Anda di halaman 1dari 30

1.

0 PENGENALAN

Menurut Sapir (1921), bahasa merupakan suatu kaedah yang bukan naluri untuk manusia

menyampaikan idea, emosi dan keinginan melalui ciptaan simbol-simbol yang lahir secara

sedar. Definisi ini menunjukkan bahawa sistem simbol yang lahir secara sedar itu hanya

dianggap sebagai bahasa secara metafora atau perluasan sahaja. Bloch and Tager (1942),

pula menyatakan bahawa bahasa ialah suatu sistem simbol arbitrari untuk sesuatu

kumpulan sosial bekerjasama. Bahasa mempunyai suatu hubungan yang rapat dengan

pertuturan. Secara umumnya, pertuturan mencerminkan bahasa. Seseorang tidak boleh

bercakap dengan tidak menggunakan bahasa tetapi seseorang boleh menggunakan bahasa

dengan tidak bercakap. Hall (1968), menegaskan bahawa bahasa ialah “institusi untuk

manusia berkomunikasi dan berinteraksi melalui simbol-simbol lisan-pendengaran yang

arbitrari mengikut tabiat”. Ini menerangkan bahawa bahasa yang digunakan oleh sesuatu

masyarakat akan dianggap juga sebagai sebahagian daripada kebudayaan masyarakat

tersebut.

Bahasa juga mempunyai sistemnya yang tersendiri. Sistem bahasa ialah suatu

fenomena sosial atau institusi yang sangat abstrak kerana fenomena ini tidak wujud secara

fizikal tetapi diwujudkan dalam sesuatu situasi melalui tingkah laku bahasa oleh individu

dalam komuniti bahasa. Sifat sosial dan institusi sistem bahasa sangat dititikberatkan. Ini

menunjukkan bahawa linguistik lebih dekat kepada sosiologi dan psikologi sosial. Ia dapat

dilihat dari segi lisan mahupun tulisan. Perkara ini akan dibincangkan di dalam konsep

analisis wacana, kohesi, koheren, pragmatik, teks dan juga konteks.

1
2.0 KONSEP WACANA DAN ANALISIS WACANA

Analisis wacana merujuk kepada suatu analisis atau kajian terhadap unit linguistik yang

diperincikan dari segi penggunaan baik dari aspek bahasa lisan mahupun tulisan. Ia

kebiasaannya akan melibatkan proses penyampaian sesuatu mesej kepada penerima atau

audiens dalam suatu sistem komunikasi (Slembrouck, 2003:1). Analisis wacana biasanya

digunakan bertujuan untuk meneliti jika terdapat pola atau beberapa ciri bentuk yang

dinyatakan oleh sesuatu teks. Hal ini akan menyebabkan interprestasi suatu unit mesej atau

pesanan dapat diketahui  dengan jelas dan seterusnya dapat memberi penelitian tentang

mengapa ia harus disampaikan dan bagaimana mesej tersebut disampaikan melalui teks

atau lisan. Analisis wacana juga bertindak sebagai satu bidang yang mengkaji unit bahasa

dalam lingkungan ilmu linguistik baik dalam konteks mikro seperti sintaksis, pragmatik,

morfologi, dan fonologi mahupun dalam konteks linguistik makro seperti sosiolinguisitk,

pragmatik dan psikolinguistik. Objektif kajian atau penilitian ini pada umumnya berpusat

pada setiap bahasa yang digunakan oleh seseorang dalam kehidupan sehariannya baik dari

segi teks mahupun lisan.

2.1 CONTOH ANALISIS WACANA

2.1.1 Wacana

Kerusi mewah yang banyak digunakan di setiap hotel dan kediaman di luar negeri

itu adalah berasal dari Maldive. Perabot mewah itu adalah hasil seni anak-anak muda

disana dengan menggunakan alat-alat pertukangan yang sederhana sahaja. Pada

awalnya, mereka akan memotong kayu kemudiannya akan menghasilkan pelbagai bentuk

kerangka kerusi. Setelah kerangka itu siap, mereka akan memasang setiap anyaman

2
pengganti yang dibuat daripada kertas. Selepas siap memasang anyaman tersebut, mereka

akan mengecat kerusi tersebut dengan menggunakan cat yang diimport khas dari negara-

negara Eropah.

2.1.2 Analisis

a) Jenis

Wacana di tersebut adalah berbentuk bertulis kerana merupakan wacana yang

dihasilkan secara medium tulisan. Selain itu, untuk memahami dan menerima isi kita harus

membacanya dengan teliti. Bagi aspek penyusunan isi pula, wacana diatas merupakan

wacana yang berbentuk diskriptif kerana ia pada dasarnya terdiri daripada rangkaian ayat

yang memaparkan sesuatu baik berdasarkan pengalaman mahupun pengetahuan

penuturnya. Wacana di atas merupakan wacana yang mendekripsikan tentang cara

pembuatan kerusi mewah.

b) Konteks

- Kerusi mewah yang banyak digunakan di setiap hotel dan kediaman di luar negeri itu

adalah berasal dari Maldive.

- Perabot mewah itu adalah hasil seni anak-anak muda disana dengan menggunakan alat-

alat pertukangan yang sederhana sahaja.

Pada ayat kedua yang membawa ujaran tentang barangan perabot mewah

merupakan hasil seni anak-anak di Maldive tentulah ia membawa maksud bahawa perabot

itu adalah kerusi mewah. Hal ini dikatakan demikian kerana, ujaran tersebut dirangkaikan

oleh penghubung dari ayat sebelumnya.

3
c) Topik, Tema dan Judul

- Topik wacana tersebut adalah tentang Kerusi Mewah.

- Judul wacana tersebut adalah Cara Pembuatan Kerusi Mewah.

- Tema wacana tersebut adalah Kesenian Industri Perabot.

3.0 KOHESI

Kohesi atau tautan adalah merujuk kepada jalinan hubungan yang erat antara satu unsur

linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam satu binaan yang melebihi batas ayat.

Jalinan ini biasanya dilihat melalui hubungan diantara sesuatu perkataan, frasa atau ayat

dengan pekataan, frasa atau ayat yang terdapat dalam wacana tersebut. Hal ini amat

penting dalam mewujudkan kesinambungan antara sebahagian teks dengan yang lain untuk

membentuk suatu kesatuan yang utuh. Struktur kohesi dalam wacana dapat dibahagikan

kepada dua iaitu aspek tautan nahuan dan leksikal. Kedua-dua tautan ini wujud dalam

sesuatu kesatuan teks.

Contohnya:

1. Ahmad, Aidil dan Amirul ke kantin.

2. Mereka ke sana untuk membeli makanan.

Melalui contoh diatas, kita dapat lihat bahawa terdapat tautan antara kedua-dua ayat

tersebut. Perkataan mereka yang digunakan dalam ayat kedua merujuk kepada Ahmad,

Aidil dan Amirul, sementara sana pula digunakan untuk merujuk kepada kantin. Oleh itu,

4
kedua-dua ayat ini mempunyai tautan dan dianggap sebagai satu wacana. Tambahan pula

kedua-dua ayat ini mempunyai makna dan mudah difahami.

