Anda di halaman 1dari 10

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi
Wa Barakaatuh
HURUF HIJAIYAH
SAMBUNG
MATERI

1. Menulis huruf hijaiyah dimulai dari kanan ke kiri.


2. Jumlah huruf hijaiyah ada 28 huruf.
, ‫ ع‬,‫ ظ‬, ‫ ط‬,‫ ض‬,‫ ص‬,‫ ش‬,‫ س‬,‫ ز‬,‫ ر‬,‫ ذ‬,‫ د‬,‫ خ‬,‫ ح‬,‫ ج‬,‫ ث‬,‫ ت‬,‫ ب‬,‫( ا‬
) ‫ ي‬,‫ ه‬,‫ و‬,‫ ن‬,‫ م‬,‫ ل‬,‫ ك‬,‫ ق‬,‫ ف‬,‫غ‬
3. Huruf – huruf hijaiyah ada yang dapat disambung
dengan huruf hijaiyah lainnya dan ada yang tidak bisa
disambung. Masing – masing hurufnya memiliki
bentuk sambung yang berbeda sesuai dengan posisinya
(di depan, di tengah, dan di belakang).
‫‪A. Menulis sambung huruf hijaiyah‬‬
‫(ب‪ ,‬ت‪ ,‬ث‪ ,‬ن‪ ,‬ي )‬
‫‪DI‬‬
‫‪DI TENGAH‬‬ ‫‪DI DEPAN‬‬ ‫‪HURUF‬‬
‫‪BELAKANG‬‬

‫ــب‬ ‫ــبــ‬ ‫بــ‬ ‫ب‬


‫ــت‬ ‫ــتــ‬ ‫تــ‬ ‫ت‬
‫ــث‬ ‫ــثــ‬ ‫ثــ‬ ‫ث‬
‫ــن‬ ‫ــنــ‬ ‫نــ‬ ‫ن‬
‫ــي‬ ‫ــيــ‬ ‫يــ‬ ‫ي‬
‫‪Contoh :‬‬
‫ت ‪ +‬ب ‪ +‬ن = تــ ‪ +‬ــبــ ‪ +‬ــن = تــبــن‬
‫ب ‪ +‬ن ‪ +‬ي = بــ ‪ +‬ــنــ ‪ +‬ــي = بــنــي‬
‫‪B. Menulis sambung huruf hijaiyah‬‬
‫(ج‪ ,‬ح‪ ,‬خ‪ ,‬ع‪ ,‬غ)‬
‫‪DI‬‬
‫‪DI TENGAH‬‬ ‫‪DI DEPAN‬‬ ‫‪HURUF‬‬
‫‪BELAKANG‬‬
‫ــج‬ ‫ــجــ‬ ‫جــ‬ ‫ج‬
‫ــح‬ ‫ــحــ‬ ‫حــ‬ ‫ح‬
‫ــخ‬ ‫ــخــ‬ ‫خــ‬ ‫خ‬
‫ــع‬ ‫ـــعــ‬ ‫عــ‬ ‫ع‬
‫ــغ‬ ‫ـــغــ‬ ‫غــ‬ ‫غ‬
‫‪Contoh :‬‬
‫ج ‪ +‬ح ‪ +‬خ = جـ ‪ +‬ــحــ ‪ +‬ــخ = جــحــخ‬
‫ن ‪ +‬ج ‪ +‬غ = نــ ‪ +‬ــجــ ‪ +‬ـــغ = نــجــغ‬
‫‪C. Menulis sambung huruf hijaiyah‬‬
‫(س‪ ,‬ش‪ ,‬ص‪ ,‬ض‪ ,‬ف‪ ,‬ق)‬
‫‪DI‬‬
‫‪DI TENGAH‬‬ ‫‪DI DEPAN‬‬ ‫‪HURUF‬‬
‫‪BELAKANG‬‬
‫ــس‬ ‫ـــســ‬ ‫ســ‬ ‫س‬
‫ــش‬ ‫ـــشــ‬ ‫شــ‬ ‫ش‬
‫ــص‬ ‫ــصــ‬ ‫صــ‬ ‫ص‬
‫ــض‬ ‫ــضــ‬ ‫ضــ‬ ‫ض‬
‫ــف‬ ‫ــفــ‬ ‫فــ‬ ‫ف‬
‫ــق‬ ‫ــقــ‬ ‫قــ‬ ‫ق‬
‫‪Contoh :‬‬
‫ش ‪ +‬ف ‪ +‬ض = شــ ‪ +‬ــفــ ‪ +‬ــض = شــفــض‬
‫س ‪ +‬ص ‪ +‬ق = ســ ‪ +‬ــصــ ‪ +‬ــق = ســصــق‬
D. Menulis sambung huruf hijaiyah
)‫ و‬,‫ ز‬,‫ ر‬,‫ ذ‬,‫ د‬,‫( ا‬
Perlu diingat ya, huruf huruf berikut ini tidak bisa disambung dengan huruf
hijiayah yang setelahnya.
DI
DI TENGAH DI DEPAN HURUF
BELAKANG

