Anda di halaman 1dari 6

[LAPORAN TEMU BUAL] EDUP3063

As teachers we must believe in change, we must know it is possible, or we wouldn’t be teaching


– because education is a constant process of change. Every single time you “teach” something
to someone, it is ingested, something is done with it, and new human being emerges.

Ungkapan di atas telah menggambarkan betapa pentingnya peranan guru sebagai


penyampai ilmu dan pendidik kepada murid dalam mencorak kehidupan mereka. Sehubungan
dengan itu, saya telah melaksanakan satu temu bual bagi menghuraikan tentang mengajar itu
sebagai satu profesion, ciri-ciri guru profesional, isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh
guru, perundangan yang berkaitan dengan kerjaya guru, peranan guru sebagai pemimpin
professional, tanggungjawab guru khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) serta
cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan profesionalisme guru. Bagi mendapatkan
maklumat yang diperlukan, saya menggunakan kaedah kualitatif iatu teknik temu bual dimana
melibatkan interaksi bersemuka antara penemu bual dengan informan atau orang yang ditemu
bual. Terdapat tiga pendekatan dalam temu bual iaitu temu bual formal, temu bual tidak formal
dan temu bual terbuka (Babbie, 2010). Rakaman audio telah diambil semasa sesi temu bual
dilaksanakan. Saya telah menemu bual seorang guru yang kini berkhidmat di sebuah Sekolah
Kebangsaan Cochrane Shahbandar, Kuala Lumpur. Temubual yang dijalankan ini melibatkan
seorang guru baharu yang sedang mengajar matapelajaran Bahasa Inggeris di aliran perdana.
Beliau juga merupakan guru kelas bagi kelas tahun 2 permata di sekolah tersebut.

Perkembangan profesional seseorang guru adalah satu proses kerjaya yang panjang
dan berterusan. Menurut Noriati (2012), kerjaya seorang guru bermula setelah berlakunya
pentauliahan iaitu satu tanda kemahiran telah dimiliki sehinggalah seseorang guru itu menjadi
seorang yang profesional. Ianya perlu wujud dalam diri seseorang jika matlamat pekerjaan
menuju ke arah keberkesanan, produktiviti, kecekapan dan tanggungjawab kepada murid.
Malah, Encik Amirul juga berpendapat bahawa kedudukan seorang guru adalah setaraf dan
semulia dengan pemimpin negara dan tugas mendidik ahli masyarakat merupakan satu ibadah
yang dituntut Berdasarkan temubual yang dijalankan, Encik Amirul menjelaskan bahawa
perguruan adalah satu profesion yang bermatlamatkan pembentukan insan yang sempurna dan
memahami peranan dan tanggungjawab mereka terhadap diri sendiri, masyarakat, alam
semesta serta terhadap keesaan yang Maha Pencipta. Menurut Khuzaimah (2012), guru yang
profesional bekerja di dalam bidang pendidikan di dorong oleh misi dan visi dalam membantu
murid belajar dan berkembang.
[LAPORAN TEMU BUAL] EDUP3063

Guru yang cekap dapat menunjukkan ciri-ciri professional keguruannya dalam pelbagai
aspek pengurusan bilik darjah. Terdapat banyak perkara yang perlu dipraktikan bagi menjadi
seorang guru yang professional pada zaman sekarang, namun terdapat beberapa perkara yang
menjadi amalan kepada Encik Amirul ketika melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru.
Bagi beliau, seorang guru perlu mempunyai ketinggian peribadi dalam melaksanakan tugas.
Beliau menganggap kerjayanya sebagai ibadah serta sering memulakan tugasnya dengan niat.
Malah, seorang guru perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya dan sentiasa
berfikiran positif dalam semua perkara. Malah, beliau juga menjelaskan bahawa seorang guru
profesional ialah seorang yang berilmu pengetahuan luas dalam semua perkara. Bagi beliau,
berilmu bukan sahaja dalam pengurusan bilik darjah, malah merangkumi ilmu berteraskan
ikhtisas pendidikan, psikologi, komunikasi, pengetahuan semasa serta ilmu agama. Hal ini juga
disokong oleh Lim (2010) bahawa guru yang professional dapat mencorakkan pola interaksi
sosial yang dinamis seperti pola tingkah laku, pola persahabatan, pola perkembangan
kelompok, pola intergrasi dan sosial bilik darjah.

Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pendidik, isu dan cabaran dalam


bidang pendidikan tidak dapat dielak. Bagi beliau, tanggungjawab seseorang guru pada masa
kini bukan sahaja mengajar malah guru terpaksa memegang beberapa portfolio dalam sesuatu
jawatankuasa atau memegang sesuatu jawatan yang tidak berkaitan dengan aktiviti pengajaran
di dalam kelas. Beliau juga menjelaskan bahawa kerja-kerja ini telah menyebabkan kualiti
pengajaran seseorang guru terjejas dan tidak dapat melaksanakan tugas yang hakiki. Malah,
cabaran profesion guru di sekolah rendah juga termasuk penyampaian dalam pengajaran di
dalam bilik darjah, terutamanya bagi matapelajaran Bahasa Inggeris. Beliau perlu
menggunakan pelbagai cara penyampaian yang terbaru serta memperbaharui pengajarannya
setiap masa bagi membolehkan muridnya dapat memahami PdP yang disampaikan di dalam
kelas. Oleh itu, jelaslah bawa seorang guru harus menguasai kaedah pedagogi yang sinonim
dengan pengetahuan sedia ada murid yang bersifat homogenius,iaitu menggunakan
pendekatan dan bahan bantu mengajar yang sistematik.

Beliau juga menjelaskan bahawa terdapat peraturan-peraturan pegawai awam


(kelakuan dan tatatertib) 1993 (Pindaan 2002) yang perlu dipatuhi sebagai seorang guru.
Menurut Rosnah (2012), peraturan kelakuan tatatertib adalah satu bentuk kawalan ke atas
semua penjawat awam untuk menjamin keberkesanan sesuatu organisasi. Sehubungan itu,
peraturan-peraturan ini telah diperkenalkan untuk menjadi panduan kepada guru dan
kakitangan kerajaan yang lain dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan.
[LAPORAN TEMU BUAL] EDUP3063

Berdasarkan sesi temu bual bersama Encik Amirul, dalam konteks pendidikan setiap guru harus
memahami sepenuhnya peraturan Kelakuan dan Tatatertib serta Akta Pendidikan 1996.
Misalnya peraturan 4(2) iaitu tidak boleh berkelakuan yang memungkinkan kepentingan
peribadinya bercanggah dengan kepentingan awam mahupun Peraturan 5 ( pekerjaan luar)
iaitu penjawat awam tidak boleh mengambil bahagian dengan aktiviti-aktiviti luar Walau
bagaimanapun, dibenarkan jika mendapat kebenaran ketua jabatan ( ketua sesebuah institusi).

Kepimpinan adalah keupayaan seseorang individu untuk mempengaruhi,


memotivasikan, dan membolehkan orang lain menyumbang ke arah keberkesanan dan
kejayaan organisasi (Harris, 2003). Justeru, Encik Amirul berpendapat bahawa peranan guru
sebagai pemimpin dalam pendidikan amat ketara kerana pengaruh mereka tidak terbatas hanya
di dalam bilik darjah sahaja malah diluar bilik darjah. Hal ini kerana, guru memainkan peranan
yang positif dalam membentuk warga pelajar ke arah merealisasikan hala tuju dengan nilai-nilai
kepimpinan yang positif. Tambahan lagi, beliau juga kurang bersetuju bahawa tanggungjawab
guru hanya dalam pengajaran dan pembelajaran tetapi sebenarnya tugas seorang guru adalah
lebih daripada itu. Sekiranya dahulu tanggungjawab guru lebih kepada penyampai maklumat
tapi kini berubah menjadi pembimbing, fasilitator dan pemberi rangsangan dalam bilik darjah.
Hal ini juga disokong oleh Abdul Halim (2013) bahawa guru dulu menumpukan tugas mengajar
dengan ilmu pengetahuan tapi kini menyeluruh dari segi intelek, rohani, jasmani, emosi dan
mendidik pelajar menjadi insan berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berani dan sanggup
menghadapi cabaran hidup serta berguna untuk pembangunan negara.

Sehubungan dengan itu, beliau telah mencadangkan bahawa pihak kerajaan


seharusnya menyusun satu program yang canggih dan tersusun untuk melatih guru-guru
secara berterusan seperti Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM) dan lain-lain kursus bagi
meningkatkan profesionalisme guru. Sepanjang latihan, guru perlu didedahkan dengan
kemahiran dalam subjek, mengembangkan kemahiran-kemahiran pedagogi, memperkaya diri
dengan pengetahuan dan trend-trend pengajaran dan pembelajaran dan mempraktikannya
semasa mengajar. Seterusnya, beliau juga mencadangkan konsep belajar seumur hidup dalam
kalangan guru dalam meningkatkan profesionalisme guru serta budaya perkongsian lmu juga
perlu terus dilakukan melalui lawatan aras atau ’benchmark’ bukan sahaja di dalam negara,
malah di luar negara juga. Melalui program tersebut, guru dapat melaksanakan integrasi ilmu
dan mendapatkan khidmat pementoran daripada guru-guru di serata dunia melalui jaringan
dunia tanpa sempadan.
[LAPORAN TEMU BUAL] EDUP3063

