Anda di halaman 1dari 48

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN KESIHATAN

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

RUKUN NEGARA i

FALSAFAH PENDIDIKAN ii

KATA PENGANTAR iii

PENDAHULUAN iv

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN 1


PERALIHAN

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN 7


TINGKATAN 1

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN 13


TINGKATAN 2

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN 19


TINGKATAN 3

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN 26


TINGKATAN 4

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN 34


TINGKATAN 5
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai


perpaduan yang erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

Maka kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

i
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara

ii
KATA PENGANTAR

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Guru perlu sentiasa peka terhadap tahap
memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran kesihatan murid dengan mengambil kira
yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni kesepaduan ilmu, nilai dan amalan. Pengajaran
dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan pembelajaran dirancang supaya dapat
dan menyediakan murid menghadapi arus melahirkan murid yang bijak menjaga
globalisasi serta ekonomi berasaskan kesejahteraan diri, masyarakat dan negara.
pengetahuan pada abad ke-21.
Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran ini banyak pihak terlibat terutama guru,
dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai pensyarah maktab dan universiti serta pegawai
aktiviti dan penggunaan sumber. Guru digalakkan Kementerian Pendidikan, dan individu yang
menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun mewakili badan-badan tertentu.
dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid.
Huraian ini diharap akan dapat membantu guru Kepada semua pihak yang telah memberikan
merancang dan melaksanakan pengajaran dan sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehingga
pembelajaran secara berkesan. terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini,
Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.
pembelajaran, guru diharap dapat memberi
penekanan kepada unsur bernilai tambah, iaitu
kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara
belajar, penggunaan teknologi maklumat dan
komunikasi, kecerdasan pelbagai, pembelajaran
masteri, pembelajaran secara kontekstual,
pembelajaran secara konstruktivisme,
pembelajaran akses kendiri dan kajian masa
depan. Di samping itu, nilai murni dan semangat ( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN )
patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Pengarah
Semua elemen ini diharapkan dapat memberi Pusat Perkembangan Kurikulum
keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam
kehidupan harian dan dunia pekerjaan

iii
PENDIDIKAN KESIHATAN
PENDAHULUAN

Matlamat Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan

Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan disusun mengikut
meningkatkan pengetahuan kesihatan, memupuk sikap tiga tunjang utama iaitu :
positif terhadap kesihatan, dan mengamalkan gaya hidup
sihat. 1. Kesihatan Diri dan Keluarga
Konsep tunjang ini adalah penjagaan asas kesihatan
Budaya Pembelajaran Pendidikan Kesihatan diri, keluarga dan masyarakat secara proses
berterusan.
Mata pelajaran Pendidikan Kesihatan menekankan amalan Tumpuan diberi kepada kesihatan diri, seksualiti,
gaya hidup yang sihat. Pendekatan yang dicadangkan bagi kekeluargaan, perkahwinan dan keibubapaan.
mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui peningkatan
pengetahuan, pengalaman dan amalan yang meliputi: 2. Gaya Hidup Sihat
Konsep tunjang ini adalah pengalaman aktiviti
x Penglibatan murid secara penghayatan ilmu kehidupan harian yang sihat dan menjauhi tingkah
x Interaksi dengan guru, rakan dan masyarakat laku berisiko secara berterusan.
x Penyimpanan rekod kesihatan dan kegiatan murid Tumpuan diberi kepada penyelesaian konflik,
sebagai bukti pembelajaran pengurusan stres, kemahiran merancang,
pemakanan, penyalahgunaan bahan dan
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan pencegahan penyakit.

Selain dokumen Sukatan Pelajaran, guru juga perlu 3. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran
merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. Konsep tunjang ini adalah pemeliharaan
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan kebersihan dan keselamatan persekitaran secara
mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum berkesan untuk meningkatkan taraf kesihatan.
Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Tumpuan diberi kepada pencegahan penyakit
Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). berjangkit, keselamatan persekitaran dan
pertolongan cemas.

iii
PENDIDIKAN KESIHATAN

Kandungan Buku Ini

Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan
Pendidikan Kesihatan untuk sekolah rendah. subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran.
Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut
Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru kesesuaian murid, alatan, dan persekitaran.
merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran
ini dengan lebih tepat dan berkesan. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras
1, 2 dan 3.
Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan x Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat
mengikut tiga lajur seperti berikut : dilakukan oleh semua murid
x Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi
sesetengah murid.
Bidang Hasil Cadangan Aktiviti x Aras 3 pula adalah aras yang tinggi, lebih sukar dan
Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang
mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat.

Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada


Aras 1. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan
keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan
Aras 3. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan
tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya.

Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh


guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh
mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah
aktiviti mengikut kebolehan murid.

iv
PENDIDIKAN KESIHATAN
Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran

TAHAP I/ TAHAP II/ *KEL. TINGKATAN


TUNJANG TAJUK TAHUN TAHUN PER.
PEMBELAJARAN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
WAKTU PENGAJARAN

Kesihatan Diri 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 5 5

Kesihatan Diri dan Keluarga Perasaan 6 6 6 2 2 - - - - - 2 2

Kekeluargaan 10 10 10 3 3 3 3 3 3 3 2 2

Pemakanan 6 6 6 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Gaya Hidup Sihat Pengurusan Konflik dan Stres - - - - - 2 2 2 2 2 2 2

Penyalahgunaan Bahan 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Keselamatan 5 5 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4

Kebersihan dan Keselamatan


Persekitaran Penyakit Berjangkit - - - 4 3 4 4 - - - - -

Pertolongan Cemas - - - 2 3 2 2 3 3 3 3 3

Jumlah 42 42 42 24 24 24 24 24 24 24 24 24

* KEL. PER. : Kelas Peralihan

Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dijadikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran
Pendidikan Kesihatan

v
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
PERALIHAN

OBJEKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Kelas Peralihan, murid dapat :

1. Memahami cara menjaga kebersihan diri dan kepentingannya;

2. Memahami perbezaan peranan dan fungsi kumpulan peringkat umur;

3. Menjelaskan proses persediaan makanan;

4. Memahami cara meningkatkan penghargaan diri;

5. Menjelaskan bahaya merokok, menghidu gam, minuman keras dan mengambil dadah;

6. Memahami kesan iklan ke atas pengguna;

7. Mengetahui jenis penyakit berjangkit bawaan air dan makanan serta langkah-langkah mencegahnya; dan

8. Menyenaraikan alatan yang terdapat dalam peti kecemasan dan rawatan awal untuk kecederaan ringan.

1
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
PERALIHAN

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Kesihatan diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan


Amalan asas kesihatan diri dapat ARAS 1 berikut bagi mencapai hasil
meningkatkan tahap kesihatan seseorang. xMenyenaraikan cara menjaga kebersihan pembelajaran. Guru juga boleh
tubuh badan, pakaian dan alatan. mencadangkan aktiviti
Amalan asas kesihatan pembelajaran lain mengikut
(i) Kebersihan tubuh badan ARAS 2 kebolehan murid.
(ii) Kebersihan pakaian xMenjelaskan kepentingan menjaga kebersihan
(iii) Kebersihan alatan keperluan diri tubuh badan, pakaian dan alatan. x Perbincangan dalam kumpulan
kecil
ARAS 3
xMembuat kesimpulan tentang kepentingan x Menyediakan senarai semak
penjagaan kesihatan diri. tentang kebersihan diri

x Menunjukkan perkataan ketiga-


tiga amalan asas kesihatan diri.
2. Kekeluargaan
Ciri-ciri perbezaan antara generasi. ARAS 1 x Perbincangan dalam kumpulan
xMenyatakan peranan dan tanggungjawab kecil
Jurang generasi: kanak-kanak, remaja dan orang dewasa.
x Perbezaan pendapat x Main peranan
x Perbezaan amalan ARAS 2
xMenerangkan perbezaan pendapat dan amalan x Lakonan
yang berkaitan dengan jurang generasi.

