Anda di halaman 1dari 51

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN KESIHATAN

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

RUKUN NEGARA i

FALSAFAH PENDIDIKAN ii

KATA PENGANTAR iii

PENDAHULUAN iv

CADANGAN TABURAN TAJUK DAN WAKTU PENGAJARAN Vi

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN 1


TAHUN 1

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN 8


TAHUN 2

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN 14


TAHUN 3

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN 21


TAHUN 4

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN 29


TAHUN 5

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN 36


TAHUN 6
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai


perpaduan yang erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

Maka kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

i
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara

ii
KATA PENGANTAR

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Guru perlu sentiasa peka terhadap tahap
memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran kesihatan murid dengan mengambil kira
yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni kesepaduan ilmu, nilai dan amalan. Pengajaran
dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan pembelajaran dirancang supaya dapat
dan menyediakan murid menghadapi arus melahirkan murid yang bijak menjaga
globalisasi serta ekonomi berasaskan kesejahteraan diri, masyarakat dan negara.
pengetahuan pada abad ke-21.
Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran ini banyak pihak terlibat terutama guru,
dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai pensyarah maktab dan universiti serta pegawai
aktiviti dan penggunaan sumber. Guru digalakkan Kementerian Pendidikan, dan individu yang
menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun mewakili badan-badan tertentu.
dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid.
Huraian ini diharap akan dapat membantu guru Kepada semua pihak yang telah memberikan
merancang dan melaksanakan pengajaran dan sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehingga
pembelajaran secara berkesan. terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini,
Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.
pembelajaran, guru diharap dapat memberi
penekanan kepada unsur bernilai tambah, iaitu
kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara
belajar, penggunaan teknologi maklumat dan
komunikasi, kecerdasan pelbagai, pembelajaran
masteri, pembelajaran secara kontekstual,
pembelajaran secara konstruktivisme,
pembelajaran akses kendiri dan kajian masa
depan. Di samping itu, nilai murni dan semangat ( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN )
patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Pengarah
Semua elemen ini diharapkan dapat memberi Pusat Perkembangan Kurikulum
keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam
kehidupan harian dan dunia pekerjaan

iii
PENDIDIKAN KESIHATAN
PENDAHULUAN

Matlamat Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan

Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan disusun mengikut
meningkatkan pengetahuan kesihatan, memupuk sikap tiga tunjang utama iaitu :
positif terhadap kesihatan, dan mengamalkan gaya hidup
sihat. 1. Kesihatan Diri dan Keluarga
Konsep tunjang ini adalah penjagaan asas kesihatan
Budaya Pembelajaran Pendidikan Kesihatan diri, keluarga dan masyarakat secara proses
berterusan.
Mata pelajaran Pendidikan Kesihatan menekankan amalan Tumpuan diberi kepada kesihatan diri, seksualiti,
gaya hidup yang sihat. Pendekatan yang dicadangkan bagi kekeluargaan, perkahwinan dan keibubapaan.
mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui peningkatan
pengetahuan, pengalaman dan amalan yang meliputi: 2. Gaya Hidup Sihat
Konsep tunjang ini adalah pengalaman aktiviti
x Penglibatan murid secara penghayatan ilmu kehidupan harian yang sihat dan menjauhi tingkah
x Interaksi dengan guru, rakan dan masyarakat laku berisiko secara berterusan.
x Penyimpanan rekod kesihatan dan kegiatan murid Tumpuan diberi kepada penyelesaian konflik,
sebagai bukti pembelajaran pengurusan stres, kemahiran merancang,
pemakanan, penyalahgunaan bahan dan
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan pencegahan penyakit.

Selain dokumen Sukatan Pelajaran, guru juga perlu 3. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran
merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. Konsep tunjang ini adalah pemeliharaan
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan kebersihan dan keselamatan persekitaran secara
mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum berkesan untuk meningkatkan taraf kesihatan.
Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Tumpuan diberi kepada pencegahan penyakit
Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). berjangkit, keselamatan persekitaran dan
pertolongan cemas.

iv
PENDIDIKAN KESIHATAN

Kandungan Buku Ini

Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan
Pendidikan Kesihatan untuk sekolah rendah. subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran.
Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut
Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru kesesuaian murid, alatan, dan persekitaran.
merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran
ini dengan lebih tepat dan berkesan. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras
1, 2 dan 3.
Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan x Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat
mengikut tiga lajur seperti berikut : dilakukan oleh semua murid
x Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi
sesetengah murid.
Bidang Hasil Cadangan Aktiviti x Aras 3 pula adalah aras yang tinggi, lebih sukar dan
Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang
mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat.

Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada


Aras 1. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan
keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan
Aras 3. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan
tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya.

Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh


guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh
mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah
aktiviti mengikut kebolehan murid.

v
PENDIDIKAN KESIHATAN
Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran

TAHAP I/ TAHAP II/ *KEL. TINGKATAN


TUNJANG TAJUK TAHUN TAHUN PER.
PEMBELAJARAN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
WAKTU PENGAJARAN

Kesihatan Diri 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 5 5

Kesihatan Diri dan Keluarga Perasaan 6 6 6 2 2 - - - - - 2 2

Kekeluargaan 10 10 10 3 3 3 3 3 3 3 2 2

Pemakanan 6 6 6 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Gaya Hidup Sihat Pengurusan Konflik dan Stres - - - - - 2 2 2 2 2 2 2

Penyalahgunaan Bahan 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Keselamatan 5 5 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4

Kebersihan dan Keselamatan


Persekitaran Penyakit Berjangkit - - - 4 3 4 4 - - - - -

Pertolongan Cemas - - - 2 3 2 2 3 3 3 3 3

Jumlah 42 42 42 24 24 24 24 24 24 24 24 24

* KEL. PER. : Kelas Peralihan

Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dijadikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran
Pendidikan Kesihatan

vi
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

OBJEKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 1, murid dapat :

1. Mengenal bahagian tubuh badan dan menjaga kebersihan mulut, kulit dan rambut;

2. Memahami cara melahirkan perasaan mengikut situasi;

3. Mengenal pasti keistimewaan diri sendiri, keluarga dan sahabat;

4. Mengenal pasti jenis makanan harian dan waktu makan utama;

5. Mengenal pasti peraturan penggunaan ubat dan racun serta bahaya dadah; dan

6. Mengaplikasi penjagaan keselamatan diri semasa di rumah, sekolah, dan tempat permainan.

1
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Kesihatan Diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi
mencapai hasil pembelajaran. Guru juga
Asas kesihatan fizikal adalah mengenali ARAS 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain
bahagian tubuh badan, menjaga x Menyatakan bahagian tubuh badan. mengikut kebolehan murid.
kebersihan mulut, kesihatan gigi, dan x Mengetahui cara menjaga kebersihan
menjaga kulit dan rambut. gigi. x Memeriksa kebersihan diri murid.
x Menyatakan makanan yang dapat
(a) Mengenali bahagian tubuh badan: menjamin kesihatan gigi. x Menggunakan carta tubuh badan, gigi
(i) Kepala x Menyatakan makanan yang boleh dan makanan.
(ii) Tangan merosakkan gigi.
(iii) Abdomen x Menerangkan cara menjaga kulit bagi x Mewarna bahagian tubuh badan, gigi dan
(iv) Kaki menjauhi kudis, kutu dan kelemumur. makanan.
x Menerangkan cara menjaga rambut bagi
(b) Kebersihan Diri: menjauhi kutu dan kelemumur. x Menyanyi lagu yang sesuai mengenai
(i) Kebersihan mulut bahagian tubuh badan, gigi dan
x Penjagaan gigi ARAS 2 makanan.
x Karies gigi x Menghuraikan bahagian dan fungsi
(ii) Kesihatan gigi tubuh badan. x Menunjuk cara menggosok gigi dengan
x Makanan untuk kesihatan x Menerangkan kepentingan menjaga betul.
gigi kesihatan gigi.
x Makanan yang merosakkan x Menerangkan punca terjadinya kudis, x Menunjuk cara penjagaan kulit dan
gigi kelemumur dan kehadiran kutu. rambut.