3.1 Jenis-jenis Kohesi

3.1.1 Kohesi Leksikal

Kohesi ini diperoleh dengan cara memilih untuk mengguna kosa kata yang serasi. Terdapat

dua cara bagi mencapai aspek kohesi leksikal ini, iaitu dengan menggunakan aspek

kolokasi dan pengulangan kata dalam menghasilkan wacana.

i) Pengulangan: Terdiri daripada tiga cara iaitu dengan melakukan atau menggunakan

pengulangan kata, sinonim dan superordinat.

a) Pengulangan kata- Turut dikenali sebagai ‘repetition’. Pada amnya, kata yang

sering kali diulang ini adalah kata ‘isi’ dan menjadi kata yang amat penting bagi

sesebuah ayat yang dibentuk dan dibina bagi teks ataupun wacana. Kata tersebut

akan diulang secara tekal dalam ayat.

b) Sinonim- Sinonim ialah suatu kata yang mempunyai makna yang sama ataupun

turut dikenali sebagai kata seerti. Sesetengah kata dikatakan inonim adalah

disebabkan oleh kedua-duanya membawa maksud atau merujuk kepada perkara

yang sama. Contohnya, kemas = rapi, cantik = lawa.

c) Superordinat- Merujuk kepada penggunaan kata yang lebih khusus atau hiponim

kepada kata yang lebih umum atau turut dikenali sebagai hiperonim.

Contohnya:

5
Semua ternakan yang ada di kampung seperti kambing, biri-biri, lembu dan ayam

harus disediakan kandangnya secara teratur bagi mengelakkan ternakan tersebut

berkeliaran di kawasan sekitar. Tuk Penghulu mengarahkan penduduk

kampungnya menyediakan kandang kepada ternakan masing-masing.

Superordinat bagi contoh ayat diatas ialah kata umum yang digunakan untuk

merujuk kepada kambing, biri-biri, lembu dan ayam, iaitu ternakan. Kata kambing,

biri-biri, lembu dan ayam adalah kata khusus yang turut dikenali sebagai hiponim.

ii) Kolokasi- Kohesi jenis ini melibatkan kehadiran sekumpulan kata yang saling berkait

dengan sesuatu idea, topik, situasi atau konteks. Lazimnya ia melibatkan hubungan leksikal

yang berada dalam satu konteks sahaja. Contohnya perkataan kereta, motosikal dan bas

dikatakan sebagai perkataan yang berkolokasi kerana perkataan-perkataan tersebut berada

dalam lingkungan konteks yang sama sahaja iaitu kenderaan.

3.1.2 Kohesi Nahuan

Merupakan kohesi yang memperlihatkan aspek tatabahasa dalam membentuk sebuah

wacana yang utuh dan terbahagi kepada empat jenis atau aspek iaitu:

i) Penanda rujukan- Merujuk kepada hubungan antara kata dengan benda yang dirujuk.

Boleh terdiri daripada kata ganti nama diri dan ganti nama tunjuk. Rujukan kata ganti

nama ini biasanya melibatkan ganti nama diri orang pertama, kedua dan ketiga.

Contohnya:

Aku, Amirul dan Husna akan ke Kuala Lumpur. Kami akan bertolak ke sana pada pukul

empat petang.

6
Berdasarkan ayat tersebut, kata ganti nama diri ketiga iaitu kami digunakan untuk merujuk

kepada aku, Amirul dan Husna. Manakala kata ganti nama tunjuk ke sana pula digunakan

untuk menunjukkan kawasan iaitu Kuala Lumpur.

ii) Penanda penghubung- Penanda ini berfungsi sebagai penjalin terhadap unsur-unsur

linguistik seperti perkataan, frasa dan ayat dalam sesebuah wacana. Penanda ini terdiri

daripada penanda penghubung tentangan, tambahan, musabab, tempoh dan kesimpulan.

Penanda penghubung tentangan merujuk kepada penghubung yang digunakan untuk

menunjukkan maklumat yang bertentangan tentang sesuatu perkara, penghubung musabab

untuk menjelaskan sebab berlakunya sesuatu, penghubung tambahan untuk menyatakan

tambahan maklumat, penghubung tempoh untuk menyatakan masa atau siri berlakunya

sesuatu dan penghubung kesimpulan pula untuk menunjukkan rumusan terhadap perkara

yang dibincangkan.

iii) penanda penggantian- Penanda ini adalah merujuk kepada pengambilan alihan atau

pertukaran sesuatu unsur dalam sesebuah wacana. Penanda ini terdiri daripada tiga jenis

iaitu penanda penggantian nominal, verbal dan klausa. Penggantian nominal ialah

penggantian yang dilakukan terhadap aspek kata nama atau frasa nama, manakala

penggantian verbal pula merujuk kepada penggantian terhadap frasa kerja. Seterusnya,

penggantian klausa pula kebiasaannya akan melibatkan penggantian daripada struktur ayat.

iv) Penanda ellipsis- Penanda ini akan melibatkan proses penghilangan atau pengguguran

kata/ frasa yang telah disebut pada awalnya. Contohnya: Perempuan tua itu kelihatan

lemah. Duduk bersandar di dinding batu. Tidak tahu tenpat untuk dituju.

7
Berdasarkan ayat tersebut, kata perempuan tua digugurkan pada ayat yang

keseterusnya dan ia tidak diulang-ulang pada ayat berikutnya.

4.0 KOHEREN

Merujuk kepada kesinambungan idea yang kemas dan teratur. Isi atau maklumat akan

disampaikan dengan jalinan yang kemas dan rapi serta mempunyai makna yang jelas. Oleh

itu, koheren atau runtutan merupakan satu aspek asas yang penting dalam proses

pembinaan wacana yang utuh kerana suatu teks itu akan dianggap sebagai wacana jika teks

tersebut mempunyai makna yang jelas. Contohnya: Matahari mulai tenggelam. Hari sudah

senja. Burung-burung pulang ke sarang. Suasana di desa itu semakin sunyi

Berdasarkan teks diatas, kita dapat lihat bahawa setiap ayatnya mempunyai tautan dan

mempunyai kesinambungan idea yang jelas dari satu ayat kepada ayat yang lain. Hal ini

jelas menunjukkan bahawa teks tersebut mempunyai makna yang jelas yang ingin

disampaikan.

5.0 PRAGMATIK

Pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu lingulistik yang mengkaji makna ujaran

berdasarkan konteks budaya sesuatu masyarakat, atau penggunaan bahasa dalam hubungan

sebenar. George Yule, seorang pakar yang arif dalam bidang pragmatik pada tahun 1997

mendefinisikan pragmatik sebagai satu kajian makna, yang melibatkan penyampai dan

penerima yang terdiri daripada pengucap dan pendengar atau antara penulis dan pembaca.

Seperti bidang-bidang ilmu yang lain, pragmatik juga mempunyai pecahan-pecahannya di

mana fungsi pecahan atau cabang tersebut dapat digunakan ketika berinteraksi secara lisan.

Secara tidak langsung, bahasa melayu dapat difahami sebagai bahasa yang unik dan kaya

8
dengan pemilihan diksi yang berkesan. Pragmatik terbahagi kepada tiga bahagian iaitu

peribahasa, ragam bahasa, dan kesantunan bahasa. Ketiga-tiga aspek ini akan diterangkan

secara lebih terperinci pada subtopik seterusnya.