Kesimpulannya, untuk menjadi seorang guru yang profesional tidaklah mengambil masa
satu malam sahaja (Syed, 2009). Perkembangan kerjaya juga tidak akan berlaku dalam masa
yang singkat. Oleh yang demikian, adalah mustahak bagi guru untuk sentiasa
mempertingkatkan kecekapan, kebolehan prestasi dan keterampilan diri serta senti asa
memberi yang terbaik ketika berkhidmat di sekolah bagi pembangunan sesebuah Negara
(Zaharah, 2015).
[LAPORAN TEMU BUAL] EDUP3063

RUJUKAN
Abdul Halim Tamuri & Khadijah Abdul Razak. (2013). Pengajaran Akhlak Di Sekolah
Menengah: Persepsi Pelajar-Pelajar. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 3):
Antara Tradisi Dan Inovasi. Bangi, Selangor: Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan
Malaysia

Babbie E. 2010. The Practice Of Social Research. USA: Wadsworth Cengage Learning.

Harris, A. (2003) Teacher Leadership As Distributed Leadership: Heresy, Fantasy Or


Possibility? School Leadership And Management, 23(3), 313 – 324. Dilayari daripada
Http://Dx.Doi.Org/10.1080/1363243032000112801

Khuzaimah Sulaiman. (2012). Serlahkan Aura Guru Super. Kuala Lumpur: PTS Professional
Sdn. Bhd

Lim Swee Tin. (2010). Jejak Guru Berintegriti. Kuala Lumpur: Institut Integriti Malaysia.

Noriati A. Rashid, Wong Kiet Wah, & Boon Pong Ying. (2012). Asas Kepimpinan Dan
Perkembangan Profesional Guru. Kuala Lumpur: Oxford Fajar.

Rosnah Ahmad. (2012). Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP). Perkembangan Profesionalisme


Guru Universiti Malaysia Pahang, 2-3.

Syed Najmuddin Syed Hassan. (2009) Kajian Persepsi Pelajar Terhadap Tahap
Profesionalisme Guru Pendidikan Islam MRSM, Journal Of Islamic And Arabic
Education, 1 (2), 31-50.

Zaharah Hussin. (2015). Mendidik Generasi Berakhlak Mulia: Fokus Peranan Guru Pendidikan
Islam. Masalah Pendidikan, 28, 79-94.
[LAPORAN TEMU BUAL] EDUP3063

LAMPIRAN 1 : SOALAN TEMU BUAL

1. Assalammualaikum. Nama saya Amrina Rosyada binti Abdul Rahman, merupakan guru
pelatih daripda Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Semester 8.
Tujuan saya ingin mengadakan sesi temu bual bersama encik hari ini adalah kerana
tuntutan dalam menyiapkan kerja kursus berkaitan dengan profesionalisme keguruan
pada abad ini. Sebelum, kita memulakan sesi temu bual kita pada hari ini, boleh tak
encik cerita serba sedikit mengenai latar belakang pengenalan diri encik.
2. Seperti yang kita sedia maklum, tugas guru semestinya mengajar dan mendidik murid.
berdasarkan pendapat encik, bagaimana mengajar itu dikatakan sebagai profesion?
3. Berdasarkan pendapat saya Encik Amirul, guru yang cekap dan pakar sering
mengamalkan ciri-ciri profesionalisme yang cemerlang di dalam bilik darjah mahupun luar
bilik darjah. Malah ciri-ciri ini penting dalam meningkatkan kualiti profesionalisme keguruan
itu sendiri. Boleh encik jelaskan, ciri yang bagaimana diperlukan bagi menjadi seorang guru
yang professional?
4. Berdasarkan latar belakang Encik Amirul, Encik Amirul merupakan guru novis, iaitu guru
baharu. Jadi, perjalanan kerjaya encik sebagai seorang guru dapat dikatakan masih
baru. Sekiranya encik sudi, bolehkah encik berkongsi kepada saya antara isu dan
cabaran yang encik hadapi sepanjang tempoh Encik Amirul berkhidmat?
5. Jadi Encik Amirul, bagaimana pula dengan peraturan mahupun akta yang perlu dipatuhi
sekiranya seseorang telah bergelar seorang guru?
6. Sekiranya dilihat realiti pada hari ini, rata-rata para guru hanya menjalankan tugas
sebagai tenaga pengajar, bukannya ‘pendidik’. Jadi, bagaimana pula peranan guru yang
dikatakan sebagai pemimpin professional?
7. Adakah Encik Amirul bersetuju bahawa tanggungjawab guru hanya khusus dalam
pengajaran dan pembelajaran?
8. Rata-rata guru yang masih mempertahankan kerjaya mereka pasti di dorong oleh visi
dan misi mereka tersendiri dalam membantu murid-murid untuk berjaya. Justeru,
penambahbaikan perlu dilaksanakan sekiranya pihak-pihak yang terlibat mahu
meningkatkan profesionalisme keguruan ini. Boleh encik sarankan cadangan mahupun
penambahbaikan yang perlu dilaksanakan dalam meningkatkan profesionalisme
seorang guru masa kini?

Anda mungkin juga menyukai