(c) Pengurusan kesihatan diri: ARAS 3 x Melabelkan bahagian-bahagian tubuh


(i) Penjagaan kulit x Menerangkan akibat kecuaian menjaga badan pada carta.
x Kudis kesihatan diri.
(ii) Penjagaan rambut
x Kutu dan kelemumur
(iii) Penjagaan kebersihan tubuh
badan

2
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1
BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Perasaan
Murid dapat:
Asas kesihatan emosi adalah luahan
rasa isi hati dalam sesuatu situasi. ARAS 1
x Menyatakan perasaan yang dialami x Menggunakan kad imbasan berkaitan
(a) Melahirkan perasaan: seperti sedih, gembira dan susah hati. perasaan .
(i) Cara melahirkan perasaan
mengikut situasi ARAS 2 x Menyebut pelbagai situasi perasaan.
x Ketawa x Menerangkan cara meluahkan perasaan
x Senyum mengikut situasi. x Mewarna lakaran perasaan.
x Menangis
x Suka ARAS 3 x Bercerita tentang perasaan yang pernah
x Sedih x Menerangkan mengapa meluahkan dialami.
x Takut perasaan penting kepada individu.
x Gembira x Melakonkan perasaan melalui memek
x Marah muka.
x Sugul
x Malu x Melakar dan mewarna memek muka
x Terkejut dalam pelbagai situasi.

3
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1
BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Kekeluargaan
Murid dapat::
(a) Mengenali diri sendiri, keluarga dan
sahabat : ARAS 1
(i) Keistimewaan diri sendiri x Menyatakan keistimewaan diri sendiri, x Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan diri
x Tubuh badan sihat keluarga dan sahabat. sendiri, keluarga dan sahabat.
(ii) Keistimewaan keluarga
x Kasih sayang ARAS 2 x Melukis gambar tentang diri sendiri dan
x Keharmonian x Menerangkan mengapa kita perlu keluarga.
(iii) Keistimewaan sahabat menyukai dan menyayangi diri sendiri,
x Bantu membantu keluarga dan sahabat. x Bercerita tentang diri sendiri, keluarga
x Bertolak ansur dan sahabat.
ARAS 3
x Menceritakan tentang keluarga sendiri
atau keluarga rakan.

4
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pemakanan Murid dapat :

(a) Makanan harian saya dan ARAS 1


sahabat x Menyatakan jenis makanan yang biasa dimakan x Mewarna makanan berkhasiat.
(i) Jenis makanan harian pada waktu pagi, tengah hari dan malam.
x Makanan berkhasiat x Menyatakan pentingnya makan mengikut masa x Menyanyi lagu yang sesuai
x Makanan rapu (tidak tertentu. berkaitan dengan jenis makanan
berkhasiat) x Menyatakan jenis makanan rapu. harian.
(ii) Waktu makan
x sarapan pagi ARAS 2 x Bercerita tentang kelompok
x makan tengah hari x Menyatakan kebaikan mengambil makanan makanan dalam carta yang
x makan malam berkhasiat. disediakan.
x Menyatakan keburukan mengambil makanan rapu.
x Menggunting dan menampal
ARAS 3 gambar berkaitan dengan
x Menceritakan jadual waktu makan sehari diri makanan berkhasiat.
sendiri dan keluarga.

5
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1
BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat:
2. Penyalahgunaan bahan
ARAS 1
Penyalahgunaan bahan adalah x Memahami dan menyatakan kepentingan bahan x Membezakan ubat, racun dan
pengambilan ubat, racun, dan dadah yang berbahaya disimpan di tempat yang selamat. dadah melalui senarai yang
yang tidak mengikut peraturan dan x Menyatakan kepentingan mengambil ubat disediakan.
nasihat doktor. mengikut nasihat doktor .
x Membezakan beberapa jenis racun dan dadah. x Menggunting dan menampal
(a) Ubat dan racun gambar berkaitan dengan ubat,
(i) Penggunaan ARAS 2 racun dan dadah.
(ii) Penyimpanan x Menerangkan kegunaan racun dan dadah mengikut
x tempat tinggi keperluannya. x Bercerita berkaitan ubat, racun
x tempat berkunci x Menerangkan langkah keselamatan untuk dan dadah.
mengelakkan penyalahgunaan bahan.
(b) Bahaya pengambilan dadah xMemadankan gambar
ARAS 3 berkaitan ubat, racun dan
x Menceritakan bahaya pengambilan dadah. dadah.

6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN
BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselamatan Murid dapat :

Keselamatan adalah langkah berjaga- ARAS 1


jaga bagi mengelakkan berlakunya x Menyatakan alamat dan telefon rumah x Bercerita tentang diri sendiri.
kemalangan pada diri sendiri. sendiri.
x Menyebut nama, nombor telefon dan x Menyebut dan mencatat nama, nombor
(a) Keselamatan diri alamat tempat kerja ibu bapa atau telefon dan alamat rumah sendiri.
(i) Mengetahui nama dan alamat penjaga.
sendiri. x Menyatakan beberapa situasi tidak x Mencatat nama ibu bapa atau penjaga,
(ii) Mengingati nombor telefon selamat di rumah, sekolah dan tempat nombor telefon dan alamat tempat ibu
rumah. permainan. bapa atau penjaga bekerja.
(iii) Mengetahui nama dan tempat x Menyatakan sebab-sebab berlakunya
kerja ibu bapa atau penjaga. kemalangan. x Bercerita tentang sebab-sebab berlaku
x Menyatakan cara-cara meminta bantuan kemalangan.
(b) Langkah keselamatan untuk semasa kecemasan.
mengelakkan bahaya di rumah, x Berlakon cara-cara meminta bantuan
sekolah dan tempat permainan ARAS 2 semasa kecemasan.
seperti lantai licin dan alatan tajam. x Memahami peraturan keselamatan
sekolah. x Mencatat peraturan keselamatan di
x Menerangkan langkah yang sesuai untuk sekolah dan di tempat permainan.
menjaga keselamatan diri semasa
berada di rumah, sekolah dan tempat
permainan.

ARAS 3
x Menerangkan peraturan keselamatan
yang terdapat pada papan kenyataan di
sekolah dan tempat permainan.
x Mencadangkan cara-cara mengelakkan
kemalangan berlaku di rumah, sekolah
dan tempat permainan.
x Memberi pendapat tentang peraturan
keselamatan di sekolah.

