Anda di halaman 1dari 9

SK JAWA

PERANCANGAN STRATEGIK
PERANCANGAN TAKTIKAL
PERANCANGAN OPERASI
TAHUN 2020-2025
PERINGKAT PENGURUSAN: KURIKULUM
PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENGENALAN

Perancangan Stratejik Pengurusan Kurikulum Sekolah Kebangsaan Jawa telah mula digubal pada tahun 2019.
Namun begitu perancangan strategik ini dikaji semula dan dibuat penambahbaikan mengikut kesesuaian masa dan
format terkini. Justeru itu perancangan strategik ini disediakan bagi tahun 2020-2025 sejajar dengan misi sekolah.

Kecemerlangan dalam aspek kurikulum sekolah adalah matlamat utama yang hendak dicapai. Maka dengan itu,
semua jawatankuasa di bawah aspek Pembangunan Kurikulum Sekolah telah menyediakan perancangan dan
melaksanakan perancangan ke arah merealisasikan visi, misi, matlamat dan objektif yang ditetapkan. Pihak Panitia
Pendidikan Seni Visual telah menyediakan perancangan tahunan yang lengkap mengandungi semua aktiviti,
program atau projek panitia bertujuan untuk meningkatkan pencapaian matapelajaran Pendidikan Seni Visual baik
melalui kemajuan pelajar mahupun pengajar iaitu guru.

Hasil perancangan strategik ini adalah untuk melihat pencapaian akademik murid dalam matapelajaran Pendidikan
Seni Visual samada dari segi kualiti dan kuantiti agar semakin meningkat dari setahun ke setahun. Perancangan
strategik masih mengekalkan misi dan visi sekolah. Matlamat dan objektif sekolah telah diperkuatkan lagi sejajar
dengan kehendak misi dan visi sekolah.  Oleh yang demikian, Panitia Pendidikan Seni Visual telah menyediakan
perancangan strategik untuk peringkat sekolah disesuaikan dengan visi, misi, matlamat dan objektif sekolah.

MISI PANITIA

Mewujudkan aktiviti yang ceria, aktif dan rajin untuk melahirkan murid yang kreatif dan kritis bagi memenuhi
inspirasi negara malaysia yang berasaskan Falsafah Pendidikan Negara.
OBJEKTIF

1. Dapat melahirkan murid yang berbakat dalam menghasilkan kreativiti tersendiri, berkeyakinan tinggi,
berketrampilan dari segi rohani , jasmani, emosi dan intelek.
2. Melahirkan murid dan generasi yang tahu menghargai hasil seni dari diri sendiri dan orang lain dari budaya
sendiri.
3. Murid dapat melibatkan diri secar aktif, berfikir secara kritis dan berdaya saing secara positif.

SASARAN

Semua murid dari tahun 1 hingga 6

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: PENDIDIKAN SENI


(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman  Ssemua murid suka matapelajaran  KKebanyakkan murid tidak menguasai
Pendidikan Seni Visual. kemahiran melukis.
 MMurid minat melukis.  MMurid sering tidak menyiapkan
 AAda guru yang mahir dan berbakat dalam tugasan yang diberi.
bidang seni.  GGuru kurang mempelbagaikan bentuk
 SSemua guru Pendidikan Seni berbudaya P&P.
kerja positif.  GGuru tidak diberi kursus meningkatkan
Luaran profesionalisme.

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO


 Ada ibu bapa yang prihatin dan
mementingkan pelajaran anak- 1. Meningkatkan minat murid dalam 3. Sentiasa memberi galakan kepada murid
anak mereka. mata pelajaran dengan kerjasama untuk menghasilkan karya seni (lukisan).
 Sokongan daripada pihak semua guru.
pentadbir dan PPD. 2. Meningkatkan pengurusan panitia
 Mendapat sokongan kewangan dengan sistematik.
daripada PIBG. 3. Memberi pendedahan dan
 Sekolah dilengkapi dengan pengalaman kepada guru dalam
infra-struktur yang baik dan bidang seni.
selesa seperti ada kemudahan
komputer dan sebagainya.

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC

 Ekspektasi ibu bapa terhadap 1. Memastikan P&P dijalankan dengan 1. Memberi motivasi kepada murid
sekolah tinggi. berkesan melalui perkongsian kemahiran agar mereka dapat menghargai
 Masih ada ibu bapa dan pengalaman di kalangan guru. bakat yang ada dalam dirinya.
menyerahkan anak mereka
100% ke sekolah.
 Murid tiada motivasi diri.

PELAN STRATEGIK BIDANG/UNIT*: PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

SK JAWA BAGI 5 TAHUN 2020-2025

NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan


Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru
Indikator Sasaran (ETR)
Isu Masalah Matlamat Strategi
Pencapaian TOV 2012 2013 2014

Meningkatkan
Pencapaian Peratus murid Meningkatkan peratus
pencapaian % murid dapat gred
Pendidikan Seni yang mendapat murid mendapat gred
melalui kerjasama A Pendidikan Seni 70 % 80 % 85 % 90 %
Visual belum gred A belum A dalam Pendidikan
antara semua guru dalam peperiksaan
gemilang memuaskan Seni menjelang 2014
matapelajaran.

