Anda di halaman 1dari 17

Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S29 (JKM)

Seksyen A – Pengetahuan Am

1. Antara berikut yang manakah bukan objektif Kod Etika Pekerja Jabatan Kebajikan
Masyarakat?
a) Meningkatkan kualiti kerja di Jabatan Kebajikan Masyarakat.
b) Meningkatkan profesionalisme pekerja Jabatan Kebajikan Masyarakat.
c) Meningkatkan akauntabiliti dan keberkesanan pengurusan Jabatan Kebajikan
Masyarakat.
d) Meningkatkan kualiti perkhidmatan terhadap pelanggan Jabatan Kebajikan
Masyarakat.

2. Antara berikut yang manakah merupakan kumpulan sasar Jabatan Kebajikan


Masyarakat?
i. Pelarian
ii. Gelandangan
iii. Komuniti Rentan
iv. Mangsa Bencana

a) I dan II
b) I dan III
c) II dan IV
d) III dan IV

3. Lawatan ke rumah klien oleh Pegawai Pembangunan Masyarakat adalah penting


untuk
i. Membuat rawatan awal klinikal.
ii. Membina hubungan dengan klien.
iii. Mengenal pasti masalah dan sistem sokongan klien.
iv. Mendapatkan maklumat lengkap untuk penyediaan laporan sosial klien.

a) I, II dan III
b) I, II dan IV
c) I, III dan IV
d) II, III dan IV

1
4. Kod etika yang menjelaskan tentang tanggungjawab pekerja sosial dalam memberikan
perkhidmatan yang cekap, adil dan tidak bias adalah
a) Etika dan tanggungjawab terhadap klien.
b) Etika dan tanggungjawab terhadap rakan sekerja.
c) Etika dan tanggungjawab terhadap masyarakat.
d) Etika dan tanggungjawab terhadap profesion kerja sosial.

5. Taman Sinar Harapan dan Pusat Pemulihan Dalam Komuniti adalah institusi di bawah
Jabatan Kebajikan Masyarakat yang menyediakan perkhidmatan kepada
a) Wanita.
b) Anak yatim.
c) Kanak-kanak.
d) Orang Kurang Upaya.

6. Berikut adalah peranan dan aktiviti di Pusat Aktiviti Kanak-Kanak (PAKK) bawah
kelolaan Jabatan Kebajikan Masyarakat kecuali
i. Pusat perlindungan: Menyediakan pelbagai aktiviti hiburan yang menarik untuk
kanak-kanak
ii. Pusat pemulihan: Memberi latihan pengurusan diri kepada Orang Kurang Upaya
iii. Pusat advokasi: Mengadakan ceramah / kursus pendek kepada masyarakat, ibu
bapa dan kanak-kanak
iv. Pusat Pembelajaran: Kelas bimbingan / komputer / kelas keagamaan / kelas
lukisan / kelas drama / pidato / deklamasi

a) I dan II
b) I dan III
c) II dan IV
d) III dan IV

7. “Merupakan peruntukan dalam Akta Kanak-Kanak 2001 yang mewajibkan kehadiran


ibu / bapa / penjaga dan anak mereka menjalani program intervensi kepada keluarga.”

Pernyataan di atas merujuk kepada fungsi

a) Kaunseling Individu
b) Bengkel Interaktif
c) Kursus Keibubapaan
d) Kaunseling Keluarga

2
8. Manakah antara berikut merupakan tahap yang perlu ada dalam Sistem Pengurusan
Kes?
i. Merekod maklumat
ii. Penentuan situasi
iii. Perancangan intervensi
iv. Penamatan

a) I, II dan III
b) I, II dan IV
c) I, III dan IV
d) II, III dan IV

9. Antara berikut yang manakah betul tentang tugas jabatan kerajaan dalam pengurusan
mangsa bencana?
i. Jabatan Kebajikan Masyarakat – Memberikan perkhidmatan First Aid Kaunseling.
ii. Jabatan Bomba – Membantu dari segi logistik.
iii. Jabatan Kerja Raya – Mencari dan menyelamat mangsa.
iv. Polis Diraja Malaysia – Kawalan keselamatan.

a) I dan III
b) II dan IV
c) I dan IV
d) II dan III

10. Badan tertinggi yang bertanggungjawab bagi pengurusan bencana ialah


a) Majlis Sosial Negara.
b) Majlis Bencana Negara.
c) Majlis Keselamatan Negara.
d) Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Malaysia.