7
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2

OBJEKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 2, murid dapat :

1. Mengenali tubuh badan dan mengamalkan kesihatan diri;

2. Memahami perasaan kasih sayang kepada ibu bapa, guru dan rakan;

3. Menjelaskan perbezaan jantina dari segi fizikal, minat, perawakan dan pakaian;

4. Mengetahui perbezaan makanan berkhasiat dan kesannya kepada kesihatan diri;

5. Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan bahan; dan

6. Mengetahui bahaya di rumah, sekolah dan tempat permainan serta langkah-langkah keselamatan dan cara
mengatasinya.

8
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Kesihatan Diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi
mencapai hasil pembelajaran. Guru juga
Kesihatan fizikal yang optimum dapat ARAS 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain
diperolehi melalui penjagaan kebersihan x Menyatakan bahagian dalam tubuh mengikut kebolehan murid.
persekitaran, amalan asas kesihatan, dan badan dan fungsinya.
penjagaan pakaian dan alatan keperluan x Menamakan pelbagai jenis makanan x Memeriksa kebersihan diri murid.
diri. untuk kesihatan.
(a) Mengenali bahagian dan organ tubuh x Menceritakan cara menjaga pakaian dan x Menggunakan carta berkaitan bahagian-
badan alat keperluan diri. bahagian tubuh badan dan organ tubuh
(i) Tulang x Mengenal pasti keadaan rumah dan badan.
(ii) Otot persekitaran yang bersih.
(iii) Paru-paru x Mewarna bahagian-bahagian tubuh badan
(iv) Jantung ARAS 2 dan organ tubuh badan.
x Menceritakan cara penjagaan kebersihan
(b) Amalan Asas Kesihatan diri x Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan
(i) Amalan harian x Menyenaraikan langkah yang perlu dengan bahagian dan organ tubuh badan.
(ii) Amalan pemakanan diambil supaya keadaan rumah, sekolah
(iii) Rehat, rekreasi dan kesenggangan dan persekitaran sentiasa bersih. x Bercerita berkaitan amalan asas kesihatan.
(iv) Tidur
ARAS 3 x Menunjuk cara pengurusan kesihatan diri.
(c) Pengurusan Kesihatan Diri x Menerangkan kesan kepada kesihatan
(i) Menjaga pakaian dan keperluan diri akibat rumah dan persekitaran yang x Menunjuk cara membersihkan kawasan
diri kotor. rumah, sekolah dan persekitaran.
(d) Kebersihan
x Melabel dan menyebut bahagian-bahagian
(i) Rumah
tubuh badan dan organ tubuh badan.
(ii) Sekolah
(iii) Persekitaran
x Mereka pantun berkaitan kesihatan diri.

9
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2
BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Perasaan Murid dapat:


Kasih sayang anak kepada ibu bapa boleh ARAS 1
melalui perlakuan yang baik. x Menyatakan cara menunjukkan kasih x Bercerita berkaitan perasaan kasih
sayang kepada ibu bapa, guru dan rakan. sayang.
(a) Memahami perasaan x Melakukan cara bersalaman dengan ibu
(i) Perasaan kasih sayang kepada ibu bapa. x Melakonkan cara menunjukkan kasih
bapa, guru dan rakan sayang.
x Ucapan dan penghargaan ARAS 2
x Bersalaman x Menyenarai tanggungjawab anak x Melakar kad ucapan.
x Mereka kad ucapan terhadap ibu bapa.
x Mereka kad ucapan kepada ibu bapa, guru
ARAS 3 dan rakan.
x Menceritakan cara untuk menunjukkan
kasih sayang anak kepada ibu bapa.
3. Kekeluargaan
ARAS 1 x Bercerita tentang perbezaan fizikal antara
Setiap jantina mempunyai perbezaan ciri x Menyatakan perbezaan fizikal antara bayi lelaki dan perempuan.
fizikal, minat, perawakan dan pakaian yang bayi lelaki dan bayi perempuan.
berlainan. x Menyenaraikan perbezaan antara kanak- x Menyebut dan mencatatkan perbezaan
kanak lelaki dan perempuan. antara kanak-kanak lelaki dan perempuan.
(a) Perbezaan organ seksual antara bayi
lelaki dan bayi perempuan ARAS 2 x Melakonkan cara menjaga bayi dengan
x Menunjukkan cara menjaga bayi dengan kasih sayang.
(b) Perbezaan antara kanak-kanak lelaki kasih sayang.
dan perempuan dari segi minat, x Menceritakan minat, perawakan dan x Bercerita tentang minat, perawakan dan
perawakan dan pakaian pakaian rakan karib. pakaian rakan karib.
(c) Menjaga kebersihan, kehormatan dan ARAS 3 x Menjawab teka-teki.
keselamatan diri khasnya dari aspek x Menjelaskan tentang pentingnya hormat-
organ seksual menghormati antara satu sama lain tanpa
mengira jantina.
x Menganalisis kegemaran kanak-kanak
lelaki dan perempuan.

10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2

TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pemakanan Murid dapat :

Pengambilan makanan harian mestilah ARAS 1


yang berkhasiat, bersih dan selamat. x Menyatakan maksud makanan yang x Menggunakan gambar rajah berkaitan
berkhasiat. makanan.
(a) Makanan harian x Menyatakan sumber-sumber makanan
(i) Makanan berkhasiat, bersih dan berkhasiat. x Bercerita berkaitan makanan berkhasiat,
selamat x Menyatakan ciri-ciri makanan yang bersih dan selamat.
x Maksud makanan berkhasiat bersih dan selamat.
x Sumber x Melabelkan sumber-sumber makanan
- bijirin ARAS 2 berkhasiat.
- sayur-sayuran x Membezakan makanan berkhasiat dan
- daging yang tidak berkhasiat. x Melakar dan mewarna makanan
- susu x Menghuraikan ciri-ciri makanan bersih berkhasiat.
dan selamat.
x Ciri-ciri makanan bersih dan x Menceritakan cara menyimpan makanan x Kuiz.
selamat dengan selamat.
- dibersihkan
- dimasak jika perlu ARAS 3
- tidak terdedah x Mengenalpasti ciri-ciri pengendali
makanan yang bersih dan selamat.
x Merancang menu yang sihat dan
selamat untuk sarapan pagi, makan
tengah hari dan makan malam.

11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2
BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
2. Penyalahgunaan bahan Murid dapat:

Ubat dan racun hendaklah digunakan ARAS 1


mengikut peraturan. Dadah haram x Menyenaraikan bahan berbahaya x Bercerita tentang penggunaan dan
dimiliki. mengikut kategori ubat, racun dan penyimpanan ubat dan racun.
dadah.
(a) Ubat dan racun x Menyatakan tempat-tempat yang sesuai x Bercerita tentang kesan pengambilan
(i) Penggunaan bagi menyimpan racun. dadah.
(ii) Penyimpanan
ARAS 2 x Bercerita tentang usaha pencegahan
(b) Pengambilan dadah x Menerangkan kesan buruk dadah.
(i) Kesan pengambilan penyalahgunaan bahan dan pengambilan
(ii) Pencegahan dadah. x Mengkelas bahan mengikut kategori
x Hukuman pengambilan ubat, racun dan dadah.
adalah berat ARAS 3
x Jauhi dadah x Menerangkan langkah keselamatan
x Penerangan tentang untuk mengatasi kejadian
kempen anti-dadah di penyalahgunaan racun.
Malaysia x Membincangkan bahaya dan akibat
pemilikan dan penggunaan dadah.

12
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselamatan Murid dapat :

Sikap sentiasa berhati-hati dapat ARAS 1


mengelakkan diri daripada mendapat x Menyenaraikan jenis kemalangan yang x Menulis perkataan tentang kemalangan.
kemalangan di rumah, sekolah, dan sering berlaku di sekolah dan tempat
tempat permainan. permainan. x Bercerita tentang langkah keselamatan.
x Menyatakan langkah keselamatan yang
(a) Keselamatan di rumah, sekolah perlu diambil semasa berada di rumah, x Berlakon bertemakan keselamatan di
dan tempat permainan sekolah dan tempat permainan. rumah atau sekolah atau tempat
(i) Jenis kemalangan yang boleh permainan.
berlaku semasa di rumah, ARAS 2
sekolah dan tempat permainan x Menceritakan bagaimana alatan dan
x Terjatuh bahan boleh membahayakan diri jika
x Luka tidak digunakan dengan betul.
x Patah x Menjelaskan tempat yang sesuai dan
x Melecet selamat bagi menyimpan alatan dan
x Terhentak bahan di rumah dan sekolah.

