Anda di halaman 1dari 1

Tugasan sesi tidak segerak 2 Mac 2021

Kumpulan 1: Beatrice, Christina, Eltherty, Elyana, Evelyne & Feldarina

Konsep
- Konsep kepemimpinan guru boleh dijelaskan sebagai guru-guru yang terlibat dalam PdP mempunyai atau diberi peluang memimpin.
- Kebiasaannya, guru tersebut merupakan guru yang berpengalaman dan dikenali dengan kerjayanya yang cemerlang.
- Smylie dan Denny (1990) menjelaskan pemimpin guru (teacher leader) sebagai mereka yang dapat membantu dan menyokong rakan
sekerja melaksanakan tanggungjawab pengajaran di dalam bilik darjah serta meningkatkan amalan pengajaran.

Guru sebagai
pemimpin di
sekolah arus
perdana
Peranan guru sebagai pemimpin Kemahiran guru sebagai pemimpin
- Guru turut sama berperanan sebagai individu yang menjadi jambatan rujukan i. Berkebolehan membuat keputusan menggunakan bukti dan data.
pengetahuan dan maklumat para murid. Justeru, guru perlulah menunjakkan Cth: kemahiran membuat penyelidikan.
kepimpinannya dengan sentiasa bersedia dan boleh menyesuaikan diri dengan ii. Melihat peluang dan mengambil inisiatif untuk penambahbaikan
keadaan iaitu mempamerkan corak atau gelagat kepimpinan yang sesuai.
berterusan. Cth: inovatif dalam amalan terbaik PdP.
Contohnya, dalam zaman globalisasi pendidikan yang mencabar ini, rata-rata
iii. Menggerakkan orang untuk mencapai matlamat bersama. Cth:
murid terlebih dahulu terdedah dan mahir dalam penggunaan TMK.
Menginspirasikan semangat berpasukan yang tinggi.
iv. Mengatur resos dan mengambil tindakan. Cth: Seorang yang
- Guru merupakan pemimpin yang berperanan sebagai agen perubahan.
Perubahan yang dimaksudkan adalah melibatkan perubahan ke atas sekolah
strategik.

dan pengajaran dalam bilik darjah. Guru juga adalah individu yang v. Memantau kemajuan dan mengubah suai pendekatan apabila
menggariskan hala tuju dan membentuk murid ke arah merealisasikannya keadaan berubah. Cth: Keluwesan.
dengan nilai-nilai kepimpinan yang positif. Guru sebagai pengajar perlu vi. Berupaya mengekalkan komitmen orang lain.
berusaha untuk memahamkan murid berkaitan konsep dengan mudah, vii. Merelakan untuk menyumbang kepada pembelajaran organisasi.
sistematik, seronok dan bermakna.