ARAS 3
xMembincangkan cara-cara untuk merapatkan
jurang generasi.

1
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
PERALIHAN

TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT

CADANGAN AKTIVITI
BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

1. Pemakanan Murid dapat:


Pengambilan makanan seimbang dapat ARAS 1 x Piramid makanan
membantu sistem tubuh badan berfungsi x Menyatakan jenis makanan dalam setiap
dengan baik. aras piramid makanan. x Perbincangan dalam kumpulan
kecil tentang sajian makanan
Piramid makanan ARAS 2 seimbang.
(i) Aras Satu x Menjelaskan kepentingan mengambil
x Bijirin, hasil bijirin dan ubi-ubian pelbagai jenis makanan berasaskan x Menyediakan folio individu
(ii) Aras Dua piramid makanan. tentang menu makanan harian.
x Buah-buahan dan sayur- sayuran
(iii) Aras Tiga ARAS 3 x Kuiz
x Ikan, ayam, daging dan kekacang x Merancang contoh sajian makanan
x Susu dan hasil tenusu seimbang.
(iv) Aras Empat
x Lemak, minyak dan gula

2. Pengurusan konflik dan stres


Setiap remaja perlu tahu dan mempunyai ARAS 1 x Mendengar ceramah tentang
penghargaan kendiri supaya dihormati oleh x Menyatakan maksud penghargaan kendiri peningkatan penghargaan kendiri.
orang lain.
ARAS 2 x Lakonan.
Penghargaan kendiri x Menerangkan cara-cara untuk
(i) Maksud penghargaan kendiri meningkatkan penghargaan kendiri x Main peranan.
(ii) Cara meningkatkan penghargaan kendiri
ARAS 3
x Menjelaskan kepentingan penghargaan
kendiri

2
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
PERALIHAN
CADANGAN AKTIVITI
BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Murid dapat:
3. Penyalahgunaan bahan
Merokok, menghidu, meminum minuman keras ARAS 1
dan mengambil dadah membahayakan x Menyenaraikan bahaya merokok, menghidu, x Merujuk pelbagai media berkaitan
kesihatan dan merosakkan institusi meminum minuman keras dan mengambil kesan negatif merokok, menghidu
masyarakat. dadah kepada diri sendiri. gam, meminum minuman keras
x Menyatakan tujuan media yang digunakan dan mengambil dadah
untuk iklan.
(a) Bahaya penyalahgunaan bahan: x Perbincangan dalam kumpulan
(i) Merokok ARAS 2 kecil tentang keburukan
(ii) Menghidu x Membincangkan peranan keluarga dalam penyalahgunaan bahan.
(iii) Meminum minuman keras usaha menangani masalah merokok,
(iv) Mengambil dadah menghidu gam, meminum minuman keras x Menjalankan kajian kes berkaitan
dan pengambilan dadah di kalangan remaja. bahaya merokok, menghidu,
(b) Kesan iklan rokok dan minuman keras x Menjelaskan kesan iklan kepada pengguna. meminum minuman keras dan
kepada pengguna mengambil dadah.
(i) Terpengaruh ARAS 3
(ii) Mendapat maklumat negatif x Membincangkan implikasi penyalahgunaan
bahan kepada masyarakat dan negara.

3
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
PERALIHAN

TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

CADANGAN AKTIVITI
BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

1. Keselamatan Murid dapat:


Pengetahuan penggunaan alatan
keselamatan penting untuk mengelak dari ARAS 1
kecederaan di sekolah dan tempat kerja. x Mengenal pasti barangan dan alatan x Perbincangan dalam kumpulan
keselamatan yang di gunakan di sekolah dan di kecil
Barangan dan alatan keselamatan tempat kerja.
(i) Topi keledar x Tunjuk cara
(ii) Tali pinggang keledar ARAS 2
(iii) Gogal x Menerangkan kepentingan pengunaan alatan x Membuat folio
(iv) Pelindung mulut keselamatan.
(v) Pelindung badan x Alat-alat keselamatan
(vi) Sarung tangan ARAS 3
(vii) Kasut keselamatan x Membincangkan garis panduan keselamatan di
(viii) Tali keselamatan sekolah dan di tempat kerja.

ARAS 1
2. Penyakit berjangkit x Menyenaraikan jenis penyakit berjangkit x Merujuk pelbagai media
Penyakit boleh berjangkit melalui pelbagai bawaan air dan makanan. berkaitan penyakit bawaan air
cara. Antaranya, melalui bawaan air dan dan makanan.
makanan. ARAS 2
x Mengenal pasti tanda dan simptom penyakit x Perbincangan dalam kumpulan
(a) Penyakit bawaan air dan makanan berjangkit bawaan air dan makanan. tentang penyakit bawaan air dan
(i) Hepatitis A makanan.
(ii) Taun ARAS 3
(iii) Demam Kepialu (Tifoid) x Menjelas langkah-langkah pencegahan penyakit x Menyediakan folio individu
berjangkit bawaan air dan makanan. berkaitan penyakit bawaan air
(b) Tanda dan simptom penyakit dan makanan.
berjangkit bawaan air dan
makanan.