(ii) Langkah keselamatan ARAS 3


x Simpan alat di tempat selamat x Merancang peraturan mengguna dan
x Elakkan bermain dengan menyimpan bahan dan peralatan rumah
alatan tajam. yang boleh membahayakan.
x Pastikan tempat bermain x Mencadangkan langkah keselamatan
adalah selamat semasa berada di rumah, sekolah dan
- tidak licin tempat permainan.
- tidak becak
- tiada bahagian bucu yang
tajam
- gunakan alatan yang betul

13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 3

OBJEKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 3, murid dapat :

1. Mengamal penjagaan kebersihan dan kehormatan diri;

2. Memahami nilai tolong-menolong, bekerjasama dan toleransi dan kepentingan mengamalkan nilai tersebut di kalangan
ahli keluarga, guru dan rakan;

3. Mengetahui asal-usul keluarga;

4. Mengetahui pentingnya makanan terhadap tubuh badan sendiri dan amalan makanan seimbang;

5. Menjelaskan kesan pengambilan dadah, rokok dan alkohol; dan

6. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah, sekolah, tempat permainan dan semasa
perjalanan bagi menjaga keselamatan diri.

14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 3

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Kesihatan Diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi
mencapai hasil pembelajaran. Guru juga
Menjaga alatan kebersihan diri dan ARAS 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran
kehormatan diri dapat mengekalkan x Menyatakan cara menjaga alatan kebersihan lain mengikut kebolehan murid.
kesihatan diri. diri.
x Menyatakan cara memelihara dan x Memeriksa kebersihan diri murid.
(a) Alatan kebersihan diri menyayangi kehormatan diri.
(i) Menjaga alatan kebersihan diri x Bercerita tentang penjagaan alatan
seperti: ARAS 2 kebersihan diri.
x tuala x Menerangkan kepentingan menjaga alatan
x stoking kebersihan diri. x Bercerita tentang kepentingan
x pakaian dalam x Menerangkan kepentingan memelihara memelihara kehormatan diri.
x sapu tangan kehormatan diri.
x Berbincang tentang kesedaran dan
(b) Kehormatan diri ARAS 3 tanggungjawab menjaga tubuh badan.
(i) Memelihara dan menyayangi x Membincangkan kesedaran dan
kehormatan diri melalui tanggungjawab menjaga tubuh badan.
x penjagaan organ seksual x Membincangkan kesan daripada pengabaian
x cara berpakaian menjaga kehormatan diri.
x sikap dan tutur kata

(ii) Kesedaran dan tanggung jawab


menjaga tubuh badan

15
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 3
BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Perasaan Murid dapat:

Pemupukan nilai murni dalam diri dapat ARAS 1


meningkatkan kesihatan dari aspek x Menyatakan perasaan setelah membantu x Bercerita tentang pemupukan nilai
sosio-emosi keluarga dan orang lain. murni.
(a) Memahami nilai
(i) Tolong-menolong ARAS 2 x Melukis poster berkaitan amalan
(ii) Bekerjasama x Menjelaskan kepentingan amalan tolong- kerjasama untuk mewujudkan
(iii) Toleransi menolong, bekerjasama, bertoleransi dan masyarakat sihat.
(iv) Hormat-menghormati hormat-menghormati di kalangan ahli
keluarga dan orang lain. x Berlakon bertemakan mana- mana
aspek nilai murni.
ARAS 3
x Menceritakan satu pengalaman yang
menunjukkan amalan tolong-menolong,
bekerjasama dan bertoleransi.

3. Kekeluargaan ARAS 1
x Menceritakan tentang keturunan dan x Bercerita tentang keluarga sendiri.
Kebolehan murid mengenali keturunan keluarga sendiri.
setiap ahli keluarga boleh mengeratkan x Menceritakan tiga peristiwa penting yang x Mencatatkan nama ahli keluarga
perhubungan kekeluargaan. berlaku dalam keluarga sendiri. sendiri dan keluarga terdekat.

ARAS 2 x Melakar salasilah keluarga.


(a) Keluarga sendiri x Melakar salasilah keluarga.
(b) Salasilah keluarga
(c) Kepentingan hubungan ARAS 3
kekeluargaan x Membincangkan tanggungjawab terhadap
keluarga dan orang lain.
x Membincang kepentingan merapatkan talian
persaudaraan dalam sesebuah keluarga.

16
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 3

TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pemakanan Murid dapat :

Murid perlu merancang dan memilih ARAS 1


makanan mengikut waktu makan. x Menyatakan semua waktu makan yang x Mencatatkan waktu makan harian.
penting.
(a) Merancang waktu makan harian: x Menyenaraikan makanan yang sesuai x Menyediakan folio murid tentang
(i) Sarapan untuk sarapan, makan tengah hari dan pemakanan.
(ii) Minum pagi makan malam.
(iii) Makan tengah hari x Berbincang tentang menu makanan
(iv) Minum petang ARAS 2 untuk sehari.
(v) Makan malam x Menjelaskan kepentingan makan pada
(vi) Minum malam waktu tertentu.

(b) Memilih jenis makanan ARAS 3


(i) Sarapan x Merancang menu makanan untuk sehari.
(ii) Makan tengah hari
(iii) Makan malam

17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 3
BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Penyalahgunaan bahan Murid dapat:

Rokok dan alkohol boleh menyebabkan ARAS 1


ketagihan. Dadah boleh merosakkan x Menyatakan kesan pengambilan rokok, x Bercerita tentang kesan merokok dan
kesihatan. alkohol dan dadah terhadap kesihatan alkohol.
diri.
(a) Rokok dan alkohol x Melengkapkan teka silangkata.
(i) Kesan merokok ARAS 2
x Ketagih x Menceritakan kesan pengambilan rokok, x Membincang kesan rokok, alkohol dan
x Nafas berbau alkohol dan dadah terhadap keluarga. dadah melalui gambar.
x Kanser paru-paru
(ii) Kesan alkohol ARAS 3 x Menyediakan folio individu tentang kesan
x Mabuk x Membincang kesan pengambilan rokok, rokok, alkohol dan dadah.
x Ketagihan alkohol dan dadah terhadap masyarakat.
x Penyakit hati

(b) Pengambilan dadah


(i) Kesan
x Ketagihan
x Kerosakan saraf
x Membawa maut
(ii) Pencegahan

18
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 3

TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselamatan Murid dapat :

Sikap sentiasa berhati-hati dengan ARAS 1


orang yang tidak dikenali dapat menjaga x Menerangkan cara mengelakkan diri x Bercerita tentang cara menjaga
keselamatan diri. daripada dipengaruhi oleh orang yang tidak keselamatan diri.
dikenali.
Amalan “Beringat Sebelum Kena” dapat x Menyatakan kawasan dan alatan yang boleh x Main peranan tentang situasi yang
mengelakkan diri daripada kemalangan membahayakan. berbahaya.
semasa berada di rumah, sekolah, dan x Menyatakan peraturan keselamatan
tempat permainan. untuk setiap kawasan. x Menyediakan folio individu berkaitan
dengan keselamatan diri sendiri.
(a) Keselamatan diri ARAS 2
(i) Berhati-hati dengan orang yang x Menjelaskan langkah-langkah keselamatan x Membuat laporan ringkas tentang
tidak dikenali diri semasa berada di rumah, di sekolah dan keselamatan di rumah, sekolah atau di
x Tidak menerima pelawaan di tempat permainan. tempat permainan.
dan pemberian
- makanan ARAS 3
- duit x Membincangkan tindakan yang perlu diambil
- menaiki kenderaan dalam situasi berbahaya ketika berada di
rumah, sekolah dan tempat permainan.
(ii) Tidak berada di tempat sunyi
seorang diri
(iii) Hubungi guru atau penjaga
jika mensyaki seseorang atau
menghadapi masalah.