5.1 PERIBAHASA

Menurut seorang penulis di Malaysia, Mohd Tajuddin Hj. Abdul Rahman, peribahasa

terhasil daripada pengalaman dan pengamatan alam sekeliling yang teliti oleh masyarakat

Melayu lama. Dapat juga dikatakan bahawa peribahasa berperanan sebagai cara untuk

memberi nasihat atau sindiran serta pengajaran secara berkias tanpa menyinggung mana-

mana pihak. Terdapat tujuh jenis peribahasa yang terkandung di bawah konsep peribahasa

iaitu bidalan, pepatah, kiasan, perbilangan, perumpamaan, kata-kata hikmat dan simpulan

bahasa.

a) Bidalan

Jenis peribahasa pertama adalah bidalan. Bidalan merupakan peribahasa yang mempunyai

erti selapis dan berupa pandangan yang bernas, sarat dengan nilai dan juga pengajaran.

Bidalan mengandungi kata-kata yang bersifat umum dan perkataan tersebut telah lama

dipakai oleh masyarakat Melayu dari dahulu sehingga sekarang. Jenis peribahasa ini juga

haruslah menitikberatkan fikiran dan pengajaran yang benar.

Contoh penggunaan bidalan adalah seperti: ‘Berdasarkan berbagai-bagai pengalaman pahit

manis dan menempuh masa jatuh bangun, beberapa orang usahawan filem menganggap

bahawa perusahaan ini sebagai satu perusahaan yang mempunyai risiko yang tinggi. Kalau

untung sabut timbul, untung batu tenggelam.’

9
Berdasarkan petikan yang diambil berkenaan industri perfileman ini, dapat

difikirkan bahawa industri perfileman menjadi salah satu industri yang berisiko untuk

mengalami kejatuhan. Jika seseorang itu berusaha bersungguh-sungguh dan dapat menarik

minat orang ramai untuk menonton filem yang dihasilkannya, maka tidak mustahil insan

tersebut akan mencapai kejayaan dan begitulah sebaiknya.

b) Pepatah

Seterusnya adalah pepatah. Pepatah berfungsi sebagai patah-patah perkataan yang disusun

dengan bijak untuk mematahkan kata-kata orang lain. Menerusi ciri-ciri yang ditonjolkan

oleh pepatah,ternyata pepatah hampir menyamai bidalan tetapi pepatah ini lebih

mengambil kira sifat rangkaian kata yang berkerat-kerat atau berpatah-patah. Pepatah juga

menggayakan cara pengucapannya dengan menyebutnya satu-persatu. Peribahasa ini juga

kurang meitikberatkan pengajaran berbanding bidalan yang sarat dengan nasihat.

Contoh bagi pepatah dapat dilihat melalui ayat ini: ‘Pada mulanya, Hamidon mengalami

kesukaran untuk menjaga kebun sayurannya, tetapi dek kerana alah bisa tegal biasa,

kesukaran itu dapat diatasi.’

Ayat di atas menampilkan pepatah ‘alah bisa tegal biasa’ yang membawa maksud

sesuatu kerja yang susah itu akan menjadi senang jika ia menjadi satu kebiasaan. Maka,

dapat dikatakan bahawa pepatah tersebut tidak berunsurkan nasihat sahaja yang diberikan

secara terang-terangan tetapi masih boleh difahami oleh sesetengah masyarakat yang

berkemungkinan berada dalam situasi tersebut.

c) Kiasan

10
Kiasan adalah suatu bentuk bahasa dan terhasil daripada penyusunan kata yang indah yang

dicipta bagi menyampaikan sesuatu perkara sama ada dengan cara pembandingan mahupun

tidak. Contoh yang dapat diambil untuk menunjukkan pembandingan dalam sesebuah

kiasan adalah seperti ‘manis seperti lautan madu’, ‘merah seperti biji saga’ dan sebagainya.

Hal ini berbeza pula dengan kiasan yang tidak menggunakn unsur perbandingan di

dalamnya iaitu seperti ‘pening lalat’, ‘Mat Jenin’ dan lain-lain lagi. Sememangnya kiasan

ini mempunyai fungsinya yang tersendiri iaitu menjelaskan lagi perkara yang ingin

dibicarakan di samping mengindahkan bahasa yang digunakan kerana secara amnya,

peribahasa banyak digunakan untuk memerihalkan kecantikan. Selain itu, kiasan juga

boleh diaplikasikan perkara yang kurang manis untk disebut secara terang-terangan kerana

dikhuatiri akan memudaratkan keadaan. Peribahasa kiasan ini dapat dibahagikan kepada

empat jenis iaitu Kiasan Asal, Kiasan Berpindah, Kiasan Permanusiaan Dan Juga Kiasan

Berkacau.

- Kiasan asal: Bertujuan untuk menjelaskan sesuatu perkara dengan menggunakan sesuatu

yang lain sebagai perbandingan. Contoh-contoh perkataan yang kebiasaannya digunapakai

oleh peribahasa jenis ini adalah seperti bagai, macam, umpama, laksana dan lain-lain lagi.

Sebagai contoh, kiasan ‘Pahit seperti hempedu’ membawa maksud sesuatu yang sangat

pahit dan dibandingkan dengan hempedu. Hal ini demikian kerana, sifat hempedu

sememangnya sangat pahit dan kelat di samping penggunaan perkataan ‘seperti’ sebagai

pelengkap kiasan asal.

- Kiasan berpindah: Kiasan berpindah lazimnya tidak menggunakan sebarang bentuk

perbandingan. Hal ini demikian kerana, kata yang hendak digandingkan itu akan terus

digandingkan dengan perkara yang ingin dibuat perbandingan. Kiasan berpindah terbahagi

11
kepada tujuh jenis iaitu Kiasan Sandar, Kiasan Terus, Kiasan Berangkap, Kiasan

Berbunga, Kiasan Pemanis, Kiasan Melompat dan yang terakhir ialah Kiasan Melarat.

- Kiasan Permanusiaan: Merujuk kepada bentuk bahasa yang menggunakan sifat atau

perlakuan yang kebiasannya dilakukan oleh manusia. Secara mudahnya, kiasan ini

me’manusia’kan sesuatu benda. Contohnya seperti ‘Ombak Memukul Pantai’. Memukul

adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan bukannya perkara seperti ombak itu.