4
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
PERALIHAN
CADANGAN AKTIVITI
BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Murid dapat:
3. Pertolongan cemas
Pertolongan cemas bertujuan memberi ARAS 1
bantuan awal sebelum mendapat rawatan x Menyenaraikan alatan dan bahan yang x Tunjuk cara bantuan kecemasan.
lanjut daripada doktor atau paramedik terdapat dalam peti pertolongan cemas.
bertauliah x Perbincangan dalam kumpulan
ARAS 2 kecil tentang rawatan awal
(a) Alatan x Menjelaskan bentuk rawatan awal yang bantuan kecemasan
(i) Peti pertolongan cemas diperlukan mengikut kecederaan yang dialami.
x kain anduh(triangular bandage) x Senarai semak peti pertolongan
x kapas ARAS 3 cemas.
x kain pembalut luka x Menunjuk cara rawatan awal bagi luka kecil
x gunting x Menyediakan folio individu
x pembasmi kuman(antiseptik) berkaitan dengan pertolongan
x ubat luka cemas.
x pin keselamatan
x pita pelekat/plaster x Menonton video berkaitan
x gouze
x lampu suluh
x losyen Calamile

(b) Bantuan kecemasan


(i) Rawatan awal
x luka kecil
x terseliuh (sprain/strain)
x hidung berdarah
x pitam
x kejang otot

5
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 1

OBJEKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 1, murid dapat :

1. Memahami kesan malnutrisi;

2. Memahami institusi kekeluargaan dan isu berkaitan;

3. Memahami peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga;

4. Memahami masalah remaja dan cara menghadapinya;

5. Memahami keperluan makanan berdasarkan piramid makanan;

6. Mengklasifikasikan ubat dan dadah; dan

7. Mengaplikasi prinsip dan prosedur Danger, Response, Airways, Breathing, Circulation ( D.R.A.B.C. ).

7
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 1

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Kesihatan Diri. Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut


Malnutrisi merupakan masalah pengambilan bagi mencapai hasil pembelajaran.
zat makanan yang tidak mencukupi/ ARAS 1 Guru juga boleh mencadangkan
berlebihan. x Menyatakan maksud malnutrisi. aktiviti pembelajaran lain mengikut
x Menyenaraikan penyakit malnutrisi. kebolehan murid.
(i) Definisi
(ii) Jenis penyakit malnutrisi ARAS 2 x Perbincangan tentang jenis
(iii) Kesan malnutrisi x Menjelaskan kesan penyakit malnutrisi. penyakit malnutrisi.
x kurang darah
x sembab ARAS 3 x Kuiz.
x mudah pitam x Mengenalpasti tanda dan simptom
x tidak bermaya malnutrisi. x Kajian kes berkaitan tanda dan
x obesiti simptom pengidap malnutrisi.

x Menggunakan rujukan pelbagai


media berkaitan dengan akibat
malnutrisi.

x Melawat hospital.

7
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 1
BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Kekeluargaan.
Setiap ahli keluarga mesti memainkan peranan Murid dapat:
masing-masing bagi memantapkan institusi
kekeluargaan dan mengelakkan masalah ARAS 1
kekeluargaan. x Menyatakan makna perkahwinan dan x Menyediakan folio tentang isu
kerukunan rumah tangga. kekeluargaan.
(a) Institusi kekeluargaan x Menyatakan cara menghormati orang yang
(i) Makna perkahwinan lebih tua, ahli keluarga yang sakit dan x Main peranan.
(ii) Kerukunan rumah tangga orang berkeperluan khas.
(iii) Menghormati x Menyatakan isu-isu semasa kekeluargaan. x Perbincangan dalam kumpulan
x orang tua kecil.
x orang sakit ARAS 2
x orang berkeperluan khas x Menerangkan cara penjagaan warga tua, ahli x Meneroka isu sumbang mahram
keluarga yang sakit dan orang istimewa.
(b) Isu kekeluargaan
(i) Persefahaman ARAS 3
(ii) Menghormati antara satu sama lain x Membincangkan peranan ahli keluarga untuk
(iii) Jurang generasi mencapai ciri-ciri keluarga bahagia.
(iv) Lari dari rumah
(v) Penceraian

8
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 1
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pemakanan Murid dapat:


Semua jenis makanan dapat dikelaskan
kepada empat aras dalam piramid makanan. ARAS 1
x Menyatakan kumpulan makanan dalam x Merujuk piramid makanan
Piramid makanan setiap aras piramid makanan.
(i) Aras Satu x Perbincangan dalam kumpulan
x Bijirin, hasil bijirin dan ubi-ubian ARAS 2 kecil tentang piramid makanan
(ii) Aras Dua x Menjelaskan peranan kumpulan
x Buah-buahan dan sayur-sayuran makanan pada setiap aras piramid x Menyediakan folio
(iii) Aras Tiga makanan.
x Ikan, ayam, daging dan kekacang x Kuiz
x Susu dan hasil tenusu ARAS 3
(iii) Aras Empat x Merancang hidangan makanan seimbang x Analisis makanan harian murid
x Lemak, minyak dan gula pada sarapan pagi, makan tengah hari
dan makan malam.

2. Pengurusan konflik dan stres ARAS 1


Stres boleh berlaku berpunca daripada x Menyatakan maksud konflik dan stres. x Perbincangan dalam kumpulan
pelbagai situasi dalam kehidupan. x Menyatakan sebab-sebab berlaku konflik kecil tentang pengurusan konflik
dan stres. dan stres
Pengurusan konflik dan stres
(i) Maksud ARAS 2 x Lakonan
(ii) Punca x Menjelaskan kesan konflik dan stres.
(iii) Cara mengatasi
ARAS 3
x Menceritakan pengalaman menghadapi
konflik dan stres dan cara mengatasi.

9
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 1
BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Penyalahgunaan bahan Murid dapat:


Dadah adalah berbahaya, namun ia boleh
digunakan sebagai ubat untuk merawat ARAS 1
penyakit. Penggunaan tanpa x Menyatakan definisi penyalahgunaan x Merujuk pelbagai media
nasihat doktor boleh memudaratkan. bahan iaitu dadah dan ubat. berkaitan dadah dan ubat.

(a) Definisi ARAS 2 x Perbahasan bahaya dadah.


(i) Dadah x Mengklasifikasikan dadah dan ubat.
(ii) Ubat x Membuat poster.
ARAS 3
(b) Klasifikasi dadah dan ubat x Membincangkan bahaya dadah kepada x Perbincangan tentang
individu dan negara penyalahgunaan dadah dan
ubat.

10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 1
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselamatan Murid dapat:


Akta pengguna diadakan bagi melindungi ARAS 1
pengguna daripada tertipu. Pengguna mesti x Menyenaraikan hak dan tanggungjawab x Merujuk pelbagai media
tahu hak mereka sebagai pengguna. pengguna. berkaitan hak pengguna.

Akta dan Undang-Undang ARAS 2 x Menjalankan kajian kes


(i) Hak pengguna x Menjelaskan peranan agensi yang berkaitan akta dan undang-
(ii) Agensi terlibat terlibat dalam hal ehwal pengguna. undang pengguna.
x Kementerian Perdagangan
Dalam Negeri dan Hal Ehwal ARAS 3 x Menyediakan folio berkaitan
Pengguna x Membincangkan bagaimana dengan akta dan undang-undang
x Gabungan Persekutuan Pengguna pengguna boleh menggunakan pengguna.
Malaysia (FOMCA) perkhidmatan agensi yang terlibat .
x Mahkamah Tribunal Pengguna

2. Pertolongan cemas ARAS 1


Prosedur dan penilaian awal ke atas mangsa x Menyatakan prinsip dan prosedur x Tunjuk cara
kemalangan atau pesakit yang tidak sedar D.R.A.B.C.
akan diri (unconscious). x Menyediakan folio berkaitan
ARAS 2 dengan kecederaan dan bantu
Kecederaan dan bantu mula x Menerangkan cara melakukan D.R.A.B.C. mula.
(i) Prinsip dan prosedur D.R.A.B.C
x D : danger (bahaya) ARAS 3 x Menonton video.
x R : response (gerak balas) x Menunjuk cara prosedur pertolongan
x A : airways (laluan pernafasan) cemas D.R.A.B.C. dengan berkesan.
x B : breathing (bernafas)
x C : circulation (edaran darah)