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 3
BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Keselamatan di rumah, sekolah


dan tempat permainan
(i) Kawasan atau tempat
berbahaya seperti
x lombong
x air pasang dan hujan
x di bawah talian elektrik
x kawasan pertanian
x bengkel
x kawasan binaan

(ii) Alatan berbahaya


x alatan yang patah
x alatan yang berkarat
x penggunaan alatan yang
salah

(c) Kemalangan di tempat kerja


(i) di kawasan pertanian
(ii) di bengkel
(iii) di kawasan binaan

(d) Alatan keselamatan


x alat pelindung muka
x alat pelindung badan
x jaket keselamatan
x topi keselamatan

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 4

OBJEKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 4, murid dapat :

1. Mengenal pasti sistem dalam tubuh badan sendiri dan memahami perubahan fizikal semasa akil baligh;

2. Memahami peranan keluarga dalam menangani hubungan kekeluargaan dan gejala sosial;

3. Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai dan tidak sesuai untuk dimakan;

4. Menjelaskan definisi ubat dan racun serta keburukan pengambilan dadah;

5. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan semasa di tempat permainan dan semasa
dalam perjalanan bagi menjaga keselamatan diri;

6. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan bagi mengelakkan penyakit berjangkit; dan

7. Memahami asas pertolongan cemas, aplikasi rawatan awal dan perkhidmatan kesihatan.

21
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 4

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Kesihatan Diri. Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi
Manusia mempunyai sistem pembiakan mencapai hasil pembelajaran. Guru juga
untuk memanjangkan zuriat. ARAS 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran
x Mengenal pasti organ-organ dalam sistem lain mengikut kebolehan murid.
Amalan asas kesihatan perlu dalam pembiakan manusia.
mengurus kesihatan diri. x Menyatakan tanda-tanda fizikal akil baligh. x Memeriksa kebersihan diri murid.
Sistem pencernaan membantu dalam x Menyatakan tentang amalan asas
pertumbuhan perkembangan tubuh badan. kesihatan harian dari segi penjagaan x Bercerita tentang penjagaan
kebersihan diri, pakaian, alat keperluan kebersihan diri.
(a) Pengenalan sistem pembiakan diri.
manusia: x Menyatakan bahagian-bahagian sistem x Menggunakan gambar rajah sistem
(i) Lelaki pencernaan manusia. pembiakan.
(ii) Perempuan
(b) Seksualiti: ARAS 2 x Menunjuk cara pengurusan tuala
(i) Akil baligh x Menghuraikan tentang perubahan fizikal wanita.
(ii) Perubahan fizikal lelaki dan perempuan pada peringkat akil
(c) Pengurusan kesihatan diri baligh. x Menggunakan gambar rajah sistem
(i) Amalan asas kesihatan: x Menerangkan fungsi sistem pencernaan. pencernaan
x Penjagaan kebersihan diri
khasnya organ seksual ARAS 3 x Mencari maklumat daripada pelbagai
x Pemeriksaan kesihatan x Menceritakan tentang sistem pencernaan. media.
(ii) Alatan keperluan diri:
x Tuala wanita x Berbincang tentang alatan keperluan
x Pakaian dalam diri.
x Sabun dan bedak
x Shampoo
(d) Mengetahui sistem pencernaan:
(i) Bahagian-bahagian sistem
pencernaan
(ii) Fungsi sistem pencernaan

22
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 4
BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
2. Perasaan
Setiap perasaan yang diluahkan adalah Murid dapat:
kesan emosi seseorang mengikut situasi.
ARAS 1
(a) Memahami perasaan x Mengenal pasti dan menyenaraikan x Perbincangan tentang memahami
(i) Mengenal pasti pelbagai perasaan pelbagai perasaan. perasaan dalam kumpulan kecil.
x Kesyukuran di atas sesuatu
kejayaan. ARAS 2 x Menyediakan folio individu berkaitan
x Kekecewaan apabila x Meluahkan perasaan dengan pelbagai cara. dengan perasaan negatif .
kegagalan
x Tersinggung di atas perbuatan ARAS 3
orang lain. x Membincangkan cara mengawal perasaan
negatif.
(ii) Mengawal perasaan negatif melalui
x Perbincangan
x Kaunseling
x Beriadah

3. Kekeluargaan ARAS 1
Setiap ahli keluarga mempunyai peranan x Menyatakan peranan setiap anggota x Perbincangan tentang peranan
tertentu untuk mengeratkan perhubungan keluarga. keluarga dan cara menangani gejala
keluarga dan mencegah berlakunya gejala x Mengenalpasti aktiviti yang dapat sosial.
sosial. mengeratkan hubungan kekeluargaan.
x Mengenalpasti aktiviti yang boleh mengelak x Bercerita tentang hubungan
(a) Peranan keluarga daripada gejala sosial. kekeluargaan.
(i) Hubungan kekeluargaan
x Kemesraan ARAS 2
x Hormat menghormati x Menjelaskan kepentingan hubungan diri
x Saling ambil berat dan perhatian dengan keluarga.
x Penghargaan
ARAS 3
(ii) Menangani gejala sosial x Menerangkan peranan setiap ahli
x Mengawasi aktiviti anak keluarga dalam menangani masalah
x Memilih rakan gejala sosial dalam ahli keluarga.

23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 4
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pemakanan Murid dapat :


Konsep
Makanan dibahagikan kepada empat ARAS 1
kelas makanan utama iaitu karbohidrat, x Mengenal pasti empat kelas makanan x Menggunakan gambar rajah piramid
vitamin, protein dan lemak. mengikut piramid makanan. makanan.

(a) Piramid makanan ARAS 2 x Menyediakan folio murid tentang


(i) Karbohidrat x Membezakan kadar pengambilan pemakanan.
Contoh makanan: nasi, roti, makanan mengikut kelas makanan
bijirin x Melukis piramid makanan.
Pengambilan : lebih banyak ARAS 3
x Membincangkan kepentingan x Perbincangan tentang makanan
(ii) Vitamin pengambilan makanan seimbang. seimbang.
Contoh makanan: buah-
buahan, sayur-sayuran.
Pengambilan : banyak

(iii) Protein
Contoh makanan: ikan, daging,
susu
Pengambilan : Sederhana

(iv) Lemak
Contoh makanan: kek ,
keju,minyak
Pengambilan : Sedikit

24
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 4
BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Penyalahgunaan bahan Murid dapat:

Ubat dan racun membahayakan ARAS 1


kesihatan jika disalahgunakan. Dadah x Menyatakan definisi ubat dan racun. x Berbincang mengenai kesan buruk
amat merbahaya kepada kesihatan. x Menyatakan perbezaan ubat, racun dan penyalah gunaan ubat, racun dan dadah
dadah pada diri sendiri dan keluarga.
(a) Ubat dan racun
(i) Definisi ARAS 2 x Membuat laporan ringkas tentang
x Menyenaraikan kesan buruk perbezaan antara ubat, racun dan
(b) Pengambilan dadah penyalahgunaan ubat dan racun serta dadah.
(i) Keburukan: pengambilan dadah pada diri sendiri dan
x Diri keluarga. x Menjalankan perbahasan.
x Keluarga
x Masyarakat ARAS 3
x Menerangkan kesan pengambilan dadah
pada masyarakat dan negara.

