Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU / HARI / TARIKH 1 ∕ RABU ∕ 01 Januari 2020


KELAS / MASA / M.PELAJARAN 5 PINTAR ∕ 7.50 pagi Hingga 8.50 pagi ∕ SAINS
TEMA / TAJUK INKUIRI DALAM SAINS/1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
STANDARD KANDUNGAN 1.1- Kemahiran Proses Sains
1.1.1- Memerhati dengan menggunakan semua deria yang terlibat dan alat jika perlu untuk membuat
pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku.
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.2- Mengelas dengan membandingkan atau mengenal pasti persamaan dan perbezaan berdasarkan
ciri sepunya.
1.1.3- Mengukur dan menggunakan nombor dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik
Di akhir pembelajaran ini, murid dapat:
1. Mengaplikasikan kemahiran proses sains. (TP4)
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2. Menilai kemahiran proses sains untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan sesuatu tugasan
(TP5)

1. Murid mengingat kembali dan mengaitkan beberapa situasi mudah untuk memahami kemahiran
proses sains (KPS) yang telah dipelajari dalam tahun sebelumnya melalui aktiviti mudah atau bahan
ransangan yang sesuai iaitu (Buku Teks ms 2-21) :
• memerhati • mengelas • mengukur dan menggunakan nombor • meramal • membuat inferens
• berkomunikasi • menggunakan perhubungan ruang dan masa • mentafsir data
• mendefinisi secara operasi • mengawal pemboleh ubah • membuat hipotesis • mengeksperimen
2. Murid menjalankan aktiviti “Payung Terjun”, “Mengelaskan Objek” dan “Kecerahan Mentol” (BT ms 4 -
AKTIVITI P&P 5)
3. Murid menjalankan aktiviti “Doh Dan Masa” (BT ms 7) bagi KPS-Menggunakan perhubungan ruang dan
masa
4. Murid menjalankan aktiviti mentafsir data dengan merujuk kepada jadual, carta pai dan graf palang.
(BT 8-9)
5. Murid menjalankan aktiviti menguji kebolehan bahan menyerap air atau aktiviti pertumbuhan pokok
kacang hijau bagi KPS- Mendefinisi secara operasi (BT 10-11)

PENTAKSIRAN 1 2 3 4 5 6
Buku Teks Internet Radio/TV Specimen
BAHAN BANTU BELAJAR Modul Projektor Radas Gambar/Cerita
Power Point Model Buku Cerita Lain-lain :
Memerhati Mentafsir Data Menggunakan
Mengelas Membuat Hipotesis Perhubungan Ruang dan
KEMAHIRAN PROSES SAINS
Membuat Inferens Mengawal Pembolehubah
(KPS)
Meramal Mengeksperimen Mengukur dan
Berkomunikasi Mendefinisi Secara Menggunakan Nombor

Mengguna & Mengendalikan alatan & bahan Melakar specimen,peralatan sains dengan
KEMAHIRAN MANIPULATIF sains dengan betul. cara yang betul.
SAINS (KMS) Mengendalikan specimen dengan betul & Menyimpan peralatan & bahan sains
cermat dengan betul.
ELEMEN MERENTAS Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
KURIKULUM (EMK) Pend. Alam sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens Membuat Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir Menilai
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan Lain-lain :
PENILAIAN P&P
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

KEHADIRAN

REFLEKSI