenal puas, dan dari
doa yanag tak terkabul.”

. ‫ا‬CCَ‫نَ اِلَ ْين‬C‫س‬ ٌّ C‫هُ َح‬Cَ‫ َولِ َم ْن ل‬C‫ا‬Cَ‫ايِ ِخنَا َولِ ُم َعلِّ ِم ْين‬C‫ ِد ْينَا َولِ َم َش‬Cِ‫ َولِ َوال‬C‫ا‬Cَ‫َربَّنَاا ْغفِرْ لَنَا ُذنُوْ بَن‬
َ ْ‫ا َولِ َم ْن اَ َحبَّ َواَح‬CCَ‫ق َعلَ ْين‬
َ‫سلِ ِم ْينَ اَجْ َم ِعيْن‬ْ ‫َولِ َكافَّ ِة ْال ُم‬

Rabbanagh Firlanaa Dzunuubanaa Wa Liwaa-Lidiinaa Walimasyaayikhinaa


Wa Limu’alli-Mienaa Wa Liman Lahuu H Aqqun’ Alain Aa Wa Lim An
Ahabba Wa Ahsana Ilainaa Wa Likaaffatil Mus Limun A Ajma’iin.

“Wahai Tuhan Kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, para
sesepuh kami, para guru kami, orang-orang yang mempunyai hak atas kami, orang-
orang yang cinta dan berbuat baik kepada kami, dan seluruh umat islam.”

ِ ‫ك اَ ْنتَ ال َّس ِم ْي ُع ْال َعلِ ْي ُم َوتُبْ َعلَ ْينَا اِنَّكَ اَ ْنتَ التَّوَّابُ الر‬
ُ‫َّحيْم‬ َ َّ‫َربَّنَا تَقَبَّلْ ِمنَّا اِن‬
Rabbanaa Taqabbal Minnaa Innaka Antas Samii’ul ‘Aliim, Wa Tub ‘Alainaa
Innaka Antat Ta Wwa Abur Rahiim

“Wahai Tuhan kami, perkenankanlah (permohonan) dari kami, sesungguhnya Engkau


Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya
Engkau Maha Menerima Taubat lagi Maha Penyayang.“

َ ‫َربَّنَا أَتِنَا فِى ال ُّد ْنيَا َح َسنَةً َوفِي ْاألَ ِخ َر ِة َح َسنَةً َوقِنَا َع َذ‬
ِ َّ‫اب الن‬
‫ار‬

Rabbanaa Aatinaa Fiddunnyaa Hasanah, Wa Fil Aakhirati Hasanah, Waqinaa


‘Adzaa Ban Naar.

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat,
dan jagalah kami dari siksa api neraka.“

َ‫ح ْم ُد ِهللِ َربِّ ْال َعالَ ِميْن‬


َ ‫صحْ بِ ِه َو َسلَّ َم َو ْال‬
َ ‫ هللاُ عَلى َسيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َوعَلى آلِ ِه َو‬C‫صلَّى‬
َ ‫َو‬
Washallallaahu ‘Alaa Sayyidinaa Muhamma-Din Wa’alaa Aalihiwa
Shahbihiiwa Sallam, Wal Hamdu Lillaahirabbil ‘Aalamiin.

“Semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kami, Nabi
Muhammad, keluarga dan sahabatnya dan segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta
Alam.”

Demikianlah, pembahasan mengenai doa dan dzikir setelah sholat. Semoga


bermanfaat!

Anda mungkin juga menyukai