25
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 4

TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselamatan Murid dapat :

Keselamatan boleh berlaku di mana- ARAS 1


mana. Langkah-langkah keselamatan x Mengenalpasti tanda-tanda keselamatan x Bercerita tentang keselamatan jalan raya,
mesti dipatuhi semasa menggunakan jalan raya. air dan api.
jalan raya dan pengangkutan air. x Menyatakan kepentingan peraturan
Kebakaran biasa berlaku kerana keselamatan jalan raya dan x Perbincangan dalam kumpulan kecil.
kecuaian manusia. pengangkutan air.
x Menyatakan punca berlakunya x Melukis poster tentang keutamaan
(a) Keselamatan di jalan raya: kebakaran. keselamatan.
(i) Tanda keselamatan jalan raya x Menyatakan langkah-langkah
(ii) Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan semasa menghadapi banjir. x Mengumpulkan berita-berita akhbar
jalanraya. tentang kemalangan jalan raya yang
ARAS 2 berlaku di Malaysia.
(b) Keselamatan di air: x Membincangkan tindakan yang perlu
(i) Pengangkutan di air diambil semasa berlakunya kebakaran.
(ii) Banjir x Mencadangkan cara mencegah
kebakaran.
(c) Keselamatan api: x Menerangkan tindakan yang perlu
(i) Punca kebakaran diambil jika berlakunya kemalangan jalan
(ii) Cara mencegah raya.

ARAS 3
x Membincangkan kes kemalangan yang
banyak berlaku semasa musim perayaan
x Menjelaskan peraturan keselamatan
semasa menaiki pengangkutan air.
x Membincangkan akibat tidak mematuhi
keselamatan jalan raya, air dan api
kepada diri dan keluarga.

26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 4
UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Penyakit Murid dapat:

Penyakit boleh berjangkit dan merebak ARAS 1


kepada orang yang lemah daya tahan x Menamakan jenis penyakit berjangkit. x Menyediakan folio individu berkaitan
badan. x Menyenaraikan cara penyakit boleh penyakit berjangkit.
merebak.
(a) Penyakit berjangkit x Perbincangan dalam kumpulan kecil.
(i) Jenis-jenis penyakit: ARAS 2
x selesema x Menceritakan pengalaman semasa x Mencari maklumat daripada pelbagai
x demam menghidap satu jenis penyakit berjangkit. media tentang penyakit berjangkit.
x taun
x cacing ARAS 3 x Memadan maklumat berkaitan ciri-ciri
x panau x Menjelaskan tanggungjawab diri sendiri penyakit dan cara merebak.
x kurap dan masyarakat bagi mencegah penyakit
x batuk berjangkit.

(ii) Cara merebak:


x melalui udara
x gigitan serangga
x bawaan air
x makanan
x sentuhan

(iii) Cara mencegah:


x guna pelindung hidung
x membasmi haiwan pembawa
penyakit
x menjaga kebersihan makanan
x pakai kasut

27
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 4
UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Pertolongan Cemas Murid dapat:

Pertolongan cemas adalah bantuan ARAS 1


awal yang diberi di tempat kemalangan x Menyatakan maksud pertolongan cemas. x Menyediakan folio murid tentang
sebelum mendapat rawatan selanjutnya x Menyenaraikan jenis kecederaan ringan pertolongan cemas.
oleh doktor. x Menyenaraikan perkhidmatan yang
terdapat di sekolah. x Melakonkan cara memberi rawatan.
(a) Pertolongan cemas: x Membuat lawatan sambil belajar ke
(i) Definisi pertolongan ARAS 2 Pusat
cemas. x Menjelaskan faedah program kesihatan x Kesihatan Kecil.
(ii) Maksud kecederaan sekolah.
ringan. x Perbincangan tentang cara merawat
ARAS 3 x kecederaan ringan.
(b) Kecederaan ringan x Membincangkan faedah menjaga
(i) Jenis kecederaan ringan: kesihatan diri.
x Luka kecil x Membincangkan cara merawat
x Calar kecederaan ringan.
x Lebam
x Terseliuh

(c) Program Bersepadu Sekolah Sihat


(PBSS)
Peringkat sekolah:
x Perkhimatan Pergigian
Sekolah
x Perkhidmatan Kesihatan
Sekolah
x Persatuan Bulan Sabit
Merah
x St. John’s Ambulance

28
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 5

OBJEKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 5, murid dapat :

1. Mengenal diri sendiri dan mengamal penjagaan kebersihan diri;

2. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah, tempat permainan dan semasa perjalanan
bagi menjaga keselamatan diri;

3. Mengenal pasti cara pemilihan makanan yang sesuai untuk pertumbuhan badan;

4. Mengenal pasti penyakit berjangkit dan penyakit tidak berpenyakit;

5. Memahami bagaimana penyakit berjangkit merebak dan cara mencegah daripada dijangkiti;

6. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan dalam kehidupan; dan

7. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan.

29
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 5

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Kesihatan Diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi
mencapai hasil pembelajaran. Guru juga
(a) Seksualiti: ARAS 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain
Akil baligh adalah tanda awal x Memahami maksud akil baligh, haid mengikut kebolehan murid.
seseorang remaja mula menapak ke dan ihtilam.
alam kedewasaan. x Menerangkan perubahan fizikal x Memeriksa kebersihan diri murid.
(i) Akil baligh: semasa akil baligh.
x haid x Menerangkan langkah penjagaan x Berbincang dalam kumpulan kecil.
x ihtilam kebersihan yang diambil semasa haid
dan ihtilam. x Mengisi silang kata berkaitan penyakit
(b) Penyakit tidak berjangkit: x Mengenal pasti penyakit-penyakit tidak berjangkit.
Penyakit tidak berjangkit boleh tidak berjangkit.
disebabkan oleh keturunan dan gaya x Menyenaraikan cara pencegahan x Menyediakan folio berkaitan akil baligh
hidup. penyakit tidak berjangkit.
(i) Jenis penyakit tidak berjangkit: x Mendengar ceramah tentang haid dan
x Karies gigi ARAS 2 ihtilam.
x Penyakit jantung x Menjelaskan pusingan haid.
x Diabetes
x Asma ARAS 3
x Penyakit buah pinggang x Membincangkan sebab berlaku
penyakit tidak berjangkit.
(ii) Cara mencegah:
x Bersenam
x Bersukan
x Makan makanan seimbang
x Gaya hidup sihat

30
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 5
BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Perasaan Murid dapat:


Luahan isi hati seseorang dapat dikesan
melalui perlakuannya. ARAS 1
(a) Memahami perasaan sendiri mengikut x Meluahkan perasaan ketika x Berbincang dalam kumpulan kecil.
situasi dan cara mengatasinya: menghadapi pelbagai situasi.
x setelah membantu keluarga x Bercerita dengan rakan.
x apabila menempuhi kegagalan ARAS 2
x kehilangan orang yang disayangi x Memahami perasaan (empati) rakan x Berlakon atau main peranan.
x apabila menghadapi kesusahan yang menghadapi pelbagai situasi.
x tidak diterima oleh rakan sebaya
ARAS 3
x Membantu rakan yang menghadapi
3. Kekeluargaan situasi malang.
Keremajaan adalah peringkat umur antara
alam kanak-kanak dengan alam dewasa. ARAS 1
Remaja perlu diberi bimbingan dan x Menjelaskan perubahan fizikal dan x Kuiz berkaitan keremajaan.
bersedia melalui alam ini. perasaan ketika di peringkat remaja.
(a) Keremajaan x Perbincangan tentang perubahan fizikal,
(i) Perubahan fizikal: ARAS 2 x Perubahan perasaan dan peranan
x Ketinggian x Mengenal pasti masalah yang sering remaja.
x Suara dialami oleh remaja.
x Paras rupa x Mengenal pasti peranan remaja dalam x Berlakon mengenai masalah remaja
keluarga. dan penyelesaiannya.
(ii) Perubahan perasaan:
x Mencari identiti diri ARAS 3
x Mementingkan rakan x Membincangkan peranan remaja
x Sentiasa bimbang paras dalam masyarakat.
muka
x Emosi tidak stabil

(iii) Peranan remaja:


x Menyertai aktiviti keluarga
x Menyertai aktiviti masyarakat
x Mematuhi norma masyarakat

31
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 5
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pemakanan Murid dapat :


Amalan pemakanan yang sihat dapat
mengekalkan kesihatan yang optimum. ARAS 1
x Menamakan makanan dan jenisnya. x Menyediakan folio berkaitan makanan.
(a) Amalan pemakanan yang sihat: x Menyatakan kesan negatif akibat
(i) Jenis makanan mengambil makanan tidak seimbang x Perbincangan tentang pengambilan
(ii) Makanan seimbang x makanan yang tidak seimbang.
(iii) Pilihan makanan ARAS 2
x Membincangkan kepentingan x Mendengar ceramah tentang makanan
mengambil pelbagai jenis makanan. x seimbang.
x Membezakan makanan yang tinggi
kandungan lemak, gula, dan garam.