‫ـــا‬ ‫ـــا ـ ـ‬ ‫ا‬ ‫ا‬


‫ــد‬ ‫ــد ـ ـ‬ ‫د‬ ‫د‬
‫ــذ‬ ‫ــذ ـ ـ‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬
‫ــر‬ ‫ــر ـ ـ‬ ‫ر‬ ‫ر‬
‫ــز‬ ‫ــز ـ ـ‬ ‫ز‬ ‫ز‬
‫ــو‬ ‫ــو ـ ـ‬ ‫و‬ ‫و‬
‫‪Contoh‬‬

‫‪Contoh :‬‬
‫ق ‪ +‬د ‪ +‬ر = قــ ‪ +‬ــد ‪ +‬م = قـدم‬
‫ا ‪ +‬م ‪ +‬ن = ا ‪ +‬مــ ‪ +‬ــن = ا مـن‬
‫ش ‪ +‬ه ‪ +‬ر = شــ ‪ +‬ــهــ ‪ +‬ــر = شـهـر‬
‫‪...... = ... + ... + ... = ... + ... + ...‬‬
‫‪...... = ... + ... + ... = ... + ... + ...‬‬
‫‪E. Menulis sambung huruf hijaiyah‬‬
‫( ا‪ ,‬د‪ ,‬ذ‪ ,‬ر‪ ,‬ز‪ ,‬و)‬

‫‪DI‬‬
‫‪DI TENGAH‬‬ ‫‪DI DEPAN‬‬ ‫‪HURUF‬‬
‫‪BELAKANG‬‬

‫ــط‬ ‫ــطــ‬ ‫طــ‬ ‫ط‬


‫ــظ‬ ‫ــظــ‬ ‫ظــ‬ ‫ظ‬
‫‪Contoh :‬‬
‫ط ‪ +‬ب ‪ +‬ق = طــ ‪ +‬ــبــ ‪ +‬ــق = طــبــق‬
‫ش ‪ +‬ت ‪ +‬ظ = شــ ‪ +‬ــتــ ‪ +‬ــظ = شــتــظ‬
‫ن ‪ +‬ط ‪ +‬ق = نــ ‪ +‬ــطــ ‪ +‬ــق = نــطــق‬
‫‪F. Menulis sambung huruf hijaiyah‬‬
‫( ك‪ ,‬ل‪ ,‬م‪ ,‬ه)‬
‫‪DI BELAKANG‬‬ ‫‪DI TENGAH‬‬ ‫‪DI DEPAN‬‬ ‫‪HURUF‬‬

‫ــك‬ ‫ــكــ‬ ‫كــ‬ ‫ك‬


‫ــل‬ ‫ــلــ‬ ‫لــ‬ ‫ل‬
‫ــم‬ ‫ــمــ‬ ‫مــ‬ ‫م‬
‫ــه‬ ‫ــهــ‬ ‫هــ‬ ‫ه‬
‫‪Contoh :‬‬
‫ك ‪ +‬ل ‪ +‬م = كــ ‪ +‬ــلــ ‪ +‬ــم = كــلــم‬
‫ل ‪ +‬ح ‪ +‬م = لــ ‪ +‬ــحــ ‪ +‬ــم = لــحــم‬
‫ن ‪ +‬ه ‪ +‬ر = نــ ‪ +‬ــهــ ‪ +‬ــر = نــهــر‬