Anda di halaman 1dari 4

1/25/2017

PEMBELAJARAN
KOOPERATIF
DISEDIAKAN OLEH:

MOKHZANI FADIR
SISC+ (BI MEN)
PPD LIPIS

1
DEFINISI PEBELAJARAN KOOPERATIF
 Merujuk kepada pendekatan pembelajaran murid yang mempunyai
tahap pencapaian yang pelbagai untuk bekerja dalam satu kumpulan
kecil bagi mencapai matlamat yang sama (Kagan, 1994).

 Pembelajaran Koperatif didefinisikan sebagai satu set proses yang


membantu pelajar berinteraksi satu sama lain untuk mecapai satu
matlamat khusus atau mendapatkan satu hasil akhir (end-product)
yang ada kaitan dengan isi kandungan mata pelajaran. (Shukeri
Hamzah, 2012)

 Pelajar bukan sahaja bertanggungjawab terhadap pembelajaran


mereka sendiri tetapi juga terhadap proses pembelajaran dan
pemahaman rakan-rakan lain dalam kumpulan yang sama.
Kebaikan Pembelajaran Kooperatif dari sudut pencapaian akademik:
1. Menggalakkan aktiviti kemahiran berfikir aras tinggi.
2. Murid akan menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran.
3. Menunjuk cara teknik penyelesaian masalah.
4. Pelajar akan lebih memahami topik pembelajaran.
5. Peningkatan pencapaian akademik.
6. Mewujudkan komuniti pembelajaran dalam kalangan pelajar.
7. Dapat melatih pelajar tentang sikap, nilai- nilai sosial yang perlu diterapkan dalam
kehidupan bermasyarakat
Kebaikan psikologi:
1. Proses pembelajaran yang berpusatkan murid akan meningkatkan tahap kendiri dan
motivasi belajar murid.
2. Megurangkan tahap keresahan dalam kalangan pelajar lemah.
3. Membentuk sikap pelajar yang lebih positif.
RUJUKAN
 Benefits of Kagan Cooperative Learning, http://www.t2tuk.co.uk/StudentTeacher2.aspx

 Jeanie M. Dotson, Cooperative Learning Structures Can Increase Student Achievement


http://www.kaganonline.com/free_articles/research_and_rationale/increase_achievement.ph
p

 http://shukerihamzah.blogspot.my/2012/07/pembelajaran-kooperatif.html