11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2

OBJEKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 2, murid dapat:

1. Memahami amalan pemakanan yang tidak sihat dan kesan kesihatan;

2. Memahami peranan dan tanggungjawab ahli keluarga berdasarkan gender;

3. Menjelaskan fungsi nutrien dan kesan kekurangannya;

4. Memahami cara mengurus stres;

5. Menjelaskan kesan pengambilan dadah;

6. Memahami akta dan undang-undang penderaan kanak-kanak; dan

7. Mengaplikasi prinsip dan prosedur Talk, Observe, Touch, Active, Passive dan Skills (T.O.T.A.P.S.)

13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Kesihatan diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi
Amalan pemakanan yang tidak sihat boleh mencapai hasil pembelajaran. Guru juga
menyebabkan masalah kesihatan. ARAS 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran
x Menjelaskan maksud anoreksia lain mengikut kebolehan murid.
(a) Amalan pemakanan tidak sihat nervosa dan bulimia.
x Menyenaraikan kesan amalan x Menggunakan rujukan pelbagai media
(i) Anoreksia nervosa: berlapar dan tidak pemakanan yang tidak sihat. berkaitan anoreksia nervosa
sukakan makanan dan bulimia.
ARAS 2
(ii) Bulimia: menjolok anak tekak sebaik x Menjelaskan faktor yang x Menjalankan kajian kes berkaitan
sahaja selepas makan mempengaruhi berlakunya anoreksia amalan pemakanan tidak sihat.
nervosa dan bulimia.
(iii) Pengambilan pil menguruskan badan x Mendengar ceramah tentang kesan
ARAS 3 amalan pemakanan tidak sihat.
(b) Kesan amalan pemakanan tidak sihat x Mengenal pasti tanda-tanda anoreksia
nervosa dan bulimia.

ARAS 1
2. Kekeluargaan x Menyenaraikan peranan dan x Perbincangan dalam kumpulan kecil
Setiap ahli keluarga mempunyai tanggungjawab setiap ahli keluarga. tentang peranan dan tanggungjawab
tanggungjawab membentuk keluarga ahli keluarga.
bahagia. ARAS 2
x Membezakan peranan ahli keluarga. x Melayari internet.
Peranan dan tanggungjawab ahli keluarga
(i) suami ARAS 3 x Main peranan.
(ii) isteri x Membincangkan peranan tiap-tiap ahli
(iii) abang atau kakak keluarga dalam membentuk keluarga x Membuat penilaian terhadap kes-kes
(iv) adik bahagia. penceraian dan penderaan daripada
media.

13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2

TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pemakanan Murid dapat:


Nutrien diperlukan untuk pertumbuhan
fizikal yang sempurna. Ada dua jenis ARAS 1
nutrien iaitu makro nutrien dan mikro x Menyatakan jenis-jenis nutrien. x Menyediakan folio berkaitan nutrien
nutrien. x Menyenaraikan sumber-sumber nutrien. dan fungsinya.
Makro nutrien adalah nutrien penghasil
tenaga. ARAS 2 x Menggunakan rujukan pelbagai media
Mikro nutrien adalah nutrien tidak x Membincangkan fungsi nutrien. berkaitan nutrien dan fungsinya.
menghasilkan tenaga.
ARAS 3 x Perbincangan tentang fungsi makro
Nutrien dan fungsi x Menyatakan kesan kekurangan nutrien. dan mikro nutrien.
(i) Makro nutrien
x Karbohidrat, protein dan lemak x Membawa contoh makanan dan
(ii) Fungsi makro nutrien mengenal pasti kandungan nutrien
x Membekalkan tenaga makanan tersebut.
x Membantu pertumbuhan fizikal
x Memanaskan badan x Menyemak kandungan nutrien pada
(iii) Mikro nutrien label makanan.
x Vitamin dan mineral
(iv) Fungsi mikro nutrien
x Mengelakkan penyakit
x Bahan pelawas

14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pengurusan konflik dan stres Murid dapat:


Stres adalah gangguan emosi yang
dipengaruhi oleh persekitaran. Setiap ARAS 1
remaja mesti dapat menguruskan stres x Menyatakan kesan stres yang biasa x Perbincangan tentang tahap stres dan
bagi meningkatkan penghargaan kendiri dialami. cara mengurus stres.

(a) Meningkatkan penghargaan kendiri ARAS 2


(i) Kesan stres x Menyenaraikan faedah mempunyai
x Kesan positif harga diri yang tinggi.
x Kesan positif
(b) Cara mengurus stres ARAS 3
(i) Kaunseling x Membincangkan kesan stres terhadap
(ii) Beriadah diri sendiri.
(iii) Berehat
(iv) Rawatan pakar

3. Penyalahgunaan bahan ARAS 1


Dadah boleh merosakkan fungsi tubuh x Menyatakan kesan pengambilan dadah x Merujuk pelbagai media berkaitan dadah.
badan jika disalahguna. terhadap tubuh badan.
x Perbincangan tentang dadah.
Kesan pengambilan dadah kepada: ARAS 2
(i) Tubuh badan x Memberi contoh kesan pengambilan x Kajian kes.
x gangguan sistem saraf dadah kepada institusi kekeluargaan.
x ketagihan x Menyediakan folio berkaitan
x penyakit ARAS 3 dengan kesan pengambilan dadah
(ii) Keluarga x Membincangkan bahaya dadah kepada kepada tubuh badan.
x keruntuhan institusi kekeluargaan masyarakat dan negara.
x ekonomi tergugat x Lakonan "katakan tidak kepada dadah".
x Mencadangkan pendirian yang perlu
diambil terhadap dadah. x Main peranan dalam situasi tertentu.

15
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2

TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselamatan Murid dapat:


Akta berkaitan kanak-kanak diadakan
untuk melindungi kanak-kanak daripada ARAS 1
dieksploitasi oleh orang yang tidak x Menyatakan jenis penderaan kanak- x Ceramah oleh penceramah jemputan.
bertanggungjawab. kanak.
x Menyatakan akta perlindungan kanak- x Perbincangan dalam kumpulan kecil.
Akta dan Undang-undang: kanak.
(i) Akta perlindungan kanak-kanak x Kajian kes : Kes buli di sekolah
(ii) Jenis penderaan: ARAS 2
x Penganiayaan fizikal x Menjelaskan peranan agensi yang x Forum.
x Penderaan mental dan emosi terbabit dalam kes penderaan kanak-
x Penderaan seks kanak.
x Buruh kanak-kanak
x Pengabaian kanak-kanak ARAS 3
(iii) Agensi bagi perlindungan kanak- x Membincangkan kesan pengabaian
kanak: dan penganiayaan kanak-kanak
x Polis Diraja Malaysia kepada masyarakat.
x Jabatan Kebajikan
Masyarakat
x Pertubuhan Badan Kerajaan
(iv) Peranan agensi

16
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pertolongan cemas
Prosedur menilai atau memeriksa Murid dapat:
sebarang bentuk kecederaan pesakit
semasa sedar . Dikenali sebagai ARAS 1
tinjauan sekunder (secondary survey). x Menjelaskan prinsip dan prosedur x Tunjuk cara
pertolongan cemas T.O.T.A.P.S.
Kecederaan dan bantu mula untuk kecederaan ringan. x Menyediakan folio
(i) Prinsip dan prosedur T.O.T.A.P.S
x T = Talk (Bertanya) ARAS 2
x O = Observe (Perhati) x Menerangkan cara melaksanakan
x T = Touch (Sentuh) prosedur T.O.T.A.P.S.
x A = Active (Bergerak Aktif)
x P = Passive (Bergerak Pasif) ARAS 3
x S = Skills (Kemahiran) x Menunjukcara pelaksanaaan prosedur
T.O.T.A.P.S.