11. Rakaman kes maklumat dari klien adalah penting bagi


a) Mengenali klien.
b) Membuat refleksi.
c) Memberi sokongan.
d) Menyediakan laporan.

12. Jabatan Kebajikan Masyarakat tela melaksanakan __________ sebagai usaha


pembangunan klien produktif dalam tempoh 2 tahun.
a) 2 Years Exit Programme
b) 2 Years Survival Skills Programme
c) 2 Years Launching Grant Programme
d) 2 Years Social Innovations Programme

3
13. “Memberi bantuan dan sokongan kepada Warga Emas dan Orang Kurang Upaya
menjalani kehidupan seharian mereka dengan lebih selesa, dihormati dan tidak
merasai diri mereka disisihkan.”

Pernyataan di atas adalah merujuk kepada program __________ yang dijalankan oleh
Jabatan Kebajikan Masyarakat.

a) Program 2YEP
b) Program Pemulihan dalam Komuniti
c) Program Khidmat Bantu Di Rumah (Home Help)
d) Program Kebajikan Produktif (Productive Welfare)

14. Kerja Kebajikan adalah merujuk kepada


a) Sesuatu pemberian dalam bentuk kewangan, makanan atau pakaian yang
diberikan kepada individu yang memerlukan.
b) Sistem program negara yang memberi perkhidmatan pertolongan kebajikan
kepada masyarakat untuk memenuhi keperluan ekonomi, pendidikan dan
kesihatan.
c) Satu bentuk aktiviti yang memerlukan kepada kemahiran khusus, peraturan
atau nilai umum yang boleh diterima dalam sesebuah komuniti.
d) Praktis profesional yang berfokus kepada menolong individu, kumpulan dan
komuniti untuk memulihkan atau mengembalikan kefungsian sosial klien ke
arah pembangunan dan kesejahteraan klien.

15. Antara berikut yang manakah kriteria kelayakan permohonan kemasukan ke Rumah
Seri Kenangan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat?
i. Warganegara Malaysia.
ii. Berumur 65 tahun ke atas.
iii. Tiada sumber pendapatan.
iv. Tiada penyakit berjangkit.

a) I, II dan III
b) I, II dan IV
c) I, III dan IV
d) II, III dan IV

4
16. Antara berikut yang manakah bukan Akta di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat?
i. Akta Kanak-Kanak 2001
ii. Akta Mahkamah Juvana 1947
iii. Akta Keganasan Rumah Tangga 1994
iv. Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda 1947

a) I dan II
b) I dan III
c) II dan IV
d) III dan IV

17. “En Salleh perlu menghadiri seminar di Singapura selama 2 hari. Bagi memastikan
ibunya mendapat jagaan sementara En Salleh telah menghantar ibunya ke sebuah
institusi bawah kelolaan JKM yang menyediakan perkhidmatan alternatif kepada waris
/ penjaga untuk menempatkan secara sementara Warga Emas dalam jagaannya di
institusi tersebut.”

Situasi di atas merujuk kepada perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan
Masyarakat di

a) Respite Care
b) Rumah Orang Tua
c) Rumah Seri Kenangan
d) Rumah Transit Warga Emas

18. Mengapakah prinsip “kerahsiaan” penting dalam amalan Praktis Kerja Sosial?
a) Menghormati hak pekerja sosial.
b) Menjaga kepentingan pekerja sosial.
c) Mewujudkan hubungan profesional yang positif dan teraputik.
d) Mewujudkan hubungan baik, mesra dan berkekalan antara pekerja sosial dan
klien.

19. Terdapat tiga (3) kaedah kerja sosial dalam proses menolong klien iaitu
a) Kerja Kes, Kerja Kumpulan dan Kerja Komuniti.
b) Kerja Institusi, Kerja Kes dan Kerja Keluarga.
c) Kerja Komuniti, Kerja Keluarga dan Kerja Kes.
d) Kerja Pemulihan, Kerja Perlindungan dan Kerja Keluarga.