- Kiasan Berkacau: Bermaksud kata yang disusun yang dapat menimbulkan kekeliruan

kerana terdapat fakta-fakta yang bertentangan antara satu sama lain. Contohnya ‘Diam

Seribu Bahasa’. Kiasan ini boleh menimbulkan kekeliruan kerana diam juga boleh

dikatakan mempunyai seribu bahasa.

d) Perbilangan

Susunan kata yang membentuk ungkapan yang berangkap-rangkap dan disebut secara satu-

persatu adalah definisi bagi jenis peribahasa perbilangan.Hal ini demikian kerana, setiap

rangkap kebiasaannya terdiri daripada dua baris atau lebih. Perbilangan banyak

menceritakan perkara tentang adat istiadat, undang-undang atau peraturan atau hidup

masyarakat. Kebanyakan perbilangan berkait rapat dengan adat (Adat Pepatih). Contoh

perbilangan adalah ‘Biar Putih Tulang, Jangan Putih Mata’. Perbilangan ini membawa erti

seseorang yang sanggup mati daripada menyerah kalah. Kebiasaanya, para parajurit tanah

air menjadikan perbilangan ini sebagai pembakar semangat untuk terus berjuang tanpa

mengenal erti lelah.

e) Perumpamaan

12
Jenis peribahasa yang keempat pula adalah perumpamaan. Perumpamaan membawa erti

peribahasa berlapis yang mengandungi maksud tersurat dan tersirat. Perumpamaan

disampaikan bagi memperkatakan maksud atau tujuan dengan membandingkannya

kepaada sesuatu perkara atau kejadian lalu. Terdapat dua jenis perumpamaan iaitu

perumpamaan yang menggunakan kata bandingan.

Contoh penggunaannya adalah: ‘Dia terpaksa menghantar utusan ke Goa untuk meminta

bantuan beribu-ribu tentera ke Melaka. Tetapi tutusannya telah diserang di tengah laut.

Tentangan sepertiapi membakar di dalam sekam itu terlalu sukar untuk dibanteras.’

Seperti api membakar dalam sekam bermaksud sesuatu yang berlaku dalam diam.

Perumpamaan jenis bandingan ini juga menggunakan perkatan ‘seperti’, ‘bak’ dan lain-

lain. Jenis perumpamaan kedua ialah perumpamaan yang tidak menggunakan sebarang

perbandingan. Contoh perumpamaan jenis ini adalah seperti ‘ukur baju di badan sendiri’,

‘belakang parang diasah lagikan tajam’ dan lain-lain lagi.

f) Kata-Kata Hikmat

Selain itu, peribasa seterusnya ialah kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat berupa nasihat,

panduan dan pedoman hidup yang diungkapkan oleh orang yang bijaksana. Kata-kata

hikmat juga dikenali sebagai lidah pendeta yang turut didefinisikan sebagai kata-kata

pujangga atau ulama atau ahli bijak pandai. Misalnya, kata-kata hikmat ‘Muafakat

Membawa Berkat’ membawa maksud bahawa hidup bermasyarakat dan saling

bekerjasama merupakan perkara yang baik dan pelakunya akan memperoleh keberkatan

jiak dilakukan secara ikhlas. Terdapat lagi kata-kata hikmat yang lain dan boleh dijadikan

sebagai panduan dalm kehidupan.

13
g) Simpulan Bahasa

Akhir sekali, peribahasa ketujuh ialah simpulan bahasa. Simpulan bahasa membawa

maksud rangkaian perkataan yang mempunyai maksud berlainan dengan perkataan asal.

Simpulan juga disusun khas. Kebanyakan simpulan bahasa mengandungi dua patah

perkataan sahaja tetapi terdapat juga simpulan bahasa yang terdiri daripada lebih dua

perkataan seperti air mata buaya dan lain-lain. Simpulan bahasa turut mempunyai makna

berlapis iaitu makna tersurat dan juga makna tersirat.

Contoh penggunaan salah satu simpulan bahsa adalah: ‘Akmal suka mengganggu orang

lain hinggakan dia digelar Abu Dajaldalam kalangan kawan-kawannya.’

Melalui petikan ini, simpulan bahasa yang dapat dikenal pasti adalah Abu Dajal.

Abu Dajal bermaksud seseorang yang suka menggangu orang lain. Pelaku ini juga bersikap

nakal pada kebiasaannya.

5.2 RAGAM BAHASA

Ragam bahasa ini merupakan kata-kata dan ayat yang disusun khas untuk menyatakan

sesuatu dengan pelbagai bentuk dan cara. Merujuk buku tatabahasa dewan edisi baru yang

ditulis oleh Nik Safiah Karim dan menurut Za’ba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu

ragam bahasa dibincangkan sebagai ‘gaya bahasa mulut’ dan ‘gaya surat’. Dalam buku

beliau, beliau juga telah menyentuh ‘bahasa-bahasa daerah’ iaitu bahasa percakapan di

satu-satu daerah dan bahagian negeri yang mempunyai pelat sebutan yang khas bagi daerah

tersebut. Ragam bahasa ini terbahagi kepada dua iaitu ragam bahasa melayu lisan dan

ragam bahasa melayu tulisan. Ragam Bahasa Melayu lisan ini menurut Za’ba merupakan

bahasa yang digunakan apabila berlaku komunikasi yang tidak formal atau bercakap

14
sesama sendiri. Contohnya bahasa pasar dan bahasa basahan iaitu bahasa harian

masyarakat yang menggunakan ayat-ayat yang ringkas sahaja. Contoh perkataan ‘tidak’

kepada ‘tak’. Ragam bahasa tulisan pula ialah variasi bahasa melayu yang digunakan

dalam konteks tulisan dan susunannya pula lebih tepat. Bahasa melayu tulisan ini

digunakan hanya dalam konteks menulis dan situasi formal. Terdapat pelbagai jenis ragam

bahasa yang dapat kami senaraikan dan terdiri daripada:

a) Bahasa sindiran: Bahasa sindiran ini merupakan susunan kata yang ditujukan kepada

seseorang secara tidak berterus terang tetapi berkias kepada perkara lain. Bahasa sindiran

ini disampaikan secara sinis dan sekiranya orang yang ditujukan itu memahami maksud

yang ingin disampaikan, ini bermakna bahasa sindiran ini dapat dirasakan. Sebagai contoh,

‘Hai sekejap sahaja dah letih, aku di sini berjam-jam buat kerja ni, masih bertahan lagi’.

Ayat ini menunjukkan sindiran seseorang kepada kawannya yang malas membuat kerja

dan meninggalkan tanggungjawabnya kepada orang lain.

b) Bahasa menggiat: Bahasa ini merupakan susunan ayat yang seakan – akan bahasa

sindiran tetapi tidak mempunyai kiasan. Tujuan bahasa ini diucapkan hanya untuk

mengusik atau bergurau senda dengan orang tersebut. Namun, orang yang dituju itu

mungkin akan berasa malu apabila memahami bahasa ini. Contohnya ‘Merah menyalanya

bibir awak, nak pergi temu janji ke tu?’. Ayat ini menunjukkan seseorang yang sedang

mengusik kawannya yang berpakaian seperti orang yang hendak keluar untuk berjumpa

dengan seseorang yang istimewa.

c) Bahasa mengejek: Bahasa mengejek ini merupakan susunan kata yang mengata pihak

yang tertentu dengan perkataan ejekan yang tepat dan sesetengahnya disertakan dengan

15
aksi. Bahasa ini digunakan untuk tujuan menampakkan kelemahan dan keburukkan orang

yang diejek supaya mereka menjadi bahan ketawa. Contohnya, ‘lihatlah orang yang

disayangi oleh bos kita ni, boleh masuk kerja sesuka hati dia saja’. Ayat ini ditujukan

kepada seseorang yang lewat datang ketempat kerja dan pihak yang diejek ini pula akan

berasa malu dan marah.