ARAS 3
x Mencadangkan satu hidangan makanan
seimbang

ARAS 1
2. Penyalahgunaan bahan x Menyatakan kesan buruk merokok, x Lakonan.
alkohol, bahan hidu dan pengambilan
Pengambilan rokok, alkohol, bahan dadah. x Mengisi teka silang kata.
hidu dan dadah boleh dielakkan ARAS 2
memalui kekuatan diri dengan x Menyatakan cara-cara mengelak diri x Perbahasan tentang kesan pengambilan
mengatakan 'TIDAK' daripada dipengaruhi oleh orang lain. dadah.
ARAS 3
(a) Kemahiran menyatakan ‘tidak’
x Menjelaskan cara-cara menasihatkan x Perbincangan tentang kesan buruk akibat
kepada
rakan daripada terpengaruh dengan merokok, alkohol dan bahan hidu.
(i) Rokok
rokok, alkohol, bahan hidu dan
(ii) Alkohol
pengaruh dadah. x Membuat pameran tentang kesan buruk
(iii) Dadah
x Menyatakan aktiviti yang boleh mengisi merokok.
(iv) Bahan hidu
masa lapang.

32
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 5
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselamatan Murid dapat :

Kemalangan boleh berlaku di tempat ARAS 1


awam, jalan raya dan air. x Bercerita tentang pentingnya menjaga x Perbincangan dalam kumpulan kecil.
Kemalangan boleh dielakkan dengan keselamatan di rumah, sekolah dan
mengetahui tempat-tempat berbahaya, tempat permainan. x Menyediakan folio murid berkaitan
tanda keselamatan dan langkah-langkah x Menjelaskan dengan contoh tentang keselamatan.
keselamatan. bahaya api dan bahan api.
Kebakaran boleh dielakkan dengan x Bercerita tentang kawasan berair dan x Menulis karangan.
mengetahui cara pencegahan. ketika banjir.
x Menyenaraikan langkah keselamatan di x Bercerita.
(a) Keselamatan di rumah, sekolah dan rumah, sekolah dan dan tempat
tempat permainan permainan. x Kuiz.
(i) Bahaya x Menyatakan bahaya di kawasan yang
(ii) Langkah keselamatan berair dan ketika banjir. x Menjemput penceramah dari agensi luar.
(b) Keselamatan di jalan raya
(i) Tanda keselamatan ARAS 2
(ii) Peraturan x Menceritakan punca kebakaran dan cara
(c) Keselamatan api mencegahnya.
(i) Punca kebakaran x Menghuraikan langkah-langkah
(ii) Cara mencegah keselamatan semasa berada di kawasan
(d) Keselamatan di air berair dan ketika banjir.
(i) Kawasan berair
(ii) Banjir ARAS 3
(iii) Langkah keselamatan
x Menulis karangan pendek tentang
kemalangan di rumah, sekolah atau
tempat permainan atau jalanraya dan air
yang pernah dilihat atau dialami oleh
murid sendiri.

33
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 5
BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Penyakit berjangkit Murid dapat:


Penyakit boleh berjangkit melalui agen
pembawa penyakit berjangkit ARAS 1
x Menyatakan jenis penyakit berjangkit x Menyediakan folio murid berkaitan
(a) Jenis penyakit berjangkit dan agen mengikut cara jangkitan. penyakit berjangkit.
pembawa penyakit berjangkit: x Menyatakan agen pembawa penyakit
x Kepialu berjangkit. x Perbincangan dalam kumpulan kecil.
x Campak
x Rubella ARAS 2 x Membuat brosur tentang penyakit.
x Cacar x Menjelaskan cara-cara mencegah
x Beguk penyakit berjangkit x Melukis poster.

(b) Cara merebak ARAS 3 x Menjemput penceramah dari agensi luar.


x Udara x Menyenaraikan jenis imunisasi di
x Air peringkat kanak-kanak.
x Sentuhan
x Agen pembawa

(c) Cara mencegah


x Imunisasi
x Asingkan pesakit
x Menjaga kebersihan makanan
x Menjaga kebersihan alat
kebersihan diri dan pakaian

34
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 5
BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Pertolongan cemas ARAS 1


x Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan x Menunjuk cara.
Pertolongan cemas adalah bantuan awal ringan.
yang diberikan kepada mangsa sebelum x Menerangkan cara-cara merawat x Perbincangan dalam kumpulan kecil.
mendapat rawatan selanjutnya daripada kecederaan ringan.
doktor x Menyatakan tugas-tugas perkhidmatan x Kuiz.
kesihatan, bomba dan penyelamat .
(a) Bantuan awal kecederaan ringan: x Mengisi silang kata.
(i) Luka kecil ARAS 2
(ii) Patah x Menjelaskan cara melaksana bantuan
(iii) Terseliuh awal bagi kecederaan ringan
(iv) Lebam
(v) Melecur ARAS 3
x Membuat simulasi cara melakukan
(b) Perkhidmatan kesihatan dan bantuan awal kecederaan ringan
keselamatan:
(i) Pusat Kesihatan Kecil
(ii) Hospital
(iii) Polis
(iv) Bomba dan penyelamat

35
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 6

OBJEKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 6, murid dapat :

1. Memahami perubahan fizikal semasa remaja dan menjaga kebersihan diri;

2. Memahami masalah remaja masa kini;

3. Menjelaskan maklumat yang tercatat pada label kandungan bahan makanan;

4. Memahami cara meningkatkan penghargaan kendiri;

5. Memahami kesan pengambilan dadah dan undang-undang dadah di Malaysia;

6. Mengenal pasti jenis makanan dan alatan keselamatan yang sesuai;

7. Mengetahui jenis dan cara penyakit berjangkit merebak; dan

8. Memahami dan melakukan bantuan awal untuk kecederaan ringan.

36
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 6

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Kesihatan Diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi
mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh
Remaja yang memasuki akil baligh ARAS 1 mencadangkan aktiviti pembelajaran lain
akan mengalami perubahan fizikal yang x Menyatakan perubahan fizikal tubuh mengikut kebolehan murid.
ketara. Remaja akil baligh mesti badan semasa peringkat awal remaja.
menjaga kebersihan diri. x Menyatakan cara menjaga kebersihan x Memeriksa kebersihan diri murid.
diri dan kesihatan tubuh badan.
(a) Seksualiti x Perbincangan tentang perubahan fizikal.
(i) Perubahan fizikal yang dialami ARAS 2
oleh remaja: x Menerangkan pertumbuhan fizikal dari x Menggunakan rujukan pelbagai media
x Saiz otot kanak-kanak ke peringkat remaja. berkaitan dengan perubahan fizikal yang
x Pertumbuhan bulu dialami semasa remaja..
x Pertumbuhan payu dara ARAS 3
x Paras rupa x Membincangkan kepentingan penjagaan
x Suara kebersihan fizikal semasa remaja.