5
20. Chen seorang remaja berumur 10 tahun telah didapati bersalah atas kesalahan
membuat cubaan untuk mencederakan ibunya kerana ibunya enggan memberi wang
kepadanya. Apakah perintah di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 yang boleh dijatuhkan
terhadap Chen?
a) Sekolah Tunas Bakti, Sg Lereh
b) Sekolah Henry Gurney
c) Asrama Bahagia
d) Asrama Sentosa

21. Antara berikut yang manakah kriteria kelayakan wajib pemberian bantuan kewangan
yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat?
a) Berumur 18 tahun ke atas.
b) Warganegara Malaysia dan bermastautin di Malaysia.
c) Pendapatan keluarga di bawah Paras Garis Kemiskinan.
d) Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat.

22. Apakah yang dimaksudkan dengan Perintah Khidmat Masyarakat?


a) Merupakan hukuman alternatif kepada kanak-kanak yang bertujuan
memulihkan dan mencegah pesalah daripada mengulangi kesalaha jenayah
serta mengintegrasikan mereka untuk kembali ke pangkuan masyarakat.
b) Merupakan hukuman alternatif kepada pemenjaraan yang bertujuan
memulihkan dan mencegah pesalah daripada mengulangi kesalaha jenayah
serta mengintegrasikan mereka untuk kembali ke pangkuan masyarakat.
c) Merupakan hukuman ringan kepada pesalah muda yang bertujuan
memulihkan dan mencegah pesalah daripada mengulangi kesalaha jenayah
serta mengintegrasikan mereka untuk kembali ke pangkuan masyarakat.
d) Merupakan hukuman ringan kepada kanak-kanak yang bertujuan memulihkan
dan mencegah pesalah daripada mengulangi kesalaha jenayah serta
mengintegrasikan mereka untuk kembali ke pangkuan masyarakat.

23. Tujuan temubual dibuat bersama klien adalah untuk


a) Berkenalan dengan klien.
b) Membina hubungan teraputik bersama klien.
c) Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien.
d) Mendapatkan lebih banyak maklumat daripada klien.

6
24. Antara berikut yang manakah bukan tentang peranan dan tanggungjawab pekerja
sosial di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat?
i. Akta Orang-Orang Papa 1977 – Menyelamat pengemis dan kutu rayau.
ii. Akta Keganasan Rumahtangga 1994 – Menyediakan laporan bagi permohonan
Perintah Perlindungan Interim.
iii. Kaedah-Kaedah Bagi Pusat-Pusat Pemulihan Cacat Akal 1977 – Tugas dan
bertanggungjawab kakitangan di Taman Sinar Harapan.
iv. Peraturan-Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak 2012 – Kuasa untuk masuk dan
memeriksa semua taska samada berdaftar atau tidak berdaftar dengan Jabatan
Kebajikan Masyarakat.

a) I, II dan III
b) I, II dan IV
c) I, III dan IV
d) II, III dan IV

25. Terdapat tiga (3) institusi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang menyediakan
perkhidmatan kepada warga emas iaitu
a) Rumah Seri Kenangan, Rumah Ehsan dan Rumah Sejahtera.
b) Rumah Orang Tua, Rumah Sejahtera dan Desa Bina Diri.
c) Rumah Seri Kenangan, Rumah Ehsan dan Rumah Orang Tua.
d) Rumah Seri Kenangan, Desa Bina Diri dan Rumah Ehsan.

26. Apakah MISI Jabatan Kebajikan Masyarakat?


a) Memperkasa masyarakat rentan ke arah kesejahteraan sosial.
b) Memperkasa masyarakat ke arah kesejahteraan rakyat.
c) Memperkasa masyarakat yang memerlukan ke arah kesejahteraan sosial.
d) Memperkasa masyarakat rentan ke arah hidup yang aman, sejahtera dan
bahagia.

27. Apakah situasi yang memerlukan seseorang pekerja sosial membuka kerahsiaan?
a) Apabila ahli keluarga klien bertanyakan tentang kes tersebut.
b) Apabila ia melibatkan pihak berkuasa dan pihak yang berisiko.
c) Rakan serumah pekerja sosial minta untuk menceritakan kes yang menarik.
d) Apabila pekerja sosial ingin berkongsi dengan seseorang.