d) Bahasa terbalik: Bahasa terbalik ini merupakan susunan kata yang mempunyai maksud

yang bertentangan dengan apa yang diperkatakan tetapi orang yang mendengarnya tetap

akan memahaminya. Contohnya, ‘Kenapa dah balik? Kan awal lagi ni’. Ayat ini

menunjukkan seorang ibu yang sedang memarahi anaknya yang pulang lewat kerumah,

namun bahasa yang digunakan terbalik tetapi anaknya tetap memahami bahawa ibunya

sedang marah.

e) Bahasa merajuk: Bahasa merajuk ini merupakan susunan kata yang seakan-akan

bahasa terbalik tetapi maksudnya tidak terbalik. Bahasa ini juga digunakan untuk

menunjukkan perasaan seseorang yang sedang berkecil hati disebabkan sesuatu perkara

yang dianggap menghinanya. Contoh ayat, ‘Saya ni apalah yang ada, rupa sudahlah

buruk, harta pun tak banyak, ada orang nak pandang ke?’. Ayat yang menunjukkan rasa

hina seseorang terhadap dirinya yang serba kekurangan.

f) Bahasa tempelak: Bahasa ini merupakan susunan kata yang digunakan untuk

menunjukkan perasaan marah kepada seseorang kerana tidak mendengar nasihat yang

diberikan pada masa lalu. Bahasa tempelak ini juga digunakan bertujuan untuk

menyedarkan seseorang supaya beringat-ingat pada masa hadapan dan tidak

mengulanginya lagi. Contohnya, ‘Dulukan aku dah pesan jangan percaya cakap lelaki

16
buaya tu, sekarang apa dah jadi? Kan dah kena tipu’. Ayat ini ditujukan kepada seseorang

yang tidak mendengar nasihat yang diberikan kepadanya pada masa lalu.

g) Bahasa herdik: Bahasa herdik ini merupakan susunan kata yang seakan-akan bahasa

tempelak tetapi tujuannya untuk menunjukkan kesalahan atau kemarahan pada masa itu

juga. Bahasa herdik ini menggunakan perkataan yang agak kasar dan mengandungi unsur

ejekan. Contoh ayat ‘Kalau tak boleh tolong, tak payah duduk kat sini! Buat menyemak

je’. Ayat ini menunjukkan seseorang yang sedang memarahi pihak tertentu kerana tidak

dapat memberi pertolongan kepadanya.

h) Bahasa melampau: Bahasa melampau ini merupakan susunan kata yang

menggambarkan sesuatu atau menceritakannya secara berlebih-lebihan berbanding situasi

yang sebenar. Kadang kala, bahasa melampau ini sukar diterima oleh akal fikiran

pendengarnya. Contoh ayat ‘Perempuan yang aku jumpa dekat restoran tadi cantiknya

seperti bidadari’. Ayat ini menunjukkan seseorang yang mengambarkan rupa paras yang

dimiliki oleh perempuan itu seperti bidadari yang sangat cantik.

i) Bahasa naik: Bahasa naik ini ialah kata-kata yang menggambarkan sesuatu peristiwa

daripada tahap yang rendah, naik ke tahap yang lebih tinggi dan seterusnya kepada tahap

yang paling tinggi. Contoh ayat ‘pasangan pengantin itu berkenalan dari zaman sekolah

lagi, kemudian mereka bertunang ketika belajar di universiti, mereka melangsungkan

perkahwinan setelah tamat pengajian dan sekarang memiliki dua orang cahaya mata.

Ayat ini menunjukkan peringkat demi peringkat perjalanan hidup pasangan dari sebelum

berkahwin sehingga mempunyai cahaya mata.

17
j) Bahasa turun: Berlawanan dengan bahasa naik. Bahasa turun ini menunjukkan

peringkat yang paling tinggi turun satu per satu sehingga keperingkat yang bawah. Contoh

ayat ‘Kasihan sungguh pemuda itu, mula-mula ditipu oleh rakan perniagaannya,

kemudian hartanya ditarik untuk membayar hutang, isterinya pula minta cerai,

penghabisan sekali rumahnya juga turut di sita’.

k) Bahasa seruan atau keluhan: Bahasa ini merupakan bahasa yang digunakan untuk

menunjukkan perasaan mengeluh dan kata-kata itu difahami oleh orang yang

mendengarnya. Contoh ayat ‘kalaulah aku dapat putar balik masa, tak akan aku sia-

siakan zaman sekolahku dahulu’. Ayat ini menunjukkan rasa mengeluh seseorang yang

menyesal kerana telah mensia-siakan masa persekolahannya dahulu.

l) Bahasa berulang: Bahasa berulang ini merupakan bahasa yang mengulang perkataan

dan digunakan untuk menguatkan maksud ayat tersebut. Contohnya ‘Belajar, belajar,

belajar untuk kesejahteraan kamu pada masa hadapan’. Ayat ini menegaskan supaya terus

menimba ilmu agar dapat merasai kesenangan pada masa hadapan dengan menggunakan

perkataan yang sama sebanyak tiga kali iaitu ‘belajar’ untuk menguatkan maksud ayat.

m) Bahasa jenaka: Bahasa jenaka ini menggunakan satu perkataan atau ayat yang

membawa dua makna. Contohayat ‘lelaki itu kurus seperti tiang’. Maksud pertama ayat ini

ialah untuk mengatakan bahawa lelaki itu memiliki tubuh badan yang kurus. Maksud

kedua pula, tubuh badan lelaki itu disamakan seperti tiang yang tinggi dan kurus.

5.3 KESANTUNAN BAHASA

Definisi kesantunan menurut Kamus Dewan (1984) ialah sifat kehalusan budi bahasa,

beradab dan kesopanan. Awang Sariyan (2007) pula memberi definisi kesantunan bahasa

18
sebagai penggunaan bahasa yang baik, sopan, beradab, memancarkan peribadi mulia dan

menunjukkan penghormatan kepada pihak yang menjadi teman bicara. Tambahan pula,

kesantunan juga melibatkan beberapa faktor seperti kesedaran akan peranan masing-

masing, pengetahuan tentang perbezaan taraf sosial, kuasa dan keperluan mengawal

perbincangan berdasarkan tajuk atau air muka yang menggambarkan maruah dan martabat.

Secara umumnya, kesantunan bahasa membawa makna kesopanan dan kehalusan dalam

menggunakan bahasa ketika berkomunikasi sama ada melalui lisan atau tulisan.

5.3.1 PENGGUNAAN UNGKAPAN BERTATASUSILA

Kesantunan berbahasa amat mementingkan penggunaan ungkapan yang bertatasusila.

Ungkapan bertatasusila merupakan ungkapan yang menggunakan kosa kata yang halus dan

sopan. Antara contoh ungkapan bertatasusila ialah terima kasih, apa khabar dan jemput

duduk. Terdapat juga ungkapan bahasa Arab seperti assalamualaikum, inshaAllah dan

syukur Alhamdulillah. Pertuturan yang dikeluarkan dapat menunjukkan peribadi seseorang

itu dalam kehidupan sesama masyarakat.