(ii) Menjaga kebersihan diri dan


kesihatan tubuh badan.

37
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 6
BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Kekeluargaan Murid dapat:

Perubahan fizikal dan emosi di awal ARAS 1


remaja membawa beberapa masalah x Menyenaraikan masalah-masalah yang x Main peranan.
yang perlu dihadapi dan diatasi oleh biasa dialami semasa awal remaja
remaja. x Perbincangan dalam kumpulan kecil.
ARAS 2
(a) Keremajaan x Menjelaskan langkah yang perlu diambil x Menyediakan folio murid.
(i) Masalah yang dihadapi di awal untuk menangani masalah remaja.
remaja x Mendengar ceramah tentang masalah
x Konflik dalam keluarga ARAS 3 remaja.
x Perubahan emosi x Membincang dan meluahkan perasaan
x Perasaan ingin mencuba terhadap rakan sebaya, keluarga dan
x Mudah terpengaruh orang lain.
x Ingin bertindak seperti orang x Menerangkan tanggungjawab dan
dewasa peranan remaja kepada diri, keluarga,
dan masyarakat

38
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 6
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pemakanan Murid dapat :

Label kandungan pada bahan makanan ARAS 1


mengandungi maklumat yang amat x Menyatakan maklumat pada label x Mencari fakta daripada barangan
berguna kepada pengguna kandungan produk makanan. sebenar.
Label ini melambangkan status
barangan dari segi mutu dan tempoh ARAS 2 x Mencatat fakta daripada barangan
penggunaan x Menyatakan kepentingan penglabelan sebenar.
pada produk makanan.
(a) Label kandungan x Mencatat maklumat dalam folio murid.
(i) Jenama makanan ARAS 3
(ii) Isipadu (bilangan/berat bersih) x Membandingkan maklumat yang terdapat x Merujuk pelbagai media.
(iii) Arahan penyimpanan di antara produk makanan.
(iv) Senarai ramuan x Membuat kesimpulan tentang maklumat x Lawatan ke kilang.
(v) Nama dan alamat pengilang yang terdapat pada produk makanan.
(vi) Komposisi khasiat makanan x Perbincangan tentang nilai kandungan
(vii) Pengawet dan pewarna produk makanan yang dilabelkan.
(viii) Tarikh sah digunakan
(ix) Tanda `halal' Jabatan
(x) Kemajuan Islam Malaysia

39
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 6
BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pengurusan konflik dan stres Murid dapat:

Setiap remaja mesti mempunyai ARAS 1


penghargaan kendiri supaya dapat x Menyatakan definisi penghargaan kendiri. x Perbincangan dalam kumpulan kecil
membina keyakinan diri. x Menyatakan definisi konflik dan stres. tentang pengurusan konflik dan stres.
x Menyenaraikan stres yang biasa dialami
(a) Penghargaan kendiri oleh murid. x Mendengar ceramah tentang
(i) Definisi penghargaan kendiri pengurusan konflik dan stres.
(ii) Cara meningkatkan ARAS 2
penghargaan kendiri x Menyatakan cara-cara peningkatan x Menyediakan folio tentang pengurusan
penghargaan kendiri. konflik dan stres.
(b) Konflik dan stres x Menyatakan punca konflik dan stres yang
(i) Definisi konflik dan stres pernah dialami.
(ii) Punca konflik dan stres x Menerangkan cara-cara mengatasi konflik
(iii) Cara mengatasi konflik dan dan stres.
stres
ARAS 3
x Menceritakan konflik dan stres yang
pernah dialami dan cara mengatasinya.
x Menyatakan kesan konflik dan stres
terhadap kesihatan murid.
x Membincangkan bagaimana penghargaan
kendiri positif boleh membawa kejayaan
kepada individu.

40
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 6
BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Penyalahgunaan bahan Murid dapat:

Dadah amat merbahaya. Undang- ARAS 1


undang dadah di Malaysia membawa x Menyenaraikan kesan pengambilan dadah. x Perbahasan.
kepada hukuman mati mandatori
ARAS 2 x Kuiz.
(a) Pengambilan dadah x Menerangkan langkah-langkah yang perlu
(i) Akibat diambil untuk mencegah pengambilan dan x Perbincangan dalam kumpulan kecil.
(ii) Undang-undang dadah di pengedaran dadah.
Malaysia x Lakonan dalam mahkamah.
ARAS 3
x Menghuraikan akibat pengambilan dan x Membuat lawatan sambil belajar.
pengedaran dadah dari segi undang-
undang di Malaysia.

41
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 6
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselamatan Murid dapat :


Termakan makanan yang beracun boleh
mengakibatkan penyakit. ARAS 1
x Menyatakan punca berlakunya keracunan x Perbincangan dalam kumpulan kecil.
(a) Keracunan makanan makanan.
x Makanan tercemar x Menyediakan folio murid.
x Makanan yang luput tarikh ARAS 2
x Makanan bertin yang kemek x Membincangkan tindakan yang perlu diambil x Merujuk bahan daripada pelbagai media.
sebelum membeli makanan mentah atau
yang telah diproses. x Pidato.

ARAS 3
x Mencari maklumat tentang kesan keracunan
makanan.
2. Penyakit berjangkit
Penyakit boleh berjangkit melalui
bawaan air dan vektor ARAS 1
(a) Jenis, tanda dan simptom penyakit: x Menyatakan maksud penyakit bawaan air, x Menjemput penceramah luar.
(i) Penyakit bawaan air bawaan vektor, hepatitis dan HIV/AIDS.
(ii) Penyakit bawaan vektor x Menyatakan tanda dan simptom penyakit x Menyediakan folio murid.
(iii) Hepatitis taun, denggi, malaria, hepatitis dan
(iv) HIV/AIDS HIV /AIDS. x Menyediakan brosur.

(b) Peranan murid: ARAS 2 x Melukis poster.


(i) Sekolah bebas denggi x Membincangkan jenis-jenis penyakit bawaan
(ii) PROSTAR (Program Sihat air dan bawaan vektor serta cara x Perbincangan tentang penyakit
Tanpa AIDS Untuk Remaja) mencegahnya. berjangkit.
(c) Kempen kebersihan danPROSTAR ARAS 3
(i) Taun x Menyatakan peranan murid dalam aktiviti
(ii) Denggi kempen kebersihan dan program PROSTAR
(iii) AIDS

42
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 6
BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Pertolongan cemas Murid dapat:

Pertolongan cemas adalah bantuan awal ARAS 1


yang diberikan kepada mangsa sebelum x Mengenalpasti kandungan bahan dan alatan x Menggunakan peti pertolongan cemas
mendapat rawatan selanjutnya daripada dalam peti pertolongan cemas. sebenar yang lengkap.
doktor. x Menceritakan cara melakukan bantuan awal
kecederaan ringan. x Mencatat dalam folio murid.
(a) Alatan x Menamakan perkhidmatan kesihatan yang
(i) Peti pertolongan cemas yang terdapat di sekitar sekolah. x Perbincangan dalam kumpulan kecil.
lengkap x Menyenaraikan barangan dan alatan
kesihatan yang diperlukan oleh murid. x Menjemput penceramah daripada
(b) Bantuan awal agensi luar.
(i) Kecederaan ringan ARAS 2
x Membincangkan cara menggunakan bahan
(c) Perkhidmatan kesihatan dan alatan dalam peti pertolongan cemas.
(i) Hospital daerah/negeri x Menjelaskan perkhidmatan yang terdapat di
(ii) Perkhidmatan doktor pakar hospital, klinik swasta, dan perkhidmatan
(iii) Klinik swasta doktor pakar.

ARAS 3
x Menunjuk cara penggunaan bahan dan
alatan dalam peti pertolongan cemas.

43