28. Razif berumur 19 tahun telah ditangkap oleh polis kerana didapati mencuri tayar
motor jirannya. Apakah hukuman di bawah Kanun Tatacara Jenayah yang boleh
dijatuhkan kepada Razif terhadap kesalahan jenayah yang telah dilakukan?
a) Denda
b) Bon Berkelakuan Baik
c) Penjara Tidak Lebih 1 Tahun
d) Perintah Khidmat Masyarakat

7
29. “Memberi tumpuan terhadap kebajikan dan kehidupan kanak-kanak yang menjurus
kepada kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan dan penyertaan kanak-
kanak.”

Pernyataan di atas merujuk kepada


a) Dasar Perlindungan Kanak-Kanak.
b) Dasar Perkhidmatan Kanak-Kanak.
c) Konvensyen Mengenai Hak Pelajar Sekolah.
d) Konvensyen Mengenai Hak Kanak-Kanak.

30. Berapakah kadar Bantuan Orang Tua (BOT) yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan
Masyarakat?
a) RM200.00 sebulan
b) RM250.00 sebulan
c) RM300.00 sebulan
d) RM350.00 sebulan

8
Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah

1. Dua pertiga daripada setengah guni gandum ialah 25kg. Berapakah berat bagi seguni
gandum tersebut?
a) 50kg
b) 65kg
c) 70kg
d) 75kg

2. Pada tahun 2018 Dany membuat simpanan wang sebanyak RM 350 setiap bulan
selama setahun. Jumlah wang simpanan Amir pula adalah 10% lebih besar daripada
jumlah wang simpanan Dany. Berapakah jumlah wang simpanan mereka berdua pada
tahun tersebut?
a) RM4000
b) RM4620
c) RM7980
d) RM8820

3. Jumlah nilai abjad R A J I N ialah 80. Jumlah nilai abjad A dan I ialah 20. R : J : N
bersamaan 1 : 2 : 3. Berapakah nilai N?
a) 3
b) 6
c) 30
d) 60

4. Berat sebakul sayur sawi ialah 51kg dan dijual dengan harga RM2 bagi setiap 300g.
Berapakah jumlah hasil jualan keseluruhan sayur sawi tersebut?
a) RM50
b) RM30
c) RM150
d) RM100

5. Ahmad mempunyai wang simpanan sebanyak RM25,000 dan dia menggunakan 1/20
sebagai modal perniagaan jualan burger. Setelah sebulan berniaga beliau
memperolehi keuntungan sebanyak 3 kali harga modal tersebut. Berapakah jumlah
keuntungan yang diperolehinya?
a) RM2,500
b) RM1,250
c) RM5,000
d) RM3,750

9
6. Raju berlari menuju ke arah timur sejauh 100 langkah. Kemudian berlari lagi berpatah
balik ke tempat dia bermula. Setiap langkahnya berukuran purata 75cm. Berapakah
jumlah jarak larian Raju?
a) 75m
b) 150m
c) 750m
d) 1500m

7. Encik Ramasamy memulakan perjalanan pada jam 9.30am untuk memandu sejauh
384km. Beliau memandu dengan purata kelajuan 96km/j. Bilakah masa beliau akan
tiba ke destinasi yang dituju?
a) 12.30pm
b) 1.30pm
c) 3.00pm
d) 4.00pm

8. Sebuah tangki mengandungi 4,800 liter air yang digunakan untuk menyiram tanaman
secara berterusan pada kadar 5 liter bagi setiap 5 minit dalam tempoh 3 jam.
Berapakah baki air yang tinggal di dalam tangki itu selepas tamat tempoh tersebut?
a) 180 liter
b) 4500 liter
c) 4620 liter
d) 300 liter

9. Zack membayar harga pembelian sebuah televisyen berjumlah RM3199.50 setelah


mendapat diskaun sebanyak 25%. Berapakah harga asal televisyen tersebut?
a) RM3,999
b) RM4,000
c) RM4,266
d) RM4,922

10. Harga basikal Ah Chong adalah 35% lebih mahal daripada harga basikal Amran.
Berapakah harga basikal Ah Chong jika harga Amran ialah RM680?
a) RM916
b) RM918
c) RM953
d) RM1156

10
11. Dewan F mempunyai kerusi yang disusun sebanyak 15 baris dalam jumlah 25 buah
kerusi bagi setiap baris. 75 buah kerusi dari dewan G diambil dan dimasukkan ke dalam
dewan H yang telah mempunyai 250 buah kerusi. Jumlah keseluruhan kerusi di dalam
ketiga-tiga dewan tersebut ialah 940. Berapakah bilangan kerusi yang masih ada di
dalam dewan G?
a) 165
b) 240
c) 315
d) 490