5.3.2 PENGGUNAAN KATA GANTI NAMA DIRI MENGIKUT KONTEKS

DAN SITUASI

Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan oleh orang yang bertutur atau menulis

sebagai ganti namanya Kata ganti nama diri mengikut konteks dan situasi ialah ganti nama

diri biasa dan kata ganti nama diri diraja. Ia digunakan dalam suasana sama ada rasmi atau

tidak rasmi. Jumlah kata ganti nama diri yang digunakan untuk suasana dan urusan rasmi

agak kecil. Sebagai contohnya ialah kami, kita, tuan, puan, beliau, dia, ia dan mereka.

19
Sebaliknya, kata ganti nama diri yang digunakan dalam suasana dan urusan tidak rasmi

amat banyak.

a) Kata ganti nama diri biasa: Kata ganti nama diri biasa yang paling umum dan luas

penggunannya ialah ‘saya’. Kata ini digunakan dalam suasana dan urusan rasmi dan tidak

rasmi. Kata ini juga sesuai digunakan tanpa mengira latar usia, latar belakang pendidikan

dan asal keturunan. Batasan penggunaanya hanya berlaku dalam komunikasi dengan raja,

sultan atau kerabat utama diraja. Dalam komunikasi lisan, kata ini digunakan oleh

pengacara, pengerusi, penyampai berita, penceramah dan penyambut tetamu. Dalam

suasana tidak rasmi pula, ia digunakan oleh dua individu yang baru mengenali. Kata ‘saya’

digunakan untuk menggantikan nama mereka sendiri.

Kata ganti nama diri ‘kami’ dan ‘kita’ pula menunjukkan jumlah pembicara yang

ramai. Kata ‘kami’ digunakan apabila pembicara mengujarkan sesuatu atas nama dirinya

sendiri dan juga. pihak lain. Pembicara berkemungkinan berada dalam situasi bersama-

sama dengan seorang atau lebih daripada seorang rakannya, jurucakap sesuatu kumpulan

atau bercakap bagi pihak jabatan, syarikat atau organisasi. Kata ‘kita’ pula digunakan oleh

seseorang apabila merujuk kepada dirinya dan juga pihak yang menjadi teman bicaranya.

Kebiasaannya kata ‘kita’ digunakan untuk menyatakan adanya persamaan keanggotaan,

kepentingan dan sebagainya. Kata ganti nama diri ketiga yang umum digunakan dalam

komunikasi rasmi ialah beliau, dia dan ia. Kata beliau pula digunakan untuk merujuk

kepada orang yang dihormati seperti pemimpin, guru, ketua dan pegawai. Kata itu tidak

sesuai digunakan untuk merujuk kepada orang yang bersalah atau penjenayah. Contoh

penggunaan kata ganti nama diri beliau ialah “Sebagai ketua jabatan, beliau sentiasa

memberikan bimbingan kepada pegawai dan kakitangannya”.

20
b) Kata ganti nama diri diraja: Kata ganti nama diri diraja kebiasaannya digunakan

dalam komunikasi lisan rasmi khususnya apabila komunikasi itu melibatkan sultan atau

raja. Kata ganti nama diri yang digunakan oleh raja atau sultan untuk merujuk dirinya ialah

‘beta’ manakala kata ganti nama diri yang digunakan oleh orang kebanyakan kepada sultan

dan raja ialah ‘patik’. Bagi menyapa orang yang bergelar pula, kata ganti nama diri yang

digunakan hendaklah diselaraskan dengan gelaran yang dimiliki oleh orang berkenaan.

Kata ‘tuanku’ digunakan kepada raja atau sultan dan raja permaisuri atau raja perempuan.

Kata ganti nama ‘baginda’ digunakan untuk raja, sultan, raja permaisuri dan pemangku

raja. Kata tersebut merujuk kepada pihak ketiga yang menjadi sasaran.

5.3.3 PENGGUNAAN BENTUK SAPAAN, GELARAN DAN RUJUKAN

KEHORMAT MENGIKUT SITUASI

Bentuk sapaan ialah kaedah yang digunakan oleh sesuatu masyarakat atau bangsa untuk

menegur atau menyapa seseorang sama ada dalam konteks rasmi atau tidak rasmi. Sistem

sapaan berperanan sebagai penghubung langsung antara pihak yang menyapa dengan pihak

yang disapa. Gelaran pula merujuk kepada seseorang berdasarkan anugerah darjah

kebesaran yang diterimanya. Gelaran ini penting dalam membuat panggilan hormat kepada

seseorang.

a) Gelaran kekeluargaan: Dalam keluarga misalnya menggunakan gelaran

kekeluargaan yang ditentukan berdasarkan pertalian darah dan ikatan perkahwinan.

Contoh gelaran kekeluargaan berdasarkan pertalian darah ialah datuk, nenek, ayah, ibu,

abang, kakak, adik, emak sedara, bapa sedara dan sepupu. Contoh gelaran kekeluargaan

berdasarkan ikatan perkahwinan ialah besan, menantu, ipar dan biras. Secara umumnya,

21
gelaran kekeluargaan ditentukan berdasarkan umur dan hubungan persaudaraan dalam

kalangan ahli keluarga.

b) Gelaran pergaulan biasa: Dalam kehidupan seharian kita akan menggunakan gelaran

pergaulan biasa. Gelaran cik digunakan untuk perempuan yang belum berkahwin manakala

encik digunakan untuk lelaki sahaja. Kedua-dua gelaran tersebut boleh digunakan semasa

berkomunikasi dengan orang yang sebaya dengan kendiri, orang yang lebih muda daripada

kendiri dan orang yang lebih tua daripada kendiri tetapi tidak setua ibu bapa.

c) Gelaran pergaulan tak bersahaja atau formal: Terdapat juga pergaulan tak bersahaja

atau formal. Gelaran pergaulan tak bersahaja digunakan apabila terdapat sekatan-sekatan

sosial tertentu sama ada sekatan pangkat atau hubungan yang belum rapat. Contoh gelaran

yang digunakan ialah tuan, encik, cik, puan, saudara dan saudari yang digunakan dalam

situasi rasmi.

d) Gelaran warisan atau keturunan: Selain itu, gelaran warisan atau keturunan ialah

gelaran yang diwarisi oleh seseorang anak daripada bapanya. Gelaran warisan terbahagi

kepada empat iaitu keturunan raja-raja yang memerintah, keturunan orang besar-besar,

keturunan Nabi Muhammad S.A.W dan keturunan yang berasal dari luar Malaysia.

Keturunan raja-raja yang memerintah di Brunei Darussalam mereka akan menggunakan

gelaran Pangeran, Pangeran Anak dan Pangeran Muda. Di Perak dan Selangor pula

menggunakan gelaran Raja. Di Kelantan, Pahang dan Terengganu menggunakan gelaran

Tengku atau Engku. Keturunan orang besar-besar iaitu individu yang mempunyai

keturunan berpangkat besar menggunakan banyak gelaran. Antaranya di Perak

menggunakan gelaran Megat dan Puteri, Nik di Kelantan dan Che di Kedah, Kelantan,

22
Perlis dan Terengganu. Dari segi keturunan Nabi Muhammad S.A.W pula, gelaran Syed

dan Syeikh digunakan oleh lelaki dan Sharifah digunakan oleh perempuan.