17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3

OBJEKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 3, murid dapat :

1. Memahami kesan amalan pengambilan makanan secara berlebihan;

2. Menjelaskan erti perkahwinan dan hidup berumah tangga;

3. Menjelaskan keperluan diet harian berdasarkan kumpulan peringkat umur;

4. Memahami kesan stres dan langkah-langkah mengatasinya;

5. Memahami implikasi pengambilan dadah terhadap masyarakat, ekonomi dan keselamatan negara;

6. Menjelaskan akta dan undang-undang pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit; dan

7. Mengaplikasi prinsip dan prosedur external cardiac compressions (ECC) dan cardiopulmonary resuscitation (CPR).

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Kesihatan diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut


Pengambilan sesuatu makanan secara bagi mencapai hasil pembelajaran.
berlebihan boleh menyebabkan masalah ARAS 1 Guru juga boleh mencadangkan aktiviti
kesihatan seperti berlebihan berat badan. x Menyatakan sebab berlakunya amalan pembelajaran lain mengikut kebolehan
(a) Amalan pengambilan makanan secara pengambilan makanan yang berlebihan. murid.
berlebihan x Menyatakan maksud berlebihan berat
(i) Sebab pengambilan makanan badan, obesiti dan indeks jisim badan. x Perbincangan tentang kesan
berlebihan pengambilan makanan
x kebiasaan yang tidak dapat ARAS 2 berlebihan.
dikawal x Mengira status berat badan berdasarkan
x pengambilan terlalu banyak formula BMI. x Menyediakan folio murid.
x pengambilan makanan tidak
seimbang ARAS 3 x Mengira Indeks Jisim Badan
(ii) Kesan amalan pengambilan x Menghuraikan cara mengatasi amalan mengikut peringkat umur.
makanan berlebihan pengambilan makanan secara berlebihan.
x Berat badan berlebihan x Menilai status berat badan mengikut
x Obesiti kategori.
(iii) Cara mengatasi berat badan
berlebihan dan obesiti
x makan mengikut masa
x makan makanan seimbang
mengikut piramid makanan
x mengurangkan pengambilan
kuantiti makanan mengikut
keperluan kalori.
(b) Indeks Jisim Badan = Body Mass Index (BMI)
(i) Definisi
(ii) Formula BMI
Berat badan (kg)
BMI = Tinggi (m2)

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3
BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Kekeluargaan
Institusi kekeluargaan terbentuk melalui ikatan
perkahwinan. Kedua-dua pasangan mestilah Murid dapat:
berusaha untuk mengekalkan perkahwinan
mereka. ARAS 1
Seks sebelum kahwin adalah perbuatan yang x Menjelaskan tentang institusi perkahwinan. x Perbincangan dalam kumpulan
dilarang oleh agama dan masyarakat x Menerangkan tanggungjawab setiap ahli kecil.
keluarga bagi memupuk sebuah keluarga
Institusi kekeluargaan bahagia. x Menyediakan folio.
(i) Perkahwinan x Mengenalpasti cara menyatakan 'tidak'
x ikatan yang sah antara lelaki dan apabila menghadapi sesuatu situasi. x Perbincangan dengan bimbingan
perempuan guru tentang kekeluargaan dan
x mengikut hukum agama dan norma ARAS 2 masalah isu seks.
masyarakat x Membincangkan ciri keluarga bahagia.

(ii) Kebahagiaan dalam hidup ARAS 3


berkeluarga x Membincangkan isu-isu semasa
x bertanggungjawab menjaga nama kekeluargaan.
baik keluarga
x saling memahami, menyayangi
dan menghormati
(iii) Seks sebelum kahwin
x Mengapa seks sebelum kahwin
dilarang?
x Belajar menyatakan 'tidak' kepada
seks sebelum kahwin

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3

TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pemakanan
Pengambilan makanan harian hendaklah Murid dapat :
mengikut umur, jantina, aktiviti dan ARAS 1
fisiologi. Keperluan diet harian x Mengenal pasti keperluan makanan x Perbincangan kelas dengan
hendaklah mengikut jadual RDA. mengikut umur, jantina, aktiviti dan fisiologi. pembentangan menu merujuk jadual
x Menyatakan Keperluan Diet Harian (RDA) Keperluan Diet Harian (RDA).
(a) Makanan yang diambil hendaklah mengikut kumpulan umur.
mengikut x Menyatakan situasi yang menyebabkan stres
(i) Umur
(ii) Jantina ARAS 2
(iii) Aktiviti x Menerangkan kandungan kalori makanan
(iv) Fisiologi mengikut keperluan umur, jantina, aktiviti
fizikal dan fisiologi.
(b) Keperluan Diet Harian (RDA) x Memberi contoh : jenis makanan yang
bersesuaian dengan kandungan kalori.
x Mengenal pasti cara meningkatkan nilai.

ARAS 3
x Menghuraikan keperluan kalori berdasarkan
kepada aktiviti harian.
x Mengaitkan nilai diri dengan stres.
2. Pengurusan konflik dan stres
ARAS 1
(a) Situasi yang menyebabkan stres x Perbincangan dalam kumpulan kecil.
x Menyatakan jenis situasi yang menyebabkan
x Peperiksaan
stres.
x Masalah perhubungan rakan
sebaya dan keluarga ARAS 2
x Mengenal pasti cara mengatasi stres.
(b) Perhubungan kendiri
Aras 3
x Meningkatkan nilai diri
x Membincangkan cara mengatasi stres

21
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3
BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Penyalahgunaan bahan Murid dapat:


Pengambilan dadah adalah amalan yang
boleh menggugat kesejahteraan ARAS 1
keluarga, sosial, ekonomi, dan politik x Menyatakan implikasi pengambilan dadah x Perbincangan dalam kumpulan.
negara. terhadap sosial, ekonomi dan politik.
x Menyatakan kronologi pengambilan dadah. x Kajian kes.
(a) Kronologi pengambilan dadah
x Pencetus pengambilan ARAS 2 x Membuat peta minda.
dadah x Memberi contoh implikasi pengambilan
x Pengambilan dadah dadah. x Forum.
x Kesan pengambilan dadah
ARAS 3 x Perbahasan.
x Membuat kesimpulan tentang kesan
(b) Implikasi pengambilan dadah pengambilan dadah yang menjejaskan x Melawat agensi yang berkaitan.
kepada: kesejahteraan negara.
(i) Sosial
(ii) Ekonomi
(iii) Politik