12. Terdapat 1000 biji guli pelbagai warna di dalam sebuah bilik stor. Jika dipilih secara
rawak kebarangkalian memilih sebiji guli hijau ialah 3/5. Berapakah bilangan guli hijau
di dalam stor tersebut?
a) 50
b) 60
c) 300
d) 600

13. 154kg kertas terpakai akan dijual di pusat kitar semula. 5/7 daripada jumlah tersebut
adalah kertas berwarna. Selebihnya pula adalah kertas putih yang berharga RM0.35
sekilogram. Berapakah jumlah hasil jualan kertas putih tersebut?
a) RM15.40
b) RM16.40
c) RM31.90
d) RM53.90

14. Sebuah kotak mengandungi 15kg buah rambutan. Kebarangkalian terdapat buah yang
rosak ialah 0.05. Berapakah jumlah buah rambutan yang elok boleh diperolehi
daripada 12 kotak yang serupa?
a) 153kg
b) 167kg
c) 171kg
d) 180kg

15. Berat bagi sebakul kelapa ialah 26kg, manakala berat bagi sebakul tembikai ialah
104kg. Berapakah peratus (%) lebihan berat sebakul tembikai berbanding sebakul
kelapa?
a) 78
b) 250
c) 300
d) 350

11
16. Sebekas kacang tanah berjumlah 1,200 biji akan dimasukkan ke dalam 10 buah
mangkuk dan 5 biji cawan. Setiap cawan diisi sebanyak 45 biji kacang dan setiap
mangkuk diisi sebanyak 85 biji kacang. Berapakah baki kacang yang tinggal di dalam
bekasnya?
a) 125
b) 135
c) 145
d) 155

17. Nilai keseluruhan hadiah yang disumbangkan oleh 86 buah syarikat ialah RM84,800.
Berapakah purata sumbangan bagi sebuah syarikat berkenaan?
a) RM997
b) RM987
c) RM986
d) RM985

18. Berapakah bilangan duit syiling 20 sen boleh ditukar bagi nilai 45% daripada RM550?
a) 247
b) 248
c) 1237
d) 1238

19. {400, 361, 324, N, 256, 225}. Apakah nilai paling tepat bagi N?
a) 289
b) 290
c) 275
d) 287

20. Nilai min bagi satu set data yang terdiri daripada 12 nombor ialah 25. Apabila satu
nombor P dikeluarkan dari set data tersebut, nilai min data berubah menjadi 24.
Apakah nilai P?
a) 18
b) 36
c) 24.5
d) 28.9

12
Seksyen C – Kefahaman Bahasa Inggeris

1. Before I left home this morning, I put __________ my coat.


a) Down
b) Up
c) On
d) Off

2. Johnny made a story __________. He did not tell the truth.


a) Down
b) Up
c) On
d) Off

3. Alice looked a word __________ in her dictionary.


a) On
b) Off
c) Down
d) Up

4. __________ the weather is cold, Rick is not wearing a coat.


a) Even though
b) Because
c) For
d) Unless

5. He was hungry __________ he ate a sandwich.


a) And
b) But
c) So
d) As

6. The bridge is closed. We cannot drive to the other __________ of the river.
a) Half
b) End
c) Bed
d) Side

13
7. Debbie woke up in the morning with a __________. She had cheered loudly at the
basketball game.
a) Headache
b) Stomach ache
c) Sore throat
d) Toothache

8. The children __________ hungry. There __________ no food in the house.


a) Was, were
b) Were, were
c) Was, was
d) Were, was

9. Jimbo has a moustache, but his brother __________.


a) Is not
b) Does not
c) Has not
d) Did not

Read and answer.