Selanjutnya, kesantunan bahasa melibatkan panggilan hormat gelaran keturunan

atau warisan. Panggilan hormat untuk lelaki yang diberi gelaran tunku, tengku, engku atau

ungku ialah Yang Mulia. Isterinya juga menggunakan panggilan Yang Mulia. Bagi lelaki

yang bergelar Syed atau Sheikh, mereka menggunakan panggilan Tuan. Manakala,

isterinya menggunakan panggilan Puan atau Cik. Bagi yang dikurniakan darjah kebesaran

yang membawa gelaran maka gelaran tersebut hendaklah diletakkan selepas panggilan

hormat keturunan dan diikuti dengan nama.

e) Panggilan hormat diraja, ketua Negara dan ketua negeri: Terdapat juga panggilan

hormat Diraja, Ketua Negara dan Ketua Negeri. Sebagai contohnya, Yang di-Pertuan

Agong menggunakan panggilan hormat Seri Paduka Baginda. Manakala isterinya Raja

Permaisuri Agung menggunakan panggilan Seri Paduka Baginda. Ketua Negeri misalnya

Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan menggunakan panggilan hormat Duli Yang Maha

Mulia. Isterinya iaitu Raja Permaisuri Perak Darul Ridzuan juga menggunakan panggilan

hormat Duli Yang Maha Mulia.

f) Gelaran keagamaan: Gelaran keagamaan diberikan kepada individu yang telah

mengerjakan fardu haji. Gelaran mereka ialah haji untuk lelaki dan hajah untuk

perempuan. Gelaran keagamaan juga diberikan kepada individu yang berpengalaman luasa

dalam bidang agama Islam misalnya tok kadi, tok imam dan tok bilal. Sebagai contohnya,

mufti menggunakan panggilan sahibus samahah, kadi menggunakan panggilan sahibul

23
fadilah, ustaz dipanggil sebagai al-fadhil dan lelaki bergelar haji menggunakan panggilan

tuan.

g) Panggilan hormat kurniaan darjah kebesaran: Panggilan hormat kurniaan darjah

kebesaran pula diberikan oleh pemerintah kepada individu sebagai menghargai

sumbangannya kepada negara. Panggilan hormat dan gelaran penerima gelaran kurniaan

adalah seperti Seri Maharaja Mangku Negara (SMN) diberikan gelaran Tun dan isterinya

sebagai Toh Puan. Kedua-duanya menggunakan panggilan hormat Yang Amat Berbahagia.

h) Panggilan hormat jawatan berdasarkan penglibatan dalam politik: Individu yang

berjawatan juga mempunyai panggilan hormatnya yang tersendiri berdasarkan penglibatan

dalam politik. Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Besar atau Ketua

Menteri menggunakan panggilan Yang Amat Berhormat dan isterinya Yang Amat

Berbahagia. Menteri, Timbalan Menteri, Yang di-Pertua Dewan Negara atau Dewan

Rakyat dan Ahli Dewan Rakyat menggunakan panggilan Yang Berhormat manakala

isterinya menggunakan panggilan Yang Berbahagia.

i) Panggilan hormat jawatan bagi penjawat awam: Panggilan hormat jawatan bagi

penjawat awam juga digunakan bagi menunjukkan kesantunan bahasa. Ketua Hakim

Negara misalnya menggunakan panggilan hormat Yang Amat Arif dan isterinya

menggunakan panggilan hormat Yang Amat Berbahagia. Peguam Negara pula

menggunakan panggilan hormat Yang Berbahagia dan isterinya juga Yang Berbahagia

j) Gelaran ikhtisas: Dari segi gelaran ikhtisas pula, ia diberikan kepada individu

berdasarkan pencapaian dalam bidang akademik. Antara gelaran ikhtisas adalah Profesor

Diraja iaitu anugerah khas ikhtisas yang tertinggi kepada individu berdasarkan

24
keistimewaannya. Profesor Emeritus iaitu professor yang telah bersara tetapi masih

dianugerahi kurniaan tersebut. Gelaran professor pula diberi kepada individu yang

mempunyai pencapaian yang paling tinggi dalam bidang akademik sama ada lelaki atau

perempuan. Selain itu, terdapat juga gelaran Profesor Madya iaitu individu yang

pencapaiannya satu tingkat di bawah profesor. Doktor Falsafah pula merupakan individu

yang memiliki ijazah Doktor Falsafah. Doktor Perubatan diberikan kepada individu yang

mempunyai kelulusan dalam bidang perubatan.

k) Gelaran kurniaan lain: Tokoh-tokoh tertentu juga menerima gelaran kurniaan lain

yang diberikan oleh kerajaan atau pihak lain yang berwibawa kerana sumbangan dan jasa

mereka. Bapa Kemerdekaan misalnya merupakan gelaran yang diberikan kepada

Almarhum Ttunku Abdul Rahman Putra Al Haj. Pendeta pula gelaran yang diberikan

kepafa Allahyarham Tan Sri Dr. Hj. Zainal Abidin bin Ahmad (ZA’BA). Gelaran seniman

agung diberikan kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee.

5.3.4 GABUNGAN GELARAN

Gelaran-gelaran yang dimiliki oleh seseorang boleh digabungkan antara satu sama lain.

Antaranya gelaran kekeluargaan digabungkan dengan gelaran keagamaan dan gelaran

kekeluargaan digabungkan dengan gelaran warisan. Sebagai contohnya, Mak Engku Maria

yang membawa maksud Mak tersebut merupakan gelaran kekeluargaan. Manakala gelaran

Engku ialah gelaran warisan. Contoh lain bagi gabungan gelaran ialah Tan Sri Dr. Haji

Tengku Emir bin Tengku Alimuddin. Nama tersebut mempunyai gabungan nama kurniaan

kerajaan iaitu Tan Sri, ikhtisas iaitu gelaran Doktor, Haji yang merupakan gelaran

keagamaan dan warisan menggunakan gelaran Tengku.

25
5.3.5 PENGGUNAAN INTONASI DAN GAYA BAHASA YANG SESUAI

Intonasi sangat penting ketika berkomunikasi. Intonasi yang tinggi kebiasaannya

menunjukkan gaya percakapan yang berunsur kemarahan. Manakala intonasi yang rendah

dan lembut menunjukkan percakapan biasa dalam berbicara. Unsur-unsur paralinguistik

memainkan peranan semasa berkomunikasi. Tujuannya adalah untuk menyampaikan

sesuatu perkara dengan menggunakan gerak badan seperti mata, tangan kerut wajah dan

gerak kepala. Jelaslah bahawa intonasi dan gaya bahasa dapat mempengaruhi kesantunan

bahasa.