22
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3

TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselamatan Murid dapat:


Kerajaan telah menggubal akta dan
undang-undang berkaitan dengan ARAS 1
pencegahan dan kawalan penyakit x Menyatakan peruntukan yang terdapat x Perbincangan dalam kumpulan kecil.
berjangkit pada tahun 1988. dalam akta bagi mencegah penyakit
daripada merebak. x Menyediakan folio berkaitan dengan
Akta dan Undang-Undang x Menyatakan kesalahan dan hukuman akta pencegahan dan kawalan
(i) Akta Pencegahan dan Kawalan yang boleh dikenakan di bawah akta ini. penyakit berjangkit 1988.
Penyakit Berjangkit 1988
(ii) Agensi berkaitan ARAS 2 x Lawatan ke agensi berkaitan.
(iii) Peranan agensi berkaitan x Menjelaskan peranan dan fungsi agensi
berkaitan dalam pencegahan dan kawalan
penyakit berjangkit.
x Menerangkan peranan murid membantu
melaksanakan akta ini.

ARAS 3
x Membuat inferens penguatkuasaan
pencegahan dan kawalan penyakit
berjangkit.

23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3
BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pertolongan cemas Murid dapat;


Prosedur pertolongan cemas ECC dan
CPR adalah menyelamatkan mangsa ARAS 1
yang mengalami kelemasan. x Menyatakan prinsip dan prosedur ECC x Tunjuk cara.
dan CPR.
(i) Prinsip dan prosedur ECC x Menyediakan folio murid.
E = external (luaran) ARAS 2
C = cardiac (kardiak) x Mengenal pasti indikasi/ keadaan yang x Menonton video berkaitan CPR.
C = compressions (tekanan) memerlukan ECC dan CPR.

(ii) Prinsip dan prosedur teknik resusitasi ARAS 3


kardiopulmonari (CPR) x Menunjuk cara pelaksanaan pertolongan
cemas mengikut prosedur ECC dan CPR.

24
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4

OBJEKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4, murid dapat :

8. Memahami konsep kesenggangan, rehat, istirahat dan tidur serta boleh memilih dan merancang aktiviti harian;

9. Memahami sebab-sebab berlaku perubahan emosi di kalangan remaja;

10. Menjelaskan aspek hidup berkeluarga;

11. Memahami penyakit-penyakit yang berkaitan dengan tabiat pemakanan dan kekurangan zat makanan;

12. Menjelaskan cara-cara mengatasi stres;

13. Memahami Dasar Dadah Negara serta langkah pengawalan dan pencegahan dadah;

14. Memahami Akta dan Undang-undang Perlindungan Wanita dan Gadis; dan

15. Mengaplikasikan prinsip dan prosedur Rest, Ice, Compression, and Elevation (RICE) dan expired air resuscitation
(EAR).

26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Kesihatan diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi
mencapai hasil pembelajaran. Guru juga
Kesenggangan, rehat, istirahat dan tidur ARAS 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain
Kesenggangan, rehat, istirahat dan tidur x Menyatakan konsep kesenggangan, mengikut kebolehan murid.
adalah masa terluang yang penting bagi rehat, istirahat dan tidur.
tubuh pulih semula. Masa terluang ini x Perbincangan dalam kumpulan.
mesti dipenuhi dengan aktiviti yang ARAS 2
berfaedah. x Menyenaraikan faedah kesenggangan, x Merancang aktiviti kesenggangan untuk
(i) Konsep rehat, istirahat dan tidur. kelas.
(ii) Faedah x Membanding dan membeza konsep
(iii) Merancang aktiviti kesenggangan rehat, istirahat dan tidur.

ARAS 3
2. Perasaan x Memilih dan merancang aktiviti
Emosi remaja kesenggangan, rehat, istirahat dan tidur
Emosi remaja boleh berubah mengikut yang sesuai untuk memenuhi keperluan
situasi. diri sendiri.
(i) Faktor perubahan emosi remaja
dari segi
x fizikal ARAS 1
x sosial x Menyatakan faktor perubahan emosi x Perbincangan dalam kumpulan kecil.
x mental remaja. x Menyediakan folio murid tentang emosi
x persekitaran sendiri.
(ii) Kesan emosi ARAS 2 x Perbincangan cara mengatasi perubahan
x rendah diri x Membincangkan kesan perubahan emosi remaja bersama guru.
x malu emosi remaja.
x memberontak
x cemburu ARAS 3
x menyendiri x Menghuraikan kesan perubahan
x depresi emosi remaja dalam kehidupan seharian.

26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4
BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Kekeluargaan
Keluarga adalah unit asas komuniti. Murid dapat;
Setiap anggota keluarga mestilah
berusaha untuk mengekalkan kehidupan ARAS 1
berkeluarga dengan menjaga kebajikan x Menyatakan fungsi dan aspek hidup x Perbincangan dalam kumpulan.
anggota keluarga. berkeluarga.
(a) Fungsi keluarga x Main peranan.
(i) menghasilkan zuriat ARAS 2
(ii) menyambung generasi x Menjelaskan kepentingan menjaga x Kajian kes berkaitan isu kekeluargaan,
(b) Aspek-aspek kehidupan berkeluarga kebajikan anggota keluarga. seperti pembuangan bayi.
(i) keharmonian
(ii) hormat-menghormati ARAS 3 x Forum.
(iii) kasih sayang x Membincangkan peranan dan
(iv) penghargaan tanggungjawab setiap ahli keluarga x Perbahasan.
(v) tanggungjawab dalam memelihara kebahagiaan dan
(c) Kebajikan anggota keluarga kesejahteraan keluarga. x Ceramah keluarga bahagia.
(i) mengambil tahu x Menilai akibat seks sebelum
(ii) tolong-menolong kahwin.
(iii) kesulitan keluarga x Membanding beza keluarga bahagia
(iv) pendidikan dan keluarga bermasalah.
(v) penjagaan warga tua
(d) Akibat seks sebelum kahwin
(i) Sosial dan moral
x Melanggar hukum agama
x Masa depan gelap
(ii) Fizikal
x Mengandung
x Mengulangi perbuatan
(iii) Mental
x Tekanan emosi
x Rasa bersalah

27
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pemakanan Murid dapat:


Kekurangan nutrien tertentu dalam
pemakanan boleh menyebabkan timbulnya ARAS 1
beberapa penyakit. x Menyenaraikan kesan-kesan yang x Merujuk pelbagai media masalah
berkaitan dengan tabiat pemakanan kesihatan berkaitan tabiat pemakanan.
(a) Penyakit-penyakit yang berkaitan
dengan tabiat pemakanan ARAS 2 x Kajian kes.
x obesiti x Menerangkan kesan kekurangan
x kurang berat badan nutrien mikro. x Menyediakan folio murid berkaitan
(b) Kekurangan nutrien mikro pemakanan.
(i) Kesan kekurangan vitamin A ARAS 3
x rabun malam x Mengenal pasti tanda dan simptom x Perbincangan tentang masalah
x masalah penglihatan penyakit yang berkaitan dengan kesihatan berkaitan tabiat pemakanan.
(ii) Kesan kekurangan iodin tabiat pemakanan.
x goiter
(iii) Kesan kekurangan zat besi
x anemia
(iv) Kesan kekurangan kalsium
x tulang rapuh (osteoporosis)
x kekejangan otot
x riket

28
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4
BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pengurusan konflik dan stres.