Peratus murid % Band 6 0 2% 2% 2%


Meningkatkan
Tahun 1 dan 2 % Band 5 0 2% 3% 3%
Meningkatkan peratus pencapaian
yang mendapat % Band 4 15 % 16 % 17 % 18 %
murid mendapat Band melalui kerjasama
Band yang baik % Band 3 30 % 25 % 23 % 20 %
yang lebih baik antara semua guru
belum % Band 2 40 % 30 % 29 % 28 %
matapelajaran
memuaskan. % Band 1 15 % 10 % 5% 0

Kekerapan
Pengurusan Memudahkan Meningkatkan Kekerapan
mengemaskini
panitia belum maklumat diperolehi kekerapan mengemaskini 1 2 3 4
sistem fail tidak
memuaskan. dengan cepat mengemaskini fail sistem fail
teratur

PELAN TAKTIKAL PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


SK JAWA TAHUN 5(2020-2025)
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru
BIDANG: KURIKULUM

PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS / INDIKATOR TOV ETR


SUMBER PENCAPAIA
N

Pertandingan Meningkatkan Panitia matapelajaran Mac - Mei RM 300.00 Peratus 0 100 %


Melukis dan tahap penglibatan
mewarna pengetahuan murid
(mencorak dan dalam bidang
melakar). seni.

Pertandingan Mencungkil Panitia matapelajaran Jun-Ogos RM 100.00 Peratus 0 100 %


penghasilan arca bakat dan penglibatan
kreativiti murid
murid-murid.

Ruangan/Sudut Menghargai Panitia matapelajaran Jan - Dis RM 200.00 Peratus 0 100 %


khas berkaitan dan memupuk penglibatan
Pendidikan Seni minat murid muird
Visual bagi terhadap karya
memaparkan seni.
karya murid.

Pelan Operasi 1 Bidang/Unit*: PANITIA PENDIDIKAN SENI

Nama Program Pertandingan Melukis dan Mewarna (mencorak dan melakar).


Objektif Meningkatkan tahap pengetahuan dalam bidang seni.
Tempoh Mac- Mei
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 1 hingga 6
Guru Terlibat - Ketua panitia
- Guru matapelajaran
Proses Kerja - Membentuk jawatankuasa kerja
1. - Perbincangan pelaksanaan
2. - Mempromosi program
3. - Pelaksanaan aktiviti
4. - Penilaian
Kekangan - Kurang motivasi murid rendah
- Kemudahan dan alatan terhad
- Murid kurang berbakat.
Pemantauan - Pemantauan akan dilakukan oleh GP Kurikulum dan Penyelaras Program

Penilaian - Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program

Penambahbaikan - Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

Tandatangan Penilai :

Nama Penilai :

Pelan Operasi 2 Bidang/Unit*: PANITIA PENDIDIKAN SENI

Nama Program Pertandingan Penghasilan Arca


Objektif Mencungkil bakat dan kreativiti murid-murid.
Tempoh Jun-Ogos
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 4 hingga 6 (Tahap 2)
Guru Terlibat - Ketua panitia
- Guru matapelajaran
Proses Kerja - Membentuk jawatankuasa kerja
5. - Perbincangan pelaksanaan
6. - Mempromosi program
7. - Pelaksanaan aktiviti
8. - Penilaian
Kekangan - Kurang pengetahuan murid dalam bidang seni.
- Kekangan masa.
- Kreativiti yang terhad.
Pemantauan - Pemantauan akan dilakukan oleh GPK Kurikulum dan Penyelaras Program.
Penilaian - Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program

Penambahbaikan - Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Tandatangan Penilai :

Nama Penilai :

Pelan Operasi 3 Bidang/Unit*: PANITIA PENDIDIKAN SENI

Nama Program Mengadakan Ruangan/ Sudut Khas Berkaitan Pendidikan Seni Visual bagi memaparkan karya murid.

Objektif Menghargai dan memupuk minat murid terhadap karya seni.

Tempoh Januari hingga Disember


Kumpulan Sasaran Murid Tahun 1-6
Guru Terlibat - Ketua panitia
- Guru matapelajaran
Proses Kerja - Membentuk jawatankuasa kerja
- Perbincangan pelaksanaan
- Pelaksanaan aktiviti
- Penilaian
Kekangan - Kekangan masa.
- Kurang hasil / karya murid yang baik.
- Kesedaran diri / sahsiah diri murid.

Pemantauan - Pemantauan akan dilakukan oleh GPK Kurikulum dan Penyelaras Program

Penilaian - Penilaian dijalankan sepanjang tahun bagi mengenalpasti keberkesanan program.

Penambahbaikan - Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Tandatangan Penilai :

Nama Penilai :