Anda di halaman 1dari 5

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 26/2/2021

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS:


BAB 1: PENGENALAN
• Definisi moral
Di akhir kursus ini pelajar akan dapat:
• Kepentingan Pendidikan Moral 1. Menerangkan secara lisan dan bertulis konsep asas etika dan
kepentingan pendidikan moral dalam kehidupan harian.

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 1 MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 2

1 2

Moral
• Dari sudut bahasa: berasal dari Bahasa Latin ‘ Mores ‘
bermaksud kesusilaan, adab, sopan santun, tradisi dan
sebagainya yang menentukan piawai atau norma kelompok.
atau ‘moralis’ yang bererti tingkahlaku yang sejajar dengan
DEFINISI tatasusila atau peraturan hidup bermasyarakat.
• Manakala dari segi istilah : bermaksud kualiti perbuatan
manusia yang dengannya dapat dikatakan samada
perbuatan itu benar ataupun buruk.

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 3 MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 4

3 4

1
MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 26/2/2021

Etika
Aplikasi Kemoralan • Perkataan Etika berasal dari Bahasa Yunani (Greek) iaitu ‘
Dalam aplikasi kemoralan, terdapat 4 aspek iaitu Ethes ‘ atau Ethos yang merujuk kepada perlakuan
seseorang, kebiasaan atau cara.
1. Kemoralan Agama
• Etika juga bermaksud satu set peraturan tingkah laku atau
2. Kemoralan Sosial undang-undang seperti kod etika perguruan , guaman,
3. Kemoralan Individu perubatan, etika pelajar dan sebagainya.
4. Kemoralan Alam • Dari sudut istilahnya ialah satu kajian dan falsafah tentang
kelakuan manusia yang memberi penekanan ke atas
penentuan mengenai apa yang betul dan apa yang salah.
MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 5 MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 6

5 6

CONTOH
Beretika Tidak beretika Akhlak
• Dari sudut bahasa:daripada perkataan Arab iaitu ‘khuluk’
• Beratur ketika menunggu • Berpakaian yang menjolok yang bermaksud perangai atau tingkahlaku, tabiat,
giliran . mata. kepercayaan, pegangan ataupun agama.
• Berpakaian kemas mengikut • Salah guna kuasa • Manakala dari sudut istilah: sifat-sifat dalam diri atau jiwa
peraturan organisasi. • Melambat-lambatkan yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan tanpa
• Melayan pelanggan dengan proses kerja. pemikiran, penelitian dan paksaan.
sopan.

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 7 MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 8

7 8

2
MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 26/2/2021

CONTOH
PERBEZAAN ANTARA ETIKA DAN MORAL
AKHLAK MULIA AKHLAK KEJI
• Amanah • Sombong
ETIKA MORAL
• Ikhlas • Mengamalkan riba Teori Praktikal
• Pemurah • Berjudi
• Minum arak Khusus Umum
• Penyabar

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 9 MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 10

9 10

PERBEZAAN ANTARA ETIKA DAN AKHLAK PEMBAHAGIAN ETIKA


A) Etika Normatif
ETIKA AKHLAK • Suatu displin ilmu yang berfungsi untuk menilai dan mengkritik dan
Keadaan masyarakat yang KESAN Akan memberi kesan kepada membuat keputusan terhadap sistem moral yang ada. Etika ini akan
berkehendakkan & bukannya seseorang dan akan merasa menerangkan sesuatu undang-undang moral yang dianggap terbaik dan
lahir daripada keikhlasan diri kepuasan apabila melakukan sepatutnya bukan undang-undang moral yang telah sedia ada dan sedia
sendiri. kebaikan. diterima.
Kesejahteraan hidup MATLAMAT Kesejahteraan hidup masyarakat B) Etika Deskriptif
bermasyarakat, berdisiplin dan dan keredaan Allah.
menurut peraturan. • Suatu disiplin yang membicarakan sejarah sistem moral, apakah sistem
moral yang dianuti oleh individu atau golongan tertentu. Berbagai etika
Berubah mengikut tempat dan PRINSIP Tetap dan tidak berubah
wujud seperti etika Kristian, Buddha, Yahudi, Islam, Etika Abad Pertengahan
keadaan majoriti masyarakat.
dan sebagainya. Etika ini tidak akan membuat penilaian dan pengadilan dan
Peraturan dan undang-undang SUMBER Al-Quran dan as Sunnah keputusan terhadap sistem moral.
MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 11 MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 12

11 12

3
MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 26/2/2021

• Pembentukan masyarakat Malaysia yang bermoral melalui


pembentukan individu menyeluruh dan seimbang matang dan
bermaklumat yang berupaya menaakul berperasaan dan
bertingkah laku moral ke arah pembangunan masyarakat
APAKAH KEPENTINGAN PENDIDIKAN beretika yang adil dan berkepedulian melalui
• Rukunegara
MORAL PADA MASA KINI? • Wawasan 2020
• Agen moral

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 13 MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 14

13 14

RUKUNEGARA WAWASAN 2020


• Menjadikan malaysia sebuah negara industri yang
• Kepercayaan kepada Tuhan maju berasaskan acuan sendiri setanding dengan
• Kesetiaan kepada raja dan negara negara maju di dunia
• Kepentingan
• Keluhuran perlembagaan • Pembentukan individu menyeluruh dan seimbang
• Kedaulatan undang-undang matang dan bermaklumat yang berupaya
menaakul berperasaan dan bertingkah laku moral
• Kesopanan dan kesusilaan ke arah pembangunan masyarakat beretika yang
adil dan berkepedulian
• Wawasan keempat - Mewujudkan masyarakat yang
bermoral & beretika

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 15 MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 16

15 16

4
MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 26/2/2021

AGEN MORAL
• Agen moral KESIMPULAN
•Merungkai persoalan moral
•Isu-isu moral yang timbul perlulah
diselesaikan dengan bijaksana. • Moral, etika dan akhlak adalah penting dalam kehidupan
semasa kita. Ia adalah pembentukan peribadi manusia.

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 17 MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 18

17 18

AKTIVITI: LAKONAN MENUNJUKKAN


ETIKA, MORAL DAN AKHLAK

MPU1133U3 PENDIDIKAN MORAL 19

19