Kejayaan mengatasi konflik dan stres boleh Murid dapat:
meningkatkan penghargaan kendiri.
(a) Cara-cara mengatasi konflik dan ARAS 1
stres: x Menyenaraikan cara mengatasi konflik x Perbincangan dalam kumpulan.
x kenal pasti punca dan stres.
x rujuk kepada kaunselor x Merujuk pelbagai media tentang cara
x bersenam dan bersukan ARAS 2 mengatasi konflik dan stres.
x tingkatkan keimanan x Mengenal pasti kelemahan dan
kekuatan diri remaja.

ARAS 3
x Menyusun strategi bagi menghadapi
konflik dan stres.

3. Penyalahgunaan bahan
Dadah merupakan musuh utama negara. ARAS 1
Kerajaan telah mengambil langkah x Menyatakan dan menyenaraikan x Berbincang dalam kumpulan.
mencegah dadah dengan menggubal Dasar Dasar Dadah Negara dan agensi-
Dadah Negara, mengadakan Agensi agensi yang terlibat dengannya. x Merujuk pelbagai media berkaitan dadah.
Pelaksana Anti-Dadah dan beberapa
langkah pengawalan dan pencegahan. ARAS 2 x Menyediakan folio berkaitan dadah.
(a) Dasar Dadah Negara x Menerang langkah pengawalan dan
(i) Pencegahan pencegahan. x Lawatan ke pusat SERENTI.
(ii) Penguatkuasaan x Membincang peranan murid dalam
(iii) Pemilikan membantu pengawalan dan x Pameran anti dadah.
(iv) Kerjasama antarabangsa pencegahan dadah.
(b) Agensi Pelaksanaan Anti Dadah
(i) Agensi Dadah Kebangsaan ARAS 3
(ii) PEMADAM x Membuat inferens program
(iii) Pusat SERENTI pencegahan dadah negara.
(iv) Polis Diraja Malaysia x Menghubungkait peranan setiap agensi
(v) Kastam dan Eksais dalam pencegahan dadah.

29
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4
BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Langkah pengawalan dan pencegahan:


(i) Hukuman mandatori
(ii) Kawalan pintu masuk ke
Malaysia
(iii) Pendididkan pencegahan
(iv) Kempen

30
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4

TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselamatan
Akta dan undang-undang perlindungan Murid dapat:
wanita dan gadis diadakan untuk
melindungi kaum wanita daripada ARAS 1
dieksploitasi oleh orang yang tidak x Menyatakan peruntukan bagi melindungi x Merujuk Akta Perlindungan Wanita dan
bertanggungjawab. wanita dan gadis yang terdapat dalam Gadis.
Akta Perlindungan Wanita dan Gadis.
(a) Akta dan Undang-Undang x Menyatakan hukuman yang boleh x Kajian kes.
(i) Akta Perlindungan Wanita dikenakan di bawah Akta Perlindungan
dan Gadis Wanita dan Gadis. x Ceramah.

(b) Agensi yang terlibat ARAS 2 x Perbincangan dalam kumpulan.


(i) Fungsi dan peranan x Menjelaskan fungsi dan peranan agensi-
agensi terlibat dalam Akta Perlindungan x Melawat agensi terlibat.
Wanita dan Gadis.

ARAS 3
x Membuat inferens tentang
keberkesanan Akta Perlindungan
Wanita dan Gadis dalam melindungi
wanita di Malaysia.

31
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4
BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pertolongan cemas
RICE adalah satu kaedah bantuan awal
untuk kecederaan pada tisu lembut (soft Murid dapat:
tissue injury). ARAS 1
x Menyatakan maksud RICE dan EAR x Tunjuk cara
dalam pertolongan cemas.
Prosedur pertolongan cemas EAR x Menyediakan folio individu
adalah untuk menyelamatkan mangsa
yang mengalami kelemasan. x Menonton video

ARAS 2
Kecederaan dan Bantu Mula x Menerangkan kecederaan yang boleh
(i) Prinsip dan prosedur RICE dirawat dengan menggunakan prinsip
x R = Rest (Rehat) dan prosedur RICE.
x I = Ice (Demahan)
x C = Compression (balutan/ x Menerangkan prosedur EAR.
tekanan)
x E = Elevation (Meninggikan
bahagian yang tercedera) ARAS 3
x Menunjuk cara prosedur bantu mula
RICE dan EAR.
(ii) Prinsip dan prosedur EAR
x E = expired (hembusan)
x A = air (udara)
x R = resuscitation (resusitasi)

32
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5

OBJEKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 5, murid dapat :

1. Mengetahui tujuan pemeriksaan kesihatan berkala untuk menjaga kesihatan diri;

2. Memahami akibat perlakuan seks sebelum kahwin;

3. Menjelaskan implikasi isu-isu kekeluargaan;

4. Memahami fungsi vitamin dan mineral serta kesan pengambilan nutrien tambahan yang berlebihan;

5. Menjelaskan cara-cara menguruskan stres;

6. Memahami akta dan undang-undang dadah di Malaysia;

7. Mengetahui barangan dan alatan kesihatan untuk meningkatkan kesihatan dan kecergasan diri; dan

8. Menunjuk cara dan mengaplikasikan cara memberi bantu mula kepada mangsa yang patah, keracunan dan lemas.

34
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

CADANGAN AKTIVITI
BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

1. Kesihatan Diri. Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi


Pemeriksaan fizikal dan klinikal secara Murid dapat : mencapai hasil pembelajaran. Guru juga
berkala dapat membantu dan mengesan boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran
masalah kesihatan bagi mengekalkan ARAS 1 lain mengikut kebolehan murid.
kesihatan. x Menyatakan jenis-jenis pemeriksaan /
(a) Saringan kesihatan: ujian dalam saringan kesihatan. x Menyediakan folio murid.
(i) Ujian tekanan darah x Menyatakan taraf kecergasan dan
(ii) Ujian air kencing makanan berkhasiat yang boleh x Merujuk pelbagai media.
(iii) Ujian Elektrocardiogram(E.C.G.) meningkatkan kesihatan diri.
(iv) Ujian mengesan kanser payu x Menyediakan poster.
dara. ARAS 2
(v) Ujian pap smear x Menjelaskan faedah melakukan x Melawat klinik kesihatan dan pusat
saringan kesihatan. kecergasan.
(b) Permasalahan fizikal: x Mengenalpasti pemilihan aktiviti
(i) obesiti kecergasan dan makanan yang dapat
(ii) cacat meningkat dan mengekalkan tahap
(iii) keluarbiasaan postur kesihatan.
(iv) keluarbiasaan orthopedik
(v) jerawat ARAS 3
x Menghubungkait sains dan kemajuan
(c) Penjagaan kesihatan: teknologi kecergasan dan makanan
(i) taraf kecergasan yang dapat meningkat kesihatan dan
(ii) pemakanan kecergasan.