There are those whom we instantly recognise as clinging to the traditional values of
travel, the people who endure a kind of alienation and panic in foreign parts for the
aftertaste of having sampled new scenes. On the whole, travel at its best is rather
comfortless, but travel is never easy: you get very tired, you get lost, you get your feet wet,
you get little cooperation, and if it is to have any values at all, you go alone. Homesickness
is part of this kind of travel. In these circumstances, it is possible to make interesting
discoveries about oneself and one’s surroundings. Travel has less to do with distance than
with insight: it it, very often, a way of seeing. The second group of travellers has only
appeared in numbers in the past thirty years. For these people, paradoxically, travel is an
experience of familiar things; that carries with it the illusion of immobility. It is going to a
familiar airport and being strapped into a seat and held captive for a number of hours-
immobile; then arriving at an almost identical airport; being whisked to a hotel so fast it is
not like movement at all, and the hotel and the food are identical to the hotel and food in
the city one has just left. This is all tremendously reassuring and effortless; indeed, it is
possible to go from, say London to Singapore and not experience the feeling of having
travelled anywhere.
For many years in the past, this was enjoyed by the rich. It is wrong to call it tourism,
because businessmen also travel this way; and many people, who believe themselves to
be trevellers, object to being called tourists. The luxury travellers of the past set an
example for the package tourists of today. In this sort of travel you take your society with
you; your language, your food, your styles of hotel and service. It is of course the
prerogative of rich nations- America, Western Europe, and Japan. It has had a profound

14
effect on our view of the world. It has made real travel greatly sought after and somewhat
rare.
As everyone knows, travel is very unsettling, and it can be quite hazardous and
worrying. One way of overcoming this anxiety is to travel packaged in style: luxury is a great
remedy for the alienation of travel. What help calm us is a reminder of stability and
protection – what the average package tourist looks for in foreign surroundings is familiar
sights.

10. The travellers described in paragraph 1


a) Receive more help from local people.
b) Learnt a lot about new places.
c) Are afraid of new experiences.
d) Love to travel in style.

11. According to the writer, the ‘traditional’ traveller


a) Feels at home in new places.
b) Should expect to feel homesick.
c) Enjoys minor discomforts.
d) Dislikes company.

12. The writer suggests that the second group of travellers


a) Choose boring destinations.
b) Would prefer to stay at home.
c) Adapt quickly to new surroundings.
d) Are boring travellers.

13. What gives travel an “illusion of immobility”?


a) The absence of new experiences.
b) The number of people travelling.
c) The length of the journey.
d) The homesickness felt by most travellers.

14. Which of the following statements best sums up the author’s attitude to travel?
a) Travel has to be tiring to be worthwhile.
b) The package holiday encourages interest in new places.
c) Only the rich can travel in comfort.
d) Modern travel has become comfortable but boring.

15
Read and answer.

SELASIH PLUS
- Selasih Plus preserves overall health and well being
- Contains the herb ‘selasih’ (Ocicum sanctum)
- For enhancing resistance to infections
- Reducing fevers and body aches
- As a preventive tonic during times of stress

15. Which of the following statements is false?


a) Selasih Plus is a health tonic.
b) It is a tonic for fevers and body aches only.
c) Selasih Plus can help reduce stress.
d) This tonic contains the herb ‘selasih’.

16. From the advertisement, we understand that


a) Selasih Plus is a medicine for fever and aches.
b) Selasih Plus can cure fevers and headaches.
c) Ocicum Sanctum is the scientific name for the herb ‘selasih’.

17. What is the purpose of this advertisement?


a) To promote the beverage.
b) To remind you to drink the product.
c) To describe how the product is made.
d) To tell you how to start your day.

Read and answer.

START YOUR DAY WITH A KAFEE


- Aromatic ground coffee beans
- Swirls of freshly boiled milk
- ‘Kafee’ tarik with white froth
- Right amount of sweetness added
- Light sprinkle of ground cocoa

18. Which of the following words does not have same meaning of froth
a) Bubbles
b) Foam
c) Fizz
d) Substance

16
Read and answer.

When the plane lands, you are requested to keep your seatbelt fastened until the light
indicator goes off. Remain in your seat until the plane stops moving. This is for your own
confort and safety.

19. Which of the following statement is true?


a) This massage is commonly found in buses.
b) Passangers are free to move about while the plane is landing.
c) The passengers must remain in their seats until the plane stops moving.
d) This massage is used to entertain the passengers and crews on board.

20. The purpose of the message is


a) To highlight the usage of seatbelts.
b) To ensure the safety and comfort of passengers.
c) To warn passangers of probability for an airplane to crash.
d) To suggest proper behaviour while boarding a plane.

17

Anda mungkin juga menyukai