6.0 TEKS DAN KONTEKS

Teks merujuk kepada segala penggunaan bahasa yang merupakan untaian ayat yang

mengembangkan isi-isi tertentu menjadi suatu ayat yang utuh. Menurut Fowler (Sugira

Wahid dan Juanda, 2006: 77) wacana tertentu sahaja yang mempunyai perbezaan dengan

teks, kerana wacana merujuk kepada komponen aspek yang terbentuk oleh interaksi antara

aspek bahasa sebagaimana wujud dalam teks dengan aspek luar bahasa. Interaksi tersebut

selain menentukan krikteriabentuk komunikasi ataupun penggunaan bahasanya juga

mempunyai fungsi dalam menentukan makna suatu teks. Unsur yang dimaksudkan ialah di

luar bahasa tersebut merujuk kepada peserta berkomunikasi, tujuan, dan konteks dalam

perspektif kajian lingusitik secara kritis, konteks tersebut meliputi konteks ujaran, konteks

pengucapan dan konteks budaya. Ada enam konsep utama teks dalam pandangan Vandjik

(Sugira Wahid dan Juanda, 2006: 77) iaitu, suatu teks ialah suatu entiti yang diringkaskan

dalam suatu topik, sesetengah teks ialah merupakan suatu pemahaman yang teratur berupa

hierarki dari awal sehingga topik yang lebih umum. Konsep seterusnya ialah, teks luaran

26
mengandungi simbol atau kata-kata yang merupakan suatu rantaian ungkapan, yang

keempat ialah tahap urutan boleh dianalisis secara ligik untuk menunjukkan logik atau

hubungan koheran linear. Konsep kelima ialah, tidak ada satu teks yang secara utuh yang

difahami sepenuhnya melalui analisis logistik bagi turutan linear kerana semua hubungan

logik antara proposisi tidak pernah berhubungkait berdasarkan bukti simbolik. Konsep

yang terakhir ialah, kadang-kadang apa yang diperkatakan oleh luaran memberi kita

pemahaman yang lebih jelas berbanding dilihat dalam teks. Seiring denga apa yang

diperkatakan oleh Folew, Cook (Sugira Wahid dan Juanda, 2006: 78) merumuskannya

seperti berikut: teks merupakan semua bahasa yang baik iaitu kata-kata yang terletak di

atas kertas, tetapi boleh menjadi dalam pelbagai bentuk seperti ekspresi kominikasi.

Sebagai contohnya ucapan, muzik, gambar, kesan bunyi dan lain-lain. seterusnya ialah

wacana yang menurutnya adalah teks dan kontek sebagai suatu kesatuan.

Dalam pandangan Halliday, teks itu ditafsirkan secara dinamik. Teks adalah bahasa

yang melaksanakan tugas khusus dalam konteks keadaan (Halliday & Hasan, 1994: 13).

Menurut Halliday juga (dalam Santoso, 2008), teks ialah satu unit semantik yang

kualitinya tidak ditentukan oleh saiz dan sesuatu teks. Walaupun terdapat definisi sesuatu

di atas ayat, sesuatu yang lebih besar daripada kalimat, dalam pandangan Halliday pada

asasnya salah ditafsir oleh teks kualiti. Kita tidak boleh meyimpulkan bahawa teks itu lebih

besar atau lebih panjang daripada ayat atau klausa. Teks tidak terdiri daripada ayat atau

klausa, tetapi direalisasikan dalam ayat. Kedua, teks boleh memproses makna ke tahap

yang lebih tinggi. Menurut Hilladay (dalam Santoso, 2008), teks ini selain daripada yang

direalisasikan dalam bahasa peringkat rendah seperti sistem fonologi yang juga merupakan

tahap literasi, sosiologi dan sebagainya.Akhir sekali ialah, keadaan merupakan faktor

27
penentu teks. Makna dicipta oleh sitem sosial dan ditukar oleh anggota masyarakat dalam

bentuk teks. Makna ini tidak dibuat dalam keadaan persekitaran yang terpencil. Perubahan

dalam sistem sosial ini akan menentukan bentuk dan makna teks.

Konteks adalah teks yang selari, koordinatif dan mempunyai pautan ke teks yang

lain dan mungkin juga berada di hadapan atau di belakang. Kewujudan konteks dalam

struktur wacana menunjukkan bahawa teks itu mempunyai struktur yang saling berkaitan

antara satu sama lain. Oleh sebab itu, konteks berfungsi sebagai alat untuk memahami dan

menganalisis wacana. Konteks juga boleh menjadi elemen teks dalam satu teks sahaja.

Konteks juga dipanggil konteks linguistik. Perkataan itu boleh menjadi leksikal dan boleh

menjadi ekstralingusitik. Lingusitik juga terdiri daripada teks atau bahagian teks yang akan

menjadi konteks. Pengguna bahasa harus mengambil kira konteks di mana bahasa boleh

digunakan dengan tepat. Dengan kata lain, pengguna bahasa sentiasa terikat konteks dalam

bahasa. Persekitaran yang perlu dipertimbangkan ialah konteks linguistik dan konteks

ekstralinguistik.

28
7.0 KESIMPULAN

Kesemua elemen yang telah dibincangkan adalah sangat penting dalam bidang

mempelajari dan mengkaji keindahan Bahasa Melayu. Setiap penelitian amat penting agar

keunikan dan keindahan dalam berbahasa dapat terus dikekalkan oleh generasi sekarang.

Sebagai generasi muda, kita sepatutnya berusaha kearah yang lebih baik lagi untuk

mengekalkan dan memartabatkan lagi keindahan bahasa yang jarang digunakan pada hari

ini. Pelbagai pihak perlu mengambil bahagian dalam memartabatkan Bahasa Melayu kita.

Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga bahasa ini daripada tenggelam ditelan arus

zaman permodenan yang kurang menitikberatkan pengguanaan bahasa yang indah dan

elok. Oleh sebab itu, kita haruslah menjaga dan berbangga dengan bahasa kita.

29
BIBLIOGRAFI

Asraf. (1996). Manifesto Budaya : Pupus Bahasa Pupuslah Bangsa. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Karim, N. S. (1990). Beberapa Persoalan Sosiolinguistik Bahasa Melayu. Kuala Lumpur:


Dewan Bahasa dan Pustaka.
Lyon, J. (1992). Bahasa dan Linguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nawi Ismail, Raminah Sabran, Wahida Abdul Wahid, Mohd Sis Mohd Yatim, Zulkarnain
Farihin Abdullah, Pustaka Salam,. (2016) Bahasa Melayu Topikal Penggal 3
Tingkatan Enam. Selangor: Local Publications.

Nawi Ismail, Suzilawati Shaary. (2014). Lebaran Praktis Bahasa Melayu STPM Penggal 3
Tingkatan Enam. Selangor: Local Publications.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. Musa dan Abdul Hamid Mahmood (1994).
Tatabahasa Dewan Edisi Baru, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noriah Mohamed, Waris Pendeta, Mohd Sis Yatim, WahidaAbd. Wahid dan Zulkarnain
Farihin Abdullah (2014). Bahasa Melayu Topikal, Pustaka Salam Sendirian
Berhad.

Rosli Mohd Sah. (1995). Perumpamaan. Pustaka Aneka.

Sariyan, A. (1984). Isu-isu Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.

Sariyan, A. (2007). Santun Berbahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Saussure, F. D. (1993). Pengantar Linguistik Umum. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.

Slembrouck, Steff. (2009). What is Meant by Discourse Analysis. Belgium: Ghent


University.

Tajuddin Abdul Rahman. (1984). Peribahasa dalam Penggunaan. Penerbit Fajar Bakti.

30

Anda mungkin juga menyukai