34
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5
CADANGAN AKTIVITI
BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

2. Perasaan. Murid dapat:


Perubahan perasaan yang dialami oleh
seseorang mestilah dihadapi dengan ARAS 1
bijak. x Menyatakan cara-cara menangani x Perbincangan dalam kumpulan.
masalah emosi remaja.
Memahami perasaan x Menyatakan faktor-faktor luaran yang x Lakonan.
(i) Cara-cara menangani masalah mempengaruhi perasaan remaja.
emosi x Main peranan.
x Luahan perasaan ARAS 2
x Kaunseling x Membincangkan cara-cara mengatasi
x Aktiviti riadah masalah emosi remaja.
x Rawatan pakar
ARAS 3
x Menunjuk cara membantu dan empati
kepada rakan yang bermasalah emosi.
3. Kekeluargaan.
Institusi kekeluargaan akan tergugat ARAS 1
akibat daripada timbulnya isu x Perbincangan dalam kumpulan.
x Menyenaraikan faktor yang boleh
kekeluargaan seperti masalah
menggugat ketenteraman keluarga.
perkahwinan dan pengabaian tanggung - x Kajian kes.
x Menyenarai risiko yang mungkin dihadapi
jawab ibu bapa.
akibat seks di sebelum nikah.
Perlakuan seks sebelum kahwin boleh x Menyediakan folio murid.
menyebabkan gangguan fizikal dan x Mengenal pasti akibat seks tidak normal.
emosi yang berpanjangan. x Menyaksikan kes-kes perceraian.
ARAS 2
(a) Isu kekeluargaan x Membincangkan tindakan yang boleh
(i) Perkahwinan: diambil untuk mengatasi isu-isu
x Poligami perkahwinan.
x Perceraian
x Membincang implikasi perselisihan
faham, poligami dan perceraian ke atas
keluarga.

35
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5
CADANGAN AKTIVITI
BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

(ii) Keibubapaan: ARAS 3


x Pengabaian x Menilai akibat isu kekeluargaan dan seks
x Keganasan tidak normal terhadap kesejahteraan
x Sumbang muhrim masyarakat.

(b) Akibat seks tidak normal:


(i) Definisi
x Hubungan sejenis
x Berbilang pasangan
x Biseksual

(c) Seksualiti
(i) Akibat seks sebelum nikah:
x mengandung
x keruntuhan moral
x mencemarkan nama baik
keluarga
x masa depan yang gelap
x mengulangi perbuatan
terkutuk
x pembuangan anak
x penyakit STD (kelamin)
x HIV/ AIDS

36
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pemakanan
Nutrien tambahan terdapat dalam dua Murid dapat:
bentuk iaitu semulajadi dan sintetik.
Fungsinya membantu mengekalkan ARAS 1
kesihatan optimum. x Menyatakan sumber-sumber vitamin x Menyediakan poster.
dan mineral dalam makanan.
(a) Nutrien tambahan x Menyediakan folio murid.
(i) Vitamin ARAS 2
(ii) Mineral x Menerangkan fungsi vitamin dan x Perbincangan dalam kumpulan kecil
mineral. tentang zat makanan tambahan.
(b) Kesan pengambilan nutrien
tambahan berlebihan ARAS 3
x Membincangkan kesan pengambilan
nutrien tambahan yang berlebihan.

2. Pengurusan Konflik dan Stres ARAS 1


Stres boleh berpunca daripada kurang x Menyatakan perkara-perkara bagi x Perbincangan dalam kumpulan kecil.
bersedia menghadapi alam dewasa. persediaan menghadapi alam dewasa.
x Menyediakan laporan ringkas berkaitan
(a) Persediaan menghadapi alam ARAS 2 dengan pengurusan stres.
dewasa x Menjelaskan punca stres dalam
(i) Definisi alam dewasa menghadapi alam dewasa. x Ceramah pakar remaja.
(ii) Punca stres menghadapi
alam dewasa ARAS 3
(iii) Cara mengatasi x mengenal pasti cara mengatasi stres
dalam menghadapi alam dewasa.

37
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5
BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Penyalahgunaan bahan Murid dapat:


Akta dan undang-undang mengenai
dadah di Malaysia diadakan bagi ARAS 1
membendung kegiatan dadah daripada x Menyatakan akta dan undang-undang x Perbincangan dalam kumpulan kecil.
berleluasa. dadah di Malaysia.
x Menggunakan rujukan pelbagai media
(a) Akta dan undang-undang dadah di ARAS 2 berkaitan dengan akta dan undang-
Malaysia x Menerangkan kesalahan dan hukuman di undang dadah di Malaysia.
bawah akta dan undang-undang dadah di
(b) Peruntukan dalam akta Malaysia. x Merujuk buku Akta Undang-undang
Dadah di Malaysia.
ARAS 3
x Membuat inferens penguatkuasaan akta x Forum.
dan undang-undang dadah di Malaysia.

38
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5
JANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselamatan Murid dapat:


Pengguna berhak mendapatkan
barangan dan perkhidmatan pada harga ARAS 1
yang berpatutan. x Mengenal pasti barangan dan x Perbincangan dalam kumpulan kecil.
perkhidmatan kesihatan mengikut
(a) Kepenggunaan dan perkhidmatan keperluan diri. x Ceramah kepenggunaan.

(i) Barangan dan alatan ARAS 2 x Hari pengguna di sekolah.


x Hak-hak pengguna x Menjelaskan kriteria barangan dan
perkhidmatan mengikut keperluan diri.

ARAS 3
x Membincang peranan diri dalam
menentukan hak sebagai pengguna.

2. Pertolongan cemas ARAS 1


Bantu mula adalah rawatan awal yang x Menyatakan prosedur bantu mula bagi x Menunjuk cara.
diberikan kepada mangsa yang cedera patah, keracunan, tercekik dan lemas.
seperti patah, keracunan ,lemas dan x Menyediakan folio individu berkaitan
tercekik. ARAS 2 dengan bantu mula.
x Menerangkan jenis rawatan bagi patah,
(a) Bantu Mula keracunan, tercekik dan lemas. x Kajian kes.
(i) Patah
(ii) Keracunan ARAS 3 x Menonton video.
(iii) Tercekik x Menganalisis jenis rawatan bantu
(iv) Lemas mula yang diperlukan bagi patah, x Folio.
keracunan dan lemas.
x Menunjuk cara prosedur bantu mula bagi
patah, keracunan, tercekik dan lemas

39