Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI YULIANI

Tempat Tanggal Lahir : Blok H, 05 Juli 1996

Fakultas : Fakultas Agama Islam

NPM : 1601010120

Dengan ini bermaksud memberikan kuasa kepada :

Nama : WIDYA AYUNITA NINGSIH

Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Maria, 12 Juli 1996

Fakultas : Fakultas Agama Islam

NPM : 1601010133

Untuk membantu saya untuk mengurus proses pengambilan Ijazah beserta perlengkapan tanda
kelulusan lainnya yang dikeluarkan oleh Universitas Alwasliyah Medan dikarenakan saya sedang
sakit melahirkan sehingga tidak dapat melakukan proses pengambilan ijazah tersebut sendiri.

Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak
manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dolok Masihul, 29 Agustus 2020

Yang Memberi Kuasa Yang Menerima Kuasa

SRI YULIANI WIDYA AYUNITA NINGSIH